Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet a szerződéskötések rendjéről

10 02 szerződési rend_20130307.pdf — PDF document, 353Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet 

a szerződéskötések rendjéről 

 
 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.§  (1)  bekezdése  alapján  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  egyházi 
egyházkormányzati  szintjén  a  szerződéskötési  gyakorlata 
egységesítése,  az  aláírás  rendjének  rögzítése,  a  felelősségi 
körök  és  jogosultságok  meghatározása,  továbbá  a 
szerződésekben  rögzített  egyházi,  egyházi  szolgálati  célok 
megvalósulásához  kapcsolódó  felelősségi  rend  kialakítása 
érdekben az alábbi szabályrendeletet alkotja: 
 
1. § 

(1)  A  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  az  országos 

iroda  valamennyi  osztályára  és  munkaágára,  az  országos 
bizottságokra, a püspöki hivatalokra, illetve az Evangélikus 
Országos  Levéltárra,  Evangélikus  Országos  Könyvtárra  és 
Evangélikus Országos Múzeumra  (a  továbbiakban:  szerve-
zeti egység) és foglalkoztatottjaira.  
(2)  Szerződéskötéssel  jogokat  és  kötelezettségeket  kizáró-
lag a jogi személyiséggel rendelkező Magyarországi Evan-
gélikus  Egyház  szerezhet,  illetve  vállalhat,  ezért  minden 
szerződésben szerződéskötő félként a Magyarországi Evan-
gélikus  Egyházat  kell  feltüntetni  függetlenül  attól,  hogy  a 
szerződés  által  ténylegesen  jogosított  vagy  kötelezett  fél 
mely  szervezeti  egység.  A  szerződésben  a  ténylegesen 
jogosított, vagy kötelezett szervezeti egységet a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  szervezeti  egységeként  fel  kell 
tüntetni. 
(3)  A  szabályrendelet  alkalmazása  során  –  elnevezéstől 
függetlenül (pl. szerződés, megállapodás, egyezség) - szer-
ződésnek  kell  tekinteni  két  vagy  több  személy  egybehang-
zó, joghatás kiváltására irányuló írásbeli nyilatkozatát, 

a) amelyben az egyház pénzbeli vagy természetbeni kö-
telezettséget  vállal, vagy amelyben szolgáltatás követe-
lésére válik jogosulttá, 
b)  amelynek  teljesítéséért  az  egyház  anyagi  felelősség-
gel tartozik, 
c)  azon  megállapodásokat,  amelyek  közvetlenül  nem 
járnak  együtt  anyagi  kötelezettség-,  illetve  felelősség-
vállalással, de abból célja és tartalma szerint a jövőben 
ilyen  keletkezhet  (keret-megállapodások)  –  (együttesen 
a továbbiakban: szerződés). 

(4)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  szerződést  írás-
ban  köthet  azzal,  hogy  a  vonatkozó  állami  szabályozás 
esetén az írásbeli szerződés szolgáltatás  igénybevétele ese-
tén e szabályrendeletnek megfelelő adattartalmú megrende-
lés  és  visszaigazolása,  illetve  ajánlat  és  elfogadása  doku-
mentummal,  míg  anyag-  vagy  árú-beszerzés  esetén  részle-
tes számlával vagy a számla mellékleteként kiállított szállí-
tólevéllel is helyettesíthető. 
(5) Csak az a szerződés érvényes, amely a jelen szabályren-
delet formai és tartalmi követelményeinek megfelel. 
 

A szerződéskötés feltételei 

 

2. § 

(1)  Természetes  vagy  jogi  személlyel,  illetve  jogi 

személyiség  nélküli  egyéb  szervezettel  a  szerződéskötés 
feltétele, hogy azt állami és egyházi jogszabály, belső egy-
házi rendelkezés ne zárja ki, az egyház által ellátott szolgá-
lat  teljesítését,  illetve  ahhoz  kapcsolódó  támogatásokat  ne 
veszélyeztesse. Szerződéskötésnél azonos feltételek meglé-
te esetén előnyben kell részesíteni az evangélikus vallásúa-

kat, illetve a szerződéskötést megelőzően egyházi szolgála-
tot teljesítőket. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően nem 
egyházi szervezettel való szerződéses jogviszony létrehozá-
sának további feltétele, hogy a szerződés megkötése a jog-
szabályokban  meghatározott  egyházi  szolgálat  és  szakmai 
feladatok ellátásához feltétlenül szükséges legyen, és hogy 

a)  az  egyház  az  adott  feladat  ellátásához  megfelelő 
szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy 
egyéb  megfelelő,  sajátos  szakmai  adottsággal,  képes-
séggel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy 
b)  az,  az  egyházi  szolgálat  és  szakmai  feladatok  része-
ként  felmerülő,  a  szerződés  tárgyát  képező  szolgáltatás 
egyedi,  időszakos  vagy  meghatározott  alkalmanként, 
időben rendszertelenül ellátandó feladat legyen.  

