Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól

B5_lem_szab_rend_2021-12-16.pdf — PDF document, 487Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

7/2018. (XI. 8.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

A Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  az  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi 
jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálat külön 
területeiről szóló 2005. évi V. törvény 17/A. § (6) bekezdésre – a lelkészi életpályamodell részletes sza-
bályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

I. fejezet 

A szabályrendelet hatálya 

1. § A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 
a) a képzési és minősítési rendszer, 
b) a jelzőrendszer és támogató szolgálat, és 
c) az illetményrendszer. 
2. § (1) A képzési és minősítési rendszer célja, hogy   
a) összefogja azokat a továbbképzési formákat, amelyek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen foly-

tatott képzésre építve biztosítják a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás lehetőségét és 
kötelezettségét. A rendszer működtetésének tapasztalatai visszajelzésként szolgálnak az alapképzést 
folytató egyházi felsőoktatási intézmény számára; 

b) meghatározza azokat a képzési formákat és kritériumokat, amelyek elvégzése, teljesítése feltétele bi-

zonyos speciális lelkészi munkakörök, tisztségek vagy megbízatások betöltésének;   

c) biztosítsa a lelkészi szolgálat minőségbiztosításának alapjait. 
(2) A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszere az alábbiakból áll: 
a) az egyház által szervezett valamennyi lelkész számára kötelező továbbképzések: részvétel a lelkészi 

munkaközösségek, az országos lelkészkonferencia, az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferen-
cia munkájában és a Lelkészakadémia kurzusain; 

b) az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés; 
c) az egyház által az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, vala-

mint  az  intézményvezető  lelkészek  számára  szervezett,  kötelező,  a  vezetőképzésre  épülő  magasabb 
szintű vezetőképzés; 

d) kötelező továbbképzések meghatározása a 12. § 2) bekezdése szerinti speciális lelkészi szolgálati fel-

adatokhoz;   

e)  
f)  minősítési kollokvium. 
3. § (1) A jelzőrendszer és támogató szolgálat célja, hogy támogassa a lelkészeket életük és szolgálatuk 
mindazon területein, amely területeken tapasztalható elakadások megnehezíthetik a hiteles szolgálatot. 
A jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  részeit  és  vonatkozó  rendelkezéseit  jelen  szabályrendelet  3.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
(2)  Jelzőrendszerként  az  éves  kötelező  önértékelés  és  esperesi  konzultáció  szolgál,  mely  keretében 
meghatározhatók  azok  az  igények  és  szükségletek,  amelyekhez  személyi  vagy  egyéb  segítségforrások 
rendelhetők. 
(3)  A lelkészi  életpályamodell  jelzőrendszer és  támogató  szolgálatának  rendszere  –  a  (2)  bekezdésben 
meghatározottakon túlmenően – az alábbiakból áll:   
a) a szakmai személyiség támogatása 

aa) ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban (kötelező); 
ab) egyéb továbbképzések és támogatások (önkéntes); 
ac) sabbat idő (önkéntes) 

b) a pszichés én fejlesztése 

ba) az ordinációt, illetve a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettsé-

get igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszichológiai álla-
potfelmérés (kötelező); 

bb) professzionális segítő szakember igénybevétele (önkéntes) 

background image

c) spirituális identitás ápolása   

ca) kísérőlelkészi kapcsolat a beosztott lelkészi évek végéig (kötelező); 
cb) kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után (önkéntes); 
cc) egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel (önkéntes)   

d) interperszonális kapcsolatok 

da) professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele (önkéntes); 
da) rekreációs programok igénybevétele (önkéntes) 

e) egészségügyi szűrővizsgálat (önkéntes). 
(4) A lelkészi illetményrendszer célja, hogy meghatározza a teljesállású és e szabályrendeletben megha-
tározott, adott szolgálati hely méretének megfelelően országos egyházi támogatásban részesített szolgá-
lati  jogviszonyban  álló  lelkészek  rendszeres  havi  illetményének  minimális  mértékét.  A lelkészi  illet-
ménytáblával  előreláthatóvá  válik,  hogy  a  teljes  életúton  –  legalább  –  milyen  díjazásban  részesül  egy 
lelkész.   
(5) A lelkészi életpályamodell elemeit kreditrendszer fogja össze. Az életpályamodell meghatározó ele-
mei együttesen biztosítják a lelkészi életút kereteit, valamint a minőségbiztosítás alapjait. Az illetmény-
kategóriákba való továbblépést az adott ciklusban elérendő kreditek megszerzése teszi lehetővé. 
4. § A lelkészi életpályamodell kiterjed: 
a) valamennyi lelkészre – ideértve a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkalma-

zásban álló, valamint beosztott lelkészre is –, akik kötelesek a jogszabályokban írt, az életpályamodell 
kötelező  elemeinek  eleget  tenni,  valamint  jogosult  a  jogszabályokban  írt,  az  életpályamodell  jelző-
rendszeri és támogató szolgálatát, és illetményrendszerét igénybe venni.   

b) az illetményre vonatkozó szabályai kiterjednek – e szabályrendelet meghatározottak figyelembevéte-

lével  –  a  magasabb  szintű  egyházkormányzati  és  országos  egyházi  alkalmazásban  álló,  valamint  be-
osztott lelkészekre is. 

5. § (1) Minden kötelező képzés munkaidőnek számít, amely időtartama alatt a helyettesítés megszerve-
zése  az  illetékes  esperes,  az  igazgató  lelkész,  illetve  a  lelkész  szolgálati  helye  szerint  illetékes  felettes 
feladata. 
(2)   
6. § (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap rendes tagjának minősülő gyülekezeti munkatársak, 
mint egyházi személyek az életpályamodell alkalmazása során lelkésznek minősülnek. 
(2)  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  oktatói,  a  tábori  lelkészek,  valamint  a  börtönlelkészek  – 
amennyiben e szabályrendelet másképp nem rendelkezik – egyéb jogszabályok (állami és egyházi törvé-
nyek, illetve belső szabályzatok) alapján teljesítik a minőségbiztosítási követelményeket.   

II. fejezet 

A képzési és minősítési rendszer elemei 

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában 

7. § (1) A lelkészi munkaközösségek a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelké-
szek kötelező továbbképzésének része. 
(2) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy 
ülésnek  számítanak.  A lelkészek  és  lelkészjelöltek  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  az  ülések 
legalább  60%–án  kötelesek  részt  venni.  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  lelkészi  munkaközösség 
elnöke végzi, az ülést követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az or-
szágos irodának.   
(3) A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként végzi munkáját. Az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség tagjai az egyházmegye területén élő lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga és köteles-
sége  a  munkaközösség  alkalmain  való  részvétel.  Az  országos  egyházi  szolgálatban  álló  lelkészek  –  vá-
lasztásuk szerint – a lakóhelyük vagy a szolgálati helyük szerinti lelkészi munkaközösség tagjai.   

Részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában 

8. § (1) Az országos lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lel-
készek kötelező továbbképzési alkalma. A lelkészek az ötéves képzési és minősítési ciklusban az ülések 

background image

legalább 20%–án kötelesek részt venni. A többnapos ülések egy ülésnek számítanak.   
(2) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége a püspöki tanáccsal egyetértésben szervezi az or-
szágos lelkészkonferenciákat.   
(3)  A lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  minden  év  végén  meghatározza  a  következő  évi 
országos lelkészkonferenciák témájának fő irányelveit. 
(4) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége kijelöli azt a szakmai tanácsadó testületet, amely a 
lelkészi munkaközösségek országos szövetsége elnökének irányításával végzi az országos lelkészkonfe-
renciákkal  kapcsolatos  szakmai,  szervezési  feladatokat.  Az  országos  lelkészkonferenciákról  a  lelkészi 
munkaközösségek országos szövetségének elnöke a szövetségnek jelentést tesz. 
(5) A részvételről szóló nyilvántartást az országos lelkészi munkaközösség elnöke végzi, és a lelkészkon-
ferenciát követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodá-
nak.   

Részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában 

9. § (1) Az egyházkerületek által évente szervezett munkaévkezdő lelkészkonferencia a lelkészi életpá-
lyamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzésnek része, melynek valam-
ennyi  meghirdetett  alkalmán  –  az  illetékes  püspök  által  adott  írásbeli  felmentés  hiányában  –  minden 
lelkész köteles részt venni. 
(2) A részvételről szóló nyilvántartást az illetékes püspöki hivatal végzi, és a lelkészkonferenciát követő 
8 napon belül az országos irodának is megküldi.   

Részvétel a Lelkészakadémia kurzusain   

10.  §  (1)  A Lelkészakadémia  kurzusain  való  részvétel  a  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési 
részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.   
(2) A továbbképzési kötelezettséget az ötéves képzési és minősítési ciklusban legalább két alkalommal 
kell teljesíteni. Az e szabályrendelet 11–14. §–ban írt lelkészi szolgálati feladatokat ellátó lelkészek szá-
mára – szolgálati feladatukhoz kapcsolódó – a LÉM Bizottság elrendelhet kötelező továbbképzést, illetve 
dönthet más továbbképzések elfogadásáról az e §-ban leírt kötelezettség teljesítéseként.   
(3)  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  vezetője  végzi,  és  az  adott  kurzust  követő  8 
napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.   

Részvétel a beosztott lelkészi képzésekben 

11. § (1) A beosztott lelkészek kötelesek a parókusi alkalmassági vizsgálatot megelőzően a Lelkészaka-
démia  által  szervezett  vezetőképzésen,  valamint  a  részükre  meghirdetett  speciális  lelkészakadémiai 
kurzuson részt venni.   
(2) E szabályrendelet hatályba lépese napján már érvényes parókusi alkalmassági vizsgát tett lelkészek 
kötelesek  a  lelkészi  életpályamodell  első  ötéves  ciklusában  a  Lelkészakadémia  által  szervezett  vezető-
képzést teljesíteni.   
(3)  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  végzi,  és  a  részvételt  követő  8  napon  belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.   

