Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

Hitoktatási szabályrendelet_20221110.pdf — PDF document, 600Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 

az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, 

jogi, valamint pénzügyi kereteiről

1

 

 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továb-
biakban:  egyház) országos presbitériuma az egy-
házi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 
4.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  utalva  az  egyházi 
szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005.  évi  V. 
törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  13.  §  (1)  be-
kezdésére  –  az  egyház  a  hitoktatás  tartalmi  és 
szakmai  feltételeiről,  munkaügyi,  jogi  és  pénz-
ügyi  kereteiről  a  következő  szabályrendeletet  al-
kotja: 
 
 

I. fejezet  

Általános rendelkezések 

 

A szabályrendelet célja és hatálya 

1. §  E  szabályrendelet  –  (a  továbbiakban:  sza-
bályrendelet) célja, hogy – figyelembe véve a hit-
oktatás sajátosságait – a hitoktatás tartalmi, mun-
kaügyi,  jogi  és  pénzügyi  szabályait  egységesen 
határozza  meg  az  egyház  valamennyi  belső  jogi 
személyére  és  az  általuk  folytatott  hitoktatási  te-
vékenység  egészére,  ezzel  biztosítsa  a  hitoktatás 
törvényes hátterét, a megfelelő személyi, tárgyi és 
más feltételeket, illetve körülményeket. 
 
2. §  A szabályrendelet hatálya kiterjed a hitokta-
tást  szervező  egyházi  jogi  személyekre  és  azok 
tisztségviselőire, foglalkoztatottaira. 
 

II. fejezet 

Tartalmi kérdések 

 

Tantervi szabályozás 

3. §  (1) Hitoktatás az alábbiak szerint végezhető 
(továbbiakban együtt hitoktatás): 

a)  egyházközségekben,  gyülekezeti  hitoktatás 
az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló 
2005.évi  V.  törvény  (a  továbbiakban: 
Szolg.tv.)  13.§  (1)  bekezdése  szerinti  esetek-
ben, 
b)  köznevelési  intézményekben  folyó  oktatás 
keretében, ezen belül  

ba) evangélikus köznevelési intézményben, 
bb) más egyház által fenntartott köznevelési 
intézményben, 
bc)  állami  köznevelési  intézményben,  va-

 

1

Módosította a 90/2022. (VI. 23.) országos presbitériumi határozat. Hatá-

lyos: 2022. június 23-tól. 

lamint  
bd)  más  fenntartású  köznevelési  intéz-
ményben  (pl.:  alapítványok,  magániskolák, 
egyesületek  nemzetiségi  köznevelési  intéz-
mények).  

(2) A Szolg. tv. 12. § (1) bekezdése szerint a hit-
tancsoportok számára: 

a)  az  evangélikus  fenntartású  intézmény  szer-
vezi heti 2 órában, 
b) más egyház által fenntartott köznevelési in-
tézményben  a  területileg  illetékes  egyházköz-
ség szervezi legfeljebb heti 2 órában  
c) az állami köznevelési intézményben a terü-
letileg  illetékes  egyházközség  szervezi  heti  1 
órában, 
d)  más  fenntartású  köznevelési  intézményben 
és  az  egyházközségben  a  területileg  illetékes 
egyházközség szervezi legfeljebb heti 2 órában 
hitoktatást. 

 
4. §  (1)  A  hitoktatás  tartalmi  követelményeit  és 
kerettantervét a hittan stratégiai munkacsoport (a 
továbbiakban: HSM) határozza meg, és a Püspöki 
Tanács (a továbbiakban: PÜT) hagyja jóvá. 
(2)  Az  evangélikus  köznevelési  intézmények  a 
hitoktatáshoz,  a  kerettanterv  alapján  vagy  helyi 
tantervet  készítenek  a  helyi  sajátosságok  (cso-
portösszetétel, személyi, iskolai és egyházközségi 
adottságok)  figyelembevételével  a  szabadon  vá-
lasztható  10%-nyi  órakeret  terhére,  vagy  a  köz-
pontilag készített mintatantervet fogadják el. 
(3) Azokban a köznevelési intézményekben, ahol 
a hitoktatás az intézményi pedagógiai programjá-
nak része, az egyházközségek a kerettanterv alap-
ján  vagy  helyi  tantervet  készítenek  a  helyi  sajá-
tosságok  (csoportösszetétel,  személyi,  iskolai  és 
egyházközségi adottságok) figyelembevételével a 
szabadon  választható  10%-nyi  órakeret  terhére, 
vagy  a  központilag  készített  mintatantervet  fo-
gadják el. 
(4) Azokban a köznevelési intézményekben, ahol 
a  hitoktatás  nem  része  az  intézmény  pedagógiai 
programjának,  valamint  az  egyházközségekben 
zajló hitoktatás keretében, az egyházközségek sa-
ját tantervet készítenek, melyben eltérhetnek a ke-
rettantervtől.  Saját tanterv hiányában a központi-
lag készített mintatantervet használják. 
(5) A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hitokta-
tás alapelveit, céljait, feladatait, a kerettanterv ál-
tal előírt tananyagot, az önállóan meghatározható 
tananyagot,  a  tankönyvek  és  segédanyagok  listá-
ját, a követelményeket és az értékelés formáit. 
(6) A tanterv alkalmazásának helyi előfeltétele az 
országos iroda illetékes osztályának jóváhagyása. 

background image

Annak  elutasítása  esetén  –  a  tanterv  benyújtójá-
nak kérésére – a PÜT dönt az Evangélikus Hittu-
dományi  Egyetem  (a  továbbiakban:  EHE)  szak-
mai állásfoglalását kikérve. El nem fogadott tan-
terv alapján történő hitoktatást az egyház nem fi-
nanszíroz. 
(7)  A  helyi  tantervek  benyújtásának  határideje  a 
változással érintett tanévet megelőző június 30-a. 
(8) 

Hitoktatás 

esetén 

az 

intézményi 

szabályozások,  illetve  az  állami  törvények  által 
meghatározott  módon  kerül  értékelésre  a 
hittanóra.  Azon  köznevelési  intézményekben, 
ahol  a  hitoktatás  nem  része  az  intézmény 
pedagógiai 

programjának, 

illetve 

az 

egyházközségben 

tartott 

hitoktatás 

nem 

értékelhető  ötfokozatú  értékeléssel,  legfeljebb 
kétfokozatú ("teljesítette" vagy "nem teljesítette") 
értékelés adható. 
 
5. §  (1)  A  szlovák  nyelvű  hitoktatás  esetén  a 
Szlovákiai  Ágostai  Hitvallású  Evangélikus  Egy-
házzal  2012.  március  21-én  megkötött  szerződés 
az iránymutató a kerettanterv és a tankönyvek te-
kintetében. 
(2) A német nyelvű hitoktatás esetén a Németor-
szági  Evangélikus  Egyház  (EKD)  előírásai  az 
iránymutatóak  a  kerettanterv  és  tankönyvek  te-
kintetében. 
 

Tankönyvek, segédkönyvek 

6. §  (1) Tankönyvlistára az a tankönyv kerülhet 
fel,  amely legalább 90 %-ban megvalósítja a ke-
rettantervek  célkitűzéseit  és  tematikáját,  és  ame-
lyet az EHE teológiai,  pedagógiai, valláspedagó-
giai és egyéb szakmai szempontok alapján a taní-
tásra alkalmasnak tart. 
(2)  A  hitoktatásban  használható  tankönyvek  és 
más segédanyagok listáját  a katechetikai  munka-
csoport javaslata és az EHE szakmai állásfoglalá-
sa alapján a PÜT hagyja jóvá. 
(3)  Az  (1)-(2)  bekezdés  szerinti  hittankönyv-
ellátásról (kiadás, terjesztés) a Luther Kiadó gon-
doskodik. 
 

Érettségi vizsga 

7. §  (1)  A  középiskolákban  az  evangélikus  hit-
tan választható érettségi tantárgy. Az evangélikus 
fenntartású középiskolákban biztosítani kell a je-
lentkezők számára a felkészítést  az érettségire és 
a vizsga megszervezését. 
(2) A hittan érettségi vizsgán a kerettanterv alap-
ján  elsajátított  ismeret  mérhető  és  értékelhető.  A 
hittan érettségi vizsga középszinten teljesíthető. 
(3) A nem evangélikus fenntartású iskolákban ta-

nuló  diák  –  ha  helyben  az  érettségi  nem  meg-
szervezhető  –  az  evangélikus  iskolában  vendég-
hallgatóként érettségizhet. 
(4) Az evangélikus hittan érettségi tételsorát a ka-
techetikai  munkacsoport  dolgozza  ki,  vizsgálja 
felül, és  a PÜT hagyja jóvá az EHE szakmai ál-
lásfoglalása alapján. Az állami szervek felé az or-
szágos iroda közli az érettségi tételsort. 
 

III. fejezet 

A hitoktatók alkalmazása 

 

Alkalmazási feltételek 

8.  §  (1)  Evangélikus  fenntartású  köznevelési  in-
tézmény  a  3.  §  (1)  bekezdés  ba)  pontja  szerinti 
hitoktatáshoz  lelkész  és  nem  lelkész  hitoktatókat 
alkalmazhat  főállásban,  illetve  megbízás  kereté-
ben. 
(2) Evangélikus köznevelési intézmény fenntartó-
ja az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény 67. § (2) alapján iskolalelkészt foglalkoz-
tat,  aki  –  szerződésében  rögzítetteknek  megfele-
lően  -  feladatkörében  a  3.  §  (1)  bekezdés  ba) 
pontja szerinti hittanoktatást végez.  
(3)  Az  egyház  a  3.  §  (1)  bekezdés  a)  és  bb)-bd) 
pontja  szerinti  hitoktatáshoz  lelkész  és  nem  lel-
kész  hitoktatókat  alkalmazhat  főállásban,  illetve 
megbízás keretében. 
 

Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 8. § 

(3) bekezdése szerinti alkalmazási és munkavég-

zési szabályai 

9. §  (1)  Az  egyház  hitoktatási  szolgálatának  el-
látását  elősegítendő,  a  HSM  javaslatára  főállású 
hitoktatói  álláshelyek  hozhatók  létre.  Főállású 
hitoktatói státusz abban az egyházközségben léte-
síthető,  amely  vállalja  tanévenként  és  státuszon-
ként – az álláshely mértékének figyelembevételé-
vel  -  220.000,-  Ft  hozzájárulás  biztosítását.  A 
hozzájárulást április 30-ig kell befizetni az orszá-
gos  egyház  számlájára,  erre  vonatkozóan  kötött 
megállapodás  alapján.  Az  az  egyházközség, 
amelynek  lejárt  határidejű  tartozása  van,  nem 
kaphat semmiféle támogatást az egyháztól.  
(2) Az álláshelyek létesítéséről a PÜT dönt, mely-
ről legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését meg-
előző tanév május 31. napjáig tájékoztatja az or-
szágos  irodát.  A  HÉM  koordinátor  a  döntésről 
legkésőbb  június  15.  napjáig  értesíti  az  egyház-
község elnökségét. A PÜT a feladatok  eloszlásá-
hoz igazodva dönthet fél státusz létesítéséről. Az 
álláshely  betöltőinek  kijelöléséről  az  egyházköz-
ség  gondoskodik  azzal,  hogy  döntéséről  legké-
sőbb augusztus 15. napjáig – a tanév megkezdését 

background image

megelőzően  –  tájékoztatja  az  országos  irodát  a 
hitoktató  adatainak  elektronikus  rendszerbe  (to-
vábbiakban:  Mókus  rendszer)  történő  feltöltésé-
vel. 
(3)  Főállású  hitoktató  az  a  személy  lehet,  aki  a 
2005. évi V. törvény 14. § és a 15. § (1) alapján a 
megfelelő  képesítéssel  rendelkezik.  E  szakaszok 
alkalmazásában  az  Evangélikus  Teológiai  Aka-
démia  levelező  teológiai  tanfolyama  a  hitoktatói 
vagy  katekéta-lelkipásztori  munkatársi  BA  okle-
vélnek megfelelő végzettségi szint szerint ismer-
hető  el.  Az  Szolg.tv.  20.§  keretében  meghatáro-
zott  más  keresztyén  felekezetű  egyetemen  szer-
zett, nem egyértelműen besorolható végzettségek 
esetén az EHE állásfoglalása szükséges a végzett-
ségi szint megállapításához. 
(4)  A  főállású  hitoktató  munkáltatója  a  MEE.  A 
főállású hitoktató szakmai felügyeletét a területi-
leg  illetékes  (igazgató)  lelkész,  több  érintett  lel-
kész  esetén  az  esperes  által  közülük  kijelölt  lel-
kész (továbbiakban együtt: felügyelő lelkész) lát-
ja  el.  A  felügyelő  lelkész  és  hitoktató  között  a 
szolgálati  jogviszony  ellátásával  kapcsolatosan 
kialakult  vita  esetén,  szolgálati  út  betartásával,  a 
területileg  illetékes  espereshez  lehet  fordulni.  A 
szolgálat ellátásával kapcsolatos infrastruktúrát az 
érintett egyházközségek biztosíthatják. 
(5) A főállású hitoktató munkaideje heti 40 mun-
kaóra, melyből az oktatási időszakban legalább – 
az álláshely mértékének figyelembevételével - 20, 
de legfeljebb 28 munkaóra a hittanórák megtartá-
sára fordítódik azzal, hogy az ezt meghaladó óra-
szám  a  gyülekezeti  célú  munka  keretében  írható 
jóvá. A munkaidő magában foglalja a megtartott 
hittanórákat,  a  felkészülést,  a  hittanórák  közötti 
utazást  és  a  továbbképzések  idejét.  A  főállású 
hitoktató munkakörébe tartozik  a heti munkaide-
jét meghaladóan évenkénti 200 órányi gyülekeze-
ti célú munka. 
A gyülekezeti célú  munkát  – az  álláshely  mérté-
kének figyelembevételével – a felügyelő lelkész-
szel  egyeztetve  kell  megszervezni,  elsősorban  az 
érintett  gyülekezetekben,  tanítási  szünetekben 
gyermek-,  illetve  ifjúsági  programok  kapcsán 
végzett  szolgálatként.  Amennyiben  ennek  meg-
szervezésére ebben a formában nincs lehetőség, a 
gyülekezeti célú  munka  egy része teljesíthető  ta-
nítási idő alatt, illetve más egyházközségben, va-
lamint egyházmegyében, evangélikus intézmény-
ben,  országos  munkaágban  is.  A  hitoktató  és  az 
érintett  egyházközségek  közös  szándékkal  meg-
egyezhetnek  más  jellegű  munkavégzésben  is.  A 
tanév  közben  elrendelt  szünetek  tanítás  nélküli 
munkanapnak számítanak. 

