Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2018. (VI .28.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház pénzügyi befektetési politikájáról

befektetési poltika szabrend_20210607.pdf — PDF document, 231Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

1/2018. (VI .28.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház pénzügyi befektetési politikájáról

1

 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház háztartásáról szóló 2016. évi I. tör-
vény 34. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) 
szabad  eszközeiből  történő  értékpapír,  éven  túli  befektetést  szolgáló  pénzeszköz  szerzésére  irányuló 
pénzügyi tevékenységének és annak hitéletet szolgáló eredményének elérése érdekében az alábbi szabá-
lyozást hozza: 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. §  A pénzügyi befektetési politika szabályozza:  

a) az egyház befektetéseinek általános elveit és szabályait,  
b) az vagyonkezelő és letétkezelő kiválasztásának, értékelésének, díjazásának szabályait,  
c) az egyház befektetéssel foglalkozó alkalmazottainak feladatait,  
d) a pénzügyi befektetési politika értékelésének, módosításának feltételeit, 
e) a pénzügyi eszközök értékelési szabályait. 

 
2. §  Értelmező rendelkezések: 
1.Portfólió:  A  egyház,  mint  befektető  által  birtokolt  befektetési  eszközök  (államkötvény,  kincstárjegy, 
részvény, befektetési jegy, egyéb kötvények, bankbetétek, stb.) összessége. Különös esetben a portfólió 
állhat  egyetlen befektetési  eszközből  is,  de a kockázat  megosztása miatt célszerű a portfólióba többféle 
befektetési eszközt fölvenni. 
2. Alportfolió: a vagyonkezelésre átadott vagyon felhasználás (a főportfolióból történő kivonás) szerinti 
csoportosítása. A jelenleg 3,6,9 hónapos  és éven túli  alportfoliók  kerülnek meghatározásra. Vagyon át-
adásakor meg kell határozni, hogy az átadandó vagyon melyik alportfolióba kerül.  
3. Vagyonkezelés (portfoliókezelés): Az a tevékenység, amelynek során az egyház eszközei előre megha-
tározott feltételek mellett, az egyház által adott megbízás alapján, az egyház javára pénzügyi eszközökbe 
kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az egyház a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő koc-
kázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli.  
4. Egyház által végzett (saját) vagyonkezelés: A vagyonkezelési tevékenységet az egyház saját maga látja 
el, személyi és tárgyi feltételeit saját maga biztosítja.  
5. Vagyonkezelő (portfoliókezelő): Az egyház által befektetni kívánt vagyon kezelésével, a befektetésé-
nek módját tartalmazó kétoldalú szerződés alapján végző szervezet. A befektetni kívánt vagyon kezelésé-
re  egy,  vagy  több  vagyonkezelővel  is  lehet  szerződni.  Vagyonkezelői  tevékenységet  a  magyarországi 
székhellyel vagy e tevékenységre jogosult más tagállamban székhellyel rendelkező befektetési szolgálta-
tási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző befektetési vállalkozás és hitelintézet illet-
ve befektetési vagyonkezelő végezhet.  
6. Letétkezelő: Olyan szervezet, amely kezeli és őrzi az egyház tulajdonában álló értékpapírokat, beszedi 
az értékpapírokhoz kapcsolódó kamatot, osztalékot, hozamot és törlesztéseket, vezeti az egyház portfolió-
jához (alportfoliókhoz) tartozó vagyonkezelő bank-, és értékpapírszámláit, ellenőrzi a vagyonkezelő sza-
bályos működését és megállapítja  a portfolió nettó eszközértékét. Letétkezelői tevékenységet a magyar-
országi székhellyel rendelkező kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző befektetési vállal-
kozás és hitelintézet végezhet.  
7. Kockázat: A hozam, illetve a befektetett pénz egy része, vagy egésze elvesztésének lehetősége. Álta-
lánban  a  befektetések  várható  hozamának  nagysága  és  a  várt  eredmény  bekövetkezésének  kockázata 
arányban állnak egymással. 
8. Hozam (haszon): A befektetett pénzeszköz értékén felül realizált növekmény.  
9. Referenciaindex: Az az érték, amely alapján a befektetés relatív eredménye megállapítható. 
 

