Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

B4_hitoktatási_szabrend_20180628.pdf — PDF document, 445Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 

az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről  

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi 
jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálat külön 
területeiről  szóló  2005.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  13.  §  (1)  bekezdésére  –  az  egyház  a 
hitoktatás  tartalmi  és  szakmai  feltételeiről,  munkaügyi,  jogi  és  pénzügyi  kereteiről  a  következő 
szabályrendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A szabályrendelet célja és hatálya 

1. § 

E  szabályrendelet  –  (a  továbbiakban:  rendelet)  célja,  hogy  –  figyelembe  véve  a  hitoktatás 

sajátosságait – a hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi és pénzügyi szabályait egységesen határozza meg az 
egyház valamennyi belső jogi személyére és az általuk folytatott hitoktatási tevékenység egészére, ezzel 
biztosítsa  a  hitoktatás  törvényes  hátterét,  a  megfelelő  személyi,  tárgyi  és  más  feltételeket,  illetve 
körülményeket. 
 
2. § 

A  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  hitoktatást  szervező  egyházi  jogi  személyekre  és  azok 

tisztségviselőire, foglalkoztatottaira. 
 

II. fejezet 

Tartalmi kérdések 

 

Tantervi szabályozás 

3. § 

(1) Hitoktatás az alábbiak szerinti végezhető:  

a) kötelező hitoktatás: evangélikus fenntartású köznevelési intézményben,  
b) kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás: állami köznevelési intézményben, 
c) fakultatív hitoktatás: 

ca) állami köznevelési intézményben, 
cb) más fenntartású köznevelési intézményben,  
cc) egyházközségekben. 

(2)  Az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005.  évi  V.  törvény  12.  §  (1)  bekezdés  szerint  a 
hittancsoportok számára  

a) a kötelező hitoktatást az evangélikus fenntartású intézmény szervezi heti 2 órában, 
b) a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást az állami köznevelési intézményben a területileg 
illetékes egyházközség szervezi heti 1 órában,  
c) a fakultatív hitoktatást a területileg illetékes egyházközség szervezi legfeljebb heti 2 órában. 

 
4. § 

(1) A kötelező hitoktatás tartalmi követelményeit az evangélikus hitoktatásról szóló  2/2013. (III. 

13.) országos szabályrendelet mellékletét képező kerettantervek határozzák meg.  
(2) A hitoktatáshoz az evangélikus köznevelési intézmények a kerettanterv alapján vagy helyi tantervet 
készítenek  a  helyi  sajátosságok  (csoportösszetétel,  személyi,  iskolai  és  egyházközségi  adottságok) 
figyelembe  vételével  a  szabadon  választható  10%-nyi  órakeret  terhére,  vagy  a  központilag  készített 
mintatantervet fogadják el.  
(3)  A  hit-  és  erkölcstanoktatáshoz  az  egyházközségek  a  kerettanterv  alapján  vagy  helyi  tantervet 
készítenek  a  helyi  sajátosságok  (csoportösszetétel,  személyi,  iskolai  és  egyházközségi  adottságok) 
figyelembe  vételével  a  szabadon  választható  10%-nyi  órakeret  terhére,  vagy  a  központilag  készített 
mintatantervet fogadják el.  
(4) A fakultatív hitoktatás keretében az egyházközségek helyi tantervet készítenek, melyben eltérhetnek a 
kerettantervtől. Helyi tanterv hiányában a központilag készített mintatantervet használják. 

background image

 

(5) A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hitoktatás alapelveit, céljait, feladatait, a kerettanterv által előírt 
tananyagot,  az  önállóan  meghatározható  tananyagot,  a  tankönyvek  és  segédanyagok  listáját,  a 
követelményeket és az értékelés formáit. 
(6)  A  tanterv  alkalmazásának  helyi  előfeltétele  az  országos  iroda  illetékes  osztályának  jóváhagyása. 
Annak  elutasítása  esetén  –  a  tanterv  benyújtójának  kérésére  –  a  Püspöki  Tanács  (továbbiakban:  PÜT) 
dönt  az Evangélikus Hittudományi  Egyetem (a továbbiakban:  EHE) szakmai állásfoglalását  kikérve. El 
nem fogadott tanterv alapján történő hitoktatást az egyház nem finanszíroz. 
(7) A helyi tantervek benyújtásának határideje a változással érintett tanévet megelőző június 30-a.  
(8) Kötelező hittanóra, illetve kötelezően választható hit- és erkölcstanóra esetén az intézmény, illetve az 
állami  törvények  által  meghatározott  módon  kerül  értékelésre  a  hittan  illetve  hit-  és  erkölcstan  óra. 
Fakultatív  hittanóra  nem  értékelhető  ötfokozatú  értékeléssel,  legfeljebb  kétfokozatú  ("teljesítette"  vagy 
"nem teljesítette") értékelés adható. 
 
5. § 

(1)  A  szlovák  nyelvű  hitoktatás  esetén  a  Szlovákiai  Ágostai  Hitvallású  Evangélikus  Egyházzal 

2012. március 21-én megkötött szerződés az iránymutató a kerettanterv és a tankönyvek tekintetében. 
(2)  A  német  nyelvű  hitoktatás  esetén  a  Németországi  Evangélikus  Egyház  (EKD)  előírásai  az 
iránymutatóak a kerettanterv és tankönyvek tekintetében.  