(6)  
(7) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság 
illeti meg. 
(8) A főállású hitoktató köteles – az országos iro-
da által erre rendszeresített elektronikus felületen 
- a munkaidő igazolását vezetni, melynek megfe-
lelőségét a felügyelő lelkész ugyanott igazolja. A 
munkaidő  igazolásból  ki  kell  tűnnie  a  megtartott 
hittanóráknak,  illetve  mindazon  programoknak, 
melyeken a hitoktató az intézmény rendjéhez iga-
zodva  vesz  részt  (versenyek,  kirándulás,  táborok 
stb.). Az adott hónapra vonatkozó munkaidő iga-
zolást  a  tárgyhónapot  követő  hónap  első  munka-
napjáig kell az országos irodának beküldeni. 
(9) A hitoktató munkából való távolmaradásáról – 
lehetőleg  előzetesen  –  a  felügyelő  lelkészt  hala-
déktalanul értesíti.  Az újbóli  munkába állás nap-
ján, de legkésőbb három munkanapon belül - iga-
zolja hiányzását, melyet  az igazoló lappal együt-
tesen küld meg az országos irodának. 
(10)  A  főállású  hitoktató  a  három  napot  el  nem 
érő szabadságigényét az országos iroda által erre 
rendszeresített  elektronikus  felületen,  annak 
megkezdését megelőző legalább 2 nappal bejelen-
ti.  A  3  napot  meghaladó  szabadság  esetén,  az 
igénybevétel  előtt  legalább  7  napon  belül  igé-
nyelhet  szabadságot.  A  szabadság  teljesíthetősé-
gét az űrlapon a felügyelő lelkész igazolja. 
(11)  Nem  lehet  szabadságot  igényelni  betegsza-
badság időszakára, illetve azon programok időtar-
tamára,  melyen  a  hitoktató  az  intézmény  rendjé-
hez, és a gyülekezeti feladatellátás keretében vég-
zett szolgálatához igazodva részvétele elvárt. 
(12) A felügyelő lelkész feladata az igénylés elbí-
rálása, engedélyezése vagy elutasítása. A hitokta-
tó a 3 napot meghaladó szabadság igénylése előtt 
minden  esetben  a  szabadság  megkezdését  meg-
előző legalább 
3 napon belül e-mail üzenetben értesül szabadsá-
ga  elbírálásáról  annak  megkezdését  megelőzően. 
Elbírálásról  szóló  értesítés  elmaradása  a  szabad-
ság engedélyezést jelenti. 
 
10. § (1)  A  hitoktatót  munkakörével  összefüg-
gésben megilleti az a jog, hogy 

a) szolgálati helyén emberi méltóságát és sze-
mélyiségi  jogait  tiszteletben tartsák, hitoktatói 
tevékenységét értékeljék és elismerjék, 
b) az iskola jóváhagyott pedagógiai programja 
és tanterve, illetve az egyházközség helyi tan-
terve  alapján  megválassza  az  alkalmazott  tan-
könyveket, taneszközöket, segédanyagokat, 
c)  szakmai  ismereteit,  tudását  továbbképzése-
ken való részvétel útján gyarapítsa, 

background image

d)  alkalmazása,  munkavégzése  vitás  kérdései-
ben jogorvoslatot kapjon. 

(2)  A  hitoktató  alapvető  kötelessége,  hogy  az 
egyház tanításaival, hitvallásaival és törvényeivel 
megegyező életvitelt folytatva, 

a) ismertesse meg a gyermekeket és tanulókat 
a tanítványi léttel, a keresztény közösségi élet 
értékrendjével  és  lehetőségeivel,  s  törekedjék 
azok hiteles képviseletére és megtartatására, 
b)  a  reá  bízott  gyermekeket,  tanulókat  fejlett-
ségi  és  képességi  szintjükhöz  igazodva,  az 
egyházi felhatalmazása és megbízatása alapján 
hitoktatásban részesítse, 
c) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitok-
tatás  ideje  alatt  ellássa,  gondoskodjék  a  bal-
esetvédelmi  előírások  betartásáról,  a  rongálá-
sok elkerüléséről, 
d) tanmenetet készítsen, haladási naplót és ta-
nuló-nyilvántartást vezessen, 
e) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon 
tájékoztatást az őket érintő kérdésekről, 
f)  a  munka-,  illetve  szolgálati  szerződésben 
foglalt feladatokat pontosan elvégezze, 
g) az alkalmazó által igényelt, de a munka-, il-
letve  szolgálati  szerződésben  nem  rögzített 
feladatokat  eseti  megbízás,  eseti  szolgálati 
szerződés alapján elvégezze 
h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját. 

 
11. § Evangélikus lelkész vagy lelkészi szolgálat-
tal megbízott gyülekezeti munkatárs az egyházke-
rület püspökének engedélyével létesíthet főállású 
hitoktatói  szolgálati  jogviszonyt.  A  főállású  hit-
oktatói  szolgálati  jogviszonyt  figyelembe  kell 
venni a Szolg.tv. 27. §-a szerinti lelkészi szolgá-
lati idő számításakor. 
 

A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében 

foglalkoztatott óraadó hitoktatók 

12. § (1) Az egyházmegye, illetve az egyházköz-
ség által – jelen szabályrendeletben rögzített mó-
don és határidőig - jelzett igények alapján a MEE 
megbízás  keretében  foglalkoztat  lelkész  vagy 
nem lelkész hitoktatót.  
(2) A megbízás keretében foglalkoztatott hitokta-
tó  szakmai felügyeletét a területileg illetékes lel-
kész,  több  érintett  lelkész  esetén  az  esperes  által 
közülük  kijelölt  lelkész,  lelkészi  hitoktató  esetén 
az  illetékes  igazgató  lelkész,  ennek  hiányában  a 
területileg illetékes esperes (továbbiakban együtt: 
felügyelő lelkész) látja el. 
(3)  Az  igénylő  egyházi  jogi  személy  határozza 
meg a hitoktató órabeosztását. 
(4) A hitoktató feladatait a vele kötött megbízási, 

szolgálati szerződés tartalmazza. 
(5)  A  hitoktatóval  kötött  megbízási,  szolgálati 
szerződés 1 tanévre szól, amely újra megköthető. 
(6) A megbízási és szolgálati szerződés keretében 
foglalkoztatott  hitoktató  díjazása  heti  óraszáma 
alapján, annak figyelembevételével kerül megha-
tározásra. 
(7)  A  megbízási,  szolgálati  szerződés  keretében 
foglalkoztatott  hitoktató  köteles  a  Mókus  rend-
szerben  a  teljesítés  igazolását  vezetni,  melynek 
megfelelőségét a felügyelő lelkész igazolja. A tel-
jesítésigazolásból  ki  kell  tűnnie  a  kötelezően 
megtartott  hittanóráknak,  a  munkaterv  szerint 
időarányos  feladatoknak,  azok  teljesítésének.  Az 
adott  hónapra  vonatkozó  teljesítésigazolást  a 
tárgyhónapot  követő  hónap  első  munkanapjáig 
kell az országos irodának beküldeni. A megbízási 
díjak  kifizetésének  határideje  a  tárgyhót  követő 
hónap 10. napja. 
mennyiben  munkaszüneti  napra  esik,  a  kifizetés 
az  azt  megelőző  munkanap.  A  határidő  után  be-
küldött igazolások esetében az egyház nem garan-
tálja a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a kifize-
tést. 
(8)  Betegség  vagy  más  rendkívüli  esetben  a  hit-
oktató köteles a felügyelő lelkészét mielőbb érte-
síteni,  hogy megfelelő helyettesről  lehessen gon-
doskodni. 
(9) Tartós távollét, helyettesítés esetén a felügye-
lő lelkész azonnali hatállyal tájékoztatja a MEE-t 
ennek  tényéről,  kezdeményezi  a  szükséges  szer-
ződésmódosítást,  a  helyettesítésre  vonatkozó 
megbízás létesítését. 
 
13. § A megbízás, szolgálati szerződés keretében 
foglalkoztatott  hitoktatót  megilletik  a  10.  §-ban 
rögzített jogok és kötelességek. 
 
14. § (1)  A  megbízás  alapján  hitoktatást  végző 
lelkészekkel  e  tevékenységükre  önálló  egyházi 
szolgálati jogviszony létesítendő. 
(2)  Az  egyházközségi  szolgálatot  ellátó  lelkész 
legfeljebb heti 10 hittanórát tarthat. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  felső  korlát  alól 
szükség  esetén,  a  lelkész  írásban  benyújtott  kér-
elme  alapján  az  esperes  felmentést  adhat  legfel-
jebb heti 15 hittanóráig. Egyházközségi szolgála-
tot ellátó lelkésszel legfeljebb heti 15 órára köthe-
tő  szerződés,  további  órák  nem  vehetőek  figye-
lembe.  
 
15. § A  megbízás  alapján  hitoktatást  végző  nem 
lelkészi  személyek  e  tevékenységére  megbízási 
jogviszony létesítendő. 

background image

 

Iskolalelkész (8. § (2) bekezdés) 

16. § (1)  A  fenntartó  által  foglalkoztatott  iskola-
lelkész  alkalmazásának  szabályait  az  egyház  in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény szabá-
lyozza. 
(2) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt 
megilletik  a  10.§-ban  rögzített  jogok  és  kötele-
zettségek. 
(3) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt 
megilleti az a jog, hogy az evangélikus közneve-
lési  intézmények  főállású  alkalmazottjaival  azo-
nos  módon  a  nevelőtestület  teljes  jogú  tagjaként 
kezeljék. 
 

Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény-

ben foglalkoztatott hitoktatók (8. § (1) bekezdés) 

17. § (1) Az  evangélikus fenntartású köznevelési 
intézmény a rá irányadó állami és egyházi szabá-
lyoknak  megfelelően  alkalmazhat  főállásban  és 
megbízással  hitoktatási  tevékenység  ellátására 
hitoktatókat. 
(2)  Az  evangélikus  fenntartású  köznevelési  in-
tézményben foglalkoztatott hitoktatót megilletik a 
10. §-ban rögzített jogok és kötelezettségek. 
 

IV. fejezet 

Szervezési és igazgatási kérdések 

 

A hitoktatás szervezése 

18. § (1)  A  nem  evangélikus  fenntartású  közne-
velési  intézmény  evangélikus  tanulói  számára  – 
elsődlegesen az intézményben – a területileg ille-
tékes  egyházközség  hitoktatást  szervez,  valamint 
gondoskodik  a  hitoktatás  személyi  és  tárgyi  fel-
tételeinek biztosításáról. 
(2)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 
intézmények  esetében  jogszabályi  keretek  között 
a  hitoktatás  összevontan  is  megszervezhető. 
Amennyiben  a  hitoktatás  megszervezéséről  vagy 
ellátásáról az egyházközség nem tud gondoskod-
ni,  akkor  három  napon  belül  értesíti  az  illetékes 
esperest,  aki  intézkedik  a  jogszabályokban  meg-
határozott előírások biztosításáról. 
(3)  Amennyiben  adott  gyülekezet  lelkésze  nem 
szervez hit-és erkölcstan oktatást, akkor az illeté-
kes esperes – esperes esetében az illetékes püspök 
–  jelöli  ki  a  hitoktatás  szervezéséért  felelős sze-
mélyt. 
(4) Az egyházközség együttműködik a hitoktatás 
megszervezése érdekében a köznevelési intézmé-
nyek  vezetőivel,  pedagógusaival.  Ennek  ered-
ménytelensége  esetén  az  egyházközség  lelkésze 
írásban  tájékoztatja  az  országos  iroda  illetékes 

osztályát, aki az eset kivizsgálását kezdeményezi 
a köznevelési intézmény fenntartójánál. 
 
19. § (1)  A  területileg  illetékes  lelkész  felelőssé-
ge, hogy minden év január 15-ig megküldje a te-
rületéhez  tartozó  azon  iskolák  számára,  ahol  az 
intézmény  pedagógiai  programjában  a  hitoktatás 
szerepel, az egyházközség elérhetőségeit, melyen 
az iskolák igazgatója értesítést  tud  küldeni  a hit-
oktatás szervezéséről. 
(2)  A  területileg  illetékes  lelkész  kötelessége, 
hogy a jogszabályi keretek által lehetővé tett szü-
lői  tájékoztató  alkalmon  személyesen  jelen  le-
gyen, illetve a megbízottján keresztül biztosítsa a 
személyes jelenlétet és tájékoztatást, valamint el-
érhetővé tegye a tájékoztató anyagokat. 
(3)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 
intézményben  a  területileg  illetékes  lelkész  fele-
lős a hitoktatás megszervezéséért azon esetben is, 
ha  a  tanulók  állandó  lakhelyük  szerint  más  egy-
házközséghez  tartoznak.  Ezen  köznevelési  intéz-
ményekben más lelkész kizárólag a területileg il-
letékes egyházközség lelkészének és esperesének 
írásbeli engedélyével szervezhet hittanórát. 
(4)  A  HSM  szakmai  jóváhagyásával  az  egyház 
kommunikációs felelőse a szülői tájékoztatón fel-
használható  tájékoztató  anyagokat  minden  év  ja-
nuár 31-ig a lelkészek és hitoktatók számára elér-
hetővé teszi. 
 
