Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet az építési beruházások rendjéről

építési szabályrendelet_20190926.pdf — PDF document, 433Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 

az építési beruházások rendjéről 

 
A  szabályrendelet  célja  az  egyházi  önkormányzatok  és 
intézmények  országos  egyházi  támogatás  igénybevételével 
történő,  valamint  az  országos  egyház  beruházásainak, 
felújításainak egységes eljárási rend  szerinti lefolytatása,  a 
rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának és a 
vállalkozói verseny tisztaságának biztosításával. 
 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1.§ 

(1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  az  egyházi 

önkormányzatok  és  intézményeik  nettó  5  millió  Ft 
értékhatárt  elérő  beruházásaira,  amennyiben  országos 
egyházi támogatásban részesülnek.  
(2)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  az  országos  egyház, 
mint  beruházó  által  folytatott  nettó  5  millió  Ft  értékhatárt 
elérő  beruházásra  azzal,  hogy  amennyiben  –  közbeszerzé-
sekre  vonatkozó jogszabályi rendelkezés eltérően nem ren-
delkezik  -  a  köznevelési  intézmények  esetén  a  szabályren-
deletet nettó 50 millió Ft értékhatárt elérő beruházások ese-
tében kell alkalmazni. 
(3)  Amennyiben  a  beruházás  során  a  mindenkori  állami 
közbeszerzési  törvény  rendelkezései  alapján  közbeszerzési 
eljárás  lefolytatásának  kötelezettsége  áll  fenn,  illetve  a 
beruházó  döntése  szerint  közbeszerzési  eljárást  folytat  le, 
akkor  e  szabályrendeletet  és  a  közbeszerzési  jogszabályt 
együttesen kell alkalmazni. 
 
 

II. Fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

2.§ 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség  nélküli  gazdasági  társaság  vagy  egyéb 
jogképes szervezet, aki az építési beruházásra ajánlatot tesz 
2. Beruházó: az egyházi önkormányzat vagy intézmény. A 
beruházót  megillető  jogokat  az  egyházi  önkormányzat 
presbitériuma,  intézmény  esetén  a  fenntartó  képviselője 
gyakorolja. 
3.  Beruházás  értéke:  az  előzetes  tervben  szereplő,  a  teljes 
beruházásra  vonatkozó  költségvetési  egyenleg  szerint 
legalább  nettó  5  millió  Ft.  E  szabályrendelet  alkalmazása 
során  a  beruházás  értéke  nem  bontható  meg,  függetlenül 
annak megvalósítási ütemétől. 
4.  Beruházás:  az  építmény,  építményrész,  építmény 
együttes  megépítése,  felújítása,  korszerűsítése,  átalakítása, 
bővítése, 

helyreállítása, 

lebontása, 

elmozdítása, 

rendeltetésének  építési  munkával  járó  megváltoztatása, 
valamint  az  ezekhez  kapcsolódó  szakipari,  technológiai, 
tervezési,  bonyolítási,  műszaki  ellenőrzési  és  szerelési 
munkák. 
5.  A  kivitelezés  kezdetének  időpontja:  a  szerződésben 
meghatározott  időpont,  így  különösen  is  a  munkaterület 
átadása. 
6.  A  kivitelezés  befejezésének  időpontja:  a  megvalósult 
beruházás átvételének időpontja. 
7  Összeférhetetlenség:  akkor  áll  fenn,  ha  a  munkacsoport 
tagja  az  ajánlattevő  Ptk.  685.§  b)  pontja  szerinti 
hozzátartozója, 

vagy 

egyébként 

beruházás 

megvalósításához  jelentős  gazdasági,  illetve  egyéb  érdeke 
fűződik. 
8. Saját erő: a beruházó által saját forrásból biztosított pénz- 

és  egyéb  eszközök,  beleértve  a  megítélt,  de  még  ki  nem 
fizetett kártalanítás, kárpótlás összegét is. 
9.  Költségbecslés:  a  költségbecslés  a  Magyar  Építész 
Kamara  által  kiadott  költségbecslési  segédlet  program 
szerint. 
10. Támogatás: az országos egyház által rendelkezésre álló 
forrásból a beruházó - kérelme alapján elbírált és - részére a 
beruházás megvalósításához biztosított pénzeszköz. 
11.  Támogatási  eljárás:  a  támogatás  elnyerése  érdekében 
indított és lefolytatott eljárás, tervbírálat. 
 
 

III. Fejezet 

A támogatási eljárás 

 

3.§ 

(1) A támogatási kérelmek benyújtására jogosult: 

a) egyházközség, 
b) egyházmegye, 
c) egyházi intézmény. 

(2) Az egyházközségek a támogatási igényüket a területileg 
illetékes  egyházmegyei  elnökséghez,  az  egyházmegyék  az 
egyházkerület  elnökségéhez,  illetve  az  intézmények  –  a 
fenntartó  által  jóváhagyott  -  kérelmüket  az  országos 
irodában nyújtják be minden év augusztus 30. napjáig. 
(3)  Támogatás  kérelem  benyújtására  nem  jogosult,  akivel 
szemben  az  egyház  törvényes  rendjének  és  békéjének 
megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 86.§ (1) bekezdés 
a-c) pontjában meghatározott kényszerintézkedést, valamint 
e  szabályrendelet  28.§  (1)  bekezdésében  foglalt 
jogkövetkezmények  bármelyikét  alkalmazta  az  egyházi 
bíróság, 

illetve 

az 

országos 

presbitérium 

jogkövetkezmény kiszabásától számított 3 éven belül. 
(4)  Már  megkezdett  beruházás  esetén  támogatási  kérelem 
csak akkor nyújtható be, ha a már megkezdett beruházás e 
szabályrendelet rendelkezéseinek megfelel. 
 