Részvétel a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz szükséges képzésben 

12.  §  (1)  A speciális  lelkészi  szolgálatokhoz  szükséges  képzettségeket  és  megszerzésük  ütemezését  a 
szabályrendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az ilyen szolgálatot végző lelkészek továbbképzését az 
országos  iroda  koordinálja.  A továbbképzések  elfogadásáról  –  a  2.  számú  melléklet  előírásainak  figye-
lembevételével – a LÉM bizottság dönt. 
(2) Speciális lelkészi szolgálatot az alábbi lelkészek végeznek: 
a) iskolalelkész,   
b) egyetemi lelkész,   
c) hitoktató lelkész, 
d) diakóniai intézményi lelkész, 
e) kórházlelkész, 
f)  börtönlelkész, 

background image

g) tábori lelkész. 

Kísérőlelkészi feladatok ellátásához nyújtott segítség 

13. § A kísérőlelkészi feladatok ellátásához az egyház segítséget nyújt a kísérőlelkészek számára. 

Részvétel az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az 

intézményvezető lelkészek számára szervezett vezetőképzésben 

14. § (1) Az e feladatokat ellátó lelkészek kötelesek legkésőbb a feladat elvállalását követően egy éven 
belül a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a Lelkészakadémia által szervezett, ma-
gasabb szintű vezetőképzésben részt venni.   
(2) E szabályrendelet hatályba lépése napján már ilyen tisztséget betöltő lelkészek kötelesek a lelkészi 
életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesíteni.   
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia végzi, és a képzést követő 8 napon belül meg-
küldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.   

Minősítési kollokvium 

15.  §  (1)  A kizárólag  egyházközségi  szolgálatot  ellátó  lelkész  ötévente  vesz  részt  az  esperesi  vizitáció 
keretében lefolytatott minősítési kollokviumban, melyet a minősítő bizottság végez.   
(2) A nem kizárólag egyházközségi szolgálatot végző lelkészek minősítését ötévente  – a LÉM bizottság 
által kijelölt – minősítő bizottság végzi. 

III. fejezet 

A jelzőrendszer és támogató szolgálat területei 

16. § Jelzőrendszer és támogató szolgálat területei az alábbiak: 
a) Szakmai személyiség támogatása 

aa) Ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban, amely lehetőséget nyújt szakmai 

önreflexióra és szakmai kérdések, esetleges elakadások feldolgozására.   

ab) Az egyéb önkéntes továbbképzésben és támogatásokban való részvétel a szakmai elakadások meg-

előzésére, a szakmai kohézió további elmélyülésére és közös erőforrások feltárására.   

ac) A sabbat idő, amely legalább három hónapot biztosít a lelkészek számára a pihenésre, feltölteke-

zésre vagy elmélyült alkotói munkára.   

b) Pszichés én fejlesztése 

ba) Az ordinációt, illetve a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettsé-

get igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszichológiai álla-
potfelmérés. 

bb) A professzionális  szakmai  segítő  szakember  igénybevétele,  amelynek  az  egyházon  kívüli  szak-

emberek bevonására az egyház biztosít lehetőséget a lelkészeknek igényeinek megfelelően. 

c) Spirituális identitás ápolása 

ca) A kísérőlelkész aktívan kíséri, támogatja a  hallgató/pályakezdő képzését, szakmai fejlődését, spi-

rituális életének alakulását. 

cb) Kísérőlelkészi kapcsolat parókusi vizsga után. 
cc) Az egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel lehetősége.   

d) interperszonális kapcsolatok: 

da) Professzionális segítő szakember igénybevétele. 
db)A rekreációs programok igénybevétele 

IV. fejezet 

A Lelkészakadémiáról 

16/A. § (1) A Lelkészakadémiát az igazgató vezeti, aki legalább 5 éves lelkészi gyakorlattal – ebből leg-
alább két év egyházközségi szolgálattal – rendelkezik.   
(2)  A Lelkészakadémia  munkáját  a  választmány  irányítja  és  felügyeli.  A választmány  évente  legalább 
kétszer ülésezik. A választmány tagjai:   

background image

a) hivatalból:  a  püspökök,  az  országos  lelkészi  munkaközösség  elnöke,  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet vezetője, illetve az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ (Révfülöp) intézményvezetője; 

b) választás alapján: egyházkerületenként 1-1 lelkész, valamint   
c) a lelkészakadémia igazgatója. 
(3) A választmány elnökét maga választja tagjai közül, az igazgató nem választható meg elnöknek. 
(4)  A Lelkészakadémia  kurzusainak  részletes  szabályairól  a  Lelkészakadémia  által  meghatározott  –  és  az 
országos  presbitérium  által  jóváhagyott  –  szervezeti  és  működési  szabályzat  vonatkozó  szabályai  rendel-
keznek. 

V. fejezet 

Illetményrendszer 

17.  §  (1)  A lelkészi  életpályamodellhez  illetményrendszer  kapcsolódik.  A lelkészi  szolgálat  havi  bruttó 
rendszeres díjazásának minimális mértékét az életkornak, illetve az e szabályrendelet 1. sz. mellékletben 
írt  számítással  meghatározott  álláshely  mértékének  (a  továbbiakban:  szolgálati  igény  mutató  – 
szim-szám),  valamint  a  kreditrendszernek  figyelembevételével  kell  megállapítani,  melyet  a  szolgálatba 
állító fizet meg.   
(2)  Amennyiben  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  számítással  meghatározott  lelkészi  álláshely(ek)  száma  és 
mértéke  eltér  az  egyházközségben  ténylegesen  fenntartott  álláshely(ek)  számától,  az  országos  egyház 
legfeljebb  a  számítás  által  meghatározott  mérték  alapján  nyújt  támogatást,  a  legalacsonyabb  díjazású 
álláshelytől kezdve. Amennyiben az érintett egyházközség az álláshely mértékével nem ért egyet, akkor 
konzultációt kezdeményezhet a területileg illetékes esperessel és püspökkel azzal, hogy ennek megtör-
ténte után az álláshely mértékéről a Püspöki Tanács dönt. 
(3) A lelkészi szolgálat díjazásában együttesen kell figyelembe venni a lelkészi szolgálatért juttatott rend-
szeres havi díjazás összegét, melybe beszámításra kerül: 
a) – a püspökök és esperesek kivételével – az egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén  a 7. sz. 

mellékletben meghatározott hitoktatói óradíj,   

b) egyházi jogi személy és egyházi jogi személy által alapított, fenntartott jogi személytől szolgálati szer-

ződés alapján kapott, a szolidaritásialap-bevallás szerint részletezett juttatás, kivéve 
ba) az esperesi tiszteletdíj 
bb) az igazgató lelkészi tiszteletdíj (az 1. bérkategória 40%-áig), 
bc) valamint püspöki döntés alapján támogatási korrekcióként kapott juttatás, 

d) az egyház tartási kötelezettségéről szóló 6/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet 1. § c) pontjában 

írt közüzemi szolgáltatás fizetésének a szolgálatba állító által történő átvállalása. E juttatás legfeljebb 
40.000  Ft  összegig  kerül  beszámításra  –  amennyiben  egy  lakóingatlanon  belül  több  egyházi  személy 
lakhatását  biztosítja  a  szolgálatba  állító,  az  egyházi  személyek  döntése  alapján  egyiküknél  teljes  ösz-
szegben vagy közöttük egyenlő arányban megosztva. 

e) egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén, amennyiben kórházlelkészi szolgálatot is ellátnak, a 

kórházlelkészi szolgálatért járó díjazás 10%-a, 

f)  valamint a 2005. évi III. törvény 27. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel kapott rendszeres díjazás. 
18. § (1) a) A – különböző szolgálatok együttes figyelembevételével – a lelkészi havi rendszeres díjazás 
minimális mértéke az életkor alapján az alábbi kategóriák alapján kerül meghatározásra:   

Kategó-
ria

 

Életkor (alap)

 

2022-ben meghatá-

rozott díjazás

 

1.

 

parókusi alkalmassá-

gi vizsga megszerzé-

séig

 

262 000 Ft

 

2.

 

25–29

 

280 000 Ft

 

3.

 

30–34

 

293 000 Ft

 

4.

 

35–39

 

307 000 Ft

 

background image

5.

 

40–44

 

322 000 Ft

 

6.

 

45–49

 

338 000 Ft

 

7.

 

50–54

 

357 000 Ft

 

8.

 

55–59

 

378 000 Ft

 

9.

 

60–

 

400 000 Ft

 

 

b) A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkészek e szabályrendelet hatályba lépé-

sét követően történő főállású alkalmazása esetén az a) pontban meghatározott bértáblát kell alkalmazni. 

c) A 2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ban  meghatározott  intézményi  lelkésznek  e  szabályrendelet hatályba 

lépésekor fennálló ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint a 159/2015. (XII. 10.) országos 
presbitériumi határozatban meghatározott bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata 
alapján. 

d) E szabályrendelet hatályba lépésekor hitoktatói álláshelyet ellátó lelkész, ezen alkalmazása tekinteté-

ben, választása szerint az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi keretei-
ről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 2. sz. mellékletétben meghatározott bértáblát is 
választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján. 

