Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól

LÉM-szabályrendelet_2021-02-18.pdf — PDF document, 592Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

7/2018. (XI. 8.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: az egyház) országos presbitériuma az egyházi 
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján  – utalva az egyházi szolgálat 
külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 17/A. § (6) bekezdésre – a lelkészi életpályamodell rész-
letes szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

I. fejezet 

A szabályrendelet hatálya 

1. § A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 
a) a képzési és minősítési rendszer, 
b) a jelzőrendszer és támogató szolgálat, és 
c) az illetményrendszer. 
2. § (1) A képzési és minősítési rendszer célja, hogy  
a) összefogja  azokat  a  továbbképzési  formákat,  amelyek  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen 

folytatott képzésre építve biztosítják a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás lehető-
ségét és kötelezettségét. A rendszer működtetésének tapasztalatai visszajelzésként szolgálnak az 
alapképzést folytató egyházi felsőoktatási intézmény számára; 

b) meghatározza azokat a képzési formákat és kritériumokat, amelyek elvégzése, teljesítése feltétele 

bizonyos speciális lelkészi munkakörök, tisztségek vagy megbízatások betöltésének;  

c) biztosítsa a lelkészi szolgálat minőségbiztosításának alapjait. 
(2) A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszere az alábbiakból áll: 
a) az egyház által szervezett valamennyi lelkész számára kötelező továbbképzések: részvétel a lelké-

szi  munkaközösségek,  az  országos  lelkészkonferencia,  az  egyházkerületi  munkaévkezdő  lelkész-
konferencia munkájában és a Lelkészakadémia kurzusain; 

b) az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés; 
c) az  egyház  által  az  igazgató  lelkészek, a  magasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkészek, 

valamint az intézményvezető lelkészek számára szervezett, kötelező, a vezetőképzésre épülő ma-
gasabb szintű vezetőképzés; 

d) kötelező továbbképzések meghatározása a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz (iskolalelkész, 

kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész stb.);  

e) 
f)  minősítési kollokvium. 
3. § (1) A jelzőrendszer és támogató szolgálat célja, hogy támogassa a lelkészeket életük és szolgála-
tuk mindazon területein, amely területeken tapasztalható elakadások megnehezíthetik a hiteles szol-
gálatot. A jelzőrendszer és támogató szolgálat részeit és vonatkozó rendelkezéseit jelen szabályren-
delet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
(2) Jelzőrendszerként az éves kötelező önértékelés és esperesi konzultáció szolgál, mely keretében 
meghatározhatók azok az igények és szükségletek, amelyekhez személyi vagy egyéb segítségforrások 
rendelhetők. 
(3) A lelkészi életpályamodell jelzőrendszer és támogató szolgálatának rendszere  – a (2) bekezdés-
ben meghatározottakon túlmenően – az alábbiakból áll:  
a) a szakmai személyiség támogatása 

aa) ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban (kötelező); 
ab) egyéb továbbképzések és támogatások (önkéntes); 
ac) sabbat idő (önkéntes) 

b) a pszichés én fejlesztése 

ba) az  ordinációt,  illetve  a  nem  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen  kiállított  teológiai  vég-

zettséget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszicho-
lógiai állapotfelmérés (kötelező); 

bb) professzionális segítő szakember igénybevétele (önkéntes) 

c) spirituális identitás ápolása  

ca) kísérőlelkészi kapcsolat a beosztott lelkészi évek végéig (kötelező); 
cb) kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után (önkéntes); 

background image

cc) egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel (önkéntes)  

d) interperszonális kapcsolatok 

da) professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele (önkéntes); 
da) rekreációs programok igénybevétele (önkéntes) 

e) egészségügyi szűrővizsgálat (önkéntes). 
(4)  A lelkészi  illetményrendszer  célja,  hogy  meghatározza  a  teljesállású  és  e  szabályrendeletben 
meghatározott, adott szolgálati hely méretének megfelelően országos egyházi támogatásban részesí-
tett  szolgálati  jogviszonyban  álló  lelkészek  rendszeres  havi  illetményének  minimális  mértékét. 
A lelkészi illetménytáblával előreláthatóvá válik, hogy a teljes életúton – legalább – milyen díjazásban 
részesül egy lelkész.  
(5)  A lelkészi  életpályamodell  elemeit  kreditrendszer  fogja  össze.  Az  életpályamodell  meghatározó 
elemei  együttesen  biztosítják  a  lelkészi  életút  kereteit,  valamint  a  minőségbiztosítás  alapjait.  Az  il-
letménykategóriákba való továbblépést az adott ciklusban elérendő kreditek megszerzése teszi lehe-
tővé. 
4. § A lelkészi életpályamodell kiterjed: 
a) valamennyi lelkészre – ideértve a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkal-

mazásban  álló,  valamint  beosztott lelkészre  is  –,  akik  kötelesek a  jogszabályokban  írt,  az  életpá-
lyamodell kötelező elemeinek eleget tenni, valamint jogosult a jogszabályokban írt, az életpálya-
modell jelzőrendszeri és támogató szolgálatát, és illetményrendszerét igénybe venni.  

b) az illetményre vonatkozó szabályai kiterjednek – e szabályrendelet meghatározottak figyelembe-

vételével  –  a  magasabb  szintű  egyházkormányzati  és  országos  egyházi  alkalmazásban  álló,  vala-
mint beosztott lelkészekre is. 

5.  §  (1)  Minden  kötelező  képzés  munkaidőnek  számít,  amely  időtartama  alatt  a  helyettesítés  meg-
szervezése az illetékes esperes, az igazgató lelkész, illetve a lelkész szolgálati helye szerint illetékes 
felettes feladata. 
(2)  A lelkészek  írásban  előterjesztett  kérelme  esetén  a  kötelező  képzési  kötelezettség  idejébe  nem 
kerül beszámításra: 
a) az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a további-

akban: Sztv.) 27 § (2) bekezdés f–i) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szolgá-
lat ideje, 

b) az Sztv. 29. §-ban meghatározott rendelkezési állományban töltött idő, 
c) az Sztv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott betegszabadság ideje, 
d) az Sztv. 56. §-ban meghatározott szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje, 
e) a doktori tanulmányok időtartama,  
f)  az Sztv. 57. §-ban meghatározott tartós szabadságon töltött idő, valamint 
g) e szabályrendelet 3. § (3) bekezdés ac) pontjában írt sabbat idő 
azzal, hogy az egyházi szolgálatba való visszalépésük esetén rendszeres havi illetményük minimális 
mértéke a visszalépéskor kezdődő ciklus szerinti életkoruk alapján kerül meghatározásra. 
6. § (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap rendes tagjának minősülő gyülekezeti munka-
társak, mint egyházi személyek az életpályamodell alkalmazása során lelkésznek minősülnek. 
(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói, a tábori lelkészek, valamint a börtönlelkészek – 
amennyiben  e  szabályrendelet  másképp  nem  rendelkezik  –  egyéb  jogszabályok  (állami  és  egyházi 
törvények, illetve belső szabályzatok) alapján teljesítik a minőségbiztosítási követelményeket.  

II. fejezet 

A képzési és minősítési rendszer elemei 

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában 

7. § (1) A lelkészi munkaközösségek a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lel-
készek kötelező továbbképzésének része. 
(2) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként 
egy  ülésnek  számítanak.  A lelkészek  és  lelkészjelöltek  az  ötéves  képzési  és  minősítési ciklusban  az 
ülések legalább 60%–án kötelesek részt venni. A részvételről szóló nyilvántartást a lelkészi munka-

background image

közösség elnöke végzi, az ülést követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatal-
nak és az országos irodának.  
(3)  A lelkészi  munkaközösség elsősorban egyházmegyénként  végzi  munkáját. Az  egyházmegyei  lel-
készi munkaközösség tagjai az egyházmegye területén élő lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga 
és kötelessége a munkaközösség alkalmain való részvétel. Az országos egyházi szolgálatban álló lel-
készek – választásuk szerint – a lakóhelyük vagy a szolgálati helyük szerinti lelkészi munkaközösség 
tagjai.  

Részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában 

8. § (1) Az országos lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a 
lelkészek  kötelező  továbbképzési  alkalma.  A lelkészek  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban az 
ülések legalább 20%–án kötelesek részt venni. A többnapos ülések egy ülésnek számítanak.  
(2) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége a püspöki tanáccsal egyetértésben szervezi az 
országos lelkészkonferenciákat.  
(3) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége minden év végén meghatározza a következő évi 
országos lelkészkonferenciák témájának fő irányelveit. 
(4)  A lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  kijelöli  azt  a  szakmai  tanácsadó  testületet, 
amely  a  lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  elnökének  irányításával  végzi  az  országos 
lelkészkonferenciákkal  kapcsolatos  szakmai,  szervezési  feladatokat.  Az  országos  lelkészkonferenci-
ákról a lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke a szövetségnek jelentést tesz. 
(5) A részvételről szóló nyilvántartást az országos lelkészi munkaközösség elnöke végzi, és a lelkész-
konferenciát követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos 
irodának.  

Részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  által  évente  szervezett  munkaévkezdő  lelkészkonferencia  a  lelkészi 
életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzésnek része, mely-
nek valamennyi meghirdetett alkalmán – az illetékes püspök által adott írásbeli felmentés hiányában 
– minden lelkész köteles részt venni. 
(2) A részvételről szóló nyilvántartást az illetékes püspöki hivatal végzi, és a lelkészkonferenciát kö-
vető 8 napon belül az országos irodának is megküldi.  

Részvétel a Lelkészakadémia kurzusain  

10. § (1) A Lelkészakadémia kurzusain való részvétel a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési 
részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.  
(2) A továbbképzési kötelezettséget az ötéves képzési és minősítési ciklusban legalább két alkalom-
mal kell teljesíteni. Az e szabályrendelet 11–14. §–ban írt lelkészi szolgálati feladatokat ellátó lelké-
szek számára –  szolgálati feladatukhoz  kapcsolódó  – a  LÉM Bizottság elrendelhet  kötelező tovább-
képzést, illetve dönthet más továbbképzések elfogadásáról az e §-ban leírt kötelezettség teljesítése-
ként.  
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia vezetője végzi, és az adott kurzust követő 8 
napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

Részvétel a beosztott lelkészi képzésekben 

11. § (1) A beosztott lelkészek kötelesek a parókusi alkalmassági vizsgálatot megelőzően a Lelkész-
akadémia által szervezett vezetőképzésen, valamint a részükre meghirdetett speciális lelkészakadé-
miai kurzuson részt venni.  
(2) E szabályrendelet hatályba lépese napján már érvényes parókusi alkalmassági vizsgát tett lelké-
szek kötelesek a lelkészi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett 
vezetőképzést teljesíteni.  
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia végzi, és a részvételt követő 8 napon belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

background image

Részvétel a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz szükséges képzésben 

12. § (1) A speciális lelkészi szolgálatokhoz szükséges képzettségeket és megszerzésük ütemezését a 
szabályrendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az ilyen szolgálatot végző lelkészek továbbképzését 
az  országos  iroda  koordinálja.  A továbbképzések  elfogadásáról  –  a  2.  számú  melléklet  előírásainak 
figyelembevételével – a LÉM bizottság dönt. 
(2) Speciális lelkészi szolgálatot az alábbi lelkészek végeznek: 
a) iskolalelkész,  
b) egyetemi lelkész,  
c) hitoktató lelkész, 
d) diakóniai intézményi lelkész, 
e) kórházlelkész, 
f)  börtönlelkész, 
g) tábori lelkész. 

Kísérőlelkészi feladatok ellátásához nyújtott segítség 

13. § A kísérőlelkészi feladatok ellátásához az egyház segítséget nyújt a kísérőlelkészek számára. 

Részvétel az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az 

intézményvezető lelkészek számára szervezett vezetőképzésben 

14.  §  (1)  Az  e  feladatokat  ellátó  lelkészek  kötelesek  legkésőbb  a  feladat  elvállalását  követően  egy 
éven belül a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a Lelkészakadémia által szerve-
zett, magasabb szintű vezetőképzésben részt venni.  
(2) E szabályrendelet hatályba lépése napján már ilyen tisztséget betöltő lelkészek kötelesek a lelké-
szi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesí-
teni.  
(3)  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  végzi,  és  a  képzést  követő  8  napon  belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

Minősítési kollokvium 

15. § (1) A kizárólag egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész ötévente vesz részt az esperesi vizitáció 
keretében lefolytatott minősítési kollokviumban, melyet a minősítő bizottság végez.  
(2) A nem kizárólag egyházközségi szolgálatot végző lelkészek minősítését ötévente – a LÉM bizott-
ság által kijelölt – minősítő bizottság végzi. 

III. fejezet 

A jelzőrendszer és támogató szolgálat területei 

16. § Jelzőrendszer és támogató szolgálat területei az alábbiak: 
a) Szakmai személyiség támogatása 

aa) Ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban, amely lehetőséget nyújt szak-

mai önreflexióra és szakmai kérdések, esetleges elakadások feldolgozására.  

ab) Az egyéb önkéntes továbbképzésben és támogatásokban való részvétel a szakmai elakadások 

megelőzésére, a szakmai kohézió további elmélyülésére és közös erőforrások feltárására.  

ac) A sabbat idő, amely legalább három hónapot biztosít a lelkészek számára a pihenésre, feltölte-

kezésre vagy elmélyült alkotói munkára.  

b) Pszichés én fejlesztése 

ba) Az  ordinációt,  illetve  a  nem  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen  kiállított  teológiai  vég-

zettséget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszicho-
lógiai állapotfelmérés. 

bb) A professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele, amelynek az egyházon kívüli szak-

emberek bevonására az egyház biztosít lehetőséget a lelkészeknek igényeinek megfelelően. 

c) Spirituális identitás ápolása 

ca) A kísérőlelkész  aktívan  kíséri,  támogatja  a  hallgató/pályakezdő  képzését,  szakmai  fejlődését, 

spirituális életének alakulását. 

cb) Kísérőlelkészi kapcsolat parókusi vizsga után. 

background image

cc) Az egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel lehetősége.  

d) interperszonális kapcsolatok: 

da) Professzionális segítő szakember igénybevétele. 
db)A rekreációs programok igénybevétele 

IV. fejezet 

A Lelkészakadémiáról 

16/A. § (1) A Lelkészakadémiát az igazgató vezeti, aki legalább 5 éves lelkészi gyakorlattal  – ebből 
legalább két év egyházközségi szolgálattal – rendelkezik.  
(2) A Lelkészakadémia munkáját a választmány irányítja és felügyeli. A választmány évente legalább 
kétszer ülésezik. A választmány tagjai:  
a) hivatalból: a püspökök, az országos lelkészi munkaközösség elnöke, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet vezetője, illetve az Ordass Lajos Evangélikus Okta-
tási Központ (Révfülöp) intézmény intézményvezetője; 

b) választás alapján: egyházkerületenként 1-1 lelkész, valamint  
c) a lelkészakadémia igazgatója. 
(3) A választmány elnökét maga választja tagjai közül, az igazgató nem választható meg elnöknek. 
(4) A Lelkészakadémia kurzusainak részletes szabályairól a Lelkészakadémia által meghatározott  – 
és az országos presbitérium által jóváhagyott – szervezeti és működési szabályzat vonatkozó szabá-
lyai rendelkeznek. 

V. fejezet 

Illetményrendszer 

17. § (1) A lelkészi életpályamodellhez illetményrendszer kapcsolódik. A lelkészi szolgálat havi brut-
tó rendszeres díjazásának minimális mértékét az életkornak, illetve az e szabályrendelet 1. sz. mel-
lékletben írt számítással meghatározott álláshely mértékének (a továbbiakban: szolgálati igény mu-
tató  –  szim-szám),  valamint  a  kreditrendszernek  figyelembevételével  kell  megállapítani,  melyet  a 
szolgálatba állító fizet meg.  
(2) Amennyiben az 1. sz. melléklet szerinti számítással meghatározott lelkészi álláshely(ek) száma és 
mértéke eltér az egyházközségben ténylegesen fenntartott álláshely(ek) számától, az országos egy-
ház legfeljebb a számítás által meghatározott mérték alapján nyújt támogatást, a legalacsonyabb díja-
zású  álláshelytől  kezdve.  Amennyiben  az  érintett  egyházközség  az  álláshely  mértékével  nem  ért 
egyet, akkor konzultációt kezdeményezhet a területileg illetékes esperessel és püspökkel azzal, hogy 
ennek megtörténte után az álláshely mértékéről a Püspöki Tanács dönt. 
(3) A lelkészi szolgálat díjazásában együttesen kell figyelembe venni a lelkészi szolgálatért juttatott 
rendszeres havi díjazás összegét, melybe beszámításra kerül: 
a) – a püspökök és esperesek kivételével – az egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén heti 4 

hitoktatói óradíj, (a 2021. évben legfeljebb 17 500 Ft összeggel), 

b) egyházi jogi személy és egyházi jogi személy által alapított, fenntartott jogi személytől szolgálati 

szerződés alapján kapott, a szolidaritásialap-bevallás szerint részletezett juttatás, kivéve 

  ba) az esperesi tiszteletdíj 
  bb) az igazgató lelkészi tiszteletdíj (az 1. bérkategória 40%-áig), 
  bc) valamint püspöki döntés alapján támogatási korrekcióként kapott juttatás, 
d) az egyház tartási kötelezettségéről szóló 6/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet 1. § c) pontjá-

ban  írt  közüzemi  szolgáltatás  fizetésének  a  szolgálatba  állító  által  történő  átvállalása.  E  juttatás 
legfeljebb 40.000 Ft összegig kerül beszámításra – amennyiben egy lakóingatlanon belül több egy-
házi személy lakhatását biztosítja a szolgálatba állító, az egyházi személyek döntése alapján egyi-
küknél teljes összegben vagy közöttük egyenlő arányban megosztva. 

e) egyházközségi  szolgálatban  álló  lelkészek  esetén,  amennyiben  kórházlelkészi  szolgálatot  is ellát-

nak, a kórházlelkészi szolgálatért járó díjazás 10%-a, 

f)  valamint a 2005. évi III. törvény 27. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel kapott rendszeres díja-

zás. 

