Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2. sz. melléklet

MEE 2019. evi koltsegvetesi torveny 2. sz. melleklet.pdf — PDF document, 426Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény  

2. számú melléklete 

 

 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetés tervezetének szöveges 

kiegészítése 

 
 
 
A  2019.  évi  költségvetés  tervezésénél  az  országos  elnökség  prioritási  területei  élveznek 
elsőbbséget, melyek a következőek: 
 

  lelkészi életpálya modell, 

  hitoktatói életpálya modell, 

  Lelkészek lakhatási támogatása. 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetésének főösszegei: 

 
Bevétel: 

 

22.705.000.000,- Ft 

Kiadás: 

 

20.966.400.000,- Ft 

 
 
A  költségvetési  tervek  benyújtásánál  az  adott  program  költségvetése  mellett  a  szakmai 
szöveges magyarázat kapott hangsúlyt. A költségvetési tábla felépítése a programok részletes 
bemutatásán  alapul,  hogy  a  költségvetés  elfogadásával  a  részletes,  éves  programok  is 
elfogadásra kerüljenek. 
 
 
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK 
 
 
A/B/I. Szabad felhasználású bevételek 
Az  egyháznak  a  szabadon  felhasználható  bevételei  két  fő  forrásból  származnak,  járadék  + 
kiegészítésből,  valamint  SZJA  részesedésből  (felajánlás  +  kiegészítés).  A  2018.  évi 
tervezetthez képest 148.300.000,- Ft-tal több bevételre számíthatunk 2019-ben.  
 
2018-ban a 2017. adóévről nyilatkozók közül 60.094 fő adta az Evangélikus Egyháznak adója 
1%-át,  amely  2,7%-kal,  azaz  1.660  fővel  kevesebb  az  előző  évinél.  Az  általuk  felajánlott 
összeg  309.040.695,-  Ft,  amely  10,0%-kal,  azaz  28.202.426,-  Ft-tal  több  az  előző  évi 
összegnél.  
Annak  ellenére,  hogy  a  felajánlók  száma  csökkent,  a  kiegészítéssel  számolva  114.900.000,- 
Ft-tal lesz magasabb összességében az 1%-os bevétel, mint 2018-ban. 
 
A/B/II. Kötelezettséggel terhelt bevételek 
A  2019.  évben  adott  programokra,  célzott  támogatások  tervezett  bevételei  kerülnek 
feltüntetésre.  
 
A/B/II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása 
A  hitoktatási  feladatok  támogatása  költségvetési  soron  azon  egyházközségek  hozzájárulásai 
jelennek meg, amelyek főállású hitoktatói státuszt kaptak az országos egyháztól. A vonatkozó 
országos szabályrendelet 220.000,- Ft/státusz hozzájárulást ír elő.  
 
 
 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény  

2. számú melléklete 

 

A/B/II.3.1.2. Országos Iroda működési költségek – Tartalékalapokból finanszírozott  
Az  országos  iroda  jelentős  részben  foglalkozik  oktatási  és  diakóniai  intézményekhez 
kapcsolódó  feladatokkal.  Korábbi  években  csak  az  adott  területhez  közvetlenül  kapcsolódó 
munkatársak  bérköltsége  kerültek  elszámolásra,  míg  2019-ben  az  iroda  egyéb  költségeinek 
finanszírozása az intézményekkel kapcsolatos feladatainak arányában a tartalékalapok terhére 
történik.  Ennek  érvényesítése  a  A/B/II.3.1.2.  Tartalékalapokból  finanszírozott  sor,  amely  az 
iroda  működési  költségeit  csökkenti  a  C/K/III.3.18.  Oktatási  intézményi  tartalékalappal 
(80.000.000,-  Ft)  és  a  C/K/IV.3.4.  Diakóniai  intézményi  tartalékalappal  (40.000.000,-  Ft) 
szemben.   
 
A/K/I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása 
A hitoktatói  életpálya modell kialakításával  együtt hitoktatói  bértábla került  bevezetésre.  Az 
állami támogatás nem fedezi teljes mértékben a bértábla alapján megemelkedett és a főállású 
hitoktatók létszám bővüléséből adódó többlet fizetéseket, ezért az egyháznak saját forrásából 
is  ki  kell  egészítenie  a  hitoktatás  finanszírozását  70.000.000,-  Ft-tal,  melyből  az 
egyházközségi hozzájárulás mértéke 17.700.000,- Ft. Az életpálya modell bevezetésével 72 fő 
teljes állású és 17 fő félállású hitoktatói státusz került betöltésre. 
 
