Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2021. (VI. 24.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról

OIszabrend_20210512(2).pdf — PDF document, 318Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2021. (VI. 24.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodá-

járól

1

 

 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma a vonatkozó zsinati törvények felhatalmazása alapján a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egy-
ház)  adminisztratív  központjáról,  az  országos  irodáról,  an-
nak  szervezetéről  és  működéséről,  valamint  munkatársai 
munkaköréről a következő szabályrendeletet alkotja: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

 
1. § 

(1) Az országos iroda hatáskörébe tartozó, az egy-

házkormányzati döntésekből eredő egyházigazgatási felada-
tok kiterjednek az egyház valamennyi önkormányzati testü-
letére, tisztségviselőjére és intézményére. Ennek keretétben 
az országos iroda érkezteti, előkészíti a zsinat, az országos 
presbitérium, az országos elnökség és az országos bizottsá-
gok, valamint az országos ügyész, az egyházi bíróság és az 
országos  számvevőszék,  illetve  a  jogértelmező  testület  ha-
táskörébe  tartozó  ügyeket,  a  döntések  értelmében  gondos-
kodik  azok  végrehajtásához  szükséges  rendről,  különösen 
az országos irodára eső feladatok elvégzéséről.  
(2)  E  hatáskörében  eljárva  az  országos  iroda  előkészítő  és 
koordináló feladatai: 

a) az országos egyházi

 

ügyek előkészítése és az illetékes 

testületek elé terjesztése, valamint a feladatkörébe utalt 
ügyek végrehajtása; 
b)  az  országos  egyház  önkormányzati  testületei,  illetve 
az  országos  ügyész,  az  egyházi  bíróság  és  az  országos 
számvevőszék, valamint a jogértelmező testület munká-
jának  szervezése,  koordinálása,  dokumentálása,  vala-
mint döntéseinek végrehajtása; 
c)  közreműködés  az  egyházközségek  és  egyéb  önkor-
mányzati testületek, intézmények törvényes és szakmai-
lag megfelelő működéséhez szükséges ügyek koordiná-
lásában, ellenőrzésében; 
d)  az  országos  egyház  és  az  egyházkerületi  elnökség 
munkájának segítése és összehangolása. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kapcsolat-
tartási feladatai: 

a) kapcsolattartás az egyház valamennyi önkormányzati 
testületével, tisztségviselőjével és intézményével; 
b)  kapcsolattartás  és  az  egyház  szakirányú  képviselete 
az  állami  szervekkel  és  hatóságokkal,  valamint  egyéb 
szervezetekkel folytatandó tárgyalások során. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján ügyintézé-
si és adminisztrációs feladatai: 

a) az egyház országos egyházigazgatási szintű szakmai, 
gazdasági  és  jogi  feladatainak  -  az  állami  és  egyházi 
jogszabályoknak megfelelő - intézése,  
b)  az  egységes  és  következetes  ügyintézés,  illetve  az 
egyházi  feladatok  összehangolt  végrehajtása  érdekében 
iránymutatás  az  egyházkerületek,  egyházmegyék,  egy-
házközségek, valamint egyházi intézmények részére, 
c) az országos munkaági bizottságok és egyéb bizottsá-
gok, testületek és munkacsoportok tevékenységének ko-
ordinálása, és közreműködés munkájukban; 

 

1

 Módosította a 72/2022. (V. 12.) országos presbitériumi határozat. Hatá-

lyos: 2022. május 12-től.

 

d) az országos egyház működésével kapcsolatos, így kü-
lönösen is az egyházi jogi személyiségi nyilvántartás, az 
evangélikus névtár vezetése, kezelése és naprakész kar-
bantartása. 
 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA SZERVEZETE 

 

I. fejezet 

Az országos irodaigazgató 

 

2. § 

Az  egyház  országos  irodaigazgató  az  a  rendezett 

életvitelű, konfirmált,  legalább öt éve  evangélikus egyház-
községi tag, aki felsőfokú végzettséggel és vezetői gyakor-
lattal rendelkezik, és akit az országos presbitériuma az egy-
ház országos irodájának vezetésére megválaszt és alkalmaz.  
 
3. § 

Az  országos  irodaigazgató  az  országos  iroda  fel-

adat-  és  hatáskörébe  tartozó  feladatok  ellátása  során  az 
alábbi tevékenységeket látja el: 

a)  irányítja  az  adminisztratív  ügyviteli  tevékenységet, 
végrehajtja  a zsinat,

 

az országos presbitérium és orszá-

gos elnökség döntéseit.  Átruházott hatáskörben irányít-
ja, szervezi az országos egyházi önkormányzati testüle-
tek  döntéseinek  végrehajtását,  adminisztratív  feladatai-
nak ellátását; 
b)  megköti  és  aláírásával  nyugtázza  az  egyház  tevé-
kenységének gyakorlása érdekében megkötendő szerző-
déseket és megállapodásokat; 

c)  munkáltatói  jogot  gyakorol  az  országos  irodában 
munka-,  szolgálati  vagy  egyéb  jogviszonyban  fog-
lalkoztatottak  (a  továbbiakban:  alkalmazottak)  felett, 
valamint a törvényekben meghatározott esetben; 

d) előkészíti az egyház vezetői kapcsolattartását az illet-
ékes  állami  szervekkel,  hatóságokkal,  valamint  egyéb 
szervezetekkel; 
e) képviseli az egyházat saját vagy átruházott hatáskör-
ében eljárva;  
f) gondoskodik az egyház szervezetén belül a testületek 
és tisztségviselők működési feltételeiről; 
g) egyházi törvények rendelkezése alapján tanácskozási 
joggal részt vesz az egyházi testületek ülésein, és szük-
ség  esetén  az  egyház  által  fenntartott  intézmények  ülé-
sein, szakmai értekezletein, konferenciáin; 
h) információval látja el az egyházi testületeket, különö-
sen is a zsinati bizottságokat, az országos bizottságokat 
és munkacsoportokat a döntések előkészítéséhez; 
i) kezeli az evangélikus jogi személyek nyilvántartását; 
j) nyilvántartást vezet az evangélikus egyházi egyesüle-
tekről,  azok  képviselőiről  és  a  kialakított  kapcsolatok-
ról; 
l)  ellátja  mindazon  egyházi  és  egyéb  tevékenységeket, 
amit  a  jogszabályok  kötelezettségként  előírnak,  vagy 
tisztségéből adódóan kötelező jellegűek. 

 

4. § 

(1) Az országos irodaigazgató és az osztályvezetők 

havonta legalább egy alkalommal tartandó vezetői értekez-
leten egyeztetik munkájukat, meghatározzák az elvégzendő 
feladatokat (a továbbiakban: osztályvezetői értekezlet).  
(2) Az országos irodán belüli szükséges és elégséges infor-
mációk átadásáért az osztályvezetők felelősek. A több terü-
letet is érintő kérdésben az ügyet vivő, elsődlegesen az érin-
tett osztály vezetője felelős azért, hogy az osztályok közötti 
koordinálás megfelelően történjen.  

background image

(3)  Az  országos  iroda  valamennyi  alkalmazottja  számára 
legalább  évente  egyszer  munkatársi  teljes  értekezletet  kell 
tartani. 
 
5. §  (1)  Az  országos  iroda  munkatársait  az  országos  iro-
daigazgató - az illetékes osztályvezetővel együtt megtartott, 
közös konzultációt követően - alkalmazza. Új alkalmazásról 
az országos presbitériumot tájékoztatni kell azzal,  hogy  az 
osztályvezetők  jogviszonyának  létesítését  megelőzően  az 
országos presbitérium előzetes jóváhagyását be kell szerez-
ni.  
(2)  Az  egyes  munkaágak  segítésére  és  az  országos  jellegű 
feladatok  ellátására  az  országos  presbitérium  további  állá-
sokat létesíthet. 
(3)  Az  országos  irodában  munkavégzésre  irányuló  jogvi-
szony munkaszerződés, szolgálati szerződés, illetve megbí-
zási  szerződés,  valamint  egyéb  jogviszony  megkötésével 
hozható létre.  

(4) A bérezés összegét - a gazdasági osztályvezető előzetes 
egyetértésével - az országos irodaigazgató állapítja meg. A 
rendszeres  havi  juttatás  mellett  irodaigazgatói  szabályzat-
ban egyéb juttatás is megállapítható. 
(5)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  alapszabadságon 
túlmenően  -  utalva  a  Munka  Törvénykönyve  vonatkozó 
rendelkezéseire  -  az  országos  irodaigazgató  által  kijelölt 
egyházi ünnepek idejére pótszabadságra jogosultak. 
(6) A szabadság kiadásának rendjére az Mt. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 

6. § 

(1)  Az  országos  iroda  igazgatóját  távollétében,  il-

letve  akadályoztatása  esetén  az  azonnali  döntést  igénylő 
ügyben  a  gazdasági  osztály  vezetője  helyettesíti  az  e  sza-
bályrendeletben  meghatározott  rend  szerint.  Együttes  aka-
dályoztatásuk esetén az igazgató által kijelölt személy látja 
el  a  helyettesítői  feladatokat.  A  helyettesítés  szabályait  e 
szabályrendelet 38. §-a rögzíti. 
(2) Egyházi jogszabályokban meghatározott rendben kell a 
kifizetéseket teljesíteni. 