18. § (1) a) A – különböző szolgálatok együttes figyelembevételével – a lelkészi havi rendszeres díja-
zás minimális mértéke az életkor alapján az alábbi kategóriák alapján kerül meghatározásra:  

background image

Kategó-

ria

 

Életkor (alap)

 

2021-ben meghatáro-

zott díjazás

 

1. 

parókusi alkalmassági 

vizsga megszerzéséig

 

219 000 Ft 

2. 

25–29 

235 000 Ft 

3. 

30–34 

253 800 Ft 

4. 

35–39 

272 600 Ft 

5. 

40–44 

291 400 Ft 

6. 

45–49 

310 200 Ft 

7. 

50–54 

329 000 Ft 

8. 

55–59 

347 800 Ft 

9. 

60– 

366 600 Ft 

 
b) A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkészek e szabályrendelet hatályba 

lépését követően történő főállású alkalmazása esetén az a) pontban meghatározott bértáblát kell al-
kalmazni. 

c) A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkésznek e szabályrendelet hatály-

ba lépésekor fennálló ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint a 159/2015. (XII. 10.) or-
szágos  presbitériumi  határozatban  meghatározott  bértáblát  is  választhatja  évi  egyszeri  írásbeli 
nyilatkozata alapján. 

d) E szabályrendelet hatályba lépésekor hitoktatói álláshelyet ellátó lelkész, ezen alkalmazása tekin-

tetében, választása szerint az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi 
kereteiről  szóló  3/2018.  (VI.  28.)  országos  szabályrendelet  2.  sz.  mellékletétben  meghatározott 
bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján. 

(2)  A lelkész  a  parókusi  alkalmassági  vizsga  megszerzéséig  az  illetményrendszer  1.  kategóriájába 
kerül besorolásra. A parókusi alkalmassági vizsga megállását követően a lelkész az adott év január 1-
jén betöltött életkorának megfelelő kategóriába kerül. A következő kategóriához meghatározott élet-
kor elérésekor és a kreditrendszer követelményeinek teljesítése után lép a felsőbb kategóriába, díja-
zása korrekciójának határnapja a következő év január 1-e. 
(3)  
19. § A lelkészi életpályamodell finanszírozását az egyházközségi és az intézményi, valamint a lelké-
szek által fizetendő szolidaritási hozzájárulás is biztosítja. 
20. § A bértábla kiegészülhet pótlékokkal. 
21. § (1) Amennyiben az egyházközség – e szabályrendeletben meghatározott feltételek figyelembe-
vételével  –  a  lelkész  kategóriája  szerinti  minimális  illetményét,  illetve  az  egyházközséget  terhelő 
szolidaritásialap-járulékot nem tudja megfizetni, akkor e szabályrendelet 4. sz. mellékletében szabá-
lyozottak  szerint  jogosult  támogatást  igényelni.  Támogatás  általában  az  MEE  éves  költségvetéséről 
szóló törvényben meghatározott javasolt illetményemelésen felüli összegre igényelhető. 
(2)  
(3)  
(4)  
22.  §  E  fejezetben  meghatározott  jogok  és  kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges  egyházközségi 
szolgálatba állítói adatszolgáltatás elmulasztása esetén az országos egyház támogatást nem teljesít. 
Ebben az esetben a szolgálatba állítót terheli a teljes díjazás megfizetése. 

background image

VI. fejezet 

A kreditrendszer szabályai 

 

23.  §  (1)  A lelkészi  életpályamodellt  kreditrendszer  fogja  össze,  amely  a  képzésekhez  kapcsolódó 
pontszámokat  rögzíti,  mely  alapjául  szolgál  a  szolgálatban  eltöltött  idő  illetményrendszeri 
előmenetének. 
(2) Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges: 
a) 20 pont a minősítési kollokviumban való részvétellel szerezhető, ezen 20 pont mással nem pótol-

ható; 

b) a képzési és minősítési rendszer további elemeiből elérendő összesen legalább 45 pont az alábbiak 

szerint 
ba) részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: egy ülés pontértéke 0,5, amely az ülés lega-

lább felén való jelenlét után írható jóvá; az ülésen előadást, igehirdetési előkészítőt tartó lel-
kész számára további 0,5 pont; az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 15 pont;  

bb) részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pontértéke 5 – amely a kon-

ferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konferencia időtartamának le-
galább  kétharmadán  való  részvétel  esetén  2,5  pont;  az  ötéves  ciklusban  elérendő  legalább  5 
pont; 

bc) részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pont-

értéke 5 – amely a konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konfe-
rencia időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban 
elérendő legalább 15 pont; 

bd)részvétel a Lelkészakadémia kurzusain: egy kurzus pontértéke 5 – amely a kurzus teljes időtar-

tamán való részvétel esetén írható jóvá –, a kurzus időtartamának legalább kétharmadán való 
részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 10 pont; 

c) a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő összesen 20 pont az alábbiak szerint: 

ca) éves esperesi beszélgetés: egy beszélgetés pontértéke 2, az ötéves ciklus alatt elérendő 10 pont 

úgy, hogy évente elérendő 2 pont; 

cb) csoportos szupervízió: egy folyamat pontértéke 10 pont, az ötéves ciklus alatt elérendő lega-

lább 10 pont, legfeljebb beszámítható 20 pont; 

d) a  fennmaradó  15  pont  megszerzése  a  lelkész  által  önként  vállalt  további  b–c)  pontokban 

meghatározottokkal szerezhető meg. 

(3) A (2) bekezdés a–d) pontjaiban meghatározottakon kívüli egyéb kurzusok, folyamatok (pl. publi-
káció) elfogadásáról és egyenértékű pontértékéről a LÉM bizottság dönt. 
(4)  A lelkészi  életpályamodell  elemeinek  teljesítését  –  a  szükséges  igazolások  beérkezte  után  –  az 
országos iroda az általa fenntartott adatbázisban rögzíti és minden tárgyévet követő január 31. nap-
jáig azt az érintett lelkésszel írásban közli. Amennyiben a lelkész további életpályamodellel összefüg-
gő képzést – igazoltan bejelent, akkor azt az országos iroda március 31. napjáig jóváírja. E határidő 
elmulasztása jogvesztő határidő. 
(5)  a)  A  LÉM-ciklus  hosszának  megállapításakor  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  lelkész  életkorából 
adódó kategóriaváltás hány év múlva esedékes:  
Kategóriaváltás  esedékessé-
ge 

Ciklus hossza 

1 év 

6 év 

2 év 

7 év 

3 év 

3 év 

4 év 

4 év 

5 év 

5 év 

b) Ha  valamely  okból  –  különösen  is  tanulmányi-kutatói  ösztöndíj,  gyermekáldás  –  a  lelkész  folya-

matban lévő ciklusa megszakad, az így megkezdett ciklus lezártnak tekintendő. Új ciklus kezdete-
kor a lelkész az életkora szerinti fizetési kategóriába lép. 

c) A  különböző  hosszúságú  ciklusokban  arányosan  teljesítendők  a  pontszerzési  kötelezettségek.  A 

képzési  és  minősítési  rendszer,  illetve  a  jelzőrendszer  és  támogatószolgálat  elemeiből  elérendő 
pontok részletes szabályait jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

background image

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

24. § (1) E szabályrendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E szabályrendelet 19–20. §–nak részletes szabályait legkésőbb 2020. december 31. napja határ-
időig kell meghatározni. 
(3) A 3. § (5) bekezdésben írt kreditrendszer és ezek vonatkozó rendelkezései ötéves időtartamának 
számítása 2020. január 1. napjától alkalmazandó azzal, hogy a 2019. január 1. napját követően elvég-
zett képzések és továbbképzések beszámításra kerülnek. 
(4) A parókusi alkalmassági vizsgálatot 2020., illetve 2021. évben teljesítő beosztott lelkész a 11.§ (1) 
bekezdésében  előírt  kötelezettségek  teljesítése  nélkül  is  eredményesen  megállhatja  a  vizsgálatot, 
azzal, hogy az elmaradt képzéseket köteles az újonnan induló LÉM-ciklusában teljesíteni. 
(5) A 2020. évben kezdődött LÉM-ciklusok kreditszámítása a következőképpen alakul (a „Teljesíten-
dő kreditek” meghatározása jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete szerint: 
2020-ban 

kezdődött 

ciklus 

hossza 

Teljesítendő kreditek 

6 év 

5 éves ciklus 

7 év 

6 éves ciklus 

3 év 

7  éves  ciklus  –  8  éves  periódus 
alatt 

4 év 

3 éves ciklus 

5 év 

4 éves ciklus 

25. § E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lelkészek továbbképzéséről 
és a Lelkészakadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet. 
Budapest, 2019. december 12. 
 