A/K/I.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása 
A  lelkészi  életpálya  modell  bevezetéséhez  kapcsolódóan  az  országos  presbitérium 
szabályrendeletében elfogadta a lelkészek minimális illetményét meghatározó bértáblát. 2019-
ben  az  egyház  magára  vállalta  azon  egyházközségi  lelkészek  esetében  a  hiányzó  bérek 
(jelenlegi  bér  és  a  besorolási  bér  különbözete)  költségének  finanszírozását,  ahol  a  lelkészt 
alkalmazó egyházközség ezt kérelmében igényli. 
Ahhoz,  hogy  az  bértábla  szerint  meghatározott  magasabb  összegű  fizetésekhez  biztosítani 
tudja az egyház a megfelelő támogatást, szükséges egy 140.000.000,- Ft-os keret betervezése 
a 2019. évi költségvetésbe.  
A  minimális  illetményt  meghatározó  bértálba  az  lelkészek  44,16%-nak,  azaz  159  főnek 
biztosít majd magasabb jövedelmet.   
 
 

Havi hiány 

Érintett létszám 

201 

1-40.000,- Ft 

58 

40-80.000,- Ft 

55 

80-160.000,- Ft 

38 

160.000,- Ft 

 
 
A/K/IV.1.2.5. Országos Iroda működési költségek – Székház üzemeltetése  
A székház teljes üzemeltetési költsége ezen a soron jelenik meg, függetlenül attól, hogy az az 
irodához vagy egy kiadott országos központi területhez kapcsolódik. Ezért növekedett meg a 
2018-as adathoz képest 19.000.000,- Ft-tal a kiadás, aminek fedezete a bérleti díjból befolyó 
bevétel A/B/II.3.1.1. Székház üzemeltetése soron tervezett 19.000.000,- Ft.  
 
A/K/IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok 
Az  országos  egyház  által  tervezett,  működtetett  és  támogatott  programok  szakma 
csoportonkénti bontásban, részletesen kerülnek bemutatásra.  
 
 
 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény  

2. számú melléklete 

 

A/K/IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatása 
A Zsinat az alábbi határozatot hozta új egyházközségek alapításáról: 
 

16/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

új egyházközségek alapításának elindításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2005. évi IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri az egyházkerületeket, hogy 
a  szükséges  helyzetfelmérés  nyomán  határozzanak  meg  egyházkerületenként  legalább  egy-
egy, legfeljebb három- három olyan térséget, ahol 2017. év második felében új gyülekezetek 
alapítását  indítja  el  az  egyház.  Az  ehhez  szükséges  forrásokról  a  költségvetési  törvény 
módosításával,  megalapozott  stratégiai  tervek  és  számítások  alapján  a  zsinat  2017.  májusi 
ülése dönt. Ezzel egyidejűleg felkéri az Evangélikus Hittudományi Egyetemet, hogy e feladatot 
ellátó lelkészek képzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A  Bajor  Egyház  2017-ben  30.000.000,-  Ft-tal  támogatta  a  programot.  2017.  évben 
Káposztásmegyeren,  Soroksáron,  Pestszentimrén,  Budakalászon-Pomázon  (Szentendre)  és 
2018. évben pedig Kistarcsán-Kerepestarcsán, „Szigetközi misszió” néven Győrújfalun indult 
el  a  gyülekezet  plántálási  program.  A  rendelkezésre  álló  összeg  nagy  része  2018-ban 
felhasználásra  kerül,  ezért  szükséges  a  programok  folytatásához  további  30.000.000,-  Ft-t 
biztosítása.  
 
A/K/IV.2.6.1. Kommunikációs feladatok – Luther Kiadó támogatása 
A Luther Kiadó az alábbi tevékenységek ellátásához kapja a támogatást: 
 

TEVÉKENYSÉG 

2019. TERV 

Kiadványok ártámogatása 

44.250.000 

  

Evangélikus Élet 

31.500.000 

  

Lelkipásztor 

7.150.000 

  

Credo 

5.600.000 

Kiadványok előfizetési díjai  

7.000.000 

Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) 

43.650.000 

SZJA 1 %-ot gyűjtő kampány 

17.000.000 

ÖSSZESEN 

111.900.000 

 
 
A/K/IV.2.7.3. Konferencia feladatok működtetése/Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba 
A  Bajor  egyház  20.000.000,-  Ft  támogatást  biztosít  (A/B/II.3.3.5.1.)  a  Missziói  Otthon 
fejlesztésére, ennek összege tervezésre került az éves működési támogatás mellett.  
 
