Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól

LÉM szabályrendelet módosítás_20190926.doc — Microsoft Word Document, 176Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet

a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: az egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján - utalva egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 17/A. § (6) bekezdésre - a lelkészi életpályamodell részletes szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

I. fejezet

A szabályrendelet hatálya

1. § A lelkészi életpályamodell három fő részből áll:

a) a képzési és minősítési rendszer,

b) a jelzőrendszer és támogató szolgálat, és

c) az illetményrendszer.

2. § (1) A képzési és minősítési rendszer célja, hogy

a) összefogja azokat a továbbképzési formákat, amelyek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatott képzésre építve biztosítják a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás lehetőségét és kötelezettségét. A rendszer működtetésének tapasztalatai visszajelzésként szolgálnak az alapképzést folytató egyházi felsőoktatási intézmény számára;

b) meghatározza azokat a képzési formákat és kritériumokat, amelyek elvégzése, teljesítése feltétele bizonyos speciális lelkészi munkakörök, tisztségek vagy megbízatások betöltésének;

c) biztosítsa a lelkészi szolgálat minőségbiztosításának alapjait.

(2) A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszere az alábbiakból áll:

a) az egyház által szervezett valamennyi lelkész számára kötelező továbbképzések: részvétel a lelkészi munkaközösségek, az országos lelkészkonferencia, az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában és a Lelkészakadémia kurzusain;

b) az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés;

c) az egyház által az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az intézményvezető lelkészek számára szervezett, kötelező, a vezetőképzésre épülő magasabb szintű vezetőképzés;

d) kötelező továbbképzések meghatározása a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz (iskolalelkész, kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész stb.);

e)

f) minősítési kollokvium.

3. § (1) A jelzőrendszer és támogató szolgálat célja, hogy támogassa a lelkészeket életük és szolgálatuk mindazon területein, amely területeken tapasztalható elakadások megnehezíthetik a hiteles szolgálatot. A jelzőrendszer és támogató szolgálat részeit és vonatkozó rendelkezéseit jelen szabályrendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Jelzőrendszerként az éves kötelező önértékelés és esperesi konzultáció szolgál, mely keretében meghatározhatók azok az igények és szükségletek, amelyekhez személyi vagy egyéb segítségforrások rendelhetők.

(3) A lelkészi életpályamodell jelzőrendszer és támogató szolgálatának rendszere - a (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - az alábbiakból áll:

a) a szakmai személyiség támogatása

aa) ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban (kötelező);

ab) egyéb továbbképzések és támogatások (önkéntes);

ac) sabbat idő (önkéntes)

b) a pszichés én fejlesztése

ba) az ordinációt, illetve a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszichológiai állapotfelmérés (kötelező);

bb) professzionális segítő szakember igénybevétele (önkéntes)

c) spirituális identitás ápolása

ca) kísérőlelkészi kapcsolat a beosztott lelkészi évek végéig (kötelező);

cb) kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után (önkéntes);

cc) egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel (önkéntes)

d) interperszonális kapcsolatok

da) professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele (önkéntes);

da) rekreációs programok igénybevétele (önkéntes)

e) egészségügyi szűrővizsgálat (önkéntes).

(4) A lelkészi illetményrendszer célja, hogy meghatározza a teljesállású és e szabályrendeletben meghatározott, adott szolgálati hely méretének megfelelően országos egyházi támogatásban részesített szolgálati jogviszonyban álló lelkészek rendszeres havi illetményének minimális mértékét. A lelkészi illetménytáblával előreláthatóvá válik, hogy a teljes életúton - legalább - milyen díjazásban részesül egy lelkész.

(5) A lelkészi életpályamodell elemeit kreditrendszer fogja össze. Az életpályamodell meghatározó elemei együttesen biztosítják a lelkészi életút kereteit, valamint a minőségbiztosítás alapjait. Az illetménykategóriákba való továbblépést az adott ciklusban elérendő kreditek megszerzése teszi lehetővé.

4. § A lelkészi életpályamodell kiterjed:

a) valamennyi lelkészre - ideérve a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkalmazásban álló, valamint beosztott lelkészre is -, akik kötelesek a jogszabályokban írt, az életpályamodell kötelező elemeinek eleget tenni, valamint jogosult a jogszabályokban írt, az életpályamodell jelzőrendszeri és támogató szolgálatát, és illetményrendszerét igénybe venni.

b) az illetményre vonatkozó szabályai kiterjednek - e szabályrendelet meghatározottak figyelembevételével - a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkalmazásban álló, valamint beosztott lelkészekre is.

5. § (1) Minden kötelező képzés munkaidőnek számít, amely időtartama alatt a helyettesítés megszervezése az illetékes esperes, az igazgató lelkész, illetve a lelkész szolgálati helye szerint illetékes felettes feladata.

(2) A lelkészek írásban előterjesztett kérelme esetén a kötelező képzési kötelezettség idejébe nem kerül beszámításra:

a) az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 27 § (2) bekezdés f-i) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szolgálat ideje,

b) az Sztv. 29. §-ban meghatározott rendelkezési állományban töltött idő,

c) az Sztv. 53. § (3) bekezdésében meghatározott betegszabadság ideje,

d) az Sztv. 56. §-ban meghatározott szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje,

e) a doktori tanulmányok időtartama,

f) az Sztv. 57. §-ban meghatározott tartós szabadságon töltött idő, valamint

g) e szabályrendelet 3. § (3) bekezdés ac) pontjában írt sabbat idő

azzal, hogy az egyházi szolgálatba való visszalépésük esetén rendszeres havi illetményük minimális mértéke a visszalépéskor kezdődő ciklus szerinti életkoruk alapján kerül meghatározásra.

6. § (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap rendes tagjának minősülő gyülekezeti munkatársak, mint egyházi személyek az életpályamodell alkalmazása során lelkésznek minősülnek.

