2014.05.30-i zsinati határozatok

zsinati döntések2_20140530.pdf — PDF document, 145Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
72/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
az Európai Protestáns Egyházak Közössége 
találkozójáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Európai Protestáns 
Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai zsinati képvise-
lőinek 2015. január 30.-2015. február 1. között Budapesten 
megrendezésre  kerülő  második  találkozójának  előkészítő 
munkálatait  és  lebonyolítását,  amelynek  témája:  „Hogyan 
formálja a protestantizmus Európa jövőjét?”.  
A  rendezvény  szervezője  az  Európai  Protestáns  Egyházak 
Közössége (GEKE), együttműködésben a Rajnai Protestáns 
Egyházzal a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, a Ma-
gyarországi Református Egyházzal és a Magyarországi Me-
todista Egyházzal. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház elő kívánja mozdíta-
ni  -  a  GEKE  tanácsának  2013.  decemberi  döntésével  össz-
hangban -, hogy az európai protestáns zsinati tagok találko-
zója  a  zsinati  szintű  egyházközi  hosszú  távú  kapcsolatok 
megerősítését szolgálja.  
 
 
73/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
nyelvhelyességi javításról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  törvény 
szövegének nyelvhelyességi javításáról szóló 13/2007. (IX. 
14.)  zsinati  határozatra  –  az alábbi  formális,  helyesírási  és 
sajtóhibák javítását,  illetve  stiláris  módosítások  átvezetését 
rendeli el az egyházi törvényekben: 
(1) A 2005. évi IV. törvény 136. § (1) d) pontban „építési- 
és  ingatlanügyi  bizottság”  helyett  „építési  és  ingatlanügyi 
bizottság” álljon. 
(2) A 2005. évi IV. törvény 139. § (1) bekezdés harmadik 
mondata „A bizottságok munkájában – tanácskozási joggal 
– részt vesz az országos ügyész és az országos iroda kijelölt 
munkatársai.”  helyett  „Az  országos  ügyész  és  az  országos 
iroda kijelölt munkatársai tanácskozási joggal vesznek részt 
a bizottságok munkájában.” legyen.  
(3)  A  2005.  évi  IV.  törvény  141.  §  első  mondata  „Az 
országos  egyház  tisztségviselői  –  az  alelnökök  és  a 
helyettesek – minden évben jelentést tesznek munkájukról a 
zsinatnak.” helyett „Az országos egyház tisztségviselői – az 
alelnökök  és  a  helyettesek  kivételével  –  minden  évben 
jelentést tesznek munkájukról a zsinatnak.” legyen. 
(4) A 2005. évi VII. törvény 42. § (3) bekezdés elején „A 
jelölés  elfogadását  követőena  tényfeltáró  bizottság…” 
helyett  „A  jelölés  elfogadását  követően  a  tényfeltáró 
bizottság…” szövegrész álljon. 
(5)  A  2005.  évi  VIII.  törvény  35.  §  (5)  bekezdés  utolsó 
szava „kötelző” helyett „kötelező” legyen. 
(6)  A  2005.  évi  VIII.  törvény  „Harmadik  rész”-ének  címe 
nagybetűvel kezdődjön („Záró rendelkezések”). 
(7) A 2007. évi VI. törvény címébe kerüljön be a sorszámot 
jelző pont („VI.”). 
 
 
74/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi 
beszámolójáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (6)  bekezdés  c)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház 
háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésére 
–  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2013.  évi 
beszámolóját 22.924.754 eFt mérleg főösszeggel és 39.724 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
 
 
75/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentések elfogadásának és meghallgatásának rendjéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  b)  és  c)  pontja  alapján  –  utalva  az 
ügyrend  48.  §-ra  –  az  országos  tisztségviselők  jelentése 
elfogadásának,  valamint  az  egyházi  bíróság  és  országos 
számvevőszék meghallgatásának rendjét a 2014. május 30. 
napján  tartandó  zsinati  ülésszakon  akként  határozza  meg, 
hogy az elektronikus úton megküldött jelentésekre érkezett 
kérdések és az arra adott válaszok figyelembevételével, vita 
nélkül határoz.  
 
 
76/1/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  dr.  Székács  György  országos  ügyész, 
országos 
tisztségviselő 
2013. 
évben 
végzett 
tevékenységéről szóló jelentést elfogadja. 
 
 
76/2/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés meghallgatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  egyházi  bíróság 
2013.  évben  folytatott  tevékenységéről  szóló  jelentést 
meghallgatta,  és  felkéri  a  bíróság  elnökét,  hogy  a  soron 
következő  ülésszakon  ismételten  terjessze  elő  részletes 
jelentését. 
 
 
76/3/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés meghallgatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos 
számvevőszék 2013. évben folytatott tevékenységéről szóló 
jelentést meghallgatta. 
 
 
76/4/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Gregersen-Labossa  György  országos 
diakóniai  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2013. 
évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
 
 
76/5/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
background image
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Kendeh  Gusztáv  országos  egyházzenei 
bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2013.  évben 
folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 
76/6/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Lupták  György  országos  evangelizációs  és 
missziói  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2013. 
évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
 
 
76/7/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Benczúr  László  országos  építési  és 
ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2013. 
évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
 
 
76/8/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Kondor  Péter  országos  gazdasági  bizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2013.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 
76/9/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Lázárné  Skorka  Katalin  országos  gyermek- 
és  ifjúsági  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2013. 
évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
 
 
76/10/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  dr.  Kovács  Eleonóra  gyűjteményi  tanács 
elnöke,  országos  tisztségviselő  2013.  évben  folytatott 
gyűjteményi munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 
76/11/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Tölli  Balázs  országos  nevelési-oktatási 
bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2013.  évben 
folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 
76/12/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Novotny  Zoltán  országos  sajtóbizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2013.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 
76/13/2014. (V. 30.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  a  Magyar 
Honvédségnél  végzendő  lelkipásztori  szolgálatról  szóló 
1997.  évi  VI.  törvény  3.  §  (7)  bekezdése  alapján  Jákob 
János  tábori  püspök  jelentését  a  2013.  évben  végzett 
szolgálatáról elfogadja. 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031