4.§ 

(1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: 

a)  a  tervezett  beruházás  műszaki  és  költségvonzatait 
alátámasztó  előkészítő  anyagot;  felújításnál  különösen: 
felmérést,  épületszerkezeti  szakérői  vizsgálatot,  és 
tanulmánytervet, 

költségbecslést; 

új 

épületnél 

különösen:  tanulmánytervet  vagy  engedélyezési  tervet, 
költségbecslését.  A  több  évre  elhúzódó  építkezésnél  az 
ütemezést, az egyes ütemek költségét és az összköltség 
számítást is csatolni kell. 
b)  a  beruházó  pénzügyi  helyzetét  bemutató  –  e 
szabályrendelet 

1. 

sz. 

mellékletét 

képező 

– 

nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  benyújtást  megelőző 
hónap végén, az elszámolásra kiadott előlegek értékéről, 
a  vállalt  saját  erő  mértékéről,  az  igénylő  számára 
megítélt,  de  még  ki  nem  fizetett  kártalanítás,  kárpótlás 
összegéről szóló kimutatást, és nyilatkozatát arról, hogy 
az  elmúlt  10  évben  kapott-e  és  ha  igen,  mikor  hasonló 
célú  támogatást,  valamint  a  lezárt  év  elfogadott 
zárszámadását; 
c) a beruházó valamennyi bankszámlájának a benyújtást 
megelőző 

hónapról 

szóló 

egyenlegének 

banki 

igazolását; 
d)  a  beruházó  házipénztárának  a  benyújtást  megelőző 
hónapról szóló egyenlegének igazolását; 
e)  igazolást  arról,  hogy  az  országos  egyházzal,  illetve 
országos egyház által fenntartott intézménnyel szemben 
nem áll fenn tartozása; 
f) igazolást arról, hogy a beruházónak köztartozása nem 
áll fenn. 

(2) Amennyiben a beruházó valótlan tartalmú nyilatkozatot 
tesz, vagy a támogatási kérelmet határidőt követően nyújtja 

background image

be,  a  támogatási  kérelmét  érdemi  vizsgálat  nélkül  el  kell 
utasítani. 
(3)  A  támogatási  kérelmet  benyújtó  képviselője  a  kérelem 
valóságtartalmáért  fegyelmi  és  kártérítési  felelősséggel 
tartozik a támogató felé. 
 
5.§ 

(1)  Az  egyházmegye  elnöksége  az  illetékes 

egyházmegyei 

bizottság(ok) 

igénybevételével 

megvizsgálja,  hogy  az  egyházközségi  és  egyházmegyei 
kérelmek  az  4.§-ban  meghatározott  szempontoknak 
megfelelnek-e.  A  nem  a  jogosult  által  előterjesztett,  e 
szabályrendeletnek  meg  nem  felelő,  kérelmeket  el  kell 
utasítani. Hiányos kérelem esetén a továbbküldés időpontját 
figyelembe  véve,  a  legrövidebb  időn  belül  hiánypótlásnak 
van  helye.  Amennyiben  a  hiánypótlás  nem  történik  meg 
vagy  nem  megfelelő,  a  kérelmet  el  kell  utasítani.  Azon 
kérelmet,  amely  beruházás  egyházmegyei  forrásokból  is 
megvalósítható, a minősítés során el kell különíteni és arról 
az illetékes egyházmegyei testület dönt. A továbbküldendő 
kérelmeket 

az 

egyházmegyei 

elnökség 

saját 

szempontrendszere  alapján  rangsorolja,  és  indokolásával 
együttesen  megküldi  legkésőbb  szeptember  20.  napjáig  az 
egyházkerületnek. 
(2)  Az  egyházmegyei  kérelmekből  az  egyházkerületi 
elnökség ismételt és összevont rangsorolása után, legfeljebb 
ötöt küld meg az országos irodának legkésőbb  október 15. 
napjáig. 
(3)  Az  országos  iroda  a  beérkezett  egyházkerületi  és 
intézményi kérelmeket regisztrálja, majd átadja az országos 
építési és ingatlanügyi bizottságnak (a továbbiakban: építési 
bizottság).  Az  építési  bizottság  elnöke  valamennyi  hozzá 
érkezett  kérelemhez  opponenst  jelöl  ki  a  bizottság  tagjai 
közül,  akik  a  tervbírálati  ülésig  kötelesek  felkészülni  a 
kérelembe foglalt beruházásból. Az építési bizottság ülésén 
az  opponensek  a  rájuk  bízott  kérelmeket  szakmai 
szempontok  alapján  bemutatják.  Az  építési  bizottság 
legkésőbb  november  15.  napjáig  műszaki  tervbírálatot 
végez  a  beérkezett  kérelmekre  vonatkozóan,  az  így 
kiegészített teljes dokumentációt – az országos iroda útján - 
az  országos  gazdasági  bizottságnak  (a  továbbiakban: 
gazdasági bizottság) megküldi. 
(4)  A  gazdasági  bizottság  –  az  építési  bizottság 
határozatában megjelölt – kérelmeket a dokumentáció teljes 
körű áttekintése  és értékelése eredményeképpen legkésőbb 
az  egyházi  költségvetési  törvény  elfogadását  követő  60 
napon  belül 

gazdasági 

szempontból 

ellenőrzötten 

véleményezi  és  javaslatát  megküldi  az  országos 
presbitérium részére.  
(5) A bizottságok az értékelés során kötelesek az alábbiakat 
figyelembe venni: 

a) Kiemelten kezelendők: 

aa) a hitéleti szempontok, amelyeket az egyházkerületek 
javasolnak,  
ab)  a  meglévő  egyházi  vagyon  állagmegóvását  célzó 
kérelmek, 
ac)  az  áthúzódó  beruházások,  felújítások  befejezését 
célzó kérelmek, 
ad)  azok  az  igények,  amelyek  teljesítésével  egyházon 
kívüli források vonhatók be a finanszírozásba, 
ae)  az  intézmény  működési  engedélye  megvonására 
vonatkozó figyelmeztető határozat megléte. 

b)  Előnyben  részesülhetnek  azok  a  munkálatok,  ahol  a 
vállalt  saját  erő  mértéke  meghaladja  az  igényelt  összeg 
mértékét. 
c) Nem javasolható a támogatás akkor: 

ca) ha a  fejlesztés nem  kellően indokolt, gazdaságtalan, 
vagy színvonala nem megfelelő, 

cb)  ha  az  egyházközség  az  igény  teljesítésére  elegendő 
saját forrással rendelkezik, 
cc) ha az egyházközség saját forrása, egyéb nem egyházi 
forrással együtt elegendő az igény teljesítéséhez, 
cd)  egyéb  azonos  feltételek  esetén  hátrasorolásra  kerü1 
az utóbbi öt évben már támogatott egyházközség. 

(6)  Az  országos  presbitérium  határozatát  –  a  gazdasági 
bizottság  határozatának  figyelembevételével  -  legkésőbb  a 
kérelem  benyújtását  követő  év  március  31.  napjáig  hozza 
meg. 
 
6.§ 

A támogatási eljárás eredményeképpen megkötendő 

támogatási  szerződés  mintáját  e  szabályrendelet  2.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 

IV. FEJEZET 

A beruházások előkészítése 

 
7.§ 

 A  beruházó  a  beruházás  előkészítése  körében 

köteles: 

a) 

építkezés  engedélyezési  tervét  és  előzetes 

költségszámítását elkészíttetni,  
b) a terveket tervezés közben vagy engedélyezés előtt a 
III.  fejezet  szerint  tervbírálatra  és  támogatási  eljárásra 
benyújtani, a javasolt módosításokat átvezettetni, 
c) a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, majd a 
kiviteli terveket elkészíttetni, 
d)  a  tervezett  beruházás  tervezési  és  kivitelezési 
munkáira ajánlatot kérni, 
e) a beérkezett ajánlatokat elbírálni. 

