Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2011. évi III. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetéséről

költségvetési törvény.pdf — PDF document, 296Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2011. ÉVI III. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1. §  (1)  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
központi költségvetésének 2011. évi 

a) bevételi főösszegét 8.585.000.000.- forintban, 
b) kiadási főösszegét 8.585.000.000.- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

(2) Az országos presbitérium 2011. május 31-ig elkészíti a 
több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések  terveit, 
amelyek  addig  előre  láthatók  és  lehetővé  teszik  a  2012-
2014.  évekre  szóló  költségvetések,  intézményalapítások  és 
megszüntetések, illetve központi beruházások tervezését. 
 
2. §  (1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek  részletes 
számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) A központi költségvetés terhére 2011. évben a 2. számú 
melléklet  szerinti  jogcímeken  lehet  személyi  kifizetést 
utalványozni. 
(4) A 2012. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit e törvény a 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 

központi 

költségvetést 

érintő, 

pénzügyi 

kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3. §  (1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2011.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2)  Az  előző  évekről  áthozott  kötelezettségek:  X7040204 
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség negyedik részlet. 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4. §  (1)  A  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre  nem  látható 
esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a) 500.000.-Ft-ot  meg nem  haladó esetben, de összesen 
legfeljebb a keret 15%-áig az országos irodaigazgató,  
b)  1.000.000.-Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben,  de 
legfeljebb a keret 35%-áig az országos elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 
eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5) Az X7031001/5 soron lévő összeget az X7031001/1 és 
az  X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  legalább  6%-

ából  kell  képezni,  melyet  az  egyházunk  hosszútávú 
önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5. §  Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7020201egyházzenei bizottsági feladatok 
b) X7020202 orgonaprogram 
c) 

X7020311 

egyházközségi 

gyűjtemények 

működtetésének pályázatai  
d) X7020312 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 
e) X7020401 missziói bizottsági feladatok 
f) X7020405 missziói pályázat  
g) X7020601 sajtóbizottsági feladatok 
h) X7020701 tényfeltáró bizottsági feladatok 
i) X7020801 gyermek- és ifjúsági feladatok 
j) X7020802 egyetemi gyülekezetek feladatai 
k) X7020803 gyermek- és ifjúsági pályázatok 
l) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai 
m) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj 
n) X7031005 pályázati előkészítés, önrész 
o) X7035005 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés 
p) X7040101/1 oktatási intézmények tartalék alap 
r) X7040111 oktatási szakmai feladatok 
s) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalék alap 
t) X7040211 diakóniai szakmai feladatok  
u) X7040300 nyugdíjalap 
v) X7040400 szociális alap  

 
6. §  (1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 
tételek  túllépését,  költséghelyek  közötti  átcsoportosítást  – 
az  5.  §-ban  foglalt  kivételektől  eltekintve  –  továbbá  a  2. 
mellékletben meghatározott csoportok összlétszámától való 
eltérést  legfeljebb  csoportonként  10  %-os  mértékig  – 
határozatában – az országos presbitérium engedélyezhet. 
(2) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b) 1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7. §  (1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  X7035001/1 
sor  szerint  -  az  1992.  évi  kártalanítási  összeg  valorizált 
értékét  kapják.  A  kártalanítási  valorizáció  mértéke  2011-
ben 2 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  - 
X7035001/2 sor szerinti - működési támogatásban részesít. 
Ennek  elosztásáról  az  esperes  véleményének  figyelembe 
vételével az egyházkerületi elnökség dönt. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére  a  központi  költségvetés  -  X7035004  sor  szerint  - 
belső  kártalanítási  keretet  határoz  meg,  amelynek 
elosztásáról  az  országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az 
országos presbitérium dönt. 