(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói, a tábori lelkészek, valamint a börtönlelkészek - amennyiben e szabályrendelet másképp nem rendelkezik - egyéb jogszabályok (állami és egyházi törvények, illetve belső szabályzatok) alapján teljesítik a minőségbiztosítási követelményeket.

II. fejezet

A képzési és minősítési rendszer elemei

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában

7. § (1) A lelkészi munkaközösségek a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.

(2) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy ülésnek számítanak. A lelkészek és lelkészjelöltek az ötéves képzési és minősítési ciklusban az ülések legalább 60 %-án kötelesek részt venni. A részvételről szóló nyilvántartást a lelkészi munkaközösség elnöke végzi, az ülést követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.

(3) A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként végzi munkáját. Az egyházmegyei lelkészi munkaközösség tagjai az egyházmegye területén élő lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga és kötelessége a munkaközösség alkalmain való részvétel. Az országos egyházi szolgálatban álló lelkészek - választásuk szerint - a lakóhelyük vagy a szolgálati helyük szerinti lelkészi munkaközösség tagjai.

Részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában

8. § (1) Az országos lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzési alkalma. A lelkészek az ötéves képzési és minősítési ciklusban az ülések legalább 20 %-án kötelesek részt venni. A többnapos ülések egy ülésnek számítanak.

(2) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége a püspöki tanáccsal egyetértésben szervezi az országos lelkészkonferenciákat.

(3) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége minden év végén meghatározza a következő évi országos lelkészkonferenciák témájának fő irányelveit.

(4) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége kijelöli azt a szakmai tanácsadó testületet, amely a lelkészi munkaközösségek országos szövetsége elnökének irányításával végzi az országos lelkészkonferenciákkal kapcsolatos szakmai, szervezési feladatokat. Az országos lelkészkonferenciákról a lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke a szövetségnek jelentést tesz.

(5) A részvételről szóló nyilvántartást az országos lelkészi munkaközösség elnöke végzi, és a lelkészkonferenciát követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.

Részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában

9. § (1) Az egyházkerületek által évente szervezett munkaévkezdő lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzésnek része, melynek valamennyi meghirdetett alkalmán - az illetékes püspök által adott írásbeli felmentés hiányában - minden lelkész köteles részt venni.

(2) A részvételről szóló nyilvántartást az illetékes püspöki hivatal végzi, és a lelkészkonferenciát követő 8 napon belül az országos irodának is megküldi.

Részvétel a Lelkészakadémia kurzusain

10. § (1) A Lelkészakadémia kurzusain való részvétel a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.

(2) A továbbképzési kötelezettséget az ötéves képzési és minősítési ciklusban legalább két alkalommal kell teljesíteni. Az e szabályrendelet 11-14. §-ban írt lelkészi szolgálati feladatokat ellátó lelkészek számára - szolgálati feladatukhoz kapcsolódó - a LÉM Bizottság elrendelhet kötelező továbbképzést, illetve dönthet más továbbképzések elfogadásáról az e §-ban leírt kötelezettség teljesítéseként.

(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia vezetője végzi, és az adott kurzust követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.

Részvétel a beosztott lelkészi képzésekben

11. § (1) A beosztott lelkészek kötelesek a parókusi alkalmassági vizsgálatot megelőzően a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzésen, valamint a részükre meghirdetett speciális lelkészakadémiai kurzuson részt venni.

(2) E szabályrendelet hatályba lépese napján már érvényes parókusi alkalmassági vizsgát tett lelkészek kötelesek a lelkészi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesíteni.

(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia végzi, és a részvételt követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.

Részvétel a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz szükséges képzésben

12. § (1) A speciális lelkészi szolgálatokhoz szükséges képzettségeket és megszerzésük ütemezését a szabályrendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az ilyen szolgálatot végző lelkészek továbbképzését az országos iroda koordinálja. A továbbképzések elfogadásáról - a 2. számú melléklet előírásainak figyelembe vételével - a LÉM bizottság dönt.

(2) Speciális lelkészi szolgálatot az alábbi lelkészek végeznek:

a) iskolalelkész,

b) egyetemi lelkész,

c) hitoktató lelkész,

d) diakóniai intézményi lelkész,

e) kórházlelkész,

f) börtönlelkész,

g) tábori lelkész.

Kísérőlelkészi feladatok ellátásához nyújtott segítség

13. § A kísérőlelkészi feladatok ellátásához az egyház segítséget nyújt a kísérőlelkészek számára.

Részvétel az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az intézményvezető lelkészek számára szervezett vezetőképzésben

14. § (1) Az e feladatokat ellátó lelkészek kötelesek legkésőbb a feladat elvállalását követően egy éven belül a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a Lelkészakadémia által szervezett, magasabb szintű vezetőképzésben részt venni.

(2) E szabályrendelet hatályba lépése napján már ilyen tisztséget betöltő lelkészek kötelesek a lelkészi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesíteni.

(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia végzi, és a képzést követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.

Minősítési kollokvium

15. § (1) A kizárólag egyházközségi szolgálatot ellátó lelkész ötévente vesz részt az esperesi vizitáció keretében lefolytatott minősítési kollokviumban, melyet a minősítő bizottság végez.

(2) A nem kizárólag egyházközségi szolgálatot végző lelkészek minősítését ötévente - a LÉM bizottság által kijelölt - minősítő bizottság végzi.