 
8.§ 

(1)  A  beruházó  köteles  legalább  5  főből  álló 

testületet, 

előkészítő 

építési 

munkacsoportot 

(a 

továbbiakban: munkacsoport) létrehozni. 
(2)  A  munkacsoport  részt  vesz  az  ajánlati  felhívás  és 
dokumentáció  elkészítésében,  értékeli  a  beérkezett 
ajánlatokat  és  jegyzőkönyvben  javaslatokat  készít  az 
ajánlatok elbírálására jogosult presbitériumnak. 
(3)  A  munkacsoport  szavazati  jogú  tagjai  intézményi 
beruházás  esetén  az  intézmény  vezetője,  egyházi 
önkormányzatot  érintő  beruházás  esetében  az  elnökség 
tagja,  valamint  a  presbitérium  által  választott  3-5  tag.  A 
munkacsoport  vezetőjét  a  presbitérium  jelöli  ki.  Tervezési 
ajánlat  esetén  a  munkacsoportba  meg  kell  hívni  az  építési 
bizottság képviselőjét is, aki tanácskozási joggal vesz részt 
a  munkacsoport  ülésein.  Az  ülésekre  tanácskozási  joggal 
szakértő hívható meg. 
(4)  A  munkacsoport  tagjai  kötelesek  nyilatkozni,  hogy 
esetükben 

nem 

áll 

fenn 

összeférhetetlenség. 

Összeférhetetlenség megállapítása esetén az érintett helyett 
új tagot a presbitérium jelöl ki. 
(5)  A  munkacsoport  határozatképes,  ha  ülésén  a  szavazati 
joggal rendelkező tagok több mint felel jelen van.  
(6)  A  munkacsoport  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel 
hozza,  szavazategyenlőség  esetén  a  munkacsoport 
vezetőjének szavazata dönt. 
 
9.§ 

(1)  Amennyiben  az  intézmény  által  folytatott 

beruházás  értéke  meghaladja  a  nettó  200  millió  forintot  a 
beruházó  köteles  szakértők  bevonásával  beruházási 
alapokmányt készíteni, amely tartalmazza a beruházás teljes 
tervdokumentációját, 

költségvetését 

pénzügyi 

terv 

formájában,  valamint  megvalósíthatósági  tanulmányt  is.  E 
szabályrendelet 

3. 

sz. 

melléklete 

tartalmazza 

megvalósíthatósági tanulmányt részletező elemzéseket. 
(2)  A  beruházási  alapokmányt  -  az  esetleges  támogatási 

background image

kérelem  benyújtását  megelőzően  -  jóváhagyásra  az 
országos presbitérium elé kell terjeszteni, mely ez esetben a 
beruházás megvalósíthatóságára vonatkozó előzetes döntést 
hoz. 
 
 

V. fejezet 

Az ajánlattevők kiválasztásának rendje, pályázatfajták 

 

Nyilvános pályázat 

10.§  (1)  A  nyilvános  pályázat  ajánlati  felhívással  indul, 
amit  a  beruházó  legalább  egy  alkalommal  megyei 
megjelenésű  lapban  közzétesz.  A  beruházó  csak  akkor 
jogosult az ajánlati felhívás közzétételére, ha rendelkezik a 
szerződés  megkötéséhez  szükséges  feltételekkel,  a 
teljesítést  biztosító  anyagi  fedezettel,  vagy  arra  vonatkozó 
biztosítékkal,  hogy  a  fedezet  a  teljesítés  időpontjában 
rendelkezésre fog állni. 
(2) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a beruházó megnevezését, címét, telefonszámát; 
b) a beruházás meghatározását; 
c) a  dokumentáció beszerzésének  helyét, időtartamát és 
költségét. 

(3) Az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy a 
felhívás közzétételétől legalább 20 nap álljon az ajánlattevő 
rendelkezésére.  Az  ajánlattételi  határidő  csak  rendkívül 
indokolt esetben lehet ennél rövidebb. 
(4) A beruházó az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő 
lejártáig  visszavonhatja,  illetve  új  ajánlattételi  határidő 
megjelölésével módosíthatja. Ebben az esetben a módosított 
dokumentációt  az addig jelentkező ajánlattevőkkel  közölni 
kell.  
(5) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát 
visszavonhatja, illetve módosíthatja. 
 
11.§  A beruházó dokumentációt készít, amely tartalmazza 
a  beruházás  részletes  adatait  és  feltételeit,  valamint  az 
ajánlattételi és bírálati szempontokat: 
a) beruházás részletes adatai és feltételei: 

aa) a beruházáshoz rendelt jelige; 
ab) a beruházás pontos és részletes meghatározása; 
ac) részletes szerződési feltételek (pl. a szavatosságra és 
kötbérre,  a  legalább  egy  évre  szóló  visszatartandó 
jóteljesítési  garanciára,  műszaki  ellenőr  kötelező 
igénybevételére vonatkozó rendelkezések);  
ad)  a  felhívás  a  szerződéstervezet  elkészítésére  vagy  a 
szerződéstervezet; 
ae)  annak  meghatározása,  hogy  az  ajánlattevő  adhat-e 
részteljesítésre 

vonatkozó 

ajánlatot 

és 

milyen 

feltételekkel; 
af)  annak  meghatározása,  ha  a  beruházó  lehetőséget 
biztosít több változatú ajánlat benyújtására is; 
ag)  az  ajánlattevő  pénzügyi,  gazdasági  műszaki 
alkalmassága feltételei és azok igazolási módja; 
ah)  az  ajánlattételi  határidő  és  az  ajánlattétel 
benyújtásának helye; 
ai)  az  ajánlatok  felbontásának  helye,  ideje  és  a 
részvételre jogosultak; 
aj)  az  eredményhirdetés  időpontja  és  a  szerződéskötés 
tervezett időpontja. 

b) ajánlattételi és bírálati szempontok:  

ba)  az  ajánlat  műszaki,  gazdasági,  minőségi 
követelményei és megoldásai; 
bb)  a  beruházás  ellenszolgáltatásának  feltételei  és  a 
pénzügyi elszámolás módja; 
bc)  a  beruházás  időtartamára  és  megvalósításra 
vonatkozó  határidők  és  az  azok  be  nem  tartásához 

kapcsolódó következmények; 
bd) szerződéstervezet tartalma;  
be) a beruházás üzemeltetési körülményei; 
bf) e szabályrendelet 14.§-a szerinti nyilatkozat. 

