Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2013. (III.13.) országos szabályrendelet az Országos Presbitérium ügyrendjéről.pdf

opügyrend_20200323.pdf — PDF document, 272Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet 

az országos presbitérium ügyrendjéről 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi 
jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház országos egyházi egyházkormányzati szintjén a döntés-előkészítő és – törvényben meghatározott 
jogkörében  -  döntéshozó,  irányító  országos  presbitérium  testületének  működésére  és  üléseinek  rendje 
kialakítása érdekben az alábbi szabályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

Az országos presbitérium feladata és működése 

 

1. §  Az országos presbitérium a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben meghatározott, az or-
szágos egyház által ellátandó feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, valamint az egyház szervezeté-
ről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. §-ban meghatározott hatáskörében eljárva döntésho-
zó és irányító feladatot végez. 
 
2. §  (1) Az országos presbitérium minden év elején, első ülésén éves munkaprogramot fogad el, és ezzel 
egyidejűleg  meghatározza  –  a  tagok  egyéb  szolgálatának  figyelembevételével  tervezetten  -  az  évi  leg-
alább öt rendes ülés időpontját. A munkaprogramban meghatározott időpont kijelölés egyben a meghívó 
törvényi határidőben történő kiküldésének minősül. 
(2) Az országos presbitérium szükséghez képest  – a rendes ülésre vonatkozó szabályok megtartásával  - 
bármikor összehívható. (rendkívüli ülés) 
(3) A szavazati jogú presbiterek legalább felének azonos napirendi téma megjelölésével kezdeményezett 
írásbeli indítványára legkésőbb 8 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott ülést össze kell hívni. 
(4) Az elnök-püspök és az országos felügyelő elrendelheti a rendes és rendkívüli ülés megtartását szemé-
lyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével (távolléti ülés). A (3) bekezdésben 
meghatározottak kezdeményezésére a rendes, illetve rendkívüli ülést távolléti ülésként kell elrendelni és 
megtartani. A távolléti  ülés  meghívóját,  napirendjét  és az írásos  előterjesztéseket  az ülést megelőző  leg-
alább 24 órával korábban kell közzétenni. A távolléti ülés döntéshozatali rendje megegyezik a rendes ülés 
határozathozatali rendjével. A távolléti ülés érdemi nyilatkozatait és a meghozott határozatokat dokumen-
tálhatóan alkalmas módon rögzíteni kell azzal, hogy a távolléti ülésre a rendes ülés szabályait kell alkal-
mazni.  
(5)  Rendkívüli  és  sürgős  esetben,  amennyiben  a  következő  ülésig  beálló  késedelem  az  egyház  számára 
hátrányos következményekkel járna az országos elnökség ülés tartása nélkül, e-mail igénybevételével tá-
volléti szavazást  rendelhet el. A távolléti  szavazás esetén írásos  előterjesztés kiküldésére  sincs szükség, 
amennyiben egy már megtárgyalt napirend ügyében kér utólagos döntést az elnökség, vagy különösebb 
megfontolást és előkészítést, illetve tárgyalást nem igénylő aktuális határozat meghozatalára van szükség. 
Az e-mailes szavazatok leadására legalább 2 munkanapot kell biztosítani. A szavazatot le nem adók úgy 
minősülnek, mint akik tartózkodnak. Távolléti szavazás esetén az országos presbitérium tagjainak a hatá-
rozatról a javaslat eredeti tartalma szerint kell dönteniük, vita lefolytatásának, a határozat kiegészítésének 
vagy módosításának nincs helye. Távolléti szavazás esetén az utolsó szavazat beérkezésével a határozatot 
meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről  az  országos iroda illetékes osztálya legkésőbb  3 
napon belül értesíti a bizottság tagjait. 
 

II. fejezet 

Nyilvánosság 

 

3. §  A presbitériumi ülések nem nyilvánosak, azon kizárólag a presbitérium szavazati jogú és tanácsko-
zási jogú tagjai (a továbbiakban: presbiter), illetőleg az elnökség által meghívottak lehetnek jelen. 
 