A/K/IV.2.8.1.1. Felsőoktatási feladatok/ Evangélikus Hittudományi Egyetem 
A Magyarországi Evangélikus Egyház a 2015. évi költségvetési törvényében rendelkezett az 
egyetem 2018. évi támogatásáról 67.000.000,- Ft összeggel. Az egyetem az előírt feladatokat 
a személyi fejlesztések területén lassabb ütemben tudja végrehajtani, ezért a 67.000.000,- Ft-
ot két évre elosztva kell kifizetni az alábbiak szerint: 
 

2018-ban 

32.000.000,- Ft 

 

2019-ben 

35.000.000,- Ft 

 
 
 
 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény  

2. számú melléklete 

 

 
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK 
 
B/I.- B/II. Állami céltámogatásból megvalósított feladatok - köznevelési és diakóniai  
A  bevételeknél  megjelennek  a  továbbutalandó  intézményi  támogatások,  valamint  az 
intézményi rendszeren belül szabadon felhasználható támogatások  azon része, amelyeket  az 
országos egyház közvetlenül tovább utal az intézményeknek. 
 
B/B/I.3.2.  Bevételek  köznevelési  feladatokra/Hittanoktatás  állami  támogatása  – 
Kislétszámú csoportok kiegészítése 
Az  állami  támogatás  2018-as  400.000.000,-  Ft-os  összegéhez  képest  sikerült  egyházunknak 
elérni,  hogy  2019-ben  800.000.000,-  Ft  kerüljön  felosztásra  az  egyházak  között.  Ennek 
köszönhető, hogy 2019-ben 50.000.000,- Ft-tal nagyobb támogatásra számíthatunk.  
 
B/B/I.3.3.  Bevételek  köznevelési  feladatokra/Hittanoktatás  állami  támogatása  – 
Fakultatív hitoktatás 
Az állami támogatás 2018-as 3.100.000.000,- Ft-os összegéhez képest sikerült egyházunknak 
elérni,  hogy  2019-ben  3.600.000.000,-  Ft  kerüljön  felosztásra  az  egyházak  között.  Ennek 
köszönhető, hogy 2019-ben 26.000.000,- Ft-tal nagyobb támogatásra számíthatunk. 
 
B/K/II.3. Kórház misszió 
Az  állam  2018.  év  végétől  támogatja  az  egyházak  kórházi  lelkigondozói  szolgálatát.  A 
támogatás  felhasználható  a  kórházlelkészek  illetményére  és  a  munkájukhoz  közvetlenül 
kapcsolódó  költségekre.  2019-ben  egyházunk  45.000.000,-  Ft  támogatásra  számíthat.  A 
költségvetési törvény 3. sz. melléklete rendelkezik a maximálisan betölthető státuszokról. A 
támogatás  felhasználásához  kapcsolódóan  a  kórházlelkészi  státuszok  számát  5-ről  18-ra 
javasolt növelni.  
 
B/III. Gyűjteményi feladatok  
Az  Országos  Presbitérium  2017-ben  létrehozta  az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemények 
(EOGY)  jogi  személyt,  melynek  feladata  az  országos  levéltári,  könyvtári  és  múzeumi 
feladatok ellátása, valamint a vidéki gyűjtemények szakmai és pénzügyi támogatása. 
Az  egyház  az  államtól  gyűjteményi  feladatokra  kapott  támogatások  teljes  összegét 
továbbutalja az intézménynek. 
 
B/IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása 
Az  állami  támogatás  2019-ben  várhatóan  megegyezik  a  2018-as  összegekkel.  Az 
illetménypótlék  összege  50.000,-  Ft/hó  a  kistelepülésen  élő  lelkészek  esetében,  a  nagyobb 
lélekszámú településről kijáróak esetén 33.000,- Ft/hó. A határon túli kistelepülési illetmény 
pótlék  változása  abból  adódik,  hogy  az  állam  közvetlenül  támogatja  a  Szerbiai  Hitvallású 
Keresztyén  Egyházat,  így  a  támogatás  2019-ben  a  felvidéki  és  a  szlovéniai  magyar 
szolgálatokat támogatja.  
 
 
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK 
 
C/I.2. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap – Folyó évi bevételek 
Az  általános  fizetésemelések  mellett  a  lelkészi  életpályamodell  bevezetése  miatt 
megemelkedő  bérek  után  fizetett  egyházi  személyek  nyugdíjjáruléka  és  szolgálatba  állítók 
járulékai  (15%-15%)  várhatóan  mindkét  járulék  típusnál  24.000.000,-  Ft-tal  több  lesz  a 
bevétel, mint 2018-ban.  