III. fejezet

A jelzőrendszer és támogató szolgálat területei

16. § Jelzőrendszer és támogató szolgálat területei az alábbiak:

a) Szakmai személyiség támogatása

aa) Ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban, amely lehetőséget nyújt szakmai önreflexióra és szakmai kérdések, esetleges elakadások feldolgozására.

ab) Az egyéb önkéntes továbbképzésben és támogatásokban való részvétel a szakmai elakadások megelőzésére, a szakmai kohézió további elmélyülésére és közös erőforrások feltárására.

ac) A sabbat idő, amely legalább három hónapot biztosít a lelkészek számára a pihenésre, feltöltekezésre vagy elmélyült alkotói munkára.

b) Pszichés én fejlesztése

ba) Az ordinációt, illetve a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszichológiai állapotfelmérés.

bb) A professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele, amelynek az egyházon kívüli szakemberek bevonására az egyház biztosít lehetőséget a lelkészeknek igényeinek megfelelően.

c) Spirituális identitás ápolása

ca) A kísérőlelkész aktívan kíséri, támogatja a hallgató/pályakezdő képzését, szakmai fejlődését, spirituális életének alakulását.

cb) Kísérőlelkészi kapcsolat parókusi vizsga után.

cc) Az egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel lehetősége.

d) interperszonális kapcsolatok:

da) Professzionális segítő szakember igénybevétele.

db) A rekreációs programok igénybevétele

IV. fejezet

A Lelkészakadémiáról

16/A. § (1) A Lelkészakadémiát az igazgató vezeti, aki legalább 5 éves lelkészi gyakorlattal - ebből legalább két év egyházközségi szolgálattal - rendelkezik.

(2) A Lelkészakadémia munkáját a választmány irányítja és felügyeli. A választmány évente legalább kétszer ülésezik. A választmány tagjai:

a) hivatalból: a püspökök, az országos lelkészi munkaközösség elnöke, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet vezetője, illetve az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény intézményvezetője;

b) választás alapján: egyházkerületenként 1-1 lelkész, valamint

c) a lelkészakadémia igazgatója.

(3) A választmány elnökét maga választja tagjai közül, az igazgató nem választható meg elnöknek.

(4) A Lelkészakadémia kurzusainak részletes szabályairól a Lelkészakadémia által meghatározott - és az országos presbitérium által jóváhagyott - szervezeti és működési szabályzat vonatkozó szabályai rendelkeznek.

V. fejezet

Illetményrendszer

17. § (1) A lelkészi életpályamodellhez illetményrendszer kapcsolódik. A lelkészi szolgálat havi bruttó rendszeres díjazásának minimális mértékét az életkornak, illetve az e szabályrendelet 1. sz. mellékletben írt számítással meghatározott álláshely mértékének (a továbbiakban: szolgálati igény mutató - szim-szám), valamint a kreditrendszernek figyelembevételével kell megállapítani, melyet a szolgálatba állító fizet meg.

(2) Amennyiben az 1. sz. melléklet szerinti számítással meghatározott lelkészi álláshely(ek) száma és mértéke eltér az egyházközségben ténylegesen fenntartott álláshely(ek) számától, az országos egyház legfeljebb a számítás által meghatározott mérték alapján nyújt támogatást, a legalacsonyabb díjazású álláshelytől kezdve. Amennyiben az érintett egyházközség az álláshely mértékével nem ért egyet, akkor konzultációt kezdeményezhet a területileg illetékes esperessel és püspökkel azzal, hogy ennek megtörténte után az álláshely mértékéről a Püspöki Tanács dönt.

(3) A lelkészi szolgálat díjazásában együttesen kell figyelembe venni a lelkészi szolgálatért juttatott rendszeres havi díjazás összegét, melybe beszámításra kerül:

a) - a püspökök és esperesek kivételével - az egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén heti 4 hitoktatói óradíj,

b) - az esperesi tiszteletdíj kivételével - egyházi jogi személy és egyházi jogi személy által alapított, fenntartott jogi személytől, valamint a 2005. évi III. törvény 27. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel kapott rendszeres díjazás,

c) az egyház tartási kötelezettségéről szóló 6/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet 1. § c) pontjában írt közüzemi szolgáltatás fizetésének a szolgálatba állító által történő átvállalása esetén, e juttatás legfeljebb 40.000 Ft összegig - lelkész házastársak esetén 50-50 %-ban - kerül beszámításra,

d) egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén, amennyiben kórházlelkészi szolgálatot is ellátnak, a kórházlelkészi szolgálatért járó díjazás 10%-a.

18. § (1) a) A - különböző szolgálatok együttes figyelembevételével - a lelkészi havi rendszeres díjazás minimális mértéke az életkor alapján az alábbi kategóriák alapján kerül meghatározásra:

Kategória

Életkor (alap)

2019-ben meghatározott díjazás

1.

parókusi alkalmassági vizsga megszerzéséig

195.000,- Ft

2.

25-29

211.200,- Ft

3.

30-34

227.400,- Ft

4.

35-39

243.700,- Ft

5.

40-44

259.900,- Ft

6.

45-49

276.200,- Ft

7.

50-54

292.400,- Ft

8.

55-59

308.700,- Ft

9.

60-

324.900,- Ft

b) A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkészek e szabályrendelet hatályba lépését követően történő főállású alkalmazása esetén az a) pontban meghatározott bértáblát kell alkalmazni.

c) A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkésznek e szabályrendelet hatályba lépésekor fennálló ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint a 159/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozatban meghatározott bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján.

d) E szabályrendelet hatályba lépésekor hitoktatói álláshelyet ellátó lelkész, ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 2. sz. mellékletétben meghatározott bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján.

(2) A lelkész a parókusi alkalmassági vizsga megszerzéséig az illetményrendszer 1. kategóriájába kerül besorolásra. A parókusi alkalmassági vizsga megállását követően a lelkész az adott év január 1-jén betöltött életkorának megfelelő kategóriába kerül. A következő kategóriához meghatározott életkor elérésekor és a kreditrendszer követelményeinek teljesítése után lép a felsőbb kategóriába, díjazása korrekciójának határnapja a következő év január 1-e.

(3)

19. § A lelkészi életpályamodell finanszírozását az egyházközségi és az intézményi, valamint a lelkészek által fizetendő szolidaritási hozzájárulás is biztosítja.

20. § A bértábla kiegészülhet pótlékokkal.

21. § (1) Amennyiben az egyházközség - e szabályrendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével - a lelkész kategóriája szerinti minimális illetményét nem tudja biztosítani, akkor erre vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb március 31. napjáig terjesztheti elő az országos irodához.