20. § (1)  Az  egyházközségekben  a  gyülekezeti 
hitoktatás,  megszervezése,  személyi,  tárgyi  és 
egyéb  feltételeinek  biztosítása  az  egyházközség 
presbitériumának feladata. 
(2)  Az  egyházközség  által  szervezett  hitoktatá-
sért,  a  vonatkozó  egyházi  törvények  és  szabály-
rendeletek betartásáért az egyházközség elnöksé-
ge, valamint a hitoktatást végzők együtt felelnek. 
 

A tanulói nyilvántartás 

21. § (1)  A  nem  evangélikus  köznevelési  intéz-
ményekben,  de  a  3.§  (1)  bekezdésben  felsorolt 
minden  más  esetben  történő  hitoktatás  esetén  az 
egyházközség  szülői,  gondviselői  (a  továbbiak-
ban: gondviselő) - az alábbiakra is terjedő - hoz-
zájáruló  nyilatkozat  alapján  nyilvántartást  vezet 
az alábbi adatokról: 

a) hitoktatásban részt vevő neve, 
b)  hitoktatásban  részt  vevő  születési  helye  és 
ideje, 
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme, 
d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, 
valamint 
e) a felek felekezeti hovatartozása. 

background image

(2)  A  hitoktatásban  résztvevő  tanulók  személyes 
adatainak a kezeléséért az egyházközség lelkésze 
és hitoktatója a felelős. Ezen adatok kizárólag az 
egyházi  adatvédelmi  szabályzat  rendelkezései 
szerint  használhatók  fel,  továbbíthatók,  kezelhe-
tők  a  vonatkozó  jogszabályok  figyelembevétele 
mellett. 
 

A hitoktatás dokumentumai 

22. § (1) A hitoktatás dokumentumai 

a) Mókus  rendszerben  a  hittanórák, csoportok 
és útiköltségek bejelentése bevallás, 
b) hitoktatási napló, 
c) helyi tanterv, 
d) munkaidő igazolás, 
e) teljesítés igazolás, 
f) elszámolás a hittanoktatási támogatással. 

(2)  Az  evangélikus  köznevelési  intézményben  a 
hittanórai  osztályzatot  az  iskolai  rendtartás  sze-
rinti tanügyi dokumentumokban kell rögzíteni. 
(3)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 
intézményekben a hitoktatás dokumentációs rend-
jét az adott intézmény határozza meg. A hitokta-
tásról  vezetett napló  hitelesített másolata kiváltja 
az (1) bekezdés b) pontjában írt hitoktatási naplót. 
 

A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése 

23. § (1) A hittanoktatási igények bejelentését az 
egyházi  jogi  személyek  a  22.  §  (1)  bekezdés  a) 
pontja  szerinti  létszámlejelentő  felületen  teljesí-
tik. 
(2) A (3)–(5) bekezdés szerint igazolást az igazo-
ló szeptember 30. napjáig teljesíti.  
(3) Az egyházközségek esetében  

a)  az  esperes  igazolja  az  adatok  megfelelősé-
gét,  valamint  indokolt  esetben  engedélyezi  a 
14. § (3) bekezdés szerint az órakeret- növelést 
a megbízott lelkész számára. 
b) a hittanórák, csoportok és útiköltségek beje-
lentése  bevallást  szeptember  30.  napjáig  kell 
feltölteni  a  Mókus  rendszerben.  A  határidő 
után  beküldött  bevallások  esetében  az  igazoló 
egyházközséget  terheli  a  szeptember  1.  és  a 
beküldés közötti időszak költsége. 

(4)  Az  evangélikus  fenntartású  intézményeknek 
az  (1)  bekezdés  szerinti  létszámlejelentést  a  (2) 
bekezdés szerinti határidőig kell teljesíteni. 
(5)  Amennyiben  tanév  közben  a  hittancsoportok 
számában,  a  csoportonkénti  hittanórák  számában 
változás következik be, a változást a Mókus rend-
szerben a változást követő 5 napon belül rögzíteni 
kell. Ettől eltérő esetben a változás rögzítése és az 
ahhoz  kapcsolódó  esetleges  módosult díjazás 
megállapítása és kifizetése a bejelentés dátumától 

történik.  Az  ebből  eredő  többletköltségeket  az 
egyházközség köteles kiegyenlíteni az egyház fe-
lé. 
 
24. § (1) Az egyház az általa foglalkoztatott főál-
lású  és  megbízott  hitoktatókkal  –  az  állami  és 
egyházi  jogszabályokban  írt  szerződési  feltételek 
fennállásáig - keretszerződést köt. 
(2) A keretszerződés megkötéséhez 

a)  az  egyház  által  foglalkoztatott  főállású  hit-
oktatók  esetében  a  PÜT  a  9.  §  (2)  bekezdése 
szerint, 
b) a megbízás keretében foglalkoztatott hitok-
tatókról az egyházközség augusztus 15. napjá-
ig adatot szolgáltat.  

(3) Az egyház az (1) bekezdés szerinti keretszer-
ződést a 22. §-ban rögzített adatszolgáltatás telje-
sítését követő 15 napon belül véglegesít. 
(4)  Kifizetés  csak  érvényesen  megkötött  szerző-
dés és a teljesítés igazolása alapján történhet.  
 
25. § A Püspöki Tanács a hitoktatásnak az a fel-
ügyeleti szerve, amely 

a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért, 
b) dönt a hitoktatással kapcsolatos kiadványok 
hittankönyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyv-
jegyzékbe történő felvételéről az EHE szakmai 
állásfoglalását kikérve,  
c)  jóváhagyja  az  evangélikus  hittan  érettségi 
tételsort, 
d) dönt a főállású hitoktatói álláshelyek létesí-
téséről, 
e)  dönt  a  törvény  75.  §  (4)  bekezdésében  írt 
jóváhagyás megadásáról. 

 
26. § (1)  Az  esperes  hitoktatásban  betöltött  joga 
és kötelessége 

a)  az  egyházmegye  területén  folyó  hitoktatás 
ellenőrzése  egyházközségi  általános  látogatá-
sok  során,  ennek  keretében  különösen  is  az 
evangélikus  hitoktatás  szervezéséhez  kiállított 
létszámlejelentő  lap adatai helyességének  iga-
zolása, 
b)  a  nem  evangélikus  köznevelési  intézmé-
nyekben  a  kerettantervek  érvényesülésének 
biztosítása, 
c) az eljárás vitás kérdésekben, 
d)  a  több  egyházközséget  érintő  hitoktatási 
szervezési  kérdésekben  való  felügyelet  gya-
korlása, 
e)  a  hitoktatók  felügyelő  lelkészének  kijelölé-
se, 
f) a hitoktatás teljesítésének igazolása. 

(2)  Az esperes további feladatai: 

background image

a)  kapcsolattartás  a  HSM-mel,  az  országos 
iroda  illetékes  osztálya(i)val  és  a  többi  egy-
házmegyei hitoktatási felelőssel, 
b) az egyházmegyén belül a hitoktatást végzők 
között – egyházmegyei közgyűlési határozattal 
létrehozott  -  hitoktatási  munkaközösség  mű-
ködtetése, 
c) a helyettesítések megszervezése. 

(3)  Az esperes az (1)-(2) bekezdésben írt felada-
tait egyházmegyei hitoktatási felelősre bízhatja. 
 
27. § A felügyelő lelkész feladatai: 

a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét, 
b) a főállású hitoktatóval közösen egy tanévre 
szóló éves munkatervet készít, 
c) az illetékességi területéhez tartozó hitoktató 
betegsége esetén vagy  más rendkívüli  esetben 
a megfelelő helyettesről gondoskodik, 
d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja 
a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig. 
e)  a  hitoktatók  ellenőrzésének  megállapításai-
ról tájékoztatást ad az országos iroda részére. 

 
28. § (1) A Hittan Stratégiai Munkacsoport (a to-
vábbiakban: HSM) a zsinat és az országos presbi-
térium  döntés-előkészítő,  javaslattevő  testülete, 
mely rendszeresen megvizsgálja az egyház hitok-
tatási  helyzetét,  felméri  a  lehetőségeket,  problé-
mákat  és  a  lehetséges  lépéseket,  s  ezek  alapján 
megfogalmazza stratégiai elveit. Így különösen is: 

a) a hitoktatással kapcsolatosan javaslatot tesz 
a zsinatnak törvény és szabályrendelet alkotá-
sára,  módosítására,  illetve  a  szükséges  eljárá-
sok, intézkedések megtételére, 
b) a hitoktatáshoz kapcsolódó stratégiai dönté-
seket  szakmailag  előkészíti,  és  kommunikálja 
a lelkészek és hitoktatók felé, 
c) gondoskodik a hitoktatás ügyeinek és ered-
ményeinek folyamatos felülvizsgálatáról, illet-
ve értékeléséről- 

(2) A HSM-t vezetője képviseli az egyház egyéb 
munkacsoportjai,  bizottságai,  valamint  testületei 
előtt. 
(3)  A  HSM  által  meghatározott  feladatok  végre-
hajtása, valamint adminisztratív ügyeinek intézé-
se az országos iroda feladata. 
 
29. § A katechetikai munkacsoport feladata, hogy 
rendszeres felmérést és elemzést készít a hitokta-
tás  tartalmi  kérdéseiről,  s  ezek  alapján  megfo-
galmazza javaslatait. Így különösen is: 

a)  tantervek,  tankönyvek,  oktatási  segédanya-
gok  készítésével  segíti  a  hitoktatás  tartalmi 
munkáját, 

b)  az  EHE  elé  terjeszti  a  hitoktatásban  alkal-
mazható tankönyvek jegyzékét, 
c) a hitoktatás tartalmi és módszertani kérdése-
iben szaktanácsadói csoportként működik. 

 
30. § Az EHE hitoktatásban betöltött feladatai: 

a) felelős a hitoktatási képzési és továbbképzé-
si  rendszer  kialakításáért,  s  ezen  programok 
tartalmáért, 
b) hitéleti továbbképzések szervezése pedagó-
gusok, hitoktatók, lelkészek számára, 
c)  teológiai,  pedagógiai,  valláspedagógiai  és 
egyéb  szakmai  szempontok  alapján  szakmai 
állásfoglalás készítése a hitoktatással kapcsola-
tos kiadványok hittankönyvvé minősítéséről és 
a tankönyvjegyzékbe történő felvételéről, 
d)  javaslattétel  a  szakfelügyeleti  eljárásban 
résztvevő  szakmai  közreműködők  (szakértő, 
kísérőtanár) tagjaira, 
e)  óralátogatási  szempontrendszer,  illetve  hit-
oktatói  önértékelő  rendszer  kialakítása  és 
eredményeinek értékelése, 

f) szükség esetén szakmai tanácsadás a hitokta-
tók számára, 

g) szakmai állásfoglalás készítése az e szabály-
rendeletben meghatározott esetekben. 
 

31. § Az  országos  iroda  illetékes  osztály(aina)k 
feladata: 

a) a hitoktatás országos szervezéséhez szüksé-
ges adatok nyilvántartása, 
b) előterjesztés készítése a PÜT felé a főállású 
hitoktatói státuszokról, 
c)  a  hitoktatás  finanszírozásával  kapcsolatos 
adminisztráció végzése, 
d) az állami és egyházi  egyeztetéseken a Püs-
pöki  Tanáccsal  együttműködve  a  hitoktatás 
képviselete, 
e)  EHE-vel  való  együttműködés  a  hitéleti  to-
vábbképzések  megszervezésében  az  admi-
nisztratív feladatok ellátása terén, 
f)  a  hitoktatással  kapcsolatos  panaszos  ügyek 
kivizsgálása és a panaszkezelés végzése, 
g) az egyházmegyei hitoktatási felelősök mun-
kájának szakmai segítése, 
h) a hitoktatás állami támogatásának igénylése, 
nyilvántartása, felosztása, elszámoltatása és ál-
lami szervek felé történő elszámolása, 
i) a szakfelügyeleti eljárás rendszerének kiépí-
tése és az eljárások megszervezése, 
j)  az  EHE  javaslata  alapján  a  szakfelügyeleti 
eljárásban  részt  vevő  szakmai  közreműködők 
(szakértő, kísérőtanár) megbízása, 
k) a továbbképzéseken és szakfelügyeleti eljá-

background image

rásokon való részvétel nyilvántartása, 
l) szakmai tanácsadás a hitoktatók számára, az 
esetleges hiányosságok korrekciója, 
m) a hitoktatás szervezésével és lebonyolításá-
val kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás, 
n) szükség esetén szupervízió megszervezése a 
hitoktatók számára. 

 

V. fejezet 

A hitoktatás finanszírozási kérdései 

 

A hittanoktatás finanszírozásának forrása 

32. § (1) A hittanoktatás finanszírozásának anya-
gi fedezetét Magyarország éves költségvetésében 
erre a célra 

a) hit- és erkölcstan - az állami és nemzetiségi 
köznevelési intézmények 1-8. évfolyam: 

aa) átlagbéralapú támogatás, 
ab) tankönyvtámogatás, 
ac) 6 fő alatti csoportok kiegészítő támoga-
tás, 

b) hittan átlagbéralapú támogatás - az egyházi 
fenntartású köznevelési intézmények 1-12. év-
folyam, 
c)  fakultatív  hitoktatási  támogatás  –  az  egy-
házközségi, az óvodai, az állami és nemzetisé-
gi  köznevelési  intézmények  9-12.  évfolyam, 
más  fenntartású  köznevelési  intézmények 
(egyesületek, alapítványok, magániskolák stb.) 
rendelkezésre bocsátott keretösszeg, 

(2) a 9 § (1) bekezdésben meghatározott egyház-
községi hozzájárulások, 
(3) a MEE költségvetéséből szükség esetén bizto-
sított kiegészítés adja. 
(4) Az állami költségvetési támogatás tartós szü-
neteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésé-
vel  az  e  forrás  felhasználására  épülő  hitoktatói 
szerződések megszűnnek. 
 

