Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

5/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról

B6_OIszabrend_20180628.pdf — PDF document, 327Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

5/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodá-

járól 

 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma a vonatkozó zsinati törvények felhatalmazása alapján a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egy-
ház)  adminisztratív  központjáról,  az  országos  irodáról,  an-
nak  szervezetéről  és  működéséről,  valamint  munkatársai 
munkaköréről a következő szabályrendeletet alkotja: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

 
1. § 

(1) Az országos iroda hatáskörébe tartozó egyház-

igazgatási  feladatok  kiterjednek az egyház  valamennyi ön-
kormányzati testületére, tisztségviselőjére és intézményére. 
Ennek  keretétben  az  országos  iroda  érkezteti,  előkészíti  a 
zsinat, az országos presbitérium, az országos elnökség és az 
országos bizottságok, valamint az országos ügyész, az egy-
házi  bíróság és az országos  számvevőszék, illetve a  jogér-
telmező  testület  hatáskörébe  tartozó  ügyeket,  a  döntések 
értelmében  gondoskodik  azok  végrehajtásához  szükséges 
rendről, különösen az országos irodára eső feladatok elvég-
zéséről.  
(2)  E  hatáskörében  eljárva  az  országos  iroda  előkészítő  és 
koordináló feladatai: 

a) az országos egyházi

 

ügyek előkészítése és az illetékes 

testületek elé terjesztése, valamint a  feladatkörébe utalt 
ügyek végrehajtása; 
b)  az  országos  egyház  önkormányzati  testületei,  illetve 
az  országos  ügyész  az  egyházi  bíróság  és  az  országos 
számvevőszék, valamint a jogértelmező testület munká-
jának  szervezése,  koordinálása,  dokumentálása,  vala-
mint döntéseinek végrehajtása; 
c)  közreműködés  az  egyházközségek  és  egyéb  önkor-
mányzati testületek, intézmények törvényes és szakmai-
lag megfelelő működéséhez szükséges ügyek koordiná-
lásában, ellenőrzésében; 
d)  az  országos  egyház  és  az  egyházkerületi  elnökség 
munkájának segítése és összehangolása. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kapcsolat-
tartási feladatai: 

a) kapcsolattartás az egyház valamennyi önkormányzati 
testületével, tisztségviselőjével és intézményével; 
b)  kapcsolattartás  és  az  egyház  szakirányú  képviselete 
az  állami  szervekkel  és  hatóságokkal,  valamint  egyéb 
szervezetekkel folytatandó tárgyalások során; 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján ügyintézé-
si és adminisztrációs feladatai: 

a) az egyház országos egyházigazgatási szintű szakmai, 
gazdasági  és  jogi  feladatainak  -  az  állami  és  egyházi 
jogszabályoknak megfelelő - intézése,  
b)  az  egységes  és  következetes  ügyintézés,  illetve  az 
egyházi  feladatok  összehangolt  végrehajtása  érdekében 
iránymutatás  az  egyházkerületek,  egyházmegyék,  egy-
házközségek, valamint egyházi intézmények részére, 
c) az országos munkaági bizottságok és egyéb bizottsá-
gok, testületek és munkacsoportok tevékenységének ko-
ordinálása, és közreműködés munkájukban; 
d) az országos egyház működésével kapcsolatos, így kü-
lönösen is az egyházi jogi személyiségi nyilvántartás, az 
evangélikus  névtár,  valamint  az  egyházközségek  elne-

vezéséről,  egyházmegyei  hovatartozásáról,  illetve  mű-
ködési (adminisztratív) központjairól szóló nyilvántartá-
sok vezetése, kezelése és naprakész karbantartása. 
 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA SZERVEZETE 

 

I. fejezet 

Az országos iroda igazgatója 

 

2. § 

Az egyház országos iroda igazgatója az a rendezett 

életvitelű,  konfirmált,  legalább öt éve  evangélikus egyház-
községi tag, aki felsőfokú végzettséggel és vezetői gyakor-
lattal rendelkezik, és akit az országos presbitériuma az egy-
ház országos irodájának vezetésére megválaszt és alkalmaz.  
 
3. § 

Az országos iroda igazgatója az országos iroda fel-

adat-  és  hatáskörébe  tartozó  feladatok  ellátása  során  az 
alábbi tevékenységeket látja el: 

a)  irányítja  az  adminisztratív  ügyviteli  tevékenységet, 
végrehajtja  a zsinat,

 

az országos presbitérium és orszá-

gos elnökség döntéseit.  Átruházott hatáskörben irányít-
ja, szervezi az országos egyházi önkormányzati testüle-
tek  döntéseinek  végrehajtását,  adminisztratív  feladatai-
nak ellátását; 
b)  megköti  és  aláírásával  nyugtázza  az  egyház  tevé-
kenységének gyakorlása érdekében megkötendő szerző-
déseket és megállapodásokat, amennyiben a képviseleti 
joggal  rendelkező  püspökök,  illetve  országos  felügyelő 
erre vonatkozóan felhatalmazást adnak; 

c)  munkáltatói  jogot  gyakorol  az  országos  irodában 
munka-,  szolgálati  vagy  egyéb  jogviszonyban  fog-
lalkoztatottak  (a  továbbiakban:  alkalmazottak)  felett, 
valamint a törvényekben meghatározott esetben; 

d) előkészíti az egyház vezetői kapcsolattartását az ille-
tékes  állami  szervekkel,  hatóságokkal,  valamint  egyéb 
szervezetekkel; 
e)  képviseli  az  egyházat  saját  vagy  átruházott  hatáskö-
rében eljárva; 
f) gondoskodik az egyház szervezetén belül a testületek 
és tisztségviselők működési feltételeiről; 
g) egyházi törvények rendelkezése alapján tanácskozási 
joggal részt vesz az országos munkaági bizottságok ülé-
sein,  és  szükség  esetén  az  egyház  által  fenntartott  in-
tézmények  ülésein,  szakmai  értekezletein,  konferenciá-
in; 
h)  információval  látja  el  a  zsinati  bizottságokat,  az  or-
szágos  bizottságokat  és  munkacsoportokat  a  döntések 
előkészítéséhez; 
i) kezeli az evangélikus jogi személyek nyilvántartását; 
j) nyilvántartást vezet az evangélikus egyházi egyesüle-
tekről,  azok  képviselőiről  és  a  kialakított  kapcsolatok-
ról; 
k) tanácskozási joggal tagja  a zsinatnak és az országos 
presbitériumnak,  az  országos  elnökségnek,  valamint  az 
országos bizottságoknak; 
l)  ellátja  mindazon  egyházi  és  egyéb  tevékenységeket, 
amit  a  jogszabályok  kötelezettségként  előírnak,  vagy 
választott tisztségéből adódóan kötelező jellegűek. 

 

4. § 

(1) Az országos iroda igazgatója és az osztályveze-

tők havonta legalább egy alkalommal tartandó vezetői érte-
kezleten  egyeztetik  munkájukat,  meghatározzák  az  elvég-
zendő  feladatokat  (a  továbbiakban:  osztályvezetői  értekez-
let).  

background image

(2) Az országos irodán belüli szükséges és elégséges infor-
mációk átadásáért az osztályvezetők felelősek. A több terü-
letet is érintő kérdésben az ügyet vivő, elsődlegesen az érin-
tett osztály vezetője felelős azért, hogy az osztályok közötti 
koordinálás megfelelően történjen.  
(3)  Az  országos  iroda  valamennyi  alkalmazottja  számára 
legalább  évente  egyszer  munkatársi  teljes  értekezletet  kell 
tartani. 
 
5. §  (1) Az országos iroda munkatársait az országos iroda 
igazgatója - az illetékes osztályvezetővel együtt megtartott, 
közös konzultációt követően - alkalmazza. Új alkalmazásról 
az országos presbitériumot tájékoztatni kell azzal,  hogy  az 
osztályvezetők  jogviszonyának  létesítését  és  megszűnteté-
sét  megelőzően  az  országos  presbitérium  előzetes  jóváha-
gyását be kell szerezni.  
(2)  Az  egyes  munkaágak  segítésére  és  az  országos  jellegű 
feladatok  ellátására  az  országos  presbitérium  további  állá-
sokat létesíthet. 
(3)  Az  országos  irodában  munkavégzésre  irányuló  jogvi-
szony munkaszerződés, szolgálati szerződés, illetve megbí-
zási szerződés megkötésével hozható létre.  

