Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

7/2018. (IX. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól

LÉM szabályrendelet_20181108.pdf — PDF document, 338Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

7/2018. (IX. 8.) országos szabályrendelet 

a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  az  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi 
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – utalva egyházi szolgálat külön 
területeiről  szóló  2005.  évi  V.  törvény  17/A.  §  (6)  bekezdésre  –  a  lelkészi  életpályamodell  részletes 
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. fejezet 

A szabályrendelet hatálya 

 

1. § 

A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 

a) a képzési és minősítési rendszer, 
b) a jelzőrendszer és támogató szolgálat, és 
c) az illetményrendszer. 

 
2. § 

(1) A képzési és minősítési rendszer célja, hogy  

a)  összefogja  azokat  a  továbbképzési  formákat,  amelyek  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen 
folytatott képzésre építve biztosítják a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás lehetőségét 
és kötelezettségét. A rendszer működtetésének tapasztalatai visszajelzésként szolgálnak az alapképzést 
folytató egyházi felsőoktatási intézmény számára; 
b)  meghatározza  azokat  a  képzési  formákat  és  kritériumokat,  amelyek  elvégzése,  teljesítése  feltétele 
bizonyos speciális lelkészi munkakörök, tisztségek vagy megbízatások betöltésének;  
c) biztosítsa a lelkészi szolgálat minőségbiztosításának alapjait. 

(2) A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszere az alábbiakból áll: 

a) az egyház által szervezett valamennyi lelkész számára kötelező továbbképzések: részvétel a lelkészi 
munkaközösségek, 

az 

országos 

lelkészkonferencia, 

az 

egyházkerületi 

munkaévkezdő 

lelkészkonferencia munkájában és a Lelkészakadémia kurzusain; 
b) az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés; 
c)  az  egyház  által  az  igazgató  lelkészek,  a  magasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkészek, 
valamint az intézményvezető lelkészek számára szervezett, kötelező, a vezetőképzésre épülő magasabb 
szintű vezetőképzés; 
d) kötelező továbbképzések meghatározása a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz (iskolalelkész, 
kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész stb.);  
e) az egyház által a kísérőlelkészek számára szervezett képzés; 
f) minősítési kollokvium. 

 
3. §  (1) A jelzőrendszer és támogató szolgálat célja, hogy támogassa a lelkészeket életük és szolgálatuk 
mindazon területein, amely területeken tapasztalható elakadások megnehezíthetik a hiteles szolgálatot.  
(2)  Jelzőrendszerként  az  éves  kötelező  önértékelés  és  esperesi  konzultáció  szolgál,  mely  keretében 
meghatározhatók  azok  az  igények  és  szükségletek,  amelyekhez  személyi  vagy  egyéb  segítségforrások 
rendelhetők. 
(3)  A  lelkészi  életpályamodell  jelzőrendszer  és  támogató  szolgálatának  rendszere  –  a  (2)  bekezdésben 
meghatározottakon túlmenően – az alábbiakból áll:  

a) a szakmai személyiség támogatása 

aa) ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban (kötelező); 
ab) egyéb továbbképzések és támogatások (önkéntes); 
ac) sabbat idő (önkéntes) 

b) a pszichés én fejlesztése 

ba) ordinációhoz szükséges pszichológiai állapotfelmérés (kötelező); 
bb) professzionális segítő szakember igénybevétele (önkéntes) 

c) spirituális identitás ápolása  

ca) kísérőlelkészi kapcsolat a beosztott lelkészi évek végéig (kötelező); 
cb) kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után (önkéntes); 

background image

cc) egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel (önkéntes)  

d) interperszonális kapcsolatok 

da) professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele (önkéntes); 
da) rekreációs programok igénybevétele (önkéntes) 

e) egészségügyi szűrővizsgálat (önkéntes). 