 

Tankönyvek, segédkönyvek 

6. § 

(1)  Tankönyvlistára  az  a  tankönyv  kerülhet  fel,  amely  legalább  90  %-ban  megvalósítja  a 

kerettantervek célkitűzéseit és tematikáját, s amelyet  az EHE teológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és 
egyéb szakmai szempontok alapján a tanításra alkalmasnak tart.  
(2)  A  hitoktatásban  használható  tankönyvek  és  más  segédanyagok  listáját  a  katechetikai  munkacsoport 
javaslata és az EHE szakmai állásfoglalása alapján a PÜT hagyja jóvá.   
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti hittankönyv-ellátásról (kiadás, terjesztés) a Luther Kiadó gondoskodik.  
 

Érettségi vizsga 

7. § 

(1)  A  középiskolákban  az  evangélikus  hittan  választható  érettségi  tantárgy.  Az  evangélikus 

fenntartású középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára a felkészítést az érettségire és a vizsga 
megszervezését. 
(2) A hittan érettségi vizsgán a kerettanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. A hittan 
érettségi vizsga középszinten teljesíthető. 
(3) A nem evangélikus fenntartású iskolákban tanuló diák – ha helyben az érettségi nem megszervezhető 
– az evangélikus iskolában vendéghallgatóként érettségizhet.  
(4) Az evangélikus hittan érettségi tételsorát a katechetikai munkacsoport dolgozza ki és vizsgálja felül, s 
azt a PÜT hagyja jóvá az EHE szakmai állásfoglalása alapján. Az állami szervek felé az országos iroda 
közli az érettségi tételsort, mely e szabályrendelet mellékletét képezi. 
 

III. fejezet 

A hitoktatók alkalmazása 

 

Alkalmazási feltételek 

8. § 

(1) Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelező 

hitoktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat főállásban, illetve megbízás keretében. 
(2)  Evangélikus  köznevelési  intézmény  fenntartója  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény  67.  §  (2)  alapján  iskolalelkészt  foglalkoztat,  aki  –  szerződésében  rögzítetteknek  megfelelően  - 
feladatkörében a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hittanoktatást végez. 
(3) Az egyház a 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti hitoktatáshoz lelkész és nem lelkész hitoktatókat 
alkalmazhat főállásban, illetve megbízás keretében. 
 
 

Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 8. § (3) bekezdése szerinti alkalmazási és munkavégzési 

szabályai 

background image

 

9. § 

(1)  Az  egyház  hitoktatási  szolgálatának  ellátását  elősegítendő  a  hitoktatási  stratégiai 

munkacsoport (a továbbiakban: HSM) javaslatára főállású hitoktatói álláshelyek hozhatóak létre. Főállású 
hitoktatói  státusz  abban  az  egyházközségben  létesíthető,  amely  vállalja  tanévenként  és  státuszonként 
220.000,- Ft hozzájárulás biztosítását. A hozzájárulást két részletben: november 30-ig és április 30-ig kell 
befizetni az országos egyház számlájára. 
(2) Az álláshelyek betöltéséről a PÜT dönt, melyről legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését megelőző 15 
napon belül tájékoztatja az országos irodát. A PÜT a feladatok eloszlásához igazodva 15 esetben dönthet 
félállású státusz létesítéséről. 
(3) Főállású hitoktató az a személy lehet, aki a 2005. évi V. törvény 14. § alapján a megfelelő képesítéssel 
rendelkezik. 
(4)  A  főállású  hitoktató  munkáltatója  a  MEE.  A  főállású  hitoktató  szakmai  felügyeletét  a  területileg 
illetékes lelkész, több érintett lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt lelkész (továbbiakban együtt: 
felügyelő lelkész) látja el. Az infrastruktúrát az érintett egyházközségek biztosíthatják. 
(5)  A  főállású  hitoktató  munkaideje  heti  40  munkaóra,  melyből  az  oktatási  időszakban  legalább  20,  de 
legfeljebb 28 munkaóra a hittanórák megtartására fordítódik. A munkaidő magában foglalja a megtartott 
hittanórákat, a felkészülést, a hittanórák közötti utazást és a továbbképzések idejét. A főállású hitoktató 
munkakörébe tartozik a tanítási szünetekben – a felügyelő lelkésszel egyeztetve – 200 órányi gyülekezeti 
célú munka. Amennyiben helyben erre nincs lehetőség, ennek teljesítése lehetséges más egyházközségben 
(egyházmegyében,  evangélikus  intézményben,  országos  munkaágban)  is.  A  tanév  közben  elrendelt 
szünetek tanítás nélküli munkanapnak számítanak. 
(6) Amennyiben az egyházközség területén főállású hitoktató is ellátja a hitoktatás szolgálatát, úgy a hit- 
és erkölcstanórák megtartásában elsőbbséget élvez. 
(7) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság illeti meg.  
(8)  A  főállású  hitoktató  köteles  –  az  országos  iroda  által  erre  rendszeresített  elektronikus  felületen  -  a 
munkaidő igazolását vezetni, melynek megfelelőségét a felügyelő lelkész ugyanott igazolja. A munkaidő 
igazolásból  ki  kell  tűnnie  a  megtartott  hittanóráknak,  illetve  mindazon  programoknak,  melyeken  a 
hitoktató  az  intézmény  rendjéhez  igazodva  vesz  részt  (versenyek,  kirándulás,  táborok  stb).  Az  adott 
hónapra vonatkozó munkaidő igazolást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjáig kell az országos 
irodának beküldeni. 
(9)  A  hitoktató  munkából  való  távolmaradásáról  –  lehetőleg  előzetesen  –  a  felügyelő  lelkészt 
haladéktalanul értesíti. Az újbóli munkába állás napján, de legkésőbb három munkanapon belül - igazolja 
hiányzását, melyet az igazoló lappal együttesen küld meg az országos irodának.  
(10)  A  főállású  hitoktató  a  három  napot  el  nem  érő  szabadságigényét  az  országos  iroda  által  erre 
rendszeresített  elektronikus  felületen,  annak  megkezdését  megelőző  legalább  2  nappal  bejelenti.  A  3 
napot meghaladó szabadság esetén, az igénybevétel előtt legalább 7 napon belül igényelhet szabadságot. 
A szabadság teljesíthetőségét az űrlapon a felügyelő lelkész igazolja. 
(11)  Nem  lehet  szabadságot  igényelni  betegszabadság  időszakára,  illetve  azon  programok  időtartamára, 
melyen a hitoktató az intézmény rendjéhez, és a gyülekezeti feladatellátás keretében végzett szolgálatához 
igazodva részvétele elvárt. 
(12) A felügyelő  lelkész feladata  az igénylés  elbírálása, engedélyezése vagy  elutasítása. A hitoktató a 3 
napot meghaladó szabadság igénylése előtt minden esetben a szabadság megkezdését megelőző legalább 
3  napon  belül  e-mail  üzenetben  értesül  szabadsága  elbírálásáról  annak  megkezdését  megelőzően. 
Elbírálásról szóló értesítés elmaradása a szabadság engedélyezést jelenti. 
 