1. SZ. MELLÉKLET 

A GYÜLEKEZETI LELKÉSZI ÁLLÁSOK MÉRÉSÉRŐL (SZIM-SZÁM) 

1. A LÉM jövedelem korrekciós számításához szükséges a lelkészi állások mérése. 
2. Az álláshely mérésének számítása az alábbi adatokon alapul:  

a) választói  névjegyzék:  létszám,  adminisztráció  és  a  lelkigondozás  alapszáma  –  a  népmozgalmai 

bevallás tartalmazza  

b) hitoktatás: mókus hittan adatok alapján 
c) népmozgalmi adatok: szolgálat (igehirdetés, készülés, csoportok), nemzetiségi jóváírás  
d)névtár: presbitériumok és fenntartott – illetve a területen lévő – intézmények száma; egyházkö-

zség betöltöttsége  

e) KSH adatok: vendégéjszakák: idegenforgalmi jóváírás  
f) PÜT döntésen alapszik a kulturális jóváhagyás,  

3. Az  álláshely  számítás  százalékpontokból  áll.  A számítás  két  tizedesjegyig  történik,  a  kerekítés  a 

folyamat legvégén, a matematika általános szabályai szerint történik.  

4. A lelkészi munka heti mennyisége a fenti adatok alapján kerül kiszámításra, egy hónap 4 hétként 

értékelve. A nem minden héten megtartott alkalmak szorzószámai arányosan:  

  – havi 1: 0,25,  
  – havi 2: 0,5, és  
  – havi 3: 0,75.  
5. A számításban a gyülekezeti lelkészi álláshely betöltöttsége (B) szorzóként hat az adminisztráció 

(A) és a készülés (V) elemekre. B =1 betöltött állás esetén, B= 0 önállóan be nem töltött állás esetén 

6. Az álláshely 4 részből tevődik össze:  
  a) létszám (L), 
  b) szolgálat (S), 
  c) adminisztráció (A) és 
  d) jóváírás (J). 
7. A létszám (L) pontértéke  az  egyházközség valamennyi  részében  a  választói  névjegyzékében sze-

replő összesített létszámban (Q) megkezdett 24 főként 1 pont.  

background image

  L=[(Q-1)/24]+1 
8. Az adminisztráció (A) pontértéke- betöltött állás esetén – 4, a létszám (Q) megkezdett 300 fő után 

2 hivatalvezetési pont (H), a fenntartott gyülekezeti intézményekért (F) 4-4 pont, presbitériumo-
kért (P) és az egyházközség területén lévő, de nem egyházközségi fenntartású intézményért (G) 2-
2 pont.  

  A=4(B+F)+H+2(P+G) 
  H=2[(Q-1)/300]+1 
9. A szolgálati pontszám a vasárnapi igehirdetésre készülés (V), az igehirdetésszám (U), a készülési 

igény szerint súlyozott csoport alkalmak (W = imaóra, énekkar), (X = bibliaóra, hétköznapi isten-
tisztelet, felnőtt hittan, szeretetvendégség), a lelkigondozás (D), a hitoktatás (Y) és a táborok (Z), 
valamint  egyéni  vagy  kiscsoportos  felnőttoktatás  vagy  felkészítés  (keresztelés,  konfirmáció, 
jegyesoktatás (E) alapján számítódik ki.  

  S=10BV+6(U+X)+4W+Y+Z  
10. A lelkigondozás pontszáma megegyezik a hivatalvezetésével.  
  D=H 
11.  A hitoktatás  értéke  (Y)  az  egyes  lelkészek  által  a  gyülekezet  területén  megtartott  órák  alapján, 

személyenként figyelembe véve: 

Heti óraszám: 

pontszám 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

10 

40 

11 

42 

12 

44 

13 

46 

14 

48 

15 és felette 

50 

 
12. A tábor, gyülekezeti nap és hétvége értékének (Z) kiszámítása a rendezvények létszám alapú ér-

téke (C) és a megkezdett napok (I) szorzatainak végösszege. 

létszám  

érték 

1-30 

31-80 

81- 

 
  Z=C

1

I

1

+ C

2

I

2

+ C

3

I

3

+ C

4

I

4

+ C

5

I

5

+ ……. +C

n

I

n

 

13. A kiscsoportos vagy egyéni felnőttoktatás (E) pontértéke a ténylegesen megtartott alkalmak szá-

mának 12,5%-a. 

14. A jóváírás jár nemzetiségi nyelven végzett szolgálatra (N= a nemzetiségi nyelven végzett szolgálat 

*0,25), és a turizmus (T) és kulturális (K) feladatokra.  

background image

  J=N+T+K 
15. Turizmus a fővárosi gyülekezetek esetén nem számítható, a balatonparti gyülekezeteknél 20%, a 

Balaton-környékieknél 10%, más esetben vendégéjszakák alapján 10, illetve 5. Kulturális felada-
toknál 5, 10 vagy 15 pontot adhat a PÜT.  

16. Revideált adat (R) az eddigi részösszegek (A, J, L, S) összegére 2% pótlék kerül, a közegyházi fela-

datok ellentételezésére. 

  R=1,02(A+J+L+S)  
17. Állásszám (O) megállapítása: a revideált adatok (R) pontszámának 1 százalékát a legközelebbi – 

féllel maradék nélkül osztható – számra kell kerekíteni.  

 
 
 

2. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL KÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

KÉPZÉSEK RENDELKEZÉSEI 

1. SPECIÁLIS LELKÉSZAKADÉMIAI KURZUS BEOSZTOTT LELKÉSZEK RÉSZÉRE 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai  kurzus  –  a  Lelkészakadémia  legalább  minden  második  év-
ben kötelezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

igény szerint  

Képzők: 

Lelkészakadémia által megbízott vezetők 

Képzés időtartama:  3  nap  –  a  képzés  a  teljes  képzési  idő  alatti  részvétel  esetén  minősül  teljesí-

tettnek 

Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2019.  december  31-ig  parókusi  alkalmassági  vizsgála-
tot megállt lelkészek mentesülnek a képzési kötelezettség alól. 

2. AZ EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT, KÖTELEZŐ, A PARÓKUSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁHOZ 

SZÜKSÉGES VEZETŐKÉPZÉS (ALAP VEZETŐKÉPZÉS) 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai  kurzus  –  a  Lelkészakadémia  legalább  minden  második  év-
ben kötelezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Képzők: 

az  alapvezetőképzésre  felkészített,  a  Lelkészakadémia  választmánya  által 
megbízott trénerek 

Képzés időtartama:  30 óra (2-szer 15 óra) – a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén 

minősül teljesítettnek 

Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti rendelkezés: 2025. december 31-ig kötelező minden egyházközségi, 
intézményi  szolgálatban  álló  lelkész  számára,  aki  2020.  január  1.  előtt  nem 
tölti be 55. életévét. A képzési kötelezettség alól mentesülnek az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem oktatói, valamint a 2020. január 1-jén magasabb egy-
házkormányzati szinten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek. 

Költségtérítés: 

10  000  Ft/fő/kurzus  –  a  beosztott  lelkészek  mentesülnek  a  költségtérítés 
kötelezettsége alól 

3. AZ EGYHÁZ ÁLTAL AZ IGAZGATÓ LELKÉSZEK, A MAGASABB EGYHÁZKORMÁNYZATI SZINTEN 

SZOLGÁLÓ LELKÉSZEK, VALAMINT INTÉZMÉNYVEZETŐI LELKÉSZEK SZÁMÁRA SZERVEZETT, KÖ-

TELEZŐ, A VEZETŐKÉPZÉSRE ÉPÜLŐ MAGASABB SZINTŰ VEZETŐKÉPZÉS 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai kurzus 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Részvételi előfeltétel: az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szük-

séges vezetőképzés – az előfeltétel alól mentesülnek a 2020. január 1-jén ma-

background image

gasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkészek  és  intézményvezetői 
lelkészek 

Képzők: 

a Lelkészakadémia választmánya által megbízott trénerek 

Képzés időtartama:  30 óra (2-szer 15 óra) 
Képzendők köre: 

nyitott  minden  lelkész  számára;  kötelező  egyházközségi  igazgató  lelkész,  a 
magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkész, intézményvezetői lel-
kész számára úgy, hogy legalább az adott tisztség betöltését, illetve a megbí-
zás ellátását követő 1 éven belül a lelkész teljesíti képzési kötelezettségét 

 

Átmeneti rendelkezés: 2025. december 31-ig kötelező minden 2020. január 1-
jén  egyházközségi  igazgató  lelkész,  a  magasabb  egyházkormányzati  szinten 
szolgáló  lelkész,  intézményvezetői  lelkész  számára, aki  2020.  január  1. előtt 
nem tölti be 55. életévét. A képzési kötelezettség alól mentesülnek az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem oktatói. 