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény  

2. számú melléklete 

 

Egyház, mint rendes tag fenntartói járuléka az eddigi 15% helyett 2019. évben 10% lesz, hogy 
a  fennmaradó  5  %  biztosítsa  a  lelkészi  életpálya  modell  bevezetéséhez  szükséges 
többletforrást. Az egyház, mint fenntartó 2020-tól évente 0,5%-kal emeli járulékát, így 10 év 
múlva visszatér a 15%-os befizetéshez. 
 
C/I.3.4.2. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap – Lakhatási támogatás 
A  szolidaritási  alap  törvény  módosításra  kerül,  amely  kiterjed  a  lakhatási  támogatás 
növelésére  (1.200.000,-  Ft  helyett  bruttó

 

2.000.000,-  Ft)  és  a  felhasználásának  időbeni 

kiszélesítésére. Ennek célja, hogy a lelkész családok ne csak a nyugdíjba vonuláskor, hanem 
már korábban is  gondoskodhassanak saját tulajdonú lakásuk  megvásárlásáról, így különösen 
érintettek  lehetnek  a  CSOK-ra  (családi  otthonteremtési  kedvezmény)  jogosult  családok.  A 
támogatások  kiutalásának  fedezetét  a  2019.  évi  költségvetésben  biztosított  100.000.000,-  Ft 
mellett az országos presbitérium döntése értelmében 100.000.000,- Ft idei átcsoportosításával 
egészíti ki.  
 
C/II. Befektetési Alap 
Az  alap  bevétele  a  járadék  és  annak  kiegészítése,  illetve  az  SZJA  részesedés  6%-a,  ennek 
összege  a  8.900.000,-  Ft-tal  több  lesz,  mint  2018-ban.  Ennek  felhasználása  az  egyház 
hosszútávú önfinanszírozásának megalapozását szolgálja. 
Az  Üllői  úti  székházfelújítás  belső  egyházi  finanszírozással  történt,  amelynek  fedezetét  az 
alap biztosította, az egyházi törlesztés is a bevételek között kerül kimutatásra.  
 
C/III. – C/IV. Oktatási és Diakóniai intézményi tartalékalap 
A  tartalékalapok  az  előző  évek  felhalmozott  vagyonából  és  az  intézményekhez  kapcsolódó 
állami támogatások azon részéből áll, amelyet a költségvetési törvény alapján a tartalékalapba 
kell  helyezni.  A  kiadások  között  szerepel  az  intézmények  működésével,  szakmai 
programokkal  kapcsolatos  országos  irodai  és  a  szakmai  osztályokkal  kapcsolatos  költségek. 
Itt  kerül  elszámolásra  az  intézményekhez  kapcsolódó  Libra  és  egyéb  ügyviteli  rendszer, 
illetve a pályázati előkészítés, önrész és előfinanszírozási támogatás is. 
 
C/K/III.3.  Oktatási  intézményi  tartalékalap  –  C/K/III.3.7.  Eszközfejlesztési  pályázati 
keret,  C/K/III.3.25.  Ingatlan  fejlesztés,  C/K/III.3.26.  Intézményi  innováció  és  szakmai 
támogatás 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinati  célkitűzései  között  prioritást  kapott  a 
köznevelési intézmények folyamatos minőségfejlesztése.  
A korrekció egyösszegű, nem célzott, nem feladathoz kötött kifizetésének rendszere miatt az 
elmúlt  években  fenntartói  feladattá  vált  az  intézmények  differenciált  támogatása,  illetve  az 
állam  oktatási  fejlesztésre  költött  célzott  támogatásainak  megjelenítése  az  evangélikus 
köznevelési  rendszer  finanszírozásában.  (Ehhez  háttér-információt  az  egyenlegrendezéshez 
kapott számszaki adatok biztosítanak.) 
A  2019.  évi  oktatási  célokat  érintő  költségvetésben  jelentős  összeg  került  tervezésre  az 
oktatási intézmények közti eltérések kompenzálására, illetve az állam által nem meghatározott 
célra, de köznevelési feladat ellátása után járó támogatások normatív típusú elosztására.  
 
C/IV.1. Diakóniai intézményi tartalékalap - Előző évek felhalmozott vagyona 
A  tartalékalap  2019.  évi  előző  évek  felhalmozott  vagyona  sor  összege  növelve  lett  az 
intézményi állomány bővüléséből adódó többlet kiegészítő támogatással (52.300.000,- Ft) és 
csökkentve lett a Fébé Evangélikus Szeretetszolgálatnak biztosított visszatérítendő támogatás 
összegével (129.065.000,- Ft).  
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031