 
7. § 

(1)  Az  országos  irodát  az  országos  irodaigazgató 

képviseli harmadik személyekkel szemben, illetve egyházi 
testületek és intézmények, valamint állami testületek, ható-
ságok és bíróságok előtt. 

(2)  Az  országos  irodaigazgató  önálló  képviseleti  joggal 
rendelkezik a püspökök és az országos felügyelő mellett az 
egyházi jogszabályok szerinti rendben.  
(3) Az országos egyház által fenntartott intézmények tekin-
tetében  erre  irányuló  határozattal  átruházott  hatáskörében 
eljár és képviseli a fenntartót, valamint munkáltatói jogkört 
gyakorol.  Az  intézményeket érintő fenntartói hatáskörében 
meghozott  döntésekről  –  legalább  az  adott  osztályvezető 
útján – tájékoztatja a fenntartói testületet. 
 
8. § 

(1) Az országos irodaigazgató felett a munkáltatói 

jogokat  az országos presbitérium, illetve  az országos pres-
bitérium által meghatározott keretek között az országos el-
nökség gyakorolja. Az országos elnökség határozatában ki-
jelölt tagjá(ai)t, e jogkör gyakorlására felhatalmazhatja. 
(2)  Az  országos  irodaigazgató  az  országos  iroda  munkáját 
az állami és egyházi jogszabályokban foglaltak szerinti fe-
lelősséggel irányítja.   
(3) Az  országos irodaigazgató  a  jogviszonyát  meghatározó 
törvény 

szabályai 

szerinti 

felelősséggel 

tartozik 

kötelezettsége megszegéséért. 

 

II. fejezet 

Az országos iroda szervezeti felépítése 

 

9. § 

(1)  Az  országos  irodaigazgató  a  munkáltatói  joga 

gyakorlása  során  felügyeli  és  ellenőrzi,  valamint  irányítja 
az  országos  iroda  valamennyi  osztályán,  munkacsoportjá-
ban  (a  továbbiakban:  osztály)  folyó  munkát,  az  egyéb  al-
kalmazottak tevékenységét. 
(2)  Az  osztályok,  valamint  valamennyi  alkalmazott  az  or-
szágos  iroda  igazgatójának  –  e  szabályrendeletben  megha-
tározott - beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
(3) Az országos iroda osztályai: 

a) gazdasági osztály, 
b) diakóniai osztály, 
c) építési, ingatlanügyi és műemléki osztály, 
d) gyülekezeti és missziói osztály, 
e) jogi és testületi osztály, 
f) ökumenikus és külügyi osztály 
g) nevelési és oktatási osztály, 
h) pályázati és fejlesztési osztály. 

(4) Az országos iroda egyéb, nem osztály és munkaági fel-
adatait ellátók: 

a) titkárság, 
b) humán referens, 
c) gépjármű referens, 
d) informatikai munkacsoport, 
e) gondnokság, 
f) kommunikációs munkacsoport

 

(5)  Az  egyház  önkormányzati  és  egyéb  testületeinek  -  a 
technikai  feltételek  biztosításával

 

-  az

 

országos  irodához 

rendelt egyéb szervezeti egység: belső ellenőr. 
 

III. fejezet 

Az országos iroda osztályai 

 

Gazdasági osztály 

10. § 

(1) A gazdasági osztály feladata az egyház gazdál-

kodása  eredményességének,  likviditásának,  gazdaságossá-
gának és törvényességének biztosítása. E feladatkörén belül 
biztosítja  az  egyházi  vagyon  rendeltetésszerű  felhasználá-
sát, a költségek és bevételek szabályozott és ellenőrzött ala-
kítását,  pénz  és  hitelgazdálkodással  a  pénzügyi  egyensúly 
megteremtését,  valamint  az  egységes  ügyviteli  rendszer 
működtetését.  Ennek  biztosításához  szükségesen  közremű-
ködik  az  országos  szabályrendeletek  megalkotásában,  az 
egyházi  törvényekben  rögzített  szabályzatok  kidolgozásá-
ban, a gazdasági folyamatokat kiszolgáló rendszerek kiala-
kításában, fejlesztésében. 
(2) E feladatkörén belül: 

a)  ellátja  az  egységes  ügyviteli  rendszer  és  egyéb  –  a 
gazdasági  folyamatokat  kiszolgáló  rendszerek  - 
működtetését;  
b)  közreműködik  az  egyház  költségvetésének  és 
beszámolójának előkészítésében; 
c) kapcsolatot tart az illetékes pénzügyi-gazdasági álla-
mi szervekkel, hatóságokkal, valamint adózási szakkér-
désekben  segítséget  nyújt  bármely  szintű  egyházi  ön-
kormányzati testületnek, intézménynek; 
d)  együttműködik  az  országos  gazdasági  bizottsággal, 
valamint részt vesz a bizottsági ülések előkészítésében a 
jogi és testületi osztály bevonásával; 
e) részt vesz a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bevételei-
nek nyilvántartásában, felosztásában, a kifizetések telje-
sítésében, nyilvántartásában, 

background image

f) az egyházi személyek sajátos jogállásához  kapcsoló-
dóan ellátja a nyugdíjügyekkel kapcsolatos feladatokat;  
h)  kezeli  a  kistelepülési  illetménypótlék,  a  közgyűjte-
ményi  támogatás,  valamint  az  állami  hit-  és  erkölcstan 
oktatáshoz, gyülekezeti hitoktatáshoz kapcsolódó állami 
forrásokat. 
 

11. §  (1) Az egységes ügyviteli rendszer működtetése ke-
retében a gazdasági osztály: 

a) az állami és egyházi törvényekkel összhangban elké-
szíti  az  országos  egyház  beszámolójának  sajátos  rend-
szerét, 
b) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a számlatükröt, 
az  egyház  nyilvántartásában  alkalmazott  tevékenység- 
és intézménykódokat, 
c) részt vesz az egységes ügyviteli rendszer fejlesztésé-
ben, oktatásának megszervezésében, 
d) segíti a rendszert felhasználók tevékenységét tájékoz-
tatással,  eseti  segítségnyújtással  (helpdesk  szolgálat 
fenntartása, működtetése) 

(2) A helpdesk szolgálat keretében a gazdasági osztály kije-
lölt  munkavállalójának  feladata  különösen  is  az  integrált 
ügyviteli rendszerben felmerülő felhasználói problémák el-
hárításának megszervezése, a felhasználói kérdések megvá-
laszolása. 
(3) Az gazdasági osztály nyilvántartja és irattározza az egy-
ház által megkötött szerződéseket. 
 
12. §  (1)  A  gazdasági  osztály  közreműködik  az  egyház 
költségvetésének  előkészítése  és  megvalósítása  során  az 
alábbiakban: 

a) javaslatot tesz a költségvetés szerkezeti felépítésére,  
b)  javaslatot  tesz  a  beszámoló  elkészítésének  rendjére, 
szerkezetére, 
c)  a  jóváhagyott  költségvetési  formának  megfelelően 
begyűjti  és  a  döntéshozatal  számára  előkészíti  a  költ-
ségvetés adatait, melyekről adatot szolgáltat az országos 
gazdasági  bizottság  és  egyéb  egyházi  önkormányzati 
testületek részére, 
d) ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatot (kötelezett-
ségvállalást  megelőzően  a  szerződések,  számlakifizeté-
sek stb. esetében), 
e)  folyamatos  tájékoztatást  ad  a  költségkeretek  javára 
és/vagy  terhére  elszámolt  összegekről  a  szakmai  ellen-
jegyzők részére. 