10. §  (1) A hitoktatót munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 

a)  szolgálati  helyén  emberi  méltóságát  és  személyiségi  jogait  tiszteletben  tartsák,  hitoktatói 
tevékenységét értékeljék és elismerjék, 
b)  az  iskola  jóváhagyott  pedagógiai  programja  és  tanterve,  illetve  az  egyházközség  helyi  tanterve 
alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat, 
c) szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való részvétel útján gyarapítsa, 
d) alkalmazása, munkavégzése vitás kérdéseiben jogorvoslatot kapjon. 

(2)  A  hitoktató  alapvető  kötelessége,  hogy  az  egyház  tanításaival,  hitvallásaival  és  törvényeivel 
megegyező életvitelt folytatva, 

background image

 

a)  a  reá  bízott  gyermekeket,  tanulókat  fejlettségi  és  képességi  szintjükhöz  igazodva,  az  egyházi 
felhatalmazása és megbízatása alapján hitoktatásban részesítse, 
b) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitoktatás ideje alatt ellássa, gondoskodjék a balesetvédelmi 
előírások betartásáról, a rongálások elkerüléséről, 
c)  ismertesse  meg  a  gyermekeket  és  tanulókat  a  tanítványi  léttel,  a  keresztény  közösségi  élet 
értékrendjével és lehetőségeivel, s törekedjék azok hiteles képviseletére és megtartatására, 
d) tanmenetet készítsen, haladási naplót és tanuló-nyilvántartást vezessen, 
e) a szülőknek, tanulóknak rendszeresen adjon tájékoztatást az őket érintő kérdésekről, 
f) a munka-, illetve szolgálati szerződésben foglalt feladatokat pontosan elvégezze, 
g) az alkalmazó által igényelt, de a munka-, illetve szolgálati szerződésben nem rögzített feladatokat 
eseti megbízás, eseti szolgálati szerződés alapján elvégezze 
h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját. 

 
11. §  Főállású  lelkészi  hitoktató  evangélikus  lelkész  vagy  lelkészi  szolgálattal  megbízott  gyülekezeti 
munkatárs az egyházkerület püspökének engedélyével létesíthet főállású hitoktatói szolgálati jogviszonyt. 
A főállású hitoktatói szolgálati jogviszonyt figyelembe kell venni a 2005. évi III. törvény 27.§-a szerinti 
lelkészi szolgálati idő számításakor. 

 

A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében foglalkoztatott óraadó hitoktatók 

12. §  (1) Az egyházmegye, illetve az egyházközség által – jelen szabályrendeletben rögzített módon és 
határidőig - jelzett igények alapján az egyház megbízás keretében foglalkoztat lelkész vagy nem lelkész 
hitoktatót.  
(2)  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktató  szakmai  felügyeletét  a  területileg  illetékes  lelkész, 
több érintett lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt lelkész, lelkészi hitoktató esetén a területileg 
illetékes esperes (továbbiakban együtt: felügyelő lelkész) látja el.  
(3) Az igénylő egyházi jogi személy vezetője határozza meg a hitoktató órabeosztását. 
(4) A hitoktató feladatait a vele kötött szerződés tartalmazza. 
(5) A hitoktatóval kötött szerződés 1 tanévre szól, amely újra megköthető. 
(6)  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktató  díjazása  heti  óraszáma  alapján,  annak  figyelembe 
vételével kerül meghatározásra. 
(7)  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktató  köteles  –  az  országos  iroda  által  erre  rendszeresített 
elektronikus  felületen  -  a  teljesítés  igazolását  vezetni,  melynek  megfelelőségét  a  felügyelő  lelkész 
igazolja. A teljesítésigazolásból ki kell tűnnie a kötelezően megtartott hittanóráknak, a munkaterv szerint 
időarányos  feladatoknak,  azok  teljesítésének.  Az  adott  hónapra  vonatkozó  teljesítésigazolást  a 
tárgyhónapot követő hónap első munkanapjáig kell az országos irodának beküldeni. 
(8)  Betegség  vagy  más  rendkívüli  esetben  a  hitoktató  köteles  a  felügyelő  lelkészét  mielőbb  értesíteni, 
hogy megfelelő helyettesről lehessen gondoskodni.  
(9)  Tartós  távollét,  helyettesítés  esetén  a  felügyelő  lelkész  azonnali  hatállyal  tájékoztatja  az  egyházat 
ennek  tényéről,  kezdeményezi  a  szükséges  szerződésmódosítást,  a  helyettesítésre  vonatkozó  megbízás 
létesítését. 
 
