Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 3/2007. (IX.6.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyháza tulajdonában és használatában álló lakások és helyiségek használatáról és hasznosításáról.pdf
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2007. (IX.6.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyháza tulajdonában és használatában álló lakások és helyiségek használatáról és hasznosításáról.pdf

3.2007_lakásszabrend_20130718.pdf — PDF document, 178Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
3/2007 (IX.6.) országos szabályrendelet 
a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában és 
használatában álló lakások és helyiségek használatáról 
és hasznosításáról
1
 
 
A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház szolgálatában álló egyházi 
személyek  lakhatási  igényében  az  egyházi  közreműködés 
szabályait,  ezen  személyek  lakáshasználatának,  valamint  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában álló laká-
sok és nem lakás céljára  szolgáló helyiségek  hasznosításá-
nak elveit, módját és feltételeit. 
 
 
ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I. fejezet’ 
Alapelvek 
 
1. § 
(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdo-
nában álló lakás ingatlanokat elsődlegesen az országos egy-
ház  (a  továbbiakban:  egyház)  szolgálatában  álló  egyházi 
személyek - erre irányuló igénye esetén  - lakhatási gondjá-
nak megoldására kell felhasználni. 
(2) Az egyház e szabályrendelet 1. sz. mellékletében meg-
határozott  országos  tisztségviselők,  intézményvezetők  és 
egyéb egyházi személyek, valamint az egyház és egyes  in-
tézmények zavartalan működését biztosító püspöki titkárok 
és gondnokok részére  hivatalból biztosítja  az ott  megjelölt 
ingatlanokat.  
(3) A nyugdíjas egyházi személyek, akik nyugdíjba vonulá-
sukat  közvetlenül  megelőzően  országos  egyházi  alkalma-
zásban álltak, valamint túlélő házastársaik az (1) bekezdés-
sel egyezően jogosultak lakáshasználatra. 
 
1/A. §
2
  Az  országos  presbitérium  által  megjelölt,  az  egy-
ház  fenntartásában  működő  egyházi  intézményekben  szol-
gálati jogviszony alapján intézményi lelkészi feladatot ellá-
tó egyházi személyekkel használati szerződést kell kötni az 
egyház tartási kötelezettségének eleget téve, az 1/A mellék-
letben meghatározott, az általuk használt lakással kapcsola-
tos  birtoklási-,  használati-,  hasznok  szedési  rendelkezési 
jogok és felelősségvállalásra vonatkozóan. 
 
2. § 
3
Az  országos  presbitérium,  illetve  erre  irányuló 
határozatában  adott  felhatalmazás  alapján  az  országos  iro-
daigazgató  (a  továbbiakban:  presbitérium)  által  megjelölt, 
az egyház fenntartásában  működő egyházi intézményekkel 
megállapodás  köthető  a  2.  sz.  mellékletben  meghatározott 
lakásokra vonatkozóan, mely szerint e lakásokkal kapcsola-
tos birtoklási-, használati-, hasznok szedési tulajdonosi ren-
delkezési  jogok  és  felelősségvállalás  az  intézményt  illeti 
meg és terheli.  
 
3. § 
(1) Az egyház tulajdonában álló és az 1. §, 1/A. § 
és 2. § szerinti hasznosításra nem került lakás és nem lakás 
céljára  szolgáló  ingatlanok  a  presbitérium  határozata  alap-
                                                 
1
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
2
Beiktatta a 175/3/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat a 2005. 
évi VIII. törvény 81. § (4) bekezdésére utalással. Hatályos: 2013. január 1-
től. 
3
Módosította  a  169/2010.  (XI.  4)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-
lyos: 2010. november 4-től. 
ján  üzleti  alapon,  hasonló  állagú  és  felszereltségű  ingatla-
nok  helyben  szokásos  bérleti  díjának  figyelembe  vételével 
bérbe adhatók.  
(2)
4
A presbitérium a bérlési lehetőségét az Evangélikus Élet 
újságban  meghirdetheti  azzal,  hogy  a  bérbeadás  során 
előnybe  kell részesíteni az egyház által  ellátandó  feladato-
kat végzők és segítők bérleti szándékát. 
 
