Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2020. (XI. 5.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

LK_szabrend_20201105.pdf — PDF document, 328Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

4/2020. (XI. 5.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója 

szervezetéről és működéséről 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az  egyház  intézmé-
nyeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  34.  §  rendelkezései 
alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  intézménye-
ként az Luther Kiadó, szervezeti egységei tevékenységéről, 
annak  szervezetéről  és  működéséről  a  következő  szabály-
rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet: Az egyházi intézmény feladat- és hatásköre 

1. § 

Az egyházi intézmény feladata: 

a)  az  egyházon  belüli  és  kívüli  tájékoztatáshoz  szüksé-
ges  nyomtatott  és  elektronikus  kiadványok  (a  további-
akban: kiadvány) készítése és gyártása, 
b) a kiadványok kiadása és terjesztése, ideértve az inter-
netes tartalomszolgáltatást, valamint  
c) hang- és filmfelvételek készítése, 
d) rádió- és televízióműsorok készítése. 

 

II. fejezet: Az egyházi intézmény szervezete 

 

Az egyházi intézmény intézményvezetője 

2. § 

(1)  Az  egyházi  intézményt  az  intézményvezető 

igazgató  vezeti,  akit  az  országos  sajtóbizottság  javaslata 
alapján az országos presbitérium ötévi időtartamra  választ. 
Az  intézményvezető  felett  a  munkáltatói  jogokat  –  az  or-
szágos elnökségen belül a sajtómunkát felügyelő püspök, és 
az általa külön határozattal felruházott országos iroda igaz-
gatója, valamint az ügyek meghatározott csoportjára nézve 
delegáltan,  az  igazgatótanácson  keresztül  –  az  országos 
presbitérium gyakorolja. 
(2)  Az  intézményvezető  –  e  szabályrendelet  eltérő  rendel-
kezése  hiányában  –  teljes  jogkörrel  felügyeli,  ellenőrzi,  il-
letve szervezeti egység vezetők együttműködésével irányít-
ja az egyházi intézmény valamennyi szervezeti egységében 
folyó munkát azzal, hogy külön írásbeli felhatalmazásában 
e jogait átruházhatja a szervezetei egységek vezetői részére. 
 
3. § 

(1) Az egyházi intézmény valamennyi munkatársa 

felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
Az  intézményvezető  e  jogkörét  az  ügyek  meghatározott 
csoportjára  nézve  a  szervezeti  egység  vezetőjére  írásban 
átruházhatja. 
 
4. § 

(1) Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az 

általa kijelölt szervezeti egység vezető helyettesíti. 
(2)  A  kifizetéseket  az  intézményvezető,  akadályoztatása 
esetén  a  gazdasági  vezető  (helyetteseként  az  általa  kijelölt 
alkalmazott) utalványozza, hagyja jóvá. A gazdasági vezető 
minden felmerülő költség esetén, mint pénzügyi ellenjegy-
ző  köteles  a  belső  bizonylatot  szignalizációjával  ellátni. 
Ennek  hiányában  kifizetés  nem  teljesíthető.  A  gazdasági 
vezető figyelemmel kíséri a  szervezeti egység  működésére 
biztosított  keret  felhasználásának  mértékét,  ezzel  köteles 
megakadályozni  a  fedezet  nélküli  kifizetéseket.  Szükség 
esetén  jogosult  intézkedéseket  kezdeményezni  a  gazdálko-
dási rend betartása érdekében.  
 
5. § 

(1)  Az  egyházi  intézményt  az  intézményvezető 

képviseli  harmadik  személyekkel  szemben,  valamint  egy-
házi testületek, bíróságok és  más hatóságok előtt. Az igaz-

gató  e  jogát  az  ügyek  meghatározott  csoportjaira  nézve  a 
szervezeti egységek vezetőjére ruházhatja át.  
(2) Az egyházi intézmény intézményvezetője – a szervezeti 
egységek  vezetőinek  teljesítésigazolási  jogköre  mellett  –  a 
bankszámla felett önállóan rendelkezik. 
 

Az intézmény szervezeti egységei 

 

6. § 

Az egyházi intézményen belül az alábbi szervezeti 

egységek különülnek el: 

a) Luther könyvkiadó, 
b)  Evangélikus  Információs  Szolgálat  (a  továbbiakban: 
EISZ). 