(4)  A  lelkészi  illetményrendszer  célja,  hogy  meghatározza  a  teljesállású  és  e  szabályrendeletben 
meghatározott,  adott  szolgálati  hely  méretének  megfelelően  országos  egyházi  támogatásban  részesített 
szolgálati  jogviszonyban  álló  lelkészek  rendszeres  havi  illetményének  minimális  mértékét.  A  lelkészi 
illetménytáblával előreláthatóvá válik, hogy a teljes életúton – legalább – milyen díjazásban részesül egy 
lelkész.  
(5) A lelkészi életpályamodell elemeit kreditrendszer fogja össze. Az életpályamodell meghatározó ele-
mei együttesen biztosítják a lelkészi életút kereteit, valamint a minőségbiztosítás alapjait. Az illetményka-
tegóriákba való továbblépést az adott ciklusban elérendő kreditek megszerzése teszi lehetővé. 
 
4. §  A lelkészi életpályamodell kiterjed: 

a)  valamennyi  lelkészre  –  ideérve  a  magasabb  szintű  egyházkormányzati  és  országos  egyházi 
alkalmazásban  álló,  valamint  beosztott  lelkészre  is  –,  akik  kötelesek  a  jogszabályokban  írt,  az 
életpályamodell  kötelező  elemeinek  eleget  tenni,  valamint  jogosult  a  jogszabályokban  írt,  az 
életpályamodell jelzőrendszeri és támogató szolgálatát, és illetményrendszerét igénybe venni.  
b)  az  illetményre  vonatkozó  szabályai  kiterjednek  –  e  szabályrendelet  meghatározottak 
figyelembevételével – a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkalmazásban álló, 
valamint beosztott lelkészekre is. 
 

5. § 

(1)  Minden  kötelező  képzés  munkaidőnek  számít,  amely  időtartama  alatt  a  helyettesítés 

megszervezése az illetékes esperes, az igazgató lelkész, illetve a lelkész szolgálati helye szerint illetékes 
felettes feladata. 
(2) A lelkészek írásban előterjesztett kérelme esetén a kötelező képzési kötelezettség idejébe nem kerül 
beszámításra: 

a)  az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  (a 
továbbiakban:  Sztv.)  27  §  (2)  bekezdés  f–i)  pontjaiban,  valamint  a  (3)  bekezdésben  meghatározott 
szolgálat ideje, 
b) az Sztv. 29. §–ban meghatározott rendelkezési állományban töltött idő, 
c) az Sztv. 53. § (3) bekezdésében meghatározott betegszabadság ideje, 
d) az Sztv. 56. §–ban meghatározott szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje, 
e) a doktori tanulmányok időtartama,  
f) az Sztv. 57. §–ban meghatározott tartós szabadságon töltött idő, valamint 
g) e szabályrendelet 3. § (3) bekezdés ac) pontjában írt sabbat idő 

azzal,  hogy  az  egyházi  szolgálatba  való  visszalépésük  esetén  rendszeres  havi  illetményük  minimális 
mértéke a visszalépéskor kezdődő ciklus szerinti életkoruk alapján kerül meghatározásra. 
 
6. § 

(1)  A  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alap  rendes  tagjának  minősülő  gyülekezeti 

munkatársak, mint egyházi személyek az életpályamodell alkalmazása során lelkésznek minősülnek. 
(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói egyéb jogszabályok – állami és egyházi felsőoktatási 
törvény, illetve belső egyetemi szabályzatok – alapján teljesítik a minőségbiztosítási követelményeket.  
 

II. fejezet 

A képzési és minősítési rendszer elemei 

 

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában 

7. §  (1)  A  lelkészi  munkaközösségek  a  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési  részeként  a 
lelkészek kötelező továbbképzésének része. 
(2) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy 
ülésnek  számítanak.  A  lelkészek  és  lelkészjelöltek  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  az  ülések 
legalább  60  %–án  kötelesek  részt  venni.  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  lelkészi  munkaközösség 

background image

elnöke  végzi,  az  ülést  követő  8  napon  belül  megküldi  a  területileg  illetékes  püspöki  hivatalnak  és  az 
országos irodának.  
(3) A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként végzi munkáját. Az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség  tagjai  az  egyházmegye  területén  élő  lelkészek  és  lelkészjelöltek,  akiknek  joga  és 
kötelessége a munkaközösség alkalmain való részvétel. Az országos egyházi szolgálatban álló lelkészek – 
választásuk szerint – a lakóhelyük vagy a szolgálati helyük szerinti lelkészi munkaközösség tagjai.  