II. fejezet 
Értelmező rendelkezések 
 
4. § 
E szabályrendelet alkalmazásában: 
1. ingatlan: lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség 
2.
5
egyházi  személy:  az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi 
szolgálatot  végzőkről  szóló 2005. évi III. törvény 11. § és 
73.  §  (5)  bekezdésben  meghatározott  felavatott  lelkész  és 
gyülekezeti munkatárs, aki szolgálati jogviszonyban áll, va-
lamint  
3. jogviszony: bérlő és bérbeadó között használati vagy bér-
leti  szerződés,  illetve  megállapodás  létrehozására  irányuló 
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítás 
4.  szerződés:  egyházi  személlyel  lakás  ingatlanra  írásban 
megkötött  használati  szerződés,  valamint  természetes  sze-
méllyel, jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendel-
kező  szervezettel  írásban  megkötött  bérleti  szerződés. 
Ugyancsak  szerződésnek  minősül  az  egyház  és  az  egyház 
által  fenntartott egyházi intézménnyel  (a  továbbiakban: in-
tézmény) megkötött megállapodás  
5. bérlő: használati szerződés esetén egyházi személy hasz-
náló,  bérleti  szerződés  esetén  természetes  személy,  jogi 
személy  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet, 
illetve megállapodás esetén az intézmény 
6.
6
bérbeadó: a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdo-
nos, és úgyis mint az 1/A. §-ban meghatározottak esetén a 
használatra, illetve annak átengedésére is jogosult. A tulaj-
donosi, használati jogokat a presbitérium gyakorolja azzal, 
hogy egyes jogosítványait írásban az országos irodaigazga-
tóra ruházhatja át. 
7. bérleti díj: használati szerződés esetén fizetendő haszná-
lati díj, bérleti szerződés esetén a bérleti díj, illetve megál-
lapodás esetén intézményi díj 
 
 
MÁSODIK RÉSZ 
BÉRLETI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ REN-
DELKEZÉSEK 
 
III. fejezet 
Jogviszony létrejötte 
 
5. § 
(1)  Jogviszony  írásbeli  szerződéssel,  a  presbitéri-
um  határozata  alapján  határozott  vagy  határozatlan  időtar-
tamra hozható létre.  
(2)  Amennyiben  a  bérleti  szerződés  a  jogviszony  időtarta-
máról nem rendelkezik, azt határozatlan idejű szerződésnek 
kell tekinteni. 
 
                                                 
4
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
5
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
6
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
background image
6. § 
(1) A szerződésnek legalább az alábbiakat kell tar-
talmaznia: 
a) az ingatlan azonosító adatai: címe, alapterülete, kom-
fort fokozata, felszereltsége stb. 
b) a bérlő személyi azonosító adatai, 
c) a szerződés időtartamát 
d) a bérleti díj és a külön szolgáltatások díjának össze-
gét és fizetése módját, 
e) birtokba adás időpontját, 
f) nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén annak a te-
vékenységnek az igazolt megjelölését, amelyet az ingat-
lanban a bérlő folytatni kíván. 
(2) A szerződésnek az e szabályrendelet ismeretére és ren-
delkezéseinek elfogadására történő utalást tartalmaznia kell. 
 
7. § 
(1)  A  szerződést  minden  bérlővel  önállóan  kell 
megkötni.  
(2)  Ingatlan  csak  annak  adható  bérbe,  aki  a  szerződésben 
vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a la-
kásból  a  vele  együtt  lakókkal,  befogadottakkal  együtt  60 
napon belül kiköltözik, és tudomásul veszi, hogy sem a ma-
ga, sem a  vele együtt lakók, befogadottak részére a bérbe-
adó másik lakást, egyéb elhelyezést, illetve pénzbeli térítést 
nem  biztosít,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  vele 
együtt lakók, befogadottak jogos elhelyezési igényének ki-
elégítéséről maga gondoskodik. 
 