 
7. § 

A Luther könyvkiadó feladata: 

a) a Magyarországi Evangélikus Egyház által a hitéleti, 
a liturgiai élet, a teológia, a kultúra és a hitoktatás terü-
letén szükségesnek ítélt kiadványok kiadása és terjeszté-
se; 
b) az éves kiadói tervben szereplő kiadványok – az egy-
házi jogszabályokban  meghatározott kötelezettségválla-
lás esetén - megjelentetése és terjesztése 
c)  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  képviselete  a 
könyvszakmai rendezvényeken (kiállítások, konferenci-
ák, vásárok stb.); 
d) kapcsolattartás  más egyházi és egyéb lap- és  könyv-
kiadókkal belföldön és külföldön; 
e) szükség szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház 
belső  egyházi  jogi  személyeinek  való  segítségnyújtás 
könyvkiadási  ügyekben  –  tartalmi  és  formai  kérdések-
ben. 

 
8. § 

Az intézmény az EISZ közreműködésével felelős a 

fenntartó  egyház  és  sajtóbizottsága  által  meghatározott  és 
szakmailag  irányított  és  felügyelt  kommunikáció  szervezé-
séért az alábbiak szerint: 

a)  annak  médiapolitikájában  megfogalmazott  célokhoz 
igazodó médiastratégia szakmai végrehajtása, 
b) a médiapolitika kialakításához és időnkénti felülvizs-
gálatához való szakmai segítségnyújtás, 

 

c) az egyház külső és belső kommunikációjának végre-
hajtása, 
d) az egyház szervezetéből és küldetéséből adódó tarta-
lomszolgáltatás, 
e)  ellátja  a  médiafelületek  központi  tartalomszolgáltató 
feladatait – online, offline és elektronikus kép, hang- és 
videotartalmakat állít elő. 

 

Az intézmény működtetését és gazdálkodását biztosító rész-

legek 

9. § 

A  részlegek  a  Luther  Kiadó  a  szervezetén  belül 

működő szervezeti egységek által létrehozott tartalmak kia-
dói,  funkcionális  feladatait  látja  el.  Ennek  érdekében  a 
szervezeti egységek működését az alábbi részlegek működ-
tetésével támogatja: 

a) titkárság, 
b) gazdasági részleg, 
c) terjesztési és raktározási, logisztikai részleg. 

 
10. § 

A titkárság feladat- és hatásköre: 

a) személyi ügyek: kezeli és kíséri a személyi ügyeket, 
előkészíti és végrehajtja a változásokat; 
b) iktatás, nyilvántartás: érkezteti és  szignálja, valamint 
nyomon  követi  és  nyilvántartja  az  iratokat,  ezekről  in-
formációt kér és ad; 

background image

 

c) előkészíti és adminisztrálja az igazgatótanács munká-
ját, végrehajtja a döntéseit; 
d) pályázati ügyintézés, koordinálás. 

 
11. § 

A gazdasági részleg feladat- és hatásköre: 

a)  pénztár,  könyvelés:  intézi  az  egyházi  intézmény 
pénzügyeit,  vezeti  az  ezzel  kapcsolatos  nyilvántartáso-
kat,  kapcsolatot  tart  a  pénzügyi  és  egyéb  hatóságokkal, 
illetékes  pénzintézetekkel,  előkészíti  az  egyházi  intéz-
mény  éves  költségelőirányzatát  és  beszámolóját,  figye-
lemmel  kíséri  a  kiadó  kintlévőségeinek  alakulását,  és 
lépéseket foganatosít azok felszámolására; 
b) munkaügy: intézi az egyházi intézmény alkalmazotta-
ival  kapcsolatos  munkaügyi  kötelezettségeit,  nyilván-
tartja a szabadságolásokat, kezeli a megbízási szerződé-
sekkel kapcsolatos eljárásokat; 
c)  gazdasági  irányítás:  irányítja  az  egyházi  intézmény 
beruházásainak,  kiadói  tevékenységének  működését, 
hangsúlyosan dolgozik külső anyagi források felkutatá-
sán, elemzi a kiadó gazdasági helyzetét, és javaslatokat 
fogalmaz meg a fejlődőképes gazdasági működés feltét-
eleinek kialakításához; 
d)  hirdetési  ügyintézés:  végzi  a  kiadó  által  megjelente-
tett  lapokban,  kiadványokban  megjelenő  hirdetések 
ügyeit, kiemelten is az egyházi pályázatokkal kapcsola-
tos  támogatási  kötelezettségekkel  kapcsolatos  nyilvá-
nosságra  hozatali  kötelezettségeket,  valamint  lépéseket 
tesz a minél szélesebb körű hirdetői partnerek felkutatá-
sára; 
e)  szerződéskezelés:  érkezteti  és  szignálja,  valamint 
nyomon  követi  és  nyilvántartja  az  iratokat,  ezekről  in-
formációt kér és ad. 