(4) A bérezés összegét - a gazdasági osztályvezető előzetes 
egyetértésével - az országos iroda igazgatója állapítja meg. 
A  rendszeres  havi  juttatás  mellett  egyéb  juttatás  is 
megállapítható. 
(5)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  alapszabadságon 
túlmenően  -  utalva  a  Munka  Törvénykönyve  vonatkozó 
rendelkezéseire - az országos iroda igazgatója által kijelölt 
egyházi ünnepek idejére pótszabadságra jogosultak. 
(6) A szabadság kiadásának rendjére az Mt. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 

6. § 

(1)  Az  országos  iroda  igazgatóját  távollétében,  il-

letve  akadályoztatása  esetén  az  azonnali  döntést  igénylő 
valamennyi ügyben a gazdasági osztály vezetője helyettesíti 
az e szabályrendeletben meghatározott rend szerint. Együt-
tes  akadályoztatásuk  esetén  az  igazgató  által  kijelölt  sze-
mély látja el a helyettesítői feladatokat. A helyettesítés sza-
bályait e szabályrendelet 39. §-a rögzíti. 
(2) Egyházi jogszabályokban  meghatározott rendben  kell a 
kifizetéseket teljesíteni. 

 

7. § 

(1)  Az  országos  irodát  az  országos  iroda 

igazgatója  képviseli  harmadik  személyekkel  szemben, 
illetve  egyházi  testületek  és  intézmények,  valamint  állami 
testületek, hatóságok és bíróságok előtt. 

(2)  Az  országos  iroda  igazgatója  önálló  képviseleti  joggal 
rendelkezik a püspökök és az országos felügyelő mellett az 
egyházi jogszabályok szerinti rendben.  
(3) Az országos egyház által fenntartott intézmények tekin-
tetében a fenntartói testület tájékoztatása mellett – erre irá-
nyuló határozattal átruházott hatáskörében  - eljár és képvi-
seli a fenntartót, valamint munkáltatói jogkört gyakorol. 
 
8. § 

(1) Az országos iroda igazgatója felett a munkálta-

tói  jogokat  az  országos  presbitérium,  illetve  az  országos 
presbitérium által meghatározott keretek között az országos 
elnökség  gyakorolja.  Az  országos  elnökség  határozatában 
kijelölt tagjá(ai)t, e jogkör gyakorolására felhatalmazhatja. 
(2) Az országos iroda igazgatója  az országos iroda munká-
ját  az  állami és egyházi jogszabályokban  foglaltak szerinti 
felelősséggel irányítja.   
(3)  Az  országos  iroda  igazgatója  a  jogviszonyát 
meghatározó  törvény  szabályai  szerinti  felelősséggel 

tartozik kötelezettsége megszegéséért. 

 

II. fejezet 

Az országos iroda szervezeti felépítése 

 

9. § 

(1) Az országos iroda igazgatója a munkáltatói jo-

ga gyakorlása során felügyeli és ellenőrzi, valamint irányít-
ja az országos iroda valamennyi osztályán folyó munkát, az 
egyéb alkalmazottak tevékenységét. 
(2)  Az  osztályok,  valamint  valamennyi  alkalmazott  az  or-
szágos  iroda  igazgatójának  –  e  szabályrendeletben  megha-
tározott - beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
(3) Az országos iroda osztályai: 

a) gazdasági osztály, 
b) diakóniai osztály, 
c) építési, ingatlanügyi és műemléki osztály, 
d) gyülekezeti és missziói osztály, 
e) jogi és testületi osztály, 
f) ökumenikus és külügyi osztály 
g) nevelési és oktatási osztály, 
h) pályázati és fejlesztési osztály. 

(4) Az országos iroda egyéb, nem osztály és munkaági fel-
adatait ellátók: 

a) titkárság, 
b) humán referens, 
c) gépjármű referens, 
d) informatikus, 
e) gondnokság, 

(5) Az egyház önkormányzati és egyéb testületeinek orszá-
gos irodához rendelt egyéb szervezeti egység: belső ellenőr. 
 

III. fejezet 

Az országos iroda osztályai 

 

Gazdasági osztály 

10. § 

(1) A gazdasági osztály feladata az egyház gazdál-

kodása  eredményességének,  likviditásának,  gazdaságossá-
gának és törvényességének biztosítása. E feladatkörén belül 
biztosítja  az  egyházi  vagyon  rendeltetésszerű  felhasználá-
sát, a költségek és bevételek szabályozott és ellenőrzött ala-
kítását,  pénz  és  hitelgazdálkodással  a  pénzügyi  egyensúly 
megteremtését,  valamint  az  egységes  ügyviteli  rendszer 
működtetését.  Ennek  biztosításához  szükségesen  közremű-
ködik  az  országos  szabályrendeletek  megalkotásában,  az 
egyházi  törvényekben  rögzített  szabályzatok  kidolgozásá-
ban, a gazdasági folyamatokat kiszolgáló rendszerek kiala-
kításában, fejlesztésében. 
(2) E feladatkörén belül: 

a)  ellátja  az  egységes  ügyviteli  rendszer  és  egyéb  –  a 
gazdasági  folyamatokat  kiszolgáló  rendszerek  - 
működtetését;  
b)  közreműködik  az  egyház  költségvetésének  és 
beszámolójának előkészítésében; 
c)  kapcsolatot  tart  az  illetékes  pénzügyi-gazdasági  álla-
mi szervekkel, hatóságokkal, valamint adózási szakkér-
désekben  segítséget  nyújt  bármely  szintű  egyházi  ön-
kormányzati testületnek, intézménynek; 
d)  együttműködik  az  országos  gazdasági  bizottsággal, 
valamint részt vesz a bizottsági ülések előkészítésében a 
jogi és testületi osztály bevonásával; 
e) részt vesz a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bevételei-
nek nyilvántartásában, felosztásában, a kifizetések telje-
sítésében, nyilvántartásában, 
f)  az  egyházi  személyek  sajátos  jogállásához  kapcsoló-
dóan ellátja a nyugdíjügyekkel kapcsolatos feladatokat;  

background image

h)  kezeli  a  kistelepülési  illetménypótlék,  a  közgyűjte-
ményi  támogatás,  valamint  az  állami  hit-  és  erkölcstan 
oktatáshoz, gyülekezeti hitoktatáshoz kapcsolódó állami 
forrásokat. 
 

11. §  (1)  Az egységes  ügyviteli rendszer  működtetése ke-
retében a gazdasági osztály: 

a) az állami és egyházi törvényekkel összhangban elké-
szíti  az  országos  egyház  beszámolójának  sajátos  rend-
szerét, 
b) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a számlatükröt, 
az  egyház  nyilvántartásában  alkalmazott  tevékenység- 
és intézménykódokat, 
c) részt vesz az egységes ügyviteli rendszer fejlesztésé-
ben, oktatásának megszervezésében, 
d) segíti a rendszert felhasználók tevékenységét tájékoz-
tatással,  eseti  segítségnyújtással  (helpdesk  szolgálat 
fenntartása, működtetése). 

(2) A helpdesk szolgálat keretében a gazdasági osztály kije-
lölt  munkavállalójának  feladata  különösen  is  az  integrált 
ügyviteli rendszerben felmerülő felhasználói problémák el-
hárításának megszervezése, a felhasználói kérdések megvá-
laszolása,  és  mindehhez  kapcsolódó  kiegészítő  internetes 
szolgáltatások üzemeltetése, tartalommal való feltöltése. 
 
12. §  (1)  A  gazdasági  osztály  közreműködik  az  egyház 
költségvetésének  előkészítése  és  megvalósítása  során  az 
alábbiakban: 

a) javaslatot tesz a költségvetés szerkezeti felépítésére,  
b)  javaslatot  tesz  a  beszámoló  elkészítésének  rendjére, 
szerkezetére, 
c)  a  jóváhagyott  költségvetési  formának  megfelelően 
begyűjti  és  a  döntéshozatal  számára  előkészíti  a  költ-
ségvetés adatait, melyekről adatot szolgáltat az országos 
gazdasági  bizottság  és  egyéb  egyházi  önkormányzati 
testületek részére, 
d) ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatot (kötelezett-
ségvállalást  megelőzően  a  szerződések,  számlakifizeté-
sek stb. esetében), 
e)  folyamatos  tájékoztatást  ad  a  költségkeretek  javára 
és/vagy  terhére  elszámolt  összegekről  a  szakmai  ellen-
jegyzők részére. 