8. § 
(1) Az ingatlan bérleti díját a presbitérium határo-
zatában állapítja meg azzal, hogy a lakás esetén a területileg 
illetékes  önkormányzat  rendeletében  meghatározott,  a  szo-
ciális  bérlakásokra  irányadó  szabályokat  kell  figyelembe 
venni. 
(2) A presbitérium jogosult indokolt határozatában a bérleti 
díjat  ettől  eltérően  megállapítva  korlátlanul  mérsékelni,  il-
letve elengedni. 
(3) A bérleti díjat minden évben - legalább a KSH által az 
előző évre vonatkozóan megállapított inflációs mértékben - 
kell emelni. 
(4)
7
A  presbitérium  az  1.  sz.  mellékletben  meghatározottak 
részére  bérleti díj mentesen biztosítja  az ott  meghatározott 
ingatlant. 
(5)
8
A  presbitérium  az  1/A.§.  sz.  mellékletben  meghatáro-
zottak  használati  díj  mentesen  biztosítja  az  ott  meghatáro-
zott  ingatlant,  vagy  lakás  ingatlan  biztosítása  helyett  hasz-
nálati hozzájárulást fizet. 
 
9. § 
(1) A bérlő a bérleti díjon felül köteles megtéríteni 
az ingatlan használatával kapcsolatos valamennyi közüzemi 
és egyéb külön szolgáltatások (a továbbiakban: külön szol-
gáltatás) díját. 
(2) A külön szolgáltatás különösen is: 
a) hideg és melegvíz-ellátás és csatornahasználat, 
b) központi fűtés, 
c) világítás és áramellátás, 
d) telefon- és internet használat, 
e) háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása, 
f) közös használatra szolgáló helyiségek, területek fűté-
se, világítása  
g) rádió- és televízióadók vételének biztosítása, 
h) kéményseprés és egyéb hatósági ellenőrzés díja, 
                                                 
7
Beiktatta a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2010. november 4-től. 
8
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
i) rovar és rágcsálóirtás, 
j) garázshasználat és gépkocsi beállási lehetőség, 
k) kertek, kerthelyiségek ápolása, rendben tartása, 
l)
9
az ingatlan biztosításának díja. 
(3)
10
A  külön  szolgáltatások  díja  a  ténylegesen  felmerült 
költségek alapján tételes vagy havi költségátalány formájá-
ban  évenkénti  elszámolással,  az  időközi  változások  figye-
lembevételével  kerül  megállapításra.  Egyedi  mérhetőség 
hiányában  a  bérleti  szerződésben  megállapított  alapterület 
arányában,  költségfelosztással  kerül  megállapításra,  ennek 
hiányában  egyösszegű  vagy  alapterület  nagyságára  vonat-
koztatott-  évenként  meghatározott  -  m2/Ft/hó  összegű  kü-
lön szolgáltatások díját kell megállapítani. 
(4) A presbitérium jogosult indokolt határozatában a külön 
szolgáltatások  díját  ettől  eltérően  megállapítva  korlátlanul 
mérsékelni, illetve elengedni. 
 