(2) A támogatás legmagasabb mértéke e szabályrendelet 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak a 2018. szeptember 30. napján meghatározott összegének és e szabályrendelet hatálybalépése napján érvényes lelkészi minimális illetményének különbözete.

(3) A támogatást az illetékes egyházkerület elnöksége hagyja jóvá.

(4) A támogatás kifizetése - a szükséges korrekció figyelembevételével is - negyedévente, annak első tárgyhónapja utolsó napjáig történik az országos iroda útján.

22. § E fejezetben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyházközségi szolgálatba állítói adatszolgáltatás elmulasztása esetén az országos egyház támogatást nem teljesít. Ebben az esetben a szolgálatba állítót terheli a teljes díjazás megfizetése.

VI. fejezet

A kreditrendszer szabályai

23. § (1) A lelkészi életpályamodellt kreditrendszer fogja össze, amely a képzésekhez kapcsolódó pontszámokat rögzíti, mely alapjául szolgál a szolgálatban eltöltött idő illetményrendszeri előmenetének.

(2) Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges:

a) 20 pont a minősítési kollokviumban való részvétellel szerezhető, ezen 20 pont mással nem pótolható;

b) a képzési és minősítési rendszer további elemeiből elérendő összesen legalább 45 pont az alábbiak szerint

ba) részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: egy ülés pontértéke 0,5, amely az ülés legalább felén való jelenlét után írható jóvá; az ülésen előadást, igehirdetési előkészítőt tartó lelkész számára további 0,5 pont; az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 15 pont;

bb) részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pontértéke 5 - amely a konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá -, a konferencia időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 5 pont;

bc) részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pontértéke 5 - amely a konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá -, a konferencia időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 15 pont;

bd) részvétel a Lelkészakadémia kurzusain: egy kurzus pontértéke 5 - amely a kurzus teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá -, a kurzus időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 10 pont;

c) a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő összesen 20 pont az alábbiak szerint:

ca) éves esperesi beszélgetés: egy beszélgetés pontértéke 2, az ötéves ciklus alatt elérendő 10 pont úgy, hogy évente elérendő 2 pont;

cb) csoportos szupervízió: egy folyamat pontértéke 10 pont, az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 10 pont, legfeljebb beszámítható 20 pont;

d) a fennmaradó 15 pont megszerzése a lelkész által önként vállalt további b-c) pontokban meghatározottokkal szerezhető meg.

(3) Az (2) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározottakon kívüli egyéb kurzusok, folyamatok (pl. publikáció) elfogadásáról és egyenértékű pontértékéről a LÉM bizottság dönt.

(4) A lelkészi életpályamodell elemeinek teljesítését - a szükséges igazolások beérkezte után - az országos iroda az általa fenntartott adatbázisban rögzíti és minden tárgyévet követő január 31. napjáig azt az érintett lelkésszel írásban közli. Amennyiben a lelkész további életpályamodellel összefüggő képzést - igazoltan bejelent, akkor azt az országos iroda március 31. napjáig jóváírja. E határidő elmulasztása jogvesztő határidő.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

24. § (1) E szabályrendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) E szabályrendelet 19-20. §-nak részletes szabályait legkésőbb 2019. december 31. napja határidőig kell meghatározni:

(3) A 3. § (5) bekezdésben írt kreditrendszer és ezek vonatkozó rendelkezései ötéves időtartamának számítása 2020. január 1. napjától alkalmazandó azzal, hogy a 2019. január 1. napját követően elvégzett képzések és továbbképzések beszámításra kerülnek.

25. § E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lelkészek továbbképzéséről és a Lelkészakadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet.

Budapest, 2019. szeptember 26.

1.sz. melléklet

A gyülekezeti lelkészi állások méréséről

(szim-szám)

 1. A LÉM jövedelem korrekciós számításához szükséges a lelkészi állások mérése

 2. A számítás az alábbi adatokon alapul:

 1. választói névjegyzék: létszám, adminisztráció és a lelkigondozás alapszáma

 2. mókus hittan adatok: hitoktatás

 3. népmozgalmi adatok: szolgálat (igehirdetés, készülés, csoportok), nemzetiségi jóváírás

 4. névtár: presbitériumok és fenntartott intézmények száma; egyházközség betöltöttsége

 5. KSH adatok: vendégéjszakák: idegenforgalmi jóváírás

 6. hivatalos állami adatok: kórházi ágyszám, egyetemi hallgatók

 7. PÜT döntésen alapszik a kulturális jóváhagyás,

 1. Az álláshely számítás százalékpontokból áll, a kerekítés a matematika általános szabályai szerint történik.

 2. A lelkészi munka heti mennyisége a fenti adatok alapján kerül kiszámításra, egy hónap 4 hétként értékelődik. A nem minden héten megtartott alkalmak szorzószámai: havi 1: 0,25m havi 2: 0,5, havi 3: 0,75.

 3. A számításban a gyülekezeti lelkészi álláshely betöltöttsége (B) szorzóként hat az adminisztráció (A) és a készülés (V) elemekre.

 4. Az álláshely alapvetően 5 részből tevődik össze:

 1. létszám

 2. szolgálat

 3. adminisztráció

 4. jóváírás

 5. más forrás

 1. A létszám (L) pontértéke az egyházközség valamennyi részében a választói névjegyzékében szereplő összesített létszámban (Q) megkezdett 24 főként 1 pont. L= [(Q-1/24)+1]

 2. Az adminisztráció (A) pontértéke- betöltött állás esetén - 4, a létszám (Q) megkezdett 300 fő után 2 hivatalvezetési pont (H), a fenntartott intézményekért (F) 4-4 pont, presbitériumokért 2-2 pont. A=4BH+4F+2P, H=4[(Q-1/300)+1]

 3. A szolgálati pontszám a vasárnapi igehirdetésre készülés (V), az igehirdetésszám (U), a készülési igény szerint súlyozott csoport alkalmak (W, X) a lelkigondozás (D) és a hitoktatás alapján (Y, Z) számítódik ki. S=10BV+6(U+X)+4(W+Y-Z)