Költségtérítés: 

10 000 Ft/fő/kurzus 

4. KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS SPECIÁLIS LELKÉSZI SZOLGÁLATI FELADATOKHOZ 

a) Iskolalelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú  szakirányú  képzés,  továbbképzés  (pedagógiai,  mentálhigiénés, 

lelkigondozói) – úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú dip-
lomával, vállalja, hogy az iskolalelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül 
megkezdi tanulmányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása 
a szolgálati jogviszony megszűntetését vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén iskolalelkészi szolgálatban állók men-
tesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül az isko-
lalelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt teljesítendő a 60%-
os részvétel. 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, 
hogy ennek tényéről az Oktatási Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

b) Egyetemi lelkész 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők. 

c) Hitoktató lelkész 
Bemeneti feltétel:  más jogszabályban meghatározottak szerint (3/2018. országos szabályrendelet) 
Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, 
hogy ennek tényéről a Hittan Stratégiai Munkacsoport véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

d) Diakóniai intézményi lelkész 
Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel  a  lelkészi  munkaközösségek  munkájában:  lelkészi munkaközösségi  ülésnek  minősül  a  dia-
kóniai intézményi lelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt tel-
jesítendő a 60%-os részvétel. 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, 
hogy ennek tényéről a Diakóniai Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 

background image

e) Kórházlelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) – úgy, 

hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy 
a  kórházlelkészi  szolgálat  megkezdését  követő  2  éven  belül  megkezdi  tanulmá-
nyait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogvi-
szony megszűntetését vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén kórházlelkészi szolgálatban állók men-
tesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, 
hogy ennek tényéről a LÉM-bizottság dönt. 

f) Börtönlelkész 
Bemeneti feltétel:  felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) – úgy, 

hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy a 
börtönlelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, 
és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálatból való visz-
szahívást vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén börtönlelkész szolgálatban állók men-
tesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
A börtönlelkészek továbbképzése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Börtönlelké-
szek  Magyarországi  Szervezete  által  szervezett  továbbképzések  szerint  történik  az  alábbi  kiegészí-
téssel: 
Részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: E szabályrendelet rendelkezései szerint úgy, hogy a 
börtönlelkész (választása szerint) lakhelye vagy szolgálati helye szerint tagja az egyházmegyei lelké-
szi munkaközösségnek.  

g) Tábori lelkész 
A tábori lelkészi szolgálat újraszabályozás alatt áll, speciális képzési rendelkezések az újraszabályozás 
után hozhatók. 
Továbbképzési kötelezettségek: 
A tábori  lelkészek  továbbképzése  a  Honvédelmi  Minisztérium  által  szervezett  továbbképzések  sze-
rint történik. 

3. SZ. MELLÉKLET 

A JELZŐRENDSZER ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELEMEINEK RENDELKEZÉSEI 

1. ÉVES KÖTELEZŐ ÖNÉRTÉKELÉS (ÖNREFLEXIÓ) ÉS ESPERESI KONZULTÁCIÓ 

1.1. Érintettek köre: 
A 2005. évi III. törvény 27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

1.2. Általános leírás: 
Az éves önreflexió és az azt követő konzultáció a jelzőrendszer és támogató szolgálat kötelező része, 
amely primér szinten segíti a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, illetve interperszonális kapcso-
lataik ápolását, működését, amely során a lelkész egy önreflexiós lap segítségével visszatekinthet egy 
éves időszakra szolgálata, családi helyzete, lelki-spirituális élete alakulására. Amennyiben a lelkész az 
önreflexiója során arra a következtetésre jut, hogy külső segítséget szeretne kérni elakadásához, ezt 
jelezheti az önértékelést követő konzultáción. Az éves önreflexiós lapot a LÉM-bizottság által felkért 
lelkészek munkacsoportja állítja össze, melyet a LÉM-bizottság minden év november 30-áig felülvizs-
gálhat. Az önreflexiós lapot minden év december 15-ig a LÉM koordinátora feltölti a lelkészek számá-
ra elérhető, erre rendszeresített online felületre. A lelkészek egyéni munkában (offline) dolgozzák fel 

background image

az önreflexiós lap témáit. A kitöltött önreflexiós lap a lelkésznél marad, azt megosztania senkivel nem 
kell. Ezt követően kerül sor a lelkész kezdeményezésére a konzultációra legkésőbb a tárgyév június 
30-áig.  A beszélgetést,  annak  tartalmát  teljes  titoktartási  kötelezettség  védi,  arról  harmadik  félnek 
bármilyen információt (kivéve a konzultáció megtörténtét) a konzulens kizárólag a lelkész beleegye-
zésével oszthat meg. 

1.3. Konzulensek: 
–  gyülekezeti  szolgálatban  álló  lelkész  esetében  a  területileg  illetékes  esperes  vagy  az  általa  ezzel 

megbízott lelkész, 

–  esperes esetében a területileg illetékes püspök, 
–  püspök esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  iskolalelkész esetében az iskolalelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösséget vezető 

lelkész (vagy az általa ezzel megbízott lelkész) vagy a területileg illetékes esperes, 

–  hitoktató lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész, 
–  diakóniai intézményi lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott 

lelkész, 

–  kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész, országos alkalmazásban álló lelkész esetében a LÉM-

bizottság által erre felkért lelkész. 

Amennyiben egy lelkész több, egymástól eltérő területen végzett szolgálatban áll, maga dönti el, hogy 
kit választ konzulesnek. 

1.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
Az önreflexiós lap kitöltését és a beszélgetés tényét a lelkész az erre rendszeresített online felületen 
rögzíti, a konzulens a konzultáció dátumának rögzítésével hagyja jóvá. 

2. ÖT ÉVENKÉNT EGYSZER KÖTELEZŐ CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ 

2.1. Érintettek köre: 
A 2005. évi III. törvény 27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

2.2. Általános leírás: 
A szupervízió segít, hogy a lelkészek hatékonyabban, megelégedettebben, céltudatosabban végezzék 
munkájukat, gyakorolják hivatásunkat egyházon belül és kívül. Segít felismerni és leküzdeni a hiva-
tásgyakorlás, a hatékony munkavégzés útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésé-
vel. A szupervízió felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció és szerve-
zetfejlesztés elméleti, gyakorlati tapasztalatait. Az öt éves ciklusokban kötelező legalább egy csopor-
tos  szupervíziós  folyamatban  részt  venni,  mely  során  a  lelkészek  kiscsoportos  keretek  között  egy-
mást támogatva fogalmazhatják meg szakmai kérdéseiket, esetleges elakadásaikat. A szupervíziót a 
LÉM-bizottság  által  felkért  szupervízorok  tartják.  Az  alkalmakat  a  helyszín,  az  időpontok,  a 
szupervízor megjelölésével a LÉM-bizottság hirdeti meg a tárgyévet megelőző év november 30-áig az 
erre rendszeresített online felületen. Évente legalább 12 csoport kerül meghirdetésre úgy, hogy azok 
helyszíne  az  egyházközségek,  intézmények  elhelyezkedésével  arányosan  kerül  meghatározásra. 
A csoportok létszáma legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő. A részvételi szándékot a jelentkezők a tárgyévet 
megelőző december 30-áig jelezhetik az erre rendszeresített online felületen. A jelentkezések elfoga-
dása a jelentkezések sorrendjében történik. 

2.3. Költségtérítés: 
A szupervízió költségét legalább fele arányban az MEE az Országos Iroda útján, a fennmaradó részt a 
lelkész téríti meg. 

2.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A csoportos  szupervízióban  való  részvételt  a  lelkész  az  erre  rendszeresített  online  felületen  rögzíti. 
A szupervízión való részvételt a szupervízor igazolja. A részvételi kötelezettség teljesítettnek minősül, ha 
a  lelkész  az  ülések  legalább  80%-án  részt  vett.  Amennyiben  a  lelkész  jelentkezik  egy  csoportba,  de  a 

background image

részvételi kötelezettségét nem teljesíti – a tartós egészségügyi akadályoztatás esetén kívüli ok miatt –, 
köteles a részvétel teljes költéségét – beleértve az MEE által vállalt részt is – megtéríteni.  

2.5. Egyéb: 
Amennyiben egy lelkész egyéni szupervíziós folyamatban vesz részt, az adott ciklusban mentesül a 
csoportos szupervízióban való részvétel kötelezettsége alól. Az egyéni szupervízióban való részvétel-
ről szóló igazolást a LÉM bizottságnak kell megküldeni. 

3. AZ EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS TÁMOGATÁSOK 

3.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhe-
tővé  kívánja  tenni,  hogy  szükség  esetén  szakember  segítségét  vehesse  igénybe  szakmai  elakadása 
esetén.  

3.2. Általános leírás: 
Önismereti jellegű folyamatok (mint például pszichodráma, bibliodráma), egyéni szupervízió, a lelkész 
szolgálatával összefüggő mediáció a lelkész kezdeményezésére regisztrálásra kerül a LÉM rendszeré-
ben.  A folyamat  kreditértékéről,  a  LÉM  kötelező  elemeinek  teljesítése  alóli  esetleges  mentességről  – 
elsősorban a folyamat időintervalluma alapján – a LÉM-bizottság dönt. A folyamatokban való részvétel 
költségeit az MEE 50%-ban – az éves keretösszeg mértékéig – támogatja. 