13. §  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktatót  megilletik  a  10.  §-ban  rögzített  jogok  és 
kötelességek. 
 
14. §  (1) A megbízás alapján hitoktatást végző lelkészekkel e tevékenységükre önálló egyházi szolgálati 
jogviszony létesítendő. 
(2) Az egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész legfeljebb heti 10 hittanórát tarthat. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  felső  korlát  alól  szükség  esetén,  a  lelkész  írásban  benyújtott  kérelme 
alapján az esperes felmentést adhat legfeljebb heti 15 hittanóráig. 
 
15. §  A  megbízás  alapján  hitoktatást  végző  nem  lelkészi  személyek  e  tevékenységére  megbízási 
jogviszony létesítendő. 
 

Iskolalelkész (8. § (2) bekezdés) 

background image

 

16. §  (1)  A  fenntartó  által  foglalkoztatott  iskolalelkész  alkalmazásának  szabályait  az  egyház 
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény szabályozza. 
(2) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilletik a 10.§-ban rögzített jogok és kötelezettségek. 
(3)  A  fenntartó  által  foglalkoztatott  iskolalelkészt  megilleti  az  a  jog,  hogy  az  evangélikus  köznevelési 
intézmények főállású alkalmazottjaival azonos módon a nevelőtestület teljes jogú tagjaként kezeljék. 
 

Evangélikus fenntartású köznevelési intézményben foglalkoztatott hitoktatók (8. § (1) bekezdés) 

17. §  (1)  Az  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézmény  a  rá  irányadó  állami  és  egyházi 
szabályoknak  megfelelően  alkalmazhat  főállásban  és  megbízással  hitoktatási  tevékenység  ellátására 
hitoktatókat. 
(2) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézményben foglalkoztatott hitoktatót megilletik a 10. §-ban 
rögzített jogok és kötelezettségek. 
 

IV. fejezet 

Szervezési és igazgatási kérdések 

 

A hitoktatás szervezése 

18. §  (1)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézmény  evangélikus  tanulói  számára  – 
elsődlegesen  az  intézményben  –  a  területileg  illetékes  egyházközség  hitoktatást  szervez,  valamint 
gondoskodik a hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.  
(2)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézmények  esetében  jogszabályi  keretek  között  a 
hitoktatás összevontan is megszervezhető. Amennyiben a hitoktatás megszervezéséről vagy ellátásáról az 
egyházközség nem tud gondoskodni, akkor három napon belül értesíti az illetékes esperest, aki intézkedik 
a jogszabályokban meghatározott előírások biztosításáról. 
(3)  Amennyiben  adott  gyülekezet  lelkésze  nem  szervez  hit-és  erkölcstan  oktatást,  akkor  az  illetékes 
esperes – esperes esetében az illetékes püspök – jelöli ki a hitoktatás szervezéséért felelős személyt. 
(4)  Az  egyházközség  együttműködik  a  hitoktatás  megszervezése  érdekében  a  köznevelési  intézmények 
vezetőivel,  pedagógusaival.  Ennek  eredménytelensége  esetén  az  egyházközség  lelkésze  írásban 
tájékoztatja  az  országos  iroda  illetékes  osztályát,  aki  az  eset  kivizsgálását  kezdeményezi  a  köznevelési 
intézmény fenntartójánál. 
 
19. §  (1)  A  területileg  illetékes  lelkész  felelőssége,  hogy  minden  év  január  15-ig  megküldje  a 
területéhez  tartozó  állami  általános  iskolák  számára  az  egyházközség  elérhetőségeit,  melyen  az  iskolák 
igazgatója értesítést tud küldeni a hit- és erkölcstan órák szervezéséről.  
(2)  A  területileg  illetékes  lelkész  kötelessége,  hogy  a  jogszabályi  keretek  által  lehetővé  tett  szülői 
tájékoztató  alkalmon  személyesen  jelen  legyen,  illetve  a  megbízottján  keresztül  biztosítsa  a  személyes 
jelenlétet és tájékoztatást, valamint elérhetővé tegye a tájékoztató anyagokat.  
(3)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézményben  a  területileg  illetékes  lelkész  felelős  a 
hitoktatás megszervezéséért azon esetben is, ha a tanulók állandó lakhelyük szerint más egyházközséghez 
tartoznak.  Ezen  köznevelési  intézményekben  más  lelkész  kizárólag  a  területileg  illetékes  egyházközség 
lelkészének és esperesének írásbeli engedélyével szervezhet hittanórát. 
(4)  A  HSM  szakmai  jóváhagyásával  az  egyház  kommunikációs  felelőse  a  szülői  tájékoztatón 
felhasználható tájékoztató anyagokat minden év január 31-ig a lelkészek és hitoktatók számára elérhetővé 
teszi.  
 
