Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2021. (VI. 24.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról

OIszabrend_20210624(2).pdf — PDF document, 333Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2021. (VI. 24.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma a vonatkozó zsinati törvények felhatalma-
zása alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) adminisztratív központjáról, 
az országos irodáról, annak szervezetéről és működéséről, valamint munkatársai munkaköréről a követke-
ző szabályrendeletet alkotja: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
1. § 

(1)  Az  országos  iroda  hatáskörébe  tartozó,  az  egyházkormányzati  döntésekből  eredő 

egyházigazgatási feladatok kiterjednek az egyház valamennyi önkormányzati testületére, tisztségviselőjé-
re és intézményére. Ennek keretétben az országos iroda érkezteti, előkészíti a zsinat, az országos presbité-
rium, az országos elnökség és az országos bizottságok, valamint az országos ügyész, az egyházi bíróság 
és az országos számvevőszék, illetve a jogértelmező testület hatáskörébe tartozó ügyeket, a döntések ér-
telmében gondoskodik azok végrehajtásához szükséges rendről, különösen az országos irodára eső felada-
tok elvégzéséről.  
(2) E hatáskörében eljárva az országos iroda előkészítő és koordináló feladatai: 

a) az országos egyházi

 

ügyek előkészítése és az illetékes testületek elé terjesztése, valamint a feladat-

körébe utalt ügyek végrehajtása; 
b) az országos egyház önkormányzati testületei, illetve  az országos ügyész, az egyházi bíróság és az 
országos  számvevőszék,  valamint  a  jogértelmező  testület  munkájának  szervezése,  koordinálása,  do-
kumentálása, valamint döntéseinek végrehajtása; 
c)  közreműködés  az  egyházközségek  és  egyéb  önkormányzati  testületek,  intézmények  törvényes  és 
szakmailag megfelelő működéséhez szükséges ügyek koordinálásában, ellenőrzésében; 
d) az országos egyház és az egyházkerületi elnökség munkájának segítése és összehangolása. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kapcsolattartási feladatai: 

a)  kapcsolattartás  az  egyház  valamennyi  önkormányzati  testületével,  tisztségviselőjével  és  intézmé-
nyével; 
b) kapcsolattartás és az egyház szakirányú képviselete az állami szervekkel és hatóságokkal, valamint 
egyéb szervezetekkel folytatandó tárgyalások során. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján ügyintézési és adminisztrációs feladatai: 

a) az egyház országos egyházigazgatási szintű szakmai, gazdasági és jogi feladatainak - az állami és 
egyházi jogszabályoknak megfelelő - intézése,  
b) az egységes és következetes ügyintézés, illetve  az egyházi feladatok összehangolt végrehajtása ér-
dekében  iránymutatás  az  egyházkerületek,  egyházmegyék,  egyházközségek,  valamint  egyházi  intéz-
mények részére, 
c) az országos munkaági bizottságok és egyéb bizottságok, testületek és munkacsoportok tevékenysé-
gének koordinálása, és közreműködés munkájukban; 
d) az országos egyház működésével kapcsolatos, így különösen is az egyházi jogi személyiségi nyil-
vántartás, az evangélikus névtár vezetése, kezelése és naprakész karbantartása. 
 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA SZERVEZETE 

 

I. fejezet 

Az országos irodaigazgató 

 

2. § 

Az egyház országos irodaigazgató az a rendezett életvitelű, konfirmált, legalább öt éve evangéli-

kus egyházközségi tag, aki felsőfokú végzettséggel és vezetői gyakorlattal rendelkezik, és akit az orszá-
gos presbitériuma az egyház országos irodájának vezetésére megválaszt és alkalmaz.  
 

background image

3. § 

Az országos irodaigazgató az országos iroda feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása so-

rán az alábbi tevékenységeket látja el: 

a) irányítja az adminisztratív ügyviteli tevékenységet, végrehajtja a zsinat,

 

az országos presbitérium és 

országos  elnökség  döntéseit.  Átruházott  hatáskörben  irányítja,  szervezi  az  országos  egyházi  önkor-
mányzati testületek döntéseinek végrehajtását, adminisztratív feladatainak ellátását; 
b)  megköti  és  aláírásával  nyugtázza  az  egyház  tevékenységének  gyakorlása  érdekében  megkötendő 
szerződéseket és megállapodásokat; 

c) munkáltatói jogot gyakorol az országos irodában munka-, szolgálati vagy egyéb jogviszonyban fog-
lalkoztatottak (a továbbiakban: alkalmazottak) felett, valamint a törvényekben meghatározott esetben; 

d) előkészíti az egyház vezetői kapcsolattartását az illetékes állami szervekkel, hatóságokkal, valamint 
egyéb szervezetekkel; 
e) képviseli az egyházat saját vagy átruházott hatáskörében eljárva;  
f) gondoskodik az egyház szervezetén belül a testületek és tisztségviselők működési feltételeiről; 
g) egyházi törvények rendelkezése alapján tanácskozási joggal részt vesz az egyházi testületek ülésein, 
és szükség esetén az egyház által fenntartott intézmények ülésein, szakmai értekezletein, konferenciá-
in; 
h) információval látja el az egyházi testületeket, különösen is a zsinati bizottságokat, az országos bi-
zottságokat és munkacsoportokat a döntések előkészítéséhez; 
i) kezeli az evangélikus jogi személyek nyilvántartását; 
j) nyilvántartást  vezet  az evangélikus  egyházi  egyesületekről,  azok képviselőiről és  a kialakított kap-
csolatokról; 
l) ellátja mindazon egyházi és egyéb tevékenységeket, amit a jogszabályok kötelezettségként előírnak, 
vagy tisztségéből adódóan kötelező jellegűek. 

 

4. § 

(1) Az országos irodaigazgató és az osztályvezetők havonta legalább egy alkalommal tartandó ve-

zetői értekezleten egyeztetik munkájukat, meghatározzák az elvégzendő feladatokat (a továbbiakban: osz-
tályvezetői értekezlet).  
(2) Az országos irodán belüli szükséges és elégséges információk átadásáért az osztályvezetők felelősek. 
A több területet is érintő kérdésben az ügyet vivő, elsődlegesen az érintett osztály vezetője felelős azért, 
hogy az osztályok közötti koordinálás megfelelően történjen.  
(3) Az országos iroda valamennyi alkalmazottja számára legalább évente egyszer munkatársi teljes érte-
kezletet kell tartani. 
 
5. §  (1) Az országos iroda munkatársait az országos irodaigazgató - az illetékes osztályvezetővel együtt 
megtartott, közös konzultációt követően - alkalmazza. Új alkalmazásról az országos presbitériumot tájé-
koztatni kell azzal, hogy az osztályvezetők jogviszonyának létesítését megelőzően az országos presbitéri-
um előzetes jóváhagyását be kell szerezni.  
(2) Az egyes munkaágak segítésére és az országos jellegű feladatok ellátására az országos presbitérium 
további állásokat létesíthet. 
(3) