Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

7/2013. (XI.29.) országos szabályrendelet a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó egyházközségi támogatásról

ZP_támogatás szabrend_20181108.pdf — PDF document, 443Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

7/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet 

a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaphoz kap-

csolódó egyházközségi támogatásról 

 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi 
VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  utalva  a  Zelenka 
Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alapról  szóló  2013.  évi  III. 
törvény (a továbbiakban: törvény) 6. § (7) bekezdésében írt 
felhatalmazó  rendelkezésre  –  az  alábbi  szabályrendeletet 
alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

1.  §  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  törvény-

ben meghatározott, a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap (a továbbiakban: alap) szolgálatba állító egyházközsé-
gi fenntartó tagjainak a törvény szerint megállapított nyug-
díjjárulék fizetési kötelezettségére, annak az alábbi feltéte-
lek szerint megállapított támogatására. 
 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1. gyülekezeti tagoktól származó bevétel: az egyházközség 
tagjaitól és más magánszemélyektől érkezett egyházfenntar-
tói járulék, perselypénz, adomány függetlenül annak jogcí-
métől  (céladomány,  közcélú  adomány,  egyéb  adomány, 
stb.) azzal, hogy nem tartoznak ide a továbbutalandó bevé-
telek. 
2.  gazdálkodásból  származó  bevétel:  az  egyházközség  tu-
lajdonában, fenntartásában, használatában, üzemeltetésében 
lévő  ingatlanból,  ingóságokból  és  más  vagyoni  értékű  jog 
hasznosításából  származó  bevétel,  továbbá  előbbiekhez 
közvetlenül  vagy  közvetve  köthető  bevétel,  valamint  a 
pénzügyi eszközök befektetéséből származó bármilyen be-
vétel. 
3.  illetmény:  törvény  alapján  meghatározott,  járulékalapot 
képező juttatás. 
4.  egyházi  szolgálathoz  köthető  bevételből  fizetett  illet-
mény: az illetménynek a gyülekezeti tagoktól származó be-
vételből fedezett része. 
5.  népmozgalmi  adat:  az  egyházközség  által  rendszeresen 
vezetett  anyakönyvi  nyilvántartásban  rögzített  keresztelé-
sek, konfirmálások, házasságkötések és temetések száma. 
6. zárszámadás (beszámoló) kiadási összege: az átfutó és a 
továbbutalási céllal kapott tételek, a beruházási és felújítási 
összegek nélküli kiadások. 
7. támogatás éve: az az év, amelyben az alap döntése alap-
ján megítélt támogatás esedékessé válik. 
8. támogatás elbírálásának éve: a támogatásról szóló döntés 
évét megelőző év. 
9. támogatás számításánál figyelembe vett időszak: a támo-
gatás elbírálásának évét megelőző három év. 
10.  egyéb  forrásból  származó  illetmény:  állami,  egyházon 
kívüli  pályázati,  külföldi  egyházi,  valamint  más  egyházi 
jogi  személy  által  továbbadott  belső  egyházi  forrásból 
származó  illetmény  (különösen:  esperesi,  espereshelyettesi 
illetmény, hitoktatási díj, intézményi lelkészi illetmény).

1

 

 

III. fejezet 

                                                           

1

Beiktatta a 80/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2014. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal. 

Támogatás  

 

3. § 

(1)  A  támogatás:  az  egyházközségi  fenntartó  tag 

járulékfizetési  kötelezettségéből  az  egyház  által  átvállalt, 
megtérített összeg. 
(2) A támogatást jelen szabályrendeletben rögzített  módon 
az alap vezetője állapítja meg és határozatban rögzíti. 
(3) A támogatást az egyházközségi fenntartó tag az őt terhe-
lő  járulékfizetési  kötelezettségből  visszatartással  érvénye-
sítheti.  
 

A támogatás számításának módja 

 
4. § 

(1) A támogatás évente kerül meghatározásra. 

(2) A fenntartó tag által igénybe vehető tárgyévi támogatás 
meghatározáshoz a támogatás számításánál figyelembe vett 
időszak adatait kell alkalmazni.  
(3)

2

Támogatást  a  2.  §  10.  pontja  szerinti  egyéb  forrásból 

származó  illetményt  terhelő  fenntartói  járulékra  nem  lehet 
igénybe venni. A támogatás összege nem haladhatja meg a 
tárgyévben  az  egyéb  forrásból  származó  illetmény  járulé-
kán felül a fenntartó tagot terhelő járulék 95%-át. (a továb-
biakban: alapjárulék) 
(4)  A  megítélt  támogatást  csak  a  támogatás  évében  lehet 
felhasználni, tovább nem vihető. 
(5) A támogatást a négy  paraméter  együttes  figyelembevé-
telével kell meghatározni: 

P

1

: az egyháztagoktól származó fajlagos bevétel szerint; 

P

2

: a lelkészi illetmények szerint; 

P

3

: a  lelkészi  illetmények  költségvetési részaránya sze-

rint; 
P

4

: az egyházközségi fenntartók részaránya szerint.  