 

Részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában 

8. § 

(1)  Az  országos  lelkészkonferencia  a  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési  részeként  a 

lelkészek  kötelező  továbbképzési  alkalma.  A  lelkészek  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  az 
ülések legalább 20 %–án kötelesek részt venni. A többnapos ülések egy ülésnek számítanak.  
(2)  A  lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  a  püspöki  tanáccsal  egyetértésben  szervezi  az 
országos lelkészkonferenciákat.  
(3)  A  lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  minden  év  végén  meghatározza  a  következő  évi 
országos lelkészkonferenciák témájának fő irányelveit. 
(4) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége kijelöli azt a szakmai tanácsadó testületet, amely a 
lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  elnökének  irányításával  végzi  az  országos 
lelkészkonferenciákkal kapcsolatos szakmai, szervezési feladatokat. Az országos lelkészkonferenciákról a 
lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke a szövetségnek jelentést tesz. 
(5)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  az  országos  lelkészi  munkaközösség  elnöke  végzi,  és  a 
lelkészkonferenciát  követő  8  napon  belül  megküldi  a  területileg  illetékes  püspöki  hivatalnak  és  az 
országos irodának.  
 

Részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  által  évente  szervezett  munkaévkezdő  lelkészkonferencia  a  lelkészi 
életpályamodell  képzési  és  minősítési  részeként  a  lelkészek  kötelező  továbbképzésnek  része,  melynek 
valamennyi meghirdetett alkalmán – az illetékes püspök által adott írásbeli felmentés hiányában – minden 
lelkész köteles részt venni. 
(2) A részvételről szóló nyilvántartást az illetékes püspöki hivatal végzi, és a lelkészkonferenciát követő 8 
napon belül az országos irodának is megküldi.  
 

Részvétel a Lelkészakadémia kurzusain  

10. § (1)  A  Lelkészakadémia  kurzusain  való  részvétel  a  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési 
részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.  
(2)  A  továbbképzési  kötelezettséget  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  legalább  két  alkalommal 
kell  teljesíteni.  Az  e  szabályrendelet  11–14.  §–ban  írt  lelkészi  szolgálati  feladatokat  ellátó  lelkészek 
számára – szolgálati feladatukhoz kapcsolódó – kötelező továbbképzést a LÉM Bizottság elrendelhet.  
(3)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  vezetője  végzi,  és  az  adott  kurzust  követő  8 
napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  
(4) A Lelkészakadémia kurzusainak részletes szabályairól a Lelkészakadémia által meghatározott – és az 
országos  presbitérium  által  jóváhagyott  –  szervezeti  és  működési  szabályzat  vonatkozó  szabályai 
rendelkeznek. 
 

Részvétel a beosztott lelkészi képzésekben 

11. § (1)  A  beosztott  lelkészek  kötelesek  a  parókusi  alkalmassági  vizsgálatot  megelőzően  a 
Lelkészakadémia  által  szervezett  vezetőképzésen,  valamint  a  részükre  meghirdetett  speciális 
lelkészakadémiai kurzuson részt venni.  
(2)  E  szabályrendelet  hatályba  lépese  napján  már  érvényes  parókusi  alkalmassági  vizsgát  tett  lelkészek 
kötelesek a lelkészi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőkép-
zést teljesíteni.  
(3)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  végzi,  és  a  részvételt  követő  8  napon  belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  
 

Részvétel a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz szükséges képzésben 

background image

12. §  (1) Az alábbi speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek továbbképzése az országos iroda

 

koor-

dinálásával valósul meg.  
(2) Speciális lelkészi szolgálatot az alábbi lelkészek végeznek: 

a) iskolalelkész,  
b) egyetemi lelkész,  
c) hitoktató lelkész, 
d) diakóniai intézményi lelkész, 
e) kórházlelkész, 
f) börtönlelkész, 
g) tábori lelkész. 

 

Kísérőlelkészi feladatok ellátásához nyújtott segítség 

13. § A kísérőlelkészi feladatok ellátásához az egyház segítséget nyújt a kísérőlelkészek számára. 
 

