Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

Hitoktatási szabályrendelet_20220324.pdf — PDF document, 375Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 

az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, va-

lamint pénzügyi kereteiről

1

 

 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva  az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005. 
évi V. törvény (a továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdé-
sére – az egyház a hitoktatás tartalmi és szakmai feltételei-
ről,  munkaügyi,  jogi  és  pénzügyi  kereteiről  a  következő 
szabályrendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet  

Általános rendelkezések 

 

A szabályrendelet célja és hatálya 

1. §  E  szabályrendelet  –  (a  továbbiakban:  szabályrende-
let) célja, hogy – figyelembe véve a hitoktatás sajátosságait 
– a hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi és pénzügyi szabá-
lyait egységesen határozza meg az egyház valamennyi bel-
ső jogi személyére  és az általuk folytatott hitoktatási tevé-
kenység  egészére,  ezzel  biztosítsa  a  hitoktatás  törvényes 
hátterét,  a  megfelelő  személyi,  tárgyi  és  más  feltételeket, 
illetve körülményeket. 
 
2. §  A szabályrendelet hatálya kiterjed a hitoktatást szer-
vező  egyházi  jogi  személyekre  és  azok  tisztségviselőire, 
foglalkoztatottaira. 
 

II. fejezet 

Tartalmi kérdések 

 

Tantervi szabályozás 

3. §  (1) Hitoktatás az alábbiak szerint végezhető: 

a) kötelező hitoktatás: evangélikus fenntartású közneve-
lési intézményben, 
b) kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás: ál-
lami köznevelési intézményben, 
c) fakultatív hitoktatás: 

ca) állami köznevelési intézményben, 
cb) más fenntartású köznevelési intézményben,  
cc) egyházközségekben. 

(2)  Az  egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 
V.  törvény  12.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  hittancsoportok 
számára 

a)  a  kötelező  hitoktatást  az  evangélikus  fenntartású  in-
tézmény szervezi heti 2 órában, 
b) a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást az 
állami  köznevelési  intézményben  a  területileg  illetékes 
egyházközség szervezi heti 1 órában, 
c)  a fakultatív hitoktatást a területileg illetékes egyház-
község szervezi legfeljebb heti 2 órában. 

 
4. §  (1) A kötelező hitoktatás tartalmi követelményeit  és 
kerettantervét  a  hittan  stratégiai  munkacsoport  (a  további-
akban: HSM)

 

határozza meg, és a PÜT hagyja jóvá.

 

(2)  A  hitoktatáshoz  az  evangélikus  köznevelési  intézmé-
nyek a kerettanterv alapján vagy helyi tantervet készítenek 
a helyi sajátosságok (csoportösszetétel, személyi, iskolai és 

 

1

Módosította a 39/2022. (III. 24.) országos presbitériumi határozat. 

egyházközségi adottságok) figyelembevételével a szabadon 
választható  10%-nyi  órakeret  terhére,  vagy  a  központilag 
készített mintatantervet fogadják el. 
(3) A hit- és erkölcstanoktatáshoz az egyházközségek a ke-
rettanterv  alapján  vagy  helyi  tantervet  készítenek  a  helyi 
sajátosságok  (csoportösszetétel,  személyi,  iskolai  és  egy-
házközségi adottságok) figyelembevételével a szabadon vá-
lasztható 10%-nyi órakeret terhére, vagy a központilag ké-
szített mintatantervet fogadják el. 
(4)  A  fakultatív  hitoktatás  keretében  az  egyházközségek 
helyi  tantervet  készítenek,  melyben  eltérhetnek  a  kerettan-
tervtől.  Helyi  tanterv  hiányában  a  központilag  készített 
mintatantervet használják. 
(5) A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hitoktatás alapel-
veit, céljait, feladatait, a kerettanterv által előírt tananyagot, 
az  önállóan  meghatározható  tananyagot,  a  tankönyvek  és 
segédanyagok  listáját,  a  követelményeket  és  az  értékelés 
formáit. 
(6) A tanterv alkalmazásának helyi előfeltétele az országos 
iroda  illetékes  osztályának  jóváhagyása.  Annak  elutasítása 
esetén  –  a  tanterv benyújtójának  kérésére  –  a  Püspöki  Ta-
nács (továbbiakban: PÜT) dönt az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem (a továbbiakban: EHE) szakmai állásfoglalását 
kikérve. El nem fogadott tanterv alapján történő hitoktatást 
az egyház nem finanszíroz. 
(7) A helyi tantervek benyújtásának határideje a változással 
érintett tanévet megelőző június 30-a. 
(8) Kötelező hittanóra, illetve kötelezően választható hit- és 
erkölcstanóra  esetén  az  intézmény,  illetve  az  állami  törvé-
nyek  által  meghatározott  módon  kerül  értékelésre  a  hittan, 
illetve hit- és erkölcstan óra. Fakultatív hittanóra nem érté-
kelhető  ötfokozatú  értékeléssel,  legfeljebb  kétfokozatú 
("teljesítette" vagy "nem teljesítette") értékelés adható. 
 
5. §  (1)  A  szlovák  nyelvű  hitoktatás  esetén  a  Szlovákiai 
Ágostai  Hitvallású  Evangélikus  Egyházzal  2012.  március 
21-én megkötött szerződés az iránymutató a kerettanterv és 
a tankönyvek tekintetében. 
(2) A német nyelvű hitoktatás esetén a Németországi Evan-
gélikus  Egyház  (EKD)  előírásai  az  iránymutatóak  a  keret-
tanterv és tankönyvek tekintetében. 
 

Tankönyvek, segédkönyvek 

6. §  (1)  Tankönyvlistára  az  a  tankönyv  kerülhet  fel, 
amely  legalább  90  %-ban  megvalósítja  a  kerettantervek 
célkitűzéseit  és  tematikáját,  és  amelyet  az  EHE  teológiai, 
pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb szakmai szempontok 
alapján a tanításra alkalmasnak tart. 
(2) A hitoktatásban használható tankönyvek és más segéd-
anyagok listáját a katechetikai munkacsoport javaslata és az 
EHE szakmai állásfoglalása alapján a PÜT hagyja jóvá. 
(3)  Az  (1)-(2)  bekezdés  szerinti  hittankönyv-ellátásról  (ki-
adás, terjesztés) a Luther Kiadó gondoskodik. 
 

Érettségi vizsga 

7. §  (1)  A  középiskolákban  az  evangélikus  hittan  vá-
lasztható érettségi tantárgy. Az evangélikus fenntartású kö-
zépiskolákban  biztosítani kell  a  jelentkezők  számára  a  fel-
készítést az érettségire és a vizsga megszervezését. 
(2) A hittan érettségi vizsgán a kerettanterv alapján elsajátí-
tott ismeret mérhető és értékelhető. A hittan érettségi vizsga 
középszinten teljesíthető. 
(3)  A  nem  evangélikus  fenntartású  iskolákban  tanuló  diák 
– ha helyben az érettségi nem megszervezhető – az evangé-
likus iskolában vendéghallgatóként érettségizhet. 

background image

(4) Az evangélikus hittan érettségi tételsorát a katechetikai 
munkacsoport dolgozza ki, vizsgálja felül, és a PÜT hagyja 
jóvá  az  EHE  szakmai  állásfoglalása  alapján.  Az  állami 
szervek felé az országos iroda közli az érettségi tételsort. 
 