(2) A lelkész a parókusi alkalmassági vizsga megszerzéséig az illetményrendszer 1. kategóriájába kerül 
besorolásra. A parókusi alkalmassági vizsga megállását követően a lelkész az adott év január 1-jén be-
töltött életkorának megfelelő kategóriába kerül. A következő kategóriához meghatározott életkor eléré-
sekor és a kreditrendszer követelményeinek teljesítése után lép a felsőbb kategóriába, díjazása korrekci-
ójának határnapja a következő év január 1-e. 
(3)   
19. § A lelkészi életpályamodell finanszírozását az egyházközségi és az intézményi, valamint a lelkészek 
által fizetendő szolidaritási hozzájárulás is biztosítja. 
20. § A bértábla kiegészülhet pótlékokkal. 
21. § (1) Amennyiben az egyházközség – e szabályrendeletben meghatározott feltételek figyelembevéte-
lével – a lelkész kategóriája szerinti minimális illetményét, illetve az egyházközséget terhelő szolidaritá-
sialap-járulékot nem tudja megfizetni, akkor e szabályrendelet 4. sz. mellékletében szabályozottak sze-
rint jogosult támogatást igényelni. Támogatás általában az MEE éves költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott javasolt illetményemelésen felüli összegre igényelhető. 
(2)   
(3)   
(4)   
22. § E fejezetben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyházközségi szol-
gálatba állítói adatszolgáltatás elmulasztása esetén az országos egyház támogatást nem teljesít. Ebben az 
esetben a szolgálatba állítót terheli a teljes díjazás megfizetése. 

VI. fejezet 

A kreditrendszer szabályai 

23. § (1) A lelkészi életpályamodellt kreditrendszer fogja össze, amely a képzésekhez kapcsolódó pont-
számokat rögzíti, mely alapjául szolgál a szolgálatban eltöltött idő illetményrendszeri előmenetének. 
(2) Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges: 
a) 20 pont a minősítési kollokviumban való részvétellel szerezhető, ezen 20 pont mással nem pótolható; 
b) a  képzési  és  minősítési  rendszer  további  elemeiből  elérendő  összesen  legalább  45  pont  az  alábbiak 

szerint 
ba) részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: egy ülés pontértéke 0,5, amely az ülés legalább 

felén való jelenlét után írható jóvá; az ülésen előadást, igehirdetési előkészítőt tartó lelkész számá-
ra további 0,5 pont; az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 15 pont;   

background image

bb) részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pontértéke 5 – amely a konfe-

rencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konferencia időtartamának legalább 
kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 5 pont; 

bc) részvétel  az  egyházkerületi  munkaévkezdő  lelkészkonferencia  munkájában:  egy  alkalom  pontér-

téke 5 – amely a konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konferencia 
időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő 
legalább 15 pont; 

bd)részvétel a Lelkészakadémia kurzusain: egy kurzus pontértéke 5 – amely a kurzus teljes időtarta-

mán való részvétel esetén írható jóvá –, a kurzus időtartamának legalább kétharmadán való rész-
vétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 10 pont; 

c) a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő összesen 20 pont az alábbiak szerint: 

ca) éves  esperesi  beszélgetés:  egy  beszélgetés  pontértéke  2,  az  ötéves  ciklus  alatt  elérendő  10  pont 

úgy, hogy évente elérendő 2 pont; 

cb) csoportos szupervízió: egy folyamat pontértéke 10 pont, az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 10 

pont, legfeljebb beszámítható 20 pont; 

d) a fennmaradó 15 pont megszerzése a lelkész által önként vállalt további b–c) pontokban meghatáro-

zottokkal szerezhető meg. 

(3) A (2) bekezdés a–d) pontjaiban meghatározottakon kívüli egyéb kurzusok, folyamatok (pl. publiká-
ció) elfogadásáról és egyenértékű pontértékéről – a lelkész által az erre rendszeresített online felületen 
történő adatközlés után – a LÉM bizottság dönt. 
(4) A lelkészi életpályamodell elemeinek teljesítését – a szükséges igazolások beérkezte után – az orszá-
gos iroda az általa fenntartott adatbázisban rögzíti és minden tárgyévet követő január 31. napjáig azt az 
érintett  lelkésszel  írásban közli.  Amennyiben  a  lelkész  további  életpályamodellel  összefüggő  képzést  – 
igazoltan bejelent, akkor azt az országos iroda március 31. napjáig jóváírja. E határidő elmulasztása jog-
vesztő határidő. 
(5) a) A LÉM-ciklus hosszának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a lelkész életkorából adódó 
kategóriaváltás hány év múlva esedékes:   

Kategóriaváltás esedékes-

sége

 

Ciklus hossza

 

1 év

 

6 év

 

2 év

 

7 év

 

3 év

 

3 év

 

4 év

 

4 év

 

5 év

 

5 év

 

 

b) Ha valamely okból, úgy mint 
  ba) az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a további-

akban: Sztv.) 27 § (2) bekezdés f–i) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szolgá-
lat, 

  bb) az Sztv. 29. §-ban meghatározott rendelkezési állomány, 
  bc) az Sztv. 55. § (3) bekezdésében meghatározott betegszabadság, 
  bd) az Sztv. 56. §-ban meghatározott szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság, 
  be) a doktori tanulmányok,   
  bf)  az Sztv. 57. §-ban meghatározott tartós szabadság, valamint 
  a lelkész folyamatban lévő képzési ciklusa megszakad, az így megkezdett ciklus lezártnak tekintendő. 

Új ciklus mindig a megszűnést kiváltó ok megszűnésének bejelentését követő január 1-jével kezdődik. 
A bejelentést a megszűnést követően a lelkésznek öt napon belül meg kell tennie. Az új ciklus kezde-
tekor a lelkész az életkora szerinti fizetési kategóriába lép. A lezárt és az új ciklus közti időszakban a 
lelkész által – akár rendszeresen – végzett egyházi szolgálat idején az e szabályrendeltben foglalt kö-
telezettségei szünetelnek. Amennyiben krediteket szerez, azok a következő ciklusban  – a lelkész ké-
relmére – jóváírhatóak. 

background image

c) A különböző hosszúságú ciklusokban arányosan teljesítendők a pontszerzési kötelezettségek. A kép-

zési  és  minősítési  rendszer,  illetve  a  jelzőrendszer  és  támogatószolgálat  elemeiből  elérendő  pontok 
részletes szabályait jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

24. § (1) E szabályrendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E szabályrendelet 19–20. §-nak részletes szabályait legkésőbb 2020. december 31. napja határidőig 
kell meghatározni. 
(3)  A 3.  §  (5)  bekezdésben  írt  kreditrendszer  és  ezek  vonatkozó  rendelkezései  ötéves  időtartamának 
számítása 2020. január 1. napjától alkalmazandó azzal, hogy a 2019. január 1. napját követően elvégzett 
képzések és továbbképzések beszámításra kerülnek. 
(4)  A  parókusi  alkalmassági  vizsgálatot 2020.,  illetve  2021.  évben  teljesítő  beosztott  lelkész  a 11.§  (1) 
bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítése nélkül is eredményesen megállhatja a vizsgálatot, azzal, 
hogy az elmaradt képzéseket köteles az újonnan induló LÉM-ciklusában teljesíteni. 
(5)  A 2020.  évben  kezdődött  LÉM-ciklusok  kreditszámítása a  következőképpen  alakul  (a  „Teljesítendő 
kreditek” meghatározása jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete szerint: 

2020-ban kezdődött ciklus 

hossza

 

Teljesítendő kreditek

 

6 év

 

5 éves ciklus

 

7 év

 

6 éves ciklus

 

3 év

 

7 éves ciklus – 8 éves 

periódus alatt

 

4 év

 

3 éves ciklus

 

5 év

 

4 éves ciklus

 

 

25. § E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lelkészek továbbképzéséről és a 
Lelkészakadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet. 
Budapest, 2021. november 11. 
 
 

1. SZ. MELLÉKLET 

A GYÜLEKEZETI LELKÉSZI ÁLLÁSOK MÉRÉSÉRŐL (SZIM-SZÁM) 

1. A LÉM jövedelem korrekciós számításához szükséges a lelkészi állások mérése. 
2. Az álláshely mérésének számítása az alábbi adatokon alapul:   

a) választói névjegyzék: létszám, adminisztráció és a lelkigondozás alapszáma  – a népmozgalmai be-

vallás tartalmazza   

b) hitoktatás: mókus hittan adatok alapján 
c) népmozgalmi adatok: szolgálat (igehirdetés, készülés, csoportok), nemzetiségi jóváírás   
d)névtár: presbitériumok és fenntartott – illetve a területen lévő – intézmények száma; egyházközség 

betöltöttsége   

e) KSH adatok: vendégéjszakák: idegenforgalmi jóváírás   
f) PÜT döntésen alapszik a kulturális jóváhagyás,   

3. Az álláshely számítás százalékpontokból áll. A számítás két tizedesjegyig történik, a kerekítés a folya-

mat legvégén, a matematika általános szabályai szerint történik.   

4. A lelkészi munka heti mennyisége a fenti adatok alapján kerül kiszámításra, egy hónap 4 hétként ér-

tékelve. A nem minden héten megtartott alkalmak szorzószámai arányosan:   

  – havi 1: 0,25,   

background image

  – havi 2: 0,5, és   
  – havi 3: 0,75.   
5. A számításban a gyülekezeti lelkészi álláshely betöltöttsége (B) szorzóként hat az adminisztráció (A) 

és a készülés (V) elemekre. B =1 betöltött állás esetén, B= 0 önállóan be nem töltött állás esetén 

6. Az álláshely 4 részből tevődik össze:   
  a) létszám (L), 
  b) szolgálat (S), 
  c) adminisztráció (A) és 
  d) jóváírás (J). 
7. A létszám (L) pontértéke az egyházközség valamennyi részében a választói névjegyzékében szereplő 

összesített létszámban (Q) megkezdett 24 főként 1 pont.   