(2) A gazdasági osztály közreműködik az egyház beszámo-
lójának elkészítésében, melynek keretei között: 

a) folyamatosan vezeti az egyházi vagyon (immateriális 
javak,  tárgyi  eszközök)  nyilvántartását,  rögzíti  a  va-
gyonban bekövetkezett változásokat, 
b) előkészíti a vagyontárgyak leltározását, feldolgozza a 
leltárbizonylatokat, kimutatja  és elszámolja a  leltárelté-
réseket, 
c) kezeli az egyház pénzkészletét, befektetéseit és hitel-
állományát (bankszámlák, forint és valutapénztárak, be-
fektetési  számlák,  hitelszámlák),  folyamatosan  vezeti 
ezek  nyilvántartását,  ellátja  a  pénzeszközökkel  kapcso-
latos leltározási kötelezettséget, 
d)  gondoskodik  a  szerződéses  követelések  számlázásá-
ról,  behajtásáról,  azok  nyilvántartásának  vezetéséről, 
leltározásáról, 
e)  vezeti az egyéb követelések nyilvántartását,  gondos-
kodik azok behajtásáról, leltározásáról, 
f) gondoskodik a szerződéses kötelezettségek bizonyla-
tainak befogadásáról, nyilvántartásáról, határidőben tör-

ténő  kiegyenlítéséről,  nyilvántartásainak  vezetéséről, 
leltározásáról, 
g) vezeti az egyéb kötelezettségek nyilvántartását, gon-
doskodik azok kiegyenlítéséről, leltározásáról, 
h)  elkészíti  az  egyház  adóbevallásait,  gondoskodik  az 
ezzel  kapcsolatos  nyilvántartási,  fizetési  és  leltározási 
kötelezettség teljesítéséről, 
i) vezeti az egyház előzőekben fel nem sorolt eszközál-
lományának és forrásainak nyilvántartását, gondoskodik 
az abban bekövetkezett változások bizonylatainak keze-
léséről, feldolgozásáról, leltározásáról. 

 

13. § 

A  kapcsolattartási  feladatai  keretében  a  gazdasági 

osztály: 

a) elkészíti az egyház adatszolgáltatásait az állami szer-
vek felé, 
b)  gazdasági körlevélben általános tájékoztatást nyújt a 
gazdasági törvények változásáról, az ahhoz kapcsolatos 
feladatok  gyakorlati  végrehajtásáról  az  egyházi  testüle-
tek részére, 
c) az egyházközségek és egyházmegyék gazdasági refe-
renseinek szakmai konzultációt szervez, 

 
14. §  A  gazdasági  osztály  országos  bizottsággal  való 
együttműködése keretében:  

a) előterjesztést készít a gazdasági bizottság részére, il-
letve  közreműködik  az  országos  bizottságok  gazdasági 
kérdésekről szóló előterjesztései elkészítésében, 
b)  nyilvántartja  a  gazdasági  tárgyú  határozatokat,  nyo-
mon  követi  azok  teljesítését,  ezekről  tájékoztatást  ad  a 
gazdasági bizottság részére. 

 
15. §  A  gazdasági  osztály  a  nyugdíjügyekkel  kapcsolato-
san: 

a) előkészíti és felügyeli az egyházi személyek nyugdíj-
járulék bevallási nyomtatványait, 
b) a bevallott járulékokról nyilvántartást vezet, behajtja 
az abból eredő követeléseket, 
c) határozathozatalra előkészíti, és határozat alapján fo-
lyósítja a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap el-
látásait, 
d) gondoskodik a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap  adminisztrációjának  kezeléséről,  annak  alakulásá-
ról adatot szolgáltat. 

 
16. § 

A gazdasági osztály feladata továbbá: 

a) gondoskodik a kistelepülési támogatások, valamint a 
működési  támogatások  kifizetéséről,  nyilvántartásáról, 
elszámolásáról, valamint kezeli a lejárt határidejű tarto-
zásokat, azok behajtását. 
b)  részt  vesz  a  lelkészi  és  hitoktatási  életpályamodell 
pénzügyi  tervezésében  és  kezeli  az  életpályamodellhez 
kapcsolódó  bevallásokat,  kifizetéseket  és  elszámoláso-
kat; 
c) kezeli a gyülekezetplántálással kapcsolatos pénzügyi 
feladatokat; 
d)  a pályázatok  lezárulta, illetőleg  az ezzel kapcsolatos 
szerződés  visszafizetési  határideje  után  a  tartozások 
rendezése. 

Diakóniai osztály 

17. § 

(1)  A  diakóniai  osztály  koordinálja,  szervezi  az 

országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által 
alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működé-
sét. Figyelemmel kíséri az egyház által folytatott evangéli-
kus diakóniai szolgálatot az intézményekben, ajánlásokat ad 

background image

ki,  illetve  támogatja,  ellenőrzi  az  intézmények  szakmai  és 
törvényes működésének jogszerűségét. 
(2)  A  diakóniai  osztály  előkészíti  és  segíti  az  országos 
diakóniai  bizottság  munkáját  a  jogi  és  testületi  osztály 
bevonásával. 
(3) A diakóniai osztály feladatai különösen: 

a)  közreműködik  evangélikus  diakóniai  intézmény  lét-
rehozásában, fejlesztésében, átszervezésében, megszün-
tetésében; 
b) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását; 
c) felügyeli valamennyi intézmény és szervezet szakmai 
tevékenységének  törvényes  működését,  illetve  támoga-
tást, szolgáltatást nyújt,  képzést szervez a  diakóniai in-
tézmények részére  a világi és egyházi  jogszabályoknak 
való megfelelő működés elősegítése érdekében; 
d)  ellenőrzéseket  folytat  az  evangélikus  fenntartású  in-
tézményekben,  valamint  szakmai  felügyeletet  gyakorol 
valamennyi evangélikus diakóniai intézményben; 
e) elvégzi az országos fenntartású intézmények számára 
az  állami  támogatás  igénylését,  szükség  esetén  annak 
módosítását, az elszámolásban közreműködik, szorosan 
együttműködik a könyvvizsgálatot végzőkkel. Az állami 
támogatás, pályázati támogatás igénylés, módosítás, el-
számolás  ügyekben  szorosan  együttműködik  az  orszá-
gos iroda gazdasági osztályával; 
f) a pályázat alapján finanszírozott szolgáltatások eseté-
ben a pályázatok rögzítésében, szerződéskötés előkészí-
tésében, a pályázatok elszámolásában közreműködik; il-
letve az utalás, számlázás ügyekben szorosan együttmű-
ködik az országos iroda illetékes osztályaival; 
g)  naprakész  nyilvántartást  vezet  az  országos  egyház 
fenntartásában  működő  intézményekről,  azok  jogi  vi-
szonyairól, az állami jogszabályokban meghatározott je-
lentéstételi kötelezettségnek eleget tesz; 
h) a diakóniai intézmények számára összeállítja és gon-
dozza a szakmai anyagokat, információt biztosít; 
i)  közreműködik  a  diakóniai  munkatársak  képzésében, 
elősegíti a felekezetközi és - együttműködve az ökume-
nikus  és  külügyi  osztállyal  nemzetközi  diakóniai  mun-
kát; 
j) kapcsolatot tart az evangélikus diakónia intézményei-
vel,  közösségeivel,  valamint  az  illetékes  állami  szerve-
zetekkel,  hatóságokkal;  a  történelmi  egyházak  területi-
leg illetékes munkatársaival; 
k)  megszervezi  a  Diakóniai  Konferenciát,  valamint  a 
tervezett éves programban szereplő képzéseket, tovább-
képzéseket;  
l) szervezi és előkészíti a diakóniai intézmények munka-
társai,  önkéntesei,  a  diakóniai  lelkészi  munkaközösség, 
a  szolgálat  iránt  érdeklődők  részére  a  spirituális,  és 
szakmai alkalmakat; 
m)  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
és  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról 
szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet alapján a 
diakóniai  tartalékalappal  kapcsolatos  ügyintézés  szoros 
együttműködésben a gazdasági osztállyal. 

 
18. § 

A  diakóniai osztály irányítást és szakmai felügye-

letet  gyakorol  az  Evangélikus  Módszertan  felett.  A  Mód-
szertan mindenkori vezetője a diakóniai osztállyal közösen 
tervezi meg az éves programot, beszámol az diakóniai osz-
tály  vezetőjének,  az  egyes  tevékenységek  megvalósítása 

során  szorosan  együttműködik,  egyeztet  a  módszertani  tá-
mogatás, ellenőrzés megvalósulásáról. 
 

