Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2013. (III.13.) országos szabályrendelet az Országos Presbitérium ügyrendjéről.pdf

opügyrend_2020924.pdf — PDF document, 279Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet 

az országos presbitérium ügyrendjéről 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  egyházi 
egyházkormányzati  szintjén  a  döntés-előkészítő  és  – 
törvényben  meghatározott  jogkörében  -  döntéshozó, 
irányító  országos  presbitérium  testületének  működésére  és 
üléseinek  rendje  kialakítása  érdekben  az  alábbi 
szabályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

Az országos presbitérium feladata és működése 

 

1. §  Az országos presbitérium a Magyarországi Evangé-
likus Egyház törvényeiben meghatározott, az országos egy-
ház  által  ellátandó  feladatokkal  kapcsolatos  döntés-
előkészítő, valamint az egyház szervezetéről és igazgatásá-
ról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §-ban  meghatározott 
hatáskörében eljárva döntéshozó és irányító feladatot végez. 
 
2. §  (1) Az országos presbitérium minden év elején, első 
ülésén éves munkaprogramot fogad el, és ezzel egyidejűleg 
meghatározza – a tagok egyéb szolgálatának figyelembevé-
telével tervezetten - az évi legalább öt rendes ülés időpont-
ját.  A  munkaprogramban  meghatározott  időpont  kijelölés 
egyben  a  meghívó  törvényi  határidőben  történő  kiküldésé-
nek minősül. 
(2) Az országos presbitérium szükséghez képest – a rendes 
ülésre  vonatkozó  szabályok  megtartásával  -  bármikor  ösz-
szehívható. (rendkívüli ülés) 
(3)  A  szavazati  jogú  presbiterek  legalább  felének  azonos 
napirendi  téma  megjelölésével  kezdeményezett  írásbeli  in-
dítványára  legkésőbb  8  napon  belül  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott ülést össze kell hívni. 
(4) Az elnök-püspök és az országos felügyelő elrendelheti a 
rendes  és  rendkívüli  ülés  megtartását  személyes  részvétel 
helyett  elektronikus  hírközlő  eszközök  igénybevételével 
(távolléti ülés). A (3) bekezdésben meghatározottak kezde-
ményezésére  a  rendes,  illetve  rendkívüli  ülést  távolléti 
ülésként kell elrendelni és megtartani. A távolléti ülés meg-
hívóját,  napirendjét  és  az  írásos  előterjesztéseket  az  ülést 
megelőző  legalább  24  órával  korábban  kell  közzétenni.  A 
távolléti  ülés  döntéshozatali  rendje  megegyezik  a  rendes 
ülés  határozathozatali  rendjével.  A  távolléti  ülés  érdemi 
nyilatkozatait  és  a  meghozott  határozatokat  dokumentálha-
tóan  alkalmas  módon  rögzíteni  kell  azzal,  hogy  a  távolléti 
ülésre a rendes ülés szabályait kell alkalmazni.  
(5) Rendkívüli és  sürgős esetben, amennyiben a  következő 
ülésig  beálló  késedelem  az  egyház  számára  hátrányos  kö-
vetkezményekkel  járna  az  országos  elnökség  ülés  tartása 
nélkül,  e-mail  igénybevételével  távolléti  szavazást  rendel-
het el. A távolléti szavazás esetén írásos előterjesztés kikül-
désére sincs szükség, amennyiben egy már megtárgyalt na-
pirend ügyében kér utólagos döntést az elnökség, vagy kü-
lönösebb  megfontolást  és  előkészítést,  illetve  tárgyalást 
nem igénylő aktuális határozat meghozatalára van szükség. 
Az  e-mailes  szavazatok  leadására  legalább  2  munkanapot 
kell biztosítani. A szavazatot le nem adók úgy  minősülnek, 
mint akik tartózkodnak. Távolléti szavazás esetén az orszá-
gos presbitérium  tagjainak a  határozatról a  javaslat eredeti 
tartalma szerint kell dönteniük, vita lefolytatásának, a hatá-
rozat kiegészítésének  vagy  módosításának  nincs  helye.  Tá-

volléti  szavazás  esetén  az  utolsó  szavazat  beérkezésével  a 
határozatot  meghozottnak  kell  tekinteni.  A  szavazás  ered-
ményéről  az  országos  iroda  illetékes  osztálya  legkésőbb  3 
napon belül értesíti a bizottság tagjait. 
(6)  Amennyiben  az  országos  presbitérium  tagja  rendkívüli 
okból nem tud személyes részvétellel az ülésen jelen lenni, 
akkor biztosítani kell számára elektronikus hírközlő beren-
dezés  használatával  az  ülésen  való  részvételt  és  szavazási 
jogot. 
 