A hittanoktatáshoz kapcsolódó finanszírozás 

33. § A hitoktatók díjazásának megállapítása 
a) a főállású hitoktatók díjazását a 2. számú mel-
léklet 1. pontja szerint,  
b)  a  megbízott  hitoktatók  díjazását  a  2.  számú 
melléklet 2. pontja szerint, 
c)  az  evangélikus  fenntartású  intézményekben 
szervezett  kötelező  hitoktatás  támogatásának 
számítási  módját  a  2.  számú  melléklet  3.  pontja 
szerint, 
d) a HÉM mentor díjazását a 2. számú melléklet 
4. pontja szerint kell meghatározni. 
 
34.  §  (1)  Az  evangélikus  fenntartású  intézmé-
nyekben  szervezett  hitoktatás  költségeinek  fede-

zéséhez az egyház a 32. §-ban felsorolt források-
ból támogatást nyújt 

a)  az  iskolalelkész  által  végzett  hittanórák 
száma  alapján  az  iskolalelkészt  foglalkoztató 
fenntartónak, 
b) az evangélikus intézmény által foglalkozta-
tott  személyek  által  végzett  hittanórák  száma 
alapján az evangélikus egyházi intézménynek. 

(2) A MEE  a 32. § (1)  bekezdésben jelölt  forrá-
sok terhére saját maga foglalkoztatja a főállású és 
megbízott hitoktatókat. 
(3)  A  32.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  tan-
könyvtámogatás terhére az egyház finanszírozza a 
hit- és erkölcstanoktatás tankönyveit. 
(4) A MEE a 32. § (1) bekezdésben felsorolt for-
rásokból  finanszírozza  a  hitoktatáshoz  kapcsoló-
dó, 8. § (3) bekezdés szerint foglalkoztatott 

a) a főállású hitoktatók  

aa) helyi bérlettérítését, 
ab) távolsági bérlettérítését, 
ac) egyházi gépkocsi használatát, 
ad) saját gépkocsi használatát 
ae) az aa) – ad) pontok szerint nem meg-
oldható utazás esetén útiköltség-átalány fi-
zetését; 

b) a megbízott hitoktatók 

ba) saját gépkocsi használatát, 
bb) egyházi gépkocsi használatát, 
bc) a ba) – bb) pontok szerint nem megold-
ható utazás esetén útiköltség-átalány fizeté-
sét. 

c) az ae) és bc) pontok esetén az útiköltség ál-
talány összegét a 2. számú melléklet 5. pontja 
tartalmazza. 

(5) A MEE  a 32. § (1)  bekezdésben jelölt  forrá-
sokból - a támogató által meghatározott feltételek 
figyelembevételével  -  finanszírozza  a  hitoktatás-
hoz kapcsolódó kiadásokat: 

a) hitoktatáshoz kapcsolódó országos igazgatá-
si feladatok költségeit,  
b) a hitoktatók szakmai továbbképzésével kap-
csolatos költségeket, 
c)  hitoktatás  szakfelügyeleti  rendszerének 
költségeit, 
d) a (4) bekezdésben jelölteken felül a kapcso-
lódó egyéb útiköltségek térítését, 
e)  hitoktatási  feladatellátáshoz  kapcsolódó 
elektronikus eszközök, szoftverek költségeit, 
f)  hitoktatáshoz  kapcsolódó  digitális  oktatási 
segédanyag előállítási költségeit, 
g)  oktatási  segédanyagok,  irodaszerek  anyag-
költségeit, 
h)  a  hitoktatással  szorosan  összefüggő  adatok 
nyilvántartására  és  kezelésére  szolgáló  elekt-

background image

ronikus  rendszer  fejlesztési  és  karbantartási 
költségeit,  
h)  hitoktatási  feladatellátáshoz  kapcsolódó 
egyéb kiadások. 

 
34/A. § 

Mindenkor igazodva a támogató által 

meghatározott és támogatói okiratban is rögzített 
feltételekhez,  a  hittanoktatáshoz  kapcsolódó  tá-
mogatások  felhasználásáért,  a  többféle  állami  fi-
nanszírozások közötti költség megosztásért, a fő-
állású  és  óraadó  hitoktatók  e  szabályrendeletben 
meghatározott díjazásán  felüli  bérével  és útikölt-
ségeikkel kapcsolatban, valamint az irodai dolgo-
zók  bérével  kapcsolatban  az  egyház  mindenkor 
hatályos költségvetési törvényben rögzítettek sze-
rinti személy vagy személyek a felelős. 
 

A hittanoktatási támogatás folyósítása, felhaszná-

lása és elszámolása 

35. § (1) A 32. § (1) bekezdése szerinti támogatás 
folyósítása keretszerződés alapján történik. 
(2) A támogató a támogatás kifizetését három 
egyenlő részletben teljesíti: 

a) első részlet november 30. napjáig, 
b) második részlet február 28. napjáig, 
c) harmadik részlet június 30. napjáig. 

A hittanórák, csoportok bejelentése, bevallás fel-
töltése után az országos iroda támogatói okiratban 
rögzíti a támogatás éves összegét. 
(3) A támogatásban részesülő evangélikus egyhá-
zi  intézmény  és  evangélikus  fenntartó  a  támoga-
tás  összegét  az  alkalmazásában  álló,  hittanokta-
tást  végző  személy  díjazásának  fedezetére  hasz-
nálhatja fel. 
(4)  A  támogatásból  fedezett  hittanoktatás  teljesí-
tését  az  intézmény  saját  belső  rendjéhez  alkal-
mazkodva igazolja. 
(5)  A  támogatást  igénylő  a  támogatás  összegét 
kizárólag  a  támogatói  okiratban  meghatározott 
céloknak megfelelően használhatja fel. 
(6) A támogatás felhasználását a folyósítás naptá-
ri évében kell teljesítenie a támogatásban részesü-
lőnek. 
(7)  A  fel  nem  használt  támogatás  összegét  a  tá-
mogatás folyósításának naptári évét követő év ja-
nuár 20. napjáig kell visszafizetnie a MEE részére 
a támogatásban részesülőnek. 
(8)  A  hittanoktatási  támogatásban  részesülő 
evangélikus egyházi intézmény és gyülekezeti in-
tézményfenntartó a folyósítás naptári évét követő 
január 15. napjáig köteles a teljesítésről szóló be-
számolót (hittanoktatási napló) és a 3. számú mel-
léklet  szerinti  összesítő  elszámolást  készíteni  és 
benyújtani  az  országos  egyház  részére.  A  beszá-

molót  kizárólag  elektronikus  úton,  az  összesítő 
elszámolást  pedig  eredeti  aláírással  és  pecséttel 
ellátva  postai  úton  is  el  kell  juttatni  az  országos 
irodába.  Határidőig  el  nem  számolt  támogatási 
összeget  10  napon  belül  köteles  a  támogatott 
visszafizetni, azt  követően lejárt határidejű tarto-
zásnak minősül. 
 

A főállású hitoktatókra vonatkozó további szabá-

lyok  

36.§ 1) A hitoktatók számára az EHE rendszeres 
továbbképzéseket  szervez.  A  főállású  (teljes  és 
rész  munkaidős)  hitoktatói  státusz  betöltésének 
feltétele – a képesítési feltételeknek való megfele-
lést, a záróvizsga megszerzését követően – három 
évente  legalább  30  órányi  (30  kredit)  teológiai 
és/vagy  valláspedagógiai  továbbképzésen  való 
részvétel az alábbiak figyelembevételével 

a)  a  továbbképzési  minden  hitoktató  számára 
kötelező annak az évnek az augusztus 31. nap-
jáig, amelyben betölti 55. életévét, 
b)  a  30  órányi  továbbképzés  25%-a  erejéig 
(7,5 órányi) más, a HSM által elfogadott, teo-
lógiai,  valláspedagógiai  és/  vagy  tanárképzés-
hez  kapcsolódó  témában  szervezett  tovább-
képzés is elfogadható,  
c)  ha  valaki  az  adott  3  évben  valamilyen  val-
láspedagógiához  (pl.  hittanár  MA)  köthető 
szakirányú képzésben vesz részt az EHE-n és a 
képzés nem számolható el a HÉM kreditrend-
szerben, akkor az az idő a képzési idővel meg-
hosszabbítja 3 évet, amennyiben ezt a hitokta-
tó külön jelzi a HÉM koordinátor felé, 
d) adott 3 éves ciklusban szerzett plusz kredi-
tek át nem vihetőek a következő 3 éves perió-
dusra, 
e) a jelenleg szolgálatban álló főállású hitokta-
tó,  amennyiben  megszakítja  tevékenységét 
(például gyermekvállalás vagy óraadói státusz 
miatt) akkor a már megszerzett évek és kredi-
tek  -  az  újbóli  főállású  hitoktatói  szolgálatba 
állás  esetén  -,  a  3  évbe  beszámíthatóak, 
amennyiben ez irányú igényüket a HÉM koor-
dinátor felé jelzik és azt a HSM jóváhagyta, 
f)  amennyiben  a  főállású  hitoktató  3  évnél 
hosszabb ideig nem szolgál hitoktatóként és ez 
idő  alatt  valláspedagógia  területhez  kapcsoló-
dó  feladatot  sem  végez,  majd  újból  főállású 
hitoktatói  státuszba  kerül,  akkor  újraindul  a  3 
év  30  órányi  továbbképzés  megszerzésének 
kötelezettsége, 
g) az EHE által – előre, a főállású hitoktatók-
nak  -  meghirdetett  továbbképzési  lehetősége-
ken kívüli, de az EHE-n indított egyéb képzé-

background image

seknek, a krediteket érő továbbképzésekbe tör-
ténő beszámíthatóságáról,  amennyiben az  teo-
lógiai  és/vagy  valláspedagógiai,  illetve  tanár-
képzéshez kapcsolódik, a HSM dönt, 
h)  amennyiben  a  főállású  hitoktató  az  adott  3 
éves ciklusban nem teljesítette a 30 órányi to-
vábbképzésen  való  részvételi  kötelezettségét, 
annak  indokolt  esetben  történő  pótlására  a 
PÜT adhat engedélyt. 

(2)  Az  országos  iroda  a  főállású  hitoktatók  szá-
mára  szakfelügyeleti  eljárást  szervez,  melynek 
elemeit a szabályrendelet 1. számú melléklete tar-
talmazza.  A  szakfelügyeleti  eljárást  úgy  kell 
megszervezni,  hogy  az  első  eljárás  három  éven 
belül, ezt követően öt évente minden főállású hit-
oktató  esetében  megtörténjen.  A  szakfelügyeleti 
eljárás során a szakértő javaslatokkal él a hitokta-
tó  munkájának  fejlesztése  érdekében,  amit  a 
munkáltató kötelezővé tehet, az (1) bekezdés kö-
vetelményeit kiegészítve.  
(3) A főállású hitoktató juttatását az életkora és a 
már megszerzett képesítése alapján – a 2. sz. mel-
léklet szerint – kell meghatározni, a következők 
figyelembevételével: 

a)  az  a  hitoktató,  aki  még  az  előírt  oklevél 
megszerzéséhez  szükséges  tanulmányait  foly-
tatja,  a  tanulmányai  megkezdésekori  életkora 
szerint főiskolai szintű juttatásban részesül 
b)  aki  a  teológiai  és  pedagógiai  tudományág 
egyikében  már  oklevelet  szerzett,  de  a  másik 
területen  még  tanulmányokat  folytat,  az  főis-
kolai szintű juttatásban részesül, 
c)  aki  hitoktatásra  jogosító  BA  (vagy  azzal 
egyenértékű) oklevelet, valamint bármely kép-
zési területen MA (egyetemi) pedagógus okle-
velet  szerzett,  annak  juttatása  egyetemi  szintű 
bértábla alapján kerül megállapításra 
d) a garantált illetmény összege nem lehet ala-
csonyabb a mindenkori garantált bérminimum 
összegénél. 

(4) Amennyiben a hitoktató következő kategóriá-
hoz  meghatározott  életkor  elérése  és  gyülekezeti 
célú munka követelményeinek teljesítése után lép 
a felsőbb kategóriába, díjazása korrekciójának ha-
tárnapja a következő tanév szeptember 1-je. 
Ha a hitoktató a tanév közben teljesíti a tanulmá-
nyi  követelményeket,  melyek  a  főiskolai  szintű 
besorolásból  egyetemi  szintű  kategóriába  történő 
átsorolásra  jogosítják,  annak  határnapja  az  okle-
velének bemutatását követő hónap 1-je. 
(5) Fél státusz esetén a státuszra vonatkozó köve-
telmények  és  juttatások  a  következőképpen  ér-
telmezendők:  

a) heti hittanóraszám: 10-14 óra/hét 

b) gyülekezeti célú munka: 100 óra/tanév 
c) szabadság: évi 30 nap 
d) gyülekezeti hozzájárulás: 110.000,- Ft/tanév 
e) továbbképzési követelmény: három évente 
30 óra. 