 4. A lelkigondozás pontszáma az adminisztrációval azonos módon állapítható meg [(2(Q-1/300)+1)+4]=D

 5. A jóváírás jár nemzetiségi nyelven végzett szolgálatra (N), és a turizmus és kulturális feladatokra (T) 2)g alapján.

 6. Revideált adat (R) az eddigi adatok (A, J, L, S) összegére 2 % pótlék kerül (kerekítve), a közegyházi feladatok ellentételezésére. R=1,02(A+J+L+S)

 7. Más forrásból (M) finanszírozott pontokra közegyházi pótlék már nem számítható fel. Ide tartozik a börtön (C), országos intézmény (D), egyetem (E), gyülekezeti intézmény (I) és a kórház (K) lelkigondozás. M=C+D+E+K+I

 8. Állásszám megállapítása: a revideált adatok (R) és a más forrású pontok (M) összeadása után keletkező összes pontszám (O) századát a legközelebbi féllel maradék nélkül osztható számra kell kerekíteni. O=R+M

 9. Egyesített képlet: minden részképlet behelyettesítésével (logikai):

O=C+E+K+I+1,02((B*[(2(Q-1/300)+1)+4])+4F+2P+[(Q-1/24)+1]+10V+6(U+X)+4(W+Y+Z)+[(2(Q-1/300)+1)+4]+N+T)

2. sz. melléklet

A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszeréhez kapcsolódó képzések rendelkezései

1. Speciális lelkészakadémiai kurzus beosztott lelkészek részére

Képzési forma: lelkészakadémiai kurzus a Lelkészakadémia legalább minden második évben kötelezően meghirdeti

Csoportlétszám: igény szerint

Képzők: Lelkészakadémia által megbízott vezetők

Képzés időtartama: 3 nap - a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén minősül teljesítettnek

Képzendők köre: beosztott lelkészek

Átmeneti rendelkezés: 2019. december 31-ig parókusi alkalmassági vizsgálatot megállt lelkészek mentesülnek a képzési kötelezettség alól.

2. Az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés (alap vezetőképzés)

Képzési forma: lelkészakadémiai kurzus - a Lelkészakadémia legalább minden második évben kötelezően meghirdeti

Csoportlétszám: 12-18 fő között

Képzők: az alapvezetőképzésre felkészített, a Lelkészakadémia választmánya által megbízott trénerek

Képzés időtartama: 30 óra (2-szer 15 óra) - a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén minősül teljesítettnek

Képzendők köre: beosztott lelkészek

Átmeneti rendelkezés: 2025. december 31-ig kötelező minden egyházközségi, intézményi szolgálatban álló lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti be 55. életévét. A képzési kötelezettség alól mentesülnek az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói, valamint a 2020. január 1-jén magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek.

Költségtérítés: 10 000 Ft/fő/kurzus - a beosztott lelkészek mentesülnek a költségtérítés kötelezettsége alól

3. Az egyház által az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint intézményvezetői lelkészek számára szervezett, kötelező, a vezetőképzésre épülő magasabb szintű vezetőképzés

Képzési forma: lelkészakadémiai kurzus

Csoportlétszám: 12-18 fő között

Részvételi előfeltétel: az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés - az előfeltétel alól mentesülnek a 2020. január 1-jén magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek

Képzők: a Lelkészakadémia választmánya által megbízott trénerek

Képzés időtartama: 30 óra (2-szer 15 óra)

Képzendők köre: nyitott minden lelkész számára; kötelező egyházközségi igazgató lelkész, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkész, intézményvezetői lelkész számára úgy, hogy legalább az adott tisztség betöltését, illetve a megbízás ellátását követő 1 éven belül a lelkész teljesíti képzési kötelezettségét

Átmeneti rendelkezés: 2025. december 31-ig kötelező minden 2020. január 1-jén egyházközségi igazgató lelkész, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkész, intézményvezetői lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti be 55. életévét. A képzési kötelezettség alól mentesülnek az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói.

Költségtérítés: 10 000 Ft/fő/kurzus

4. Kötelező továbbképzés speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz

a) Iskolalelkész

Bemeneti feltétel: felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (pedagógiai, mentálhigiénés, lelkigondozói) - úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy az iskolalelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogviszony megszűntetését vonja maga után.

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén iskolalelkészi szolgálatban állók mentesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól.

Továbbképzési kötelezettségek:

E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel:

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül az iskolalelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt teljesítendő a 60%-os részvétel.

szvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy ennek tényéről az Oktatási Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt.

b) Egyetemi lelkész

E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők.

c) Hitoktató lelkész

Bemeneti feltétel: más jogszabályban meghatározottak szerint (3/2018. országos szabályrendelet)

Továbbképzési kötelezettségek:

E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel:

Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy ennek tényéről a Hittan Stratégiai Munkacsoport véleményezése után a LÉM-bizottság dönt.

d) Diakóniai intézményi lelkész

Továbbképzési kötelezettségek:

E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel:

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül a diakóniai intézményi lelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt teljesítendő a 60%-os részvétel.

Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy ennek tényéről a Diakóniai Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt.

e) Kórházlelkész

Bemeneti feltétel: felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) - úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy a kórházlelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogviszony megszűntetését vonja maga után.

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén kórházlelkészi szolgálatban állók mentesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól.

Továbbképzési kötelezettségek:

E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel:

Részvétel országos lelkészkonferencia munkájában; Részvétel a Lelkészakadémiai kurzusain: szakmai konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy ennek tényéről a LÉM-bizottság dönt.

f) Börtönlelkész

Bemeneti feltétel: felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) - úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy a börtönlelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálatból való visszahívást vonja maga után.

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén börtönlelkész szolgálatban állók mentesülnek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól.