II. fejezet 

Nyilvánosság 

 

3. §  A presbitériumi ülések nem nyilvánosak, azon kizá-
rólag  a  presbitérium  szavazati  jogú  és  tanácskozási  jogú 
tagjai (a továbbiakban: presbiter), illetőleg az elnökség által 
meghívottak lehetnek jelen. 
 

III. fejezet 

Az ülések előkészítése és összehívása 

 

4. §  Az országos iroda - a jogi és testületi iroda útján - a 
beérkezett  kérelmek  és  beadványok  alapján,  az  előző  ülés 
végén meghozott napirendre vonatkozó határozat, valamint 
a saját kezdeményezésű ügyek figyelembevételével összeál-
lítja  tervezett  napirendet  és  a  presbitérium  ülését  legalább 
12  nappal  megelőzőn  megküldi  az  országos  elnökségnek 
elnök-püspöknek  és  az  országos  felügyelőnek  jóváhagyás-
ra.  
 
5. §  (1) Az országos iroda illetékes és témagazda osztálya 
a jóváhagyott napirendben szereplő ügyekben e szabályren-
delet 1. számú melléklet szerint előterjesztést készít. 
(2) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti előterjesztés 
elkészítéséhez az országos irodának nem áll kellő informá-
ció  a  rendelkezésére,  hiánypótlást  rendelhet  el,  az  elnök-
püspök  és  az  országos  felügyelő  párhuzamos  tájékoztatása 
mellett, melyről annak eredménytelensége esetén az ülésve-
zető elnök beszámol a soron következő ülésen. 
(3) Azok az ügyek, amelyek nem az 1. számú melléklet sze-
rinti  tartalommal  kerülnek  előterjesztésre  az  elnök-
püspöknek  és  az  országos  felügyelő  mérlegelése  alapján 
tűzhetőek  napirendre  azzal,  hogy  ezekben  az  esetekben  az 
elnök-püspöknek vagy az országos felügyelő lesz az előter-
jesztő,  vagy  az  elnök-püspöknek  és  az  országos  felügyelő 
hiánypótlás elrendelését kérheti az országos irodától.  
 
6. § 

(1)  Az  országos  presbitériumot  elnök-püspök  és  az 

országos  felügyelő  írásban  hívja  össze  oly  módon,  hogy  a 
presbiterek és a meghívottaknak az ülést megelőző legalább 
7 nappal meghívót küld a jogi és testületi iroda útján. 
(2) A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés pontos időpontját és helyét, 
b) a napirendi pontokat és azok előterjesztőit, 
d) szükség esetén országos munkaági bizottságok állás-
foglalását, 
c) az írásbeli előterjesztéseket,  
d) a megszövegezett határozati javaslatot vagy alternatív 
határozati javaslatokat, 
e) rendkívüli ülés esetén az összehívásra vonatkozó in-
dítványt. 

 
7. § 

A  presbiter  legkésőbb  az  ülést  megelőzően  köteles 

kimentését  igazolható  módon  és  formában  bejelenteni,  e 

background image

határidő  elmulasztása  kimentés  nélküli  távolmaradásnak 
minősül. 
 
8. § 

Az ülések technikai előkészítését és lebonyolítását a 

jogi és testületi iroda végzi. 
 

IV. fejezet 

Napirend 

 