(2) A gazdasági osztály közreműködik az egyház beszámo-
lójának elkészítésében, melynek keretei között: 

a) folyamatosan vezeti az egyházi vagyon (immateriális 
javak,  tárgyi  eszközök)  nyilvántartását,  rögzíti  a  va-
gyonban bekövetkezett változásokat, 
b) előkészíti a vagyontárgyak leltározását, feldolgozza a 
leltárbizonylatokat, kimutatja és elszámolja a leltárelté-
réseket, 
c) kezeli az egyház pénzkészletét, befektetéseit és hitel-
állományát (bankszámlák, forint és valutapénztárak, be-
fektetési  számlák,  hitelszámlák),  folyamatosan  vezeti 
ezek  nyilvántartását,  ellátja  a  pénzeszközökkel  kapcso-
latos leltározási kötelezettséget, 
d)  gondoskodik  a  szerződéses  követelések  számlázásá-
ról,  behajtásáról,  azok  nyilvántartásának  vezetéséről, 
leltározásáról, 
e)  vezeti  az  egyéb  követelések  nyilvántartását,  gondos-
kodik azok behajtásáról, leltározásáról, 
f)  gondoskodik  a  szerződéses  kötelezettségek  bizonyla-
tainak befogadásáról, nyilvántartásáról, határidőben tör-
ténő  kiegyenlítéséről,  nyilvántartásainak  vezetéséről, 
leltározásáról, 

g) vezeti az egyéb kötelezettségek nyilvántartását,  gon-
doskodik azok kiegyenlítéséről, leltározásáról, 
h)  elkészíti  az  egyház  adóbevallásait,  gondoskodik  az 
ezzel  kapcsolatos  nyilvántartási,  fizetési  és  leltározási 
kötelezettség teljesítéséről, 
i) vezeti az egyház előzőekben fel nem sorolt eszközál-
lományának és forrásainak nyilvántartását, gondoskodik 
az abban bekövetkezett változások bizonylatainak keze-
léséről, feldolgozásáról, leltározásáról. 

 

13. § 

A  kapcsolattartási  feladatai  keretében  a  gazdasági 

osztály: 

a) elkészíti az egyház adatszolgáltatásait az állami szer-
vek felé, 
b)  gazdasági  körlevélben  általános  tájékoztatást  nyújt  a 
gazdasági törvények változásáról, az ahhoz kapcsolatos 
feladatok  gyakorlati  végrehajtásáról  az  egyházi  testüle-
tek részére, 
c) az egyházközségek és egyházmegyék gazdasági refe-
renseinek szakmai konzultációt szervez, 

 
14. §  A  gazdasági  osztály  országos  bizottsággal  való 
együttműködése keretében:  

a) előterjesztést készít a  gazdasági bizottság részére, il-
letve  közreműködik  az  országos  bizottságok  gazdasági 
kérdésekről szóló előterjesztései elkészítésében, 
b)  nyilvántartja  a  gazdasági  tárgyú  határozatokat,  nyo-
mon  követi  azok  teljesítését,  ezekről  tájékoztatást  ad  a 
gazdasági bizottság részére. 

 
15. §  A  gazdasági  osztály  a  nyugdíjügyekkel  kapcsolato-
san: 

a) előkészíti és felügyeli az egyházi személyek nyugdíj-
járulék bevallási nyomtatványait, 
b) a bevallott járulékokról nyilvántartást vezet, behajtja 
az abból eredő követeléseket, 
c) határozathozatalra előkészíti, és határozat alapján fo-
lyósítja a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap el-
látásait, 
d) gondoskodik a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap  adminisztrációjának  kezeléséről,  annak  alakulásá-
ról adatot szolgáltat. 

 
16. § 

A gazdasági osztály feladata továbbá: 

a) gondoskodik a kistelepülési támogatások, valamint a 
működési  támogatások  kifizetéséről,  nyilvántartásáról, 
elszámolásáról, 
b) begyűjti és feldolgozza a hitoktatás bevallásait, kezeli 
és  felügyei  a  bevallásra  és  nyilvántartásra  szolgáló 
elektronikus rendszert, 
c)  javaslatot  tesz  a  hitoktatásért  járó  juttatás  összegére, 
és  gondoskodik  a  hitoktatással  kapcsolatos  kifizetések 
teljesítéséről,  könyveléséről,  elszámoltatásáról  és  el-
számolásáról. 

 

Diakóniai osztály 

17. § 

(1)  A  diakóniai  osztály  koordinálja,  szervezi  az 

országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által 
alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működé-
sét. Figyelemmel kíséri az egyház által  folytatott evangéli-
kus diakóniai szolgálatot az intézményekben, ajánlásokat ad 
ki,  illetve  támogatja,  ellenőrzi  az  intézmények  szakmai  és 
törvényes működésének jogszerűségét. 
(2)  A  diakóniai  osztály  előkészíti  és  segíti  az  országos 
diakóniai  bizottság  munkáját  a  jogi  és  testületi  osztály 

background image

bevonásával. 
(3) A diakóniai osztály feladatai különösen: 

a)  közreműködik  evangélikus  diakóniai  intézmény  lét-
rehozásában, fejlesztésében, átszervezésében, megszün-
tetésében; 
b) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását; 
c) felügyeli valamennyi intézmény és szervezet szakmai 
tevékenységének  törvényes  működését,  illetve  támoga-
tást, szolgáltatást  nyújt,  képzést szervez a  diakóniai in-
tézmények részére  a  világi és egyházi jogszabályoknak 
való megfelelő működés elősegítése érdekében; 
d)  ellenőrzéseket  folytat  az  evangélikus  fenntartású  in-
tézményekben,  valamint  szakmai  felügyeletet  gyakorol 
valamennyi evangélikus diakóniai intézményben; 
e) elvégzi az országos fenntartású intézmények számára 
az  állami  támogatás  igénylését,  szükség  esetén  annak 
módosítását, az elszámolásban közreműködik, szorosan 
együttműködik a könyvvizsgálatot végzőkkel. Az állami 
támogatás, pályázati támogatás igénylés, módosítás, el-
számolás  ügyekben  szorosan  együttműködik  az  orszá-
gos iroda gazdasági osztályával; 
f) a pályázat alapján finanszírozott szolgáltatások eseté-
ben a pályázatok rögzítésében, szerződéskötés előkészí-
tésében, a pályázatok elszámolásában közreműködik; il-
letve az utalás, számlázás ügyekben szorosan együttmű-
ködik az országos iroda illetékes osztályaival; 
g)  naprakész  nyilvántartást  vezet  az  országos  egyház 
fenntartásában  működő  intézményekről,  azok  jogi  vi-
szonyairól, az állami jogszabályokban meghatározott je-
lentéstételi kötelezettségnek eleget tesz; 
h) a diakóniai intézmények számára összeállítja és gon-
dozza a szakmai anyagokat, információt biztosít; 
i)  közreműködik  a  diakóniai  munkatársak  képzésében, 
elősegíti a felekezetközi és - együttműködve az ökume-
nikus  és  külügyi  osztállyal  nemzetközi  diakóniai  mun-
kát; 
j) kapcsolatot tart az evangélikus diakónia intézményei-
vel,  közösségeivel,  valamint  az  illetékes  állami  szerve-
zetekkel,  hatóságokkal;  a  történelmi  egyházak  területi-
leg illetékes munkatársaival; 
k)  megszervezi  a  Diakóniai  Konferenciát,  valamint  a 
tervezett éves programban szereplő képzéseket, tovább-
képzéseket;  
l) szervezi és előkészíti a diakóniai intézmények munka-
társai,  önkéntesei,  a  diakóniai  lelkészi  munkaközösség, 
a  szolgálat  iránt  érdeklődők  részére  a  spirituális,  és 
szakmai alkalmakat; 
m)  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
és  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról 
szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet alapján a 
diakóniai  tartalékalappal  kapcsolatos  ügyintézés  szoros 
együttműködésben a gazdasági osztállyal. 

 
18. § 

Az  állami  támogatás  igénylések  és  elszámolások 

kiadmányozását az országos iroda igazgatójával együttesen 
végzi az osztályvezető. 
 
19. § 

A diakóniai osztály irányítást és szakmai  felügye-

letet  gyakorol  az  Evangélikus  Módszertan  felett.  A  Mód-
szertan mindenkori vezetője a diakóniai osztállyal közösen 
tervezi meg az éves programot, beszámol az diakóniai osz-
tály  vezetőjének,  az  egyes  tevékenységek  megvalósítása 

során  szorosan  együttműködik,  egyeztet  a  módszertani  tá-
mogatás, ellenőrzés megvalósulásáról. 
 