III. fejezet 

A hitoktatók alkalmazása 

 

Alkalmazási feltételek 

8. §  (1) Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény a 
3.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kötelező  hitoktatáshoz 
lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat főállásban, 
illetve megbízás keretében. 
(2) Evangélikus köznevelési intézmény fenntartója az egy-
ház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 67. §  (2) 
alapján  iskolalelkészt  foglalkoztat,  aki  –  szerződésében 
rögzítetteknek  megfelelően  -  feladatkörében  a  3.  §  (1)  be-
kezdés a) pontja szerinti hittanoktatást végez. 
(3) Az egyház a 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti hit-
oktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat 
főállásban, illetve megbízás keretében. 
 

Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 8. § (3) bekez-

dése szerinti alkalmazási és munkavégzési szabályai 

9. §  (1) Az egyház hitoktatási szolgálatának ellátását elő-
segítendő, a HSM javaslatára főállású hitoktatói álláshelyek 
hozhatók létre. Főállású hitoktatói státusz abban az egyház-
községben  létesíthető,  amely vállalja  tanévenként  és  státu-
szonként  –  az  álláshely  mértékének  figyelembevételével  - 
220.000,- Ft hozzájárulás biztosítását. A hozzájárulást ápri-
lis 30-ig kell befizetni az országos egyház számlájára, erre 
vonatkozóan  kötött  megállapodás  alapján.  Az  az  egyház-
község, amelynek lejárt határidejű tartozása van, nem kap-
hat semmiféle támogatást az egyháztól.  
(2) Az álláshelyek létesítéséről a PÜT dönt, melyről legké-
sőbb  a  foglalkoztatás  megkezdését  megelőző  tanév  május 
31. napjáig tájékoztatja az országos irodát. A HÉM koordi-
nátor  a  döntésről  legkésőbb  június  15.  napjáig  értesíti  az 
egyházközség elnökségét.  A  PÜT  a  feladatok  eloszlásához 
igazodva dönthet félállású státusz létesítéséről Az álláshely 
betöltőinek kijelöléséről az egyházközség gondoskodik az-
zal,  hogy  döntéséről  legkésőbb  augusztus  15.  napjáig  –  a 
tanév  megkezdését  megelőzően  –  tájékoztatja  az  országos 
irodát a hitoktató adatainak elektronikus rendszerbe (továb-
biakban: Mókus rendszer) történő feltöltésével. 
(3) Főállású hitoktató az a személy lehet, aki a 2005. évi V. 
törvény 14. § és a 15. § (1) alapján a megfelelő képesítéssel 
rendelkezik.  E  szakaszok  alkalmazásában  az  Evangélikus 
Teológiai Akadémia levelező teológiai tanfolyama a hitok-
tatói vagy katekéta-lelkipásztori munkatársi BA oklevélnek 
megfelelő végzettségi szint szerint ismerhető el. 
(4)  A  főállású  hitoktató  munkáltatója  a  MEE.  A  főállású 
hitoktató  szakmai  felügyeletét  a  területileg  illetékes  (igaz-
gató)  lelkész,  több  érintett  lelkész  esetén  az  esperes  által 
közülük  kijelölt  lelkész  (továbbiakban  együtt:  felügyelő 
lelkész)  látja  el.  A  felügyelő  lelkész  és  hitoktató  között  a 
szolgálati  jogviszony  ellátásával  kapcsolatosan  kialakult 
vita esetén, szolgálati út betartásával, a területileg illetékes 
espereshez lehet fordulni. A szolgálat ellátásával kapcsola-
tos infrastruktúrát az érintett egyházközségek biztosíthatják. 
(5)  A  főállású  hitoktató  munkaideje  heti  40  munkaóra, 
melyből az oktatási időszakban legalább – az álláshely mér-
tékének figyelembevételével - 20, de legfeljebb 28 munka-
óra  a  hittanórák megtartására  fordítódik  azzal, hogy az ezt 
meghaladó  óraszám  a  gyülekezeti  célú

 

munka  keretében 

írható jóvá. A munkaidő magában foglalja a megtartott hit-
tanórákat,  a  felkészülést,  a  hittanórák  közötti  utazást  és  a 
továbbképzések  idejét.  A  főállású  hitoktató  munkakörébe 
tartozik  a  heti  munkaidejét  meghaladóan  évenkénti  200 
órányi gyülekezeti célú munka. 
A gyülekezeti célú munkát – az álláshely mértékének figye-
lembevételével  –  a  felügyelő  lelkésszel  egyeztetve  kell 
megszervezni, elsősorban az érintett gyülekezetekben, taní-
tási szünetekben gyermek-, illetve ifjúsági programok kap-
csán végzett szolgálatként. Amennyiben ennek megszerve-
zésére ebben a formában nincs lehetőség, a gyülekezeti célú 
munka  egy  része  teljesíthető  tanítási  idő  alatt,  illetve  más 
egyházközségben,  valamint  egyházmegyében,  evangélikus 
intézményben,  országos  munkaágban  is.  A  hitoktató  és  az 
érintett egyházközségek közös szándékkal megegyezhetnek 
más  jellegű  munkavégzésben  is.  A  tanév  közben  elrendelt 
szünetek tanítás nélküli munkanapnak számítanak. 
(6)  Amennyiben  az  egyházközség  területén  főállású  hitok-
tató is ellátja a hitoktatás szolgálatát, úgy a hit- és erkölcs-
tanórák megtartásában elsőbbséget élvez. 
(7) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság illeti meg. 
(8) A főállású hitoktató köteles – az országos iroda által er-
re rendszeresített elektronikus felületen - a munkaidő igazo-
lását  vezetni,  melynek  megfelelőségét  a  felügyelő  lelkész 
ugyanott igazolja. A munkaidő igazolásból ki kell tűnnie a 
megtartott  hittanóráknak,  illetve  mindazon  programoknak, 
melyeken a hitoktató az intézmény rendjéhez igazodva vesz 
részt (versenyek, kirándulás, táborok stb.). Az adott hónap-
ra  vonatkozó  munkaidő  igazolást  a  tárgyhónapot  követő 
hónap első munkanapjáig kell az országos irodának bekül-
deni. 
(9) A hitoktató munkából való távolmaradásáról – lehetőleg 
előzetesen – a felügyelő lelkészt haladéktalanul értesíti. Az 
újbóli  munkába  állás  napján,  de  legkésőbb  három  munka-
napon belül - igazolja hiányzását, melyet az igazoló lappal 
együttesen küld meg az országos irodának. 
(10) A főállású hitoktató a három napot el nem érő szabad-
ságigényét az országos iroda által erre rendszeresített elekt-
ronikus felületen, annak megkezdését megelőző legalább 2 
nappal bejelenti. A 3 napot meghaladó szabadság esetén, az 
igénybevétel  előtt  legalább  7  napon  belül  igényelhet  sza-
badságot.  A  szabadság  teljesíthetőségét  az  űrlapon  a  felü-
gyelő lelkész igazolja. 
(11)  Nem lehet  szabadságot igényelni betegszabadság idő-
szakára, illetve azon programok időtartamára, melyen a hit-
oktató az intézmény rendjéhez, és a gyülekezeti feladatellá-
tás keretében végzett szolgálatához  igazodva részvétele el-
várt. 
(12) A felügyelő lelkész feladata az igénylés elbírálása, en-
gedélyezése vagy elutasítása. A hitoktató a 3 napot  megha-
ladó szabadság igénylése előtt minden esetben a szabadság 
megkezdését megelőző legalább 
3 napon belül e-mail üzenetben értesül szabadsága elbírálá-
sáról  annak  megkezdését  megelőzően.  Elbírálásról  szóló 
értesítés elmaradása a szabadság engedélyezést jelenti. 
 