(2)  A  dokumentációt  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  az  ajánlati 
felhívás  megjelenésétől  az  ajánlattételi  határidő  lejártáig 
rendelkezésre álljon. 
 
12.§  (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki: 

a)  végelszámolás  alatt  áll,  vagy  ellene  csőd-,  illetve 
felszámolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban; 
b)  egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy 
társadalombiztosítási  járulékfizetési  kötelezettségének 
nem tett eleget; 
c) egyházi önkormányzatnál és egyházi intézménynél öt 
évnél  nem  régebben  végzett  beruházással  kapcsolatos 
nem 

megfelelő 

munkavégzésről  szóló  írásbeli 

nyilatkozat. 

(2)  Az  ajánlattevő  köteles  írásban  nyilatkozni,  hogy  nem 
esik az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya 
alá,  köteles  továbbá  benyújtani  30  napnál  nem  régebbi 
cégkivonatát és a képviselő aláírási címpéldányát, valamint 
az illetékes hatóságok által kiállított igazolást, mely szerint 
nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása. 
 
13.§  (1)  A  beruházó  az  ajánlattevő  pénzügyi,  gazdasági 
és  műszaki  alkalmasságára  vonatkozó  követelményeket  és 
azok igazolását az alábbiak szerint írhatja elő: 

a)  pénzintézettől  származó  nyilatkozattal,  hogy  az 
ajánlattevő bankszámláján nincs sorban állás, 
b)  a  számviteli  szabályok  szerinti  beszámoló 
benyújtásával,  hogy  az  ajánlattevő  gazdálkodása  nem 
veszteséges, 
c)  referencialevelek  csatolásával,  hogy  az  ajánlattevő 
megfelelő tapasztalattal rendelkezik, 
d)  az  ajánlattevő  cég  létszámának  és  eszközparkjának 
bemutatásával, 

hogy 

megfelelő 

erőforrásokkal 

rendelkezik a beruházás megvalósítására, 
e)  érvényes  kamarai  tagsági  igazolással,  hogy  a 
tervezési  munka  esetén  a  szükséges  hatósági 
regisztrációval rendelkezik, 
f)  egyéb  okirat,  amely  alkalmas  az  alkalmasság 
igazolására. 

 
14.§  Az  ajánlattevő  az  ajánlattal  egyidejűleg  köteles 
nyilatkozni: 

a)  amennyiben  ajánlata  a  beruházás  kivitelezését 
elnyeri, úgy arra vonatkozóan felelősségbiztosítást köt; 
b) 

alvállalkozóiról,  azok  megnevezésével,  akik 

teljesítése a beruházás értékének 10 %-át meghaladja. 

 
15.§  (1) Az ajánlatokat a beruházóhoz kell benyújtani, aki 
erről  átvételi  igazolást  ad.  Az  eljárás  során  csak  a 
bizonyíthatóan  időben  érkezett  ajánlatok  bírálhatók  el.  A 
késedelmesen  vagy  nem  a  dokumentációnak  megfelelően 
benyújtott  ajánlatot  a  beruházó  visszaszolgáltatja  az 
ajánlattevőnek. 
(2)  Az  ajánlatok  felbontására  és  lényeges  tartalmának 
ismertetésére  ajánlatbontó  tárgyalást  kell  tartani,  melyen 
meg  kell  állapítani  a  beérkezett  ajánlatok  számát,  érkezési 
idejét,  esetlegesen  késedelmesen  érkezett  ajánlatokat, 
érvénytelen  ajánlatokat,  valamint  hogy  az  ajánlatokat 
tartalmazó  borítékok  sértetlenek-e.  Ezen  túlmenően  az 
ajánlatok ismertetését is jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely 
másolati  példányát  valamennyi  ajánlattevőnek  meg  kell 
küldeni.  
(3)  Az  ajánlatok  felbontásánál  a  beruházó  képviselője,  a 

background image

munkacsoport vezetője, az ajánlattevők és  a beruházó által 
meghívottak lehetnek jelen. 
 
16.§  Az ajánlat érvénytelen: 

a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b)  az  ajánlattevő  e  szabályrendelet  12.§  alapján  nem 
jogosult  az  ajánlattételre,  valamint  a  13.§  szerinti 
alkalmasságára  vonatkozó  követelményeket  nem 
igazolta; 
c)  az  ajánlattevő  nem  teljesítette  a  11..§  b)  pontban 
meghatározott feltételeket. 

 
17.§  Az eljárás eredménytelen: 

a) nem érkezett ajánlat; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett; 
c) valamennyi ajánlattevőt ki kellett zárni az eljárásból; 
d)  a  beruházó  az  időközben  bekövetkezett  műszaki, 
gazdasági  okok  miatt  egyik  ajánlat  szerinti  beruházást 
sem tudja, vagy kívánja megvalósítani. 

 
18.§  (1)  Az  ajánlatok  elbírálásáról  a  presbitérium  –  a 
munkacsoport  javaslatának  figyelembe  vételével  –  dönt 
legkésőbb az ajánlatok felbontását követő 20 napon belül. 
(2)  A  beruházónak  lehetősége  van  arra,  hogy  valamennyi 
ajánlattevő  együttes  jelenlétében  az  ajánlat  tartalmáról 
tárgyaljon. 
 
19.§  Az  érvényes  ajánlatok  közül  azt  kell  nyertesnek 
kihirdetni,  amely  e  szabályrendelet  11.§  b)  pontjában 
meghatározott  szempontok  együttes  értékelése  alapján  a 
legkedvezőbb.  Amennyiben  az  ajánlati  árak  között 
legfeljebb 10 %-os különbség van, előnyben részesíthető az 
az ajánlattevő, aki a megelőző 3 évben már végzett – magas 
színvonalú  -  munkát  az  egyháznak,  illetve  annak  bármely 
önkormányzatának, intézményének. 
 
