Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2014. 02. 21-i zsinati határozatok

2014.02.21-i zsinati határozatok.pdf — PDF document, 136Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
69/2014. (II. 21.) zsinati határozat 
EHE tájékoztató elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  Evangélikus 
Hittudományi 
Egyetem 
rektorának 
az 
intézmény 
tevékenységéről,  és  ennek  részeként  az  egyetemi  lelkészi 
szolgálatról szóló tájékoztatását elfogadja.  
Javasolja  az  országos  presbitériumnak,  hogy  –  a  nevelési-
oktatási  bizottság  szakmai  előkészítését  követően  -, 
folytatva  a  korábban  megkezdett  adatgyűjtést,  kérje  fel  az 
espereseket,  hogy  2014.  május  30-ig  gyűjtsék  össze  az 
illetékességi  területükön  lévő  gyülekezetek  választói 
névjegyzékében szereplő, illetve látókörében lévő és állami 
iskolában  dolgozó  szakos  tanárok,  tanítók  elérhetőségét, 
akik 
megfelelő 
végzettség 
megszerzése 
esetén 
bekapcsolódhatnának  az  állami  iskolák  evangélikus 
hitoktatásának szolgálatába. 
 
 
70/1/2014. (II. 21.) zsinati határozat 
az egyház hitoktatási stratégiájáról 
I. 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
hitoktatási 
stratégiájának 
fő 
célkitűzéséül határozza meg: 
a)  az  evangélikus  hitoktatásban  részesülő  gyermekek 
számának  növelését,  és  ezen  gyermekek  bekapcsolását 
a gyülekezetekbe, 
b)  az  evangélikus  egyházban  megkeresztelt  gyermekek 
közül minél többek bekapcsolását az evangélikus hitok-
tatásba, 
c) a  lelkészek hitoktatói  –  s így  gyülekezeti  –  szakmai 
munkájának segítését, 
d) a hitoktatói munka minőségének emelését, a hitokta-
tók  versenyképes  fizetésének  biztosítását,  és  egyházon 
belüli megbecsülésük javítását. 
II. 
E célok elérése érdekében a zsinat 
a)  felülvizsgálja  a  jelenleg  a  hatályos,  a  hitoktatók 
képzésére,  képzettségére,  lelkészek  hitoktatásban 
betöltött  szolgálatára  vonatkozó  szabályokat.  Felkéri  a 
Hitoktatási Stratégiai Munkacsoportot, hogy a Nevelési 
és  Oktatási  Bizottsággal,  szükség  esetén  az  Országos 
Iroda  illetékes  osztályaival  együttműködve  terjessze 
törvénymódosítási javaslatait a soron következő zsinati 
ülésszak elé. 
A  törvénymódosítás  előkészítése  terjedjen  ki  arra  is, 
hogy  van-e  indokoltsága  szakmai,  anyagi  és  egyéb 
szempontok  alapján  főállású  hitoktatói  státuszok 
országos  presbitérium  általi  létrehozásának  és  azok 
fenntartásának. 
b)  Felkéri  az  országos  presbitériumot,  hogy  vizsgálja 
meg,  van-e  lehetőség  az  országos  irodán  belül 
hitoktatási  adminisztrátori  álláshely  létrehozásának.  E 
döntést  legkésőbb  a  zsinati  törvénymódosítást 
követően, annak ismeretében kell meghozni. 
c)  Felkéri  a  Hitoktatási  Stratégiai  Munkacsoportot, 
hogy – a szükséges törvénymódosításokkal egyidejűleg 
kezdje 
meg 
hitoktatók 
hosszútávú, 
pedagógusbérekkel  versenyképes  pálya-  és  fizetési-
modelljének,  valamint  továbbképzési  rendszerének 
kidolgozását  és  javaslatát  terjessze  a  zsinat  2015. 
májusi ülése elé.  
d)  Felkéri  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemet, 
hogy - a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatosan fel-
merült új igények fényében -, a lelkészképzésben tegye 
hangsúlyosabbá a valláspedagógiai és katechetikai taní-
tást. Erre vonatkozó tanterv- és tananyag-módosítási ja-
vaslatait készítse el 2014. július 31-ig. 
 
 
70/2/2014. (II. 21.) zsinati határozat 
az egyház hitoktatás ökumenikus lehetőségeiről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  javasolja  a  Püspöki 
Tanácsnak,  hogy  a  Hitoktatási  Stratégiai  Munkacsoportot 
által javasoltak alapján kezdeményezze a Magyar Katolikus 
Egyházzal  és  a  Magyarországi  Református  Egyházzal 
2006.  szeptember  20-án  kötött  felekezeti  együttműködés 
újratárgyalását  a  kötelezően  választható  hit-  és  erkölcstan 
oktatás  következtében  kialakult  új  helyzetre  való 
tekintettel.  Kéri,  hogy  a  Püspöki  Tanács  a  tárgyalások 
eredményéről  tájékoztassa  a  zsinatot,  legkésőbb  a  2014. 
májusában tartandó ülésszakán.   
 
 
70/3/2014. (II. 21.) zsinati határozat 
gyülekezetben végzett, kötelezően választható hit- és 
erkölcstan órák megtartásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  felkéri  az  országos 
iroda  nevelési  és  oktatási,  valamint  gazdasági  osztályát, 
hogy  dolgozza  ki  annak  megvalósítási  lehetőségét,  hogy 
azokban  a  gyülekezetekben,  melyekhez  tartozó  iskolákban 
a lelkész/hitoktató nem tudja órarendi keretek között  vagy 
szolgálati idejéből 10 órát meghaladóan tudná ellátni a hit- 
és erkölcstan órák  megtartását,  az egyéb formában  miként 
biztosítható.  A  problémák  megoldására  tett  javaslat 
terjedjen ki a helyettesítés szabályainak, valamint az egyes 
intézmények  vonzáskörzetének  és  a  lelkészek  közötti 
együttműködés szabályainak meghatározására is.  
Az  ajánlás  kidolgozása  során  javaslatokat  kell  tenni  az 
állammal való kommunikáció lefolytatására, a módosítandó 
jogszabályhelyekre. 
A  zsinat  kéri  az  nevelési-oktatási  bizottságot,  hogy  az 
előkészített  tervezetet  tárgyalja  meg,  és  a  támogató 
döntésével  megerősített  ajánlás  kerüljön  kiküldésre  az 
egyházközségeknek. 
Kéri a zsinat az országos presbitériumot, hogy amennyiben 
az  ajánlás  jogszabályként  is  meghatározható,  akkor 
alkosson országos szabályrendeletet. 
 
 
71/2014. (II. 21.) zsinati határozat 
zsinati határozatok módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (6) bekezdés b) pontja alapján - az egyház 2014. évi 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg –  
a)  a  34/2013.  (II. 23.)  zsinati  határozat  c)  pontját  hatályon 
kívül helyezi; 
b)  a  62/2/2013.  (XI.  29.)  zsinati  határozatot  akként 
módosítja, 
hogy 
Sarepta 
Budai 
Evangélikus 
Szeretetotthon  Idősek  és  Fogyatékos  Személyek  Otthona 
diakóniai intézmény beruházását támogató 60.000.000,- Ft 
background image
két  egyenlő  részletben  a  2014.  és  2015.  évben  kerül 
kifizetésre.  
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031