Építési, ingatlanügyi és műemléki osztály 

20. § 

(1) Az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály:  

a)  közreműködik  az  országos  egyház  építkezéspolitikai 
koncepciójának  kidolgozásában,  figyelemmel  kíséri  az 
egyház tulajdonában álló épületek műszaki állapotát, és 
kezdeményezi, megteszi az állagmegóváshoz és szinten 
tartáshoz  szükséges  intézkedéseket,  valamint  ellátja  a 
műemlékvédelemmel összefüggő feladatokat.  
b) felméri az országos egyház  tulajdonában lévő ingat-
lanokat,  ehhez  a  megfelelő  dokumentációkat  beszerzi, 
archiválásra előkészíti. 
c)  közreműködik  az  országos  egyház  ingatlanvagyoná-
nak megállapításában, az ingatlanleltár elkészítésében. 
d) feladatkörébe tartozik az egyházi kárpótlási ügyek in-
tézése, az ingatlan-kártalanítások felügyelete. 
e)  az  intézmények  alapításakor  és  működése  során  se-
gítséget  nyújt  az  ingatlanok  ingatlan-nyilvántartási 
ügyeinek  intézésében.  Az  intézményi  ingatlanok  tulaj-
donjogi állapotáról és adatairól nyilvántartást vezet. 
f)  az  egyházkormányzati  szintek  illetékes  testületeivel, 
munkaági  bizottságaival  együttműködve  részt  vesz  az 
építésügyi  célra  felhasználható  állami  támogatások 
pályázati  elosztásában,  valamint  szakvéleményével 
segíti  az  egyház,  és  egyházközségei  által  alapított  és 
fenntartott  intézmények  alapításával,  fenntartásával  és 
működtetésével  kapcsolatos  építési  jellegű  feladatok 
szakszerű megvalósítását. 
g)  az  építési  osztály  az  építési  beruházások  rendjéről 
szóló  2/2007.  (VII.  17.)  országos  szabályrendelet  (a 
továbbiakban:  beruházási  szabályrendelet)  szerint,  az 
országos  irodába  érkező  támogatási  kérelmeket 
előkészíti  a  tervbírálathoz,  majd  a  bírálatot  követően  a 
kérelmeket  továbbítja  a  gazdasági  osztály  felé  a 
bizottság véleményével együtt. 
h)  előkészíti  és  segíti  az  országos  építési-  és 
ingatlanügyi  bizottság  munkáját  a  jogi  és  testületi 
osztály bevonásával. 

 
21. § 

(1)  Az  osztályvezető  kiemelt  feladatai  közé  tarto-

zik  az  országos  egyház  tulajdonában,  kezelésében  lévő  in-
gatlanok felmérése, az országos egyház által végzett építke-
zések szakmai felügyelete, valamint személyes és tevékeny 
részvétel  az  egyházközségek  részéről  írásban  bejelentett 
helyszíni szemle, tanácsadás és konzultáció során. 
(2) Az osztályvezető az országos iroda képviselőjeként eljár 
az  országos  egyház  által  megrendelt  tervezési,  építési  és 
műszaki  ellenőrzési  munkálatok  során,  közreműködik  a 
szakirányú szerződések megkötésében. 
(3) Az osztályvezető - az országos iroda igazgatójának erre 
irányuló  feladatkijelölése és  utasítása alapján  -  egyéb  egy-
házi építési-szakértői feladatot is ellát. 
 

Gyülekezeti és missziói osztály 

22. § 

(1)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  egyházköz-

ségekkel kapcsolatos feladatkörében: 

a)  kapcsolatot  tart  lelkészekkel,  gyülekezetekkel,  ta-
nácsadással  segíti  a  gyülekezetszervezési,  jogi,  admi-
nisztrációs, stb feladataik ellátását, 
b)  segíti  és  támogatja  a  gyülekezeti  élet,  a  gyülekeze-
tekben  folyó  lelkészi,  illetve  munkatársi  szolgálatot  ki-
adványokkal,  módszertannal,  segítségnyújtással,  pályá-
zatokkal, meghívható projektekkel, 

background image

c)  összegyűjti,  rendszerezi,  és  megoldási  javaslatokat 
dolgoz ki az egyházközségek felől érkező igényekre vo-
natkozóan, 
d) támogatja a lelkészi szolgálat hátterét, 
e) képzések, tanfolyamokat szervez, 
f) közreműködik a Hittan Stratégiai Munkacsoport tevé-
kenységében, 
g)  kiállítja  és  nyilvántartja  a  jogi  személyiségi  igazolá-
sokat,  
h) koordinálja az országos iroda hangosítási és könnyű-
zenei szolgáltatását. 

(2) A gyülekezeti és missziói osztály missziói szolgálatok-
kal kapcsolatos feladatkörében: 

a)  koordinálja  és  szupervízióval,  esetmegbeszéléssel, 
valamint  az  adminisztrációs  háttér  biztosításával  segíti 
az egyetemi és a kórházlelkészek szolgálatát, 
b)  az  adminisztrációs  háttér  biztosításával  segíti  a  női-, 
reptéri-, cigány- és börtönmissziói szolgálatot.  

(3)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  feladata  és  célja  a 
gyermek-  és  ifjúsági  munka  területén,  hogy  egyházunkat 
megismertesse a jövő nemzedékkel, bővítse számukra a kö-
zösségi élmény átélésének lehetőségeit. Ennek érdekében:  

a) országos és regionális gyermek- és ifjúsági rendezvé-
nyeket, és táborokat szervez, gyermek- és ifjúsági prog-
ramokat  indít és  felügyel. Kapcsolatot tart,  és szervező 
munkáját  összehangolja  az egyházkormányzati  szintek-
kel, testületekkel, valamint az egyház és az egyházköz-
ségek által fenntartott intézményekkel. 
b) javaslatot tesz  gyermek és  ifjúsági  kiadványok létre-
hozására, közreműködik azok létrehozásában,  
c)  aktívan  részt  vesz  az  egyház  gyermek-  és  ifjúság-
politikájának, irányelveinek kidolgozásában, 
d)  évente  meghatározza  a  gyermek  és  ifjúsági  pályázat 
alapelveit  és  előkészíti  a  pályázatot  elbíráló  bizottság 
munkáját.  

(4)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  együttműködik  a 
gyermek-  és  ifjúsági  bizottsággal,  a  missziói  és 
evangélizációs  bizottsággal,  valamint  az  egyházzenei 
bizottsággal. Az együttműködés jellegét az osztály vezetője 
és  az  egyes  bizottságok  elnökei  egymással  egyeztetve 
alakítják ki a jogi és testületi osztály bevonásával. 
 

Jogi és testületi osztály 

23. § 

(1) A jogi és testületi osztályon jogtanácsos felada-

ta az országos egyház által megkötendő – az országos iroda 
igazgatója által meghatározott – szerződések véleményezé-
se,  szükség  szerint  megszerkesztése  és  ellenjegyzése,  ta-
nácsadás,  valamint  az  egyházi  testületek  határozatainak 
előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés, jo-
gi véleményezés és okiratszerkesztés. 
(2) A jogtanácsos feladata országos egyház jogi képvisele-
tének ellátása  harmadik személlyel  szemben, peres és nem 
peres eljárásban azzal, hogy az egyházi jogi személyiséggel 
rendelkező  egyházközségek  és  egyházmegyék,  valamint 
intézmények  esetében  külön  megbízás  alapján  végezhető 
jogi tevékenység. 
(3)  A  jogtanácsos  erre  vonatkozó  írásbeli  megállapodás 
alapján az egyházi törvények és jogszabályok jogszabályal-
kotó munkájában való részvétel, és ezzel egyidejűleg az or-
szágos iroda álláspontjának érvényesítése. 
(4)  A  jogtanácsos  feladata  országos  iroda  igazgatója  által 
igényelt jogi iránymutatások megadása, valamint segítséget 
nyújt  az  országos  iroda  szakmailag  illetékes  osztályainak 
testületi  döntéshozást  igénylő  ügyeiben  jogszabály-
alkalmazási, -értelmezési kérdéseiben. 