III. fejezet 

Az ülések előkészítése és összehívása 

 

background image

4. §  Az országos iroda - a jogi és testületi iroda útján - a beérkezett kérelmek és beadványok alapján, az 
előző ülés végén meghozott napirendre vonatkozó határozat, valamint a saját kezdeményezésű ügyek fi-
gyelembevételével összeállítja tervezett napirendet és a presbitérium ülését legalább 12 nappal megelőzőn 
megküldi az országos elnökségnek elnök-püspöknek és az országos felügyelőnek jóváhagyásra.  
 
5. §  (1) Az országos iroda illetékes és témagazda osztálya a jóváhagyott napirendben szereplő ügyekben 
e szabályrendelet 1. számú melléklet szerint előterjesztést készít. 
(2) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti előterjesztés elkészítéséhez az országos irodának nem áll 
kellő  információ  a  rendelkezésére,  hiánypótlást  rendelhet  el,  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő 
párhuzamos tájékoztatása mellett, melyről annak eredménytelensége esetén az ülésvezető elnök beszámol 
a soron következő ülésen. 
(3) Azok az ügyek, amelyek nem  az 1.  számú  melléklet szerinti  tartalommal kerülnek előterjesztésre az 
elnök-püspöknek és az országos felügyelő mérlegelése alapján tűzhetőek napirendre azzal, hogy ezekben 
az  esetekben  az  elnök-püspöknek  vagy  az  országos  felügyelő  lesz  az  előterjesztő,  vagy  az  elnök-
püspöknek és az országos felügyelő hiánypótlás elrendelését kérheti az országos irodától.  
 
6. §  (1) Az országos presbitériumot elnök-püspök és az országos felügyelő írásban hívja össze oly mó-
don, hogy a presbiterek és a meghívottaknak az ülést megelőző legalább 7 nappal meghívót küld a jogi és 
testületi iroda útján. 
(2) A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés pontos időpontját és helyét, 
b) a napirendi pontokat és azok előterjesztőit, 
d) szükség esetén országos munkaági bizottságok állásfoglalását, 
c) az írásbeli előterjesztéseket,  
d) a megszövegezett határozati javaslatot vagy alternatív határozati javaslatokat, 
e) rendkívüli ülés esetén az összehívásra vonatkozó indítványt. 

 
7. §  A presbiter legkésőbb az ülést megelőzően köteles kimentését igazolható módon és formában beje-
lenteni, e határidő elmulasztása kimentés nélküli távolmaradásnak minősül. 
 
8. §  Az ülések technikai előkészítését és lebonyolítását a jogi és testületi iroda végzi. 
 

IV. fejezet 

Napirend 

 

9. § 

(1) Az országos presbitérium ülésének napirendjében szereplő ügyek megjelöléséért, összeállításá-

ért – a jelen szabályzat 4. §-ban írtak betartásával elnök-püspök és az országos felügyelő felelős. Ameny-
nyiben egyházpolitikai, strukturális ügy szerepel a napirendek között, azt az ülés elején kell tárgyalni. A 
napirend összeállítása során meg kell jelölni azokat az előterjesztéseket is, amelyeket az elnök-püspök és 
az országos felügyelő nem javasolt tárgyalandó napirendi pontként. 
(2) Napirendi pontra vonatkozó előterjesztés benyújtására bármely presbiter jogosult. 
(3) Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 7. napig, rendkívüli ülés szerinti összehívás esetén 
legkésőbb az ülést megelőző 5. napig kell a presbiterekhez eljuttatni.  
(4) Amennyiben bármely presbiter legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig - a meghívóban sze-
replőkön túlmenően - szóban indítványozza valamely kérdés napirendre tűzését, annak napirendre vételé-
hez a jelenlévő tagok egyszerű többségének egyetértése szükséges, azonban jelenlévő tagok egynegyedé-
nek javaslatára a kérdésben csak a soron következő ülésen lehet határozatot hozni. (szóbeli napirendi in-
dítvány) 
(5) Az egyebek napirendi pont tárgyalása során határozatot hozni nem lehet. 
(6)  Minden  ülésen  napirendi  pontként  kell  szerepelnie  az  előző  ülés  emlékeztetője  elfogadásának,  vala-
mint az országos iroda igazgatója beszámolójának a meghozott határozatok végrehajtásáról, az ügyek ál-
lásáról és az országos elnökség, valamint az elnök-püspök és az országos felügyelő munkájáról. 
 