  L=[(Q-1)/24]+1 
8. Az adminisztráció (A) pontértéke- betöltött állás esetén – 4, a létszám (Q) megkezdett 300 fő után 2 

hivatalvezetési pont (H), a fenntartott gyülekezeti intézményekért (F) 4-4 pont, presbitériumokért (P) 
és az egyházközség területén lévő, de nem egyházközségi fenntartású intézményért (G) 2-2 pont.   

  A=4(B+F)+H+2(P+G) 
  H=2[(Q-1)/300]+1 
9. A szolgálati pontszám a vasárnapi igehirdetésre készülés (V), az igehirdetésszám (U), a készülési igény 

szerint  súlyozott  csoport  alkalmak  (W  =  imaóra,  énekkar),  (X  =  bibliaóra,  hétköznapi  istentisztelet, 
felnőtt  hittan,  szeretetvendégség),  a  lelkigondozás  (D),  a  hitoktatás  (Y)  és  a  táborok  (Z),  valamint 
egyéni  vagy  kiscsoportos  felnőttoktatás  vagy  felkészítés  (keresztelés,  konfirmáció,  jegyesoktatás  (E) 
alapján számítódik ki.   

  S=10BV+6(U+X)+4W+Y+Z   
10. A lelkigondozás pontszáma megegyezik a hivatalvezetésével.   
  D=H 
11. A hitoktatás értéke (Y) az egyes lelkészek által a gyülekezet területén megtartott  órák alapján, sze-

mélyenként figyelembe véve: 

Heti óraszám: 

pontszám 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

10 

40 

11 

42 

12 

44 

13 

46 

14 

48 

15 és felette 

50 

 
12. A tábor, gyülekezeti nap és hétvége értékének (Z) kiszámítása a rendezvények létszám alapú értéke 

(C) és a megkezdett napok (I) szorzatainak végösszege. 

létszám   

érték 

background image

1-30 

31-80 

81- 

 
  Z=C

1

I

1

+ C

2

I

2

+ C

3

I

3

+ C

4

I

4

+ C

5

I

5

+ ……. +C

n

I

n

 

13. A kiscsoportos vagy egyéni felnőttoktatás (E) pontértéke a ténylegesen megtartott alkalmak számá-

nak 12,5%-a. 

14.  A jóváírás  jár  nemzetiségi  nyelven  végzett  szolgálatra  (N=  a  nemzetiségi  nyelven  végzett  szolgálat 

*0,25), és a turizmus (T) és kulturális (K) feladatokra.   

  J=N+T+K 
15.  Turizmus  a  fővárosi  gyülekezetek  esetén  nem  számítható,  a  balatonparti  gyülekezeteknél  20%,  a 

Balaton-környékieknél 10%, más esetben vendégéjszakák alapján 10, illetve 5. Kulturális feladatoknál 
5, 10 vagy 15 pontot adhat a PÜT.   

16. Revideált adat (R) az eddigi részösszegek (A, J, L, S) összegére 2% pótlék kerül, a közegyházi felada-

tok ellentételezésére. 

  R=1,02(A+J+L+S)   
17. Állásszám (O) megállapítása: a revideált adatok (R) pontszámának 1 százalékát a legközelebbi – féllel 

maradék nélkül osztható – számra kell kerekíteni.   

 

2. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL KÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

KÉPZÉSEK RENDELKEZÉSEI 

1. SPECIÁLIS LELKÉSZAKADÉMIAI KURZUS BEOSZTOTT LELKÉSZEK RÉSZÉRE 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai  kurzus  –  a  Lelkészakadémia  legalább  minden  második  évben 
kötelezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

igény szerint   

Képzők: 

Lelkészakadémia által megbízott vezetők 

Képzés időtartama:  3 nap – a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén minősül teljesítettnek 
Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2019.  december  31-ig  parókusi  alkalmassági  vizsgálatot 
megállt lelkészek mentesülnek a képzési kötelezettség alól. 

2. AZ EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT, KÖTELEZŐ, A PARÓKUSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁHOZ SZÜKSÉGES 

VEZETŐKÉPZÉS (ALAP VEZETŐKÉPZÉS) 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai  kurzus  –  a  Lelkészakadémia  legalább  minden  második  évben 
kötelezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Képzők: 

az alapvezetőképzésre felkészített, a Lelkészakadémia választmánya által megbí-
zott trénerek 

Képzés időtartama:  30 óra (2-szer 15 óra) – a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén mi-

nősül teljesítettnek 

Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2025.  december  31-ig  kötelező  minden  egyházközségi, 
intézményi szolgálatban álló lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti 
be  55.  életévét.  A képzési  kötelezettség  alól  mentesülnek  az  Evangélikus  Hittu-
dományi  Egyetem  oktatói,  valamint  a  2020.  január  1-jén  magasabb  egyházkor-
mányzati szinten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek. 

Költségtérítés: 

10 000 Ft/fő/kurzus – a beosztott lelkészek mentesülnek a költségtérítés kötele-
zettsége alól 

background image

3. AZ EGYHÁZ ÁLTAL AZ IGAZGATÓ LELKÉSZEK, A MAGASABB EGYHÁZKORMÁNYZATI SZINTEN 

SZOLGÁLÓ LELKÉSZEK, VALAMINT INTÉZMÉNYVEZETŐI LELKÉSZEK SZÁMÁRA SZERVEZETT, KÖTE-

LEZŐ, A VEZETŐKÉPZÉSRE ÉPÜLŐ MAGASABB SZINTŰ VEZETŐKÉPZÉS 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai kurzus 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Részvételi előfeltétel: az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges 

vezetőképzés  –  az  előfeltétel  alól  mentesülnek  a  2020.  január  1-jén  magasabb 
egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek 

Képzők: 

a Lelkészakadémia választmánya által megbízott trénerek 

Képzés időtartama:  30 óra (2-szer 15 óra) 
Képzendők köre: 

nyitott  minden  lelkész  számára;  kötelező  egyházközségi  igazgató  lelkész,  a  ma-
gasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkész,  intézményvezetői  lelkész 
számára úgy, hogy legalább az adott tisztség betöltését, illetve a megbízás ellátá-
sát követő 1 éven belül a lelkész teljesíti képzési kötelezettségét 

 

Átmeneti rendelkezés: 2025. december 31-ig kötelező minden 2020. január 1-jén 
egyházközségi igazgató lelkész, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló 
lelkész, intézményvezetői lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti be 
55.  életévét.  A képzési  kötelezettség  alól  mentesülnek  az  Evangélikus  Hittudo-
mányi Egyetem oktatói. 

Költségtérítés: 

10 000 Ft/fő/kurzus 

4. KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS SPECIÁLIS LELKÉSZI SZOLGÁLATI FELADATOKHOZ 

a) Iskolalelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú  szakirányú  képzés,  továbbképzés  (pedagógiai,  mentálhigiénés,  lelkigondo-

zói) – úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállal-
ja, hogy az iskolalelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanul-
mányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogvi-
szony megszűntetését vonja maga után. 

 

Átmeneti  rendelkezés:  A 2020.  január  1-jén  iskolalelkészi  szolgálatban  állók  mente-
sülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi  munkaközösségi  ülésnek  minősül  az  iskola-
lelkészek  számára  meghirdetett  lelkészi  munkaközösségi  ülés.  Ezekkel  együtt  teljesítendő  a  60%-os 
részvétel. 
Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai kon-
ferenciákon,  továbbképzési  alkalmakon  való  részvétellel  részben  vagy  egészében  kiváltható  úgy,  hogy 
ennek tényéről az Oktatási Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

b) Egyetemi lelkész 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők. 

c) Hitoktató lelkész 
Bemeneti feltétel:  más jogszabályban meghatározottak szerint (3/2018. országos szabályrendelet) 
Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai kon-
ferenciákon,  továbbképzési  alkalmakon  való  részvétellel  részben  vagy  egészében  kiváltható  úgy,  hogy 
ennek tényéről a Hittan Stratégiai Munkacsoport véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

d) Diakóniai intézményi lelkész 
Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 

background image

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül a diakóniai 
intézményi lelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt teljesítendő a 
60%-os részvétel. 
Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai kon-
ferenciákon,  továbbképzési  alkalmakon  való  részvétellel  részben  vagy  egészében  kiváltható  úgy,  hogy 
ennek tényéről a Diakóniai Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

e) Kórházlelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú  szakirányú  képzés,  továbbképzés  (mentálhigiénés,  lelkigondozói)  –  úgy, 

hogy  amennyiben  nem  rendelkezik  a  lelkész  szakirányú  diplomával,  vállalja,  hogy  a 
kórházlelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 
4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogviszony meg-
szűntetését vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés:  A 2020.  január  1-jén  kórházlelkészi  szolgálatban  állók  mente-
sülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai kon-
ferenciákon,  továbbképzési  alkalmakon  való  részvétellel  részben  vagy  egészében  kiváltható  úgy,  hogy 
ennek tényéről a LÉM-bizottság dönt. 

f) Börtönlelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) – úgy, hogy 

amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy a börtön-
lelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 éven 
belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálatból való visszahívást vonja 
maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés:  A 2020.  január  1-jén  börtönlelkész  szolgálatban  állók  mente-
sülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
A börtönlelkészek továbbképzése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Börtönlelkészek 
Magyarországi Szervezete által szervezett továbbképzések szerint történik az alábbi kiegészítéssel: 
Részvétel  a  lelkészi  munkaközösség  munkájában:  E  szabályrendelet  rendelkezései  szerint  úgy,  hogy  a 
börtönlelkész (választása szerint) lakhelye vagy szolgálati helye szerint tagja az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségnek.   

g) Tábori lelkész 
A tábori lelkészi szolgálat újraszabályozás alatt áll, speciális képzési rendelkezések az újraszabályozás után 
hozhatók. 
Továbbképzési kötelezettségek: 
A tábori  lelkészek  továbbképzése  a  Honvédelmi  Minisztérium  által  szervezett  továbbképzések  szerint 
történik. 