 

1

Módosította a 44/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2019. március 21-től 

background image

II. fejezet 

Az egyház által eszközölt befektetések általános elvei, célja és szabályai 

 

3. §  Az egyházi gazdálkodásnak minden esetben meg kell őriznie az egyház fizetőképességét. Ennek ér-
dekében a rendelkezésre álló pénzeszközöket rövid-, közép-, és hosszútávon befektethető csoportokra, al-
portfóliókra kell bontani. 
 
4. §  (1) A pénzügyi befektetések során követendő célok, alábbi fontossági sorrendben: 

a) a pénzügyi befektetések biztonságosságának biztosítása: a minimális kockázat mellett elérhető leg-
nagyobb hozam (vagyongyarapodás). A pénzügyi befektetésektől elvárt hozam - a portfólió egészére 
nézve - a KSH éves átlagos fogyasztói árindexe, mint referenciaindex feletti hozam.  Ennek mértéke a 
megkötendő vagyonkezelői szerződésben kerül meghatározásra. 
b) a folyamatos likviditás biztosítása: A pénzügyi befektetések lejáratának, esetleges lejárat előtti érté-
kesítési lehetőségének összhangban kell lennie a kötelezettségek lejáratával. 

(2) A pénzügyi befektetések szabályai: 

a) a rövidtávú befektetési alportfólióba helyezett pénzeszközök a napi működést, likviditást szolgálják, 
ezeket látra szóló, vagy azonnal (maximum 3 napon belül) felbontható befektetésekben kell tartani; 
b) a közép-, és hosszútávú alportfóliókba sorolt eszközöket lehet – a jelen pénzügyi befektetési politika 
előírásainak figyelembe vételével - befektetni. 
 

III. fejezet 

Vagyonkezeltetés vagyonkezelővel és letétkezelővel  

 

5. §  (1) A vagyonkezelő(k) és a letétkezelő kiválasztásának alapelvei:  

a) Az egyház nyílt vagy meghívásos  pályázat útján, vagy pályázat mellőzésével választja ki  azt a 

vagyonkezelőt, amelynek segítségével végre kívánja hajtani a jelen befektetési politikában foglaltakat.  

b) A célok megvalósítása kizárólag hozzáértő, szakmailag magasan kvalifikált  vagyon-, illetve le-

tétkezelőkkel valósítható meg.  
(2) Amennyiben a vagyonkezelő kiválasztása meghívásos pályázat útján történik, akkor legalább 3 pályá-
zót kell meghívni. A pályázati kiírás elkélszítése a befektetési vezető feladata a gazdasági bizottság támo-
gató döntésével. A pályázat lefolytatása után, a befektetési vezető javaslata alapján a gazdasági bizottság 
és az országos presbitérium támogató döntése kell a vagyonkezelő kiválasztásához. A vagyonkezelő díja-
zásának megállapítására a vagyonkezelésre átadott eszközök havi átlagos állományának értéke alapján ke-
rülhet sor. 
(3) A letétkezelő kiválasztása meghívásos pályázat útján történik. A pályázati kiírás elkélszítése a befek-
tetési vezető feladata a gazdasági bizottság támogató döntésével. A pályázat lefolytatása után, a befekteté-
si vezető javaslata alapján a gazdasági bizottság és az országos presbitérium támogató döntése kell a le-
tétkezelő kiválasztásához. A letétkezelő díjazásának megállapítására a vagyonkezelésre átadott eszközök 
havi átlagos állományának értéke alapján kerülhet sor. 
(4)  Az  egyház  vagyonkezelőjénél  a  vagyonkezelést  irányító  és  a  vagyonkezeléssel  foglalkozó  személy 
nem  lehet  az  egyház  letétkezelőjénél  tisztségviselő,  vezető  állású  alkalmazott  vagy  olyan  beosztásban 
dolgozó személy, aki a letétkezeléssel foglalkozó szervezeti egységet irányítja, vagy annak közvetlen uta-
sításokat adhat. 
(5) Az egyház csak egy letétkezelőt bízhat meg, a letétkezelő és a vagyonkezelő nem lehet ugyanaz, vagy 
azonos  tulajdonosi  körhöz  tartozó  a  szervezet.  Az  egyház  által  a  befektetések  irányítására  alkalmazott 
személy  nem  lehet  a  letétkezelőnél  tisztségviselő,  vezető  állású  alkalmazott  vagy  olyan  feladatkörben 
dolgozó személy, aki a letétkezeléssel kapcsolatosan utasításokat adhat.  
 