 

24. § 

(1)  A  jogi  és  testületi  osztály  feladata  a  zsinat,  az 

országos  presbitérium,  az  országos  elnökség,  valamint  az 
országos  munkaági  és  zsinati  bizottságok  döntés-
előkészítési,  döntéshozatali,  döntés-végrehajtási  tevékeny-
ségével összefüggő szervező és ügyviteli feladatok ellátása, 
támogatása.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint informáci-
ós és adatszolgáltatási segítséget nyújt az országos testüle-
tek  ülései,  ülésszakai  előkészítéséhez  és  megtartásához, 
ügyintézéséhez, munkájához. 
(3) A jogi és testületi osztály gondoskodik az országos tes-
tületek jegyzőkönyveinek elkészítéséről és azok melléklete-
inek megőrzéséről és irattározásáról. 
 
25. § 

(1)  A  jogi  és  testületi  osztály  közreműködik  az 

egyház  hivatalos  lapjában  megjelentetendő  anyagok  össze-
gyűjtésében és a kiadóhoz való továbbításában. 
(2) A jogi és testületi osztály segíti a meghozott törvények, 
határozatok  és  valamennyi  egyházi  testületi  döntés  nyilvá-
nosságra kerülését és annak indokolását az azt meghozóval 
való egyeztetést követően. 
(3)  A  jogi  és  testületi  osztály  ellátja  az  egyházi  bíróság  és 
az országos számvevőszék, valamint a jogértelmező testület 
és az országos ügyész adminisztrációs feladatait. 

 

26. § 

A  jogi  és  testületi  osztály  munkáját  az  országos 

iroda  igazgatója  felügyeli  azzal,  hogy  a  zsinati  elnökség, 
valamint  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő,  a  zsi-
nat, az országos presbitérium hatáskörébe tartozó feladatok 
vonatkozásában  feladat-meghatározási  és  beszámoltatási 
jogot gyakorol. 
 

Ökumenikus és külügyi osztály 

27. § 

(1) Az ökumenikus és külügyi osztály fő célkitűzé-

se az egyház bel- és külkapcsolatainak elősegítése valamint 
a külföld egyházakkal, azok szervezeteivel, a testvéregyhá-
zakkal,  nemzetközi  egyházi  szakmai  és  érdekképviseleti 
szervezetekkel  történő  folyamatos  együttműködés.  Ennek 
érdekében 

a)  teljes  körűen  szervezi  és  rendezi  az  egyházi  szemé-
lyek  és  alkalmazottak  egyházi  érdekből  történő  be-  és 
kiutaztatását  beleértve  a  külföldi  konferenciák  meghir-
detését is; 
b)  szervezi  és  elősegíti  külföldi  egyházi  csoportok  Ma-
gyarországra történő látogatását; 
c) támogatja az egyházközségeket, intézményeket és az 
országos iroda osztályait az idegen nyelvű kommuniká-
ció során, beleértve a fordításokat is; 
d)  elősegíti  és  koordinálja  a  testvérgyülekezeti  hálózat 
működését; 
e)  figyeli  a  külföldi  partnerek  (pl.  Gustav-Adolf-Werk, 
Martin-Luther-Bund,  LWB/DNK,  LVSZ,  ELCA,  Bajor 
Egyház  stb.)  által  kiírt  pályázatokat,  segíti  az  egyház-
községeket,  intézményeket  és  az  országos  iroda  osztá-
lyait a pályázatírásban; 
f)  kiírja  és  pályáztatja  az  ösztöndíj-ügyeket,  segíti  az 
ösztöndíj bizottság  munkáját, szervezi az ösztöndíjasok 
felkészülését és utaztatását, kapcsolatot tart az ösztöndí-
jasokkal, valamint bekéri és továbbítja a beszámolókat; 
g)  konferenciákat  és  találkozókat  szervez  külföldi  part-
nerek bevonásával;  
h) szemlézi a partneregyházak és szervezetek sajtóját és 
együttműködik az Evangélikus Információs Szolgálattal 

background image

az  egyház  honlapján  található  idegen  nyelvű  tartalmak 
létrehozásában; 
(i)  képviseli  az  egyházat  külföldi  konferenciákon  és 
rendezvényeken  
j) koordinálja a külhoni magyar evangélikus gyülekeze-
tekkel történő kapcsolattartást és segíti a Magyar Evan-
gélikus Tanácskozó Testület munkáját; 
k)  koordinálja  az  ökumenikus  partnerekkel  és  a  Ma-
gyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsával  való 
együttműködést. 

 
 

Nevelési és oktatási osztály 

28. § 

(1) A nevelési és oktatási osztály közreműködik az 

egyház  és  az  egyházközségek  által  fenntartott  köznevelési 
intézmények  működtetésével  és  fenntartásával  kapcsolatos 
az állami és egyházi jogszabályokban meghatározott felada-
tok végrehajtásában. Ennek keretén belül felügyeli, koordi-
nálja, ellenőrzi, és támogatja az országos és egyházközségi 
fenntartású köznevelési intézmények törvényes működését.  
(2) Közreműködik a fenntartói testület és a szakbizottságok 
fenntartói  munkájához  szükséges  döntések  előkészítésében 
és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködik a jogi 
és  testületi  osztállyal  közreműködik  az  országos  nevelési-
oktatási, a gazdasági és az építési- és ingatlanügyi bizottság 
üléseinek  előkészítésében,  szükség  szerint  részt  vesz 
azokon. 

Előkészítő 

munkája 

során 

folyamatosan 

tájékoztatja  az  országos  iroda  igazgatóját,  szükség  esetén 
szakértőket von be.  
(3) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az intézményekben fo-
lyó  oktató-nevelő  munkát,  valamint  a  gazdálkodással  kap-
csolatos feladatok szakmai és törvényes végrehajtását.  
(4)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  éves  munkatervében  a 
tanév rendjéhez igazodva, az  országos iroda  igazgatója  jó-
váhagyása mellett határozza meg munkáját.  
(5) A nevelési és oktatási osztály az országos iroda igazga-
tója által meghatározott keretek között részt vesz az állami 
és  egyházi  jogszabályalkotás  folyamataiban,  elősegíti  az 
evangélikus oktatáspolitika létrehozását és érvényre juttatá-
sát,  az  intézmények  nevelési  alapját  képző  evangélikus-
keresztyén szellemiség megvalósítását. 
(6)  Kezdeményezi  egyházi  jogszabályok  megalkotását  és 
módosítását. 
 
29. § 

(1)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  tájékoztatási 

kötelezettsége vonatkozásában: 

a) a törvényes működés biztosítása érdekében a jogsza-
bályi  hátteret,  annak  változásait  figyelemmel  kíséri,  és 
ezekről tájékoztatást nyújt a fenntartói testület, a nevelé-
si-oktatási bizottság, valamint az intézmények felé, 
b)  a  tanév  rendjéhez  igazodva  intézményvezetői  érte-
kezletet szervez, 
c) közreműködik szakmai kiadványok létrehozásában, 
d) naprakész nyilvántartást vezet az egyház fenntartásá-
ban  működő  intézmények  köznevelési  információs 
rendszerében szereplő adatokról, irattározza az intézmé-
nyek alapdokumentumait, 
e) ellenőrzi  és figyelemmel kíséri az intézmények  köz-
zétételi kötelezettségének megtörténtét. 

(2)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  az  intézményfenntartói 
jogok vonatkozásában: 

a) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását, 
b)  közreműködik  köznevelési  intézmény  létrehozásá-
ban,  átalakításában,  megszüntetésében;  intézmények 

feladatellátási  körének  módosításában,  az  intézmények 
nevének megállapításában, 
c)  ellenőrzi,  alátámasztja  a  fenntartói  nyilatkozatok  ki-
adásának okát, és dokumentálja azt, 
d) másodfokon elbírálja az országos fenntartású közne-
velési  intézményekben  hozott  döntésekkel  kapcsolatos 
kérelmeket és fellebbezéseket.  