Részvétel az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az 

intézményvezető lelkészek számára szervezett vezetőképzésben 

14. §  (1) Az e feladatokat ellátó lelkészek kötelesek legkésőbb a feladat elvállalását követően egy éven 
belül a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a Lelkészakadémia által szervezett, maga-
sabb szintű vezetőképzésben részt venni.  
(2)  E  szabályrendelet  hatályba  lépése  napján  már  ilyen  tisztséget  betöltő  lelkészek  kötelesek  a  lelkészi 
életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesíteni.  
(3)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  végzi,  és  a  képzést  követő  8  napon  belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  
 

Minősítési kollokvium 

15. §  (1) A kizárólag egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész ötévente vesz részt az esperesi vizitáció 
keretében lefolytatott minősítési kollokviumban, melyet a minősítő bizottság végez.  
(2) A nem kizárólag egyházközségi szolgálatot végző lelkészek minősítését ötévente – a LÉM bizottság 
által kijelölt – minősítő bizottság végzi. 
 

III. fejezet 

A jelzőrendszer és támogató szolgálat területei 

 
16. § Jelzőrendszer és támogató szolgálat területei az alábbiak: 

a) Szakmai személyiség támogatása 

aa)  Ötévente  egyszer  részvétel  csoportos  szupervíziós  folyamatban,  amely  lehetőséget  nyújt 
szakmai önreflexióra és szakmai kérdések, esetleges elakadások feldolgozására.  
ab)  Az  egyéb  önkéntes  továbbképzésben  és  támogatásokban  való  részvétel  a  szakmai  elakadások 
megelőzésére, a szakmai kohézió további elmélyülésére és közös erőforrások feltárására.  
ac)  A  sabbat  idő,  amely  legalább  három  hónapot  biztosít  a  lelkészek  számára  a  pihenésre, 
feltöltekezésre vagy elmélyült alkotói munkára.  

b) Pszichés én fejlesztése 

ba) Az ordinációhoz szükséges pszichológiai állapotfelmérés. 
bb)  A  professzionális  szakmai  segítő  szakember  igénybevétele,  amelynek  az  egyházon  kívüli 
szakemberek bevonására az egyház biztosít lehetőséget a lelkészeknek igényeinek megfelelően. 

c) Spirituális identitás ápolása 

ca)  A  kísérőlelkész  aktívan  kíséri,  támogatja  a  hallgató/pályakezdő  képzését,  szakmai  fejlődését, 
spirituális életének alakulását. 
cb) Kísérőlelkészi kapcsolat parókusi vizsga után. 
cc) Az egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel lehetősége.  

d) interperszonális kapcsolatok: 

da) Professzionális segítő szakember igénybevétele. 
db) A rekreációs programok igénybevétele 

 

background image

V. fejezet 

Illetményrendszer 

 
17. § (1)  A  lelkészi  életpályamodellhez  illetményrendszer  kapcsolódik.  A  lelkészi  szolgálat  havi  bruttó 
rendszeres díjazásának minimális mértékét az életkornak, illetve az e szabályrendelet 1. sz. mellékletben 
írt  számítással  meghatározott  álláshely  mértékének,  valamint  a  kreditrendszernek  figyelembevételével 
kell megállapítani, melyet a szolgálatba állító fizet meg.  
(2)  Amennyiben  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  számítással  meghatározott  lelkészi  álláshely(ek)  száma  és 
mértéke  eltér  az  egyházközségben  ténylegesen  fenntartott  álláshely(ek)  számától,  az  országos  egyház 
legfeljebb  a  számítás  által  meghatározott  mérték  alapján  nyújt  támogatást,  a  legalacsonyabb  díjazású 
álláshelytől kezdve. Amennyiben az érintett egyházközség az álláshely mértékével nem ért egyet, akkor 
konzultációt  kezdeményezhet  a  területileg  illetékes  esperessel  és  püspökkel  azzal,  hogy  ennek 
megtörténte után az álláshely mértékéről a Püspöki Tanács dönt. 
(3)  A  lelkészi  szolgálat  díjazásában  együttesen  kell  figyelembe  venni  a  lelkészi  szolgálatért  juttatott 
rendszeres havi díjazás összegét, melybe beszámításra kerül: 

a)  –  a  püspökök  és  esperesek  kivételével  –  az  egyházközségi  szolgálatban  álló  lelkészek  esetén 
legfeljebb heti 4 hitoktatói óradíj,  
b) – az esperesi tiszteletdíj kivételével  – egyházi jogi személy és egyházi jogi személy által alapított, 
fenntartott jogi személytől, valamint a 2005. évi III. törvény 27. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel 
kapott rendszeres díjazás,  
c)  az  egyház  tartási  kötelezettségéről  szóló  6/2014.  (XII.  11.)  országos  szabályrendelet  1.  §  c) 
pontjában  írt  közüzemi  szolgáltatás  fizetésének  a  szolgálatba  állító  által  történő  átvállalása  esetén,  e 
juttatás legfeljebb 40.000 Ft összegig – lelkész házastársak esetén 50–50 %–ban – kerül beszámításra.  