10. §  (1) A hitoktatót munkakörével összefüggésben meg-
illeti az a jog, hogy 

a)  szolgálati  helyén  emberi  méltóságát  és  személyiségi 
jogait tiszteletben tartsák, hitoktatói tevékenységét érté-
keljék és elismerjék, 
b)  az  iskola  jóváhagyott  pedagógiai  programja  és  tan-
terve,  illetve  az  egyházközség  helyi  tanterve  alapján 
megválassza  az  alkalmazott  tankönyveket,  taneszközö-
ket, segédanyagokat, 

background image

c)  szakmai  ismereteit,  tudását  továbbképzéseken  való 
részvétel útján gyarapítsa, 
d) alkalmazása, munkavégzése vitás kérdéseiben jogor-
voslatot kapjon. 

(2) A hitoktató alapvető kötelessége, hogy az egyház tanítá-
saival,  hitvallásaival  és  törvényeivel  megegyező  életvitelt 
folytatva, 

a) ismertesse meg a gyermekeket és tanulókat a tanítvá-
nyi léttel, a  keresztény közösségi élet  értékrendjével  és 
lehetőségeivel,  s  törekedjék  azok  hiteles  képviseletére 
és megtartatására, 
b) a reá bízott gyermekeket, tanulókat fejlettségi és ké-
pességi szintjükhöz igazodva, az egyházi felhatalmazása 
és megbízatása alapján hitoktatásban részesítse, 
c) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitoktatás ideje 
alatt  ellássa,  gondoskodjék  a  balesetvédelmi  előírások 
betartásáról, a rongálások elkerüléséről, 
d)  tanmenetet  készítsen,  haladási  naplót  és  tanuló-
nyilvántartást vezessen, 
e) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon tájékoz-
tatást az őket érintő kérdésekről, 
f)  a  munka-,  illetve  szolgálati  szerződésben  foglalt  fel-
adatokat pontosan elvégezze, 
g) az alkalmazó által igényelt, de a munka-, illetve szol-
gálati szerződésben nem rögzített feladatokat eseti meg-
bízás, eseti szolgálati szerződés alapján elvégezze 
h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját. 

 
11. §  Evangélikus  lelkész  vagy  lelkészi  szolgálattal  meg-
bízott gyülekezeti munkatárs az egyházkerület püspökének 
engedélyével  létesíthet  főállású  hitoktatói  szolgálati  jogvi-
szonyt.  A  főállású  hitoktatói  szolgálati  jogviszonyt  figye-
lembe  kell  venni  a  2005.  évi  III.  törvény  27.  §-a  szerinti 
lelkészi szolgálati idő számításakor. 
 

A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében foglalkozta-

tott óraadó hitoktatók 

12. §  (1) Az egyházmegye, illetve az egyházközség által – 
jelen  szabályrendeletben  rögzített  módon  és  határidőig  - 
jelzett  igények  alapján  a  MEE  megbízás  keretében  foglal-
koztat lelkész vagy nem lelkész hitoktatót.  
(2) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató szakmai 
felügyeletét  a  területileg  illetékes  lelkész,  több  érintett  lel-
kész esetén az esperes által közülük kijelölt lelkész, lelkészi 
hitoktató esetén az illetékes igazgató lelkész, ennek hiányá-
ban a területileg illetékes esperes (továbbiakban együtt: fe-
lügyelő lelkész) látja el. 
(3) Az igénylő egyházi jogi személy határozza meg a hitok-
tató órabeosztását. 
(4) A hitoktató feladatait a vele kötött megbízási, szolgálati 
szerződés tartalmazza. 
(5)  A  hitoktatóval  kötött  megbízási,  szolgálati  szerződés  1 
tanévre szól, amely újra megköthető. 
(6)  A  megbízási  és  szolgálati  szerződés  keretében  foglal-
koztatott  hitoktató  díjazása  heti  óraszáma  alapján,  annak 
figyelembevételével kerül meghatározásra. 
(7)  A  megbízási,  szolgálati  szerződés  keretében  foglalkoz-
tatott  hitoktató  köteles  a  Mókus  rendszerben  a  teljesítés 
igazolását vezetni, melynek megfelelőségét a felügyelő lel-
kész igazolja. A teljesítésigazolásból ki kell tűnnie a kötele-
zően megtartott hittanóráknak, a  munkaterv szerint időará-
nyos  feladatoknak,  azok  teljesítésének.  Az  adott  hónapra 
vonatkozó  teljesítésigazolást  a  tárgyhónapot  követő  hónap 
ötödik napjáig kell az országos irodának beküldeni. A meg-
bízási  díjak  kifizetésének  határideje  a  tárgyhót  követő  hó-

nap 10. napja. Amennyiben munkaszüneti napra esik, a ki-
fizetés az azt megelőző munkanap. A  határidő után  bekül-
dött igazolások esetében az egyház nem garantálja a tárgy-
hót követő hónap 10. napjáig a kifizetést. 
(8) Betegség vagy más rendkívüli esetben a hitoktató köte-
les a felügyelő lelkészét mielőbb értesíteni, hogy megfelelő 
helyettesről lehessen gondoskodni. 
(9)  Tartós  távollét,  helyettesítés  esetén  a  felügyelő  lelkész 
azonnali  hatállyal  tájékoztatja  a  MEE-t  ennek  tényéről, 
kezdeményezi a szükséges szerződésmódosítást, a helyette-
sítésre vonatkozó megbízás létesítését. 
 
13. §  A  megbízás,  szolgálati  szerződés  keretében  foglal-
koztatott hitoktatót megilletik a 10. §-ban rögzített jogok és 
kötelességek. 
 
14. §  (1) A megbízás alapján hitoktatást végző lelkészek-
kel e tevékenységükre önálló egyházi szolgálati jogviszony 
létesítendő. 
(2)  Az  egyházközségi  szolgálatot  ellátó  lelkész  legfeljebb 
heti 10 hittanórát tarthat. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  felső  korlát  alól  szükség 
esetén, a lelkész írásban benyújtott kérelme alapján az espe-
res felmentést adhat legfeljebb heti 15 hittanóráig. Egyház-
községi szolgálatot ellátó lelkésszel legfeljebb heti 15 órára 
köthető szerződés, további órák nem vehetőek figyelembe.  
 
15. §  A  megbízás  alapján  hitoktatást  végző  nem  lelkészi 
személyek  e  tevékenységére  megbízási  jogviszony  létesí-
tendő. 
 

Iskolalelkész (8. § (2) bekezdés) 

16. §  (1) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkész al-
kalmazásának  szabályait  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005. évi VIII. törvény szabályozza. 
(2) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilletik 
a 10.§-ban rögzített jogok és kötelezettségek. 
(3) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilleti 
az a jog, hogy az evangélikus köznevelési intézmények fő-
állású alkalmazottjaival azonos módon a nevelőtestület tel-
jes jogú tagjaként kezeljék. 
 