(3) A nevelési és oktatási osztály az intézmények beruházá-

saival és gazdálkodásával kapcsolatosan: 
a)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények  fel-
adatellátásához szükséges szabályzatok meglétét, 
b) ellenőrzi és közreműködik az intézmények infrastruk-
túrájának, eszközállományának biztosításában, ellenőrzi 
az  intézmények  feladatellátásához  szükséges  alkalma-
zotti létszámnak és az alkalmazottak foglalkoztatásának 
törvényességét, 
c)  elősegíti  az  intézmények  felújítási  és  korszerűsítési 
programjának  tervezését,  ebben  együttműködik  az  épí-
tési és az ingatlanrendezési osztállyal, 
d)  felügyeli  és  ellenőrzi  az  intézmények  működéséhez 
szükséges  pénzeszközök,  mint  központi  költségvetési, 
pályázatok,  támogatások,  saját  források  rendelkezésre 
állását és azok törvényes felhasználását, ebben szorosan 
együttműködik a gazdasági osztállyal, 
e)  előkészíti  az  éves  költségvetésekkel  és  beszámolók-
kal kapcsolatos fenntartói döntést, 
f)  nyilvántartja,  dokumentálja  az  éves  intézményi  költ-
ségvetéseket  és  beszámolókat,  normatíva  felhasználást, 
segíti a könyvvizsgáló munkáját, 
g) segíti az intézmények egységes számviteli és könyve-
lési tevékenységét, 
h)  ellenőrzi  a  normatíva  igénylések  jogosságát,  és  azt 
dokumentálja, 
i) a normatíva-igénylések és -elszámolások kiadmányo-
zását  országos  iroda  igazgatójával  együttesen  végzi  az 
osztályvezető, 
j) adatot szolgáltat, és közreműködik az állami ellenőr-
zésekben, 
k)  oktatási  intézmények  pályázataihoz  -  a  pályázati  és 
fejlesztési  osztállyal  együttműködve  -  szakvéleményt 
készít, 
l)  a  fenntartói  testület  munkáltatói  jogának  gyakorlásá-
hoz nyilvántartja az intézményvezetők személyi anyaga-
it,  szerződéseit,  átsorolásait  és  a  szabadságolás  rendjét, 
szükség esetén előkészíti a fenntartó munkáltatói dönté-
seit, kezeli a neveléssel-oktatással kapcsolatos panaszo-
kat,  illetve  ebben  a  tekintetben  is  szakmai  támogatást 
nyújt  a  nevelési-oktatási  intézményt  fenntartó  egyház-
községeknek, 
m)  gondoskodik  az  oktatási  tartalékalapról  rendelkező 
3/2017.  (V.  11.)  országos  szabályrendeletben  foglaltak 
végrehajtásáról. 

(4) A nevelési és oktatási osztály az intézmények szakmai 

tevékenysége  és  az  azokra  vonatkozó  ellenőrzési  fel-
adatkörében:  
a) felügyeli valamennyi intézmény szakmai tevékenysé-
gének törvényes működését, 
b)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények 
alapdokumentumait, azokról nyilvántartást vezet, 
c)  figyelemmel  kíséri  és  ellenőrzi  a  KIR,  KIFIR  rend-
szer  használatát,  elősegíti  az  egységes  tanügyi  doku-
mentáció meglétét, 
d) előkészíti az engedélyezett csoportok, osztályok szá-
mának meghatározásához szükséges fenntartói döntést,  
e) felügyeli az intézmények felvételi és érettségi rendjét, 

background image

f) intézményi értékelő rendszert működtet, melynek ke-
retein  belül  5  évente  értékeli  az  intézmény  pedagógiai 
programjában, foglalkoztatási programjában meghatáro-
zott feladatok végrehajtását; az intézmény működésének 
a törvényi előírások és az szmsz szerinti megfelelőségét, 
valamint gazdálkodása, pénzügyi és számvitelei rendjé-
nek helyességét, 
g) meghatározza az intézményvezetők teljesítményérté-
kelésének rendjét, és szakértők bevonásával 2 évente el-
végzi az intézményvezetők teljesítményértékelését. 

(5) A nevelési és oktatási osztály a kapcsolattartási kötele-
zettsége vonatkozásában: 

a)  a  fenntartó  tájékoztatása  mellett  kapcsolatot  tart  és 
együttműködik a  megyei, fővárosi és egyéb hatóságok-
kal, kormányhivatalokkal, és az Oktatási Hivatallal, va-
lamint a MÁK illetékes szerveivel, 
b)  kapcsolatot  tart,  együttműködik  és  nyilvántartást  ve-
zet  az  igazgatótanácsokról  és  iskolalelkészekről,  vala-
mint az intézményrendszerben dolgozó hitoktatókról. 
c)  figyelemmel  kíséri  a  hittanoktatást,  melynek  kereté-
ben együttműködik az Evangélikus Hittudományi Egye-
temmel és a társegyházakkal, 
d) a külföldi partnerkapcsolatok létrehozásában, működ-
tetésében  tevékeny  szerepet  vállal  együttműködve  az 
ökumenikus  és  külügyi  osztállyal,  figyelmet  fordít  a 
partnerkapcsolatok  ápolására  –  ezen  belül  elősegíti  és 
támogatja  az azonos feladatot ellátó intézmények szak-
mai kommunikációját,  
e)  figyelemmel  kíséri  a  felsőoktatás  köznevelést  érintő 
változásait, 
f) támogatja az egyházközségek, intézmények, lelkészek 
közötti kommunikációt,  
g) figyeli a médiának az oktatással és az egyházi, illetve 
evangélikus  intézményekkel  kapcsolatos  híradásait, 
azokhoz  felkérésre  és  az  országos  iroda  igazgatójának 
tudomása  és  jóváhagyása  mellett  adatot  és  információt 
szolgáltat. 

 

Pályázati és fejlesztési osztály 

30. § 

(1)  A  pályázati  és  fejlesztési  osztály  feladata  az 

egyház külső pályázati és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatainak ellátása, koordinálása. 
(2) A pályázati és fejlesztési osztály feladata ellátása során 
az egyház pályázati rendszeréről szóló 2/2015. (III. 27.) or-
szágos  szabályrendelet  (a  továbbiakban:  pályázati  szabály-
rendelet) szerinti, az országos iroda hatáskörébe tartozó el-
járások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel, a 
garanciavállalás,  az  önrész,  az  előkészítési  és  az  előfinan-
szírozási  támogatások  igénylésével  kapcsolatban  közremű-
ködik: 

a)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  elektronikus 
igénylési  és  ellenőrzési  rendszer  (palyazat.lutheran.hu) 
kereteinek kidolgozásában, 
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgo-
zásában, 
c) a pályázati szabályrendelet szerinti támogatásban ré-
szesülő  pályázatok  megvalósításával  kapcsolatos  ellen-
őrzési feladatok bonyolításában, 
d) a pályázati munkacsoport munkájának koordinálásá-
ban. 

(3) Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályá-
zati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszületésének és 
kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segí-
tése tanácsadással, melynek keretében közreműködik: 

a) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban napra-
kész  információk  nyújtásában  a  palyazat.lutheran.hu 
honlapon keresztül, 
b) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatók, konferenciák, képzések szervezésében, 
c)  az  egyházvezetés  és  az  országos  iroda  tájékoztatásá-
ban  az  aktuális  pályázati  történésekről,  a  benyújtott  és 
nyertes  pályázatokról,  az  elkövetkező  pályázati,  forrás-
teremtési lehetőségekről, folyamatokról. 

(4) A  pályázati és  fejlesztési  osztály ellátja az egyház által 
(önállóan vagy fenntartóként) bonyolított projektekkel kap-
csolatos feladatokat. 
(5) Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek 
azonosításában, feladata a projekttervek elkészítésének és a 
megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás. 
(6) Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakítá-
sában. 
(7) Együttműködik az Evangélikus Fejlesztési Irodával. 
 

IV. fejezet 

Az országos iroda egyéb, nem osztály- és munkaági fel-

adatait ellátók 

 

Titkárság 

31. § 

(1) A titkárság az országos iroda igazgatóját az or-

szágos irodát  érintő  feladatkörének ellátásában segíti, köz-
reműködik az országos iroda ügyviteli, adminisztratív köte-
lezettségeinek ellátásában az országos iroda igazgatója uta-
sításainak megfelelően, így különösen is: 

a)  előkészíti,  közreműködik  az  igazgatói  levelezés 
bonyolításában,  
b)  elősegíti  az  országos  irodai  információs  anyagok, 
különös  tekintettel  a  körlevelek,  utasítások  és  tá-
jékoztatók irodán belüli rendelkezésre állását, 
b)  segítséget  nyújt  az  országos  iroda  igazgatójának  a 
munkatársi,  valamint  az  osztályvezetői  értekezletek 
előkészítésében, koordinálásában. 
c)  az  egyház  országos  szintű,  egyházi  adminisztratív 
nyilvántartásainak 

naprakész 

állapotú 

vezetését 

elősegíti. 