20.§  (1)  Az  ajánlatok  elbírálásáról  hozott  döntés 
kihirdetésére a dokumentációban meghatározott időpontban 
eredményhirdetést kell tartani. 
(2)  Az  eredményhirdetésnek  tartalmaznia  kell  az  elbírált 
ajánlatok sorrendjét. 
(3) Az eredményhirdetésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

Meghívásos eljárás 

21.§  (1)  A  beruházó  választása  szerint  meghívásos 
eljárást is alkalmazhat. 
(2)  Meghívásos  eljárás  esetén  –  egyházi  önkormányzatnál 
vagy 

intézménynél 

már 

elvégzett 

beruházások 

kivitelezőjeként  részt  vett  -  legalább  3  ajánlattevőt  kell 
meghívni a dokumentáció megküldésével. 
(3)  A  meghívásos  eljárásra  a  nyílt  eljárásra  vonatkozó 
szabályokat  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  12-13.§-ban 
meghatározottakra  vonatkozóan  az  ajánlattevő  nyilatkozni 
köteles  a  már  korábban  is  fennállt  alkalmassági  feltételek 
változatlan meglétéről. 
 
 

VI. fejezet 

Szerződéskötés 

 
22.§  (1) 

A  pályázaton  nyertes  ajánlattevővel  a 

dokumentációban foglalt feltételeknek, illetve az ajánlatban 
vállalt kötelezettségeknek a figyelembevételével elkészített 
végleges szerződést 15 napon belül meg kell kötni. 
(2)  Amennyiben  a  nyertes  ajánlattevő  a  szerződést  a 
meghatározott  határidőn  belül  nem  írja  alá,  a  beruházó  az 
eredményhirdetés  szerinti  sorrend  második  legelőnyösebb 

ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
 
 

VII. fejezet 

A beruházás megvalósítása 

 
23.§  (1)  A  beruházás  megvalósítása  során  a  beruházó 
köteles: 

a)  gondoskodni  a  beruházás 

határidőben  és 

költségkereten belüli megvalósításáról; 
b)  elvégeztetni  a  szükséges  bonyolítói  feladatokat, 
műszaki ellenőrzést, átadás-átvételi és üzembe helyezési 
eljárásokat,  az  egyéves  jótállási  és  szavatossági 
felülvizsgálatot.  Az  országos  iroda  e  munkákat  szintén 
ellenőrizheti, és ehhez 1 példány végleges kiviteli tervet 
a beruházó biztosít számára.  
c)  tájékoztatást  és  adatszolgáltatást  nyújtani  –  erre 
irányuló  megkeresés  esetén  -  az  illetékes  egyházi 
testületek, valamint állami szervek és hatóságok részére; 
d)  gondoskodni  a  beruházás  utólagos  kiértékelésének 
elvégzéséről  az  egyéves  jótállási  és  szavatossági 
felülvizsgálatot követő 30 napon belül; 
e)  szükség  szerint  az  épület  feltüntetési  vázrajzot  az 
illetékes földhivatalban benyújtani és az egyéb hatósági 
engedélyeket 

beszerezni 

(pl. 

használatbavételi 

engedély). 

(2)  A  kötelezően  alkalmazandó  műszaki  ellenőrt  az 
illetékes  szakmai  kamaránál  vezetett  névjegyzékből  kell 
kiválasztani az országos irodával egyeztetve. 
(3) A műszaki ellenőr köteles a beruházót havonta legalább 
egy  alkalommal,  írásban  tájékoztatni  a  beruházás 
menetéről. 
 
24.§  (1)  A  beruházó  köteles  az  országos  presbitériumot 
tájékoztatni,  amennyiben  a  beruházás  meghaladja  a 
költségvetésben jóváhagyott keretösszeget. 
(2)  A  beruházó  köteles  az  országos  presbitériumot 
tájékoztatni, amennyiben a beruházás, annak meghatározott 
üteme,  illetve  az  üzembe  helyezés  a  tervezett  időpontot  2 
hónappal meghaladja. 
 
25.§  (1) A megítélt támogatást az országos iroda fizeti ki 
az  országos  presbitérium  határozatában  foglalt  feltételek 
teljesülése, illetve jogerős építési engedély megléte esetén. 
(2)  Amennyiben  a  szerződés  rendelkezése  szerint  a 
beruházás  ellenértékének  megfizetése  több  részletben 
történik,  az  átutalás  megindítása  előtt  az  országos  iroda 
köteles bekérni a  beruházás adott szakaszának  teljesítésére 
vonatkozó-  a  műszaki  ellenőr  által  leigazolt  - 
dokumentumokat. 
 
26.§  (1)  Az  országos  iroda  építési  osztálya  szakmai 
tanácsokkal  segíti  a  beruházás  operatív  lebonyolítását. 
Ennek  keretében  -  szükség  szerint  a  többi  irodai  osztály 
igénybevételével  -  segítséget  nyújt  a  szerződések 
megkötésében, tanácsot ad a beruházás megvalósítása során 
bonyolítandó műszaki és egyéb eljárásokról, bejárásokról, a 
készítendő jegyzőkönyvek, dokumentumok tartalmáról. 
(2)  Az  országos  irodaigazgató  által  e  feladat  ellátásával 
megbízott  alkalmazottak  jogosultak  a  beruházás  bármely 
szakaszában  annak  műszaki,  gazdasági  és  ügyviteli 
ellenőrzésére 

beruházó 

által 

benyújtott 

teljes 

dokumentáció  és  iratanyag  alapján.  Amennyiben  ennek 
során  súlyos  szabálytalanságot  állapítanak  meg,  azonnal 
kötelesek javaslatot tenni - az országos felügyelő útján - az 
országos  presbitériumnak  a  támogatás  felfüggesztésére, 
illetve egyéb intézkedések megtételére. 

background image

 
 

VIII. fejezet 

A beruházások átvétele 

 
27.§  (1)  A  beruházás  műszaki  átadás-átvételi  eljárásán  a 
beruházó,  a  beruházó  műszaki  ellenőre  és  a  kivitelező 
képviselője  van  jelen,  az  átadás-átvételről  jegyzőkönyvet 
kell felvenni. 
(2)  A  beruházás  csak  hiánymentes  mennyiségi  és 
üzemeltetést gátló hiba nélkül, valamint jogerős használatba 
vételi engedély megléte esetén vehető át. 
(3)  Átvehető  a  beruházás  akkor  is,  ha  az  átadás-átvételi 
eljáráson  az  üzemeltetést  nem  gátló,  kijavítható  minőségi 
hibát észlelnek, és annak – hibajegyzék szerinti - kijavítását 
a  kivitelező  jegyzőkönyvben  rögzített  időpontig  vállalja. 
Ezen  kijavítási  határidő  legfeljebb  a  jóteljesítési  garancia 
időpontjáig tarthat. 