(6) A támogatás megállapításához meghatározásra kerül - a 

támogatás  számításánál  figyelembe  vett  időszakra  vo-
natkozóan - 
a) egyházközségenként a gyülekezeti tagoktól származó, 
-  az  egyházközségi  tagok  száma  figyelembevételével  -, 
az  egy  főre  jutó  bevétele  (továbbiakban:  egyházi  bevé-
tel).  Az  egy  főre  jutó  egyházi  bevételt  5  Ft  pontosság-
gal,  a  kerekítés  általános  szabályait  alkalmazva  kell 
meghatározni. Ez az egy főre jutó bevétel megjelölése e 
szabályrendelet alkalmazásában: A. 
b) egyházmegyénként az a) pont szerint kiszámított, egy 
főre  jutó  bevétel  legnagyobb  és  legkisebb  értéke:  B

max

 

és B

min

. Ezeket az értékeket 1000 Ft pontossággal felfelé 

(B

max

) illetve lefelé (B

min

) való kerekítéssel kell megha-

tározni. 
c) egyházközségenként a lelkészenkénti havi átlagos il-
letmény  és  a  vonatkoztatási  illetmény  hányadosa.  Az 
adott egyházközségben foglalkoztatott lelkészek havi át-
lagos  illetményét  a  támogatás  számításnál  figyelembe 
vett időszak illetménye és a szolgálatban töltött hónapok 
hányadosaként, 5 Ft pontossággal, a kerekítés általános 
szabályait alkalmazva kell meghatározni. A havi átlagos 
illetmény  megjelölése  e  szabályrendelet  alkalmazásá-
ban: C

kif

. A vonatkoztatási illetményt a lelkész beosztá-

sa  és szolgálati ideje  szerint  a  melléklet táblázata  alap-
ján kell  meghatározni.  Jelölése  e  szabályrendelet  alkal-
mazásában:  C

von

.  A  havi  átlagos  illetmény  és  a  vonat-

koztatási illetmény hányadosa: C = C

kif

/C

von

. Ezt az ér-

téket három tizedes (azaz tizedszázalékos) pontossággal, 
a kerekítés általános szabályait alkalmazva kell megha-
tározni. 

                                                           

2

Módosította  a  80/2/2014.  (V.  8.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal. 

background image

d) a egyház valamennyi egyházközségére: D

max

 = 2,500 

és D

min

 = 0,400. 

e) egyházközségenként az adott egyházközség lelkészei 
egyházi  szolgálathoz  köthető  bevételből  fedezett  illet-
ményének részaránya a zárszámadás kiadási összegéhez 
viszonyítva  (továbbiakban:  relatív  illetmény).  A  relatív 
illetményt három tizedes (azaz tizedszázalékos) pontos-
sággal,  a  kerekítés  általános  szabályait  alkalmazva  kell 
meghatározni.  Jelölése  e  szabályrendelet  alkalmazásá-
ban: E. 
f)  az  egyház  összes  egyházközségére  az  e)  pont  szerint 
kiszámított relatív illetmények legnagyobb és legkisebb 
értéke: F

max

 és F

min

. Az értékeket egy tizedes (azaz 10%-

os)  pontossággal  felfelé  (F

max

)  illetve  lefelé  (F

min

)  való 

kerekítéssel kell meghatározni. 
g)  egyházközségenként  az  egyházközségi  arányszám 
(továbbiakban: egyházközségi arányszám) az adott egy-
házközség  választói  névjegyzékében  szereplő  egyház-
községi  tagok  és  az  adott  egyházközség  tagjainak  ará-
nya  alapján.  Az  egyházközségi  arányszámot  három  ti-
zedes  (azaz  tizedszázalékos)  pontossággal,  a  kerekítés 
általános szabályait alkalmazva kell meghatározni. Jelö-
lése e szabályrendelet alkalmazásában: G. 
h)  egyházmegyénként  a  g)  pont  szerint  kiszámított 
arányszámok  legnagyobb  és  legkisebb  értéke:  H

max

  és 

H

min

.  Ezeket  az  értékeket  egy  tizedes  (azaz  10%-os) 

pontossággal felfelé (H

max

) illetve lefelé (H

min

) való ke-

rekítéssel kell meghatározni. 