(2) Érkezteti és az országos iroda igazgatójának szignálásra 
átadja  az  erre  kijelölt  munkavállaló  (központi  iktató)  köz-
reműködésével  az  iratokat,  valamint  nyomon  követi  és 
nyilvántartja  az ügyeket, ezekről információt kér és ad, fi-
gyelemmel kíséri a határidők betartását. Az adott ügyek le-
zárását követően ugyancsak a titkárság feladatkörébe tarto-
zik az irattározás. 
(3) Feladatkörében eljárva biztosítja az iroda működési fel-
tételeit, a készletgazdálkodással összefüggő nyilvántartáso-
kat vezeti, illetve gondoskodik a telefonhálózat, a telefaxok, 
másológépek és egyéb irodai berendezések javíttatásáról. 
(4) Figyelemmel  kíséri az országos rendezvények  nyilván-
tartását, arról az országos iroda igazgatóját tájékoztatja. 
(5) Feladatkörébe tartozik a lelkészigazolványok kérelemre 
történő  kiadása  és  nyilvántartása,  az  erre  vonatkozó  sza-
bályrendelet rendelkezései szerint. 
(6) Megszervezi az országos iroda alkalmazottainak üzem-
orvosi vizsgálatát. 
(7) Gondoskodik a tűz- és balesetvédelmi oktatás megszer-
vezéséről,  és  nyilvántartja  az  alkalmazottak  részvételét  az 
oktatáson. 
(8) Az  országos iroda  igazgatója  által  meghatározott  mun-
kacsoportok és kiemelt jelentőségű ügyek adminisztrációját 
segít. 
 

background image

Humánreferens 

32. § 

(1)  A  humán  referens  feladata  az  országos  irodán 

nyilvántartottakkal kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi, 
bérelszámolási  és  társadalombiztosítási  ügyintézési  felada-
tok  szervezése,  irányítása,  illetve  végzése.  Az  egyházzal 
munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban állókról egysé-
ges  munkaügyi  nyilvántartást  vezet,  kezeli  a  személyzeti 
anyagokat  különösen  is  képzettségről  és  korábbi  jogviszo-
nyokról  szóló,  a  tanulmányi  szerződésekről  és  továbbkép-
zésekről szóló nyilvántartásokat. 
(2)  Feladata  a  munka-,  szolgálati-,  megbízási  szerződések, 
és  egyéb  munkaügyi  jogviszonyra  irányuló  és  azok  meg-
szüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, szükség 
esetén  jogtanácsossal  való  együttműködés,  foglalkoztatási 
jogviszonyok tisztázása.  
(3)  A  keletkező  és  megszűnő  biztosítási  jogviszonyok  té-
nyét, alanyait az illetékes állami hatóság felé jelenti.  Szer-
ződésekkel  kapcsolatos  bérszámfejtési,  bevallási  és  adat-
szolgáltatási feladatait a törvényekben előírt határidőre tel-
jesíti.  Kapcsolatot tart a társadalombiztosítási  feladatok el-
végzésére  szerződött céggel,  a  társadalombiztosítási ellátá-
sok megállapítása és folyósítása érdekében. 
(4)  A  nyilvántartások  -  így  különösen  is  a  táppénzes  állo-
mányra, rendes és rendkívüli szabadságokra, a szülési sza-
badságra stb. vonatkozó - naprakész vezetése és az azokhoz 
kapcsolódó  feladatok  végzése,  határidők  lejártának  figye-
lemmel kísérése is a humán referens feladatkörébe tartozik, 
valamint  munkavégzés  zavartalan  körülményeink  megte-
remtésével kapcsolatos feladatok ellátása, így a munkahelyi 
jelenlét dokumentálása. 
(5)  Aktualizálja  az  egyház  név-  és  címtárát  az  írásban 
bejelentett változások alapján. 
 

 

Gépjármű referens 

33. § 

(1) A gépjármű referens vezeti az országos egyház 

tulajdonában  lévő  gépjárművek  és  az  azokhoz  kapcsolódó 
üzembentartói  jogra  és  használati  jogosultságra  vonatkozó 
nyilvántartást, különösen is az országos irodai költséghely-
lyel  rendelkező  gépjárművekre  vonatkozót  az  irodai  sza-
bályzatnak megfelelően. 
(2)  Feladatkörében  eljárva  közreműködik  és  felügyeli  a 
gépjármű  üzemanyag  és  egyéb  nyilvántartások,  különösen 
is  az  országos  irodai  az  országos  irodai  költséghellyel  ren-
delkező  gépjárművekre  vonatkozóak  megfelelő  vezetését, 
illetve szervizelések megfelelő elvégzését. 
(3) Gondoskodik a gépjárművek biztosításának megkötésé-
ről és fennállásáról. 

 

Informatikus 

34. § 

(1) Az informatikus feladata az országos iroda ha-

táskörébe  tartozó feladatok ellátásához  szükséges informa-
tikai  és  számítógépes  munkák  elvégzése,  a  számítógépes 
hálózat működőképességének biztosítása. 
(2)  Az  informatikus  ellátja  az  országos  irodában  a  rend-
szergazda feladatait. 
(3) Nyilvántartást vezet az országos iroda informatikai esz-
közeiről,  mely  nyilvántartásban  bekövetkező  változásról 
haladéktalanul  értesíti  a  gazdasági  osztály  leltárért  felelős 
munkatársát. 
 

Gondnokság 

35. § 

(1)  A  gondnokság  megszervezi,  illetve  ellátja  az 

egyház  országos  irodaépületével  kapcsolatos  gondnoki  és 
takarítói feladatokat. 

(2) A gondnokság  végzi az iroda működésével kapcsolatos 
eljárói teendőket (bank, posta stb.). valamint a karbantartá-
sokat, illetve jelzi a karbantartó foglalkoztatásának szüksé-
gességét. 
(3) Az iroda épületének kulcsait és pótkulcsait nyilvántart-
ja, gondozza. 
(4) A gondnokság felügyeli a portaszolgálat feladatellátását, 
az épületfelügyeleti rendszer (beléptető, tűzjelző és bizton-
sági rendszerek) működtetését.  
(5)  A  gondnokság  biztosítja  a  szükséges  karbantartási  és 
javítási feladatok elvégzését, felügyeli a karbantartási szer-
ződéseket, igazolja a teljesített munkákat. 

 

V. fejezet 

Egyéb szervezeti egység 

 

Belső ellenőr 

36. § 

(1)  A  belső  ellenőr  feletti  munkáltatói  jogokat 

közvetlenül az országos presbitérium gyakorolja. 
(2)  A  belső  ellenőr  az  országos  presbitérium  által  jóváha-
gyott éves ellenőrzési terv szerint végzi munkáját.  
(3)  Munkája  során  köteles  ellenőrizni  a  jóváhagyott  éves 
ellenőrzési tervben foglaltak szerint az országos iroda osz-
tályainak,  az  országos  egyház,  mint  fenntartó  hatáskörébe 
tartozó intézmények gazdálkodásának tevékenységét. Vizs-
gálja  a  belső folyamatokat, azok jogszerűségét, ellenőrzi  a 
jogszabályi rendelkezések betartását. 
(3)  Feladatai  teljesítéséről,  megállapításairól  minden  eset-
ben  írásos  beszámoló  jelentés  formájában  köteles  tájékoz-
tatni az országos presbitériumot és az országos iroda igaz-
gatóját.  
(4) Beszámoló jelentésében javaslatot tesz a feltárt hiányos-
ságok  megszüntetésének  módjára,  feltárja  a  személyi  fele-
lősség vállalásával kapcsolatos kérdéseket is.  

 

HARMADIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA ADMINISZTRÁCIÓJA, 

ÜGYKEZELÉSI- ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE 

 
37. § 

(1)  Az  országos  iroda  adminisztrációjának  intézé-

se, az adott ügyek érintettek általi figyelemmel  kísérése az 
erre  a  célra  kifejlesztett  számítógépes  iktatási  programmal 
történik. 
(2) Az országos iroda minden munkatársa felelős  a kiszig-
nált  ügyek  nyilvántartásáért,  az  ügyek  határidőben  történő 
elintézéséért.  
(3) Az országos iroda köteles a beérkezett iratokat, megke-
reséseket  30  napon  belül  érdemben  megválaszolni,  illetve 
az  illetékes  testülethez,  tisztségviselőkhöz,  valamint  intéz-
ményekhez 8 napon belül áttenni.  
 