(3) Nem köthető szerződés: 

a)  munkavállalók  munkaköri  leírásában,  egyéb  foglal-
koztatottak  szerződésében  részletezett  feladatok  ellátá-
sára,  valamint  egyházi  testület  és  tisztségviselő  szolgá-
lata keretében ellátandó feladatokra,  
b) színleltnek minősíthető szerződéses jogviszonyra. 

 
3. § 

(1)  Amennyiben  a  szerződés  tárgya  olyan  feladat 

ellátása, amelyhez jogszabály, egyházi belső szabályrende-
let,  hatósági  határozat  vagy  előírás  meghatározott  végzett-
ség meglétét írja elő, a szerződés megkötésére csak e  vég-
zettséggel  rendelkező  személlyel,  illetve  ilyen  végzettség-
gel  rendelkező  taggal,  vagy  munkavállalóval  rendelkező 
szervezettel  kerülhet  sor.  A  szerződés  megkötése  előtt  a 
feladat  ellátására  szerződő  személy,  illetve  szervezet  köte-
les igazolni a feltételeknek való megfelelőséget. 
(2) Megbízási jogviszony keretében a munkavállaló további 
feladatot  akkor  láthat  el,  ha  azt  az  ellátott  tevékenység  jel-
lege  megengedi,  továbbá  a  végzett  munkára  fordított  idő 
nem haladja meg a teljes munkaidő húsz százalékát.  
 

A szerződések tartalmi követelményei 

 

4. § 

Szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) felek pontos  megjelölését (név, cím,  képviselő, adó-
szám, nyilvántartási szám) 
b)  a  szakmai  teljesítés  mennyiségi  és  minőségi  jellem-
zőinek meghatározását és határidejét, 
c)  a  kifizetendő  összeget  vagy  a  számlázás  alapjául 
szolgáló egységárat,  
d) a kifizetés határidejét, a következő évek előirányzatai 
terhére  vállalt  kötelezettségek  esetén  évenkénti  üteme-
zésben, 
e)  a  pénzügyi  fedezetet  biztosító  költségvetési  sor  azo-
nosítóját, 
f) a tejesítés igazolására jogosult személy megjelölését, 
g) szervezettel kötendő szerződés esetén annak megjelö-
lését,  hogy  a  szervezet  részéről  ki(k)  köteles(ek)  a  fel-
adat ellátására. 
h)  szerződés  megszűnése,  megszüntetése  feltételeit  és 
módjait, 
i) az aláíró és ellenjegyző(k) nevét és keltezéssel ellátott 
aláírását. 

 

A szerződéskötés folyamata 

 

5. § 

(1)  Szerződésen  alapuló  tevékenységet,  munkát 

csak  a  szerződés  jelen  szabályrendeletben  rögzített  módon 
történő aláírását követően lehet elkezdeni. 

background image

(2) Szerződés megkötése – jelen szabályzat 1. § (4) bekez-
désében írtak figyelembevételével kötelező az alábbi ügyle-
tek esetében: 

a) adásvétel és csere, 
b) szállítás és fuvarozás, 
c) mezőgazdasági termékértékesítés, 
d) bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet, 
e) kölcsön és hitelügylet, 
f) haszonkölcsön, 
g) biztosítás, 
h) ajándékozás, a tartási és életjáradék 
i)  mindazokban az esetekben  – így  különösen is a Tao. 
törvény  8.  §  (1)  bekezdésére  hivatkozva  –  a  gazdasági 
osztály azt előírja. 

(3)  A  (2)  bekezdésben  írtakon  túlmenően  az  evangélikus 
egyházon  kívüli  természetes  vagy  jogi  személy  részére 
történő támogatás  esetében kötelező szerződés  kötése,  míg 
a belső egyházi jogi személyek esetében  abban az esetben, 
ha azt a támogatásra vonatkozó döntés feltételként határoz-
za meg.  
 