 
12. § 

A  terjesztési,  raktározási  és  logisztikai  részleg  fe-

ladat- és hatásköre: 

a)  végzi  a  kiadványok  terjesztési  teendőit  a  Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  egyházközségein,  intézmé-
nyein  belül  és  a  gyülekezeti,  intézményi  kereteken  kí-
vül; 
b) a hatékony terjesztéshez szükséges hirdetési anyago-
kat készít; 
c)  a  könyvkiadó  kiadványait  ismertető  és  népszerűsítő 
programokat szervez; 
d) kapcsolatot tart a viszonteladóként értékesítő partne-
rekkel; 
e)  szervezi  az  egyházi  intézmény  könyvesboltjának, 
webáruházának  működését,  az  árukészlet  megfelelő  ki-
alakítását; 
f)  intézi  az  előfizetéses  rendszerben  történő  értékesítés 
területén adódó ügyeket, és lehetőség szerint terveket és 
programokat  dolgoz  ki  és  hajt  végre  az  előfizetők  szá-
mának növelése érdekében; 
h) negyedévente, illetve a szervezeti egység vezetője ké-
résére kimutatást készít a kiadó kiadványaiból, illetve a 
könyvesbolt, webáruház árukészletéből történő értékesí-
tésekről. 
i) raktározás: megszervezi a könyvkiadó kiadványainak, 
illetve a könyvesbolt, webáruház raktárkészletének pon-
tos és az állagmegóvást garantáló tárolását, a raktárkész-
letről pontos kimutatást vezet, évente egyszer, illetve az 
intézményvezető  utasítására  teljes  körű  leltározást  hajt 
végre,  gondoskodik  a  könyvesboltban  történő  árusítás 
raktározási hátterét érintő feltételekről. 
j) expediálás: gondoskodik a kiadó kiadványaiból, illet-
ve  a  könyvesbolt,  webáruház  árukészletéből  történő 

rendelések csomagolásáról és postázásáról, a megrende-
lésekről  és  a  teljesítést  igazoló  bizonylatokról  pontos 
kimutatást vezet. 
k)  szállítmányozás:  segíti  a  többi  részleg  szállítmányo-
zási, ügyintézési teendőit. 

 

III. fejezet: A Luther könyvkiadó részlegei  

 
13. § 

(1) A Luther könyvkiadó szervezeti egységen belül 

a következő részlegek működnek:  

a) kiadványszerkesztési részleg, 
b) terjesztési részleg (könyvesbolt, webáruház). 

(2)  A  kiadványszerkesztési  részleg  élén  vezető  szerkesztő, 
terjesztési részleg (könyvesbolt, webáruház) élén üzletveze-
tő áll. 
 
14. § 

A kiadványszerkesztési részleg feladat- és hatáskö-

re: 

a)  szervezi  a  kiadványok  technikai  szerkesztési,  nyom-
dai előkészítési folyamatát; 
b) végzi a nyomdai ügyintézést; 
c) különösen is felelős a Luther könyvkiadó kiadványa-
inak  könyvszakmai  szempontból  megfelelő,  igényes 
megjelenéséért. 