3. SZ. MELLÉKLET 

A JELZŐRENDSZER ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELEMEINEK RENDELKEZÉSEI 

1. ÉVES KÖTELEZŐ ÖNÉRTÉKELÉS (ÖNREFLEXIÓ) ÉS ESPERESI KONZULTÁCIÓ 

1.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

background image

1.2. Általános leírás: 
Az  éves  önreflexió  és  az  azt  követő  konzultáció  a  jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  kötelező  része, 
amely primér szinten segíti a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, illetve interperszonális kapcsolata-
ik ápolását, működését, amely során a lelkész egy önreflexiós lap segítségével visszatekinthet egy éves 
időszakra szolgálata, családi helyzete, lelki-spirituális élete alakulására. Amennyiben a lelkész az önrefle-
xiója során arra a következtetésre jut, hogy külső segítséget szeretne kérni elakadásához, ezt jelezheti az 
önértékelést követő konzultáción. Az éves önreflexiós lapot a LÉM-bizottság által felkért lelkészek mun-
kacsoportja állítja össze, melyet a LÉM-bizottság minden év november 30-áig felülvizsgálhat. Az önrefle-
xiós  lapot  minden  év  december  15-ig  a  LÉM  koordinátora  feltölti  a  lelkészek  számára  elérhető,  erre 
rendszeresített online felületre. A lelkészek  egyéni  munkában  (offline)  dolgozzák  fel  az  önreflexiós  lap 
témáit.  A kitöltött  önreflexiós  lap  a  lelkésznél  marad,  azt  megosztania  senkivel  nem  kell.  Ezt  követően 
kerül sor a lelkész kezdeményezésére a konzultációra legkésőbb a tárgyév június 30-áig. A beszélgetést, 
annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról harmadik félnek bármilyen információt (ki-
véve a konzultáció megtörténtét) a konzulens kizárólag a lelkész beleegyezésével oszthat meg. 

1.3. Konzulensek: 
–  gyülekezeti szolgálatban álló lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel meg-

bízott lelkész, 

–  esperes esetében a területileg illetékes püspök, 
–  püspök esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  iskolalelkész esetében az iskolalelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösséget vezető lel-

kész (vagy az általa ezzel megbízott lelkész) vagy a területileg illetékes esperes, 

–  hitoktató lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész, 
–  diakóniai  intézményi  lelkész  esetében  a  területileg  illetékes  esperes  vagy  az  általa  ezzel  megbízott 

lelkész, 

–  kórházlelkész,  börtönlelkész,  tábori  lelkész,  országos  alkalmazásban  álló  lelkész  esetében  a 

LÉM-bizottság által erre felkért lelkész. 

Amennyiben egy lelkész több, egymástól eltérő területen végzett szolgálatban áll, maga dönti el, hogy kit 
választ konzulesnek. 

1.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
Az önreflexiós lap kitöltését és a beszélgetés tényét a lelkész az erre rendszeresített online felületen rög-
zíti, a konzulens a konzultáció dátumának rögzítésével hagyja jóvá. 

2. ÖT ÉVENKÉNT EGYSZER KÖTELEZŐ CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ 

2.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

2.2. Általános leírás: 
A szupervízió  segít,  hogy  a  lelkészek  hatékonyabban,  megelégedettebben,  céltudatosabban  végezzék 
munkájukat, gyakorolják hivatásunkat egyházon belül és kívül. Segít felismerni és leküzdeni a hivatás-
gyakorlás,  a  hatékony  munkavégzés  útjában  álló  akadályokat  a  résztvevők  aktív  közreműködésével. 
A szupervízió  felhasználja  többek  között  a  lélektan,  a  lelkigondozás,  a  kommunikáció  és  szervezetfej-
lesztés  elméleti,  gyakorlati  tapasztalatait.  Az  öt  éves  ciklusokban  kötelező  legalább  egy  csoportos  szu-
pervíziós  folyamatban  részt  venni,  mely  során  a  lelkészek  kiscsoportos  keretek  között  egymást  támo-
gatva fogalmazhatják meg szakmai kérdéseiket, esetleges elakadásaikat. A szupervíziót a LÉM-bizottság 
által felkért szupervízorok tartják. Az alkalmakat a helyszín, az időpontok, a szupervízor megjelölésével a 
LÉM-bizottság hirdeti meg a tárgyévet megelőző év november 30-áig az erre rendszeresített online felü-
leten. Évente legalább 12 csoport kerül meghirdetésre úgy, hogy azok helyszíne az egyházközségek, in-
tézmények elhelyezkedésével arányosan kerül meghatározásra. A csoportok létszáma legalább 5 fő, leg-
feljebb  8  fő.  A részvételi  szándékot  a  jelentkezők  a  tárgyévet  megelőző  december  30-áig  jelezhetik  az 
erre rendszeresített online felületen. A jelentkezések elfogadása a jelentkezések sorrendjében történik. 

background image

2.3. Költségtérítés: 
A szupervízió  költségét  legalább  fele  arányban  az  MEE  az  Országos  Iroda  útján,  a  fennmaradó  részt  a 
lelkész téríti meg. 

2.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A csoportos  szupervízióban  való  részvételt  a  lelkész  az  erre  rendszeresített  online  felületen  rögzíti. 
A szupervízión való részvételt a szupervízor igazolja. A részvételi kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a 
lelkész az ülések legalább 80%-án részt vett. Amennyiben a lelkész jelentkezik egy csoportba, de a részvételi 
kötelezettségét nem teljesíti – a tartós egészségügyi akadályoztatás esetén kívüli ok miatt –, köteles a rész-
vétel teljes költéségét – beleértve az MEE által vállalt részt is – megtéríteni.   

2.5. Egyéb: 
Amennyiben egy lelkész egyéni szupervíziós folyamatban vesz részt, az adott ciklusban mentesül a cso-
portos szupervízióban való részvétel kötelezettsége alól. Az egyéni szupervízióban való részvételről szó-
ló igazolást a LÉM bizottságnak kell megküldeni. 

3. AZ EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS TÁMOGATÁSOK 

3.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé 
kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe szakmai elakadása esetén.   

3.2. Általános leírás: 
Önismereti  jellegű  folyamatok  (mint  például  pszichodráma,  bibliodráma),  egyéni  szupervízió,  a  lelkész 
szolgálatával összefüggő mediáció a lelkész kezdeményezésére regisztrálásra kerül a LÉM rendszerében. 
A folyamat kreditértékéről, a LÉM kötelező elemeinek teljesítése alóli esetleges mentességről – elsősorban 
a folyamat időintervalluma alapján  – a LÉM-bizottság dönt. A folyamatokban való részvétel költségeit az 
MEE 50%-ban – egy lelkésznek évente legfeljebb az 1. bérkategória összegéig, az éves keretösszeg mérté-
kéig – támogatja. 

3.2. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A LÉM rendszerében regisztrálható egyéb támogatások igénybevételét a lelkész az erre rendszeresített 
online  felületen  rögzíti  megjelölve  azt  is,  hogy  esetlegesen  milyen  kötelező  elem  kiváltását  igényli. 
A kiváltásról a LÉM-bizottság dönt. 

4. A SABBATIDŐ 

4.1. Érintettek köre: 
Azon  lelkészek,  akik  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyházzal  (annak  egyházközségeivel,  intézményeivel, 
szervezeti egységeivel) szolgálati jogviszonyban vannak.   

4.2. Általános leírás: 
A sabbatidő a lelkészek számára pályázat útján biztosított legalább három hónapos, megszakítás nélküli 
rekreációs időszak, amely alatt a szolgálatba állító folyósítja számára a havi rendszeres javadalmát, de 
szolgálata ellátásának, valamint képviseleti jogából fakadó kötelezettségeinek teljesítése alól mentesül. 

4.3. A pályázat feltételei: 
A pályázat kiírója: 

– a  Déli  és  az  Északi  Evangélikus  Egyházkerületben  minden  évben  legalább  három,  a  Nyugati  (Du-

nántúli) Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább négy sabbatidőre az egyházkerüle-
tek, 

– speciális  lelkészi  szolgálatot  ellátó  lelkészek  számára  minden  évben  legalább  egy  sabbatidőre  a 

LÉM-bizottság. 

background image

A pályázat folyamatos, a tárgyévben megvalósuló sabbatidőre az azt megelőző év szeptember 15-ig je-
lentkezhetnek a lelkészek az erre rendszeresített online felületen. Gyülekezeti lelkészek, hitoktató lelké-
szek, egyetemi lelkészek a területileg illetékes egyházkerület helyeire jelentkezhetnek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell 

– a jelentkező nevét 
– szolgálati helyének/helyeinek megnevezését 
– a sabbatidő tervezett idejét 
– a sabbatidő alatt tervezett tevékenység rövid leírását. 

Gyülekezetben szolgáló lelkészek esetében a pályázatokról az egyházkerület elnöksége – a pályázókkal, 
valamint  a  pályázók  szolgálati  helye  szerint  illetékes  esperesekkel  történő  konzultáció  után  –  dönt  a 
tárgyévet megelőző év november 15-éig. 
Speciális  lelkészi  szolgálatot  ellátó  lelkészek  (kivéve  hitoktató  lelkész  és  egyetemi  lelkészek)  esetében  a 
LÉM-bizottság – a pályázókkal, valamint a pályázók szolgálati területét felügyelő püspökkel történő konzultá-
ció után – dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig. 