9. § 

(1) Az országos presbitérium  ülésének napirendjé-

ben szereplő ügyek megjelöléséért, összeállításáért – a jelen 
szabályzat  4.  §-ban  írtak  betartásával  elnök-püspök  és  az 
országos  felügyelő  felelős.  Amennyiben  egyházpolitikai, 
strukturális  ügy  szerepel  a  napirendek  között,  azt  az  ülés 
elején  kell  tárgyalni.  A  napirend  összeállítása  során  meg 
kell  jelölni  azokat  az  előterjesztéseket  is,  amelyeket  az  el-
nök-püspök  és  az  országos  felügyelő  nem  javasolt  tárgya-
landó napirendi pontként. 
(2)  Napirendi  pontra  vonatkozó  előterjesztés  benyújtására 
bármely presbiter jogosult. 
(3) Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 7. na-
pig, rendkívüli ülés szerinti összehívás esetén legkésőbb az 
ülést megelőző 5. napig kell a presbiterekhez eljuttatni.  
(4) Amennyiben  bármely  presbiter  legkésőbb  az  ülés  napi-
rendjének  megszavazásáig  -  a  meghívóban  szereplőkön 
túlmenően  -  szóban  indítványozza  valamely  kérdés  napi-
rendre  tűzését,  annak  napirendre  vételéhez  a  jelenlévő  ta-
gok  egyszerű  többségének  egyetértése  szükséges,  azonban 
jelenlévő  tagok  egynegyedének  javaslatára  a  kérdésben 
csak  a  soron  következő  ülésen  lehet  határozatot  hozni. 
(szóbeli napirendi indítvány) 
(5) Az egyebek napirendi pont tárgyalása során határozatot 
hozni nem lehet. 
(6)  Minden  ülésen  napirendi  pontként  kell  szerepelnie  az 
előző ülés emlékeztetője elfogadásának, valamint az orszá-
gos iroda igazgatója beszámolójának a meghozott határoza-
tok  végrehajtásáról,  az  ügyek  állásáról  és  az  országos  el-
nökség, valamint az elnök-püspök és az országos felügyelő 
munkájáról. 
 

V. fejezet 

Határozatképesség 

 

10. §  (1)  Az  országos  presbitérium  akkor  határozatképes, 
ha  szabályszerűen  hívták  össze  és  a  szavazati  joggal  ren-
delkező presbitereknek több mint a fele jelen van. A jelen-
létet jelenléti ívvel kell dokumentálni. 
(2) A  levezető  elnök  a  határozatképesség  meglétét  az  ülés 
teljes  időtartama  alatt  folyamatosan  köteles  figyelemmel 
kísérni. 
 

VI. fejezet 

Az országos presbitérium ülésének vezetése 

 

11. §  (1)  Az  országos  presbitérium  üléseit  az  elnök-
püspök  és  az  országos  felügyelő,  akadályoztatásuk  esetén 
helyetteseik (továbbiakban: elnök) felváltva vezetik.  
(2)  Az  elnök  ülésvezetési  feladatkörében  eljárva  az  ülés 
rendjét biztosítja, így: 

a) az ülést megnyitja és berekeszti, 
b) dönt szó megadásáról és megvonásról, 
c) felszólít tárgyra térésre, 
d) szünetet rendel el. 

(3) Az elnök vitavezetési feladatkörében eljárva: 

a) napirendi pontonként megnyitja és lezárja a vitát,  

b) kiemelten ügyel – a szükség szerint általa meghatáro-
zott - időkeret betartására, 
c) napirendi pontok összevonását javasolhatja, 
d) napirendi pontok felcserélését javasolhatja, 
e) napirendi pont tárgyalásának következő ülésen törté-
nő folytatását javasolhatja, 
f) szavazást rendel el, 
g) szavazás eredményét megállapítja és kihirdeti a meg-
szavazott határozatot. 

 

12. §  (1) Amennyiben az elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes,  az  ülés  napirendjéről  kell  dönteni.  Ennek 
során amennyiben bármelyik  presbiter  élni kíván a  szóbeli 
indítvány előterjesztésének jogával, úgy az elnök felkéri az 
érintettet indítványa  megtételére. Valamennyi szóbeli napi-
rendi  indítvány  ismertetését  követően  -  az  elhangzás  sor-
rendjében - szavazásra bocsátja, hogy az egyes indítványok 
felkerüljenek-e az ülés napirendjére. A szavazást követően a 
meghívóban  feltüntetett  napirendi pontok, a szavazás ered-
ménye,  és  a  9.  §  (7)  bekezdésében  foglaltak  betartásával 
javaslatot  tesz  a  napirendre,  amelyet  a  presbitériumi  ülés 
fogad el.  

(2) A napirend elfogadását követően az elnök javaslatot tesz 

a  jelenlévő  tagok  közül  az  emlékeztető  két  hitelesítőjére, 
melyről a presbitérium határoz. Ezt követően megnyitja az 
elfogadott napirend érdemi vitáját. 