20. §  (1)  A  fakultatív  hitoktatás  megszervezése,  személyi,  tárgyi  és  egyéb  feltételeinek  biztosítása  az 
egyházközség presbitériumának feladata. 
(2) Az egyházközség által  szervezett hitoktatásért, a vonatkozó egyházi  törvények és szabályrendeletek 
betartásáért az egyházközség elnöksége, valamint a hitoktatást végzők együtt felelnek. 
(3) A fakultatív hitoktatás keretében szervezett csoportok minimális létszáma 7 fő lehet, melynek elérése 
érdekében  csoportösszevonásra  is  sor  kerülhet.  Különösen  indokolt  esetben  –  a  hittanoktatás 
szervezőjének kérésére – önálló csoportnak tekinthető a 7 fő alatti létszám is, melynek indokoltságát az 
illetékes esperes az 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint kiállított adatlap jóváhagyásával igazol. 

background image

 

(4) Hittancsoportok összevonása esetén a kerettanterv beosztásától azzal a megkötéssel lehet eltérni, hogy 
a  tanulók  az  1-4.,  5-8.  és  9-12.  évfolyam  minimális  követelményszintjét  az  adott  időszak  végére 
elsajátítják.  
 

A tanulói nyilvántartás 

21. §  (1)  A  kötelezően  választható  és  a  fakultatív  hitoktatás  esetén  az  egyházközség  lelkésze  szülői, 
gondviselői  -  az  alábbiakra  is  terjedő  -  hozzájáruló  nyilatkozat  alapján  nyilvántartást  vezet  az  alábbi 
adatokról:  

a) hitoktatásban részt vevő neve 
b) hitoktatásban részt vevő születési helye és ideje 
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme,  
d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, valamint 
e) a felek felekezeti hovatartozása. 

(2)  A  hitoktatásban  résztvevő  tanulók  személyes  adatainak  a  kezeléséért  az  egyházközség  lelkésze  és 
hitoktatója a felelős. Ezen adatok kizárólag belső ellenőrzésre és belső egyházi összesítések elkészítésére 
használhatók fel, továbbíthatók, kezelhetők a vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett. 
 

A hitoktatás dokumentumai 

22. §  (1) A hitoktatás dokumentumai 

a) elektronikus létszámlejelentő felület, 
b) hitoktatási napló, 
c) helyi tanterv, 
d) munkaidő igazolás, 
e) teljesítés igazolás, 
f) elszámolás a hittanoktatási támogatással. 

(2)  Az  evangélikus  köznevelési  intézményben  a  hittanórai  osztályzatot  az  iskolai  rendtartás  szerinti 
tanügyi dokumentumokban kell rögzíteni. 
(3)  Az  állami  iskolában  szervezett  hit-  és  erkölcstan  dokumentációs  rendjét  az  állami  jogszabályok 
határozzák  meg.  Az  állami  hit-  és  erkölcstanórákról  vezetett  hit-  és  erkölcstanórai  napló  hitelesített 
másolata kiváltja az (1) bekezdés b) pontjában írt hitoktatási naplót.  

 

A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése 

23. §  (1) A hittanoktatási igények bejelentését az egyházi jogi személyek a 22. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti létszámlejelentő felületen teljesítik. 
(2) A (3) – (6) bekezdés szerint igazolást az igazoló szeptember 30. napjáig teljesíti. 
(3) Az egyházközségek esetében 

a) az esperes igazolja az adatok megfelelőségét, indokolt esetben engedélyezi a 20. § (3) bekezdésében 
meghatározottnál  alacsonyabb  csoportlétszámot,  valamint  a  14.  §  (3)  bekezdés  szerint  az  órakeret-
növelést a megbízott lelkész számára. 
b)  az  egyházközségnek  a  létszámlejelentést  szeptember  25.  napjáig  kell  feltöltenie  az  erre 
rendszeresített elektronikus felületen. 

(4) Az evangélikus fenntartású intézményeknek az (1) bekezdés szerinti létszámlejelentést a (2) bekezdés 
szerinti határidőig kell teljesíteni.  
(5)  Amennyiben  tanév  közben  a  hittancsoportok  számában,  a  csoportonkénti  hittanórák  számában 
változás következik be, a változást az az elektronikus felületen, a változást követő 5 napon belül be kell 
jelenteni az országos irodának. 
 
24. §  (1) Az egyház az általa foglalkoztatott főállású és megbízott hitoktatókkal keretszerződést köt. 
(2) Az keretszerződés megkötéséhez  
a)  az  egyház  által  foglalkoztatott  főállású  hitoktatók  esetében  a  Püspöki  Tanács  a  9.  §  (2)  bekezdése 

szerint, 
b)  a  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktatókról,  az  általuk  várhatóan  megtartandó  3.  §  (1) 
bekezdés  b)  és  c)  pontja  szerinti  hitoktatói  órák  számáról  az  egyházközség  augusztus  15.  napjáig 
adatot szolgáltat. 

background image

 

(3) Az egyház az (1) bekezdés szerinti  keretszerződést  a 22. §-ban rögzített adatszolgáltatás teljesítését 
követő 15 napon belül véglegesít. 
(4) Kifizetés csak végleges szerződés és a teljesítés igazolása alapján történhet. 
 