 
18. § (1) a) A – különböző szolgálatok együttes figyelembevételével – a lelkészi havi rendszeres díjazás 
minimális mértéke az életkor alapján az alábbi kategóriák alapján kerül meghatározásra:  

Kategória 

Életkor (alap) 

2019–ben meghatározott díjazás  

 

1. 

parókusi alkalmassági vizsga 

megszerzéséig 

180.500,– Ft 

2. 

25–29 

211.200,– Ft 

3. 

30–34 

227.400,– Ft 

4. 

35–39 

243.700,– Ft 

5. 

40–44 

259.900,– Ft 

6. 

45–49 

276.200,– Ft 

7. 

50–54 

292.400,– Ft 

8. 

55–59 

308.700,– Ft 

9. 

60– 

324.900,– Ft 

b) A 2005. évi VIII. törvény 30. §–ban meghatározott intézményi lelkészek e szabályrendelet hatályba 
lépését követően történő főállású alkalmazása esetén az a) pontban meghatározott bértáblát kell alkal-
mazni. 
c) A 2005. évi VIII. törvény 30. §–ban meghatározott intézményi lelkésznek e szabályrendelet hatály-
ba lépésekor fennálló ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint a 159/2015. (XII. 10.) országos 
presbitériumi  határozatban  meghatározott  bértáblát  is  választhatja  évi  egyszeri  írásbeli  nyilatkozata 
alapján. 
d) E szabályrendelet hatályba lépésekor hitoktatói álláshelyet ellátó lelkész, ezen alkalmazása tekinte-
tében, választása szerint az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kerete-
iről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 2. sz. mellékletétben meghatározott  bértáblát is 
választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján. 

(2) Valamennyi lelkész a születési éve szerint kerül besorolásra az illetményrendszerbe. A kategóriához 
meghatározott  életkor  elérésekor  és  a  kreditrendszer  követelményeinek  teljesítése  után  a  lelkész  a 
következő kategóriába lép úgy, hogy díjazása korrekciójának határnapja a következő év január 1–e. 

background image

(3) A lelkész a parókusi alkalmassági vizsga megszerzésétől az életkorának megfelelő kategóriába kerül 
besorolásra. 
 
19. § A lelkészi életpályamodell finanszírozását az egyházközségi és az intézményi, valamint a lelkészek 
által fizetendő szolidaritási hozzájárulás is biztosítja. 
 
20. § A bértábla kiegészülhet pótlékokkal. 
 
21. §  (1) Amennyiben az egyházközség – e szabályrendeletben meghatározott feltételek figyelembevé-
telével – a lelkész kategóriája szerinti minimális illetményét nem tudja biztosítani, akkor erre vonatkozó 
nyilatkozatát legkésőbb március 31. napjáig terjesztheti elő az országos irodához.  
(2) A támogatás legmagasabb mértéke e szabályrendelet 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak a 2018. 
szeptember  30.  napján  meghatározott  összegének  és  e  szabályrendelet  hatálybalépése  napján  érvényes 
lelkészi minimális illetményének különbözete. 
(3) A támogatást az illetékes egyházkerület elnöksége hagyja jóvá. 
(4)  A  támogatás  kifizetése  –  a  szükséges  korrekció  figyelembevételével  is  –  negyedévente,  annak  első 
tárgyhónapja utolsó napjáig történik az országos iroda útján. 
 
22. §  E fejezetben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyházközségi szol-
gálatba állítói adatszolgáltatás elmulasztása esetén az országos egyház támogatást nem teljesít. Ebben az 
esetben a szolgálatba állítót terheli a teljes díjazás megfizetése. 
 