Evangélikus fenntartású köznevelési intézményben foglal-

koztatott hitoktatók (8. § (1) bekezdés) 

17. §  (1) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézmény 
a  rá  irányadó  állami  és  egyházi  szabályoknak megfelelően 
alkalmazhat főállásban és megbízással hitoktatási tevékeny-
ség ellátására hitoktatókat. 
(2)  Az  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézményben 
foglalkoztatott  hitoktatót  megilletik  a  10.  §-ban  rögzített 
jogok és kötelezettségek. 
 

IV. fejezet 

Szervezési és igazgatási kérdések 

 

A hitoktatás szervezése 

18. §  (1)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési  in-
tézmény evangélikus tanulói számára – elsődlegesen az in-
tézményben  –  a  területileg  illetékes  egyházközség  hitokta-
tást szervez, valamint gondoskodik a hitoktatás személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosításáról. 
(2)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézmé-
nyek  esetében  jogszabályi  keretek  között  a  hitoktatás  ösz-
szevontan  is  megszervezhető.  Amennyiben  a  hitoktatás 
megszervezéséről  vagy  ellátásáról  az  egyházközség  nem 

background image

tud gondoskodni, akkor három napon belül értesíti az illeté-
kes  esperest,  aki  intézkedik  a  jogszabályokban  meghatáro-
zott előírások biztosításáról. 
(3) Amennyiben adott gyülekezet lelkésze nem szervez hit-
és  erkölcstan oktatást,  akkor az  illetékes  esperes  –  esperes 
esetében az illetékes püspök – jelöli ki a hitoktatás szerve-
zéséért felelős személyt. 
(4) Az egyházközség együttműködik a hitoktatás megszer-
vezése  érdekében  a  köznevelési  intézmények  vezetőivel, 
pedagógusaival.  Ennek  eredménytelensége  esetén  az  egy-
házközség  lelkésze  írásban  tájékoztatja  az  országos  iroda 
illetékes osztályát, aki az eset kivizsgálását kezdeményezi a 
köznevelési intézmény fenntartójánál. 
 
19. §  (1)  A  területileg  illetékes  lelkész  felelőssége,  hogy 
minden év január 15-ig megküldje a területéhez tartozó ál-
lami általános iskolák számára az egyházközség elérhetősé-
geit,  melyen  az  iskolák  igazgatója  értesítést  tud  küldeni  a 
hit- és erkölcstan órák szervezéséről. 
(2)  A  területileg  illetékes  lelkész  kötelessége,  hogy  a  jog-
szabályi keretek által lehetővé tett szülői tájékoztató alkal-
mon  személyesen  jelen  legyen,  illetve  a  megbízottján  ke-
resztül biztosítsa a személyes jelenlétet és tájékoztatást, va-
lamint elérhetővé tegye a tájékoztató anyagokat. 
(3) A nem evangélikus fenntartású köznevelési intézmény-
ben  a  területileg  illetékes  lelkész  felelős  a  hitoktatás  meg-
szervezéséért  azon  esetben  is,  ha  a  tanulók  állandó  lakhe-
lyük  szerint  más  egyházközséghez  tartoznak.  Ezen  közne-
velési  intézményekben  más  lelkész  kizárólag  a  területileg 
illetékes  egyházközség  lelkészének  és  esperesének  írásbeli 
engedélyével szervezhet hittanórát. 
(4)  A  HSM  szakmai  jóváhagyásával  az  egyház  kommuni-
kációs felelőse a szülői tájékoztatón felhasználható tájékoz-
tató anyagokat minden év január 31-ig a lelkészek és hitok-
tatók számára elérhetővé teszi. 
 
20. §  (1) A fakultatív hitoktatás megszervezése, személyi, 
tárgyi  és  egyéb  feltételeinek  biztosítása  az  egyházközség 
presbitériumának feladata. 
(2) Az egyházközség által szervezett hitoktatásért, a vonat-
kozó egyházi törvények és szabályrendeletek betartásáért az 
egyházközség  elnöksége,  valamint  a  hitoktatást  végzők 
együtt felelnek. 
(3)  A  fakultatív  hitoktatás  keretében  szervezett  csoportok 
minimális  létszáma  7  fő  lehet,  melynek  elérése  érdekében 
csoportösszevonásra  is  sor  kerülhet.  Különösen  indokolt 
esetben  –  a  hittanoktatás  szervezőjének  kérésére  –  önálló 
csoportnak  tekinthető  a  7  fő  alatti  létszám  is,  melynek  in-
dokoltságát  az  illetékes  esperes  az  22.  §  (1)  bekezdés  a) 
pontja szerint kiállított adatlap jóváhagyásával igazolja. 
(4)  Hittancsoportok  összevonása  esetén  a  kerettanterv  be-
osztásától azzal a megkötéssel lehet eltérni, hogy a tanulók 
az  1-4.,  5-8.  és  9-12.  évfolyam  minimális  követelmény-
szintjét az adott időszak végére elsajátítják. 
 

A tanulói nyilvántartás 

21. §  (1) A kötelezően választható és a fakultatív hitokta-
tás  esetén  az  egyházközség  szülői,  gondviselői  (a  további-
akban: gondviselő)  -  az alábbiakra  is terjedő  -  hozzájáruló 
nyilatkozat alapján nyilvántartást vezet az alábbi adatokról: 

a) hitoktatásban részt vevő neve, 
b) hitoktatásban részt vevő születési helye és ideje, 
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme, 
d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, valamint 
e) a felek felekezeti hovatartozása. 

(2) A hitoktatásban résztvevő tanulók személyes adatainak 
a kezeléséért az egyházközség lelkésze és hitoktatója a fele-
lős. Ezen adatok kizárólag az egyházi adatvédelmi szabály-
zat  rendelkezései

 

szerint  használhatók  fel,  továbbíthatók, 

kezelhetők  a  vonatkozó  jogszabályok  figyelembevétele 
mellett. 
 

A hitoktatás dokumentumai 

22. §  (1) A hitoktatás dokumentumai 

a) Mókus rendszerben a hittanórák, csoportok és útikölt-
ségek bejelentése bevallás, 
b) hitoktatási napló, 
c) helyi tanterv, 
d) munkaidő igazolás, 
e) teljesítés igazolás, 
f) elszámolás a hittanoktatási támogatással. 

(2)  Az  evangélikus  köznevelési  intézményben  a  hittanórai 
osztályzatot az iskolai rendtartás szerinti tanügyi dokumen-
tumokban kell rögzíteni. 
(3) Az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstan doku-
mentációs  rendjét  az  állami  jogszabályok  határozzák  meg. 
Az állami hit- és erkölcstanórákról vezetett hit- és erkölcs-
tanórai  napló  hitelesített másolata  kiváltja  az (1) bekezdés 
b) pontjában írt hitoktatási naplót. 
 

A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése 

23. §  (1) A hittanoktatási igények bejelentését az egyházi 
jogi  személyek  a  22.  §  (1) bekezdés  a)  pontja  szerinti  lét-
számlejelentő felületen teljesítik. 
(2)  A  (3)–(5)  bekezdés  szerint  igazolást  az  igazoló  szept-
ember 30. napjáig teljesíti.  
(3) Az egyházközségek esetében 

a)  az  esperes  igazolja  az  adatok  megfelelőségét,  indo-
kolt esetben engedélyezi a 20. § (3) bekezdésében meg-
határozottnál  alacsonyabb  csoportlétszámot,  valamint  a 
14. § (3) bekezdés szerint az órakeret- növelést a meg-
bízott lelkész számára.  
b)  a  Hittanórák,  csoportok  és  útiköltségek  bejelentése 
bevallást szeptember 30. napjáig kell feltölteni a Mókus 
rendszerben.  A  határidő  után beküldött  bevallások  ese-
tében az igazoló egyházközséget terheli a szeptember 1. 
és a beküldés közötti időszak költsége. 