3.2. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A LÉM rendszerében regisztrálható egyéb támogatások igénybevételét a lelkész az erre rendszeresí-
tett online felületen rögzíti megjelölve azt is, hogy esetlegesen milyen kötelező elem kiváltását igény-
li. A kiváltásról a LÉM-bizottság dönt. 

4. A SABBATIDŐ 

4.1. Érintettek köre: 
Azon lelkészek, akik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (annak egyházközségeivel, intézményeivel, 
szervezeti egységeivel) szolgálati jogviszonyban vannak.  

4.2. Általános leírás: 
A sabbatidő  a  lelkészek  számára  pályázat  útján  biztosított  legalább  három  hónapos,  megszakítás 
nélküli rekreációs időszak, amely alatt a szolgálatba állító folyósítja számára a havi rendszeres java-
dalmát, de szolgálata ellátásának, valamint képviseleti jogából fakadó kötelezettségeinek teljesítése 
alól mentesül. 

4.3. A pályázat feltételei: 
A pályázat kiírója: 

– a Déli és az Északi Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább három, a Nyugati (Du-

nántúli) Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább négy sabbatidőre az egyházke-
rületek, 

– speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek számára minden évben legalább egy sabbatidőre a 

LÉM-bizottság. 

A pályázat folyamatos, a tárgyévben megvalósuló sabbatidőre az azt megelőző év szeptember 15-ig 
jelentkezhetnek a lelkészek az erre rendszeresített online felületen. Gyülekezeti lelkészek, hitoktató 
lelkészek, egyetemi lelkészek a területileg illetékes egyházkerület helyeire jelentkezhetnek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell 

– a jelentkező nevét 
– szolgálati helyének/helyeinek megnevezését 
– a sabbatidő tervezett idejét 
– a sabbatidő alatt tervezett tevékenység rövid leírását. 

background image

Gyülekezetben szolgáló lelkészek esetében a pályázatokról az egyházkerület elnöksége – a pályázók-
kal,  valamint  a  pályázók  szolgálati  helye  szerint  illetékes  esperesekkel  történő  konzultáció  után  – 
dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig. 
Speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek (kivéve hitoktató lelkész és egyetemi lelkészek) esetében a 
LÉM-bizottság – a pályázókkal, valamint a pályázók szolgálati területét felügyelő püspökkel történő kon-
zultáció után – dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig. 

4.4. Helyettesítés a sabbatidő alatt 
Gyülekezeti lelkészek esetében a helyettesítés megszervezése a területileg illetékes esperes és püspök 
együttes  feladata.  A helyettesítés  költségeit  (díjazás,  útiköltség,  lakhatás)  pályázatonként  havonta 
legfeljebb 250.000,– Ft-ig az MEE költségvetésében biztosított keret terhére az egyház viseli – abban 
az  esetben,  ha  gyülekezeti  tagoktól  származó  bevétel  összege  meghaladja  a  lelkészi  illetmény(ek)re 
fordított  összeget  a  gyülekezetnek  nyújtott  támogatás  útján,  más  esetben  a  helyettesítést  ellátóval 
kötött szolgálati szerződés keretében. A helyettesítés alatt a lelkész képviseleti jogát a területileg ille-
tékes esperes vagy több lelkészi állást fenntartó egyházközség esetén az egyházközség presbitériuma 
által kijelölt lelkész gyakorolja. 
Speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek esetében a helyettesítés megszervezése az adott szolgá-
lati területet felügyelő püspök feladata. A helyettesítés költségeit (díjazás, útiköltség, lakhatás) pályá-
zatonként havonta legfeljebb 250.000,– Ft-ig az MEE az Országos Iroda útján viseli. 

4.5. Egyéb rendelkezések 
A sabbatidő  időtartama  alatt  a  lelkész  egyéb,  a  lelkészi  életpályamodellről  szóló  jogszabályokban 
előírt  kötelezettségei  teljesítése  alól  mentesül,  az  adott  évre  vonatkozó  kötelező  elemek  teljesítési 
kötelezettsége időarányosan csökken. 

5. ORDINÁCIÓ ELŐTTI PSZICHOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

5.1. Érintettek köre: 
– az ordinációjukra készülő lelkészjelöltek 
– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel 

rendelkezők. 

5.2. Általános leírás: 
– Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  hallgatói  az  ordináció  tervezett  időpontját  megelőző  év 

szeptemberében, 

– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel 

rendelkezők a lelkészképesítő vizsga tervezett időpontját legalább egy hónappal megelőzően  

a területileg illetékes egyházkerület által felkért pszichológussal a szakmai sztenderdeknek megfele-
lően pszichológiai állapotfelmérésben vesznek részt. Az állapotfelmérés elsődleges célja, hogy a pá-
lyaalkalmasság  esetleges  pszichés  akadályait,  illetve  a  pályakezdést  megnehezítő  körülményeket 
feltárja és azok kezelésére tanácsot adjon. 
Az  állapotfelmérés  kiértékelését  a  jelölt  és  a  pszichológus  együttesen  végzik,  annak  a  pályakezdés 
körülményeit befolyásoló tényezőiről az illetékes püspököt írásos, a jelölt és a pszichológus által alá-
írt feljegyzésben tájékoztatják. Az állapotfelmérést, annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség 
védi, arról harmadik félnek bármilyen információt (kivéve az állapotfelmérés megtörténtét) a pszic-
hológus kizárólag a jelölt írásbeli beleegyezésével oszthat meg. 

5.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az egyházkerületek az érintettek számára közzéteszik a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot végző 
szakember(ek) elérhetőségét, a vizsgálatra való jelentkezés – az erre rendszeresített online felületen 
– a jelölt felelőssége. 
A vizsgálaton való részvételt – az erre rendszeresített online felületen – a jelölt rögzíti, amit az egy-
házkerület hagy jóvá. 

background image

5.4. Egyéb 
A pszichológiai  állapotfelmérésről készült  feljegyzésben  foglaltakkal kapcsolatban  a  püspök  szemé-
lyes konzultációt kezdeményezhet a jelölttel és a pszichológussal. 
A pszichológiai állapotfelmérés költségeit az MEE viseli. 

6. SEGÍTŐ SZAKEMBER IGÉNYBEVÉTELE 

6.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhe-
tővé kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe magánéleti, mentális 
elakadása esetén.  

6.2. Általános leírás: 
Az  igénybe  vett  terápiás  (mint  például  pszichoterápia,  család-párterápia),  segítő  folyamatok  (mint 
például segítő beszélgetés, nem szakmai területet érintő mediáció) – azok védettsége és az anonimi-
tás  biztosítása  érdekében  –  a  LÉM  rendszerében  nem  kerülnek  rögzítésre  (kreditpont  sem  írható 
jóvá). Ezek igénybevételét az MEE az éves önértékelési beszélgetést követő konzultációval, szakem-
berek  elérhetőségeit  tartalmazó  adatbázis  közzétételével  és  gondozásával  segíti  –  elsősorban  az 
Antropos  Mentálhigiénés  Módszertani  Központtal  (AMMK)  kötött  keretszerződés  keretében. 
A terápiás folyamatokban való részvétel költségeit az MEE 50%-ban támogatja úgy, hogy a támoga-
tott személy anonimitása biztosítva legyen. 

7. KÍSÉRŐLELKÉSZI KAPCSOLAT 

7.1. Érintettek köre: 
Kötelezően:  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  nappali  osztatlan  teológus-lelkész  szakon,  vala-
mint mesterképzésen lelkészi specializációval tanulmányaikat megkezdő hallgatók. 
Önkéntesen: A 2005. évi III. törvény 27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogvi-
szonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

7.2. Általános leírás: 
A kísérőlelkészi kapcsolat a lelkészi szolgálatra készülők, illetve azon lelkészek spirituális életét hiva-
tott  támogatni,  akik  a parókusi  vizsga előtt  állnak. A kísérőlelkészi  kapcsolat célja, hogy  az  érintett 
személyek egy kísérő lelkésszel rendszeresen reflektáljanak istenkapcsolatukra és személyes hitélet-
ükre. A személyes találkozások havi rendszerességgel ajánlottak, évente legalább 10 alkalommal. Egy 
kísérőlelkész – kivéve az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét – évente legfeljebb 5 kísérő-
lelkészi  kapcsolatot  vállalhat.  A kísérőlelkészi  kapcsolat  a  parókusi  vizsga  után  önkéntesen,  közös 
megegyezéssel folytatható. 
Kísérő lelkészt a kísért választ. Kísérő lelkész lehet a teológus hallgató saját gyülekezeti lelkésze, egyhá-
zunk  bármely  lelkésze.  A választást  a  Püspöki  Tanács  által  jóváhagyott  személyi  lista  segíti. 
A kísérőlelkészeket az MEE szakmai támogatással segíti (szakkönyv, igény szerint speciális lelkészaka-
démiai kurzus). 
A kísérőlelkészi kapcsolatot teljes titoktartás védi. 