IV. fejezet 
A felek jogai és kötelezettségei 
 
10. §
11
  (1) A bérbeadó kötelezettsége a bérleti jogviszony 
megkezdésekor az ingatlant tiszta és rendeltetésszerű hasz-
nálatra  alkalmas  állapotban  átadni.  Az  ingatlan  tiszta  álla-
potúnak minősül, hogy a helyiségek frissen festettek, a nyí-
lászárók,  burkolatok,  beépített  bútorok  és  berendezések 
üzemképesek, épek és tiszták. 
(2)  A  bérleti  jog  fennállása  idején  –  e  szabályrendeletben 
rögzített  kivételek,  eltérő  rendelkezések  figyelembevételé-
vel  is  -  bérbeadó  köteles  gondoskodni  az  ingatlan  állag-
megóvásáról  és  felújításáról,  valamint  állandó  üzemképes 
állapotáról,  az  ezt  akadályozó  hibák  megszüntetéséről.  A 
bérbeadó e  kötelezettségét az életveszélyt okozó, az ingat-
lan  állagának  jelentős  romlást  eredményező,  valamint  az 
ingatlan rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályo-
zó  hibák  esetében  haladéktalanul;  azonnali  beavatkozást 
nem  igénylő  hibák  esetében  pedig  általában  az  épület  kar-
bantartásával vagy felújításával összefüggésben köteles tel-
jesíteni.  
(3)  A  bérleti  jog  fennállása  idején  –  e  szabályrendeletben 
rögzített  kivételek,  eltérő  rendelkezések  figyelembevételé-
vel is  - bérlő köteles gondoskodni a lakáson belüli  karban-
tartási feladatokról. 
 
11. § 
(1) A bérlő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen 
és  jó  gazda  gondosságával  használni,  illetve  a  keletkezett 
hibákat  köteles  a  bérbeadónak  bejelenteni.  Amennyiben 
bérlő  kötelezettségének  megszegése  miatt  az  ingatlanban 
kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől – választás szerint - a 
hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti. 
(2) A bérlő köteles az ingatlanban életvitelszerűen lakni, azt 
rendszeresen használni. 
(3)
12
A  bérbeadó  a  rendeltetésszerű  használatot,  illetőleg  a 
szerződésben  foglaltak  teljesítését  évente  ellenőrizheti,  a 
bérlő  köteles  biztosítani  az  ingatlanba  történő  bejutást,  il-
letve tűrni az ellenőrzést. 
(4) A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles az ingatlant 
                                                 
9
Beiktatta a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2010. november 4-től. 
10
Módosította a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi határozat. Hatá-
lyos: 2009. május 28-tól. 
11
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
12
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
background image
és annak berendezéseit tiszta és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. Ennek elmu-
lasztása  esetén  a  bérlő  köteles  ennek  költségét  a  bérbeadó 
felszólítására megfizetni. 
 
12. § 
A  bérbeadó  és  a  bérlő  írásban  megállapodhatnak, 
hogy  a  bérlő  az  ingatlant  korszerűsíti.  A  megállapodásnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvégzésének költ-
ségei melyik felet terhelik. 
 
13. § 
(1) A bérbeadó, illetőleg a bérlő az őt terhelő mun-
kát  úgy  köteles  elvégezni,  hogy  a  bérlemény,  illetve  más 
ingatlanok  rendeltetésszerű  használatát  ne  akadályozza.  A 
munka  megkezdéséről  és  várható  időtartamáról  a  bérlőt 
előzetesen  értesíteni  kell.  Az  életveszély  elhárításához 
szükséges munka a másik fél felszólítása nélkül is elvégez-
hető.  
(2) A bérlő köteles tűrni az ingatlan karbantartásával, felújí-
tásával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével és kor-
szerűsítésével  kapcsolatos,  valamint  a  bérbeadót  terhelő 
egyéb munkák elvégzését. 
 
14. § 
Ha az ingatlan karbantartásával, felújításával, hely-
reállításával,  átalakításával,  bővítésével  kapcsolatos  mun-
kák csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők 
el,  a  bérleti jogviszony  a  munkák  elvégzésének  időtartam-
ára szünetel. A szünetelést és annak időtartamát a bérbeadó 
és  a  bérlő  megállapodása  állapítja  meg.  A  bérbeadó  az  át-
menetileg  kiköltöztetett  bérlő  részére  köteles  másik  ingat-
lant felajánlani, illetve bérlő ingóságai elhelyezése és költö-
zése költségei a bérbeadót terhelik. 
 