(4)  Az  evangélikus  fenntartású  intézményeknek  az  (1)  be-
kezdés  szerinti  létszámlejelentést  a  (2)  bekezdés  szerinti 
határidőig kell teljesíteni. 
(5) Amennyiben tanév közben a hittancsoportok számában, 
a  csoportonkénti  hittanórák  számában  változás  következik 
be,  a  változást  a  Mókus  rendszerben  a  változást  követő  5 
napon  belül  rögzíteni  kell.  Ettől  eltérő  esetben  a  változás 
rögzítése  és  az  ahhoz  kapcsolódó  esetleges  módo-
sult díjazás megállapítása és kifizetése a bejelentés dátumá-
tól  történik.  Az  ebből  eredő  többletköltségeket  az  egyház-
község köteles kiegyenlíteni az egyház felé. 
 
24. §  (1)  Az  egyház  az  általa  foglalkoztatott  főállású  és 
megbízott  hitoktatókkal  –  az  állami  és  egyházi  jogszabá-
lyokban írt szerződési feltételek fennállásáig - keretszerző-
dést köt. 
(2) A

 

keretszerződés megkötéséhez 

a) az egyház által foglalkoztatott főállású hitoktatók ese-
tében a Püspöki Tanács a 9. § (2) bekezdése szerint, 
b) a megbízás keretében foglalkoztatott hitoktatókról, az 
általuk várhatóan megtartandó 3. § (1) bekezdés b) és c) 
pontja szerinti hitoktatói órák számáról az egyházközség 
augusztus 15. napjáig adatot szolgáltat.  

background image

(3) Az egyház az (1) bekezdés szerinti keretszerződést a 22. 
§-ban rögzített adatszolgáltatás teljesítését követő 15 napon 
belül véglegesít. 
(4) Kifizetés csak érvényesen megkötött szerződés és a tel-
jesítés igazolása alapján történhet.  
 
25. §  A  Püspöki  Tanács  a  hitoktatásnak  az  a  felügyeleti 
szerve, amely 

a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért, 
b)  dönt  a  hitoktatással  kapcsolatos  kiadványok  hittan-
könyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe  történő 
felvételéről az EHE szakmai állásfoglalását kikérve,  
c) jóváhagyja az evangélikus hittan érettségi tételsort, 
d) dönt a főállású hitoktatói álláshelyek létesítéséről, 
e) dönt a törvény 75. § (4) bekezdésében írt jóváhagyás 
megadásáról. 

 
26. §  (1) Az esperes hitoktatásban betöltött joga és köteles-
sége 

a) az egyházmegye területén folyó hitoktatás ellenőrzése 
egyházközségi általános látogatások során, ennek keret-
ében különösen is az evangélikus hitoktatás szervezésé-
hez  kiállított  létszámlejelentő  lap  adatai  helyességének 
igazolása, 
b) a nem evangélikus köznevelési intézményekben a ke-
rettantervek érvényesülésének biztosítása, 
c) az eljárás vitás kérdésekben, 
d)  a  több  egyházközséget  érintő  hitoktatási  szervezési 
kérdésekben való felügyelet gyakorlása, 
e) a hitoktatók felügyelő lelkészének kijelölése, 
f) a hitoktatás teljesítésének igazolása. 

(2) 

Az esperes további feladatai: 

a)  kapcsolattartás a  HSM-mel, az országos iroda  illeté-
kes  osztálya(i)val  és  a  többi  egyházmegyei  hitoktatási 
felelőssel, 
b) az egyházmegyén belül a hitoktatást végzők között – 
egyházmegyei  közgyűlési  határozattal  létrehozott  -  hit-
oktatási munkaközösség működtetése, 
c) a helyettesítések megszervezése. 

(3) 

Az  esperes  az  (1)-(2)  bekezdésben  írt  feladatait  egy-

házmegyei hitoktatási felelősre bízhatja. 
 
27. §  A felügyelő lelkész feladatai: 

a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét, 
b)  a  főállású  hitoktatóval  közösen  egy  tanévre  szóló 
éves munkatervet készít,

 

c) az illetékességi területéhez tartozó hitoktató betegsé-
ge  esetén vagy más rendkívüli esetben a  megfelelő he-
lyettesről gondoskodik, 
d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja, 
e) a hitoktatók ellenőrzésének megállapításairól tájékoz-
tatást ad az országos iroda részére. 

 
28. §  (1) A HSM a zsinat és az országos presbitérium dön-
tés-előkészítő,  javaslattevő  testülete,  mely  rendszeresen 
megvizsgálja az egyház hitoktatási helyzetét, felméri a lehe-
tőségeket,  problémákat  és  a  lehetséges  lépéseket,  s  ezek 
alapján megfogalmazza stratégiai elveit. Így különösen is: 

a) a hitoktatással kapcsolatosan javaslatot tesz a zsinat-
nak törvény és szabályrendelet alkotására, módosítására, 
illetve a szükséges eljárások, intézkedések megtételére, 
b)  a  hitoktatáshoz  kapcsolódó  stratégiai  döntéseket 
szakmailag  előkészíti,  és  kommunikálja  a  lelkészek  és 
hitoktatók felé, 
c) gondoskodik a hitoktatás ügyeinek és eredményeinek 

folyamatos felülvizsgálatáról, illetve értékeléséről- 

(2)  A  HSM-t  vezetője  képviseli  az  egyház  egyéb  munka-
csoportjai, bizottságai, valamint testületei előtt. 
(3) A HSM által meghatározott feladatok végrehajtása, va-
lamint  adminisztratív  ügyeinek  intézése  az  országos  iroda 
feladata. 
 
29. §  A  katechetikai  munkacsoport  feladata,  hogy  rend-
szeres felmérést és elemzést készít a hitoktatás tartalmi kér-
déseiről, s ezek alapján megfogalmazza javaslatait. Így kü-
lönösen is: 

a)  tantervek,  tankönyvek,  oktatási  segédanyagok készí-
tésével segíti a hitoktatás tartalmi munkáját, 
b)  az  EHE  elé  terjeszti  a  hitoktatásban  alkalmazható 
tankönyvek jegyzékét, 
c) a hitoktatás tartalmi és módszertani kérdéseiben szak-
tanácsadói csoportként működik. 

 
30. §  Az EHE hitoktatásban betöltött feladatai: 

a)  felelős  a  hitoktatási  képzési  és  továbbképzési  rend-
szer kialakításáért, s ezen programok tartalmáért, 
b) hitéleti továbbképzések szervezése pedagógusok, hit-
oktatók, lelkészek számára, 
c)  teológiai,  pedagógiai,  valláspedagógiai  és  egyéb 
szakmai  szempontok  alapján  szakmai  állásfoglalás  ké-
szítése  a  hitoktatással  kapcsolatos  kiadványok  hittan-
könyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe  történő 
felvételéről, 
d)  javaslattétel  a  szakfelügyeleti  eljárásban  résztvevő 
szakmai közreműködők (szakértő, kísérőtanár) tagjaira, 
e) óralátogatási szempontrendszer, illetve hitoktatói ön-
értékelő rendszer kialakítása és eredményeinek értékelé-
se, 

f)  szükség  esetén  szakmai  tanácsadás  a  hitoktatók  szá-
mára, 

g) szakmai állásfoglalás készítése az e szabályrendelet-
ben meghatározott esetekben. 
 