V. fejezet 

background image

Határozatképesség 

 

10. §  (1) Az országos  presbitérium  akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze és  a szavazati 
joggal rendelkező presbitereknek több mint a fele jelen van. A jelenlétet jelenléti ívvel kell dokumentálni. 
(2) A levezető elnök a határozatképesség meglétét az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan köteles fi-
gyelemmel kísérni. 
 

VI. fejezet 

Az országos presbitérium ülésének vezetése 

 

11. §  (1)  Az  országos  presbitérium  üléseit  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő,  akadályoztatásuk 
esetén helyetteseik (továbbiakban: elnök) felváltva vezetik.  
(2) Az elnök ülésvezetési feladatkörében eljárva az ülés rendjét biztosítja, így: 

a) az ülést megnyitja és berekeszti, 
b) dönt szó megadásáról és megvonásról, 
c) felszólít tárgyra térésre, 
d) szünetet rendel el. 

(3) Az elnök vitavezetési feladatkörében eljárva: 

a) napirendi pontonként megnyitja és lezárja a vitát,  
b) kiemelten ügyel – a szükség szerint általa meghatározott - időkeret betartására, 
c) napirendi pontok összevonását javasolhatja, 
d) napirendi pontok felcserélését javasolhatja, 
e) napirendi pont tárgyalásának következő ülésen történő folytatását javasolhatja, 
f) szavazást rendel el, 
g) szavazás eredményét megállapítja és kihirdeti a megszavazott határozatot. 

 

12. §  (1) Amennyiben az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülés napirendjéről kell dön-

teni. Ennek során amennyiben bármelyik presbiter élni kíván a szóbeli indítvány előterjesztésének jogá-
val, úgy az elnök felkéri az érintettet indítványa megtételére. Valamennyi szóbeli napirendi indítvány is-
mertetését követően - az elhangzás sorrendjében - szavazásra bocsátja, hogy az egyes indítványok felke-
rüljenek-e az ülés napirendjére. A szavazást követően a meghívóban feltüntetett napirendi pontok, a sza-
vazás eredménye, és a 9. § (7) bekezdésében foglaltak betartásával javaslatot tesz a napirendre, amelyet a 
presbitériumi ülés fogad el.  

(2) A napirend elfogadását  követően az elnök  javaslatot  tesz a jelenlévő tagok közül  az emlékeztető  két 

hitelesítőjére, melyről a presbitérium határoz. Ezt követően megnyitja az elfogadott napirend érdemi vitá-
ját. 

 