6. § 

A szerződéskötés folyamata: 

a) előzetes tárgyalás, megbeszélés, az adatlap I-II. rész-
ének kitöltése, 
b)  a  szerződéskötési  folyamat  megkezdése,  iktatószám 
kiadása, 
c) szakmai ellenjegyzés, 
d)  szerződés  szerkesztése,  illetve  véleményezése,  vala-
mint jogi ellenjegyzése,  
e) gazdasági ellenjegyzés, 
f) kötelezettségvállalás aláírása, 
g) a szerződésiktatás. 

 
7. § 

(1) A szerződéskötést a szerződésben foglalt köte-

lezettségek teljesítésére, jogok gyakorlására jogosult orszá-
gos  iroda  igazgatója,  illetve  a  szervezeti  egység  vezetője, 
ennek hiányában az országos bizottság elnöke mint szakmai 
ellenjegyző is kezdeményezheti oly módon, hogy a szerző-
dést  kötő  másik  féllel  együttműködve  a  szerződéskötéshez 
szükséges,  a  4.  §-ban  írtaknak  megfelelő,  a  jelen  szabály-
rendelet 1. sz. mellékletét képező adatalapot elektronikusan, 
a  dokumentumkezelő  rendszerben  kitölti,  illetve  –  ameny-
nyiben  készült  -  a  szerződéskötő  fél  által  javasolt  szerző-
déstervezetet ahhoz csatolja. Az adatlapon nyilatkozni kell, 
hogy a tervezett szerződéskötés szakmai szempontból meg-
felelő, célszerű, az egyház érdekeit – az adott keretek között 
–  a  legjobban  szolgálja,  hogy  a  jogviszony  kapcsán  a  jog-
szabályokban  és  az  egyház  belső  szabályozásban  rögzített 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá a szer-
ződés  pénzügyi  fedezetének  rendelkezésre  állásáról,  meg 
kell  jelölni  a  költségvetési  keretet  és  az  e  szabályrendelet-
ben írt egyéb feltételeket.  
(2)  A  kitöltött  adatlapon  szereplő  adatokat  az  országos 
iroda gazdasági osztálya feltölti a szerződések iktatókönyv-
ében/iktatóprogramjában, az adattartalom teljességét előze-
tesen felülvizsgálja, ezt követően 5 munkanapon belül ikta-
tószámmal látja el. A gazdasági osztály az adatlaphoz kap-
csolódóan további írásbeli információt,  kiegészítést kérhet, 
egyeztetést kezdeményezhet, ebben az esetben a határidő 3 
nappal meghosszabbodhat. Az iktatószám kiadása a szerző-
déskötési  tárgyalások  megkezdését  jelenti,  szerződéskötési 
kötelezettséget  nem  eredményez.  A  gazdasági  osztály  a 
szerződés iktatószámáról tájékoztatja a szerződés kezdemé-
nyezőjét,  valamint  az  adatlapot  továbbítja  a  jogtanácsos 
részére. 

(3) Szakmai felelős dönthet további szakfeladati, munkaági 
referens  bevonásáról,  illetve  dönthet  egyes  szerződések 
esetén a jogi ellenjegyzés elhagyásáról. (pl. közüzemi szer-
ződések,  általános  szerződési  feltételek  szerint  megkötött 
szerződések). Amennyiben a gazdasági ellenjegyző szüksé-
gesnek  tartja,  ebben  az  esetben  is  jogosult  a  jogtanácsos 
bevonására, ellenjegyzés kérésére. 
(4)  Idegen  nyelven  írott  szerződéshez  mellékelni  kell  a 
magyar  nyelvű  fordítást.  Amennyiben  nincs  lehetőség  a 
magyar nyelvű fordítás fordítóirodától történő beszerzésére, 
a  magyar  nyelvű  fordításért  a  szakmai  ellenjegyző  felelős, 
aki köteles szignálni a fordítást. 
 
8. § 

(1) A jogtanácsoshoz beérkezett  adatlapon szerep-

lő  adatok  és  szerződéses  feltételek  alapján  5  munkanapon 
belül  kell  a  jogi  ellenőrzést  elvégeznie,  melynek  eredmé-
nyeképpen a jogtanácsos: 

a) a jelen szabályrendelet 2. sz. mellékletét képező szer-
ződésminták felhasználásával készített szerződést ellen-
jegyzi, vagy 
b) a szerződést megszerkeszti és ellenjegyzi.  