25. §  A Püspöki Tanács a hitoktatásnak az a felügyeleti szerve, amely 

a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért, 
b)  dönt  a  hitoktatással  kapcsolatos  kiadványok  hittankönyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe 
történő felvételéről az EHE szakmai állásfoglalását kikérve, 

 

26. §  (1) Az esperes hitoktatásban betöltött joga és kötelessége  

a)  az  egyházmegye  területén  folyó  hitoktatás  ellenőrzése  egyházközségi  általános  látogatások  során, 
ennek  keretében  különösen  is  az  evangélikus  hitoktatás  szervezéséhez  kiállított  létszámlejelentő  lap 
adatai helyességének igazolása,  
b) a nem evangélikus köznevelési intézményekben a kerettantervek érvényesülésének biztosítása, 
c) az eljárás vitás kérdésekben, 
d) a több egyházközséget érintő hitoktatási szervezési kérdésekben való felügyelet gyakorlása,  
e) a hitoktatók felügyelő lelkészének kijelölése, 
f) a hitoktatás teljesítésének igazolása. 

(2) Az esperes további feladatai: 

a)  kapcsolattartás  a  HSM-mel,  az  országos  iroda  illetékes  osztálya(i)val  és  a  többi  egyházmegyei 
hitoktatási felelőssel,  
b)  az  egyházmegyén  belül  a  hitoktatást  végzők  között  –  egyházmegyei  közgyűlési  határozattal 
létrehozott - hitoktatási munkaközösség működtetése,  
c) a helyettesítések megszervezése.  

(3) Az esperes az (1)-(2) bekezdésben írt feladatait egyházmegyei hitoktatási felelősre bízhatja. 
 
27. §  A felügyelő lelkész feladatai:  

a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét, 
b) a főállású hitoktatóval közösen egy tanévre szóló éves munkatervet készít, s minden év szeptember 
20-ig eljuttatja a területileg illetékes esperesnek. 
c)  az  illetékességi  területéhez  tartozó  hitoktató  betegsége  esetén  vagy  más  rendkívüli  esetben  a 
megfelelő helyettesről gondoskodik, 
d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja, 
e) a hitoktatók ellenőrzésének megállapításairól tájékoztatást ad az országos iroda részére.  
 

28. §  (1)  A  HSM  a  zsinat  és  az  országos  presbitérium  döntés-előkészítő,  javaslattevő  testülete,  mely 
rendszeresen  megvizsgálja  az  egyház  hitoktatási  helyzetét,  felméri  a  lehetőségeket,  problémákat  és  a 
lehetséges lépéseket, s ezek alapján megfogalmazza stratégiai elveit. Így különösen is:  

a)  a  hitoktatással  kapcsolatosan  javaslatot  tesz  a  zsinatnak  törvény  és  szabályrendelet  alkotására,  és 
módosítására, illetve a szükséges eljárások, intézkedések megtételére, 
b) előterjesztést tesz az országos presbitériumnak a főállású hitoktatói státuszokról, 
c) a hitoktatáshoz kapcsolódó stratégiai döntéseket szakmailag előkészíti, és kommunikálja a lelkészek 
és hitoktatók felé, 
d)  gondoskodik  a  hitoktatás  ügyeinek  és  eredményeinek  folyamatos  felülvizsgálatáról,  illetve 
értékeléséről, 

(2) A HSM-t vezetője képviseli az egyház egyéb munkacsoportjai, bizottságai, valamint testületei előtt.  
(3)  A  HSM  által  meghatározott  feladatok  végrehajtása,  valamint  adminisztratív  ügyeinek  intézése  az 
országos iroda feladata.  
 
29. §  A Katechetikai Munkacsoport feladata, hogy rendszeres felmérést és elemzést készít a hitoktatás 
tartalmi kérdéseiről, s ezek alapján megfogalmazza javaslatait. Így különösen is:  

a) tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készítésével segíti a hitoktatás tartalmi munkáját, 
b) az EHE elé terjeszti a hitoktatásban alkalmazható tankönyvek jegyzékét, 
c) a hitoktatás tartalmi és módszertani kérdéseiben szaktanácsadói csoportként működik, 

background image

 

d) javaslatot tesz a szakfelügyeleti eljárás szakmai bizottságának tagjaira. 
 

30. §  Az EHE hitoktatásban betöltött feladatai: 

a) felelős a hitoktatási képzési és továbbképzési rendszer kialakításáért, s ezen programok tartalmáért, 
b) hitéleti továbbképzéseket szervez pedagógusok, hitoktatók, lelkészek számára, 
c) teológiai, pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb szakmai szempontok alapján szakmai állásfoglalást 
készít  a  hitoktatással  kapcsolatos  kiadványok  hittankönyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe 
történő felvételéről, 
d) szakmai állásfoglalást készít az e szabályrendeletben meghatározott esetekben. 