VI. fejezet 

A kreditrendszer szabályai 

 

23. § (1)  A  lelkészi  életpályamodellt  kreditrendszer  fogja  össze,  amely  a  képzésekhez  kapcsolódó 
pontszámokat rögzíti, mely alapjául szolgál a szolgálatban eltöltött idő illetményrendszeri előmenetének. 
(2) Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges: 

a)  20  pont  a  minősítési  kollokviumban  való  részvétellel  szerezhető,  ezen  20  pont  mással  nem 
pótolható; 
b) a képzési és minősítési rendszer további elemeiből elérendő összesen legalább 45 pont az alábbiak 
szerint 

ba) részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: egy ülés pontértéke 0,5, az ötéves ciklus alatt 
elérendő legalább 15 pont; 
bb)  részvétel  az  országos  lelkészkonferencia  munkájában:  egy  alkalom  pontértéke  5,  az  ötéves 
ciklusban elérendő legalább 5 pont; 
bc)  részvétel  az  egyházkerületi  munkaévkezdő  lelkészkonferencia  munkájában:  egy  alkalom 
pontértéke 5, az ötéves ciklusban elérendő legalább 15 pont; 
bd) részvétel a Lelkészakadémia kurzusain: egy kurzus pontértéke 5, az ötéves ciklus alatt elérendő 
legalább 10 pont; 

c) a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő összesen 20 pont az alábbiak szerint: 

ca) éves esperesi beszélgetés: egy beszélgetés pontértéke 2, az ötéves ciklus alatt elérendő 10 pont 
úgy, hogy évente elérendő 2 pont; 
cb) csoportos szupervízió: egy folyamat pontértéke 10 pont, az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 
10 pont, legfeljebb beszámítható 20 pont; 

d)  a  fennmaradó  15  pont  megszerzése  a  lelkész  által  önként  vállalt  további  b–c)  pontokban 

meghatározottokkal szerezhető meg. 

(3)  Az  (2)  bekezdés  a–d)  pontjaiban  meghatározottakon  kívüli  egyéb  kurzusok,  folyamatok  (pl. 
publikáció) elfogadásáról és egyenértékű pontértékéről a LÉM bizottság dönt. 
(4)  A  lelkészi  életpályamodell  elemeinek  teljesítését  –  a  szükséges  igazolások  beérkezte  után  –  az 
országos iroda az általa fenntartott adatbázisban rögzíti és minden tárgyévet követő január 31. napjáig azt 
az érintett lelkésszel írásban közli. Amennyiben a lelkész további életpályamodellel összefüggő képzést – 
igazoltan  bejelent,  akkor  azt  az  országos  iroda  március  31.  napjáig  jóváírja.  E  határidő  elmulasztása 
jogvesztő határidő.  

background image

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

24. §  (1)  E  szabályrendelet  2019.  január  1.  napján  lép  hatályba  azzal,  hogy  az  alábbi  rendelkezések 
részletes szabályait:  

a)  a  2.  §  (2)  bekezdés  c–e)  pontban  meghatározott  magasabb  vezetőképzés,  speciális  lelkészi 
feladatokhoz kapcsolódó továbbképzések, és a kísérőlelkészek számára szervezett képzés, valamint a 
11.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  beosztott  lelkészi  képzés  és  ezek  vonatkozó  rendelkezéseit 
legkésőbb 2019. március 31. napja határidőig kell meghatározni; 
b) a 10. § (4) bekezdésében írt szervezeti és működési szabályzatot – az országos presbitérium által is 
jóváhagyottan – 2019. április 1. napján kell hatályba léptetni; 
c)  a  jelzőrendszeri  és  támogató  szolgálat  3.  §–ban  meghatározott  részeit  és  ezek  vonatkozó 
rendelkezéseit legkésőbb 2019. június 30. napja határidőig kell meghatározni.  

(2) E szabályrendelet 19–20. §–nak részletes szabályait legkésőbb 2019. december 31. napja határidőig 
kell meghatározni:  
(3)  A  3.  §  (5)  bekezdésben  írt  kreditrendszer  és  ezek  vonatkozó  rendelkezései  ötéves  időtartamának 
számítása 2020. január 1. napjától alkalmazandó azzal, hogy a 2019. január 1. napját követően elvégzett 
képzések és továbbképzések beszámításra kerülnek.  
 