31. §  Az országos iroda illetékes osztály(aina)k feladata: 

a) a hitoktatás országos szervezéséhez szükséges adatok 
nyilvántartása, 
b) előterjesztés készítése a PÜT felé a főállású hitoktatói 
státuszokról, 
c) a hitoktatás finanszírozásával kapcsolatos  adminiszt-
ráció végzése, 
d)  az  állami  és  egyházi  egyeztetéseken  a  Püspöki  Ta-
náccsal együttműködve a hitoktatás képviselete, 
e) EHE-vel való együttműködés a hitéleti továbbképzé-
sek megszervezésében az adminisztratív feladatok ellá-
tása terén, 
f)  a  hitoktatással  kapcsolatos panaszos  ügyek  kivizsgá-
lása és a panaszkezelés végzése, 
g)  az  egyházmegyei  hitoktatási  felelősök  munkájának 
szakmai segítése, 
h) a hitoktatás állami támogatásának igénylése, nyilván-
tartása, felosztása, elszámoltatása és állami szervek felé 
történő elszámolása, 
i) a szakfelügyeleti eljárás rendszerének kiépítése és az 
eljárások megszervezése, 
j) az EHE javaslata alapján a szakfelügyeleti eljárásban 
részt  vevő  szakmai  közreműködők  (szakértő,  kísérőta-
nár) megbízása, 
k)  a  továbbképzéseken  és  szakfelügyeleti  eljárásokon 
való részvétel nyilvántartása, 
l) szakmai tanácsadás a hitoktatók számára, az esetleges 

background image

hiányosságok korrekciója, 
m)  a  hitoktatás  szervezésével  és  lebonyolításával  kap-
csolatos tanácsadás, segítségnyújtás, 
n) szükség esetén szupervízió megszervezése a hitokta-
tók számára. 

 

V. fejezet 

A hitoktatás finanszírozási kérdései 

 

A hittanoktatás finanszírozásának forrása 

32. §  (1) A hittanoktatás finanszírozásának anyagi fedeze-
tét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra 

a) hit- és erkölcstanoktatás átlagbéralapú támogatása, 
b) hit- és erkölcstanoktatás tankönyvtámogatása, 
c)  8 fő alatti hit-  és erkölcstan csoportok kiegészítő tá-
mogatása,

 

d) fakultatív hitoktatási támogatás 

címén  biztosított  keretösszegből  a  Magyarországi  Evangé-
likus Egyháznak átadott összeg, egyéb támogatás, valamint 
az egyház költségvetéséből szükség esetén eszközölt kiegé-
szítés adja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások felosztásáról – az 
állami  támogatás  összegének,  valamint  az  országos  gazda-
sági  bizottság  véleményének  ismeretében  –  az  országos 
presbitérium dönt. 
(3) Az állami költségvetési támogatás tartós szüneteltetésé-
vel  (a  60.  napon),  vagy  megszüntetésével  az  e  forrás  fel-
használására épülő hitoktatói szerződések megszűnnek. 
 
33. §  Az országos presbitérium évente a tárgyév július 31. 
napjáig határozatban rögzíti a tanévre vonatkozóan 

a) a megbízott hitoktatók díjazásának módját, alapját és 
egységnyi értékét, 
b)  az  evangélikus  fenntartású  intézményekben  szerve-
zett  kötelező  hitoktatás  fakultatív  finanszírozású  támo-
gatásának  számítási  módját,  alapját  és  egységnyi  érté-
két, 
c) az állam által folyósított hittanoktatási támogatás ter-
hére finanszírozott egyéb kiadásokat. 

 

A hittanoktatás finanszírozása 

34. § 

(1)  Az  evangélikus  fenntartású  intézményekben 

szervezett fakultatív finanszírozású hittanoktatás költségei-
nek fedezéséhez az egyház a 32. §-ban felsorolt forrásokból 
támogatást nyújt 

a) az iskolalelkész által végzett fakultatív finanszírozású 
hittanórák száma alapján az iskolalelkészt foglalkoztató 
fenntartónak, 
b) az evangélikus intézmény által foglalkoztatott szemé-
lyek  által  végzett  fakultatív  finanszírozású  hittanórák 
száma alapján az evangélikus egyházi intézménynek. 

(2) Az egyház a 32. § (1) bekezdésben jelölt források terhé-
re saját maga foglalkoztatja a főállású és megbízott hitokta-
tókat. 
(3) A 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvtámoga-
tás terhére az egyház finanszírozza a hit- és erkölcstanokta-
tás tankönyveit. 
(4) Az egyház a 32. § (1) bekezdésben felsorolt forrásokból 
finanszírozza a hitoktatáshoz kapcsolódó, 8. § 
(3) bekezdés szerint foglalkoztatott 

a) a főállású hitoktatók  

aa) helyi bérlettérítését, 
ab) távolsági bérlettérítését, 
ac) egyházi gépkocsi használatát, 
ad) saját gépkocsi használatát 

ae) az aa) – ad) pontok szerint nem megoldható uta-
zás esetén útiköltség-átalány fizetését; 

b) a megbízott hitoktatók 

ba) saját gépkocsi használatát, 
bb) egyházi gépkocsi használatát, 
bc) a ba) – bb) pontok szerint nem megoldható uta-
zás esetén útiköltség-átalány fizetését. 

 

A hittanoktatási támogatás folyósítása, felhasználása és el-

számolása 

35. §  (1) A 32. § (1) bekezdése szerinti támogatás folyósí-
tása keretszerződés alapján történik. 
(2) A támogató a támogatás kifizetését három egyenlő rész-
letben teljesíti: 

a) első részlet november 30. napjáig, 
b) második részlet február 28. napjáig, 
c) harmadik részlet június 30. napjáig. 

A hittanórák, csoportok bejelentése, bevallás feltöltése után 
az  országos  iroda  támogatói  okiratban  rögzíti  a  támogatás 
éves összegét. 
(3)  A  támogatásban  részesülő  evangélikus  egyházi  intéz-
mény és evangélikus fenntartó a  támogatás összegét  az al-
kalmazásában  álló,  hittanoktatást  végző  személy  díjazásá-
nak fedezetére használhatja fel. 
(4) A támogatásból fedezett hittanoktatás teljesítését az in-
tézmény saját belső rendjéhez alkalmazkodva igazolja. 
(5)  A támogatást igénylő a  támogatás összegét  kizárólag a 
támogatói  okiratban  meghatározott  céloknak  megfelelően 
használhatja fel. 
(6)  A  támogatás  felhasználását  a  folyósítás  naptári  évében 
kell teljesítenie a támogatásban részesülőnek. 
(7) A fel nem használt támogatás összegét a támogatás fo-
lyósításának naptári évét követő év január 20. napjáig  kell 
visszafizetnie a MEE részére a támogatásban részesülőnek. 
(8)  A  hittanoktatási  támogatásban  részesülő  evangélikus 
egyházi intézmény és gyülekezeti intézményfenntartó a fo-
lyósítás naptári évét követő január 15. napjáig köteles a tel-
jesítésről  szóló  beszámolót  (hittanoktatási  napló)  és  a  3. 
számú  melléklet  szerinti  összesítő  elszámolást  készíteni  és 
benyújtani az országos egyház részére. A beszámolót kizá-
rólag elektronikus úton, az összesítő elszámolást pedig ere-
deti aláírással és pecséttel ellátva postai úton is el kell jut-
tatni az országos irodába. Határidőig el nem számolt támo-
gatási összeget 10 napon belül köteles a támogatott vissza-
fizetni, azt követően lejárt határidejű tartozásnak minősül. 
 