 
31. §  Az országos iroda illetékes osztály(aina)k feladata  

a) a hitoktatás országos szervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása, 
b) a hitoktatás finanszírozásával kapcsolatos adminisztráció végzése, 
c) az állami és egyházi egyeztetéseken a Püspöki Tanáccsal együttműködve a hitoktatás képviselete, 
d)  EHE-vel  való  együttműködés  a  hitéleti  továbbképzések  megszervezésében  az  adminisztratív 
feladatok ellátása terén, 
e) a hitoktatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizsgálása és a panaszkezelés végzése,  
f) az egyházmegyei hitoktatási felelősök munkájának szakmai segítése, 
g)  a  hitoktatás  állami  támogatásának  igénylése,  nyilvántartása,  felosztása,  elszámoltatása  és  állami 
szervek felé történő elszámolása,  
h)  a  szakfelügyeleti  eljárás  rendszerének  kiépítése  és  az  eljárások  megszervezése,  az  óralátogatási 
szempontrendszer kialakítása, hitoktatói önértékelő rendszer kialakítása és eredményeinek értékelése, 
i)  a  Katechetikai  Munkacsoport  javaslata  alapján  a  szakfelügyeleti  eljárásban  részt  vevő  szakmai 
bizottság tagjainak megbízása, 
j) a továbbképzéseken és szakfelügyeleti eljárásokon való részvétel nyilvántartása, 
k) szakmai tanácsadás a hitoktatók számára, az esetleges hiányosságok korrekciója, 
l) a hitoktatás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás, 
m) szükség esetén szupervízió megszervezése a hitoktatók számára 

 

V. fejezet 

A hitoktatás finanszírozási kérdései 

 

A hittanoktatás finanszírozásának forrása 

32. §  (1) A hittanoktatás finanszírozásának anyagi fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre 
a célra  

a) hit- és erkölcstanoktatás átlagbéralapú támogatása, 
b) hit- és erkölcstanoktatás tankönyvtámogatása, 
c) 8 fő alatti hit- és erkölcstan csoportok kiegészítő támogatása, 
d) fakultatív hitoktatási támogatás 

címén  biztosított  keretösszegből  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak  átadott  összeg,  valamint  az 
egyház költségvetéséből szükség esetén eszközölt kiegészítés adja. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  támogatások  felosztásáról  –  az  állami  támogatás  összegének,  valamint  az 
országos gazdasági bizottság véleményének ismeretében – az országos presbitérium dönt. 
(3) Az állami költségvetési támogatás tartós szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésével az e 
forrás felhasználására épülő hitoktatói szerződések megszűnnek.  
 
33. §  Az  országos  presbitérium  évente  a  tárgyév  július  31.  napjáig  határozatban  rögzíti  a  tanévre 
vonatkozóan 

a) a megbízott hitoktatók díjazásának módját, alapját és egységnyi értékét, 
b) az evangélikus fenntartású intézményekben szervezett kötelező hitoktatás fakultatív finanszírozású 
támogatásának számítási módját, alapját és egységnyi értékét, 
c) az állam által folyósított hittanoktatási támogatás terhére finanszírozott egyéb kiadásokat. 

 
 

background image

 

A hittanoktatás finanszírozása 

34. §  (1) Az evangélikus  fenntartású  intézményekben szervezett fakultatív finanszírozású  hittanoktatás 
költségeinek fedezéséhez az egyház a 32. §-ban felsorolt forrásokból támogatást nyújt 

a)  az  iskolalelkész  által  végzett  fakultatív  finanszírozású  hittanórák  száma  alapján  a  iskolalelkészt 
foglalkoztató fenntartónak, 
b)  az  evangélikus  intézmény  által  foglalkoztatott  személyek  által  végzett  fakultatív  finanszírozású 
hittanórák száma alapján az evangélikus egyházi intézménynek. 

(2)  Az  egyház  a  32.  §  (1)  bekezdésben  jelölt  források  terhére  saját  maga  foglalkoztatja  a  főállású  és 
megbízott hitoktatókat. 
(3) A 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti  tankönyvtámogatás  terhére az egyház finanszírozza a  hit-  és 
erkölcstanoktatás tankönyveit. 
(4) Az egyház a 32. § (1) bekezdésben felsorolt forrásokból finanszírozza a hitoktatáshoz kapcsolódó, 8. § 
(3) bekezdés szerint foglalkoztatott 

a) a főállású hitoktatók 

aa) helyi bérlettérítését, 
ab) távolsági bérlettérítését, 
ac) egyházi gépkocsi használatát, 
ad) saját gépkocsi használatát 
ad) az aa) – ad) pontok szerint nem megoldható utazás esetén útiköltség-átalány fizetését; 

b) a megbízott hitoktatók 

ba) saját gépkocsi használatát 
bb) egyházi gépkocsi használatát, 
bc) a ba) – bb) pontok szerint nem megoldható utazás esetén útiköltség-átalány fizetését. 

 

A hittanoktatási támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása 

35. 

§ (1) A 32. § (1) bekezdés szerinti támogatás folyósítása támogatói okirat alapján történik. 

(2) A támogató a támogatás kifizetését három egyenlő részletben teljesíti: 

a) első részlet november 15. napjáig, 
b) második részlet január 31. napjáig, 
c) harmadik részlet május 31. napjáig. 

(3)  A  támogatásban  részesülő  evangélikus  egyházi  intézmény  és  evangélikus  fenntartó  a  támogatás 
összegét az alkalmazásában álló, hittanoktatást végző személy díjazásának fedezetére használhatja fel. 
(4) A támogatásból fedezett hittanoktatás teljesítését az intézmény saját belső rendjéhez alkalmazkodva 
igazolja. 
(5) A támogatást igénylő a támogatás összegét  kizárólag a támogatói okiratban meghatározott céloknak 
megfelelően használhatja fel. 
(6) A támogatás felhasználását a folyósítás naptári évében kell teljesítenie a támogatásban részesülőnek. 
(7) A fel nem használt támogatás összegét a támogatás folyósításának naptári évét követő év január 20. 
napjáig kell visszafizetnie az országos egyház részére a támogatásban részesülőnek. 
(8)  A  hittanoktatási  támogatásban  részesülő  evangélikus  egyházi  intézmény  és  gyülekezeti 
intézményfenntartó  a  folyósítás  naptári  évét  követő  január  15.  napjáig  köteles  a  teljesítésről  szóló 
beszámolót  (hittanoktatási  napló)  és  a  3.  számú  melléklet  szerinti  összesítő  elszámolást  készíteni  és 
benyújtani az országos egyház részére. 
 