15. § 
(1)  Az  ingatlanokba  a  bérlő  a  bérbeadó  írásbeli 
hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét 
(örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke), befogadott 
gyermekétől született unokáját, illetve  szülőjét  (örökbe  fo-
gadó,  mostoha-  és  nevelőszülője).  Más  személyt  csak  a 
bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével fogadhat be.  
(2) A bérlő bérleti jogát nem adhatja el, nem cserélheti el, 
albérletbe,  használatba  nem  adhatja,  illetve  azt  semmilyen 
módon  nem  terhelheti  meg.  E  kötelezettség  megszegése 
miatt a bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondható. 
 
V. fejezet 
A jogviszony megszűnése 
 
16. § 
(1) A bérleti szerződés megszűnik, ha 
a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszünte-
tik, 
b) az ingatlan megsemmisül, 
c) az arra jogosult felmond, 
d) a bérlő meghal,  
e) a jogi személy, illetőleg a nem jogi személyiségi for-
mában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül meg-
szűnik, illetve 
g) e szabályrendeletben meghatározott esetekben. 
(2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel be-
következéséig  tartó bérleti jog, a  szerződésben  meghatáro-
zott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szű-
nik meg. 
(3) A jogviszony a jogosult halálát vagy megszűnését köve-
tően nem folytatható, nem ruházható át. 
 
17. § 
(1) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, 
ha a bérlő 
a)  a  bérleti  díj  és  az  igénybe  vett  külön  szolgáltatások 
díjának elszámolására vonatkozó fizetésre megállapított 
időpontot követően nem fizeti meg, 
b)  a  szerződésben  vállalt  vagy  jogszabályban  előírt 
egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 
c) az ingatlant rongálja vagy a rendeltetésével ellentéte-
sen használja. 
(2) Ha a bérlő a fizetésre megállapított időpontot követő 30 
napon  belül  a  bármely  díjat  nem  fizeti  meg,  a  bérbeadó 
írásban  felmondással  élhet.  A  felmondás  az  elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. 
(3)  Ha  a  bérlő  a  szerződésben  vállalt,  vagy  jogszabályban 
előírt kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt ha-
táridőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizen-
öt  napon  belül  írásban  felmondással  élhet.  A  felmondás  a 
hónap utolsó napjára szólhat. 
(4) A határozatlan idejű bérleti szerződés az a-c) pontokban 
meghatározott  okok  fennállása  nélkül  is  felmondható,  a 
felmondási idő hat hónapnál rövidebb nem lehet. 
 
 
HARMADIK RÉSZ 
HASZNÁLATI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 
 
VI. fejezet 
Használati jogviszony létrejötte 
 
18. § 
(1)
13
E  szabályrendelet  1.§  (2)  bekezdésében  meg-
határozottak kivételével, az egyházi személy lakásigénylési 
bejelentésével  egyidejűleg  nyilatkozni  köteles  arról,  hogy 
szolgálati  helyén  ő  vagy  házastársa  saját  tulajdonú  ingat-
lannal rendelkezik.  A  valótlan tartalmú  nyilatkozat fegyel-
mi vétségnek minősül. 
(2) Az egyházi személyekkel határozott időtartamú haszná-
lati szerződést kell kötni, legfeljebb szolgálati jogviszonyuk 
betöltéséig  terjedő  határozott  időtartamra.  Amennyiben  a 
használati  szerződés  a  jogviszony  időtartamáról  nem  ren-
delkezik, azt a szolgálat idejéig tartó határozott idejű szer-
ződésnek kell tekinteni. 
(3)  A  nyugdíjas  egyházi  személyek  használati  szerződése 
életük végéig tarthat.  
(4) A lakáshasználat ellenértékét az egyházi szolgálat díja-
zásának megállapítása során figyelembe kell venni. 
 