(7)  A  támogatási  paraméterek  meghatározása  a  (6)  bekez-
désben  elvégzett  részszámítások  alapján  az  alábbi  módon 
történik: 

a) 

min

max

min

1

B

B

B

A

P

b) 

3

2

5

2

C

P

, ha D

min

  C < 1, illetve 

3

2

5

2

C

P

, ha 1  C < D

max

  

(változat: P

2

 = 1 ha 1  C) egyébként P

2

 = 0. 

c) 

min

max

min

3

F

F

F

E

P

d) 

min

max

min

4

H

H

H

G

P

A  P

1

  –  P

4

  paramétereket  két  tizedes  (azaz  százalékos) 

pontossággal, a kerekítés általános szabályait alkalmaz-
va kell meghatározni. 

(8) A támogatás mértéke (P) a támogatási paraméterek (P

1

 – 

P

4

 ) átlaga

3

4

i

i

P

P

 

(9) Az adott egyházközségre vonatkozó t támogatás összege  

t = j – s 

ahol 

                                                           

3

 Változat: (8) A támogatás mértéke (P) a támogatási paraméterek (P

1

 – P

4

 

) paraméterek súlyozott átlaga. Az egyes paraméterek súlyai rendre k

1

 = k

2

 

= k

3

 = k

4

 = 1. 

i

i

i

i

i

k

P

k

P

 

j – az egyházközség adott évi járulékfizetési kötelezettsége, 
s  –  az  egyházközség  által  az  adott  évben  befizetendő  ösz-
szeg, amelyet az alábbi módon kell kiszámítani: 

q

P

r

4

,

0

2

,

1

 

ahol 
P – a (8) szerinti paraméter,  
q  –  az  egyházközség  2016.  évi,  a  8.§  (3)  szerint  korrigált 
befizetési kötelezettsége, 
 
és 

i

r

T

J

r

s

 

ahol  
r - az előző összefüggés eredménye, 
r

i

  –  az  összes  egyházközség  előző  összefüggésből  számí-

tott részeredményének összege, 
J – az összes egyházközség adott évi járulékfizetési kötele-
zettségének összege, 
T – az országos költségvetésből a támogatásra szánt összeg. 
 

IV. fejezet 

Eljárási szabályok  

 

5. § 

(1) A támogatás meghatározásához szükséges ösz-

szesített  (társult  gyülekezetek,  anya  és  leánygyülekezetek) 
adatokról  a  szolgálatba  állító  fenntartó  tag  évente,  a  költ-
ségvetési évet követő év május 31. napjáig e szabályrende-
let  mellékletében  meghatározott  bevallást  köteles  küldeni 
elektronikus úton az alaphoz. A bevallás gazdálkodásra vo-
natkozó adatait a zárszámadásban/beszámolóban írt adattar-
talommal egyező módon kell kitölteni. 
(2)  A  bevallás  másolatát  az  adatszolgáltatással  egyidejűleg 
meg kell küldeni az esperesi hivatalnak.  
(3) Az Alap vezetője a 4.§ (6) bekezdés b) és h) pontokban 
szereplő értékeket az illetékes egyházmegyei, az f) pontbeli 
értékeket  az  egyházkerületi  elnökségekkel  egyeztetve  álla-
pítja meg. 
 
6. § 

(1)  A  támogatásról  szóló  határozatot  a  támogatás 

elbírálásának éve augusztus 31. napjáig meg kell hozni.  
(2) A jogerős határozatokban megítélt támogatásokról a tá-
mogatás elbírálásának éve október 15. napjáig az alap ösz-
szegzést készít. A tárgyévi támogatás összege negyedéven-
ként,  a  negyedév  első  hónapjának  15.  napjáig  átvezetésre 
kerül az alap elkülönített számlájára.  
 
7. § 

A  fenntartó  tagokra  vonatkozó  feltételek  értékét 

évente  –  a  6.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  határozat 
meghozatalát  követően  -  az  egyház  hivatalos  lapjában  kell 
közzétenni.  
 
8. § 

(1) E szabályrendelet 2014. január 1. lép hatályba. 