13. §  (1)  A  presbitériumi  ülés  egyes  napirendi  pontjainak  vitájára  az  adott  napirendi  pontra  vonatkozó 
előterjesztés,  valamint  az  ahhoz  -  írásban  vagy  szóban  benyújtott  -  módosító  indítványok  alapján  kerül 
sor. 
(2) Az írásbeli módosító indítványnak tartalmaznia kell, hogy az adott napirendre vonatkozóan előterjesz-
tett határozati javaslat megváltoztatása mennyiben és milyen okból szükséges, valamint tartalmaznia kell 
egy olyan konkrét határozati javaslatot, amely alkalmas arra, hogy az ülés a módosító indítványról dönt-
sön.  
(3) Az adott napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli módosító indítványt úgy kell előterjeszteni, hogy azt 
az országos iroda legkésőbb az ülést megelőző második napig kézhez kapja. A határidőben érkezett mó-
dosító indítványt az országos iroda megfelelő számban sokszorosítja, és az ülés megkezdését megelőzően 
a presbiterek részére átadja.  
(4) Bármely presbiter jogosult arra, hogy az egyes napirendi pontokhoz - azok vitájának lezárásáig - szó-
beli  módosító  indítványt  terjesszen  elő.  A  szóbeli  módosító  indítvány  kötelező  tartalmi  kellékei  meg-
egyeznek az írásbeli módosító indítvány tartalmi kellékeivel. (szóbeli módosító indítvány) 
(5) Az  elkésetten  érkezett  írásbeli  indítványt  szóbeli  módosító  indítványnak  kell  tekinteni  és  a  szóbeli 
módosító indítványra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
 

background image

14. § (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elsőként annak előterjesztőjét illeti meg a szó, ezt kö-
vetően - arra irányuló igénye esetén - az országos munkaági bizottság elnöke, majd az írásbeli módosító 
indítványt benyújtók jogosultak előterjesztésüket kiegészíteni. A kiegészítéseket követően az elnök felhív-
ja a presbitereket kérdéseik, észrevételeik és szóbeli módosító indítványaik előterjesztésére. A vita során a 
további meghívottak szót kaphatnak. 

(2) Határozathozatal mellőzésével egyidejűleg a presbitérium az ügyet visszautalhatja az előterjesztőhöz, 

az  országos  egyház  illetékes  munkaági  bizottságához,  az  országos  iroda  valamely  osztályához,  illetve 
kérheti az országos elnökséget és az elnök-püspököt és az országos felügyelőt a szükséges információk 
beszerzésére és előterjesztésére.  

 

15. §  (1) A vita lezárását az elnök, az előterjesztő, valamint bármely presbiter kezdeményezheti. A vitát az 
elnök zárja le. 
(2) Az összes napirendi pontok vitáját és határozathozatalt követően az elnök a következő ülés előzetes 
napirendjének meghatározását követően, az ülést berekeszti. 
 

VII. fejezet 

Határozathozatal 

 

16. §  (1) A vita lezárását követően a presbitérium határozatot hoz. A határozatok meghozatalára szavazás 

útján kerülhet sor. 

(2) A határozathozatal előtt az elnök megállapítja a szavazásra jogosultak számát és ismerteti a szavazás 

szabályait, valamint a határozathozatalra feltett kérdés pontos szövegét. 

(3) Szavazáskor a kérdést az elnök úgy teszi fel, hogy arra egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tar-

tózkodom”-mal lehessen válaszolni. Ettől eltérni csak a presbiterek többségének egyetértésével lehet. 
(4) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, amennyiben legalább 5 presbiter javasolja. 
(5) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelenlévőknek több mint a fele érvényes szavazatot 
adott le. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes szavazatok több mint fele egyetértő. 
(6) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
17. §  (1) A  határozatokat  külön-külön,  a  naptári  év  elejétől  kezdődően  folyamatos  sorszámmal  és  év-
számmal  kell ellátni. Jelölése a következőképpen történik: „Az  országos presbitérium .../(év), (hó, nap) 
határozata”.  
(2) Minden határozatnak tartalmaznia kell az abban foglaltak végrehajtása időpontját és felelősét. 
(3) Az elnök-püspök és az országos felügyelő gondoskodik arról, hogy a presbitérium határozata szerinti 
megjelölt, kiemelt jelentőségű határozatok közzététele az egyház hivatalos lapjában és/vagy az országos 
evangélikus sajtóban megtörténjen. 
(4) Az országos presbitérium megszövegezett határozatát, kiküldését megelőzően – annak tartalmi meg-
egyezőségére vonatkozatóan - az országos presbitérium jegyzői hitelesítik. Amennyiben a határozat kéz-
hezvételét követő 3 napon belül nem nyilatkoznak, akkor jóváhagyásukat megadottnak kell tekintetni, és 
intézkedni kell a határozatok kiküldéséről.  
(5) Az országos presbitérium határozatát – az országos presbitérium jegyzőinek jóváhagyását követően - a 
jogi és testületi iroda küldi meg az abban nevesített érintettnek azzal, hogy az előterjesztést előkészítő or-
szágos irodai osztály is jogosult az általános, jogosultságot vagy kötelezettséget tartalmazó határozatot az 
érintett intézmény(ek)nek megküldeni. Az országos presbitérium nem  támogató,  elutasító határozatához 
csatolni kell az előterjesztés készítője által, a döntés meghozatalát követő 3 napon elkészített, a kérelem 
elutasításának okát leíró indokolást is. 
 