19. §
14
  (1)  A  szabályrendelet  1.  §  (2)  bekezdésében  meg-
határozottak használati díj fizetés alól mentesülnek. 
(2) Az 1/A. §-ban meghatározott intézményi lelkészek ese-
tén  a  fenntartó  az  általa  meghozott  határozatban  foglaltak 
szerint,  az  alábbi  sorrend  betartásával  biztosítja  lakhatásu-
kat  azzal,  hogy  amennyiben  az  intézményi  lelkész,  illetve 
házastársa  egyéb  szolgálati  jogviszonya  alapján  már  jogo-
sult lakáshasználatra, akkor a  fenntartó további lakásbizto-
sításhoz, annak költségeihez nem járul hozzá: 
a) az országos egyház tulajdonában álló ingatlanban biz-
tosítja a lakhatást használati díj mentesen, 
b)  belső  egyházi  jogi  személy  tulajdonában  álló  ingat-
lanban biztosítja a lakhatást használati díj mentesen, 
                                                 
13
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
14
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től.. 
background image
c)  az  egyházi  személy  (házastársa,  egyenesági  leszár-
mazója)  tulajdonában  álló  ingatlant  használja,  melyhez 
használati hozzájárulást biztosít a fenntartó, 
d) az országos egyház az általa bérelt ingatlanban bizto-
sítja a lakhatást használati díj mentesen, 
e)  amennyiben  a  fenntartó  az  a-d)  pontokban  meghatá-
rozott  módon  nem  tudja  a  lakáshasználatot  biztosítani, 
akkor az intézményi lelkész a c) pont szerinti használati 
díj hozzájárulásra jogosult. 
(3)
15
Az  intézményi  lelkészi  szolgálat  ellátása  idején  töltött 
fizetés nélküli szabadság, a szolgálat  végzés alóli mentesí-
tése idejére a fenntartó a c) és e) pontokban írtak esetére a 
használati díj hozzájárulást nem biztosítja. 
 
20. §
16
  (1) Az egyházi személy által fizetendő külön szol-
gáltatások  díjaként,  az  átalánydíjat  kell  meghatározni  a 
ténylegesen igénybe vett alapterület figyelembevételével. 
(2) Az 1/A. §-ban meghatározott intézményi lelkészek ese-
tén  a  fenntartó  az  általa  meghozott  határozatban  mértékig 
megfizeti a külön szolgáltatások díját, mely fölötti összeget 
az egyházi személynek kell teljesítenie. 
(3)
17
Az  intézményi  lelkészi  szolgálat  ellátása  idején  töltött 
fizetés nélküli szabadság, a szolgálat  végzés alóli mentesí-
tése idejére a külön szolgáltatások díjának viseléséhez nem 
járul hozzá. 
 
VII. fejezet 
A felek jogai és kötelezettségek 
21. §
18
  A szabályrendelet 1. § (2) bekezdésében meghatá-
rozottakat  –  a  püspöki  titkárok  és  gondokok  kivételével  - 
nem terheli a 10. § (3) bekezdésbe foglalt karbantartási kö-
telezettség, azt a bérbeadó végzi el. 
 
VIII. fejezet 
A használati szerződés megszűnése 
 
22. § 
(1) A használati szerződés a 16. §-ban meghatáro-
zottakon túlmenően megszűnik az egyházi személy szolgá-
lati jogviszonya megszűnésekor. 
(2) Amennyiben egyházi személy a szerződés megszűnését 
követően a lakást nem hagyja el, az fegyelmi vétségnek mi-
nősül. 
 
 
NEGYEDIK RÉSZ 
MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RENDELKE-
ZÉSEK 
 
IX. fejezet 
A megállapodás létrejötte 
 
23. § 
(1) A megállapodás legfeljebb 5 évig tartó határo-
zott  időtartamra  köthető,  mely  határidő  lejártát  követően 
folytatott  tárgyalások  eredményeképpen  új  megállapodás 
köthető. 
                                                 
15
Beiktatta  a  354/2013.  (VII.  18.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-
lyos: 2013. július 18-tól. 
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
17
Beiktatta  a  354/2013.  (VII.  18.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-
lyos: 2013. július 18-tól.
 
18
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
(2) A megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem 
kerül. 
 