7.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
A kísérőlelkészi kapcsolat nyilvántartásáért a kísért személy felel. A kísérést igazoló, a kísérő lelkész 
által aláírt formanyomtatványt minden félév végén a LÉM koordinátornak kell megküldeni. 

7.4. Egyéb 
A kísérőlelkészek – az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét kivéve – javadalmazásra jogosul-
tak, melyet szerződés alapján az MEE fizet meg a teljesítésigazolás megküldését követő 10 munkana-
pon belül. A díjazás mértéke: 50.000,– Ft/év/kísért. Teljesítési igazolásnak minősül a LÉM koordiná-
torának megküldött, kísérést igazoló nyomtatvány. 
A parókusi  alkalmassági  vizsga  utáni  kísérő  lelkészi  kapcsolatért  a  kísérő  lelkésznek  az  MEE  nem 
folyósít díjazást.  

background image

8. HIVATÁSGONDOZÓ NAPOK 

8.1. Érintettek köre: 
A 2005. évi III. törvény 27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

8.2. Általános leírás: 
A hivatásgondozó  napok  az  egyházkerületek  által  szervezett  alkalom  az  egyházkerületben  szolgáló 
lelkészek számára, akik esetében az ordináció óta eltelt évek száma öttel osztható. A hivatásgondozó 
napokon  való  részvétel önkéntes,  de  a  LÉM  kreditrendszerében  rögzítésre  kerül.  Az  egyházkerület 
kezdeményezésére  a  hivatásgondozó  napok  kreditértékéről  –  elsősorban  az  alkalom  időintervallu-
mának figyelembevételével – a LÉM-bizottság az adott program kiírása előtt dönt. 

8.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az  egyházkerületek  az  érintettek  személyes  megszólítása  mellett  a  programot  meghirdetik  az  erre 
rendszeresített online felületen az időpont, helyszín, program, az elérhető kreditpont megjelölésével, 
valamint a részvétel költségeire vonatkozó tájékoztatással. A jelentkezés az erre rendszeresített onli-
ne felületen történik. A részvételt az egyházkerületek igazolják le. 

9. EGYÉB REKREÁCIÓS, MEGÚJULÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK 

9.1. Érintettek köre: 
A 2005. évi III. törvény 27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

9.2. Általános leírás: 
Az  MEE  és  belső  egyházi  jogi  személyei  egyéb  rekreációs  programokat  hirdethetnek  meg,  melyek 
elősegítik a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, magánéleti egészségmegőrzését. A programokon 
való részvétel önkéntes. Az egyéb programok LÉM-ben való elismertetéséről, kreditpont-értékéről a 
LÉM-bizottság dönt. 

9.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az  elismertetés,  a  kreditpontérték  meghatározásának  kezdeményezése,  valamint  regisztrálhatóság 
kezdeményezése a programot meghirdető felelőssége. 

10. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT 

10.1. Érintettek köre: 
– A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban 

vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

– Nyugdíjas lelkészek. 

10.2. Általános leírás: 

Az MEE egészségügyi szolgáltatóval kötött keretszerződés keretében évente egyszer lehetőséget 
biztosít egészségügyi állapotfelmérésre. A vizsgálatokon való részvétel önkéntes, költségeit az MEE 
viseli. A lelkészek az erre rendszeresített online felületen jelentkezhetnek a vizsgálatra. A vizsgálatra 
vonatkozó egyéb információ-kat a jelentkezési felületen lévő tájékoztató tartalmazza. 

4. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ILLETMÉNYEK ÉS A SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉ-

HEZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2020. ÉVBEN 

1.  Az  egyházközség  akkor  igényelhet  támogatást,  ha  a  lelkészi  jövedelmekben  és  a  kapcsolódó 
szolidaritásialap-befizetéseiben  megvalósuló  kötelezettségei  2020-ban  összességében  meghaladják 
az ezen célokra – a lelkészi illetmények kiegészítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül  – 
2019-ben kifizetett összeget. 

background image

2. A 2019. évi juttatási és járulék-kötelezettségeket a 2019. évi adatokra vonatkozó bevallások alap-
ján átlagolva kell számolni, havi átlagot képezve belőlük. Ha változás történt a szolgálattevők (lelké-
szek) személyében, a számításnál csak a változás és 2019. december 31. közötti időszakot kell figye-
lembe venni. Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2020. év folyamán történik lelkészváltás, ebben 
az  esetben  a  2020.  január  1.  és  a  váltás  közötti  időszakot  kell  alapul  venni  az  új  támogatási  igény 
számításánál. 
3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 
2020. januárra vonatkozó szolidaritásialap-bevallást kell figyelembe venni, ahol a szolgálatba állító a 
2020-ra várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 
4. A lelkészi illetmény kiegészítéséhez igényelt támogatás legmagasabb mértéke a 17. § (1) bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. 
pontjaiban meghatározottak szerint számolt havi átlagának különbsége lehet. Az egyházközség szol-
gálatba állítót terhelő szolidaritásijárulék-fizetési kötelezettségének növekedése miatt is igényelhet 
támogatást – abban az esetben is, ha a lelkészi illetmény kiegészítéséhez nem jogosult támogatásra –, 
melynek  maximális  mértéke  az  érintett  lelkész(ek)  besorolási  bére  alapján  számított 
szolidaritásialap-járulék  és  az  egyházközség  által  2019-ben  befizetett  szolidaritásialap-járulék  kü-
lönbözete. 

5. A támogatás igénylésének ütemezése: 
5.1. Az egyházközségek 2020. január 31-ig elektronikusan kitöltik a 2019-re vonatkozó népmozgalmi 

adatok táblát (lásd 5. sz. melléklet). 

5.2. A szolgálatba állítók 2020. február 12-ig benyújtják a 2020. januárra vonatkozó szolidaritásialap-

bevallást. 

5.3. Az egyházközségek 2020. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértéké-

ről. 

5.4. Az  egyházközségek  2020.  március  31-ig  az  erre  létrehozott  online  felületen  jelzik  támogatási 

igényüket, és kinyomtatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erről szóló presbitériumi 
határozatot (jegyző-könyvi kivonatot). A később beadott igénylések esetében visszamenőleg leg-
feljebb három hónapra nyújtható támogatás. 

5.5. 2020.  április  15-ig  az  illetékes  egyházkerület  elnöksége  jóváhagyja  a  támogatási  igényt  vagy 

egyeztetést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

5.6. A támogatási  igény  jóváhagyását  követően  a támogatási  összeget  az országos  iroda  a  negyedév 

első hónapjának utolsó napjáig, az első negyedévre jutó összeget április 30-ig utalja át. 

5.7. A támogatás korrekciójára abban az esetben van lehetőség, amennyiben év közben a lelkész(ek) 

személyében és/vagy megbízásában/megbízásaiban változás történik. Az egyházközség a válto-
zás tényéről 15 napon belül tájékoztatja az országos irodát. 

4/A SZ. MELLÉKLET 

A  LELKÉSZI  ILLETMÉNYEK  ÉS  A  SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK  FIZETÉSI  KÖTELEZETTSÉGÉ-

HEZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2021. ÉVBEN 

1. Az egyházközség akkor igényelhet támogatást, ha a lelkészi jövedelmekben és a kapcsolódó szolgá-
latba állítói szolidaritásialap-hozzájárulásban várható kötelezettségei 2021-ben összességében meg-
haladják az ezen célokra – a lelkészi illetmények és a szolgálatba állítói szolidaritásialap-hozzájárulás 
kiegészítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül – 2020-ban kifizetett összeget. 

2.  A  2020.  évben  kifizetett  összegeket  a  2020.  évi  adatok  (pl.  szolidaritásialap-bevallások)  alapján 
átlagolva kell számolni, havi átlagot képezve belőlük. Ha változás történt a szolgálattevők (lelkészek) 
személyében, a számításnál csak a változás és 2020. december 31. közötti időszakot kell figyelembe 
venni. Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2021. év folyamán történik lelkészváltás, ebben az eset-
ben a 2021. január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításá-
nál. 

3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 
2021. januárra vonatkozó szolidaritásialap-bevallást kell figyelembe venni, ahol a szolgálatba állító a 
2021-re várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 

background image

4. A 2021. évi támogatások maximális mértékének meghatározásakor az egyházközségek 2019. évi 
szolgálati igény mutatóit (továbbiakban: szim szám) kell figyelembe venni. Az egyházközség megin-
dokolt kérésére a 2020. évi változások esetleges figyelembe vételéről a püspöki tanács dönt. 