Építési, ingatlanügyi és műemléki osztály 

19. § 

(1) Az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály:  

a)  közreműködik  az  országos  egyház  építkezéspolitikai 
koncepciójának  kidolgozásában,  figyelemmel  kíséri  az 
egyház tulajdonában álló épületek műszaki állapotát, és 
kezdeményezi, megteszi az állagmegóváshoz és szinten 
tartáshoz  szükséges  intézkedéseket,  valamint  ellátja  a 
műemlékvédelemmel összefüggő feladatokat.  
b) felméri az országos egyház  tulajdonában  lévő ingat-
lanokat,  ehhez  a  megfelelő  dokumentációkat  beszerzi, 
archiválásra  előkészíti,  valamint  követi  az  egyházi  tu-
lajdonú  ingatlanok  közműszerződéseinek  megkötését, 
ellenőrzi a díjak és egyéb terhek kiegyenlítését. 
c)  közreműködik  az  országos  egyház  ingatlanvagyoná-
nak megállapításában, az ingatlanleltár elkészítésében. 
d) feladatkörébe tartozik az egyházi kárpótlási ügyek in-
tézése, az ingatlan-kártalanítások felügyelete. 
e)  az  intézmények  alapításakor  és  működése  során  se-
gítséget  nyújt  az  ingatlanok  ingatlan-nyilvántartási 
ügyeinek  intézésében.  Az  intézményi  ingatlanok  tulaj-
donjogi  állapotáról  és  adatairól  nyilvántartást  vezet. 
Elősegíti  az  intézmények  felújítási  és  korszerűsítési 
programjának  tervezését,  esetenként  együttműködve  az 
Evangélikus Fejlesztési Irodával. 
f)  az  egyházkormányzati  szintek  illetékes  testületeivel, 
munkaági  bizottságaival  együttműködve  részt  vesz  az 
építésügyi  célra  felhasználható  állami  támogatások 
pályázati  elosztásában,  valamint  szakvéleményével 
segíti  az  egyház,  és  egyházközségei  által  alapított  és 
fenntartott  intézmények  alapításával,  fenntartásával  és 
működtetésével  kapcsolatos  építési  jellegű  feladatok 
szakszerű megvalósítását. 
g)  az  építési  osztály  az  építési  beruházások  rendjéről 
szóló  2/2007.  (VII.  17.)  országos  szabályrendelet  (a 
továbbiakban:  beruházási  szabályrendelet)  szerint,  az 
országos  irodába  érkező  támogatási  kérelmeket 
előkészíti  a  tervbírálathoz,  majd  a  bírálatot  követően  a 
kérelmeket  továbbítja  a  gazdasági  osztály  felé  a 
bizottság véleményével együtt. 
h)  előkészíti  és  segíti  az  országos  építési-  és 
ingatlanügyi  bizottság  munkáját  a  jogi  és  testületi 
osztály bevonásával. 

 
20. § 

(1)  Az  osztályvezető  kiemelt  feladatai  közé  tarto-

zik  az  országos  egyház  tulajdonában,  kezelésében  lévő  in-
gatlanok felmérése, az országos egyház által végzett építke-
zések szakmai felügyelete, valamint személyes és tevékeny 
részvétel  az  egyházközségek  részéről  írásban  bejelentett 
helyszíni szemle, tanácsadás és konzultáció során. 
(2) Az osztályvezető az országos iroda képviselőjeként eljár 
az  országos  egyház  által  megrendelt  tervezési,  építési  és 
műszaki  ellenőrzési  munkálatok  során,  közreműködik  a 
szakirányú szerződések megkötésében. 
(3) Az osztályvezető - az országos iroda igazgatójának erre 
irányuló feladatkijelölése és  utasítása  alapján  -  egyéb  egy-
házi építési-szakértői feladatot is ellát. 
 

Gyülekezeti és missziói osztály 

21. § 

(1)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  egyházköz-

ségekkel kapcsolatos feladatkörében: 

background image

a)  kapcsolatot  tart  lelkészekkel,  gyülekezetekkel,  ta-
nácsadással  segíti  a  gyülekezetszervezési,  jogi,  admi-
nisztrációs, stb feladataik ellátását, 
b)  segíti  és  támogatja  a  gyülekezeti  élet,  a  gyülekeze-
tekben  folyó  lelkészi,  illetve  munkatársi  szolgálatot ki-
adványokkal,  módszertannal,  segítségnyújtással,  pályá-
zatokkal, meghívható projektekkel, 
c)  összegyűjti,  rendszerezi,  és  megoldási  javaslatokat 
dolgoz ki az egyházközségek felől érkező igényekre vo-
natkozóan, 
d) támogatja a lelkészi szolgálat hátterét, 
e) képzések, tanfolyamokat szervez, 
f) közreműködik a Hittan Stratégiai Munkacsoport tevé-
kenységében,  koordinálja  a  hitoktatói  életpályamodell 
működését,  részt  vesz  az  evangélikus  hitoktatási  rend-
szer adminisztrációjában és továbbfejlesztésében, 
g) koordinálja az országos iroda hangosítási és könnyű-
zenei szolgáltatását, 
h)  koordinálja  a  lelkészi  életpályamodell  működését, 
gyűjti  és  nyilvántartja  az  ehhez  szükséges  adatokat, 
részt vesz az életpályamodell továbbfejlesztésében. 

(2) A gyülekezeti és missziói osztály missziói szolgálatok-
kal kapcsolatos feladatkörében: 

a)  koordinálja  és  szupervízióval,  esetmegbeszéléssel, 
valamint  az  adminisztrációs  háttér  biztosításával  segíti 
az egyetemi és a kórházlelkészek szolgálatát, 
b)  az adminisztrációs háttér biztosításával  segíti a  női-, 
reptéri-, cigány- és börtönmissziói szolgálatot, 
c)  közreműködik  az  egyházi  jelenlét  megvalósításában 
az  egyház  által  stratégiailag  fontosan  jelölt,  egyházon 
kívüli programokon, fesztiválokon.  

(3)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  feladata  és  célja  a 
gyermek-  és  ifjúsági  munka  területén,  hogy  egyházunkat 
megismertesse a jövő nemzedékkel, bővítse számukra a kö-
zösségi élmény átélésének lehetőségeit. Ennek érdekében:  

a) országos és regionális gyermek- és ifjúsági rendezvé-
nyeket, és táborokat szervez, gyermek- és ifjúsági prog-
ramokat  indít és felügyel. Kapcsolatot tart,  és szervező 
munkáját  összehangolja  az  egyházkormányzati  szintek-
kel, testületekkel, valamint az egyház és az egyházköz-
ségek által fenntartott intézményekkel. 
b) javaslatot tesz gyermek és ifjúsági kiadványok létre-
hozására, közreműködik azok létrehozásában,  
c)  aktívan  részt  vesz  az  egyház  gyermek-  és  ifjúság-
politikájának, irányelveinek kidolgozásában, 
d)  évente  meghatározza  a  gyermek  és  ifjúsági  pályázat 
alapelveit  és  előkészíti  a  pályázatot  elbíráló  bizottság 
munkáját.  

(3a)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  feladata  és  célja, 
hogy egyházunkban a teremtett világ értékeivel felelősség-
gel  bánó  magatartást  képviselje,  a  teremtésvédelem  terén 
végzett  egyházi  munkát  összefogja,  támogassa,  elismertté 
tegye és terjessze. Ennek érdekében: 
a) biztosítja a  teremtésvédelmi munkaág működését és ad-
minisztrációs hátterét, 
b) működési és adminisztratív keretet biztosít az egyház kü-
lönböző  szervezeti  egységeit  összefogó  Műveld  és  őrizd 
Evangélikus  Egyházi  Teremtésvédelmi  (MEET)  program-
nak.  
(4)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  együttműködik  a 
gyermek-  és  ifjúsági  bizottsággal,  a  missziói  és 
evangélizációs  bizottsággal,  valamint  az  egyházzenei 
bizottsággal. Az együttműködés jellegét az osztály vezetője 
és  az  egyes  bizottságok  elnökei  egymással  egyeztetve 
alakítják ki a jogi és testületi osztály bevonásával. 

 

Jogi és testületi osztály 

22. § 

(1) A jogi és testületi osztályon jogtanácsos felada-

ta az országos egyház által megkötendő – az országos iro-
daigazgató által meghatározott – szerződések véleményezé-
se,  szükség  szerint  megszerkesztése  és  ellenjegyzése,  ta-
nácsadás,  valamint  az  egyházi  testületek  határozatainak 
előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés, jo-
gi véleményezés és okiratszerkesztés. 
(2) A jogtanácsos feladata országos egyház jogi képviselet-
ének  ellátása  harmadik  személlyel  szemben,  peres  és  nem 
peres eljárásban azzal, hogy az egyházi jogi személyiséggel 
rendelkező  egyházközségek  és  egyházmegyék,  valamint 
intézmények  esetében  külön  megbízás  alapján  végezhető 
jogi tevékenység. 
(3)  A  jogtanácsos  erre  vonatkozó  írásbeli  megállapodás 
alapján az egyházi törvények és jogszabályok jogszabályal-
kotó munkájában való részvétel, és ezzel egyidejűleg az or-
szágos iroda álláspontjának érvényesítése. 
(4) A jogtanácsos feladata országos irodaigazgató által igé-
nyelt  jogi  iránymutatások  megadása,  valamint  segítséget 
nyújt  az  országos  iroda  szakmailag  illetékes  osztályainak 
testületi  döntéshozást  igénylő  ügyeiben,  és  jogszabály-
alkalmazási, -értelmezési kérdéseiben. 