Továbbképzési kötelezettségek:

A börtönlelkészek továbbképzése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete által szervezett továbbképzések szerint történik az alábbi kiegészítéssel:

Részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: E szabályrendelet rendelkezései szerint úgy, hogy a börtönlelkész (választása szerint) lakhelye vagy szolgálati helye szerint tagja az egyházmegyei lelkészi munkaközösségnek.

g) Tábori lelkész

A tábori lelkészi szolgálat újraszabályozás alatt áll, speciális képzési rendelkezések az újraszabályozás után hozhatók.

Továbbképzési kötelezettségek:

A tábori lelkészek továbbképzése a Honvédelmi Minisztérium által szervezett továbbképzések szerint történik.

3. sz. melléklet

A jelzőrendszer és támogató szolgálat elemeinek rendelkezései

1. ÉVES KÖTELEZŐ ÖNÉRTÉKELÉS (ÖNREFLEXIÓ) ÉS ESPERESI KONZULTÁCIÓ

1.1. Érintettek köre:

A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszony­ban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

1.2. Általános leírás:

Az éves önreflexió és az azt követő konzultáció a jelzőrendszer és támogató szolgálat kötelező része, amely primér szinten segíti a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, illetve interperszonális kapcsolataik ápolását, működését, amely során a lelkész egy önreflexiós lap segítségével visszatekinthet egy éves időszakra szolgálata, családi helyzete, lelki-spirituális élete alakulására. Amennyiben a lelkész az önreflexiója során arra a következtetésre jut, hogy külső segítséget szeretne kérni elakadásához, ezt jelezheti az önértékelést követő konzul­­ción. Az éves önreflexiós lapot a LÉM bizottság által felkért lelkészek munkacsoportja állítja össze, melyet a LÉM bizottság minden év november 30-áig felülvizsgálhat. Az önreflexiós lapot minden év december 15-ig a LÉM koordinátora feltölti a lelkészek számára elérhető, erre rendszeresített online felületre. A lelkészek egyéni munkában (offline) dolgozzák fel az önreflexiós lap témáit. A kitöltött önreflexiós lap a lelkésznél marad, azt megosztania senkivel nem kell. Ezt követően kerül sor a lelkész kezdeményezésére a konzultációra legkésőbb a tárgyév június 30-áig. A beszélgetést, annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról harmadik félnek bármilyen információt (kivéve a konzultáció megtörténtét) a konzulens kizárólag a lelkész beleegyezésével oszthat meg.

1.3. Konzulensek:

 • gyülekezeti szolgálatban álló lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész,

 • esperes esetében a területileg illetékes püspök,

 • püspök esetében a LÉM bizottság által erre felkért lelkész,

 • az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója esetében a LÉM bizottság által erre felkért lelkész,

 • iskolalelkész esetében az iskolalelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösséget vezető lelkész (vagy az általa ezzel megbízott lelkész) vagy a területileg illetékes esperes,

 • hitoktató lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész,

 • diakóniai intézményi lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész,

 • kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész, országos alkalmazásban álló lelkész esetében a LÉM bizottság által erre felkért lelkész.

Amennyiben egy lelkész több, egymástól eltérő területen végzett szolgálatban áll, maga dönti el, hogy kit választ konzulesnek.

1.4. Adminisztrációs kötelezettségek:

Az önreflexiós lap kitöltését és a beszélgetés tényét a lelkész az erre rendszeresített online felületen rögzíti, a konzulens a konzultáció dátumának rögzítésével hagyja jóvá.

2. ÖT ÉVENKÉNT EGYSZER KÖTELEZŐ CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ

2.1. Érintettek köre:

A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

2.2. Általános leírás:

A szupervízió segít, hogy a lelkészek hatékonyabban, megelégedettebben, céltudatosabban végezzék munkájukat, gyakorolják hivatásunkat egyházon belül és kívül. Segít felismerni és leküzdeni a hivatásgyakorlás, a hatékony munkavégzés útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. A szupervízió felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció és szervezetfejlesztés elméleti, gyakorlati tapasztalatait. Az öt éves ciklusokban kötelező legalább egy csoportos szupervíziós folyamatban részt venni, mely során a lelkészek kiscsoportos keretek között egymást támogatva fogalmazhatják meg szakmai kérdéseiket, esetleges elakadásaikat. A szupervíziót a LÉM bizottság által felkért szupervízorok tartják. Az alkalmakat a helyszín, az időpontok, a szupervízor megjelölésével a LÉM bizottság hirdeti meg a tárgyévet megelőző év november 30-áig az erre rendszeresített online felületen. Évente legalább 12 csoport kerül meghirdetésre úgy, hogy azok helyszíne az egyházközségek, intézmények elhelyezkedésével arányosan kerül meghatározásra. A csoportok létszáma legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő. A részvételi szándékot a jelentkezők a tárgyévet megelőző december 30-áig jelezhetik az erre rendszeresített online felületen. A jelentkezések elfogadása a jelentkezések sorrendjében történik.

2.3. Költségtérítés:

A szupervízió költségét legalább fele arányban az MEE az Országos Iroda útján, a fennmaradó részt a lelkész téríti meg.

2.4. Adminisztrációs kötelezettségek:

A csoportos szupervízióban való részvételt a lelkész az erre rendszeresített online felületen rögzíti. A szupervízión való részvételt a szupervízor igazolja. A részvételi kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a lelkész az ülések legalább 80%-án részt vett. Amennyiben a lelkész jelentkezik egy csoportba, de a részvételi kötelezettségét nem teljesíti - a tartós egészségügyi akadályoztatás esetén kívüli ok miatt -, köteles a részvétel teljes költéségét - beleértve az MEE által vállalt részt is - megtéríteni.

2.5. Egyéb:

Amennyiben egy lelkész egyéni szupervíziós folyamatban vesz részt, az adott ciklusban mentesül a csoportos szupervízióban való részvétel kötelezettsége alól. Az egyéni szupervízióban való részvételről szóló igazolást a LÉM bizottságnak kell megküldeni.

3. AZ EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS TÁMOGATÁSOK

3.1. Érintettek köre:

A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe szakmai elakadása esetén.