background image

(4) Az állami rendelkezések szerint - X7035001/5 sor alatt - 
kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő  egyházközségi 
lelkészek 

kiválasztását 

az 

esperes 

véleményének 

figyelembe vételével az egyházkerületi elnökség végzi. 
(5)  Egyházközségek,  egyházi  intézmények  2011.  évi 
javasolt  bérfejlesztési  mértéke  5,0  %  –  a  bérkerettel  való 
szabad gazdálkodás lehetőségének biztosítása mellett. 
(6)  A  nyugdíjemelés  az  állami  nyugdíjemeléshez  rögzített 
mértékben történik.  
(7)  A  lelkészek  által  fizetendő  nyugdíjjárulék  mértéke 
2011-től  15  %.  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértéke, 
amelyet a járulék kiszámításához kell használni, a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 
(8)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről szóló 2005. évi III. törvény 56. § (1) bekezdés sze-
rint  figyelembe  veendő  összeg  2011-ben  a  kötelező  legki-
sebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum 
megállapításáról  szóló  295/2009.  (XII.  21.)  Korm.  rende-
letben meghatározott minimálbér. 
(9)  Az  országos  járulék  mértéke  2011-ben  a  2010.  évi 
összegnél  10  %-kal  magasabb,  2011-et  követően  minden 
évben 10 %-kal emelkedik. 
(10)  Az  országos  kötelező  offertóriumok  időpontjait  és  a 
felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati 
szintet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

Egyházmegyék 

 
8. §  (1)  Az  egyházmegyék  a  központi  költségvetésből 
támogatást  kapnak  az  X7034001  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2011-ben legalább 52.500.- Ft/hó. 
(3)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  külön 
kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint. 
 
 

Egyházkerületek 

 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  -  X7033101,  X7033201, 
X7033301  sorok  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
kerettel rendelkeznek az  X7033102, X7033202, X7033302 
sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4)  Az  egyházkerület  dönt  az  egyházmegyei  működési 
(X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási  keret  (X7035002) 
egyházmegyék közötti felosztásáról. 
 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 
10. §  (1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben 

teljes 

munkaidőben 

alkalmazottak 

munkaidejét 

és 

pihenőidejét, 

előmeneteli 

és 

illetményrendszerét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  szerint  kell  megállapítani  (55-
80.  §).  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint az intézményi szmsz-ben is rögzíteni kell.  

(2) A 2009. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  a  fenntartó 
országos presbitérium által meghatározott részét a diakóniai 
illetve oktatási tartalékalapba kell befizetni.  
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4)  Az  állami  költségvetéshez  kapcsolódó  egyházi 
kiegészítő  támogatás  összegének  az  országos  presbitérium 
által  meghatározott  részét  a  diakóniai  illetve  oktatási 
tartalékalapba kell befizetni. 
(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot, hogy 
az 

intézmények 

állami 

kiegészítő 

támogatásának 

felhasználásáról országos szabályrendeletben rendelkezzen. 
A  kiegészítő  támogatás  nem  fordítható  más  célra,  mint 
amire  a  támogatást  az  állam  adta.  A  tartalékalapok 
felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági 
bizottság és az országos presbitérium előtt. 
 

 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11. §  (1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 
kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 
(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  a  központi 
költségvetéstől  abban  az  esetben  kérhet  támogatást, 
amennyiben  a  kiegészítő  támogatásnak  10.  §  (2)  és  (4) 
bekezdéseiben  meghatározott  részét  befizeti  az  adott 
intézménytípusra  meghatározott  tartalékalapba.  Ebben  az 
esetben  minden  tekintetben  az  országos  fenntartású 
intézményekkel  egyenlő  elbírálásban  részesülnek,  a 
részükre  megállapítható  támogatás  szabályairól  országos 
szabályrendelet rendelkezik.  
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  az  intézmény  között  kötött  határozatlan  idejű 
megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 
12. §  A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 
végrehajtásakor ügyelni kell a Szolidaritási Alap 2012. évi 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
13. §  (1) E törvény az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 2012. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2012. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
 
Budapest, 2011. február 19. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031