25. §  E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lelkészek továbbképzéséről és a 
Lelkészakadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet. 
 
Budapest, 2018. október 29. 

background image

1.sz. melléklet 

A gyülekezeti lelkészi állások méréséről 

1.  A LÉM jövedelem korrekciós számításához szükséges a lelkészi állások mérése 
2.  A számítás az alábbi adatokon alapul: 

a)  választói névjegyzék: létszám, adminisztráció és a lelkigondozás alapszáma 
b)  mókus hittan adatok: hitoktatás 
c)  népmozgalmi adatok: szolgálat (igehirdetés, készülés, csoportok), nemzetiségi jóváírás 
d)  névtár: presbitériumok és fenntartott intézmények száma; egyházközség betöltöttsége 
e)  KSH adatok: vendégéjszakák: idegenforgalmi jóváírás 
f)   hivatalos állami adatok: kórházi ágyszám, egyetemi hallgatók 
g)  PÜT döntésen alapszik a kulturális jóváhagyás,  

3.  Az álláshely számítás százalékpontokból áll, a kerekítés a matematika általános szabályai szerint 

történik. 

4.  A lelkészi munka heti mennyisége a fenti adatok alapján kerül kiszámításra, egy hónap 4 hétként 

értékelődik. A nem  minden héten megtartott  alkalmak szorzószámai:  havi  1:  0,25m  havi  2:  0,5, 
havi 3: 0,75. 

5.  A számításban a gyülekezeti lelkészi álláshely betöltöttsége (B) szorzóként hat az adminisztráció 

(A) és a készülés (V) elemekre. 

6.  Az álláshely alapvetően 5 részből tevődik össze: 

a)  létszám  
b)  szolgálat 
c)  adminisztráció 
d)  jóváírás 
e)  más forrás 

7.  A létszám (L) pontértéke az egyházközség valamennyi részében a választói névjegyzékében sze-

replő összesített létszámban (Q) megkezdett 24 főként 1 pont. L= [(Q-1/24)+1] 

8.  Az adminisztráció (A) pontértéke- betöltött állás esetén - 4, a létszám (Q) megkezdett 300 fő után 

2 hivatalvezetési pont (H), a fenntartott intézményekért (F) 4-4 pont, presbitériumokért 2-2 pont. 
A=4BH+4F+2P, H=4[(Q-1/300)+1] 

9.  A szolgálati pontszám a vasárnapi igehirdetésre készülés (V), az igehirdetésszám (U), a készülési 

igény szerint súlyozott csoport alkalmak (W, X) a lelkigondozás (D) és a hitoktatás alapján (Y, Z) 
számítódik ki. S=10BV+6(U+X)+4(W+Y-Z) 

10. A  lelkigondozás  pontszáma  az  adminisztrációval  azonos  módon  állapítható  meg  [(2(Q-

1/300)+1)+4]=D 

11. A jóváírás jár nemzetiségi nyelven végzett szolgálatra (N), és a turizmus és kulturális feladatokra 

(T) 2)g alapján. 

12. Revideált adat (R) az eddigi adatok (A, J, L, S) összegére 2 % pótlék kerül (kerekítve), a közegy-

házi feladatok ellentételezésére. R=1,02(A+J+L+S) 

13. Más forrásból (M) finanszírozott pontokra közegyházi pótlék már nem számítható fel. Ide tartozik 

a  börtön  (C),  országos  intézmény  (D),  egyetem  (E),  gyülekezeti  intézmény  (I)  és  a  kórház  (K) 
lelkigondozás. M=C+D+E+K+I 

14. Állásszám megállapítása: a revideált adatok (R) és a más forrású pontok (M) összeadása után ke-

letkező összes pontszám (O) századát a legközelebbi féllel maradék nélkül osztható számra kell 
kerekíteni. O=R+M   

15. Egyesített képlet: minden részképlet behelyettesítésével (logikai): 
O=C+E+K+I+1,02((B*[(2(Q-1/300)+1)+4])+4F+2P+[(Q-
1/24)+1]+10V+6(U+X)+4(W+Y+Z)+[(2(Q-1/300)+1)+4]+N+T) 

 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. december »
december
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31