 

13. §  (1) A  presbitériumi  ülés  egyes  napirendi  pontjainak 
vitájára  az  adott  napirendi  pontra  vonatkozó  előterjesztés, 
valamint az ahhoz - írásban vagy szóban benyújtott - módo-
sító indítványok alapján kerül sor. 
(2)  Az  írásbeli  módosító  indítványnak  tartalmaznia  kell, 
hogy az adott napirendre vonatkozóan előterjesztett határo-
zati  javaslat  megváltoztatása  mennyiben  és  milyen  okból 
szükséges, valamint tartalmaznia kell egy olyan konkrét ha-
tározati javaslatot, amely alkalmas arra, hogy az ülés a mó-
dosító indítványról döntsön.  
(3) Az adott napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli módosí-
tó  indítványt  úgy  kell  előterjeszteni,  hogy  azt  az  országos 
iroda  legkésőbb  az  ülést  megelőző  második  napig  kézhez 
kapja. A határidőben érkezett módosító indítványt az orszá-
gos iroda megfelelő számban sokszorosítja, és az ülés meg-
kezdését megelőzően a presbiterek részére átadja.  
(4) Bármely presbiter jogosult arra, hogy az egyes napirendi 
pontokhoz  -  azok  vitájának  lezárásáig  -  szóbeli  módosító 
indítványt terjesszen elő. A szóbeli módosító indítvány kö-
telező  tartalmi  kellékei  megegyeznek  az  írásbeli  módosító 
indítvány tartalmi kellékeivel. (szóbeli módosító indítvány) 
(5) Az elkésetten érkezett írásbeli indítványt szóbeli módo-
sító indítványnak kell tekinteni és a szóbeli módosító indít-
ványra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
 
14. §  (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elsőként 
annak  előterjesztőjét  illeti  meg  a  szó,  ezt  követően  -  arra 
irányuló  igénye  esetén  -  az  országos  munkaági  bizottság 
elnöke, majd az írásbeli módosító indítványt benyújtók jo-
gosultak  előterjesztésüket  kiegészíteni.  A  kiegészítéseket 
követően az elnök felhívja a presbitereket kérdéseik, észre-
vételeik és szóbeli módosító indítványaik előterjesztésére. A 
vita során a további meghívottak szót kaphatnak. 

(2) Határozathozatal mellőzésével egyidejűleg a presbitéri-

um az ügyet visszautalhatja az előterjesztőhöz, az országos 
egyház illetékes munkaági bizottságához, az országos iroda 
valamely osztályához, illetve kérheti az országos elnökséget 

background image

és az elnök-püspököt és az országos felügyelőt a szükséges 
információk beszerzésére és előterjesztésére.  

 

15. §  (1)  A  vita  lezárását  az  elnök,  az  előterjesztő,  vala-
mint  bármely  presbiter  kezdeményezheti. A  vitát  az  elnök 
zárja le. 
(2) Az  összes napirendi pontok vitáját  és határozathozatalt 
követően az elnök a következő ülés előzetes napirendjének 
meghatározását követően, az ülést berekeszti. 
 

VII. fejezet 

Határozathozatal 

 

16. §  (1) A  vita  lezárását  követően  a  presbitérium  határo-

zatot  hoz. A  határozatok  meghozatalára  szavazás  útján  ke-
rülhet sor. 

(2)  A  határozathozatal  előtt  az  elnök  megállapítja  a  szava-

zásra  jogosultak  számát  és  ismerteti  a  szavazás  szabályait, 
valamint  a  határozathozatalra  feltett  kérdés  pontos  szöve-
gét. 

(3)  Szavazáskor  a  kérdést  az  elnök  úgy  teszi  fel,  hogy  arra 

egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal 
lehessen válaszolni. Ettől eltérni csak a presbiterek többsé-
gének egyetértésével lehet. 
(4) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, amennyi-
ben legalább 5 presbiter javasolja. 
(5) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelen-
lévőknek  több  mint  a  fele  érvényes  szavazatot  adott  le.  A 
javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes sza-
vazatok több mint fele egyetértő. 
(6) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
17. § 

(1) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejé-

től  kezdődően  folyamatos  sorszámmal  és  évszámmal  kell 
ellátni.  Jelölése  a  következőképpen  történik:  „Az  országos 
presbitérium .../(év), (hó, nap) határozata”.  
(2) Minden határozatnak tartalmaznia kell az abban foglal-
tak végrehajtása időpontját és felelősét. 
(3) Az elnök-püspök és az országos felügyelő gondoskodik 
arról, hogy a presbitérium határozata szerinti megjelölt, ki-
emelt jelentőségű határozatok közzététele az egyház hivata-
los lapjában és/vagy az országos evangélikus sajtóban meg-
történjen. 
(4)  Az  országos  presbitérium  megszövegezett  határozatát, 
kiküldését  megelőzően  –  annak  tartalmi  megegyezőségére 
vonatkozatóan  -  az  országos  presbitérium  jegyzői  hitelesí-
tik. Amennyiben  a  határozat  kézhezvételét  követő  3  napon 
belül nem nyilatkoznak, akkor jóváhagyásukat megadottnak 
kell tekintetni, és intézkedni kell a határozatok kiküldéséről.  
(5)  Az  országos  presbitérium  határozatát  –  az  országos 
presbitérium  jegyzőinek  jóváhagyását  követően  -  a  jogi  és 
testületi iroda küldi meg az abban nevesített érintettnek az-
zal, hogy az előterjesztést előkészítő országos irodai osztály 
is  jogosult  az  általános,  jogosultságot  vagy  kötelezettséget 
tartalmazó  határozatot  az  érintett  intézmény(ek)nek  meg-
küldeni. Az országos presbitérium nem támogató, elutasító 
határozatához csatolni kell az előterjesztés készítője által, a 
döntés  meghozatalát  követő 3 napon elkészített, a  kérelem 
elutasításának okát leíró indokolást is. 
 