5. A lelkészi illetmény kiegészítéséhez igényelt támogatás legmagasabb mértéke a 17. § (1) bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. 
pontjaiban  meghatározottak  szerint  számolt  havi  átlagának  különbsége  lehet.  Az  egyházközség 
szolidaritásialap-fizetési  kötelezettségének  növekedése  okán  is  igényelhet  támogatást  –  abban  az 
esetben  is,  ha  a  lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  nem jogosult  támogatásra  –, melynek  maximális 
mértéke az érintett lelkész(ek) besorolási bére alapján számított szolidaritásialap-járulék és az egy-
házközség  által  2020-ban  befizetett  szolidaritásialap-járulék  különbözete  (a  2020-ban  erre  a  célra 
kapott támogatásból származó összeget figyelmen kívül hagyva). 

6. A támogatás igénylésének ütemezése: 
6.1. Az egyházközségek 2021. január 31-ig elektronikusan kitöltik a 2020-ra vonatkozó népmozgalmi 

adatok táblát. 

6.2. A szolgálatba állítók 2021. február 12-ig benyújtják a 2021. januárra vonatkozó szolidaritásialap-

bevallást. 

6.3. Az egyházközségek 2021. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértéké-

ről. 

6.4. A támogatást igénylő egyházközségek 2021. március 31-ig az erre létrehozott elektronikus felüle-

ten  kitöltik,  a  támogatás  igényléséről  szóló  presbitériumi  határozatot  (jegyzőkönyvi  kivonatot) 
kinyomtatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erre rendszeresített online felületre. 

6.5. 2021.  április  25-ig  az  illetékes  egyházkerület  elnöksége  jóváhagyja  a  támogatási  igényt  vagy 

egyeztetést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

6.6. A  támogatási  igény  jóváhagyását követő  15 napon  belül  az  országos  iroda  átutalja  a  támogatás 

első két negyedévére jutó támogatási összeget. 

6.7. A 3. és 4. negyedévi támogatási összeget  – a szükséges korrekciók figyelembe vételével – a ne-

gyedév első hónapjának utolsó napjáig utalja az országos iroda. 

5. SZ. MELLÉKLET 

GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATI ADATOK (NÉPMOZGALMI ADATOK) ADATSZERKEZETE 

1. Az egyházközség területi tagolódása 
 

1.1. Gyülekezetrész neve 

 

1.2. Gyülekezetrész jellege 

2. Az egyházközség lélekszámadatai a naptári év végén, az egyházközség területi tagolódásának meg-
felelően 
 

2.1. Egyházközségi tagok száma 

 

2.2. Választói névjegyzékben szereplők száma 

3. Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként 
 

3.1. Gyermek keresztelése (0–5 éves) 

 

3.2. Fiatal keresztelése (6–18 éves) 

 

3.3. Felnőtt keresztelése (>18 éves) 

 

3.4. Fiatal konfirmáció (<18 éves) 

 

3.5. Felnőtt konfirmáció (>18 éves) 

4. Esketések és temetések száma 
 

4.1. Tiszta evangélikus párok esketése 

 

4.2. Vegyes párok esketése 

 

4.3. Esketések, ahol egyik fél sem evangélikus 

 

4.4. Eltemetett férfiak száma 

 

4.5. Eltemetett nők száma 

5. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló lelkészek (ha az év folyamán változás történt, akkor a 
változás jelzésével) 
6. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló nem lelkészi munkatársak száma 
 

6.1. Levelező tanfolyamot végzett gyülekezeti munkás 

background image

 

6.2. Hitoktató (a nem képesítettek is) 

 

6.3. Egyéb önkéntes munkatársak 

7. Az év folyamán az egyházközségben szolgáló vendég igehirdetők neve, az általuk tartott igehirde-
tések, evangélizációk és ökumenikus alkalmak számával 
8. Istentiszteletek száma és a résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

8.1. Vasárnapi és ünnepi istentiszteletek száma 

 

8.2. Hétközi (reggeli, esti) istentiszteletek száma 

 

8.3. Családi, gyermek, ifjúsági istentiszteletek száma 

 

8.4. Zenés áhítatok száma 

 

8.5. Egyéb (pl. ökumenikus) istentiszteletek száma 

 

8.6. Egyházi intézményben tartott istentiszteletek száma 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma vasárnapi istentiszteleteken 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma hétköznapi istentiszteleteken 

9. A nem magyar istentiszteletek nyelve és száma 
 

9.1. Német nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.2. Angol nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.3. Szlovák nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.4. Más istentiszteleti nyelv megnevezése 

 

9.5. Más nyelvű istentiszteletek száma 

10. Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma, a lelkipásztori 
beszélgetésre felkereső hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma 
 

10.1. Templomi úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.2. Egyéb úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.3. Úrvacsorázók teljes száma 

 

10.4. Látogatások száma 

 

10.5. Lelkipásztori beszélgetések száma 

11. A tárgyév őszén indult hittanórai csoportok és az oda beiratkozottak (résztvevők) száma, a nap-
tári évben megadott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma 
 

11.1. Iskolai hitoktatási csoportok száma 

 

11.2. Gyülekezeti hitoktatási csoportok száma 

 

11.3. Hittanórák száma 

 

11.4. Hitoktatásban részesülők száma 

 

11.5. Konfirmációi előkészítő órák száma 

 

11.6. Felnőtt keresztelésre előkészítő órák száma 

 

11.7. Jegyesoktatási alkalmak száma 

 

11.8. Egyéb egyéni vagy kiscsoportos felnőtt hitoktatási alkalmak száma 

12. Hittanból érettségizettek száma 
 

12.1. Hittanból érettségizők állami iskolában 

 

12.2. Hittanból érettségizők más egyházi iskolában 

 

12.3. Hittanból érettségizők saját iskolában 

13. A bibliaórai csoportok és a naptári évben megtartott bibliaórák száma, valamint a bibliaórákon 
résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

13.1. Felnőtt bibliaórai csoportok száma 

 

13.2. Felnőtt bibliaórák száma 

 

13.3. Felnőtt résztvevők átlagos száma 

 

13.4. Gyermek, ifjúsági bibliaórai csoportok száma 

 

13.5. Gyermek, ifjúsági bibliaórák száma 

 

13.6. Gyermek, ifjúsági résztvevők átlagos száma 

 

13.7. Egyéb bibliaórai csoportok száma 

 

13.8. Egyéb bibliaórák száma 

 

13.9. Egyéb résztvevők átlagos száma 

14.  A naptári  évben  megtartott  egyéb  gyülekezeti  alkalmak,  táborok  száma,  valamint  a  résztvevők 
közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

14.1. Szeretetvendégségek száma 

 

14.2. Szeretetvendégségen résztvevők átlagos száma 

 

14.3. Gyülekezeti napok, kirándulások száma* 

background image

 

 

14.3.1. 30 fő résztvevő alatti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.2. Napok száma* 

 

 

14.3.3. 31-80 fő résztvevő közötti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.4. Napok száma* 

 

 

14.3.5. 80 fő résztvevő feletti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.6. Napok száma* 

 

14.4. Táborok, az azokon résztvevők és a táborok napjainak száma 

 

 

14.4.1. 30 fő résztvevő alatti táborok száma 

 

 

14.4.2. Napok száma* 

 

 

14.4.3. 31-80 fő résztvevő közötti táborok száma 

 

 

14.4.4. Napok száma* 

 

 

14.4.5. 80 fő résztvevő feletti táborok száma 

 

 

14.4.6. Napok száma* 

 

14.5. Imaórák száma 

 

14.6. Énekkari próbák száma 

15. Egyházközségi közgyűlések, képviselőtestületi és presbiteri ülések száma 
 

15.1. Közgyűlések száma 

 

15.2. Képviselőtestületi ülések száma 

 

15.3. Presbiteri ülések száma 

16. Az egyházközség területén lévő egyházi intézmények száma 
 

16.1. Az egyházközség fenntartásában lévő intézmények száma 

 

16.2. Nem egyházközségi fenntartású intézmények száma 

17. Az év folyamán az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 
 

17.1. Az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 

18. Megjegyzés 
 
* minden megkezdett nap száma 
 

Az egyházközség az adatokat a tárgyévet követő év január 31-ig az erre rendszeresített online felüle-
ten rögzíti. 

6. SZ. MELLÉKLET 

AZ EGYES CIKLUSOKBAN ELÉRENDŐ PONTOK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZABÁLYRENDELET 

23. §-NAK 5) PONTJÁHOZ: 

 
5 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

30 

0,50 

15,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

15,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

10,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

85,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

15,00 

Ciklus összesen: 

 

 

100,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

85,00% 

 
6 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

background image

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

36 

0,50 

18,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

20,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

12,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

95,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

25,00 

Ciklus összesen: 

 

 

120,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

79,17% 

 
7 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

42 

0,50 

21,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

10,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

25,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

14,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

110,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

30,00 

Ciklus összesen: 

 

 

140,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

78,57% 

 
4 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

24 

0,50 

12,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

10,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

8,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

70,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

80,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

87,50% 

 
3 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont 

elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

18 

0,50 

9,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

  1 

5,00 

5,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

background image

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

6,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

0,00 

Összesen 

 

 

50,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

60,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

83,33% 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. március »
március
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031