 
 

IX. fejezetet 

Jogkövetkezmények 

 
28.§  (1)  Amennyiben  beruházó  nem  alkalmazza,  vagy 
nem  tartja  be  a  jelen  szabályrendeletben  meghatározott 
rendelkezéseket,  és  az  országos  presbitérium  erre 
vonatkozó  felhívásának  sem  tesz  eleget,  az  országos 
presbitérium az alábbi határozatot hozza meg: 

a) a támogatási igényt elutasítja és a beruházó az adott 
évben  nem  jogosult  további  támogatási  igény 
benyújtására , 
b) a már megítélt támogatás kifizetését felfüggesztheti,  
c)  a  beruházót  a  már  kifizetett  támogatás 
visszafizetésére kötelezheti. 
d)  a  beruházó  képviselőjével  szemben  fegyelmi  eljárás 
lefolytatását kezdeményezheti. 

(2) Az  (1) bekezdésben  felsorolt határozatok együttesen is 
alkalmazhatók. 
 
 

X. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 
29.§  (1)  E  szabályrendelet  az  elfogadása  napján  lép 
hatályba, a hatálybalépést követően induló eljárásoknál kell 
alkalmazni. 
 
30.§  (1) 

Az 

egyházi 

önkormányzat 

önerőből 

megvalósított 

beruházásaira, 

illetve 

az 

egyházi 

önkormányzat  által  megvalósított  nettó  5  millió  Ft  értéket 
meghaladó  beruházásokra  vonatkozó  szabályrendeletet 
minden  egyházi  önkormányzat  köteles  legkésőbb  2008. 
január 1. napjáig megalkotni. 
(2)  E  szabályrendeletben  kötelező  rendelkezni  a  közvetlen 
élet-,  balesetveszély,  illetve  nagy  vagyoni  kár  elhárítása 
miatt szükséges intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokról. 
 
Budapest, 2019. szeptember 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

1. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

 
 

Igénylő: 

Megnevezése: 
Címe: 
Bankszámla száma: 
 
A kérelem tárgya: 
 
A beruházás megvalósításához igényelt összeg (bruttó): 
 

A beruházás megvalósításához rendelkezésre álló saját erő összege (bruttó): 
 

A jelenlegi állapot ismertetése:  (a használó egyházközség népszámlálás szerinti létszáma, az 
egyháztagok száma, az épületek felsorolása, állaga, alapterülete) 
 
A támogatással megvalósítandó cél megjelölése:
  
 
A TERVEZETT BERUHÁZÁS MŰSZAKI JELLEMZŐI  
Hasznos alapterület, térfogat, szintszám, telekméret, közműellátottság, stb.:  

 

 

 

 
 
A TERVEZETT BERUHÁZÁS/FELÚJÍTÁS BECSÜLT KÖLTSÉGE 
(Becsült költség helyett felújításnál kivitelezői árajánlat is közölhető. A költségeket ÁFÁ-val együtt 
kérjük megadni.) 
Tervezés, előkészítés becsült költsége: 

Ft 

Építés becsült költsége:(építési-szakipari-
gépészeti munkák költsége) 

Ft 

Műszaki ellenőrzés becsült költsége: 

Ft 

Berendezés becsült költsége: 

Ft 

Összesen: 

Ft 

Építés fajlagos költsége:                                                                                  (Ft/m

2

 

A TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZET FORRÁSOK SZERINT 
Építtető közösség saját forrása: 

Ft 

Várható állami forrás (pályázat): 

Ft 

Várható önkormányzati támogatás: 

Ft 

Várható külföldi támogatás: 

Ft 

Banki kölcsön felvétel: 

Ft 

Egyéb forrás (alapítvány, kárpótlás): 

 

Igényelt országos egyházi támogatás: 

 

TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZET 

ÖSSZESEN: 

 

 
 
A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE 
………………………………… -tól ……………………………………………..-ig 

background image

 
TÖBB ÉVRE TERVEZETT KIVITELEZÉSNÉL A FELHASZNÁLÁS ÉVENKÉNTI ÜTEMEZÉSE 
Év 

Ft 

Év 

Ft 

 
FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁSA: …………………………………………………... 
 
Az igénylő pénzügyi helyzetének bemutatása: 
 

I. Pénzügyi helyzet a kérelem benyújtását megelőző 2 évben: 
 
 

2006. év 

2006. év 

Éves bevétel összesen 

 

 

Éves kiadás összesen 

 

 

Maradvány összege 

 

 

 
II. Pénzügy helyzet a kérelem benyújtását megelőző hónap végén: 
 
Elszámolásra kiadott előlegek 

 

Megítélt, de még ki nem fizetett kártalanítás 

 

Megítélt, de még ki nem fizetett kárpótlás 

 

Valamennyi bankszámla egyenlege összesen   
Házipénztár egyenlege 

 

 
Nyilatkozat korábban igénybe vett támogatásról: (a megfelelő aláhúzandó) 
 

Kijelentjük, hogy az elmúlt 10 évben nem kértünk és nem kaptunk hasonló célú támogatást. 
 
Kijelentjük,  hogy  az  elmúlt  10  évben  ….  alkalommal  kaptunk  hasonló  célú  támogatást,  melynek 

időpontja: ………………………………………………………………………, 
összege: ……………………………………………………. 
 
Alulírott, mint  igénylő képviselői, jelen kérelem  aláírásával  kijelentjük,  hogy  a kérelemben, valamint  a 

csatolt mellékletekben foglalt adatok valósak és hitelesek. 
 
………………………., 2007. …………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igénylő 

 
 
Mellékletek: 

-  előkészítő szakértői kimutatás a beruházás műszaki paramétereiről és költségvonzatáról 
-  bankszámla kivonatok 
-  házipénztár egyenlegek 

 

background image

 
 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

 
 

Igényelt beruházás, felújítás jóváhagyása: 
 
1. Gyülekezeti közgyűlés vagy intézményi igazgatótanács jóváhagyásának időpontja: 

……………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

egyházközség elnöksége/igazgatótanács elnöke 

 
 
2. Egyházmegyei vagy fenntartói jóváhagyás időpontja: 
………………………………………. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

………………………………………..   

 

 

 

 

                    egyházmegye elnöksége/fenntartó presbitériuma 

 
 
 
Véleményezés: 
 

1.  Országos Építési Bizottság véleménye, javaslata: 

 
 
 
 

2.  Országos Gazdasági Bizottság véleménye, javaslata: 

 
 
 
 
 
Döntés: 
 

1.  Az igényelt összeget az igénylő számára megítéltük. 
2.  Az igényelt összegből ………………………….. Ft-ot az igénylő számára megítéltünk. 
3.  Az igényelt összeget az igénylő számára nem ítéltük meg. 