A főállású hitoktatókra vonatkozó további szabályok  

36. § 

(1)  A  hitoktatók  számára  az EHE  rendszeres  to-

vábbképzéseket  szervez.  A  főállású  (teljes  és  rész  munka-
idős) hitoktatói státusz betöltésének feltétele – a képesítési 
feltételeknek való megfelelést,  oklevél  megszerzését  köve-
tően – három évente legalább 30 órányi (30 kredit) teológiai 
és/vagy valláspedagógiai továbbképzésen való részvétel  az 
alábbiak figyelembevételével 

a)  a  továbbképzési  minden  hitoktató  számára  kötelező 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben be-
tölti 55. életévét, 
b) a 30 órányi továbbképzés 25%-a erejéig (7,5 órányi) 
más,  a  Hittan  Stratégiai  Munkacsoport  által  elfogadott, 
teológiai,  valláspedagógiai  és/  vagy  tanárképzéshez 
kapcsolódó  témában  szervezett  továbbképzés  is  elfo-
gadható,  
c) ha valaki az adott 3 évben valamilyen valláspedagó-
giához  (pl:  hittanár MA)  köthető szakirányú képzésben 
vesz  részt  az  EHE-n  és  a  képzés  nem  számolható  el  a 

background image

HÉM  kreditrendszerben,  akkor  az  az  idő  meghosszab-
bítja a  3 évet, amennyiben  ezt a  hitoktató  külön jelzi  a 
HÉM koordinátor felé, 
d) adott 3 éves ciklusban szerzett plusz kreditek át nem 
vihetőek a következő 3 éves periódusra, 
e) a jelenleg szolgálatban álló főállású hitoktató, ameny-
nyiben megszakítja tevékenységét (például gyermekvál-
lalás vagy  óraadói  státusz  miatt) akkor a  már megszer-
zett évek és kreditek - az újbóli főállású hitoktatói szol-
gálatba állás esetén -, a 3 évbe beszámíthatóak, ameny-
nyiben ez irányú igényüket a HÉM koordinátor felé jel-
zik és azt a HSM jóváhagyta, 
f) amennyiben a főállású hitoktató 3 évnél hosszabb ide-
ig nem szolgál hitoktatóként és ez idő alatt valláspeda-
gógia  területhez  kapcsolódó  feladatot  sem  végez,  majd 
újból főállású hitoktatói státuszba kerül, akkor újraindul 
a  3 év 30 órányi továbbképzés megszerzésének kötele-
zettsége, 
g) az EHE által – előre, a főállású hitoktatóknak - meg-
hirdetett  továbbképzési  lehetőségeken  kívüli,  de  az 
EHE-n indított egyéb képzéseknek, a krediteket érő to-
vábbképzésekbe  történő  beszámíthatóságáról,  amennyi-
ben az teológiai és/vagy valláspedagógiai, illetve tanár-
képzéshez kapcsolódik, a HSM dönt, 
h) amennyiben a főállású hitoktató az adott 3 éves cik-
lusban nem teljesítette a 30 órányi továbbképzésen való 
részvételi  kötelezettségét,  annak  indokolt esetben törté-
nő pótlására a Püspöki Tanács adhat engedélyt. 

(2)  Az  országos  iroda  a  főállású  hitoktatók  számára  szak-
felügyeleti  eljárást  szervez,  melynek  elemeit  a  szabályren-
delet  1.  számú  melléklete  tartalmazza.  A  szakfelügyeleti 
eljárást úgy kell megszervezni, hogy  az első eljárás három 
éven belül, ezt követően öt évente minden főállású hitoktató 
esetében  megtörténjen.  A  szakfelügyeleti  eljárás  során  a 
szakértő javaslatokkal él a hitoktató munkájának fejlesztése 
érdekében,  amit  a  munkáltató  kötelezővé  tehet,  az  (1)  be-
kezdés követelményeit kiegészítve.  
(3) A főállású hitoktató juttatását az életkora és a már meg-
szerzett képesítése alapján – a 2. sz. melléklet szerint – kell 
meghatározni, a következők figyelembevételével:  

a) az a hitoktató, aki még az előírt oklevél megszerzésé-
hez  szükséges  tanulmányait  folytatja,  életkora  szerint 
főiskolai szintű juttatásban részesül,  
b) aki a teológiai és pedagógiai tudományág egyikében 
már oklevelet  szerzett, de  a másik területen még tanul-
mányokat  folytat,  az  főiskolai  szintű  juttatásban  része-
sül, 
c) aki hitoktatásra jogosító BA (vagy azzal egyenértékű) 
oklevelet,  valamint  bármely  képzési  területen  MA 
(egyetemi) pedagógus oklevelet szerzett, annak juttatása 
egyetemi szintű bértábla alapján kerül megállapításra 
d) a garantált illetmény összege nem lehet alacsonyabb 
a mindenkori garantált bérminimum összegénél. 

(4)  Amennyiben  a  hitoktató  következő  kategóriához  meg-
határozott életkor elérése és gyülekezeti célú munka köve-
telményeinek teljesítése után lép a felsőbb kategóriába, dí-
jazása  korrekciójának  határnapja  a  következő  tanév  szep-
tember 1-je. 
Ha  a  hitoktató  a  tanév közben teljesíti  a  tanulmányi köve-
telményeket,  melyek  a  főiskolai  szintű  besorolásból  egye-
temi szintű kategóriába történő átsorolásra jogosítják, annak 
határnapja az oklevelének bemutatását követő hónap 1-je. 
(5)  Félállású  státusz  esetén  a  státuszra  vonatkozó  követel-
mények és juttatások a következőképpen értelmezendők:  

a) heti hittanóraszám: 10-14 óra/hét 

b) gyülekezeti célú munka: 100 óra/tanév 
c) szabadság: évi 30 nap 
d) gyülekezeti hozzájárulás: 110.000,- Ft/tanév 
e) továbbképzési követelmény: három évente 30 óra. 

 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
37. §  (1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  hatály-
ba,  egyben  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munkaügyi, 
jogi,  valamint  pénzügyi  kereteiről  szóló  3/2014.  (VI.  26.) 
szabályrendelet hatályát veszti. 
(2) A 9.§ (5) bekezdésének 2019. június 27. napján módosí-
tott  rendelkezései  visszamenőleg  a  2018/2019-es  tanévben 
is alkalmazandók. 
(3)  A  szakfelügyeleti  rendszer  részletes  szabályait  legké-
sőbb a 2020/2021. tanév első napjáig kell meghatározni. 
(4) Az a főállású hitoktató, aki a státusz betöltésének felté-
telét  nem  teljesítette  a  2018.  szeptember  1  -től  a  2021  au-
gusztus  31-ig  terjedő  –  a  HÉM  bevezetése  óta  első  –  idő-
szakban,  a  Püspöki  Tanács  hozzájárulásával  pótolhatja  az 
újabb  3  éves  periódusban  (2021.  szeptember  1-től  2024. 
augusztus 31-ig), az ott megszerzendő 30 krediten felül.  
 