 
15. § 

A terjesztési részleg (könyvesbolt, webáruház) fe-

ladat- és hatásköre: 

a) szervezi a  Luther Kiadó kiadványainak terjesztését  a 
Luther  Kiadó  által  üzemeltetett  könyvesboltban, 
webáruházban; 
b)  szervezi  a  Luther  Kiadó  kiadványainak  terjesztését 
viszonteladói partnerek közreműködésével; 
c)  gondoskodik  a  könyvesbolt,  webáruház  árukészlet-
ének a vevői igények szerinti és a Luther Kiadó szelle-
miségének megfelelő kialakításáról; 
d)  gondoskodik  a  Luther  Kiadó  könyvesboltjának, 
webáruházának szabályszerű működéséről 
e)  webáruház  naprakész  vezetése,  és  javaslattétel  az 
szükséges változtatásokról a vezetőségnek. 

 

IV. fejezet: Az EISZ szerkesztőségei és szervezeti mű-

ködése  

 
16. § 

(1) Az EISZ-en belül a következő szerkesztőségek 

működnek:  

a) Evangélikus Élet szerkesztősége, 
b)  a  közszolgálati  televízióban  sugárzott  evangélikus 
műsorok, 
c) a közszolgálati rádióban sugárzott evangélikus műso-
rok, 
d) az egyház hivatalos honlapja (evangelikus.hu), 
e) Lelkipásztor szerkesztősége, 
f) Credo szerkesztősége, 
g) Evangélikus Közlöny szerkesztősége, 
h) Kötőszó evangélikus blog szerkesztősége, 
i) közösségi médiafelületek szerkesztése és fejlesztése. 

(2) Az  EISZ az egyéb igényeknek  megfelelően újabb szer-
kesztőségek létrehozását kezdeményezheti.  
 
17. § 

(1)  Az  EISZ  ellátja  a  MEE  által  meghatározott, 

filmkészítéssel  kapcsolatos  valamennyi  feladat  koordinálá-
sát és végzését, bevételeinek és ráfordításainak kezelését és 
nyilvántartását. A mozgóképről szóló 2004. évi  II. törvény 
2.  §  4.  pontja  alapján  az  egyházi  intézmény  a  filmgyártás 
folyamatában filmelőállítóként szerepel. 

background image

 

(2) A filmkészítéséhez kapcsolódó munkák során az egyhá-
zi intézmény köteles a szerződéseknél akként eljárni, hogy 
a  szerzői  jog  kizárólagosan  és  harmadik  személynek  áten-
gedhető felhasználási jogosultság, az abból eredő jogosult-
ságok és kötelezettségek – az egyházi intézmény útján – az 
MEE-t illetik meg és terhelik. 
 
18. § 

Az EISZ a MEE és belső egyházi jogi személyisé-

gei  számára  megrendelés  alapján,  az  adott projektre  kötött 
szerződés  szerint  végzi  az  MEE  és  a  Luther  Kiadó  pr-  és 
marketingtevékenységét. 
 

Az EISZ főszerkesztője 

19. § 

(1) Az EISZ főszerkesztőjének feladat- és hatáskö-

re: 

a) A MEE iránymutatása, és az egyház kommunikációs 
felelősének közvetítésével meghatározottak alapján, ve-
le  együttműködve  végzi  a  kapcsolattartás  és  a  szakmai 
feladatok  végrehajtását  az  evangélikus  egyházi  intéz-
ményekkel,  testületekkel  az  egyházi  információáramlás 
érdekében. 
b) A MEE iránymutatása, és az egyház kommunikációs 
felelősének  közvetítésével meghatározottak alapján, ve-
le  együttműködve  végzi  a  kapcsolattartás  és  a  szakmai 
feladatok végrehajtását más egyházak kommunikációért 
felelő vezetőivel, médiumainak vezetőivel, munkatársa-
ival  és  a  nem  egyházi  tartalomszolgáltatók,  médiumok 
vezetőivel, munkatársaival. 
c) Egyeztet a Luther Kiadó vezetőjével minden a straté-
giát érintő anyagi és gazdasági kérdésben.  
d) Összehangolja az irányítása alá tartozó szerkesztősé-
gek  tevékenységét  –  mind  tartalom-,  mind  munkaszer-
vezési kérdésekben azért, hogy a  médiafelületek között 
biztosítva  legyen  a  tartalom  átvétele,  szükség  szerinti 
átdolgozása;  és  biztosítva  legyen  a  hatékony,  a  határ-
időket  pontosan  tartó  és  méltányos  munkaerő-
gazdálkodás.  
e)  Vitás  esetekben  dönt  arról,  hogy  melyik  eseményről 
készüljön  minden  vagy  egy-egy  médiafelületre  tudósí-
tás, és dönt arról, hogy azokat melyik újságíró(k) készít-
se(k)  el,  illetve  más  forrásból  szerzi  meg  a  leközlendő 
tartalmat/híranyagot. Végső döntést hoz minden média-
felület  tekintetében  a  leközlendő  tartalom  műfajának 
meghatározásában. 
f)  Javaslatot  tesz  az  intézményvezetőnek  a  munka-  és 
ügyeleti rendet kialakítására és biztosítására. 