 
Budapest, 2007. ………………………………. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Presbitérium 

 
 
 

background image

2. sz. melléklet 

Támogatási szerződés 

 
 
Köti  egyfelől:  -  a  Fővárosi  Bíróság  által  Pk.  63.366/1990  sz.  eljárásban  6.  sorszám  alatt  bejegyzett  - 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (1085  Budapest,  Üllői  út  24.,  képviseli  ………………,  a  ………………. 
egyházkerület püspöke és Hafenscher Károly országos irodaigazgató, adószám: 19719483-2-42), mint támogató, 

másfelől:  a  ………………………………..  (…………………..,  képviseli:  …………..  lelkész/  vagy 
intézményvezető  és  ………………………  felügyelő/  fenntartó  képviselője,  adószám:  ……………………….), 

mint  kedvezményezett  beruházó  (a  továbbiakban:  kedvezményezett)  az  alulírott  napon  és  helyen  a  következők 
szerint: 
 
 
1) 

Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  támogató  a  …/2007  (..)  országos 
szabályrendelet  alapján  a  jelen  szerződésben  meghatározott  feltételek  mellett,  a  2.  pontban  meghatározott 

célra a kedvezményezett részére anyagi támogatást nyújt. 

 
2) 

A  támogatás  célja  a  ………………………….. beruházás  költségeihez  történő  hozzájárulás  a  jelen  szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentációban foglaltak szerint. 

 
3) 

A támogatás összege nettó ……………………..- (…………………………….) Ft. 

 
4) 

A  támogató  a  támogatás  összegét  jelen  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  egyösszegben/  az  alább 

meghatározott részletekben utalja át a kedvezményezett által megjelölt …………………………………. sz. 
számlájára. 

 

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért feltétel nélkül 
és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos. 

 
5) 

A  Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  a  támogatást  kizárólag  a  jelen  szerződés  2)  pontjában 

meghatározott célra használhatja fel, valamint azt is, hogy kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama 
alatt  felmerült  és  a  cél  megvalósításához  szorosan  és  közvetlenül  kapcsolódó  költségek  számolhatók  el.  A 

feladatellátáshoz  szükséges,  ténylegesen  felmerült  és  igazolható  költségek  -  amennyiben  azok  a 
költségtervben nem kerültek betervezésre - a támogatási összeg 5 %-ig elszámolhatók. 

 
6) 

A  támogatás  felhasználásának  kezdő  időpontja  jelen  szerződés  aláírásának  napja,  a  véghatárideje: 
………………………………... 

 
7) 

A  támogatás  felhasználását  a  támogató  -  a  kedvezményezett  szükségtelen  zavarása  nélkül  -  a  felhasználás 

kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, 
bármikor, bárhol ellenőrizheti.  

 
 

Amennyiben  a  támogatott  feladat  megvalósítása  meghiúsul,  tartós  akadályba  ütközik,  vagy  késedelmet 

szenved,  ezt  a  kedvezményezett  a  tudomására  jutást  követően  haladéktalanul  köteles  írásban  jelenteni  a 
támogatónak. 

 
 

A  kedvezményezett  köteles  a  támogatási  összeget  elkülönítetten  kezelni,  illetőleg  a  felhasználást 

dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosultak által 
ellenőrizhető  módon  kezelni  és  nyilvántartani.  A  kedvezményezett  ezen  túlmenően  is  köteles  minden,  az 

ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

 
8) 

kedvezményezett 

támogatás 

felhasználásáról 

részfeladatonkénti 

bontásban 

legkésőbb 

………………………  napjáig  köteles  szakmai  beszámolót,  valamint  pénzügyi  elszámolást  készíteni  és 

átadni a támogató részére. A kedvezményezett a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  

 

 

 

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

 

a) szakmai beszámoló:  

-  szakmai  értékelés  a  támogatás  céljának  megvalósulásáról  (amennyiben  a  beszámoló  10  oldalnál 

hosszabb, a kedvezményezett köteles 1 oldalas összefoglalót készíteni); 

 

b) pénzügyi beszámoló:  

background image

-  a felmerült költségek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető 

– tételes felsorolása,  

-  a támogatási időszakhoz igazodó, a kedvezményezett nevére szóló, hitelesített számlamásolatok, 
-  a  beruházás  aktiválását  igazoló  számviteli  okmányok  és  egyéb  számviteli  és  adóhatósági 

felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, bizonylatok másolata. 

 

 

A kedvezményezett a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles 
ráírni:  „  elszámolva  ",  továbbá  az  eredeti  számlákra,  bizonylatokra,  egyéb  okiratokra  rá  kell  írni: 
„………………………..  számú  támogatási  szerződéshez  felhasználva".  A  fent  említett  számlák,  okiratok 

bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők. 

 
9) 

A  támogató  a  beszámoló  és  az  elszámolás  elfogadásáról  -  az  erről  szóló  döntést  követő  legkésőbb  20 
munkanapon belül - értesíti a kedvezményezettet.  

 
 

Ha  a  kedvezményezett  a  tételes  és  hiteles  pénzügyi  elszámolásra,  illetve  a  beszámolásra  vonatkozó 

kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott elszámolás, beszámoló tartalma nem 
megfelelő, úgy a támogató határidő megjelölésével felszólítja kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy az 

elszámolás, beszámoló egyéb módon történő korrekciójára.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótlás/korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást a kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. Ebben az esetben, illetve ha az elszámolás, 
beszámoló  elfogadására  a  kedvezményezettnek  felróható  okból  nem  került  sor,  a  támogató  a  Polgári 

Törvénykönyvben  meghatározott  késedelmi  kamattal  növelten  kötelezi  a  kedvezményezettet  a  támogatás 
visszafizetésére.  

 
 

Ezen  túlmenően  mindaddig,  amíg  a  az  elszámolás  jelen  szerződés  8)  pontjában  meghatározott  határidejét 

elmulasztva  kedvezményezett  a  jelen  szerződésben  foglaltak  szerint,  teljes  körűen  el  nem  számolt  a 
támogatás összegével, újabb támogatásban nem részesíthető. 

 
10) 

A támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha: 
a)  a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b)  hitelt  érdemlően  bebizonyosodik,  hogy  a  kedvezményezett  a  támogatásról  szóló  döntés  tartalmát 

érdemben  befolyásoló  szándékosan  valótlan,  hamis  adatot  szolgáltatott  vagy  ilyen  nyilatkozatot  tett  az 
igénylés benyújtásakor, vagy 

c)  a  kedvezményezett  neki  felróható  okból  megszegi  a  jelen  szerződésből,  illetőleg  az  ezzel  kapcsolatos 

jogszabályokból eredő kötelezettségeit, vagy 

d)  a kedvezményezett megszüntetésére irányuló eljárás indul,  
e)  a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik. 