3.2. Általános leírás:

Önismereti jellegű folyamatok (mint például pszichodráma, bibliodráma), egyéni szupervízió, a lelkész szolgálatával összefüggő mediáció a lelkész kezdeményezésére regisztrálásra kerül a LÉM rendszerében. A folyamat kreditértékéről, a LÉM kötelező elemeinek teljesítése alóli esetleges mentességről - elsősorban a folyamat időintervalluma alapján - a LÉM bizottság dönt. A folyamatokban való részvétel költségeit az MEE 50%-ban - az éves keretösszeg mértékéig - támogatja.

3.2. Adminisztrációs kötelezettségek:

A LÉM rendszerében regisztrálható egyéb támogatások igénybevételét a lelkész az erre rendszeresített online felületen rögzíti megjelölve azt is, hogy esetlegesen milyen kötelező elem kiváltását igényli. A kiváltásról a LÉM bizottság dönt.

4. A SABBATIDŐ

4.1. Érintettek köre:

Azon lelkészek, akik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (annak egyházközségeivel, intézményeivel, szervezeti egységeivel) szolgálati jogviszonyban vannak.

4.2. Általános leírás:

A sabbatidő a lelkészek számára pályázat útján biztosított legalább három hónapos, megszakítás nélküli rekreációs időszak, amely alatt a szolgálatba állító folyósítja számára a havi rendszeres javadalmát, de szolgálata ellátásának, valamint képviseleti jogából fakadó kötelezettségeinek teljesítése alól mentesül.

4.3. A pályázat feltételei:

A pályázat kiírója:

 • a Déli és az Északi Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább három, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább négy sabbatidőre az egyházkerületek,

 • speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek számára minden évben legalább egy sabbatidőre a LÉM bizottság.

A pályázat folyamatos, a tárgyévben megvalósuló sabbatidőre az azt megelőző év szeptember 15-ig jelentkezhetnek a lelkészek az erre rendszeresített online felületen. Gyülekezeti lelkészek, hitoktató lelkészek, egyetemi lelkészek a területileg illetékes egyházkerület helyeire jelentkezhetnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a jelentkező nevét

 • szolgálati helyének/helyeinek megnevezését

 • a sabbatidő tervezett idejét

 • a sabbatidő alatt tervezett tevékenység rövid leírását.

Gyülekezetben szolgáló lelkészek esetében a pályázatokról az egyházkerület elnöksége - a pályázókkal, valamint a pályázók szolgálati helye szerint illetékes esperesekkel történő konzultáció után - dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig.

Speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek (kivéve hitoktató lelkész és egyetemi lelkészek) esetében a LÉM bizottság - a pályázókkal, valamint a pályázók szolgálati területét felügyelő püspökkel történő konzultáció után - dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig.

4.4. Helyettesítés a sabbatidő alatt

Gyülekezeti lelkészek esetében a helyettesítés megszervezése a területileg illetékes esperes és püspök együttes feladata. A helyettesítés költségeit (díjazás, útiköltség, lakhatás) pályázatonként havonta legfeljebb 250.000,- Ft-ig az MEE költségvetésében biztosított keret terhére az egyház viseli - abban az esetben, ha gyülekezeti tagoktól származó bevétel összege meghaladja a lelkészi illetmény(ek)re fordított összeget a gyülekezetnek nyújtott támogatás útján, más esetben a helyettesítést ellátóval kötött szolgálati szerződés keretében. A helyettesítés alatt a lelkész képviseleti jogát a területileg illetékes esperes vagy több lelkészi állást fenntartó egyházközség esetén az egyházközség presbitériuma által kijelölt lelkész gyakorolja.

Speciális lelkészi szolgálatot ellátó lelkészek esetében a helyettesítés megszervezése az adott szolgálati területet felügyelő püspök feladata. A helyettesítés költségeit (díjazás, útiköltség, lakhatás) pályázatonként havonta legfeljebb 250.000,- Ft-ig az MEE az Országos Iroda útján viseli.

4.5. Egyéb rendelkezések

A sabbatidő időtartama alatt a lelkész egyéb, a lelkészi életpályamodellről szóló jogszabá­lyokban előírt kötelezettségei teljesítése alól mentesül, az adott évre vonatkozó kötelező elemek teljesítési kötelezettsége időarányosan csökken.

5. ORDINÁCIÓ ELŐTTI PSZICHOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

5.1. Érintettek köre:

 • az ordinációjukra készülő lelkészjelöltek

 • a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők.

5.2. Általános leírás:

 • Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói az ordináció tervezett időpontját megelőző év szeptemberében,

 • a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők a lelkészképesítő vizsga tervezett időpontját legalább egy hónappal megelőzően

a területileg illetékes egyházkerület által felkért pszichológussal a szakmai sztenderdeknek megfelelően pszichológiai állapotfelmérésben vesznek részt. Az állapotfelmérés elsődleges célja, hogy a pályaalkalmasság esetleges pszichés akadályait, illetve a pályakezdést megnehezítő körülményeket feltárja és azok kezelésére tanácsot adjon.

Az állapotfelmérés kiértékelését a jelölt és a pszichológus együttesen végzik, annak a pályakezdés körülményeit befolyásoló tényezőiről az illetékes püspököt írásos, a jelölt és a pszichológus által aláírt feljegyzésben tájékoztatják. Az állapotfelmérést, annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról harmadik félnek bármilyen információt (kivéve az állapotfelmérés megtörténtét) a pszichológus kizárólag a jelölt írásbeli beleegyezésével oszthat meg.

5.3. Adminisztratív kötelezettségek:

Az egyházkerületek az érintettek számára közzéteszik a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot végző szakember(ek) elérhetőségét, a vizsgálatra való jelentkezés - az erre rendszeresített online felületen - a jelölt felelőssége.

A vizsgálaton való részvételt - az erre rendszeresített online felületen - a jelölt rögzíti, amit az egyházkerület hagy jóvá.