 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
37. § (1) E szabályrendelet elfogadása napján lép 
hatályba,  egyben  az  evangélikus  hitoktatás  tar-
talmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kerete-
iről szóló 3/2014. (VI. 26.) szabályrendelet hatá-
lyát veszti. 
(2)  
(3)  
(4) Az a főállású – hitoktatásra jogosító oklevéllel 
már rendelkező- hitoktató, aki a státusz betöltésé-
hez  kapcsolódó  továbbképzési  kötelezettségének 
nem  tett  eleget  a  2018.  szeptember  1-től  a  2021 
augusztus  31-ig  terjedő  – a HÉM bevezetése óta 
első – időszakban, a Püspöki Tanács hozzájárulá-
sával  pótolhatja  az  újabb  3  éves  periódusban 
(2021.  szeptember  1-től  2024.  augusztus  31-ig), 
az ott megszerzendő 30 krediten felül.  
 
 
Budapest, 2022. november 10. 
 

background image

 
1. sz. melléklet: 
 

I. A HITOKTATÓI ÉLETPÁLYAMODEL 

HÉM SZAKFELÜGYELETI ELJÁRÁSÁ-

NAK IRÁNYELVEI 

 

Bevezetés 

Az  országos  iroda  a  főállású  hitoktatók  számára 
HÉM szakfelügyeleti eljárást (továbbiakban: eljá-
rás) szervez, melynek elemeit a 3/2018. (VI. 28.) 
országos  szabályrendelet  az  evangélikus  hitokta-
tás  tartalmi,  munkaügyi,  jogi,  valamint  pénzügyi 
kereteiről  (továbbiakban  szabályrendelet),  1. 
számú melléklete tartalmazza.  
Az  eljárást  úgy  kell  megszervezni,  hogy  az  első 
eljárás  a  bevezetéskor  a  már  főállású  státuszban 
dolgozók esetében lehetőség szerint a belépésük-
höz képest 3 éven belül, az újonnan belépők ese-
tében  három  éven  belül,  ezt  követően  pedig  leg-
később 5 évente minden főállású hitoktató eseté-
ben megtörténjen. Az eljárás során a HÉM men-
tor szakértői javaslatokkal él, melynek elsődleges 
célja  a  hitoktató  munkájának  megerősítés  és  fej-
lesztése. 
Az  eljárás  a  hitoktató/hittanár/katekéta  (további-
akban  együtt:  hitoktató)  munkájának  legfonto-
sabb  területeire  vonatkozik:  a  pedagógiai  folya-
mat tervezése, a tanítási folyamatban alkalmazott 
módszerek,  a  tanulók  személyiségének  fejleszté-
se, képességeik kibontakozásának segítése. 
Az eljárás rendszerének kiépítése és működtetése 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (további-
akban: MEE) országos irodájának feladata. 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (további-
akban:  EHE)  javaslatot  tesz  az  eljárásban  részt-
vevő  szakmai  közreműködők  tagjaira,  valamint 
kialakítja a szükséges dokumentációs rendet.  
A Hittan Stratégiai Munkacsoport a hitoktatáshoz 
kapcsolódó  stratégiai  döntéseket  szakmailag  elő-
készíti. 
Jelen eljárásrend a hitoktatói életpályamodell ke-
retein  belül  foglalkoztatott  hitoktatók  tevékeny-
ségére terjed ki, a hitoktatók munkájának fejlesz-
tő  célú  támogatására,  szakmai  segítésére  szemé-
lyes  kapcsolattartáson,  óralátogatáson,  konzultá-
ciókon keresztül.  

 

1. 

A HÉM szakfelügyeleti rendszer felépítése 

1.1. Szabályozás 

a)  2005.  évi  V.  törvény  az  egyházi  szolgálat 
külön területeiről (továbbiakban törvény) 
b) 3/2018.  (VI.  28.)  országos  szabályrendelet 
az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, 

jogi, 

valamint 

pénzügyi 

kereteiről 

(továbbiakban szabályrendelet) 

1.2. Fogalmak: 

a)  HÉM  szakfelügyeleti  eljárás:  Minden 
pályakezdő főállású hitoktató az első 3 éveben, 
majd  legkésőbb  5  évente  egy  ellenőrző  és 
értékelő eljárásban vesz részt, mely elsősorban 
a  hitoktató  adott  szolgálati  helyén  végzett 
hittanári feladataira koncentrál. 
b) Pályakezdő 

hitoktató: 

Az 

eljárás 

bevezetésekor minden főállású hitoktató, - aki 
az  MEE  -vel  munka-  illetve  szolgálati 
jogviszonyban  áll,  az  előírt  végzettségét 
megszerezte  -  amíg  az  eljáráson  át  nem  esik, 
illetve  új  belépők  esetén  a  törvény  által  előírt 
képesítés  megszerzését  követően  a  főállású 
hitoktatói szolgálat első 3 éve. 
c)  HÉM 

mentor 

szakértői 

feladatokkal 

(továbbiakban  mentor):  Az  az  EHE-n 
gyakorlatvezető 

mentorpedagógus 

végzettséget  szerzett  legalább  3  éve  főállású 
hitoktató,  -aki  szakértői  feladatkörben  -  a 
hitoktatói  munka  értékelésén,  minősítésén 
keresztül  meghatározza  és  kijelöli  azokat  a 
jövőben  elérendő  szakmai  célokat,  melyek  a 
hitoktató  munkájának  legfontosabb  területeit 
érintik. 
d) Szupervizíó: Egy támogató, erre felkészített 
szakemberrel  folytatott  együtt  gondolkodás 
során  megvalósuló  irányított,  aktív  tanulási 
folyamat,  amelynek  fókuszában  a  résztvevő 
által  hozott  probléma,  a  szakember  szakmai 
személyisége, annak fejlesztése áll. 

1.3. Célok 
Az eljárás célja az erősségek és az esetleges hiá-
nyosságok  feltárása,  mely  utóbbi  esetén  a  szak-
mai megerősítés, valamint a további fejlődés elő-
segítése.  Az  eljárás  rámutat  a  hitoktató  szakmai 
alkalmasságának  erős  pontjaira,  munkájának  ha-
tékonyságára,  és  megmutatja  fejlesztendő  terüle-
teit. Ehhez kapcsolódóan: 

a)  a  hitoktatói  munka  minőségének  szinten 
tartása, fejlesztése 
b) szakmai identitás támogatása, erősítése 
c)  reflektív attitűd kialakulásának támogatása 
d) a hitoktatók motiválása saját teljesítményük 
javítására  
e)  segíti,  hogy  a  hitoktatóok  értékes  és 
megbecsült 

munkatársaivá 

váljanak 

az 

egyházközségnek 
Hosszútávú cél:  
a)  szakmai  fejlődés  támogatása,  biztosítva  az 
evangélikus  hit-  és  erkölcstanórát,  és  a 

background image

hittanórát  választó  gyermekek  igényes, 
egységesen magas színvonalú hitoktatását 
b) mintaadás,  iránymutatás  az  evangélikus 
keresztény  értékrend  követésében  és  szakmai 
kérdésekben  (a  pedagógiai  és  hitoktatói 
értékek 

bemutatása, 

jó 

gyakorlatok 

népszerűsítése) 

1.4.  Alapelvek 
Modell:  A  HÉM  szakfelügyelet  egy  nyilvános 
szempontokra épülő ellenőrzési és értékelési mo-
dell, melynek leírása tartalmazza: 

a)  Az  ellenőrzés  és  értékelés  folyamatának 
leírását, 

módszertanát, 

az 

alkalmazott 

eszközrendszert 
b) leírja a HÉM mentor szakértői feladatait és 
az  ellenőrzésbe  bevont  hitoktatók,  felügyelő 
lelkészek feladatait 

A HÉM szakfelügyeleti rendszer az alábbi terüle-
teken használja a modellt: 

a)  Óvodai hitoktatás 
b) Általános iskola alsó tagozat 
c)  Általános iskola felső tagozat 
d) Középiskola 

A  modell  kidolgozásánál  alapvető  szempont  a 
hitoktatói  szaktudományoknak  történő  megfele-
lés, a MEE hitoktatásra vonatkozó szabályozásai-
nak figyelembevétele, továbbá a hit-és erkölcstan, 
illetve  hittanóra  sajátosságaira  tekintettel  a  ke-
resztény,  evangélikus  oktatási-nevelési  alapokra 
történő építés.  
 

2  A HÉM szakfelügyeleti rendszer működésének 

feltételei 

2.1 Tárgyi feltételek 
Az  igényfelméréshez,  a  kapcsolattartáshoz,  a  te-
vékenység dokumentálásához és a feldolgozáshoz 
korszerű informatikai háttérre van szükség mind a 
működtetésért  felelős  MEE  részéről,  mind  a 
HÉM mentorok, mind a hitoktatók részéről.  
2.2 Pénzügyi feltételek 
A MEE biztosítja a mentori és szakértői feladatok 
külön díjazását a 2.számú melléklet 4) pontja sze-
rint, a HÉM mentorokkal kötött szerződés kereté-
ben.  
A  MEE  országos  iroda  által  szervezett  szakértői 
feladatokban résztvevő mentor megfelelő bizony-
latokkal igazolt, jogos költségeinek (utazási költ-
ségek)  megtérítésére  igényt  tarthat,  amelynek 
mértéke alkalmanként a NAV szerint kerül meg-
határozásra.  A  HÉM  mentor  az  MEE  országos 
iroda  Hittan  Életpályamodell  Koordinátorának 
(továbbiakban:  HÉM  koordinátor)  nyújthatja  be 
utazással kapcsolatos jogos költségigényeit. 
2.3 Egyéb feltételek 

Az  eljárás  napján  –  amennyiben  az  nem  az  erre 
kijelölt heti 1 nap- a mentort a látogatásra kijelölt 
tanóráján/foglalkozásán felül a munkavégzés alól 
mentesíteni  kell.  A  helyettesítést  a  felügyelő  lel-
kész felügyeli. 
 

3  A HÉM szakfelügyeleti rendszer szereplői 

3.1  A Magyarország Evangélikus Egyház 
Gyülekezeti-és Missziói Osztályának szerepe a 
szakfelügyeleti modell működtetésében: 
A Magyarország Evangélikus Egyház Gyülekeze-
ti-és  Missziói  Osztálya  felelős  a  HÉM  szakfel-
ügyeleti  eljárás  megszervezéséért  és  működteté-
séért a főállású hitoktatók körében. 
A  HÉM  mentorok  belső  egyházi  nyilvántartásba 
vétele 2022 szeptember 01-én várható a Magyar-
ország  Evangélikus  Egyház  Gyülekezeti-  és 
Missziói Osztályán. 
A  névjegyzék  folyamatosan  bővíthető  az  egyház 
által foglalkoztatott és képesítést szerzett gyakor-
latvezető mentortanárokkal. A névjegyzék adatai-
nak felhasználását a névjegyzéken szereplő hitok-
tatóok nyilatkozata teszi lehetővé. 

A HÉM szakfelügyeleti rendszer működtetésé-
ért  a  HÉM  koordinátor  a  felelős,  akinek  fel-
adata: 
a)  A  HÉM  mentorok  és  az  eljárásba  bevont 
hitoktatók, felügyelő lelkészek, valamint a fel-
adatok és határidők kijelölése. 
b) Az  érintettek  tájékoztatása  az  eljárás  ered-
ményéről  és  dokumentumairól  (HÉM  mentor, 
hitoktató, felügyelő lelkész) 
c)  A  HÉM  mentorok  adminisztratív  felkészí-
tése 
d) A lezárt HÉM szakértői eljárások dokumen-
tumainak  rendszerbe  történő  feltöltésének  el-
lenőrzése 
e)  A  HÉM  koordinátor  szükség  esetén  külső 
konzulenseket  hívhat  be a szakértői folyamat-
ba.  

3.2  Az  EHE  a  mentorok  képzésével,  szakmai 
szempontokkal és szakmai anyagokkal és segíti a 
mentorálási folyamatot.  
3.3 HÉM mentorok szakértői tevékenysége 

a)  Tevékenységét 

kizárólag 

engedéllyel 

folytathatja,  melyet  a  MEE  országos  iroda  ad 
ki.  Az  engedély  kiadásának  feltétele  a  HÉM 
szakértői,  illetve  mentortanári  feladatokra 
felkészítő, 

az 

EHE 

által 

indított 

gyakorlatvezető  mentorpedagógus  szakirányú 
továbbképzés,  illetve  minimum  3  év  szakmai 
gyakorlat, mint főállású hitoktató. 
b) Részt  vesz  a  szakértői  tevékenységéhez 
kapcsolódó  rendszeres,  évente  legalább  egy 

background image

szakmai 

alkalmon 

(továbbképzésen, 

esetmegbeszélésen, szupervízión).  
c)  Feladatát  mentortanár  besorolásban,  heti 
egy  erre  fordítható  nap  biztosítása  és 
órakedvezmény  mellett  (maximum  18  óra 
hitoktatás), határozott idejű szerződéssel végzi. 
d) Adott egyházközség területén nem végezhet 
szakértői feladatokat az a HÉM mentor, akitől 
nem  várható  el  az  eljárás  tárgyilagos 
megítélése, így különösen az, aki: 

o

 

az  érintett  egyházközség  lelkészének 

vagy 

az 

egyházközségben 

dolgozó 

hitoktatónak hozzátartozója; 
o

 

az 

érintett 

egyházközség 

tisztségviselője,  vagy  azzal  foglalkoztatási 
jogviszonyban áll. 
o

 

felkérés 

esetén 

írásban 

nem 

nyilatkozik arról, hogy vele szemben a fenti 
kizáró ok/okok nem áll/állnak fenn. 

e)  Tevékenységéről nyilvántartást kell vezetni, 
és azt 5 évig megőrizni. 
 