6. §  (1) A vagyonkezelő és a letétkezelő kiválasztásának szempontjai, a kiválasztás során az alábbiakra 
kell figyelemmel lenni: 

a) rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb (személyi és 
tárgyi) feltételekkel; 
b) mindenben feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak; 
c) bizonyítsák a megfelelő gyakorlatot, rendelkezzenek a megfelelő referenciákkal; 

background image

d) a szolgáltatásukért kért ellenérték piaci alapú legyen, annak mértékét, a vagyonkezelő esetleges si-
kerdíját a velük megkötött szerződésben kell rögzíteni.  

(2) Az alapkezelés és letétkezelés ellátásával nem bízható meg:  

a) olyan szervezet, amely ellen csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, illetve az üzletmenet 
kihelyezését megelőző 2 évben csődeljárást folytattak le, továbbá  
b)  olyan  szervezet,  amelynek  befolyással  rendelkező  tulajdonosa,  vezető  tisztségviselője  vagy  ezek 
közeli hozzátartozója az egyház országos tisztségviselője, alkalmazottja vagy ezek közeli hozzátarto-
zója. 

 
7. §  (1) A vagyonkezelő feladatai: 

a) a befektetésre átvett pénzeszközöket elkülönített számlán mutatja ki, saját mérlegében nem szerepel-
teti; 
b) gondoskodik az átvett vagyon jelen pénzügyi befektetési politika szerinti befektetéséről; 
c) vezeti az általa kezelt eszközök nyilvántartását; 
d) megköti a szükséges befektetési szerződéseket; 
e) a vele megkötött vagyonkezelői szerződésben előírt tartalommal és formában tájékoztatást ad a be-
fektetésekről; 
f) együttműködik a letétkezelővel. 

(2) A letétkezelő feladatai: 

a) befektetési számlákat vezet az egyház számára, portfóliónként, és - többes vagyonkezelés esetén va-
gyonkezelőnként - elkülönítve; 
b) portfóliónként, és - többes vagyonkezelés esetén vagyonkezelőnként - értékpapírszámlákat és érték-
papír letéti számlákat vezet az egyházra vonatkozóan; 
c) őrzi az egyház befektetési eszközeit; 
d) ellátja az értékpapírok letétkezelését; 
e) beszedi a hozamot és az esetleges egyéb járandóságokat; 
e) naponta elvégzi a befektetési eszközök piaci értékelését; 
f) ellenőrzi a jogszabályok és a jelen befektetési politikában foglaltak vagyonkezelő általi végrehajtá-
sát; 
g)  elszámolja  és  nyilvántartja  az  értékpapír  ügyleteket,  összeveti  a  pénzmozgásokat  az  értékpapír-
állomány változásával; 
h) ellátja a befektetések ellenőrzését és jelzi az esetleges limitsértéseket; 
i) együttműködik a vagyonkezelővel. 

 

8. §  (1) A vagyonkezelő és a letétkezelő teljesítését negyedévenként legalább egyszer értékelni kell,  a 
megkötött szerződésben foglalt kötelezettségei teljeskörű teljesítésének figyelembe vétele mellett az érté-
kelés fő szempontja szempontja a kezelt portfólió referenciaindexhez mért teljesítménye.  
(2)  Az  (1)  bekezdésben  írtakon  túlmenően,  a  letétkezelő  teljesítményét  az  adatszolgáltatás  gyorsasága, 
pontossága minősítésével kell értékelni. 
 

IV. fejezet 

Egyház által végzett (saját) vagyonkezelés 

 
12. § (1) A napi likviditást szolgáló pénzeszközök, mint vagyonkezelést nem igénylő befektetésnek fele-
lőse az országos iroda gazdasági osztályvezetője, mint befektetési felelős. A befektetési felelős köteles az 
alábbi befektetési formákat elsőbbségben figyelembe venni: látra szóló betét és 3 hónapon belüli lejáratú 
diszkontkincstárjegy. Továbbiakban a jelen szabályzat alapján kell eljárni. 
(2) A befektetési felelős döntése alapján betétlekötést illetve magyar állampapír vásárlást végezhet a be-
fektetési  képesség  fenntartása  érdekében.  A  vagyonkezelésbe  át  nem  adott  eszköz  befektetésénél  jelen 
szabályzat alapján kell eljárni.  
 