4.4. Helyettesítés a sabbatidő alatt 
Gyülekezeti  lelkészek  esetében  a  helyettesítés  megszervezése  a  területileg  illetékes  esperes  és  püspök 
együttes feladata. A helyettesítés költségeit (díjazás, útiköltség, lakhatás) pályázatonként havonta legfel-
jebb 250.000,– Ft-ig az MEE költségvetésében biztosított keret terhére az egyház viseli – abban az esetben, 
ha gyülekezeti tagoktól származó bevétel összege meghaladja a lelkészi illetmény(ek)re fordított összeget 
a gyülekezetnek nyújtott támogatás útján, más esetben a helyettesítést ellátóval kötött szolgálati szerző-
dés keretében. A helyettesítés alatt a lelkész képviseleti jogát a területileg illetékes esperes vagy több lel-
készi állást fenntartó egyházközség esetén az egyházközség presbitériuma által kijelölt lelkész gyakorolja. 
Speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek esetében a helyettesítés megszervezése az adott szolgálati 
területet felügyelő püspök feladata. A helyettesítés költségeit (díjazás, útiköltség, lakhatás) pályázaton-
ként havonta legfeljebb 250.000,– Ft-ig az MEE az Országos Iroda útján viseli. 

4.5. Egyéb rendelkezések 
A sabbatidő időtartama alatt a lelkész egyéb, a lelkészi életpályamodellről szóló jogszabályokban előírt 
kötelezettségei teljesítése alól mentesül, az adott évre vonatkozó kötelező elemek teljesítési kötelezett-
sége időarányosan csökken. 

5. ORDINÁCIÓ ELŐTTI PSZICHOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

5.1. Érintettek köre: 
– az ordinációjukra készülő lelkészjelöltek 
– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel ren-

delkezők. 

5.2. Általános leírás: 
– Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói az ordináció tervezett időpontját megelőző év szept-

emberében, 

– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel ren-

delkezők a lelkészképesítő vizsga tervezett időpontját legalább egy hónappal megelőzően   

a területileg illetékes egyházkerület által felkért pszichológussal a szakmai sztenderdeknek megfelelően 
pszichológiai  állapotfelmérésben  vesznek  részt.  Az  állapotfelmérés  elsődleges  célja,  hogy  a  pályaalkal-
masság esetleges pszichés akadályait, illetve a pályakezdést megnehezítő körülményeket feltárja és azok 
kezelésére tanácsot adjon. 
Az  állapotfelmérés  kiértékelését  a  jelölt  és  a  pszichológus  együttesen  végzik,  annak  a  pályakezdés  kö-
rülményeit befolyásoló tényezőiről az illetékes püspököt írásos, a jelölt és a pszichológus által aláírt fel-
jegyzésben tájékoztatják. Az állapotfelmérést, annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról 
harmadik félnek bármilyen információt (kivéve az állapotfelmérés megtörténtét) a pszichológus kizáró-
lag a jelölt írásbeli beleegyezésével oszthat meg. 

background image

5.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az  egyházkerületek  az  érintettek  számára  közzéteszik  a  pszichológiai  alkalmassági  vizsgálatot  végző 
szakember(ek) elérhetőségét, a vizsgálatra való jelentkezés – az erre rendszeresített online felületen – a 
jelölt felelőssége. 
A vizsgálaton való részvételt – az erre rendszeresített online felületen – a jelölt rögzíti, amit az egyház-
kerület hagy jóvá. 

5.4. Egyéb 
A pszichológiai  állapotfelmérésről  készült  feljegyzésben  foglaltakkal  kapcsolatban  a  püspök  személyes 
konzultációt kezdeményezhet a jelölttel és a pszichológussal. 
A pszichológiai állapotfelmérés költségeit az MEE viseli. 

6. SEGÍTŐ SZAKEMBER IGÉNYBEVÉTELE 

6.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé 
kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe magánéleti, mentális elakadása 
esetén.   

6.2. Általános leírás: 
Az igénybe vett terápiás (mint  például pszichoterápia, család-párterápia), segítő folyamatok (mint pél-
dául segítő beszélgetés, nem szakmai területet érintő mediáció) – azok védettsége és az anonimitás biz-
tosítása érdekében – a LÉM rendszerében nem kerülnek rögzítésre (kreditpont sem írható jóvá). Ezek 
igénybevételét az MEE az éves önértékelési beszélgetést követő konzultációval, szakemberek elérhető-
ségeit tartalmazó adatbázis közzétételével és gondozásával segíti – elsősorban az Antropos Mentálhigié-
nés  Módszertani  Központtal  (AMMK)  kötött  keretszerződés  keretében.  A terápiás  folyamatokban  való 
részvétel költségeit az MEE 50%-ban támogatja – egy személynek évente legfeljebb az 1. bérkategória 
összegéig – úgy, hogy a támogatott személy anonimitása biztosítva legyen. 

7. KÍSÉRŐLELKÉSZI KAPCSOLAT 

7.1. Érintettek köre: 
Kötelezően:  az  Evangélikus  Hittudományi Egyetem nappali osztatlan teológus-lelkész  szakon,  valamint 
mesterképzésen lelkészi specializációval tanulmányaikat megkezdő hallgatók. 
Önkéntesen:  A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogvi-
szonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

7.2. Általános leírás: 
A kísérőlelkészi kapcsolat a lelkészi szolgálatra készülők, illetve azon lelkészek spirituális életét hivatott 
támogatni, akik a parókusi vizsga előtt állnak. A kísérőlelkészi kapcsolat célja, hogy az érintett személyek 
egy  kísérő  lelkésszel  rendszeresen  reflektáljanak  istenkapcsolatukra  és  személyes  hitéletükre. 
A személyes találkozások havi rendszerességgel ajánlottak, évente legalább 10 alkalommal. Egy kísérő-
lelkész – kivéve az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét – évente legfeljebb 5 kísérőlelkészi kap-
csolatot  vállalhat.  A kísérőlelkészi  kapcsolat  a  parókusi  vizsga  után  önkéntesen,  közös  megegyezéssel 
folytatható. 
Kísérő lelkészt a kísért választ. Kísérő lelkész lehet a teológus hallgató saját gyülekezeti lelkésze, egyházunk 
bármely lelkésze. A választást a Püspöki Tanács által jóváhagyott személyi lista segíti. A kísérőlelkészeket 
az MEE szakmai támogatással segíti (szakkönyv, igény szerint speciális lelkészakadémiai kurzus). 
A kísérőlelkészi kapcsolatot teljes titoktartás védi. 

7.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
A kísérőlelkészi kapcsolat nyilvántartásáért a kísért személy felel. A kísérést igazoló, a kísérő lelkész által 
aláírt formanyomtatványt minden félév végén a LÉM koordinátornak kell megküldeni. 

background image

7.4. Egyéb 
A kísérőlelkészek – az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét kivéve – javadalmazásra jogosultak, 
melyet szerződés alapján az MEE fizet meg a teljesítésigazolás megküldését követő 10 munkanapon be-
lül.  A díjazás  mértéke:  50.000,–  Ft/év/kísért.  Teljesítési  igazolásnak  minősül  a  LÉM  koordinátorának 
megküldött, kísérést igazoló nyomtatvány. 
A parókusi alkalmassági vizsga utáni kísérő lelkészi kapcsolatért a kísérő lelkésznek az MEE nem folyósít 
díjazást.   

8. HIVATÁSGONDOZÓ NAPOK 

8.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

8.2. Általános leírás: 
A hivatásgondozó  napok  az  egyházkerületek  által  szervezett  alkalom az  egyházkerületben  szolgáló  lel-
készek számára, akik esetében az ordináció óta eltelt évek száma öttel osztható. A hivatásgondozó napo-
kon való részvétel önkéntes, de a LÉM kreditrendszerében rögzítésre kerül. Az egyházkerület kezdemé-
nyezésére  a  hivatásgondozó  napok  kreditértékéről  –  elsősorban  az  alkalom  időintervallumának  figye-
lembevételével – a LÉM-bizottság az adott program kiírása előtt dönt. 

8.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az egyházkerületek az érintettek személyes megszólítása mellett a programot meghirdetik az erre rend-
szeresített  online  felületen  az  időpont,  helyszín,  program,  az  elérhető  kreditpont  megjelölésével,  vala-
mint a részvétel költségeire vonatkozó tájékoztatással. A jelentkezés az erre rendszeresített online felü-
leten történik. A részvételt az egyházkerületek igazolják le. 

9. EGYÉB REKREÁCIÓS, MEGÚJULÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK 

9.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

9.2. Általános leírás: 
Az MEE és belső egyházi jogi személyei egyéb rekreációs programokat hirdethetnek meg, melyek előse-
gítik  a  lelkészek  szakmai,  mentális,  spirituális,  magánéleti  egészségmegőrzését.  A programokon  való 
részvétel  önkéntes.  Az  egyéb  programok  LÉM-ben  való  elismertetéséről,  kreditpont-értékéről  a 
LÉM-bizottság dönt. 

9.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az elismertetés, a kreditpontérték meghatározásának kezdeményezése, valamint regisztrálhatóság kez-
deményezése a programot meghirdető felelőssége. 

10. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT 

10.1. Érintettek köre: 
– A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 

szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

– Nyugdíjas lelkészek. 