(2)

4

Hatályba  lépést  követően  a  támogatás  4.  §-ban  leírtak 

szerinti  összegben  történő  beszámítására  első  alkalommal 
2020. évben, a 2020. évi járulékfizetésnél kerül sor. Ekkor a 
támogatás elbírálásának éve  2020.,  a  támogatás számításá-
nál figyelembe vett időszak 2016-2018. év.  
(3)

5

2019.  december  31.  napjáig  a  támogatás  összege  az 

egyházközséget terhelő fenntartói járulék (ide nem értve az 

                                                           

4

A  (2)-(4)  bekezdésben  írt  határidőt  módosította  a  164/2/2018.  (XI.  8.) 

országos presbitériumi határozat. Hatályos: 2019. január 1. napjától 

5

A  (3)-(7)  bekezdést  módosította  a  80/2/2014.  (V.  8.)  országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2014. január 1. napjára visszamenőleges 

background image

egyéb  forrásból  származó  illetmény  után  fizetendő  járulé-
kot)  és  a  2013.  évben  az  egyházközség  által  fizetendő  or-
szágos  járulék  évenként  10%-kal  növelt  összegének  kü-
lönbsége, de legfeljebb az e szabályrendelet 4. § (3) bekez-
désében  meghatározott  összeg  azzal,  hogy  2019.  évben  az 
évi  emelés  mértéke  5  %.  Az  egyházközség  által  fizetendő 
2013.  évi  országos  járulék  értékének  évenként  10%-kal 
(2019.  évben  5  %-kal)  növelt  összegével  azonos  fenntartói 
járulékot  az  egyházközségnek  akkor  is  be  kell  vallania  és 
meg  kell  fizetnie,  ha  egyházi  szolgálatért  nem  fizet  illet-
ményt, vagy az nem éri el ezt az összeget. 
(4) 2020-től kezdve a támogatást a 4. § szerint kell kiszámí-
tani,  annak  figyelembe  vételével,  hogy  a  támogatással 
csökkentett  fenntartói  járulék  összege  a  2019.  évi  kötele-
zettség  értékének legalább 80%-a  és legfeljebb 120%-a.  A 
2021.  évtől  kezdődően  a  tényleges  fizetési  kötelezettség 
meghatározása előtt a 2019. évi tényleges kötelezettséget a 
minimálbér 2019. évhez viszonyított változásával korrigálni 
kell. 
(5) A (3) bekezdés szempontjából a 2013. évi országos já-
rulék  összege  alatt  az  egyházmegyék  által  –  egyházközsé-
genkénti  bontásban  –  meghatározott,  2013.  évben  az  egy-
házközségek  által  megfizetendő  országos  járulék  összegét 
kell érteni. 
(6) Az  egyházmegyék évente egy alkalommal tehetnek ja-
vaslatot a megyei szintű 2013. évi országos járulék egyház-
községek  közötti  megosztásának  módosítására  2014.  októ-
ber  31.  illetve  2015.  október 31.  napjáig.  A  módosítást  az 
országos presbitérium hagyja jóvá, melyet a benyújtást kö-
vető évtől kell figyelembe venni a támogatás számításánál. 
(7)  E  szabályrendeletben  nem  szabályozott  eljárási  szabá-
lyokra a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaptól szó-
ló 2013. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 6/2013. (XI. 
29.) országos szabályrendelet rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

hatállyal.

 

 
 
 
 
 
 

background image

 
 
MELLÉKLET 
 
vonatkoztatási illetmény 
 

  

Fizetési osztályok (besorolás alapján) 

szolgá-

lati 

idő 

beosz-

tott  

lel-

kész 

másod-

lelkész 

parók

us  

lel-

kész 

igaz-

gató  

lel-

kész 

tud.f

ok.  
lel-

kész 

püs-

pök 

0-5 

122 
000 

127 000 

137 
250 

142 
000 

154 
500 

  

6-10 

130 
845 

136 208 

150 
975 

156 
555 

175 
358 

  

11-15 

139 
995 

145 733 

164 
700 

176 
435 

198 
533 

  

16-20 

149 
145 

155 258 

183 
229 

197 
735 

219 
390 

395 
470 

21-25 

159 
515 

169 228 

203 
816 

216 
905 

238 
703 

433 
810 

26-30 

174 
155 

185 103 

223 
031 

233 
945 

258 
015 

467 
890 

31-35 

188 
795 

200 978 

240 
874 

252 
405 

278 
486 

504 
810 

35-40 

196 
115 

208 915 

249 
795 

262 
345 

289 
301 

524 
690 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930