VIII. fejezet 

Jegyzőkönyv, emlékeztető 

 

18. §  (1) A presbitériumi ülésről hangfelvétel útján jegyzőkönyv, illetve – a választásokról és a szavazás-

ról szóló 2005. évi VII. törvény 50. §-nak megfelelő tartalmú, különösen is az előterjesztett határozatokra 
vonatkozó, a jogi és testületi iroda kijelölt munkatársa közreműködésével emlékeztető készül.  

background image

(2) Az  emlékeztetőnek  tartalmaznia kell a  meghozott határozatok  fontosabb információit,  érdemi hozzá-

szólások személyét és hozzászólásuk tartalmát, a szavazás eredményét, valamint a meghozott határozato-
kat.  

(3) A jegyzőkönyv és emlékeztető elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

a) az ülés meghívója, annak valamennyi mellékletével együtt, 
b) a jelenléti ív, 
c) a távolmaradásukat előzetesen írásban kimentő presbiterek ilyen tartalmú írásbeli bejelentése, 
d) határozatok kivonatát. 

 

19. §  (1) Amennyiben bármely presbiter a jegyzőkönyv meghatározott napirendhez kapcsolódó részének 

indokolt leírását kéri, az ülésvezető elnök jóváhagyását követően, 3 munkanapon belül kell elkészítenie a 
jogi és testületi iroda kijelölt referensének. A kérelmet és a leírt tárgyalási anyagot el kell juttatni a presbi-
terekhez, akik a soron következő presbitériumi ülésig elektronikusan, illetve a soron következő ülésen kö-
zölhetik a meghozott határozatot illető kifogásaikat, melyről a presbitériumi ülés határoz a határozat mó-
dosításával egyidejűleg.  

(2) Az országos presbitérium döntéseiről Határozatok Tárát kell vezetni, amelyből megállapítható a hatá-

rozathozatal helye, ideje, tárgya, a határozat tartalma. A Határozatok Tárát a tárgyévet követő január 31-ig 
kell elkészíteni. 

(3) A jegyzőkönyvet és az emlékeztető eredeti példányát az országos iroda irattárában kell elhelyezni, ahol 

az emlékeztetőt az elnök-püspök és az országos felügyelő engedélyével tekintheti meg bármely érdeklő-
dő, írásbeli és indokolt kérelmét követően. Az engedélyt és ennek alapján a megtekintés tényét dokumen-
tálni kell. Az országos presbitérium tagja a jegyzőkönyv újrahallgatását az elnök-püspök és az országos 
felügyelő tudomása mellett teheti meg. 

 

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

20. §  (1)  E  szabályrendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

törvényei az irányadóak. 

(2) Amennyiben sem a szabályrendelet, sem a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei nem tartal-

maznak  rendelkezéseket,  az  adott  ügy  tárgyalása  során  meghozott  presbitériumi  határozat  rendelkezései 
szerint kell eljárni azzal, hogy e rendelkezések a további határozatok meghozatala során nem irányadóak. 

 

21. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az orszá-
gos presbitérium ügyrendjéről szóló 16/2007. (I. 18.) országos presbitériumi határozat 

 
Budapest, 2020. március 23. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. július »
július
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031