 

23. § 

(1)  A  jogi és testületi  osztály  feladata  a zsinat, az 

országos  presbitérium,  az  országos  elnökség,  valamint  az 
országos  munkaági  és  zsinati  bizottságok  döntés-
előkészítési,  döntéshozatali,  döntés-végrehajtási  tevékeny-
ségével összefüggő szervező és ügyviteli feladatok ellátása, 
támogatása.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint informáci-
ós és adatszolgáltatási segítséget nyújt az országos testüle-
tek  ülései,  ülésszakai  előkészítéséhez  és  megtartásához, 
ügyintézéséhez, munkájához. 
(3) A jogi és testületi osztály gondoskodik az országos tes-
tületek jegyzőkönyveinek elkészítéséről és azok melléklete-
inek megőrzéséről és irattározásáról. 
 
24. § 

(1)  A  jogi  és  testületi  osztály  közreműködik  az 

egyház hivatalos lapjában megjelentetendő anyagok össze-
gyűjtésében és a kiadóhoz való továbbításában. 
(2) A jogi és testületi osztály segíti a meghozott törvények, 
határozatok  és  valamennyi  egyházi  testületi  döntés  nyilvá-
nosságra kerülését és annak indokolását az azt meghozóval 
való egyeztetést követően. 
(3)  A  jogi és testületi  osztály  ellátja  az egyházi bíróság és 
az országos számvevőszék, valamint a jogértelmező testület 
és az országos ügyész adminisztrációs feladatait. 
 
25. § 

(1) A jogi és testületi osztály nyilvántartást vezet a 

belső egyházi jogi személyekről. Kiállítja és nyilvántartja a 
jogi személyiségi igazolásokat. 
(2) A jogi és testületi osztály ellátja az egyházi támogatás-
ból működő – állami normatívában nem részesülő - egyházi 
intézmények  fenntartói  adminisztrációs  feladatait,  segíti  a 
fenntartói információs- és kommunikációs feladatokat. 
 
26. § 

A  jogi  és  testületi  osztály  munkáját  az  országos 

irodaigazgató  felügyeli  azzal,  hogy  a  zsinati  elnökség,  va-
lamint  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő,  a  zsinat, 
az országos presbitérium hatáskörébe tartozó feladatok vo-
natkozásában feladat-meghatározási és beszámoltatási jogot 
gyakorol. 
 

background image

Ökumenikus és külügyi osztály 

27. § 

(1) Az ökumenikus és külügyi osztály fő célkitűzé-

se az egyház bel- és külkapcsolatainak elősegítése, valamint 
a külföld egyházakkal, azok szervezeteivel, a testvéregyhá-
zakkal,  nemzetközi  egyházi  szakmai  és  érdekképviseleti 
szervezetekkel  történő  folyamatos  együttműködés.  Ennek 
érdekében 

a)  teljeskörűen  szervezi  és  rendezi  az  egyházi  szemé-
lyek  és  alkalmazottak  egyházi  érdekből  történő  be-  és 
kiutaztatását  beleértve  a  külföldi  konferenciák  meghir-
detését is; 
b) szervezi és elősegíti külföldi egyházi csoportok Ma-
gyarországra történő látogatását; 
c) támogatja az egyházközségeket, intézményeket és az 
országos iroda osztályait az idegen nyelvű kommuniká-
ció során, beleértve a fordításokat is; 
d)  elősegíti  és  koordinálja  a  testvérgyülekezeti  hálózat 
működését; 
e)  figyeli  a  külföldi  partnerek  (pl.  Gustav-Adolf-Werk, 
Martin-Luther-Bund, LWB/DNK, LVSZ, ELCA, Bajor 
Egyház  stb.)  által  kiírt  pályázatokat,  segíti  az  egyház-
községeket,  intézményeket  és  az  országos  iroda  osztá-
lyait  az idegen nyelvű pályázatírásban, lebonyolításban 
és elszámolásban; 
f)  kiírja  és  pályáztatja  az  ösztöndíj-ügyeket,  segíti  az 
ösztöndíj bizottság munkáját, szervezi az ösztöndíjasok 
felkészülését és utaztatását, kapcsolatot tart az ösztöndí-
jasokkal, valamint bekéri és továbbítja a beszámolókat; 
g) konferenciákat  és találkozókat  szervez külföldi part-
nerek bevonásával;  
h) szemlézi a partneregyházak és szervezetek sajtóját és 
együttműködik az Evangélikus Információs Szolgálattal 
az  egyház  honlapján  található  idegen  nyelvű  tartalmak 
létrehozásában; 
(i)  képviseli  az  egyházat  külföldi  konferenciákon  és 
rendezvényeken  
j) koordinálja a külhoni magyar evangélikus gyülekeze-
tekkel történő kapcsolattartást és segíti a Magyar Evan-
gélikus Tanácskozó Testület munkáját; 
k)  koordinálja  az  ökumenikus  partnerekkel  és  a  Ma-
gyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsával  való 
együttműködést. 

 

Nevelési és oktatási osztály 

28. § 

(1) A nevelési és oktatási osztály közreműködik az 

egyház  és  az  egyházközségek  által  fenntartott  köznevelési 
és szakképző intézmények működtetésével és fenntartásával 
kapcsolatos az állami és egyházi jogszabályokban meghatá-
rozott  feladatok  végrehajtásában.  Ennek  keretén  belül  fel-
ügyeli,  koordinálja,  ellenőrzi,  és  támogatja  az  országos  és 
egyházközségi fenntartású köznevelési  és szakképző  intéz-
mények törvényes működését.  
(2) Közreműködik a fenntartói testület és a szakbizottságok 
fenntartói  munkájához  szükséges  döntések  előkészítésében 
és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködik a jogi 
és  testületi  osztállyal;  közreműködik  az  országos  nevelési-
oktatási, a gazdasági és az építési- és ingatlanügyi bizottság 
üléseinek  előkészítésében,  szükség  szerint  részt  vesz 
azokon. 

Előkészítő 

munkája 

során 

folyamatosan 

tájékoztatja  az  országos  iroda  igazgatóját,  szükség  esetén 
szakértőket von be.  
(3) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az intézményekben fo-
lyó  oktató-nevelő  munkát,  valamint  a  gazdálkodással  kap-
csolatos feladatok szakmai és törvényes végrehajtását.  

(4)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  éves  munkatervében  a 
tanév  rendjéhez  igazodva,  az  országos  irodaigazgató  jóvá-
hagyása mellett határozza meg munkáját.  
(5) A nevelési és oktatási osztály az országos irodaigazgató 
által  meghatározott  keretek  között  részt  vesz  az  állami  és 
egyházi  jogszabályalkotás  folyamataiban,  elősegíti  az 
evangélikus oktatáspolitika létrehozását és érvényre juttatá-
sát,  az  intézmények  nevelési  alapját  képző  evangélikus-
keresztyén szellemiség megvalósítását. 
(6)  Kezdeményezi  egyházi  jogszabályok  megalkotását  és 
módosítását. 
 
28/A. § (1) A nevelési és oktatási osztály közreműködik az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem,  valamint  az  egyház 
által  fenntartott  felsőoktatási  intézmények  működtetésével 
és fenntartásával  kapcsolatos, az állami és egyházi jogsza-
bályokban meghatározott feladatok végrehajtásában.  
(2) Közreműködik a fenntartói testület és a szakbizottságok 
fenntartói  munkájához  szükséges  döntések  előkészítésében 
és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködik a jogi 
és  testületi  osztállyal;  közreműködik  az  országos  nevelési-
oktatási, a gazdasági és az építési- és ingatlanügyi bizottság 
üléseinek  előkészítésében,  szükség  szerint  részt  vesz  azo-
kon. Előkészítő munkája során folyamatosan tájékoztatja az 
országos iroda  igazgatóját, szükség esetén szakértőket  von 
be.  
(3) A fenntartói testület munkáltatói jogának gyakorlásához 
nyilvántartja az Evangélikus Hittudományi Egyetem rekto-
rának,  valamint  a  felsőoktatási  intézmények  vezetőinek 
személyi anyagait, szerződéseit, átsorolásait és a szabadsá-
golás rendjét. Szükség esetén előkészíti a fenntartó munkál-
tatói döntéseit. 
 