A főállású hitoktatókra vonatkozó további szabályok 

36. §  (1)A  hitoktatók  számára  az  EHE  rendszeres  továbbképzéseket  szervez.  A  főállású  hitoktatói 
státusz feltétele három évente legalább 30 órányi teológiai és/vagy valláspedagógiai továbbképzésen való 
részvétel. 
(2) Az országos iroda  a  főállású hitoktatók számára szakfelügyeleti eljárást  szervez, melynek elemeit  a 
szabályrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A szakfelügyeleti eljárást úgy kell megszervezni, hogy 
három  évente  minden  főállású  hitoktató  esetében  megtörténjen.  A  szakfelügyeleti  eljárás  javaslatokkal 
élhet a hitoktató munkájának fejlesztése érdekében, amit a munkáltató kötelezővé tehet. 
(3) A főállású hitoktatók juttatását a 2. számú melléklet szerint kell meghatározni.  
 

background image

 

VI. fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 
37. §  (1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  hatályba,  egyben  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi, 
munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről szóló 3/2014. (VI. 26.) szabályrendelet hatályát veszti. 
(2)  Az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005.  évi  V.  törvény  14.§  (1)  és  (3)  bekezdésének, 
alkalmazása 2018. augusztus 15. napjától történik.  
 
 
 
1. számú melléklet a 3/2018. számú országos szabályrendelethez 
 

A főállású hitoktatók szakfelügyeleti eljárásának tartalma 

 

●  Hospitáció: meghatározott óraszámban a hitoktató hittanórákat és egyéb tanórákat látogat, 

valamint megadott szempontrendszer alapján a hitoktató óramegfigyelést és értékelést végez. 
(A tapasztalatszerzés fontos eleme a megújulásnak, önfejlődésnek, szakmai előrelépésnek.)  

●  Tanóra értékelése: megadott szempontrendszer alapján a hitoktató óráját szakmai bizottság 

megfigyeli és értékeli. 

●  Reflektivitás: a hitoktató reflektív munkája a saját szakmai gyakorlatára nézve, melynek 

számos formája lehet.   

●  Szakmai konzultáció: teológiai és valláspedagógiai szakemberekkel megvalósuló konzultáció 

a hitoktató munkájáról, nehézségeiről, gyakorlatáról, kérdéseiről.  

●  Szükség esetén a hitoktató szupervízión vesz részt.  

 
 
2. számú melléklet a 3/2018. számú országos szabályrendelethez 

 

A főállású hitoktatók illetménytáblája 

 
 

Kategóri

a 

Életkor 

Illetményala

százaléka 

Garantált illetmény 

Bruttó Ft 

Bruttó Ft 

Végzettség 

Felsőfok alap  Mesterfokozat 

BA 

MA 

főiskola 

egyetem 

 1 

-25 

100 

182 700 

203 000 

 2 

26-28 

 120 

219 240 

243 600 

 3 

29-31 

 130 

237 510 

263 900 

 4 

32-34 

 135 

246 645 

274 050 

 5 

35-37 

 140 

255 780 

284 200 

 6 

38-40 

 145 

264 915 

294 350 

 7 

41-43 

 150 

274 050 

304 500 

 8 

44-46 

 155 

283 185 

314 650 

 9 

47-49 

 160 

292 320 

324 800 

 10 

50-52 

 165 

301 455 

334 950 

 11 

53-55 

 170 

310 590 

345 100 

background image

 

 12 

56-58 

 175 

319 725 

355 250 

 13 

59-61 

 180 

328 860 

365 400 

 14 

62-64 

 185 

337 995 

375 550 

 15 

65-67 

 190 

347 130 

385 700 

 

background image

 

Intézmény adatai:

3. sz. melléklet

név

Elszámolási időszak:

cím

adószám:

Óradíj

Levont adó és 

járulék

Nettó kifizetés

Kifizetőt terhelő     

27 % vagy 15 %  

Időpontja

Banki kivonat / pénztárbiz. sorszáma 

1

2

3

4

5

6

7

8

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

* Bizonylat: bérszámfejtési jegyzék, számla  
Anyagi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az összesítő elszámolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: 

P.H.

A hittan tantervben foglalt feladatok elvégzését az alábbi, hitoktatást végző személyek esetében igazolom:

Hitoktatók: 

Kelt: 

P.H.

Összesítő elszámolás  

Sorsz.

Bizonylat* azonosítója (amely 

a dokumentumot kétséget 

kizáróan azonosítja)

Hitoktatást végző személy

Teljesítés ideje / 

hitoktatás időszaka

Teljesített 

órák száma 

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatalmazott személy részére a támogatás felhasználását igazoló, valamint az összesítő elszámolást alátámasztó dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátjuk.

 intézményvezető + gazdasági vezető

intézményvezető

Bizonylaton feltüntetett összeg

Kifizetés igazolása

Felhasználás összesen:

Kapott támogatás:

Eltérés:

0 Ft

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031