VIII. fejezet 

Jegyzőkönyv, emlékeztető 

 

18. §  (1)  A  presbitériumi  ülésről  hangfelvétel  útján  jegy-

zőkönyv,  illetve  –  a  választásokról  és  a  szavazásról  szóló 

2005. évi VII. törvény 50. §-nak megfelelő tartalmú, külö-
nösen is az előterjesztett határozatokra vonatkozó, a jogi és 
testületi iroda kijelölt munkatársa közreműködésével emlé-
keztető készül.  

(2) Az  emlékeztetőnek  tartalmaznia  kell  a  meghozott  hatá-

rozatok  fontosabb  információit,  érdemi  hozzászólások  sze-
mélyét és hozzászólásuk tartalmát, a  szavazás eredményét, 
valamint a meghozott határozatokat.  

(3) A jegyzőkönyv és emlékeztető elválaszthatatlan mellék-

letét képezi: 

a)  az  ülés  meghívója,  annak  valamennyi  mellékletével 
együtt, 
b) a jelenléti ív, 
c) a távolmaradásukat előzetesen írásban kimentő pres-
biterek ilyen tartalmú írásbeli bejelentése, 
d) határozatok kivonatát. 

 

19. §  (1)  Amennyiben  bármely  presbiter  a  jegyzőkönyv 

meghatározott  napirendhez  kapcsolódó  részének  indokolt 
leírását  kéri,  az  ülésvezető  elnök  jóváhagyását  követően,  3 
munkanapon belül kell elkészítenie a jogi és testületi iroda 
kijelölt referensének. A  kérelmet és a leírt tárgyalási anya-
got el kell juttatni a presbiterekhez, akik a soron következő 
presbitériumi  ülésig  elektronikusan,  illetve  a  soron  követ-
kező ülésen közölhetik a meghozott határozatot illető kifo-
gásaikat,  melyről  a  presbitériumi  ülés  határoz  a  határozat 
módosításával egyidejűleg.  

(2) Az országos presbitérium  döntéseiről Határozatok Tárát 

kell  vezetni,  amelyből  megállapítható  a  határozathozatal 
helye, ideje, tárgya, a határozat tartalma. A Határozatok Tá-
rát a tárgyévet követő január 31-ig kell elkészíteni. 

(3) A jegyzőkönyvet és az emlékeztető eredeti példányát az 

országos iroda irattárában kell elhelyezni, ahol az emlékez-
tetőt  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő  engedélyé-
vel  tekintheti  meg  bármely  érdeklődő,  írásbeli  és  indokolt 
kérelmét követően. Az engedélyt és ennek alapján a megte-
kintés  tényét  dokumentálni  kell. Az  országos  presbitérium 
tagja  a  jegyzőkönyv  újrahallgatását  az  elnök-püspök  és  az 
országos felügyelő tudomása mellett teheti meg. 

 

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

20. § 

(1)  E  szabályrendeletben  nem  szabályozott  kérdé-

sekben  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényei  az 
irányadóak. 

(2)  Amennyiben  sem  a  szabályrendelet,  sem  a  Magyaror-

szági Evangélikus Egyház törvényei nem tartalmaznak ren-
delkezéseket, az adott ügy tárgyalása során meghozott pres-
bitériumi  határozat  rendelkezései  szerint  kell  eljárni  azzal, 
hogy  e  rendelkezések  a  további  határozatok  meghozatala 
során nem irányadóak. 

 

21. § 

E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatály-

ba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országos presbi-
térium ügyrendjéről szóló 16/2007. (I. 18.) országos presbi-
tériumi határozat 

 
Budapest, 2020. szeptember 24. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930