 
Budapest, 2022. március 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

1. sz. melléklet: 
 
A főállású hitoktatók szakfelügyeleti eljárásának célja: 
A  szakfelügyeleti  eljárás  kiemelt  célja  a  szakmai  fejlődés 
támogatása, biztosítva az evangélikus hit- és erkölcstanórát 
választó gyermekek igényes, egységesen magas színvonalú 
hitoktatásának  garanciáját,  valamint  mintaadás,  iránymuta-
tás  (a  pedagógiai  értékek  bemutatása,  jó  gyakorlatok  nép-
szerűsítése). 
Célja továbbá az esetleges hiányosságok feltárása esetén is 
a szakmai megerősítés, illetve a további fejlődés elősegíté-
se. Az eljárás rámutat a hitoktató szakmai alkalmasságának 
erős pontjaira, munkájának  hatékonyságára, és megmutatja 
fejlesztendő területeit.  
E kiemelt  cél  érdekében az eljárás folyamata  egyszerre tá-
mogatja és ellenőrzi a hitoktatók munkáját kísérőtanárok és 
szakértők közreműködésével. 
 
A főállású hitoktatók szakfelügyeleti eljárásának elemei:

 

– 

a hitoktató önértékelése megadott szempontrendszer 
szerint  

– 

a hitoktató életpályáját bemutató anyag elkészítése 
megadott szempontrendszer szerint 

– 

szakmai  konzultáció, melyen belül  a  szakértő  inter-
jút készít a hitoktatóval 

– 

a  szakértő konzultációja  az  egyházközség  vezetősé-
gével   

– 

a  szakértő  részéről  írásos  szakmai  állásfoglalás, 
megadott értékelési rendszer szerint 

 
A főállású hitoktatók szakfelügyeleti eljárásának tartalma:

 

A hitoktató szerepe, feladatai: 

– 

Bemutató anyagot készít a saját szakmai 3, illetve 5 
éves tevékenységéről 

– 

Hospitáció:  meghatározott  óraszámban  a  hitoktató 
hittanórákat  és  egyéb  tanórákat  látogat,  valamint 
megadott szempontrendszer alapján óramegfigyelést 
végez 

– 

Hittanórát  (bemutató  órát)  tart  a  szakértő  jelenlété-
ben, előre leadott óravázlat alapján 

– 

Önreflexió  a  hitoktató  saját  szakmai  gyakorlatára 
nézve, melynek számos formája lehet (pl.: önértéke-
lés, saját hittanóra elemzése) 

– 

Szükség  esetén,  szakmai  konzultációkon  részvétel: 
pedagógiai, teológiai és valláspedagógiai szakembe-
rekkel  megvalósuló  konzultáció  a  hitoktató  munká-
járól, nehézségeiről, gyakorlatáról, kérdéseiről 

– 

Szükség esetén szupervízió 

 
A szakértő szerepe, feladatai: 

– 

Hospitáció:  a  látogatott  tanórát  megfigyeli  és 
értékeli 

megadott 

szempontrendszer 

alapján 

(óravázlat,  óravezetés,  kommunikáció,  módszerek 
stb.) 

– 

A  hitoktató  szakmai-adminisztratív  munkájának 
ellenőrzése,  segítése  (munkaterv,  hitoktatási  napló, 
helyi  tanterv,  munkaidő  igazolás,  teljesítés  igazolás 
stb.)  

– 

Értékelést  készít,  és  fejlesztési  javaslatot  tesz  a 
hitoktató munkájára nézve 

– 

Szakmai konzultáció vezetése: pedagógiai, teológiai 
és  valláspedagógiai  szakemberekkel  megvalósuló 
konzultáció  a  hitoktató  munkájáról,  nehézségeiről, 
gyakorlatáról, kérdéseiről. 

 

A kísérőtanár szerepe, feladatai: 
Biztosítja a hitoktatók szakmai támogatását, segít a szakfel-
ügyeleti  eljárásra  való  felkészülésben.  Szükség  esetén  az 
eljárást követően is részt vesz a fejlesztő munkában. 
Szerepe: 

–  támogatja  a  pályakezdő  hitoktatók  munkáját, 

  szakmai  fejlődését  (kiemelten  a  főállású  hitoktatói 
  tevékenység megkezdését követő 3 évben) 

–  az  egyházközség  által  benyújtott  kérelem  vagy  a 

  szakfelügyeleti 

eljárás 

következményeképpen 

  szakmai  segítséget  nyújt,  együttműködik  a 
  problémamegoldásban. 

Az alábbi tevékenységeken keresztül látja el feladatát: 

–  óralátogatás és értékelés megadott szempontrendszer 

 

alapján 

–  esetmegbeszélés, személyes beszélgetés 
–  módszertani, tantárgypedagógiai támogatás 
–  a  hitoktató  hospitációja  során  szerzett  tapasztalatok 

 

összegző értékelése. 

 
 

background image

 

2. sz. melléklet  

 
 

A főállású hitoktatók illetménytáblája 

 

 

Kategória 

Életkor 

Illetményalap 

százaléka 

Garantált illetmény 

Bruttó Ft 

Bruttó Ft 

Végzettség 

Felsőfok alap 

Mesterfokozat 

BA 

MA 

főiskola 

egyetem 

 1 

-25 

100 

262 000 

291 100 

 2 

26-28 

120 

314 400 

349 300 

 3 

29-31 

130 

340 600 

378 400 

 4 

32-34 

135 

353 700 

393 000 

 5 

35-37 

140 

366 800 

407 500 

 6 

38-40 

145 

379 900 

422 100 

 7 

41-43 

150 

393 000 

436 700 

 8 

44-46 

155 

406 100 

451 200 

 9 

47-49 

160 

419 200 

465 800 

 10 

50-52 

165 

432 300 

480 300 

 11 

53-55 

170 

445 400 

494 900 

 12 

56-58 

175 

458 500 

509 400 

 13 

59-61 

180 

471 600 

524 000 

 14 

62-64 

185 

484 700 

538 500 

 15 

65-67 

190 

497 800 

553 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

Egyházközség / intézmény adatai:

3. sz. melléklet

név

Elszámolási időszak:

cím

adószám:

Óradíj

Levont adó és 

járulék

Nettó kifizetés

Kifize tőt te rhe lő      

járulé k 

(szoc.ho/SzA)

Időpontja

Banki kivonat / 

pénztárbiz. 

sorszáma 

1

2

3

4

5

6

7

8

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

* Bizonylat: bérszámfejtési jegyzék  

Anyagi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az összesítő elszámolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: 

P.H.

A hittan tantervben foglalt feladatok elvégzését az alábbi hitoktatást végző személyek esetében igazolom:

Hitoktatók: 

Kelt: 

P.H.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatalmazott személy részére a támogatás felhasználását igazoló, valamint az összesítő elszámolást alátámasztó dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátjuk.

Bizonylaton feltüntetett összeg

Kifizetés igazolása

egyházközség esetén esperes / intézmény esetén 

intézményvezető

lelkész+felügyelő+pénztáros /

 intézményvezető + gazdasági vezető

Teljesített órák 

száma 

Kapott támogatás:

Eltérés:

0 Ft

Összesítő elszámolás  

Fe lhasználás össze se n:

Sorsz.

Bizonylat* azonosítója (ame ly a 

dokume ntumot ké tsé ge t 

kizáróan azonosítja)

Hitoktatást végző személy

Teljesítés ideje / 

hitoktatás 

időszaka

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. július »
július
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031