 

Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  az  elállási jogosultság  gyakorlását  megelőzően  egymással  egyeztetni 

kötelesek.  Az  elállási  ok  felmerülésétől,  vagy  annak  a  támogató  általi  tudomására  jutásától  számított  5 
munkanapon  belül  a  támogató  az  elállási jog  gyakorlását  megelőzően  -  időpont  megjelölésével  -  felkéri  a 

kedvezményezettet  egyeztetési  tárgyalás  lefolytatására.  Amennyiben  a  felkérésnek  a  kedvezményezett  a 
felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, vagy az egyeztetés a kedvezményezettnek 
felróható okból nem vezet eredményre, úgy a támogató jogosult elállási jogát gyakorolni.  
Annyiban, amennyiben az egyeztetés eredményes, úgy a szerződő felek - szükség szerint - módosítják jelen 
szerződést  vagy  változatlan  feltételekkel  folytatják  a  szerződésben  foglalt  jogok  és  kötelezettségek 

teljesítését.  
 

Ha a támogató a kedvezményezettnek felróható okból a szerződéstől eláll vagy azt felmondja, az arra okot 
adó  körülmény  keletkezésétől  a  kedvezményezett  –  a  támogató  döntésétől  függően  -  a  támogatás  egész 

összegét  vagy  annak  arányos  részét  –  a  Ptk-ban  meghatározott  késedelmi  kamatnak  megfelelő  -  kamattal 
növelt összegben köteles visszafizetni. A támogató az elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen 

az eltelt időt, a megvalósult feladatok arányát és a kedvezményezett magatartása felróhatóságának mértékét. 
 

A  támogató  elállása  vagy  felmondására  okot  adó  körülmény  bizonyítottsága  esetén  a  kedvezményezett  5 
éven át egyházi támogatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egyházi pályázatot nem nyújthat be. 
 
Amennyiben  a  támogatásból  fel  nem  használt  összeg  maradt  vissza,  úgy  azt  a  kedvezményezett  az 

elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles visszafizetni a támogató részére. 

 
11) 

A  kedvezményezett  a  jelen  szerződés  aláírásával  nyilatkozik  arról,  hogy  a  jelen  szerződés  aláírásának 

background image

időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A kedvezményezett a jelen szerződés 
aláírásával tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű,  meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra 

való jogosultsága megszűnik, a támogatás folyósítása felfüggeszthető, a támogatás visszakövetelhető. 
 

Szerződő felek megállapodnak továbbá arról, hogy a támogatással kapcsolatos adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak,  a jelen szerződéssel összefüggő  adatok  nem  tarthatóak  vissza  üzleti  titokra  hivatkozással,  kivéve 

azok,  amelyeknek  megismerése  az  üzleti  tevékenység  végzése  szempontjából  aránytalan  sérelmet  okozna, 
így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatok. 

 
12) 

A kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben 
-  ilyen  különösen  az  adatváltozás,  valamint  a  kedvezményezett  megszüntetésére  irányuló  eljárás  - 

bekövetkezett minden változást 5 napon belül a támogatónak írásban bejelenti. 

 
13) 

Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az  egyházi  jogszabályok,  a  Polgári  Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak. 

 
Jelen szerződést - annak elolvasását és közös, egyező értelmezését követően - mint ügyleti akaratunkkal mindenben 

megegyezőt, képviseleti jogosultságunk igazolása után, helybenhagyólag és saját kezűleg írjuk alá, illetőleg a szük-
séges példányokat átvesszük. 
 
Budapest, 2007. …………. 
 
 

támogató 

 

 

 

 

 

 

 

 

beruházó 

 

background image

 

3. sz. melléklet 

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSEK 

 

a) 

A  projekt  megtervezésének  első  fázisa  egy  megvalósíthatósági  elemzés  elkészítése,  amely  alapja 
lehet  a  megvalósíthatósági  tanulmánynak.  Ennek  célja  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  vizsgálata 
azzal,  hogy  az  adott  keretek  között  indokolt-e  egyáltalán  a  meghatározott  és  megcélzott  program 
kialakítása.  A  megvalósíthatósági  elemzésnek  –  többek  között  –  ki  kell  terjednie  az  üzleti 

követelmények  és  célok  realitására,  az  eseménysor  leírására,  pénzügyi  elemzésre,  amely  a 
költségek, hasznok és kockázatok várható alakulását tartalmazza.  

 
b) 

Beruházó az üzleti kockázat vonatkozásában külön tervet készít, mely kockázatbecslésen belül meg 

kell határozni a lehetséges kockázatok jellegét, valószínűségét, annak következményeit, a kockázat 
csökkentésének eszközeit. Amennyiben a kockázatok  és következményeik  számszerűsíthetők, úgy 
azt el kell végezni.  

 
c) 

A  projektválasztásnál  vizsgálandó  tényezők  az  általános  gazdasági  feltételek,  ebbe  beleértve  a 
gazdasági  mikrokörnyezet  állapota,  források  elérhetősége,  termelékenység,  általános  üzleti 
környezet,  tőkeelérhetőség,  kamat  -  infláció  viszonya,  versenyhelyzet.  Le  kell  írni  továbbá  azt  az 
üzleti,  vállalkozási  környezetet,  amelyben  a  projekt  és  az  annak  révén  megvalósítani  tervezett 

intézmény elhelyezkedik, meg kell határozni a konkrét üzleti célkitűzéseket. Meg kell határozni az 
üzleti  működési  követelményeket.  Rögzíteni  kell  a  projekt  konkrét  célkitűzéseit,  a  javasolt 
intézmény műszaki, gazdasági, társadalmi, kulturális, technikai környezetét. Rögzíteni kell azokat a 

korlátokat,  amelyek  között  a  projekt  működik.  Rögzíteni  kell  a  „kulcsemberek”,  szponzorok, 
vezetők, felhasználók és ügyfelek személyi körét és céljait.  

 
d) 

A  projekt  megvalósíthatósága  előtt  álló  problémákat  kell  megfogalmazni.  Megvalósíthatósági 

alternatívákat kell kidolgozni mind a projekt megszervezése, mind áttekinthetősége tekintetében, és 
ezeket  részletesen  le  kell  írni  hatáselemzéssel  és  átfogó  ütemezésekkel,  kockázatemelésekkel 
együttesen.  

 
e) 

Elengedhetetlen  a  technikai,  építési,  természeti  környezet  vázlatos  leírása.  Rögzíteni  kell  a 
döntéshozás  folyamatát,  a  döntéshozatalban  részt  vevő  személyeket,  a  döntések  korlátait,  a 
döntéshozók mozgásterét. 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930