 
 
 

background image

V. fejezet 

Az egyes alportfóliók vonatkozásában meghatározott eszközök, befektetési korlátok 

 
13. § (1) Az alportfoliókban lévő eszközök meghatározásánál figyelembe kell venni az állami és az egy-
házi jogszabályi előírásokat.   
(2)  A  portfolió  devizaneme  magyar  forint.  A  portfolióban  lévő  eszközök  együttesen  maximum  20%-os 
EUR kitettséggel szerepelhetnek. 
(2a)  A  portfólióban  lévő  eszközök  közül  a  befektetési  jegy,  a  vállalati  kötvény  és  a  részény  eszközök 
együttesen maximum 45%-os kitettséggel szerepelnek. 
(3) A 3 hónapig szabad pénzeszközök befektetése: 

Eszközcsoport 

Minimum 

Maximum 

Bankbetét: látra szóló betét, maximum 3 hónapos 

0% 

100% 

Diszkontkincstárjegy, 3-6 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Államkötvény, 3-6 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Állampapír 

0% 

100% 

Kamatozó Kincstárjegy, 3-6 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyben foglalt kötele-
zettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal 

0% 

100% 

Kincstárjegy 

0% 

0% 

Prémium Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Bónusz Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Befeketési jegy 

0 % 

45% 

Vállalati kötvény 

0% 

0% 

Részvény 

0% 

0% 

(4) A 6 hónapig szabad pénzeszközök befektetése: 

Eszközcsoport 

Minimum 

Maximum 

Bankbetét: látra szóló betét, maximum 6 hónapos 

0% 

100% 

Diszkontkincstárjegy, 6-9 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Államkötvény, 6-9 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Állampapír 

0% 

100% 

Kamatozó Kincstárjegy, 6-9 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Kincstárjegy, 6 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyben foglalt kötele-
zettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal 

0% 

100% 

Prémium Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Bónusz Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Befektetési jegy 

0 % 

45% 

Vállalati kötvény 

0% 

0% 

Részvény 

0% 

0% 

(5) A 9 hónapig szabad pénzeszközök befektetése: 

Eszközcsoport 

Minimum 

Maximum 

Bankbetét: látra szóló betét, maximum 9 hónapos 

0% 

100% 

Diszkontkincstárjegy, 9-12 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Államkötvény, 9-12 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Magyar Állampapír 

0% 

100% 

Kamatozó Kincstárjegy, 6-9 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Kincstárjegy, 6 hónapos futamidejű 

0% 

100% 

Vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyben foglalt kötele-
zettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal 

0% 

100% 

Prémium Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Bónusz Magyar Államkötvény 

0% 

0% 

Befektetési jegy  

0 % 

45% 

Vállalati kötvény 

0% 

0% 

background image

Részvény 

0% 

0% 

(6) Hosszú távú portfólió (éves, vagy éven túli befektetések): 

Eszközcsoport 

Minimum 

Maximum 

Bankbetét: látra szóló betét 

0% 

100% 

Diszkontkincstárjegy 

0% 

100% 

Magyar Államkötvény,  

0% 

100% 

Magyar Állampapír 

0% 

100% 

Kamatozó Kincstárjegy 

0% 

100% 

Kincstárjegy 

0% 

100% 

Prémium Magyar Államkötvény 

0% 

100% 

Bónusz Magyar Államkötvény 

0% 

100% 

Befektetési jegy 

0 % 

45% 

Abszolút hozam elérésére törekvő (nem indexkövető), alacsony kockáza-
tú befektetési alap 

0% 

10% 

Vállalati kötvény 

0% 

10% 

Részvény 

0% 

10% 

(6a) Befektetési jegy esetében a vásárolható befektetési alapok köre mindegyik alportfólióra azonos: 

a) részvényalapok 
b) vegyes alapok – dinamikus vegyes alap 
c) abszolúthozamú alapok 
d) tőkevédett alapok 
e) ingatlanalapok 
f) árupiaci alapok. 