(2)  A  szerződést  véleményező  és  ellenjegyző  jogtanácsos 
további  írásbeli  információt,  kiegészítést  kérhet,  további 
szakmai  egyeztetést  kezdeményezhet,  melynek  idejével  az 
5 munkanap meghosszabbodik.  
(3) Jogi ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki: 

a) a szerződések tartalma a jogszabályi és belső egyházi, 
szabályrendeleti előírásoknak megfelel-e, 
b) a szerződés nem mutatja-e a jogszabályban a színlelt 
szerződés elhatárolására szolgáló jegyeket 
c)  szerződő  fél  adatai  megfelelőségére,  szerződéskötési 
képességére. 

 
9. § 

A gazdasági osztály osztályvezetője ellenjegyzésé-

vel  igazolja,  hogy  a  kötelezettségvállalás  teljesítéséhez 
szükséges,  feltüntetett  költségvetési  sor  szerint  a  fedezet 
rendelkezésre  áll  vagy  fog  állni.  A  pénzügyi  ellenjegyzés-
nek  vagy  elutasításnak  5  munkanapon  belül  meg  kell  tör-
ténnie. 
 
10. § 

(1)  A  jelen  szabályrendelet  4.  §  i)  pontjában  írt 

aláíratásról és a szerződő félhez történő igazolt eljuttatásá-
ról a szerződést kezdeményező köteles gondoskodni. 
(2) A kifizetést lehetővé tevő szerződés 1 eredeti példányát 
a  szerződéskötést  kezdeményezőnek  az  aláírást  követően 
meg  kell  küldenie  gazdasági  osztálynak,  illetve  számla 
nélküli kifizetés, számfejtés szükségessége esetén a humán-
referensnek. 
(3) A díj kifizetésére  kizárólag a  gazdasági osztályon nyil-
vántartásba  vett  szerződés alapján  kerülhet  sor  a  bizonyla-
tok  igazolásának  és  kifizetésének  rendjéről  szóló  minden-
kor  hatályos,  az  országos  iroda  igazgatójának  utasításában 
foglaltak betartásával. 
 

A nyilvántartás rendje 

 

11. § 

(1)  A  szerződések  megfelelő  példányszámban 

történő  elkészítéséről,  ellenjegyzéséről,  iktatásáról  és  nyil-
vántartásáról az azt kezdeményező, szakmai felelős köteles 
gondoskodni. 
(2) A szerződéseket - a szerződő fél által igényelt példány-
számon túl – 4 eredeti példányban kell elkészíteni. 
(3) Az aláírt szerződések egy eredeti példányát annak mel-
lékleteivel együtt a gazdasági osztálynak kell átadni, amely 
a szerződésekről a nyilvántartást vezeti.  

background image

(4)  A  szerződés  egy  további  példányát  a  jogtanácsosnak 
kell  megküldeni,  a  harmadik  példány  a  szakmai  felelősnél 
marad.  
 

Szerződésmódosítás 

 

12. § 

Szerződésmódosítás  esetén  a  jelen  szabályrende-

letben  részletezett,  a  szerződéskötésekre  vonatkozó  eljárás 
szerint kell eljárni. 
 

Jogkövetkezmények és felelősség 

 

13. § 

(1) A szerződés alakiságára vonatkozó rendelkezé-

sek  megsértésével,  valamint  ellenjegyzés  nélkül  kötött 
szerződés  semmis.  Ilyen  esetben  gondoskodni  kell  a  szer-
ződést megelőző állapot helyreállításáról, vagy  – amennyi-
ben az egyház a szerződést érvényesen létre kívánja hozni – 
a  szerződés  megfelelő  alakisággal  történő  létrehozásáról. 

Ha  nem  lehetséges  a  szerződéskötést  megelőző  állapot 
helyreállítása,  akkor  a  szerződés  alapján  az  elszámolásig 
teljesített szolgáltatás ellenértékét meg kell téríteni. 
(2)  Aki  jelen  utasítás  rendelkezéseit  megszegi,  kötelezett-
ségszegése  miatt  munkajogi  felelősségre  vonható.  Ameny-
nyiben  az  egyháznak  ezzel  kárt  is  okoz,  az  így  keletkezett 
kárt köteles megtéríteni. 
(3)  Aki  a  nélkül  vállal  az  egyház  nevében  kötelezettséget, 
hogy erre jogosultsága lenne, munkaügyi felelősségén és az 
egyházzal  szemben fennálló kártérítési felelősségén felül a 
vele szerződő félnek is teljes kártérítési felelősséggel tarto-
zik (Ptk. 221. § (2) bekezdés) 
 
14. § 

(1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  ha-

tályba. 
(2)  Jelen  szabályrendelet  rendelkezései  nem  érintik  a  szer-
ződések  pénzügyi  ellenőrzésére,  bizonylatolási  rendjére 
megállapított egyéb szabályokat. 

