2015. 11. 20-i zsinati határozatok

zsinati_hat_20151120.pdf — PDF document, 145Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

14/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

zsinati bizottság tagjának választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
123.  §  (2)  bekezdése  alapján  -  Zsugyel  Kornél 
lemondásának  tudomásulvétele  mellett  –  Asztalos 
Richárdot a zsinati választási bizottság tagjává választja az 
általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 

 
 

15/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

nyelvhelyességi javításról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a törvény szövegé-
nek  nyelvhelyességi  javításáról  szóló  13/2007.  (IX.  14.) 
zsinati  határozat  alapján  –  különös  tekintettel  arra,  hogy  a 
társadalmi (civil)  szervezetekről szóló állami jogszabályok 
terminológiája,  illetve  a  magyar  állam  hivatalos  neve  is 
megváltozott  –  jóváhagyja  az  egyházi  törvények  alábbi 
formális szövegjavításait: 
 
1.)

 

Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 

végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 52. §-ában, valamint 
70. §-ának (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság hi-
vatalos  szerveinek,  illetve  bíróságainak  jogszerű  megkere-
sése alapján” szövegrész helyére az „állami szervek, illetve 
bíróságok jogszerű megkeresése alapján” szövegrész kerül. 
 
2.)

 

Az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 

2005. évi IV. törvény 104. § (3) bekezdésének b) pontjában 
az „a Magyar Köztársaság állami és társadalmi szervezetei-
vel kötött alapvető megállapodásait” szövegrész helyére az 
„az  állami,  valamint  civil  és  egyéb  szervezetekkel  kötött 
alapvető megállapodásait” szövegrész kerül. 
 
3.)

 

Az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 

2005. évi IV. törvény 132/A. § (2) bekezdésének a) pontjá-
ban az „a Magyar Köztársaság állami szerveivel és más tár-
sadalmi szervezetekkel” szövegrész helyére az „állami, va-
lamint civil és egyéb szervezetekkel” szövegrész kerül. 
 
4.)

 

Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. 

évi  V.  törvény  49.  §-ában  az  „a  Magyar  Köztársaság  jog-
szabályainak  megfelelően”  kifejezés  helyére  az  „az  állami 
jogszabályoknak megfelelően” kifejezés kerül. 
 
5.)

 

Az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 

törvény  45.  §-ában  az  „a  Magyar  Köztársaság  vonatkozó 
törvényeinek  elismerése”  kifejezés  az  „a  vonatkozó  állami 
jogszabályok elismerése”, az „a Magyar Köztársaság felső-
oktatásról szóló törvényében meghatározott” kifejezés az „a 
felsőoktatásról szóló állami törvényben  meghatározott”  ki-
fejezésre módosul. 
 
6.)

 

Az egyház törvényes rendjének és békéjének meg-

őrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 86. § (1) bekezdés f) 
pontjában az 32. § helyett a 33. § e), f) és g) pontjára történ-
jen hivatkozás. 
 
7.)

 

Az egyház törvényes rendjének és békéjének meg-

őrzéséről  szóló  2005.  évi  IX.  törvény  tájékoztató  jellegű 
függelékét  (a  polgári  perrendtartásról  szóló  állami  törvény 
hivatkozott  részeinek  szövegét)  az  egyházi  törvények  to-

vábbi nyomtatott és elektronikus kiadásában nem  kell sze-
repeltetni. 
 
8.)

 

A  reformáció  500.  évfordulója  megünneplésének 

előkészítéséről  szóló  2009.  évi  III.  törvény  2.  §  szövege 
„Az  Emlékbizottság  a  tagjait  és  elnökét  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  országos  elnöksége  és  zsinatának  el-
nökei  közös  javaslatára  az  országos  presbitérium  választja 
meg.”  helyett  „Az  Emlékbizottság  tagjait  és  elnökét  –  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége  és 
zsinatának elnökei közös javaslatára – az országos presbité-
rium választja meg.” legyen. 
 
9.)

 

A  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alapról 

szóló 2013. évi III. törvényben az „alap” szó mindazon he-
lyeken, amelyeken a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap  rövid  megnevezéseként  szerepel,  a  nagy  kezdőbetűs 
„Alap” szóra változik.  
 
 

16/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja  alapján – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  az  elnök-püspök  2015.  évi  jelentését 
elfogadja. 
 
 

17/2015. (XI. 20.) zsinati határozat  

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  az  országos  felügyelő  2015.  évi  jelentését 
elfogadja. 
 
 

18/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  a  zsinat  lelkészi  elnökének  2015.  évi 
jelentését elfogadja. 
 
 

19/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  a  zsinat  nemlelkészi  elnökének  2015.  évi 
jelentését elfogadja. 
 
 

20/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

a köznevelési területen meglévő kapacitások felmérésé-

ről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  a  8/2015.  (V.  29.) 
zsinati  határozat  módosításával  –  az  intézményátvételi  tár-
gyalásokra  vonatkozó  moratórium  fenntartása  mellett,  az 

background image

oktatási  területen  meglévő  kapacitások  felméréséről  szóló 
jelentést és feladattervet a soron következő ülésén tárgyalja. 

 
 

21/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

az Európai Protestáns Zsinatról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (3) bekezdés a) pontja alapján - önálló, testületi for-
mában  működő  -  Európai  Protestáns  Zsinat  létrehozását 
nem  tartja  szükségesnek,  ugyanakkor  előre  meghatározott 
kiemelt  tématerületeken  időszakosan  működtetendő  mun-
kacsoportok  létrehozását  javasolja  az  európai  protestáns 
zsinati küldöttek találkozója  szervezői  számára.  A zsinat  a 
munkacsoportok létrehozását a 2017-re tervezett következő 
találkozó előkészítése során az alábbi területeken javasolja: 
migráció és vallásközi párbeszéd. 
 
 

22/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

beszámoló elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  az  egyházi 
szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 46. § 
(2)  bekezdésére  -  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat  Taná-
csának 2015. évi jelentését elfogadja. 

 
 

23/2015. (XI. 20.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva a tényfeltáró 
bizottság működési rendjéről szóló 5/2007. (III. 23.) zsinati 
határozatra - a tényfeltáró bizottság 2015. évi jelentését el-
fogadja.  
 
 

24/2015. (XI. 21.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a reformáció 
500.  évfordulója  megünneplésének  előkészítéséről  szóló 
2009. évi III. törvény 5. §-ára – a reformációi emlékbizott-
ság 2015. évi jelentését elfogadja.  
 
 

25/2015. (XI. 21.) zsinati határozat 

intézményalapítás lehetőségéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján kéri, hogy az országos 
presbitérium vizsgálja meg a 2007-től uniós forrásbevonás-
sal megvalósult fejlesztések fenntartási feladatait és a 2016-
2020.  időszakban  megvalósuló  egyházi  fejlesztések  haté-
kony megvalósítását támogató szakmai szolgáltatásokat ko-
ordináló és végző intézmény alapításának feltételeit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031