38. § 

(1)  Az  országos  iroda  és  minden  munkatársa  fel-

adata  és  kötelessége  az  országos  egyház  adatkezelési  sza-
bályzatában írtak betartása.

 

(2)  Minden  egyházkormányzati  testület,  tisztségviselő  és 
intézmény köteles az országos iroda adat- és információké-
résének  a  megadott  határidőig,  ennek  hiányában  30  napon 
belül eleget tenni. 
(3) Az országos iroda osztályai és munkaágai a nem a mun-
káltatói jog gyakorlójától érkezett megkereséseket, munka-
végzéseket  az  országos  iroda  igazgatójának  tájékoztatását 
és jóváhagyását követően végezhetik el. 
 
39. § 

(1) A helyettesítés rendjének megfelelően a helyet-

tesítést  írásba  kell  foglalni.  A  helyettesítésről  szóló  doku-

background image

mentumot  a  helyettesítést  ellátó  személlyel  át  kell  vetetni. 
A  helyettesítés  elrendeléséről  értesíteni  kell  valamennyi 
osztályvezetőt.  
(2)  A  helyettesítés  alkalmával  a  helyettesítést  ellátó  sze-
mély  felelős  mindazoknak  a  kötelezettségeknek  és  jogok-
nak  a  gyakorlásáért,  amelyekre  a  helyettesítendő  személy 
kötelezett vagy jogosult, illetve az írásban megjelölt hatás-
kör terjedelméig. 
(3)  A  helyettesítés  időtartama  alatt  a  helyettesítést  ellátó 
személy felelős az általa  megtett intézkedésekért,  valamint 
a szükséges intézkedés elmulasztásából eredő károkért. 
(4) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés időtartama 
alatt végzett tevékenységéről a helyettesítés befejezését kö-
vető  munkanapon a  helyettesített személyt érdemben (írás-
ban, vagy szóban) tájékoztatni köteles. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA KAPCSOLATA EGYHÁZI 

ÉS ÁLLAMI TESTÜLETEKKEL, TISZTSÉGVISE-

LŐKKEL ÉS INTÉZMÉNYEKKEL 

 

VI. fejezet 

Az országos iroda egyházon belüli kapcsolatai  

 

Az országos iroda és a zsinat kapcsolata 

41. § 

(1)  A  jogi  és  testületi  osztályon  történik  a  zsinat 

adminisztrációjának vezetése.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint informáci-
ós- és adatszolgáltatási segítséget nyújt a zsinat ülésszakai-
nak,  bizottsági  üléseinek  megszervezéséhez,  ügyintézésé-
hez, valamint a zsinat és bizottságai tartalmi munkájához a 
zsinat elnöksége erre irányuló írásbeli megkeresése esetén. 
(3) A zsinat költségeit a zsinat egyik elnöke utalványozza. 
 

Az országos iroda, valamint az országos testületek és 

tisztségviselők kapcsolata 

42. § 

(1)  Az  országos  iroda  előkészítő,  véleményező 

közreműködésével,  valamint  technikai,  információs-  és 
adatszolgáltatási  segítséggel  közreműködik  az  országos 
presbitérium,  az  országos  munkaági  bizottságok,  illetve 
tisztségviselők hatékony és érdemi munkavégzésében. 
(2) Az országos iroda osztályainak és munkaágainak műkö-
dését,  az  általuk  végzett  tevékenységet  és  az  intézkedések 
megtételéhez  szükséges  tennivalókat  az  országos  presbité-
rium határozza meg az országos iroda igazgatója által ösz-
szeállított éves feladatterv és jelentés alapján. 

 

Az országos iroda és az országos munkaági bizottságok 

kapcsolata 

43. § 

(1)  Az  országos  bizottságok  elnökei  kötelesek  a 

bizottság összehívását annak koordinálása céljából bejelen-
teni, a szakmailag illetékes, valamint a jogi és testületi osz-
tállyal együttműködve eljárni.  
(2)  A  bizottsági  ülés  hitelesített  jegyzőkönyvének  eredeti 
példányát  az  országos  iroda  irattárában  kell  megőrizni  az 
országos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  orszá-
gos szabályrendelet rendelkezéseinek megfelelően. 
 

Az országos iroda és az egyházi önkormányzatok 

kapcsolata 

44. § 

Az  országos  iroda  osztályvezetői  és  munkatársai 

kötelesek  technikai,  információs-  és  adatszolgáltatási,  va-
lamint  – az országos iroda igazgatója által  meghatározott  - 
szakmai segítséget nyújtani az egyházközségek, egyházme-

gyék  és  egyházkerületek  önkormányzati  testületeinek  és 
tisztségviselőinek.  
 

Az országos iroda és az egyéb országos egyházi 

testületek kapcsolata 

45. § 

Az országos iroda – a jogi és testületi osztály útján 

- technikai, valamint információs- és adatszolgáltatási segít-
séget  nyújt  az  egyházi  bíróságnak  és  az  országos  számve-
vőszéknek, és a  jogértelmező  testület,  az országos  ügyész-
nek.  
 

VII. Fejezet 

Az országos iroda kapcsolata az állami szervekkel, 

hatóságokkal 

 
46. § 

(1)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  országos 

iroda  igazgatójának  írásbeli  felhatalmazása  alapján  járhat-
nak el az állami szervek, hatóságok előtt. 
(2) Az országos iroda alkalmazottai - az országos irodában 
betöltött tisztséggel egyező, annak megfelelő állami szinttel 
–  az  egyháznak  és  testületeinek,  tisztségviselőinek  és  in-
tézményeinek ügyeiben, írásbeli felkérés esetén az egyház-
községek,  egyházmegyék  és  egyházkerületek  ügyeinek  ér-
dekében eljárnak az állami és társadalmi szervezetek és ha-
tóságok  előtt.  Az  ezen  eljárásokra  felhatalmazott  alkalma-
zottak  az  eljárásuk  befejezését  követő  legrövidebb  határ-
időn  belül  kötelesek  az  országos  iroda  igazgatóját  írásban 
tájékoztatni az eljáráson elhangzottakról, a szükséges teen-
dőkről. 
 
47. § 

Az  egyház  képviselői  –  az  egyházi  törvényekben 

írt feladat és hatásköri jogosultságok és kötelezettségek tel-
jesítése során - az alábbi egyházi rendben jogosultak okira-
tok,  szerződések,  nyilatkozatok  aláírására,  eltérő  testületi 
döntés hiányában: 

a)  egyházkerület  illetékességi  területén  található  egy-
házközségek,  egyházmegyék  ügyében  az  illetékes  egy-
házkerületi püspök és szükség esetén az országos iroda 
igazgatója; 
b) ingatlan tulajdonjogi változását, megterhelését érintő 
szerződések  esetén  az  elnök-püspök  és  az  országos  fe-
lügyelő; 
c) állami szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal 
kötött megállapodások esetén az elnök-püspök és az or-
szágos  felügyelő,  illetve  az  általuk  adott  felhatalmazás 
alapján az országos iroda igazgatója; 
d)  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által  alapított 
alapítványok, egyesületek és egyéb jogi személyek ala-
pítói jogainak gyakorlójaként az országos iroda igazga-
tója; 
e) az országos irodai munkaszerződések és egyéb jogvi-
szonyra vonatkozó szerződés ügyében az országos iroda 
igazgatója; 
f) az országos irodai szolgálati szerződések és egyéb, az 
egyházi személyek által létesített és érintő jogviszonyra 
vonatkozó szerződések esetén a lelkész szolgálati helye 
szerint  illetékes  püspök  és  szükség  esetén  az  országos 
iroda igazgatója; 
g) egyházi jogszabályokban meghatározott nyilvántartá-
sokhoz  kapcsolódó  igazolások,  nyilatkozatok  kiadása 
ügyében az országos iroda igazgatója, 
h)  erre  irányuló  egyedi,  fenntartói  döntés  alapján  átru-
házott hatáskörben az országos iroda igazgatója. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ  

background image

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

48. § 

(1) E szabályrendelet 2018. július 1. lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országos egyházi irodá-
ról szóló 2/2010. (XII. 9.) szabályrendelet.  
(2) E szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  számviteli  politikája,  értékelési 
szabályzata, bizonylati rendje, leltározási szabályzata, selej-
tezési szabályzata és számlarendje, valamint iratkezelési és 
irattározási szabályzata. 
 
Budapest, 2018. június 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. május »
május
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31