10.2. Általános leírás: 

Az MEE egészségügyi szolgáltatóval kötött keretszerződés keretében évente egyszer lehetőséget biztosít 
egészségügyi állapotfelmérésre. A vizsgálatokon való részvétel önkéntes, költségeit az MEE viseli. 
A lelkészek az erre rendszeresített online felületen jelentkezhetnek a vizsgálatra. A vizsgálatra vonatkozó 
egyéb információ-kat a jelentkezési felületen lévő tájékoztató tartalmazza. 

background image

4. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ILLETMÉNYEK ÉS A SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉHEZ 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2020. ÉVBEN 

1. Az egyházközség akkor igényelhet támogatást, ha a lelkészi jövedelmekben és a kapcsolódó szolidari-
tásialap-befizetéseiben  megvalósuló  kötelezettségei  2020-ban  összességében  meghaladják  az  ezen  cé-
lokra – a lelkészi illetmények kiegészítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül – 2019-ben kifi-
zetett összeget. 
2.  A 2019.  évi  juttatási  és járulék-kötelezettségeket  a  2019. évi  adatokra  vonatkozó bevallások  alapján 
átlagolva  kell  számolni,  havi  átlagot  képezve  belőlük.  Ha  változás  történt  a  szolgálattevők  (lelkészek) 
személyében, a számításnál csak a változás és 2019. december 31. közötti időszakot kell figyelembe ven-
ni. Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2020. év folyamán történik lelkészváltás, ebben az esetben a 
2020. január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításánál. 
3.  A 2. pont  szerinti  számítástól eltérően a  17.§  (3) d)  pont szerinti  juttatás  esetén  a számítás során a 
2020.  januárra  vonatkozó  szolidaritásialap-bevallást  kell  figyelembe  venni,  ahol  a  szolgálatba  állító  a 
2020-ra várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 
4.  A lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  igényelt  támogatás  legmagasabb  mértéke  a  17.  §  (1)  bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. pont-
jaiban  meghatározottak  szerint  számolt  havi  átlagának  különbsége  lehet.  Az  egyházközség  szolgálatba 
állítót terhelő szolidaritásijárulék-fizetési kötelezettségének növekedése miatt is igényelhet támogatást – 
abban az esetben is, ha a lelkészi illetmény kiegészítéséhez nem jogosult támogatásra –, melynek maxi-
mális  mértéke  az  érintett  lelkész(ek)  besorolási  bére  alapján  számított  szolidaritásialap-járulék  és  az 
egyházközség által 2019-ben befizetett szolidaritásialap-járulék különbözete. 

5. A támogatás igénylésének ütemezése: 
5.1. Az  egyházközségek  2020.  január  31-ig  elektronikusan  kitöltik  a  2019-re  vonatkozó  népmozgalmi 

adatok táblát (lásd 5. sz. melléklet). 

5.2. A szolgálatba  állítók  2020.  február  12-ig  benyújtják  a  2020.  januárra  vonatkozó  szolidaritá-

sialap-bevallást. 

5.3. Az egyházközségek 2020. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértékéről. 
5.4. Az  egyházközségek  2020.  március  31-ig  az  erre  létrehozott  online  felületen  jelzik  támogatási  igé-

nyüket, és kinyomtatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erről szóló presbitériumi határo-
zatot (jegyző-könyvi kivonatot). A később beadott igénylések esetében visszamenőleg legfeljebb há-
rom hónapra nyújtható támogatás. 

5.5. 2020. április 15-ig az illetékes egyházkerület elnöksége jóváhagyja a támogatási igényt vagy egyezte-

tést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

5.6. A támogatási igény jóváhagyását követően a támogatási összeget az országos iroda a negyedév első 

hónapjának utolsó napjáig, az első negyedévre jutó összeget április 30-ig utalja át. 

5.7. A támogatás  korrekciójára  abban  az  esetben  van  lehetőség,  amennyiben  év  közben  a  lelkész(ek) 

személyében  és/vagy  megbízásában/megbízásaiban  változás  történik.  Az  egyházközség  a  változás 
tényéről 15 napon belül tájékoztatja az országos irodát. 

4/A SZ. MELLÉKLET 

A  LELKÉSZI  ILLETMÉNYEK  ÉS  A  SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK  FIZETÉSI  KÖTELEZETTSÉGÉHEZ 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2021. ÉVBEN 

1. Az egyházközség akkor igényelhet támogatást, ha a lelkészi jövedelmekben és a kapcsolódó szolgálat-
ba állítói szolidaritásialap-hozzájárulásban várható kötelezettségei 2021-ben összességében meghalad-
ják az ezen célokra – a lelkészi illetmények és a szolgálatba állítói szolidaritásialap-hozzájárulás kiegé-
szítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül – 2020-ban kifizetett összeget. 

2. A 2020. évben kifizetett összegeket a 2020. évi adatok (pl. szolidaritásialap-bevallások) alapján átla-
golva kell számolni, havi átlagot képezve belőlük. Ha változás történt a szolgálattevők (lelkészek) szemé-
lyében,  a  számításnál  csak  a  változás  és  2020.  december  31.  közötti  időszakot  kell  figyelembe  venni. 

background image

Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2021. év folyamán történik lelkészváltás, ebben az esetben a 2021. 
január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításánál. 

3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 
2021.  januárra  vonatkozó  szolidaritásialap-bevallást  kell  figyelembe  venni,  ahol  a  szolgálatba  állító  a 
2021-re várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 

4. A 2021. évi támogatások maximális mértékének meghatározásakor az egyházközségek 2019. évi szol-
gálati  igény  mutatóit  (továbbiakban:  szim  szám)  kell  figyelembe  venni.  Az  egyházközség  megindokolt 
kérésére a 2020. évi változások esetleges figyelembe vételéről a püspöki tanács dönt. 

5.  A  lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  igényelt  támogatás  legmagasabb  mértéke  a  17.  §  (1)  bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. pont-
jaiban  meghatározottak  szerint  számolt  havi  átlagának  különbsége  lehet.  Az  egyházközség  szolidaritá-
sialap-fizetési kötelezettségének növekedése okán is igényelhet támogatást – abban az esetben is, ha a 
lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  nem  jogosult  támogatásra  –, melynek  maximális  mértéke  az érintett 
lelkész(ek) besorolási bére alapján számított szolidaritásialap-járulék és az egyházközség által 2020-ban 
befizetett szolidaritásialap-járulék különbözete (a 2020-ban erre a célra kapott támogatásból származó 
összeget figyelmen kívül hagyva). 

6. A támogatás igénylésének ütemezése: 
6.1. Az  egyházközségek  2021.  január  31-ig  elektronikusan  kitöltik  a  2021-re  vonatkozó  népmozgalmi 

adatok táblát. 

6.2. A  szolgálatba  állítók  2021.  február  12-ig  benyújtják  a  2021.  januárra  vonatkozó  szolidaritá-

sialap-bevallást. 

6.3. Az egyházközségek 2021. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértékéről. 
6.4. A támogatást igénylő egyházközségek 2021. március 31-ig az erre létrehozott elektronikus felületen 

kitöltik, a támogatás igényléséről szóló presbitériumi határozatot (jegyzőkönyvi kivonatot) kinyom-
tatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erre rendszeresített online felületre. 

6.5. 2021. április 25-ig az illetékes egyházkerület elnöksége jóváhagyja a támogatási igényt vagy egyezte-

tést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

6.6. A támogatási igény jóváhagyását követő 15 napon belül az országos iroda átutalja a támogatás első 

két negyedévére jutó támogatási összeget. 

6.7. A 3. és 4. negyedévi támogatási összeget – a szükséges korrekciók figyelembe vételével – a negyedév 

első hónapjának utolsó napjáig utalja az országos iroda. 

4/B SZ. MELLÉKLET 

A  LELKÉSZI  ILLETMÉNYEK  ÉS  A  SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK  FIZETÉSI  KÖTELEZETTSÉGÉHEZ 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2022. ÉVBEN 

1. Az egyházközség akkor igényelhet támogatást, ha a lelkészi jövedelmekben és a kapcsolódó szolgálat-
ba állítói szolidaritásialap-hozzájárulásban várható kötelezettségei 2022-ben összességében meghalad-
ják az ezen célokra – a lelkészi illetmények és a szolgálatba állítói szolidaritásialap-hozzájárulás kiegé-
szítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül – 2021-ben kifizetett összeget. 

2. A 2021. évben kifizetett összegeket a 2021. évi adatok (pl. szolidaritásialap-bevallások) alapján átla-
golva kell számolni, havi átlagot képezve belőlük. Ha változás történt a szolgálattevők (lelkészek) szemé-
lyében,  a  számításnál  csak  a  változás  és  2021.  december  31.  közötti  időszakot  kell  figyelembe  venni. 
Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2022. év folyamán történik lelkészváltás, ebben az esetben a 2022. 
január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításánál. 

3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 
2022.  januárra  vonatkozó  szolidaritásialap-bevallást  kell  figyelembe  venni,  ahol  a  szolgálatba  állító  a 
2022-re várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 

background image

4. A 2022. évi támogatások maximális mértékének meghatározásakor az egyházközségek 2019. évi szol-
gálati  igény  mutatóit  (továbbiakban:  szim  szám)  kell  figyelembe  venni.  Az  egyházközség  megindokolt 
kérésére a 2021. évi változások esetleges figyelembe vételéről a püspöki tanács dönt. 

5.  A  lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  igényelt  támogatás  legmagasabb  mértéke  a  17.  §  (1)  bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. pont-
jaiban  meghatározottak  szerint  számolt  havi  átlagának  különbsége  lehet.  Az  egyházközség  szolidaritá-
sialap-fizetési kötelezettségének növekedése okán is igényelhet támogatást  – abban az esetben is, ha a 
lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  nem  jogosult  támogatásra  –, melynek  maximális  mértéke  az érintett 
lelkész(ek) besorolási bére alapján számított szolidaritásialap-járulék és az egyházközség által 2021-ben 
befizetett szolidaritásialap-járulék különbözete (a 2021-ben erre a célra kapott támogatásból származó 
összeget figyelmen kívül hagyva). 

6. A támogatás igénylésének ütemezése: 
6.1. Az  egyházközségek  2022.  január  31-ig  elektronikusan  kitöltik  a  2021-re  vonatkozó  népmozgalmi 

adatok táblát. 