 

 
 

background image

1. sz. melléklet 

 

ADATLAP SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁHOZ 

 

Szerződés iktatószáma: ……………………….. 

Szerződés elkészítése: minta alapján  

jogtanácsos által 

 

 
 
 

I. Szerződéskötő fél adatai 

a) magánszemély esetén:  

- szerződéskötő fél neve: 

 

- lakcím: 

 

- születéskori neve: 

 

- anyja neve: 

 

- szül.hely és idő: 

 

- TAJ szám: 

 

- adóazonosító jel: 

 

- magánnyugdíj-pénztári tagság, 
pénztár megnevezés 

 

- nyilatkozat lelkészi jellegről: 

 

- nyilatkozat nyugdíjas jellegről: 

 

- bankszámla szám: 

 

 

b) adószámos magánszemély esetén: 

- szerződéskötő fél neve: 

 

- székhely: 

 

- születéskori név: 

 

- anyja neve: 

 

- szül.hely és idő: 

 

- TAJ szám: 

 

- adóazonosító jel: 

 

- magánnyugdíj-pénztári tagság, 
pénztár megnevezés 

 

- nyilatkozat lelkészi jellegről: 

 

- nyilatkozat nyugdíjas jellegről: 

 

- adószám: 

 

- bankszámla szám: 

 

 

c) gazdasági társaság esetén 

- szerződéskötő fél neve: 

 

- székhely: 

 

- képviselő neve: 

 

- cégbírósági bejegyzés száma: 

 

- adószám: 

 

- bankszámla szám: 

 

 

d) egyéni vállalkozó esetén: 

- szerződéskötő fél neve: 

 

- székhely: 

 

- adószám: 

 

background image

-  nyilvántartási  szám/vállalkozói 
igazolvány szám: 

 

- bankszámla szám: 

 

 

Szerződéskötő fél elérhetősége 

- telefon: 

 

- e-mail: 

 

 
 

II. Szerződéses feltételek 

- elvégzendő feladat részletezé-
se: 
 

 

- feladat időpontja, határideje, 
illetve a részfeladatok határideje: 
 

 

- fizetendő díj, illetve a számlá-
zás alapjául szolgáló egységár,  
- áfa megjelölés: 
 

 

- költségek: 
 

 

- kifizetés határideje, ütemezése: 
 

 

- költségvetés sor azonosítója: 
 

 

- elvégzett feladat egyházi igazo-
lója: 

 

- szerződéskötő fél feladatellátó 
személyének megjelölése:  
 

 

- szükség esetén a szerződés 
hatályba lépésének ideje, és 
megszűnése, megszüntetése fel-
tételei: 

 

- csatolt mellékletek: 

 
 
 
 

 
 

III. Ellenjegyzők 

a) szakmai ellenjegyzés: 

A szerződés a szabályzat 2. § (1)-
(2) 

bekezdésben 

foglaltaknak 

megfelel, annak megkötését javas-
lom: 

 
 
 

 
 

……………………………………………. 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

A  szakfeladati,  munkaági  refe-

 

background image

rensként  csatlakozva  a  szakmai 
ellenjegyzőhöz  (7.  §  (3)  bekez-
dés),  a  szerződés  megkötését  ja-
vaslom: 

 

……………………………………………. 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

b) jogi ellenjegyzés: 

A  szerződés  a  szabályzat  8.  §  (2) 
bekezdésben  foglaltaknak  megfe-
lel, annak megkötését javaslom: 

 

 
 

……………………………………………. 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

 

c) gazdasági ellenjegyzés 

A szerződés a szabályzat 9. §-ban 
foglaltaknak 

megfelel, 

annak 

megkötését javaslom: 

 
 
 

 
 

……………………………………………. 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

 
 

IV. Kötelezettségvállalás időpontja, teljesítés 

A  szerződés  aláírása,  a  kötelezettségvállalás 
időpontja: 

 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

Teljesítés időpontja

:

 

 

Budapest, 2013. ………………………… 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031