4  Az ellenőrzés folyamata 

4.1 Tervezés 
A HÉM koordinátor minden év február 1-ig ösz-
szeállítja a következő tanévre vonatkozó szakfel-
ügyeleti tervet. 
A következő tanévben eljárásba vont résztvevők - 
a pontos időpontról, helyszínről és a HÉM mento-
rok személyéről  - február 15-ig  értesítést  kapnak 
az informatikai támogató rendszeren keresztül.  
Fentiek alól kivételt képez a bevezetés éve, ami-
kor  is  az  eljárásba  bevon  hitoktatók  kijelölése 
szeptemberben történik, kiértesítésük pedig októ-
ber hónap folyamamán. Az óralátogatások kezde-
te az érintett tanév II. féléve. 
A  HÉM  szakfelügyeleti  terv  elkészítésénél  a 
HÉM  koordinátor  figyelembe  veszi  az  eljárás-
rendben  meghatározott  összeférhetetlenségi  té-
nyezőket, a helyszínek optimalizálási lehetőségét 
és a mentorok kapacitását. 
4.2 Szervezés 
A  hitoktatás  sajátosságait  figyelembe  véve,  a 
HÉM mentorok kijelölése – az eljárások működ-
tetésének zavartalansága érdekében – a regionális 
szempontok figyelembevételével történik meg. A 
kijelölt HÉM mentor– indokolt esetben – vissza-
mondhatja a szakértői feladatot, de ez esetben ké-
sőbbi időpontban pótolnia kell.  A visszamondás 
elfogadásáról  HÉM  koordinátor  dönt  és  további 
feladata  a  meghiúsult  látogatások  tovább  szerve-
zése. Indokolt esetben a hitoktató kérheti az eljá-
rás elhalasztását, melynek elfogadása és a későb-

bi látogatás megszervezése szintén a HÉM koor-
dinátor feladata. 
4.3 Előkészítés 
A  kijelölt  HÉM  mentor  az  ellenőrzés  időpontja 
előtt legalább 20 nappal felveszi a kapcsolatot az 
eljárásba  bevont  hitoktatóval  és  egyezteti  vele  a 
részleteket,  időpontokat,  az  ellenőrzés  tartalmát 
és a kijelölt óralátogatásokat. Szintén legalább 20 
nappal  korábban  írásban  tájékoztatja  az  oktatási 
intézmény  igazgatóját  az  eljárásról  és  engedélyt 
kér annak lebonyolítására. 
A HÉM mentoroknak előre le kell tölteniük az el-
járáshoz szükséges adatlapokat, nyomtatványokat 
a  HÉM  szakfelügyeleti/mentori  informatikai  tá-
mogató rendszerből, melyeket az ellenőrzés során 
használnak. Az eljárás lezárása – mely a helyszíni 
munka elvégzése után maximum 15 napon belül, 
az erre kijelölt értékelő felületen meg kell történ-
jen  –  után  a  HÉM  mentor  az  adatgyűjtő  lapokat 
megsemmisíti,  az  eljárás  során  használt  doku-
mentumokat  pedig  beküldi  az  MEE  Országos 
Irodára. 
4.4 Feladatok 

és 

alkalmazott 

módszerek, 

eszközök az eljárás során 

4.4.1 A HÉM mentor szakértői feladatai: 

a)  Előzetes  felkészülés:  dokumentumelemzés, 
mely  magában  foglalja  az  előző  HÉM 
szakfelügyeleti 

eljárás 

(ha 

volt) 

dokumentumait:  önértékelés,  fejlesztési  terv, 
illetve  a  hitoktató  által  elkészített  portfóliót  a 
saját  szakmai,  1-  3  éves  tevékenységéről 
(szakmai  önéletrajz,  gyermekek  bemutatása, 
egyházközség  bemutatása,  hitoktatói  szakmai 
életút, önértékelés, valamint adminisztrációhoz 
kapcsolódó  anyagok:  óraterv,  helyi  tanterv, 
hitoktatási  napló,  munkaidő  igazolás  stb.), 
továbbá az előzetesen leadott óravázlatot. 
b) Helyszíni látogatás:  

o

 

óralátogatás 

és 

azt 

követő 

megbeszélés  (interjú),  melynek  célja  a 
látogatott  tanóra,  adott  szempontrendszer 
szerinti  megfigyelése,  értékelése,  majd  azt 
követően 

látottak 

elemzése. 

Az 

óralátogatást  követő  megbeszélést(interjút) 
a HÉM mentor felvezetése után a hitoktató 
reflexiója  nyitja,  majd  a  HÉM  mentor 
felteszi  a  még  tisztázandó  kérdéseit  és 
elemzést ad, melyre zárásképpen a hitoktató 
még  reagálhat.  Az  interjú  lehetőséget  ad  a 
hitoktatónak 

megválaszolni 

feltett 

kérdéseket, 

valamint 

kiegészíti 

az 

óralátogatás 

során 

elhangzottakat, 

látottakat.  Az  interjún  csak  a HÉM mentor 
és a hitoktató vesz részt. 

background image

o

 

interjú  a  felügyelő  lelkésszel,  Az 

interjú  kötelező,  fontos  eleme  a  hitoktató 
objektív  megítélésének,  de  nem  része  a 
szakmai 

munka 

ellenőrzésének. 

Tájékozódásként 

szolgál 

az 

együttműködés  és  a  munkaközösség 
feltérképezésére. 
c) 

Az ellenőrzés lezárása (lásd 4.6.pont) 

4.4.2 Hitoktató feladatai: 

a)  Előzetes  felkészülés:  Portfólió  készítése, 
amely  a  hitoktató  munkája  során  elkészített 
dokumentumok,  élményekkel,  reflexiókkal 
ellátott 

gyűjteménye, 

illetve 

az 

adminisztrációhoz 

használt 

egyéb 

nyomtatványok, 

internetes 

felületek 

bemutatása. 
Egy  tanév  alatt  legalább  2  óra  hospitálás 
hittanórán. 
b) Helyszíni látogatás:  

o

 

Bemutató  óra,  előre  meghatározott 

óraszámban, előre leadott vázlat alapján 
o

 

Interjú,  a  bemutató  órát  követően 

annak kiegészítésére, melynek része: 
c) 

Reflexió,  a  saját  hittanóra  elemzése 

Az ellenőrzés lezárása (lásd 4.6.pont) 

4.5 Értékelés 
Az értékeléshez szükséges adatokat a HÉM men-
tor a helyszíni szemle, illetve az esetlegesen ren-
delkezésére bocsájtott dokumentumok (óravázlat, 
óraterv stb.) alapján gyűjti össze.  
Az arra kijelölt értékelő felületen a HÉM mentor 
minden  általa  felvett  adatot  rögzít,  majd  megfo-
galmazza  a  kiemelkedő,  valamint  a  fejlesztendő 
területeket, illetve végleges szakmai értékelést ad.  
Az értékelést szövegesen kell megtenni és alá kell 
támasztani az eljárás során nyert információkkal. 
Amennyiben  valamilyen  okból  bizonyos  elemek 
értékelésére  nem  került  sort,  úgy  azt  is  jelezni 
kell. 
Fontos elvárás a HÉM mentor szakértői értékelé-
sével  szemben,  hogy az  értékelés a gyűjtött ada-
tokból,  tapasztalatokból  levezethető  legyen,  ami-
nek az indoklásból ki kell derülnie. A fejleszten-
dő  és  kiemelkedő  területeknek  a  meghatározása 
szakmailag megalapozott kell legyen. 
Fejlesztendő területek megjelölése esetén, a meg-
nevezett  célok  elérése  érdekében  javaslatot  tehet 
a  szakemberek  bevonásával  történő  konzultáció-
ra,  másik  mentort  kérhet  fel,  illetve  egyéni  szu-
pervizíó lehetőségét javasolhatja. 
Amennyiben  a  HÉM  szakfelügyeleti  eljárás  két 
egymást  követő  vizsgálat  eredményeként  hiá-
nyosságokat állapít meg, a HÉM mentor javasla-
tot tehet fizetési kategóriában való visszasorolás-

ra,  vagy  alapfizetési  kategória  megjelölésére, 
esetleg  a  hitoktató  munkaviszonyának  megszün-
tetésére. 
4.6 Az eljárás lezárása 
4.6.1  A  HÉM  mentorok  szakértői  feladatainak 
oldaláról: 
Az  ellenőrzés  akkor  tekinthető  lezártnak,  ha  a 
HÉM mentor az értékelést  rögzítette az informa-
tikai támogató rendszerben legkésőbb a látogatást 
követő 15. napon. A helyszíni értékelés végén az 
érintettek  az  ellenőrzésről  és  bármilyen  egyéb 
rendkívüli  eseményről  jegyzőkönyvet  írnak  alá, 
melyet  legkésőbb  a  helyszíni  látogatás  utáni 
munkanapon  a  szakértő  rögzít  az  informatikai 
rendszerben. A jegyzőkönyv eredeti példányát el-
juttatja  a  HÉM  koordinátornak,  aki  megőrzi  5 
évig. 
Az eljárásba bevont hitoktató és felügyelő lelkész 
az ellenőrzés eredményéről az informatikai támo-
gató rendszerből értesül. 
4.6.2 Az érintett hitoktatók részéről: 
Az ellenőrzés lezárása előtt az érintett hitoktató is 
értékelheti  a  HÉM  mentorok  szakértői  munkáját 
az  informatikai  támogató  rendszer  felületén,  az 
erre  elkészített  értékelő  lapon.  A  mentorok  visz-
szajelzést  kapnak  az  értékelőlapok  tartalmáról. 
Ha szükséges a HÉM koordinátor a HÉM mento-
rok  részére  szupervizíót  vagy  egyéb  szakmai  tá-
mogatást szervezhet. 
A  hitoktatók  a  helyszínen  aláírják  a  látogatásról 
készült  jegyzőkönyvet  (észrevételek,  különleges 
esemény -online látogatás esetén a mentor kitölti, 
majd aláírásra elküldi a hitoktatónak)  
A  hitoktatók  az  eljárást  megelőző  önértékelésü-
ket, mely a portfólió része, kiegészítik a fejleszté-
si  tervükkel,  melyet  a  HÉM  mentorok  szakértői 
értékelése alapján dolgoznak ki. A fejlesztési ter-
vet  fel  kell  tölteni  az  informatikai  támogatói 
rendszerbe legkésőbb a látogatást  követő  40. na-
pon.

background image

 

5. 

FELADATMEGOSZTÁS 

FELELŐS 

FELADAT 

Gyülekezeti és Misz-
sziói Osztály/ HÉM 
KOORDINÁTOR 

  feltételek kialakítása, HÉM mentorok alkalmazása 

  HÉM szakfelügyeleti rendszer koordinálása, működtetése, 

munkaterv készítése, érintettek tájékoztatása 

  nyilvántartás vezetése 

  a HÉM szakfelügyeleti eljárás ellenőrzése, éves jelentés a 

működésről MEE országos irodaigazgatójának 

HÉM MENTOR 

  látogatások megszervezése, kapcsolatfelvétel a  

hitoktatóral/felügyelő lelkésszel/iskola vezetéssel 

  a látogatás lebonyolítása  

  a HÉM szakfelügyeleti eljárás lebonyolítása/ szakmai  

feladatok végrehajtása,  

  az eljárás lezárásaként, a dokumentumoknak - a támogató  

informatikai rendszer megfelelő felületeire történő- fel-
töltése 

  dokumentáció beküldése a látogatást követően 

FELÜGYELŐ 
LELKÉSZ 

  a látogatás feltételeinek megteremtése, támogatása 

  visszajelzésben együttműködés 

HITOKTATÓ  

• felkészülés és aktív részvétel a HÉM szakértői folyamat-

ban 

• kapcsolattartás a HÉM mentorral és a HÉM koordinátorral 

• visszajelzésben együttműködés 

background image

 

6. 

Összegzés 

A  HÉM  szakértői  eljárás  elindítása  várhatóan  a 
hitoktatói munka minőségének javulását eredmé-
nyezi. A hitoktató munkájának nyomon követésé-
re, fejlesztő  értékelésére, konstruktív visszajelzé-
sek átadására nyújt lehetőséget, és minden továb-
bi szakmai lehetőség alkalmazásával hosszútávon 
fenntartható minőséget biztosíthat. 
Várható előnyök a hitoktatók számára: szakszerű 
támogatás  a  szakmai  fejlődésben,  kézzelfogható 
segítség korszerű, jó gyakorlatok bemutatására és 
egy közösséghez tartozás élményének erősítése. 
Várható  előnyök  az  egyházközségek  számára: 
biztos  szakmai  háttér,  elkötelezettség  erősítése, 
külső szakemberek bevonásával korszerű elméleti 
és gyakorlati ismeretek szinten tartása, bővítése. 
Várható  előnyök  a  HÉM  mentorok  számára: 
munkáját  meghatározza  az  egész  életen  át  tartó 
tanulás,  a  hitoktatói  kompetenciák  magas  szintű 
és tudatos alkalmazása és fejlesztése. 
Várható előnyök a MEE és EHE számára: folya-
matos személyes támogatást tud nyújtani a hitok-
tatók részére. 

7. 