29. § 

(1)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  tájékoztatási 

kötelezettsége vonatkozásában: 

a) a törvényes működés biztosítása érdekében a jogsza-
bályi  hátteret,  annak  változásait  figyelemmel  kíséri,  és 
ezekről tájékoztatást nyújt a fenntartói testület, a nevelé-
si-oktatási bizottság, valamint az intézmények felé, 
b)  a  tanév  rendjéhez  igazodva  intézményvezetői  érte-
kezletet szervez, 
c) közreműködik szakmai kiadványok létrehozásában, 
d) naprakész nyilvántartást vezet az egyház fenntartásá-
ban  működő  intézmények  köznevelési  információs 
rendszerében szereplő adatokról, irattározza az intézmé-
nyek alapdokumentumait, 
e) ellenőrzi  és figyelemmel  kíséri az intézmények köz-
zétételi kötelezettségének megtörténtét. 

(2)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  az  intézményfenntartói 
jogok vonatkozásában: 

a) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását, 
b)  közreműködik  köznevelési  és  szakképző  intézmény 
létrehozásában,  átszervezésében,  megszüntetésében;  in-
tézmények feladatellátási körének módosításában, az in-
tézmények nevének megállapításában, 
c)  ellenőrzi,  alátámasztja  a  fenntartói  nyilatkozatok  ki-
adásának okát, és dokumentálja azt, 
d) másodfokon elbírálja az országos fenntartású közne-
velési és szakképző intézményekben hozott döntésekkel 
kapcsolatos  kérelmeket  és  fellebbezéseket;  szakmai  tá-
mogatást nyújt a gyülekezeti fenntartóknak a köznevelé-
si  és  szakképző  intézményekben  hozott  döntésekkel 
kapcsolatos kérelmek és fellebbezések elbírálásában, 

background image

e) a fenntartói testület munkáltatói jogának gyakorlásá-
hoz nyilvántartja az intézményvezetők személyi anyaga-
it,  szerződéseit,  átsorolásait  és  a  szabadságolás  rendjét, 
szükség esetén előkészíti a fenntartó munkáltatói dönté-
seit,  illetve  ebben  a  tekintetben  is  szakmai  támogatást 
nyújt az intézményt fenntartó egyházközségeknek. 

(3) A nevelési és oktatási osztály az intézmények beruházá-

saival és gazdálkodásával kapcsolatosan: 
a)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények  fel-
adatellátásához szükséges szabályzatok meglétét, 
b) ellenőrzi és közreműködik az intézmények infrastruk-
túrájának, eszközállományának biztosításában, ellenőrzi 
az  intézmények  feladatellátásához  szükséges  alkalma-
zotti létszámnak és az alkalmazottak foglalkoztatásának 
törvényességét, 
c)  elősegíti  az  intézmények  felújítási  és  korszerűsítési 
programjának  tervezését,  ebben  együttműködik  az  épí-
tési, ingatlanügyi és műemléki osztállyal, 
d)  felügyeli  és  ellenőrzi  az  intézmények  működéséhez 
szükséges  pénzeszközök,  mint  központi  költségvetési, 
pályázatok,  támogatások,  saját  források  rendelkezésre 
állását és azok törvényes felhasználását, ebben szorosan 
együttműködik a gazdasági osztállyal, 
e)  előkészíti  az  éves  költségvetésekkel  és  beszámolók-
kal kapcsolatos fenntartói döntést, 
f)  nyilvántartja,  dokumentálja  az  éves  intézményi  költ-
ségvetéseket  és  beszámolókat,  normatíva  felhasználást, 
segíti a könyvvizsgáló munkáját, 
g) segíti az intézmények egységes számviteli és könyve-
lési tevékenységét, 
h)  ellenőrzi  a  normatíva  igénylések  jogosságát,  és  azt 
dokumentálja, 
i) a normatíva-igénylések és -elszámolások kiadmányo-
zását  országos  iroda  igazgatójával  együttesen  végzi  az 
osztályvezető, 
j) adatot szolgáltat, és közreműködik az állami ellenőr-
zésekben, 
k) az intézmények pályázataihoz - a pályázati és fejlesz-
tési osztállyal együttműködve - szakvéleményt készít, 
l) gondoskodik az oktatási tartalékalapról rendelkező or-
szágos szabályrendeletben foglaltak végrehajtásáról. 

(4) A  nevelési és oktatási osztály az intézmények szakmai 

tevékenysége  és  az  azokra  vonatkozó  ellenőrzési  fel-
adatkörében:  
a) felügyeli valamennyi intézmény szakmai tevékenysé-
gének törvényes működését, 
b)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények 
alapdokumentumait, azokról nyilvántartást vezet, 
c) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a KIR, KIFIR és SZIR 
rendszer  használatát,  elősegíti  az  egységes  tanügyi  do-
kumentáció meglétét, 
d) előkészíti az engedélyezett csoportok, osztályok szá-
mának meghatározásához szükséges fenntartói döntést,  
e) felügyeli az intézmények felvételi és érettségi rendjét, 
f) intézményi értékelő rendszert működtet, melynek ke-
retein belül 5 évente értékeli az intézmény pedagógiai és 
szakmai  programjában,  foglalkoztatási  programjában 
meghatározott  feladatok  végrehajtását;  az  intézmény 
működésének  a  törvényi  előírások  és  az  szmsz  szerinti 
megfelelőségét,  valamint  gazdálkodása,  pénzügyi  és 
számvitelei rendjének helyességét, 
g) meghatározza az intézményvezetők teljesítményérté-
kelésének rendjét, és szakértők bevonásával 2 évente el-
végzi az intézményvezetők teljesítményértékelését. 

(5) A nevelési és oktatási osztály a kapcsolattartási kötele-
zettsége vonatkozásában: 

a)  a  fenntartó  tájékoztatása  mellett  kapcsolatot  tart  és 
együttműködik a megyei, fővárosi és egyéb hatóságok-
kal, kormányhivatalokkal, és az Oktatási Hivatallal, va-
lamint a MÁK illetékes szerveivel, 
b) kapcsolatot tart, együttműködik és nyilvántartást ve-
zet  az  igazgatótanácsokról  és  iskolalelkészekről,  vala-
mint az intézményrendszerben dolgozó hitoktatókról. 
c)  figyelemmel  kíséri  a  hittanoktatást,  melynek  kereté-
ben együttműködik az Evangélikus Hittudományi Egye-
temmel és a társegyházakkal, 
d) a külföldi partnerkapcsolatok létrehozásában, működ-
tetésében  tevékeny  szerepet  vállal  együttműködve  az 
ökumenikus  és  külügyi  osztállyal,  figyelmet  fordít  a 
partnerkapcsolatok  ápolására  –  ezen  belül  elősegíti  és 
támogatja  az azonos feladatot ellátó intézmények szak-
mai kommunikációját,  
e)  figyelemmel  kíséri  a  felsőoktatást,  köznevelést  és 
szakképzést érintő változásokat, 
f) támogatja az egyházközségek, intézmények, lelkészek 
közötti kommunikációt,  
g) figyeli a médiának az oktatással és az egyházi, illetve 
evangélikus  intézményekkel  kapcsolatos  híradásait, 
azokhoz  felkérésre  és  az  országos  iroda  igazgatójának 
tudomása  és  jóváhagyása  mellett  adatot  és  információt 
szolgáltat. 

 

Pályázati és fejlesztési osztály 

30. § 

(1)  A  pályázati  és  fejlesztési  osztály  feladata  az 

egyház külső pályázati és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatainak ellátása, koordinálása. 
(2) A pályázati és fejlesztési osztály feladata ellátása során 
az egyház pályázati rendszeréről szóló 2/2015. (III. 27.) or-
szágos  szabályrendelet  (a  továbbiakban:  pályázati  szabály-
rendelet) szerinti, az országos iroda hatáskörébe tartozó el-
járások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel, a 
garanciavállalás,  az  önrész,  az  előkészítési  és  az  előfinan-
szírozási  támogatások  igénylésével  kapcsolatban  közremű-
ködik: 

a)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  elektronikus 
igénylési  és  ellenőrzési  rendszer  (palyazat.lutheran.hu) 
kereteinek kidolgozásában, 
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgo-
zásában, 

c)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  támogatásban része-
sülő  pályázatok  megvalósításával  kapcsolatos  ellenőrzési 
feladatok  bonyolításában,  valamint  az  elszámolásokban  a 
támogatott  pályázat  lezárultáig,  vagy  a  támogatási  szerző-
dés szerinti visszafizetési határidőig az gazdasági osztállyal 
együttműködve. 

 

d) a  pályázati munkacsoport munkájának  koordinálásá-
ban. 

(3) Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályá-
zati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszületésének és 
kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segí-
tése tanácsadással, melynek keretében közreműködik: 

a) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban napra-
kész  információk  nyújtásában  a  palyazat.lutheran.hu 
honlapon keresztül, 
b) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatók, konferenciák, képzések szervezésében, 
c) az egyházvezetés és az országos iroda  tájékoztatásá-
ban  az  aktuális  pályázati  történésekről,  a  benyújtott  és 

background image

nyertes  pályázatokról,  az  elkövetkező pályázati,  forrás-
teremtési lehetőségekről, folyamatokról. 