6.2. A  szolgálatba  állítók  2022.  február  12-ig  benyújtják  a  2022.  januárra  vonatkozó  szolidaritá-

sialap-bevallást. 

6.3. Az egyházközségek 2022. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértékéről. 
6.4. A támogatást igénylő egyházközségek 2022. március 31-ig az erre létrehozott elektronikus felületen 

kitöltik, a támogatás igényléséről szóló presbitériumi határozatot (jegyzőkönyvi kivonatot) kinyom-
tatva,  lelkész  és  felügyelő  által  aláírva  feltöltik  az  erre  rendszeresített  online  felületre.  Az  egyház-
közég önhibájából a határidő után beadott igénylés esetén visszamenőleg legfeljebb három hónapra 
nyújtható támogatás. 

6.5. 2022. április 25-ig az illetékes egyházkerület elnöksége jóváhagyja a támogatási igényt vagy egyezte-

tést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

6.6. A támogatási igény jóváhagyását követő 15 napon belül az országos iroda átutalja a támogatás első 

két negyedévére jutó támogatási összeget. 

6.7. Az országos iroda a jóváhagyott igénylésekről tájékoztatja az illetékes egyházmegye esperesi hivata-

lát. 

6.8. A 3. és 4. negyedévi támogatási összeget – a szükséges korrekciók figyelembe vételével – a negyedév 

első hónapjának utolsó napjáig utalja az országos iroda. 

 

5. SZ. MELLÉKLET 

GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATI ADATOK (NÉPMOZGALMI ADATOK) ADATSZERKEZETE 

1. Az egyházközség területi tagolódása 
 

1.1. Gyülekezetrész neve 

 

1.2. Gyülekezetrész jellege 

2. Az egyházközség lélekszámadatai a naptári év végén, az egyházközség területi tagolódásának megfe-
lelően 
 

2.1. Egyházközségi tagok száma 

 

2.2. Választói névjegyzékben szereplők száma 

3. Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként 
 

3.1. Gyermek keresztelése (0–5 éves) 

 

3.2. Fiatal keresztelése (6–18 éves) 

 

3.3. Felnőtt keresztelése (>18 éves) 

 

3.4. Fiatal konfirmáció (<18 éves) 

 

3.5. Felnőtt konfirmáció (>18 éves) 

4. Esketések és temetések száma 
 

4.1. Tiszta evangélikus párok esketése 

 

4.2. Vegyes párok esketése 

 

4.3. Esketések, ahol egyik fél sem evangélikus 

 

4.4. Eltemetett férfiak száma 

background image

 

4.5. Eltemetett nők száma 

5. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló lelkészek (ha az év folyamán változás történt, akkor a vál-
tozás jelzésével) 
6. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló nem lelkészi munkatársak száma 
 

6.1. Levelező tanfolyamot végzett gyülekezeti munkás 

 

6.2. Hitoktató (a nem képesítettek is) 

 

6.3. Egyéb önkéntes munkatársak 

7. Az év folyamán az egyházközségben szolgáló vendég igehirdetők neve, az általuk tartott igehirdetések, 
evangélizációk és ökumenikus alkalmak számával 
8. Istentiszteletek száma és a résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

8.1. Vasárnapi és ünnepi istentiszteletek száma 

 

8.2. Hétközi (reggeli, esti) istentiszteletek száma 

 

8.3. Családi, gyermek, ifjúsági istentiszteletek száma 

 

8.4. Zenés áhítatok száma 

 

8.5. Egyéb (pl. ökumenikus) istentiszteletek száma 

 

8.6. Egyházi intézményben tartott istentiszteletek száma 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma vasárnapi istentiszteleteken 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma hétköznapi istentiszteleteken 

9. A nem magyar istentiszteletek nyelve és száma 
 

9.1. Német nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.2. Angol nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.3. Szlovák nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.4. Más istentiszteleti nyelv megnevezése 

 

9.5. Más nyelvű istentiszteletek száma 

10. Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma, a lelkipásztori be-
szélgetésre felkereső hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma 
 

10.1. Templomi úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.2. Egyéb úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.3. Úrvacsorázók teljes száma 

 

10.4. Látogatások száma 

 

10.5. Lelkipásztori beszélgetések száma 

11. A tárgyév őszén indult hittanórai csoportok és az oda beiratkozottak (résztvevők) száma, a naptári 
évben megadott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma 
 

11.1. Iskolai hitoktatási csoportok száma 

 

11.2. Gyülekezeti hitoktatási csoportok száma 

 

11.3. Hittanórák száma 

 

11.4. Hitoktatásban részesülők száma 

 

11.5. Konfirmációi előkészítő órák száma 

 

11.6. Felnőtt keresztelésre előkészítő órák száma 

 

11.7. Jegyesoktatási alkalmak száma 

 

11.8. Egyéb egyéni vagy kiscsoportos felnőtt hitoktatási alkalmak száma 

12. Hittanból érettségizettek száma 
 

12.1. Hittanból érettségizők állami iskolában 

 

12.2. Hittanból érettségizők más egyházi iskolában 

 

12.3. Hittanból érettségizők saját iskolában 

13.  A bibliaórai  csoportok  és  a  naptári  évben  megtartott  bibliaórák  száma,  valamint  a  bibliaórákon 
résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

13.1. Felnőtt bibliaórai csoportok száma 

 

13.2. Felnőtt bibliaórák száma 

 

13.3. Felnőtt résztvevők átlagos száma 

 

13.4. Gyermek, ifjúsági bibliaórai csoportok száma 

 

13.5. Gyermek, ifjúsági bibliaórák száma 

 

13.6. Gyermek, ifjúsági résztvevők átlagos száma 

 

13.7. Egyéb bibliaórai csoportok száma 

background image

 

13.8. Egyéb bibliaórák száma 

 

13.9. Egyéb résztvevők átlagos száma 

14. A naptári évben megtartott egyéb gyülekezeti alkalmak, táborok száma, valamint a résztvevők köze-
lítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

14.1. Szeretetvendégségek száma 

 

14.2. Szeretetvendégségen résztvevők átlagos száma 

 

14.3. Gyülekezeti napok, kirándulások száma* 

 

 

14.3.1. 30 fő résztvevő alatti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.2. Napok száma* 

 

 

14.3.3. 31-80 fő résztvevő közötti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.4. Napok száma* 

 

 

14.3.5. 80 fő résztvevő feletti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.6. Napok száma* 

 

14.4. Táborok, az azokon résztvevők és a táborok napjainak száma 

 

 

14.4.1. 30 fő résztvevő alatti táborok száma 

 

 

14.4.2. Napok száma* 

 

 

14.4.3. 31-80 fő résztvevő közötti táborok száma 

 

 

14.4.4. Napok száma* 

 

 

14.4.5. 80 fő résztvevő feletti táborok száma 

 

 

14.4.6. Napok száma* 

 

14.5. Imaórák száma 

 

14.6. Énekkari próbák száma 

15. Egyházközségi közgyűlések, képviselőtestületi és presbiteri ülések száma 
 

15.1. Közgyűlések száma 

 

15.2. Képviselőtestületi ülések száma 

 

15.3. Presbiteri ülések száma 

16. Az egyházközség területén lévő egyházi intézmények száma 
 

16.1. Az egyházközség fenntartásában lévő intézmények száma 

 

16.2. Nem egyházközségi fenntartású intézmények száma 

17. Az év folyamán az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 
 

17.1. Az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 

18. Megjegyzés 
 
* minden megkezdett nap száma 
 

Az egyházközség az adatokat a tárgyévet követő év január 31-ig az erre rendszeresített online felületen 
rögzíti. 

6. SZ. MELLÉKLET 

AZ EGYES CIKLUSOKBAN ELÉRENDŐ PONTOK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZABÁLYRENDELET 23. 

§-NAK 5) PONTJÁHOZ: 

 
5 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

30 

0,50 

15,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

15,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

10,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

background image

Összesen 

 

 

85,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

15,00 

Ciklus összesen: 

 

 

100,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

85,00% 

 
6 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

36 

0,50 

18,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

20,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

12,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

95,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

25,00 

Ciklus összesen: 

 

 

120,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

79,17% 

 
7 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

42 

0,50 

21,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

10,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

25,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

14,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

110,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

30,00 

Ciklus összesen: 

 

 

140,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

78,57% 

 
4 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

24 

0,50 

12,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

10,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

8,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

70,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

80,00 

background image

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

87,50% 

 
3 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

18 

0,50 

9,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

5,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

6,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

0,00 

Összesen 

 

 

50,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

60,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

83,33% 

 
 

7. SZ. MELLÉKLET 

A HITTANÓRADÍJ BESZÁMÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZABÁLYRENDELET 17. § (3) A) 

PONTJÁHOZ 

 
1.  Egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetében a lelkészi jövedelem részének tekintendő heti 4 

hittanóra megtartásáért járó, az egy évben megkapott összeg egy havi átlagát képező díjazás.   

2.  A díjazás tárgyévre vonatkozó összegét az országos presbitérium január 1-jén hatályos határozatá-

ban rögzítettek szerint kell meghatározni az egész évre vonatkozólag. 

3.  Azon lelkész esetében, aki több egyházközségben is végez lelkészi szolgálatot, összességében 4 hit-

tanóra díja kerül beszámításra a jövedelmébe.   

4.  Az egyházközségben részmunkaidős foglalkoztatottságú lelkész esetén heti 2 hittanóra megtartásá-

ért járó, az egy évben megkapott összeg egy havi átlagát képező díjazás összege számítandó be a jö-
vedelmébe. 

 
Budapest, 2021. december 16. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. július »
július
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031