Mellékletek 

Dokumentumok: 

a)  hitoktatók nyilatkozata a névjegyzékbe 
történő felvételhez 
b) szakértői tevékenységhez szükséges 
szakmai dokumentumok (pl.: 

o

  a hitoktató portfólió elemei,  

o

  a hitoktatóval készített interjú 

szempontjai 

o

  óralátogatási, óramegfigyelési 

szempontok  
o

  jegyzőkönyvek 

o

  a felügyelő lelkésszel készített interjú 

szempontjai 
o

  értékelést és fejlődést leíró 

dokumentumok) 

c)  mentorok munkájáról adott visszajelzéshez 
dokumentumok  
d) fejlesztési terv készítéséhez kapcsolódó 
szempontok 
e)  útiköltség elszámolás  
f)  nyomtatvány 

background image

II. A HITOKTATÓI ÉLETPÁLYAMODELL 

MENTORÁLÁSI RENDSZERÉNEK 

IRÁNYELVEI 

 

Bevezetés 

Az országos iroda a főállású hitoktatóok számára 
HÉM  mentorálási  (támogatói)  eljárást  szervez 
(továbbiakban:  eljárás),  melynek  elemeit  a 
3/2018.  (VI.  28.)  országos  szabályrendelet  az 
evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munkaügyi,  jogi, 
valamint  pénzügyi  kereteiről  (továbbiakban  sza-
bályrendelet), 1. számú melléklete tartalmazza.  
A  mentorálás  folyamatát  úgy  kell  megszervezni, 
hogy  az  eljárás  -  a  bevezetéskor  a  már  főállású 
státuszban  dolgozó,  előírt  végzettséggel  rendel-
kezők esetében legalább 1 legfeljebb 3 évig, - az 
újonnan  belépő,  előírt  végzettséggel  már  rendel-
kezők esetében pedig az első három évben – egy 
tanévben  kétszer,  ezt  követően  pedig  igény  sze-
rint  minden  főállású  hitoktató  esetében  megtör-
ténjen.  A  mentorálási  folyamat  során  a  HÉM 
mentor javaslatokkal él, melynek elsődleges célja 
a hitoktató szakmai munkájának támogatása. 
A  mentorálás  a  hitoktató/hittanár/katekéta  (to-
vábbiakban együtt: hitoktató) munkájának legfon-
tosabb  területeire  vonatkozik:  a  pedagógiai  fo-
lyamat tervezése, a tanítási folyamatban alkalma-
zott  módszerek,  a  tanulók  személyiségének  fej-
lesztése,  képességeik  kibontakozásának  segítése, 
a  kezdő  hitoktató  szakmai  szocializációjának  tá-
mogatása. 
A mentorálás rendszerének kiépítése és működte-
tése  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (to-
vábbiakban: MEE) országos irodájának feladata. 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (további-
akban:  EHE)  javaslatot  tesz  a  mentorálási  folya-
matban  résztvevő  szakmai  közreműködők  tagjai-
ra, valamint kialakítja a szükséges dokumentációs 
rendet.  
A Hittan Stratégiai Munkacsoport a hitoktatáshoz 
kapcsolódó  stratégiai  döntéseket  szakmailag  elő-
készíti. 
Jelen eljárásrend a hitoktatói életpályamodell ke-
retein  belül  foglalkoztatott  hitoktatóok tevékeny-
ségére  terjed  ki,  a  hitoktatóok  munkájának  fej-
lesztő célú támogatására, szakmai segítésére sze-
mélyes kapcsolattartáson, óralátogatáson, konzul-
tációkon keresztül.  
 

1. 

A HÉM mentori rendszer felépítése 

1.1. Szabályozás 

a)  2005.  évi  V.  törvény  az  egyházi  szolgálat 
külön területeiről (továbbiakban törvény) 

b) 3/2018.  (VI.  28.)  országos  szabályrendelet 
az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, 
jogi, 

valamint 

pénzügyi 

kereteiről 

(továbbiakban szabályrendelet) 

1.2. Fogalmak: 

a)  Mentorálás:  Minden  pályakezdő  főállású 
hitoktató  az  első  3  éveben,  egy  tanévben 
kétszer,  majd  azt  követően  kérésre  részesül 
egy  szakmai  támogató  folyamatban,  mely  a 
hitoktató  adott  szolgálati  helyén  végzett, 
minden területre  kiterjedő hittanári munkájára 
koncentrál. 
b) Pályakezdő 

hitoktató: 

Az 

eljárás 

bevezetésekor minden főállású hitoktató, - aki 
az  MEE-vel  munka-  illetve  szolgálati 
jogviszonyban  áll,  -  előírt  végzettségét 
megszerezte  és  még  nem  esett  át  a 
szakfelügyeleti  eljáráson  –,  illetve  új  belépők 
esetén  a  törvény  által  előírt  képesítés 
megszerzését  követően  a  főállású  hitoktatói 
szolgálat első 3 éve. 
c)  HÉM 

mentor: 

Az 

az 

EHE-n 

gyakorlatvezető 

mentorpedagógus 

végzettséget  szerzett  legalább  3  éve  főállású 
hitoktató, 

aki 

hitoktatói 

munka 

megfigyelésesén  és  személyes  konzultáción 
keresztül szakmailag támogatja és tanácsokkal 
látja  el  a  hitoktatót  munkájának  legfontosabb 
területeit érintően. 

1.3. Célok: 
A mentorálás célja, a kezdő hitoktató felkészítése 
a hittan életpálya feladataira, a már gyakorló hit-
oktatót pedig szakmailag támogassa, megerősítse.  
A cél megvalósításában a mentor támogatja a hit-
oktatót a hitoktatói munkakörével kapcsolatos te-
vékenységében, így segíti: 

a)  az MEE által előírt munkaköri leírásában és 

rá 

vonatkozó 

szabályrendeletben 

megfogalmazott  feladatok  értelmezésében  és 
végrehajtásában 
b) hitoktató 

szakmai 

fejlődésének 

támogatásában, 

ideértve 

tanórák 

felépítésének, a választott munkamódszerek, a 
tanításhoz  alkalmazott  eszközök  és  szakmai 
segédletek megválasztását 
c)  a  tanítási  órák  előkészítését,  megtervezését 
és 

azzal 

kapcsolatos 

dokumentációk 

elkészítését 
d) a  kezdő  hitoktatói  reflektivitás  szakszerű 
kialakítását, fejlesztését 
e)  a kezdő hitoktató szakmai szocializációját 
f)  szakmai kompetenciák fejlesztését 
g) a  HÉM  szakfelügyeletei  eljárásra  történő 
felkészülést 

background image

h) a  HÉM  szakfelügyeleti  eljárás  által 
felszínre 

hozott 

fejlesztendő 

területek 

megerősítését 
i)  a  hitoktatókat,  hogy  értékes  és  megbecsült 
munkatársaivá váljanak az egyházközségnek 

Hosszútávú cél:  

a)  szakmai  fejlődés  támogatása,  biztosítva  az 
evangélikus  hit-  és  erkölcstanórát,  valamint  a 
hittanórát  választó  gyermekek  igényes, 
egységesen  magas  színvonalú  hitoktatásának 
garanciáját 
b) mintaadás,  iránymutatás  az  evangélikus 
keresztény  értékrend  követésében  és  szakmai 
kérdésekben  (a  pedagógiai  és  hitoktatói 
értékek 

bemutatása, 

jó 

gyakorlatok 

népszerűsítése) 

1.4.  Alapelvek: 

a)  A HÉM mentori rendszer minden hitoktató 
számára  biztosítja  a  szakmai  támogatás 
lehetőségét  félévente  minimum  egyszer 
jelenléti  vagy  valós  idejű  kommunikációval, 
digitális  platformon  (továbbiakban:  online). 
Az  első  mentorálás  jelenléti,  a  továbbiak  a 
körülmények függvényében változhatnak. 
b) Az  első  alkalommal  egy  fejlesztési  terv 
készül,  mely  kitér  a  további  feladatok 
meghatározására. 
c)  Az  utolsó  alkalommal  egy  összefoglaló 
értékelést  kell  összeállítani,  mely  kitér  a 
hitoktató  tevékenységének,  kompetenciainak 
fejlődésére. 
d) A  HÉM  mentor  lehetőséget  biztosit  saját 
óráján hospitációra. 
 

2. 

A HÉM mentori rendszer működésének 

feltételei 

2.1. Tárgyi feltételek:   
Az  igényfelméréshez,  a  kapcsolattartáshoz,  a  te-
vékenység dokumentálásához és  feldolgozásához 
korszerű informatikai háttérre van szükség mind a 
működtetésért  felelős  MEE  részéről,  mind  a 
HÉM mentorok, mind a hitoktatók részéről.  
2.2. Pénzügyi feltételek: 
A MEE biztosítja a mentori és szakértői feladatok 
külön díjazását a 2.számú melléklet 4) pontja sze-
rint, a HÉM mentorokkal kötött szerződés kereté-
ben. A MEE országos iroda által szervezett HÉM 
mentori  feladatokban  résztvevő  a  megfelelő  bi-
zonylatokkal  igazolt,  jogos  költségeinek  (utazási 
költségek) megtérítésére igényt tarthat, amelynek 
mértéke alkalmanként a NAV szerint kerül meg-
határozásra.  A  HÉM  mentor  az  MEE  országos 
iroda  Hittan  Életpályamodell  Koordinátorának 

(továbbiakban  HÉM  koordinátor)  nyújthatja  be 
utazással kapcsolatos jogos költségigényeit. 
2.3. Egyéb feltételek: 
A  HÉM  mentori  látogatási  napon  –  amennyiben 
az nem az erre kijelölt heti 1 nap- a mentort a lá-
togatásra  kijelölt  tanóráján/foglalkozásán  felül  a 
munkavégzés  alól  mentesíteni  kell.  A  helyettesí-
tést a felügyelő lelkész felügyeli. 
 

3. 

A HÉM mentori rendszer szereplői 

3.1.  A  Magyarország  Evangélikus  Egyház 
Gyülekezeti-  és  Missziói  Osztályának  szerepe  a 
szakfelügyeleti modell működtetésében: 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Gyüleke-
zeti-és  Missziói  Osztálya  felelős  a  mentorálás 
megszervezéséért  és  működtetéséért  a  főállású 
hitoktatóok körében. 
A  HÉM  mentorok  belső  egyházi  nyilvántartásba 
vétele 2022 szeptember 01-én várható a Magyar-
ország Evangélikus Egyház Gyülekezeti-és Misz-
sziói Osztályán. 
A  névjegyzék  folyamatosan  bővíthető  az  egyház 
által foglalkoztatott és képesítést szerzett gyakor-
latvezető  mentorokkal.  A  névjegyzék  adatainak 
felhasználását a névjegyzéken szereplő hitoktató-
ok nyilatkozata teszi lehetővé. 
A HÉM mentori rendszer működtetéséért a HÉM 
koordinátor a felelős, akinek feladata: 

a)  A HÉM mentor és az eljárásba bevont  hit-
oktatók,  felügyelő  lelkészek,  valamint  a  fel-
adatok és határidők kijelölése. 
b) Az  érintettek  tájékoztatása  az  eljárás  ered-
ményéről  és  dokumentumairól  (HÉM  mentor, 
hitoktató, felügyelő lelkész) 
c)  A  HÉM  mentorok  adminisztratív  felkészí-
tése 
d) A lezárt HÉM mentori  eljárások dokumen-
tumainak  rendszerbe  történő  feltöltésének  el-
lenőrzése 
e)  A  HÉM  koordinátor  szükség  esetén  külső 
konzulenseket  hívhat  meg  a  mentorálási  fo-
lyamatba.  

3.2.  Az EHE a mentorok képzésével, szakmai 
szempontokkal és szakmai anyagokkal segíti a 
mentorálási folyamatot.  
3.3. HÉM mentorok: 

a)  Tevékenységét 

kizárólag 

engedéllyel 

folytathatja,  melyet  a  MEE  országos  iroda  ad 
ki.  Az  engedély  kiadásának  feltétele  a  HÉM 
mentori  feladatokra  felkészítő,  az  EHE  által 
indított  gyakorlatvezető  mentorpedagógus 
szakirányú  továbbképzés,  illetve  minimum  3 
év szakmai gyakorlat, mint főállású hitoktató. 

background image

b) Részt  vesz  a  mentori  tevékenységhez 
kapcsolódó  rendszeres,  évente  legalább  egy 
szakmai 

alkalmon 

(továbbképzésen, 

esetmegbeszélésen, szupervízión).  
c)  Feladatát  mentor  besorolásban,  heti  egy 
szabadnap  biztosítása  és  órakedvezmény 
mellett  (maximum  18  óra  hitoktatás), 
határozott idejű szerződéssel végzi. 
d) Adott  egyházközség  területén  nem  lehet 
HÉM  mentor,  akitől  nem  várható  az  eljárás 
tárgyilagos megítélése, így különösen az, aki: 

o

 

a mentor közvetlen családtagja; 

o

 

felkérés 

esetén 

írásban 

nem 

nyilatkozik arról, hogy vele szemben a fenti 
kizáró ok/ok nem áll/állnak fenn. 

e)  Tevékenységéről nyilvántartást kell vezetni, 
és azt 5 évig megőrizni. 

 

4. 