Ezen  befektetési  alapok  befektetési  jegyei  együttesen  maximum  45%-kal  szerepelhetnek  a  portfolióban 
úgy, hogy az abszolúthozamú alapok kitettsége maximum 10% lehet. Fenntarthatósági (ESG) szempon-
tokat követő alapok is szerepelhetnek a vásárolható befektetési alapok között. Az egyes befektetési alapok 
fogalma alatt a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezlők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) befek-
tetési alapok kategórizálásáról szóló szabályzatában írt meghatározások értendőek. 
(7) A piaci árfolyamok mozgása következtében a fenti szabályok a meghatározott korlátok sérülnek, ak-
kor a vagyonkezelőnek 30 naptári napon belül köteles az arányokat a meghatározott korlátokon belül vin-
ni. Ha a kezelésbe adott vagyon összegének változása által okozott eltérés miatt sérülnek a fenti korlátok, 
akkor a vagyonkezelő köteles ésszerű időn, de legalább 30 napon belül helyreállítani a zelőrírt arányokat. 
Ha a befektetési politika változása által okozott eltérésből adódik a limit sértés, akkor a befektetési vezető 
a vagyonkezelővel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig 
kell áttérni az új befektetési arányokra. Az ügyletkötés által okozott eltérés esetén a vagyonkezelő a letét-
kezelővel és a befektési vezetővel egyeztetve a lehető leghamarabb intézkedik a korlátozások megsérté-
sének megszüntetéséről.  
 

VI. fejezet 

Az egyház befektetési vezetőjének feladata  

 

14. § (1)  Az  egyház  pénzügyi  befektetésekkel  kapcsolatos  feladatait  a  gazdasági  osztály  vezetője,  mint 
befektetési vezető látja el.  
(2) A befektetési vezető feladata  

a) meghatározza a napi likviditás folyamatos biztosítása mellett az egyes alportfóliókban befektethető 
pénzeszközök mértékét úgy, hogy a napi likviditást szolgáló pénzeszközök 10 %-ának megfelelő biz-
tonsági tartalékot is képez, amelyet a napi pénzeszközökkel együtt kezel; 
b) a pénzügyi befektetési politika megvalósítása ennek során együttműködés a letétkezelővel, valamint 
a vagyonkezelővel, tevékenységük értékelése; 
c) előkészíti a letétkezelő, valamint vagyonkezelő kiválasztásához szükséges pályázatot; 
d) javaslatot dolgoz ki a letétkezelő, valamint vagyonkezelő kiválasztására; 
e) közreműködik a letétkezelővel, valamint vagyonkezelővel kötendő szerződések előkészítésében; 
f) a vagyonkezelési szerződés alapján gondoskodik az egyházat megillető jogok gyakorlásáról,  

background image

g) figyelemmel követi a szerződések teljesítését, javaslatot tesz az általa szükségesnek vélt intézkedé-
sek megtételére; 
h) folyamatos kapcsolatot tart  a letétkezelővel, valamint vagyonkezelővel; 
i) folyamatosan ellenőrzi, hogy  a letétkezelő, valamint a vagyonkezelő által kezelt befektetési portfó-
lió megfelel-e a jogszabályoknak, illetve a pénzügyi befektetési politika előírásainak; 
j) javaslatot tesz a pénzügyi befektetési politika általa szükségesnek vélt módosítására. 

(3)  A  negyedéves  zárásokat  követően  a  befektetési  vezető  köteles  beszámolni  a  pénzügyi  befektetések 
eredményességéről az országos presbitériumnak. A beszámolónak a portfolión túl ki kell terjednie a Ze-
lenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap, az oktatási és diakóniai intézményi tartalékalap, valamint a be-
fektetési alap és az egyház szabad keretének bemutatására is.   
(4) Amennyiben a befektetésekért felelős vezető a jelen befektetési politikában foglaltakat betartja, jogait 
és kötelezettségeit annak megfelelően gyakorolja, betartja, akkor a befektetések esetleges eredménytelen-
ségéért sem munkajogi, sem kártérítési felelősség nem terheli. 
(5) Befektetési együttműködés az országos egyház és az egyházi jogi személyek között: Annak érdeké-
ben, hogy a befektetések összegének növelésével  azok kondícióit javítani lehessen, az országos  egyház 
befektetési vezetője az érdeklődő egyházi szervezetek részére rendelkezésre bocsájtja az országos egyház 
vagyonkezelési szerződésének feltételeit, kondícióit, annak érdekében, hogy az egyházi jogi személyek is 
a legkedvezőbb kondíciókkal köthessék meg vagyonkezelési szerződésüket az országos egyház vagyon-
kezelőjével.  
 