(4) A pályázati és fejlesztési osztály ellátja az egyház által 
(önállóan vagy fenntartóként) bonyolított projektekkel kap-
csolatos  feladatokat.  Az  építési  beruházások  esetében 
együttműködik  az  építési,  ingatlanügyi  és  műemléki  osz-
tállyal, figyelembe véve az országos építési és ingatlanügyi 
bizottság véleményét, ajánlásait. 
(5) Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek 
azonosításában, feladata a projekttervek elkészítésének és a 
megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás. 
(6) Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakítá-
sában. 
(7) Együttműködik az Evangélikus Fejlesztési Irodával. 
 

IV. fejezet 

Az országos iroda egyéb, nem osztály- és munkaági fel-

adatait ellátók 

 

Titkárság 

31. § 

(1) A titkárság az országos iroda igazgatóját az or-

szágos irodát  érintő feladatkörének ellátásában segíti,  köz-
reműködik az országos iroda ügyviteli, adminisztratív köte-
lezettségeinek  ellátásában  az  országos  irodaigazgató  utasí-
tásainak megfelelően, így különösen is: 

a) előkészíti, közreműködik az igazgatói kapcsolattartás, 
levelezés bonyolításában,  
b)  elősegíti  az  országos  irodai  információs  anyagok, 
különös  tekintettel  a  körlevelek,  utasítások  és  tá-
jékoztatók irodán belüli rendelkezésre állását, 
b)  segítséget  nyújt  az  országos  irodaigazgatónak  a 
munkatársi,  valamint  az  osztályvezetői  értekezletek 
előkészítésében, koordinálásában. 
c)  az  egyház  országos  szintű,  egyházi  adminisztratív 
nyilvántartásainak 

naprakész 

állapotú 

vezetését 

elősegíti. 

(2) Érkezteti és az országos iroda igazgatójának szignálásra 
átadja  az  erre  kijelölt  munkavállaló  (központi  iktató)  köz-
reműködésével  az  iratokat,  valamint  nyomon  követi  és 
nyilvántartja az  ügyeket, ezekről információt kér és ad, fi-
gyelemmel kíséri a határidők betartását. Az adott ügyek le-
zárását követően ugyancsak a titkárság feladatkörébe tarto-
zik az irattározás. 
(3) Feladatkörében eljárva biztosítja az iroda működési fel-
tételeit, a készletgazdálkodással összefüggő nyilvántartáso-
kat vezeti, illetve gondoskodik a telefonhálózat, másológé-
pek és egyéb irodai berendezések javíttatásáról. 
(4)  Figyelemmel  kíséri  az  országos  rendezvények,  az  or-
szágos  egyház  által  meghirdetett  pályázatok,  ösztöndíjak 
nyilvántartását. 
(5) Feladatkörébe tartozik a lelkészigazolványok kérelemre 
történő  kiadása  és  nyilvántartása,  az  erre  vonatkozó  sza-
bályrendelet rendelkezései szerint. 
(6) Megszervezi az országos iroda alkalmazottainak üzem-
orvosi vizsgálatát. 
(7) Gondoskodik a tűz- és balesetvédelmi oktatás megszer-
vezéséről,  és  nyilvántartja  az  alkalmazottak  részvételét  az 
oktatáson. 
(8)  Az  országos  irodaigazgató  által  meghatározott  munka-
csoportok  és  kiemelt  jelentőségű  ügyek  adminisztrációját 
segít. 
 

Humánreferens 

32. § 

(1)  A  humán  referens  feladata  az  országos  irodán 

nyilvántartottakkal kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi, 

bérelszámolási  és  társadalombiztosítási  ügyintézési  felada-
tok  végzése.  Az  egyházzal  munkaviszonyban,  szolgálati 
jogviszonyban  állókról  egységes  munkaügyi  nyilvántartást 
vezet, kezeli a személyzeti anyagokat különösen is képzett-
ségről és korábbi jogviszonyokról szóló, a tanulmányi szer-
ződésekről és továbbképzésekről szóló nyilvántartásokat. 
(2)  Feladata  a  munka-,  szolgálati-,  megbízási  szerződések, 
és  egyéb  munkaügyi  jogviszonyra  irányuló  és  azok  meg-
szüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, szükség 
esetén  jogtanácsossal  való  együttműködés,  foglalkoztatási 
jogviszonyok tisztázása.  
(3)  A  keletkező  és  megszűnő  biztosítási  jogviszonyok  té-
nyét,  alanyait az illetékes  állami  hatóság felé  jelenti. Szer-
ződésekkel  kapcsolatos  bérszámfejtési,  bevallási  és  adat-
szolgáltatási feladatait a törvényekben előírt határidőre tel-
jesíti.  Kapcsolatot tart a  társadalombiztosítási feladatok el-
végzésére  szerződött  céggel, a  társadalombiztosítási  ellátá-
sok megállapítása és folyósítása érdekében. 
(4)  A  nyilvántartások  -  így  különösen  is  a  táppénzes  állo-
mányra, rendes és rendkívüli szabadságokra, a szülési sza-
badságra stb. vonatkozó - naprakész vezetése és az azokhoz 
kapcsolódó  feladatok  végzése,  határidők  lejártának  figye-
lemmel kísérése is a humán referens feladatkörébe tartozik, 
valamint  munkavégzés  zavartalan  körülményeink  megte-
remtésével kapcsolatos feladatok ellátása, így a munkahelyi 
jelenlét dokumentálása. 
 

Gépjármű referens 

33. § 

(1) A gépjármű referens vezeti az országos egyház 

tulajdonában  lévő  gépjárművek  és  az  azokhoz  kapcsolódó 
üzembentartói  jogra  és  használati  jogosultságra  vonatkozó 
nyilvántartást, különösen is az országos irodai költséghely-
lyel  rendelkező  gépjárművekre  vonatkozót  az  irodai  sza-
bályzatnak megfelelően. 
(2)  Feladatkörében  eljárva  közreműködik  és  felügyeli  a 
gépjármű  üzemanyag  és  egyéb  nyilvántartások,  különösen 
is az országos irodai az országos irodai költséghellyel ren-
delkező  gépjárművekre  vonatkozóak  megfelelő  vezetését, 
illetve szervizelések megfelelő elvégzését. 
(3) Gondoskodik a gépjárművek biztosításának megkötésé-
ről és fennállásáról. 

 

Informatikai munkacsoport 

34. § 

(1)  Az  informatikai  munkacsoport  feladata  az  or-

szágos  iroda  hatáskörébe  tartozó  feladatok  ellátásához 
szükséges informatikai és számítógépes munkák elvégzése, 
a számítógépes hálózat működőképességének biztosítása. 
(2) Az informatikai munkacsoport ellátja az országos irodá-
ban a rendszergazda feladatait. 
(3) Nyilvántartást vezet az országos iroda informatikai esz-
közeiről,  mely  nyilvántartásban  bekövetkező  változásról 
haladéktalanul  értesíti  a  gazdasági  osztály  leltárért  felelős 
munkatársát. 
 

Gondnokság 

35. § 

(1)  A  gondnokság  megszervezi,  illetve  ellátja  az 

egyház  országos  irodaépületével  kapcsolatos  gondnoki  és 
takarítói feladatokat. 
(2) A gondnokság végzi az iroda működésével kapcsolatos 
eljárói teendőket (bank, posta stb.). valamint a karbantartá-
sokat, illetve jelzi a karbantartó foglalkoztatásának szüksé-
gességét. 
(3) Az iroda épületének kulcsait és pótkulcsait nyilvántart-
ja, gondozza. 

background image

(4) A gondnokság felügyeli a portaszolgálat feladatellátását, 
az épületfelügyeleti rendszer (beléptető, tűzjelző és bizton-
sági rendszerek) működtetését.  
(5)  A  gondnokság  biztosítja  a  szükséges  karbantartási  és 
javítási feladatok elvégzését, felügyeli a karbantartási szer-
ződéseket, igazolja a teljesített munkákat. 
 

Kommunikációs referens 

35/A. §  A  kommunikációs referens összehangolja, koordi-
nálja az egyház médiakommunikációs tevékenységeit, ame-
lyek magukban foglalják a belső, külső médiakommuniká-
ciót és a médiakommunikációs tevékenységet is végző egy-
ségek közötti koordinációt 
 
 

HARMADIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA ADMINISZTRÁCIÓJA, 

ÜGYKEZELÉSI- ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE 

 
37. § 

(1)  Az  országos  iroda  adminisztrációjának  intézé-

se,  az  adott  ügyek  érintettek  általi  figyelemmel  kísérése 
számítógépes iktatási programmal történik. 
(2) Az országos iroda minden  munkatársa felelős a kiszig-
nált  ügyek  nyilvántartásáért,  az  ügyek  határidőben  történő 
elintézéséért.  
(3) Az országos iroda köteles a beérkezett iratokat, megke-
reséseket  30  napon  belül  érdemben  megválaszolni,  illetve 
az  illetékes  testülethez,  tisztségviselőkhöz,  valamint  intéz-
ményekhez 8 napon belül áttenni.  
 