X. fejezet 
A megállapodó felek jogai és kötelezettségei  
 
23/A. §
19
 
A  presbitérium  az  2.  sz.  mellékletben 
meghatározottak részére intézményi díj mentesen biztosítja 
az ott meghatározott ingatlant. 
 
24. §
20
  (1)  A  megállapodásban  rögzíthető,  hogy  az  intéz-
mény  a  használatába  adott  lakásokkal  kapcsolatos  külön 
szolgáltatások díjának teljesítés érdekében jogosult a mérő-
órák átíratására is. 
(2) Az intézmény köteles gondoskodni az ingatlan az ingat-
lan  állagmegóvásáról  és  felújításáról,  valamint  állandó 
üzemképes állapotáról, az ezt akadályozó hibák megszünte-
téséről. 
(3) Az intézmény köteles minden év december 31. napjáig 
megtéríteni  azokat  a  terheket  és  kiadásokat,  amely  az  in-
tézmény  előzetes,  írásbeli  hozzájárulását  követően  az  egy-
ház részéről kerül teljesítésére. E határidőt követő késedel-
me  esetén  a  Ptk.  szerinti  késedelmi  kamat  fizetésére  köte-
les. 
 
25. § 
A lakás kizárólag az intézménnyel munkaviszony-
ban vagy szolgálati viszonyban álló személynek adható át - 
írásbeli  szerződéssel  -  arra  az  időtartamra,  amíg  az  intéz-
ménnyel jogviszonyban áll. 
(2)  A  szerződésben  az  intézmény  köteles  legalább  e  sza-
bályrendelet rendelkezéseit alkalmazni. 
 
25/A. §
21
 
Nem  kell  megállapodást  kötni  azon  in-
tézményekkel, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház  tulajdonában  álló  ingatlanában  működnek,  és  a  lakás 
ezen ingatlanon belül került kialakításra. 
 
 
ÖTÖDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
ÖTÖDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
26. § 
(1)  E  szabályrendelet  2008.  január  1.  napján  lép 
hatályba. 
(2)  Amennyiben  az  e  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó 
bérlő  nem  rendelkezik  írásbeli  bérleti  szerződéssel,  akkor 
annak,  e  szabályrendelet  szabályai  szerinti  megkötéséről  a 
presbitériumnak gondoskodni kell. 
(3)
22
Amennyiben  az  e  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó 
egyházi  intézmény  írásbeli  szerződése  e  szabályrendelet 
23.§  (1)  bekezdésében  írtakkal  ellenkező  rendelkezést  tar-
talmaz,  a  presbitérium  jogosult  indokolt  határozatában  a 
szerződés  időtartamát  e  szabályrendelet  rendelkezéseitől 
eltérően megállapítani.  
                                                 
19
Beiktatta a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2010. november 4-től. 
20
Módosította  a  175/3/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  81.  §  (4)  bekezdésére  utalással.  Hatályos:  2013. 
január 1-től. 
21
Beiktatta a 169/2010. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2010. november 4-től. 
22
Módosította a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi határozat. Hatá-
lyos: 2009. május 28-tól. 
background image
(4)
23
Amennyiben  az  e  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó 
bérlő írásbeli bérleti szerződése nem tartalmazza e szabály-
rendelet 6.§-ban írtakat vagy a szabályrendelet rendelkezé-
seitől eltérő tartalommal szabályozza, a  presbitérium  köte-
les a szerződést e szabályrendelet szerint módosítani vagy a 
bérleti szerződés rendelkezései szerint, annak következmé-
nyei alkalmazásával megszüntetni. 
(5)
24
Az 1985. január 1. napja előtt létrejött bérleti és hasz-
nálati szerződések esetén a szerződést nem kell módosítani, 
megszüntetni. 
                                                 
23
Módosította a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi határozat. Hatá-
lyos: 2009. május 28-tól. 
24
Számozását módosította a 60/2009. (V. 28.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2009. május 28-tól. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930