5.4. Egyéb

A pszichológiai állapotfelmérésről készült feljegyzésben foglaltakkal kapcsolatban a püspök személyes konzultációt kezdeményezhet a jelölttel és a pszichológussal.

A pszichológiai állapotfelmérés költségeit az MEE viseli.

6. SEGÍTŐ SZAKEMBER IGÉNYBEVÉTELE

6.1. Érintettek köre:

A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe magánéleti, mentális elakadása esetén.

6.2. Általános leírás:

Az igénybe vett terápiás (mint például pszichoterápia, család-párterápia), segítő folyamatok (mint például segítő beszélgetés, nem szakmai területet érintő mediáció) - azok védettsége és az anonimitás biztosítása érdekében - a LÉM rendszerében nem kerülnek rögzítésre (kreditpont sem írható jóvá). Ezek igénybevételét az MEE az éves önértékelési beszélgetést követő konzultációval, szakemberek elérhetőségeit tartalmazó adatbázis közzétételével és gondozásával segíti - elsősorban az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központtal (AMMK) kötött keretszerződés keretében. A terápiás folyamatokban való részvétel költségeit az MEE 50%-ban támogatja úgy, hogy a támogatott személy anonimitása biztosítva legyen.

7. KÍSÉRŐLELKÉSZI KAPCSOLAT

7.1. Érintettek köre:

Kötelezően: az Evangélikus Hittudományi Egyetem nappali osztatlan teológus-lelkész szakon, valamint mesterképzésen lelkészi specializációval tanulmányaikat megkezdő hallgatók.

Önkéntesen: A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

7.2. Általános leírás:

A kísérőlelkészi kapcsolat a lelkészi szolgálatra készülők, illetve azon lelkészek spirituális életét hivatott támogatni, akik a parókusi vizsga előtt állnak. A kísérőlelkészi kapcsolat célja, hogy az érintett személyek egy kísérő lelkésszel rendszeresen reflektáljanak istenkapcsolatukra és személyes hitéletükre. A személyes találkozások havi rendszerességgel ajánlottak, évente legalább 10 alkalommal. Egy kísérőlelkész - kivéve az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét - évente legfeljebb 5 kísérőlelkészi kapcsolatot vállalhat. A kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után önkéntesen, közös megegyezéssel folytatható.

Kísérő lelkészt a kísért választ. Kísérő lelkész lehet a teológus hallgató saját gyülekezeti lelkésze, egyházunk bármely lelkésze. A választást a Püspöki Tanács által jóváhagyott személyi lista segíti. A kísérőlelkészeket az MEE szakmai támogatással segíti (szakkönyv, igény szerint speciális lelkészakadémiai kurzus).

A kísérőlelkészi kapcsolatot teljes titoktartás védi.

7.3. Adminisztratív kötelezettségek:

A kísérőlelkészi kapcsolat nyilvántartásáért a kísért személy felel. A kísérést igazoló, a kísérő lelkész által aláírt formanyomtatványt minden félév végén a LÉM koordinátornak kell megküldeni.

7.4. Egyéb

A kísérőlelkészek - az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét kivéve - javadalmazásra jogosultak, melyet szerződés alapján az MEE fizet meg a teljesítésigazolás megküldését követő 10 munkanapon belül. A díjazás mértéke: 50.000,- Ft/év/kísért. Teljesítési igazolásnak minősül a LÉM koordinátorának megküldött, kísérést igazoló nyomtatvány.

A parókusi alkalmassági vizsga utáni kísérő lelkészi kapcsolatért a kísérő lelkésznek az MEE nem folyósít díjazást.

8. HIVATÁSGONDOZÓ NAPOK

8.1. Érintettek köre:

A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

8.2. Általános leírás:

A hivatásgondozó napok az egyházkerületek által szervezett alkalom az egyházkerületben szolgáló lelkészek számára, akik esetében az ordináció óta eltelt évek száma öttel osztható. A hivatásgondozó napokon való részvétel önkéntes, de a LÉM kreditrendszerében rögzítésre kerül. Az egyházkerület kezdeményezésére a hivatásgondozó napok kreditértékéről - elsősorban az alkalom időintervallumának figyelembevételével - a LÉM bizottság az adott program kiírása előtt dönt.

8.3. Adminisztratív kötelezettségek:

Az egyházkerületek az érintettek személyes megszólítása mellett a programot meghirdetik az erre rendszeresített online felületen az időpont, helyszín, program, az elérhető kreditpont megjelölésével, valamint a részvétel költségeire vonatkozó tájékoztatással. A jelentkezés az erre rendszeresített online felületen történik. A részvételt az egyházkerületek igazolják le.

9. EGYÉB REKREÁCIÓS, MEGÚJULÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK

9.1. Érintettek köre:

A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

9.2. Általános leírás:

Az MEE és belső egyházi jogi személyei egyéb rekreációs programokat hirdethetnek meg, melyek elősegítik a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, magánéleti egészségmegőrzését. A programokon való részvétel önkéntes. Az egyéb programok LÉM-ben való elismertetéséről, kreditpont-értékéről a LÉM bizottság dönt.

9.3. Adminisztratív kötelezettségek:

Az elismertetés, a kreditpont-érték meghatározásának kezdeményezése, valamint regisztrálhatóság kezdeményezése a programot meghirdető felelőssége.

10. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT

10.1. Érintettek köre:

 • A 2005. évi III. törvény 27. § (2)-(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek.

 • Nyugdíjas lelkészek.

10.2. Általános leírás:

Az MEE egészségügyi szolgáltatóval kötött keretszerződés keretében évente egyszer lehetősé­get biztosít egészségügyi állapotfelmérésre. A vizsgálatokon való részvétel önkéntes, költségeit az MEE viseli. A lelkészek az erre rendszeresített online felületen jelentkezhetnek a vizsgálatra. A vizsgálatra vonatkozó egyéb információkat a jelentkezési felületen lévő tájékoztató tartalmazza.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. november »
november
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930