 

EISZ szerkesztőségek 

20. § 

A  felelős  szerkesztők

 

munkáját  az  EISZ  főszer-

kesztő koordinálja, hetente legalább egy alkalommal tartan-
dó értekezleten egyeztetik munkájukat. 
 

Felelős szerkesztők 

21. § 

(1)  A  felelős  szerkesztő  (szerkesztő,  főszerkesztő) 

– a továbbiakban: felelős szerkesztő  felel a felelősségi kö-
rébe tartozó médiafelület egyházi, egyházi intézményi stra-
tégiájához való illeszkedéséért. 
(2) A felelős szerkesztő: 

a)  Az adott szerkesztőség napi  munkáját  fogja össze és 
irányítja  abból  a  célból,  hogy  az  adott  felületre  bízott 
tartalom  időben,  a  szerkesztőségi  értekezleten  előzete-
sen  egyeztetett  műfaji  elvárásoknak  megfelelően  jelen-
jen meg. 
b)  Felel  a  feladat  elvégzéséért  odarendelt  munkatársak 
munkája minőségéért és a határidők betartásáért, illetve 

a külső munkatársak (szerzők) esetében a velük fenntar-
tott jó kapcsolatért. 
c)  Kapcsolatot  tart  valamelyik  meghatározott  területtel, 
amit  az  EISZ  főszerkesztője  feladatként  átadott.  Az  át-
adott feladat elvégzéséről való rendszeres beszámoló az 
EISZ  főszerkesztőjének  a  vezető  által  meghatározott 
időpontban. 
d) Felel azokért a szerkesztőségi feladatokért, amelyek-
kel  az  EISZ  főszerkesztője  megbízza  (pl.  helyettesítés, 
eseményen újságírói részvétel, tartalomszolgáltatás) 

 
22. § 

(1)  A  szerkesztőségi  ülést  az  EISZ  főszerkesztője 

hívja  össze  és  vezeti,  mely  ülésen  a  felelős  szerkesztők 
részvétele kötelező. 
(2)  A  heti  rendszerességgel  tartott  munkaértekezleten  célja 
rövid  távú  célok  és  irányok  meghatározása,  ennek  kereté-
ben  

a)  heti  munka  megszervezése:  témamegbeszélés,  fela-
dat-megbeszélés,  a  munkatársak  heti  feladatokra  szóló 
beosztása, 
b) információcsere, 
c) az egyes médiafelületek rendszeres értékelése. 

(3) A szerkesztőségi ülésekről emlékeztető készül, amely a 
résztvevők  számára  hozzáférhető.  Tartalmi  és  munkaszer-
vezési  kérdésekben  a  szerkesztőségi  ülés  konzultatív  jelle-
gű, a végső döntéseket az EISZ főszerkesztője hozza meg. 

 

V. fejezet: Az egyházi intézmény gazdálkodási rendje 

 

23. § 

(1) Az egyházi intézmény szervezeti egységei gaz-

dasági  folyamatainak  könyvelését  az  egyházi  intézmény 
könyveiben  külön  költséghelyként  kezeli.  A  könyvelésnek 
alkalmasnak kell lenni arra, hogy legalább havonta a napra-
kész könyvelési információkról a Magyarországi Evangéli-
kus  Egyház  Országos  Irodája,  és  a  sajtót  felügyelő  püspök 
tájékoztatást  kapjon,  az  intézmény  és  szervezeti  egységei 
gazdálkodása áttekinthető legyen. 
(2)  A  szervezeti  egységeknek  a  működéssel  kapcsolatosan 
felmerült költségei számviteli bizonylatain feltüntetett gaz-
dasági eseményt minden esetben az egység vezetője teljesí-
tés  igazolással  köteles  ellátni  azzal,  hogy  a  számviteli  bi-
zonylatok  teljesítése  az  egyházi  intézmény  szokásos  rend-
jéhez igazodik.  
(3)  Minden,  a  szervezeti  egység  céljára  érkező  bevételt  és 
felmerülő kiadást, ráfordítást elkülönítetten, megfelelő költ-
séghelyen kell kimutatni. 
 