A mentorálás folyamata 

4.1. Tervezés 
A tervezés végrehajtásának felelőse a HÉM koor-
dinátor. Minden év február 1-ig összeállítja a kö-
vetkező  tanévre  vonatkozó  HÉM  szakfelügyleti 
és  HÉM  mentori  tervet,  figyelembe  veszi,  hogy 
minden főállású hitoktatónak az első 3 évben egy 
tanévben kétszer, majd azt követően igény esetén 
- részt vesz a mentorálási folyamatban. 
A következő tanévben eljárásba vont résztvevők - 
a pontos időpontról, helyszínről és a HÉM mento-
rok személyéről  - február 15-ig  értesítést  kapnak 
az informatikai támogatórendszeren keresztül. 
Fentiek alól kivételt képez a bevezetés éve, ami-
kor  is  az  eljárásba  bevon  hitoktatók  kijelölése 
szeptemberben történik, kiértesítésük pedig októ-
ber hónap folyamamán. Az óralátogatások kezde-
te az érintett tanév II. féléve. 
A  HÉM  szakfelügyeleti  és  a  HÉM  mentorálási 
terv elkészítésénél a HÉM koordinátor figyelem-
be  veszi  az  eljárásrendben  meghatározott  össze-
férhetetlenségi tényezőket, a helyszínek optimali-
zálási  lehetőségét  és  a  HÉM  mentorok  kapacitá-
sát. 
4.2. Szervezés 
A  hitoktatás  sajátosságait  figyelembe  véve,  a 
HÉM mentorok kijelölése – az eljárások működ-
tetésének zavartalansága érdekében – a regionális 
szempontok figyelembevételével történik meg. A 
kijelölt HÉM mentor– indokolt esetben – vissza-
mondhatja a feladatot, de ez esetben későbbi idő-
pontban pótolnia kell.  A visszamondás elfogadá-
sáról HÉM koordinátor dönt és további feladata a 
meghiúsult  látogatások  tovább  szervezése.  Indo-
kolt  esetben  a  hitoktató  kérheti  az  eljárás  elha-
lasztását, melynek elfogadása és a későbbi látoga-

tás  megszervezése  szintén  a  HÉM  koordinátor 
feladata. 
4.3. Előkészítés 
A kijelölt HÉM mentor a látogatás időpontja előtt 
legalább 20 nappal felveszi a kapcsolatot az eljá-
rásba bevont hitoktatóval és egyezteti vele a rész-
leteket,  időpontokat,  előzetes  igényfelmérést  vé-
gez,  majd  kijelölik  az  óralátogatásokat.  Szintén 
legalább 20 nappal  korábban írásban tájékoztatja 
az oktatási intézmény igazgatóját az eljárásról és 
engedélyt kér annak lebonyolítására. 
A HÉM mentoroknak előre le kell tölteniük az el-
járáshoz szükséges adatlapokat, nyomtatványokat 
a  HÉM  szakfelügyeleti/  mentori  informatikai  tá-
mogató rendszerből, melyeket a mentorálás során 
használnak. Az eljárás lezárása – mely a helyszíni 
vagy  online  munka  elvégzése  után  maximum  15 
napon  belül,  az  erre  kijelölt  értékelő  felületen 
meg kell történjen – után a HÉM mentor az adat-
gyűjtő  lapokat  megsemmisíti,  az  eljárás  során 
használt dokumentumokat pedig beküldi az MEE 
Országos Irodára. 
4.4. Feladatok és alkalmazott módszerek, 
eszközök az eljárás során 
4.4.1. A HÉM mentor oldaláról: 

a)  Előzetes  felkészülés:  dokumentumelemzés, 
mely  magában  foglalja  az  előző  eljárás, 
szakfelügyeleti 

eljárás 

(ha 

volt) 

dokumentumait: 

portfólió, 

önértékelés, 

fejlesztési  terv  stb.,  illetve  az  előzetesen 
leadott óravázlatot. 
b) Helyszíni  látogatás  (az  első  alkalommal  a 
jelenléti 

kötelező, 

később 

HÉM 

koordinátorral  egyeztetve  online  formában  is 
megvalósítható) 

o

 

óralátogatás:  adott  szempontrendszer 

szerinti  megfigyelése,  értékelése,  majd  azt 
követően a látottak elemzése.  
o

 

esetmegbeszélés, mely lehetőséget ad 

hitoktatónak 

kérdések 

feltevésére, 

tanácsok kérésére 
o

 

módszertani támogatás 

o

 

reflektivitás, 

hitoktató 

önelemzésének  támogatása:  beszélgetésen 
keresztül 

hitoktató 

ösztönzése 

munkájának elemzésére 
o

 

értékelés:  a  hospitáció  során  szerzett 

tapasztalatok, 

felmerült 

események 

összegzése, dokumentálása 
o

 

fejlesztési terv készítése, amennyiben 

a szakfelügyeleti eljárás már lezajlott, akkor 
az ott készült fejlesztési terv elemzése 

c)  A tanácsadást követő feladatok: 

background image

o

 

fejlesztési  terv  alapján  a  hitoktató 

kísérése, támogatása a fejlesztő munkában 
o

 

a  tanév  második  félévében  a 

fejlesztési  terv  alapján  látogatás  és  annak 
dokumentálása 

d)  A  mentorálási  folyamat  lezárása  (lásd 
4.5.pont) 

4.4.2. A hitoktató oldaláról: 

a)  Előzetes  felkészülés:  Ha  már  vannak 
előzetes  dokumentumok  korábbi  eljárásról 
vagy  HÉM  szakfelügyeleti  eljárásról,  akkor 
azok előkészítése, illetve előzetes igényekről a 
HÉM mentor tájékoztatása 
b) Helyszíni  látogatás:  (az  első  alkalommal  a 
jelenléti 

kötelező, 

később 

HÉM 

koordinátorral  egyeztetve  online  formában  is 
megvalósítható) 

o

 

bemutató  óra,  előre  meghatározott 

óraszámban, előre leadott vázlat alapján 
o

 

esetmegbeszélés, melynek része: 

•  reflexió, a saját hittanóra 
elemzése 

•  fejlesztési  terv  és  az  értékelés 
jóváhagyása 

c) A  tanácsadást  követő  feladatok:  fejlesztési 
terv alapján a szükséges feladatok megtétele 
d) Az ellenőrzés lezárása (lásd 4.5.pont) 

4.5. Az eljárás lezárása 
4.5.1. A HÉM mentort oldaláról: 
Az eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha  a HÉM 
mentor  az  észrevételeit  és  a  fejlesztési  tervet 
(amennyiben  nem  lett  rögzítve  még  a 
szakfelügyeleti  eljárásban,  illetve,  ha  ahhoz 
képest  változás  vagy  megjegyzés  van),  -  az 
eljárás  záró  alkalmával  pedig-  az  összefoglaló 
értékelést  rögzítette  az  informatikai  támogató 
rendszerben.  A  helyszíni/online  látogatás  végén 
az  érintettek  az  értékelésről  és  bármilyen  egyéb 
rendkívüli  eseményről  egy  dokumentumot  írnak 
alá (online látogatás esetén a mentor kitölti, majd 
aláírásra elküldi a hitoktatónak) melyet legkésőbb 
a  helyszíni  látogatás  utáni  munkanapon  a  HÉM 
mentor  rögzít  az  informatikai  rendszerben.    A 
helyszíni  értékelést,  észrevételeket,  a  fejlesztési 
tervet  és  -  ha  van  –  az  összegző  értékelést  a 
látogatás  után  maximum  15  nappal  az 
informatikai  rendszerben  rögzíteni  kell.  A 
dokumentumok  eredeti  példányát  eljuttatja  a 
HÉM koordinátornak, aki megőrzi 5 évig. 
4.5.2. Az érintett hitoktatók részéről: 
Az eljárás lezárása előtt az érintett hitoktató is ér-
tékelheti a HÉM mentorok munkáját az informa-
tikai támogató rendszer felületén, az erre elkészí-

tett értékelő lapon. A HÉM mentorok és az EHE 
visszajelzést kapnak az értékelőlapok tartalmáról.  
A  hitoktatók  a  helyszínen  aláírják  a  látogatásról 
készült  dokumentumot  (észrevételek,  különleges 
esemény -online látogatás esetén a mentor kitölti, 
majd aláírásra elküldi a hitoktatónak)  
A fejlesztési tervet, melyet a HÉM mentor értéke-
lése alapján dolgoznak ki  -illetve, ha már koráb-
ban  készült  ilyen,  akkor  dolgoznak  át  szükség 
esetén-, valamint a záró értékelés dokumentumát, 
-  ha  a  helyszínen  elkészül-  a  hitoktató  aláírja, 
amennyiben csak a látogatás után készül el, akkor 
a mentor aláírásra megküldi a hitoktatónak, mely 
visszaérkezés után a mentor feltölti a rendszerbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

5. 

FELADATMEGOSZTÁS 

FELELŐS 

FELADAT 

GYÜLEKEZETI ÉS 
MISSZIÓI OSZTÁLY/ 
HÉM KOORDINÁTOR 

  feltételek kialakítása, mentor alkalmazása 

  HÉM mentori rendszer koordinálása, működtetése, mun-

katerv készítése, érintettek tájékoztatása 

  nyilvántartás vezetése 

  a  HÉM  mentori  tevékenység  ellenőrzése,  éves  jelentés 

működésről MEE országos irodaigazgatójának 

HÉM MENTOR 

  látogatások  megszervezése,  kapcsolatfelvétel  a  hitokta-

tóval/felügyelő lelkésszel/iskola vezetéssel 

  a látogatás lebonyolítása  

  a mentorálás lebonyolítása/ szakmai feladatok  

végrehajtása,  

  az eljárás lezárásaként, a dokumentumoknak - a támoga-

tó  informatikai  rendszer  megfelelő  felületeire  történő- 
feltöltése 

  dokumentáció (HÉM mentori összegzés, beszámoló stb.) 

beküldése a látogatást követően 

HITOKTATÓ  

• felkészülés és aktív részvétel a HÉM mentori folyamat-

ban 

• kapcsolattartás a HÉM mentorral és a HÉM koordinátor-

ral 

• visszajelzésben együttműködés 

 
 
 

background image

6. 

Összegzés 

A HÉM mentorálási eljárás elindítása várhatóan a 
hitoktatóok  megbecsülésének  érzését  erősíti  és  a 
szakmai munka javulását eredményezi. 
Várható előnyök a hitoktatók számára: szakszerű 
támogatás  a  szakmai  fejlődésben,  kézzelfogható 
segítség korszerű, jó gyakorlatok bemutatására és 
egy  szakmai  közösséghez  tartozás  élményének 
erősítése. 
Várható  előnyök  az  egyházközségek  számára: 
biztos  szakmai  háttér,  elkötelezettség  erősítése, 
külső szakemberek bevonásával korszerű elméleti 
és gyakorlati ismeretek szinten tartása, bővítése. 
Várható  előnyök  a  HÉM  mentorok  számára: 
munkáját  meghatározza  az  egész  életen  át  tartó 
tanulás,  a  hitoktatói  kompetenciák  magas  szintű 
és tudatos alkalmazása és fejlesztése. 
Várható előnyök a MEE és EHE számára: folya-
matos  személyes  támogatást  és  kapcsolatot  tud 
nyújtani a hitoktatók részére. 

7. 

Mellékletek 

Dokumentumok 

g) hitoktatók  nyilatkozata  a  névjegyzékbe 

történő felvételhez 

h) mentori tevékenységhez szükséges szakmai 

dokumentumok (pl.:  

o

 

a hitoktató portfólió elemei,  

o

 

óralátogatási, 

óramegfigyelési 

szempontok  
o

 

jegyzőkönyvek 

o

 

értékelést 

és 

fejlődést 

leíró 

dokumentumok) 

i)  mentorok  munkájáról  adott  visszajelzéshez 

dokumentumok  

j)  fejlesztési  terv  készítéséhez  kapcsolódó 

szempontok 

k) útiköltség elszámolás nyomtatvány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

2. sz. melléklet  

 

1. A főállású hitoktatók illetménytáblája: 

Kategória 

Életkor 

Illetményalap 

százaléka 

Garantált illetmény 

Bruttó Ft 

Bruttó Ft 

Végzettség 

Felsőfok alap 

Mesterfokozat 

BA 

MA 

főiskola 

egyetem 

 1 

-25 

100 

262 000 

291 100 

 2 

26-28 

120 

314 400 

349 300 

 3 

29-31 

130 

340 600 

378 400 

 4 

32-34 

135 

353 700 

393 000 

 5 

35-37 

140 

366 800 

407 500 

 6 

38-40 

145 

379 900 

422 100 

 7 

41-43 

150 

393 000 

436 700 

 8 

44-46 

155 

406 100 

451 200 

 9 

47-49 

160 

419 200 

465 800 

 10 

50-52 

165 

432 300 

480 300 

 11 

53-55 

170 

445 400 

494 900 

 12 

56-58 

175 

458 500 

509 400 

 13 

59-61 

180 

471 600 

524 000 

 14 

62-64 

185 

484 700 

538 500 

 15 

65-67 

190 

497 800 

553 100 

 
2. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatott hitoktatók díjazása – heti egy tanórára – szeptember 1 - jú-
nius 30-ig, bruttó 12.600, - Ft/hó. 
 
3. Az evangélikus fenntartású intézményekben szervezett hitoktatás támogatása – heti egy tanórára – brut-
tó 10.500, - Ft/hó + járuléka. 
 
4.  A  HÉM  mentor  díjazása  az  e  paragrafus  (1)  bekezdésében  feltüntetett  díjazásán  felül  havi  bruttó 
150.000, - Ft. 
 
5. Az útiköltség általány 36 Ft/km. 
 
 
 
 

background image

Egyházközség / intézmény adatai:

3. sz. melléklet

név

Elszámolási időszak:

cím

adószám:

Óradíj

Levont adó és 

járulék

Nettó kifizetés

Kifize tőt te rhe lő      

járulé k 

(szoc.ho/SzA)

Időpontja

Banki kivonat / 

pénztárbiz. 

sorszáma 

1

2

3

4

5

6

7

8

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

* Bizonylat: bérszámfejtési jegyzék  

Anyagi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az összesítő elszámolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: 

P.H.

A hittan tantervben foglalt feladatok elvégzését az alábbi hitoktatást végző személyek esetében igazolom:

Hitoktatók: 

Kelt: 

P.H.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatalmazott személy részére a támogatás felhasználását igazoló, valamint az összesítő elszámolást alátámasztó dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátjuk.

Bizonylaton feltüntetett összeg

Kifizetés igazolása

egyházközség esetén esperes / intézmény esetén 

intézményvezető

lelkész+felügyelő+pénztáros /

 intézményvezető + gazdasági vezető

Teljesített órák 

száma 

Kapott támogatás:

Eltérés:

0 Ft

Összesítő elszámolás  

Fe lhasználás össze se n:

Sorsz.

Bizonylat* azonosítója (ame ly a 

dokume ntumot ké tsé ge t 

kizáróan azonosítja)

Hitoktatást végző személy

Teljesítés ideje / 

hitoktatás 

időszaka

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. november »
november
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930