38. § 

(1)  Az  országos  iroda  és  minden  munkatársa  fel-

adata  és  kötelessége  az  országos  egyház  adatkezelési  sza-
bályzatában írtak betartása.

 

(2)  Minden  egyházkormányzati  testület,  tisztségviselő  és 
intézmény köteles az országos iroda adat- és információké-
résének  a  megadott  határidőig,  ennek  hiányában 30  napon 
belül eleget tenni. 
(3) Az országos iroda osztályai és munkaágai a nem a mun-
káltatói jog gyakorlójától érkezett megkereséseket, munka-
végzéseket  az  országos  iroda  igazgatójának  tájékoztatását 
és jóváhagyását követően végezhetik el. 
 
39. § 

(1) A helyettesítés rendjének megfelelően a helyet-

tesítést  írásba  kell  foglalni.  A  helyettesítés  elrendeléséről 
értesíteni kell valamennyi osztályvezetőt.  
(2)  A  helyettesítés  alkalmával  a  helyettesítést  ellátó  sze-
mély  felelős  mindazoknak  a  kötelezettségeknek  és  jogok-
nak  a  gyakorlásáért,  amelyekre  a  helyettesítendő  személy 
kötelezett vagy jogosult, illetve az írásban megjelölt hatás-
kör terjedelméig. 
(3)  A  helyettesítés  időtartama  alatt  a  helyettesítést  ellátó 
személy felelős az általa  megtett intézkedésekért, valamint 
a szükséges intézkedés elmulasztásából eredő károkért. 
(4) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés időtartama 
alatt végzett tevékenységéről a helyettesítés befejezését kö-
vető munkanapon a helyettesített személyt  érdemben (írás-
ban, vagy szóban) tájékoztatni köteles. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA KAPCSOLATA EGYHÁZI 

ÉS ÁLLAMI TESTÜLETEKKEL, TISZTSÉGVISE-

LŐKKEL ÉS INTÉZMÉNYEKKEL 

 

VI. fejezet 

Az országos iroda egyházon belüli kapcsolatai  

 

Az országos iroda és a zsinat kapcsolata 

40. § 

(1)  A  jogi  és  testületi  osztályon  történik  a  zsinat 

adminisztrációjának vezetése.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint informáci-
ós- és adatszolgáltatási segítséget nyújt a zsinat ülésszakai-
nak,  bizottsági  üléseinek  megszervezéséhez,  ügyintézésé-
hez, valamint a zsinat és bizottságai tartalmi munkájához a 
zsinat elnöksége erre irányuló írásbeli megkeresése esetén. 
(3) A zsinat költségeit a zsinat egyik elnöke utalványozza. 
 

Az országos iroda, valamint az országos testületek és 

tisztségviselők kapcsolata 

41. § 

(1)  Az  országos  iroda  előkészítő,  véleményező 

közreműködésével,  valamint  technikai,  információs-  és 
adatszolgáltatási  segítséggel  közreműködik  az  országos 
presbitérium,  az  országos  munkaági  bizottságok,  illetve 
tisztségviselők hatékony és érdemi munkavégzésében. 
(2) Az országos iroda osztályainak és munkaágainak műkö-
dését,  az  általuk  végzett  tevékenységet  és  az  intézkedések 
megtételéhez  szükséges  tennivalókat  az  országos  presbité-
rium határozza meg az országos irodaigazgató által összeál-
lított éves feladatterv és jelentés alapján. 

 

Az országos iroda és az országos munkaági bizottságok 

kapcsolata 

42. § 

(1)  Az  országos  bizottságok  elnökei  kötelesek  a 

bizottság összehívását annak koordinálása céljából bejelen-
teni, a szakmailag illetékes, valamint a jogi és testületi osz-
tállyal együttműködve eljárni.  
(2)  A  bizottsági  ülés  hitelesített  jegyzőkönyvének  eredeti 
példányát  az  országos  iroda  irattárában  kell  megőrizni  az 
országos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  orszá-
gos szabályrendelet rendelkezéseinek megfelelően. 
 

Az országos iroda és az egyházi önkormányzatok 

kapcsolata 

43. § 

Az  országos  iroda  osztályvezetői  és  munkatársai 

kötelesek  technikai,  információs-  és  adatszolgáltatási,  va-
lamint  –  az  országos  irodaigazgató  által  meghatározott  - 
szakmai segítséget nyújtani az egyházközségek, egyházme-
gyék  és  egyházkerületek  önkormányzati  testületeinek  és 
tisztségviselőinek.  
 

Az országos iroda és az egyéb országos egyházi 

testületek kapcsolata 

44. § 

Az országos iroda – a jogi és testületi osztály útján 

- technikai, valamint információs- és adatszolgáltatási segít-
séget  nyújt  az  egyházi  bíróságnak  és  az  országos  számve-
vőszéknek, és a  jogértelmező  testület,  az országos ügyész-
nek.  
 

VII. Fejezet 

Az országos iroda kapcsolata az állami szervekkel, 

hatóságokkal 

 
45. § 

(1)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  országos 

iroda  igazgatójának  írásbeli  felhatalmazása  alapján  járhat-
nak el az állami szervek, hatóságok előtt. 
(2) Az országos iroda alkalmazottai - az országos irodában 
betöltött tisztséggel egyező, annak megfelelő állami szinttel 
–  az  egyháznak  és  testületeinek,  tisztségviselőinek  és  in-
tézményeinek ügyeiben, írásbeli felkérés esetén az egyház-
községek,  egyházmegyék  és  egyházkerületek  ügyeinek  ér-
dekében eljárnak az állami és társadalmi szervezetek és ha-

background image

tóságok  előtt.  Az  ezen  eljárásokra  felhatalmazott  alkalma-
zottak  az  eljárásuk  befejezését  követő  legrövidebb  határ-
időn  belül  kötelesek  az  országos  iroda  igazgatóját  írásban 
tájékoztatni az eljáráson elhangzottakról, a szükséges teen-
dőkről. 
 
46. § 

Az  egyház  képviselői  –  az  egyházi  törvényekben 

írt feladat és hatásköri jogosultságok és kötelezettségek tel-
jesítése során - az alábbi egyházi rendben jogosultak okira-
tok,  szerződések,  nyilatkozatok  aláírására,  eltérő  testületi 
döntés hiányában: 

a)  egyházkerület  illetékességi  területén  található  egy-
házközségek,  egyházmegyék  ügyében  az  illetékes  egy-
házkerületi püspök és szükség esetén az országos iroda-
igazgató; 
b) ingatlan tulajdonjogi változását, megterhelését érintő 
szerződések  esetén  az  elnök-püspök  és  az  országos  fe-
lügyelő; illetve az általuk adott felhatalmazás alapján az 
országos irodaigazgató; 
c) állami szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal 
kötött megállapodások esetén az elnök-püspök és az or-
szágos  felügyelő,  illetve  az  általuk  adott  felhatalmazás 
alapján az országos irodaigazgató; 
d)  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által  alapított 
alapítványok, egyesületek és egyéb jogi személyek ala-
pítói jogainak gyakorlójaként az országos irodaigazgató; 
e) az országos irodai munkaszerződések és egyéb jogvi-
szonyra  vonatkozó  szerződés  ügyében  az  országos  iro-
daigazgató; 
f) az országos irodai szolgálati szerződések és egyéb, az 
egyházi személyek által létesített és érintő jogviszonyra 
vonatkozó szerződések esetén a lelkész szolgálati helye 
szerint  illetékes  püspök  és  szükség  esetén  az  országos 
irodaigazgató; 
g) egyházi jogszabályokban meghatározott nyilvántartá-
sokhoz  kapcsolódó  igazolások,  nyilatkozatok  kiadása 
ügyében az országos irodaigazgató, 
h)  erre  irányuló  egyedi,  fenntartói  döntés  alapján  átru-
házott hatáskörben az országos irodaigazgató. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

47. § 

(1) E szabályrendelet 2021. június 24. lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országos egyházi irodá-
ról szóló 5/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet.  
(2) E szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  számviteli  politikája,  értékelési 
szabályzata, bizonylati rendje, leltározási szabályzata, selej-
tezési szabályzata és számlarendje. 
 
Budapest, 2022. május 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930