24. § 

(1)  A  bankszámla  feletti  rendelkezési  jog  nem  tér 

el  e  szabályrendelet  4.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  az 
egyházi  intézmény  pénzkezelési  szabályzatában  meghatá-
rozott rendelkezési jogtól. 
 
25. § 

(1)  A szervezeti egységek  költségvetése beépül az 

egyházi  intézmény  költségvetésébe.  A  rész  költségvetések 
elkészítésért  a  szervezeti  egységek  vezetői  felelősek.  A 
gazdasági  vezető  ellenőrzi  a  részköltségvetéseket,  és  elké-
szíti az  intézmény  költségvetését.  A  költségvetési tartalom 
betartásáért,  a  gazdálkodási  előirányzatnak  megfelelő  mű-
ködésért, a szervezeti egységek vezetői felelősek. A műkö-
dés számadatairól a belső gyakorlat szerint kialakított rend-
nek megfelelően a gazdasági vezető folyamatosan informá-
ciót szolgáltat.  
(2)  Az  éves  költségvetés  elkészítésekor  és  elfogadásával 
egyidejűleg  rögzítésre  kerülnek  a  szervezeti  egységek  mű-
ködésének  éves  elvárt  feladatai,  az  ennek  megvalósítására 

background image

 

adott  költségvetési  évben  fordítható  kiadások,  és  az  ehhez 
kapcsolódóan várható bevételek (egyházi támogatás, pályá-
zati bevételek, egyéb támogatások stb.) 

 

VI. fejezet: Az egyházi intézmény adminisztrációja és 

ügykezelési rendje 

 
26. § 

(1)  Az  egyházi  intézményhez  beérkezett  iratokat, 

dokumentumokat az átvétel időpontjában a titkárság iktatja, 
és a titkárságvezető szignalizációja alapján – átadás, átvéte-
li  kísérő  lista  szerint  –  a  szervezeti  egység  vezetője  kapja 
meg  ügyintézésre.  Az egyházi intézmény  köteles a beérke-
zett  iratokat,  megkereséseket  30  napon  belül  érdemben 
megválaszolni. 
(2) Az egyházi intézmény minden munkatársa felelős a tit-
kárságok  által  érkeztetett  és  rászignált  ügyek  nyilvántartá-
sáért, az ügyiratban foglaltak elintézéséért. 
(3)  A  titkárságvezető  feladata,  hogy  figyelemmel  kísérje  a 
határidők betartását.  
(4) Az egyházi intézmény valamennyi alkalmazottja köteles 
a  beérkezett  információkat,  adatokat,  üzleti  titkokat  bizal-
masan  kezelni, azt kiadni csak  az intézményvezetője  enge-
délyével lehet. 

 

VII. fejezet: Az egyházi intézmény kapcsolata az 

igazgatótanácssal 

 

27. § 

(1)  Az  egyházi  intézmény  munkáját  segítő  és  tá-

mogató  igazgatótanácsban  –  a  2005.  évi  VIII.  törvényben 
írt  feladatok  teljesülése  érdekében  is,  a  tagok  mellett  -  a 
fenntartó valamennyi szervezeti egység képviseletét meghí-
vottként biztosíthatja. 
(2)  Az  igazgatótanács  napirendjén  a  szervezeti  egységek 
vezetőinek,  az  elmúlt  időszakban  végzett  tevékenységéről 
szóló beszámolónak szerepelnie kell. 
 

IX. fejezet: Záró rendelkezések 

28. § 

(1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  ha-

tályba,  ezzel  egyidejűleg  a  1/2015.  (II.  15.)  országos  sza-
bályrendelet  és  a  kiadói  tevékenységre  vonatkozó  minden 
korábbi szabályrendeleti rendelkezés hatályát veszti. 
 
Budapest, 2020. november 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930