VII. fejezet 

A pénzügyi befektetési politika értékelése, módosítása 

 

15. § A pénzügyi befektetési politika teljesülésének értékelését a befektetésért felelős vezető minden ne-
gyedévi  zárást  követően  elvégzi,  majd  az  országos  presbitérium  elé  terjeszti.  Ennek  során  összeveti  az 
egyház belső nyilvántartásában rögzített adatokat a vagyonkezelői és letétkezelői igazolással, a vagyon-
kezelői jelentéssel, megvizsgálja, hogy a befektetési portfólió összetétele megfelel-e a pénzügyi befekte-
tési politikában előírtaknak, ellenőrzi a hozamráta kiszámítását, majd egybeveti a hozamot az elvárással 
és megállapítja az eltéréseket, lehetőség szerint annak indokát. 
 
16. § (1) A pénzügyi befektetési politika módosításának tervezetét, amennyiben azt szükségesnek látják, 
az egyház pénzügyi befektetéseiért felelős vezető és a vagyonkezelő a letétkezelővel együttesen, illetve a 
vagyonkezelő közösen dolgozzák ki, és terjesztik a soron következő országos presbitérium elé, javasolva 
annak zsinati módosítását. 
(2) A pénzügyi befektetési politika zsinat általi módosítására akkor kerülhet sor, ha piaci viszonyok, illet-
ve piaci várakozások jelentősen megváltoznak, illetve, ha az egyház rövid-, és/vagy közép-, és/vagy hosz-
szúlejáratú kötelezettségei tartósan megváltoznak. A pénzügyi befektetési politika módosítására az  egy-
ház befektetésekért felelős vezetője, a letétkezelő, a vagyonkezelő, illetve az országos gazdasági bizottság 
tehet javaslatot az országos presbitérium útján a zsinatnak. 

 

VIII. fejezeet 

Pénzügyi befektetési terület ellenőrzése 

 

17. § Az egyház pénzügyi befektetéseit ellenőrző tisztségviselők és testületek: 

a) országos gazdsasági bizottság: A negyedéves befektetési beszámolók alkalmával élhet véleménye-
zési és javaslattételi jogkörével.  
b) országos számvevőszék: Tapasztalatairól és véleményéről az egyház éves beszámolójának vizsgála-
tánál külön jelentést tesz.  
c) belső ellenőr: Évente ellenőrzi a pénzügyi befektetési politikában írtak betartatását. Ellenőrzéséről 
tájékoztatja az országos presbitériumot.  
d) könyvvizsgáló: Jogszabályban rögzített kötelezettségei alapján végzi évente a pénzügyi befektetések 
ellenőrzését. Tapasztalatairól az egyház éves beszámolójában ad tájékoztatást.  

 

IX. fejezet 

background image

Eszközök értékelési szabályai 

 

18. § (1) A készpénzállomány a folyószámla pozitív egyenlegének értékelés napjáig megszolgált időará-
nyos kamata plusz a folyószámla értékelés napi záró állománya összegeként kerül értékelésre. 
(2) A bankbetét a lekötött betét értékelés napjáig járó időarányos kamattal megnövelt összegeként kerül 
értékelésre. 
(3) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam 
és a fordulónapig számított  felhalmozott  kamatok  összegeként  kell értékelni. Amennyiben az  értékelési 
módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci ér-
ték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetése óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. 
(4)  A  befektetési  alap  befektetési  jegyét  az  alapkezelő  által  közzétett  legutolsó  egy  jegyre  jutó  nettó 
eszközértéken kell figyelembe venni. 
(5)  A  tőzsdére  és  elismert  értékpapírpiacra  bevezetett  részvényeket  a  fordulónapi  záróárfolyam  szerint 
kell értékelni. Amennyiben az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó nyilvánosságra hozott 
árfolyamot  kell használni,  ha ez  az  árfolyam  a fordulónaphoz képest  30  napnál  nem  régebbi.  Ha egyik 
módszer sem alkalmazható, akkor a beszerzési árat kell használni. 
 
19. § A szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2019. március 21. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930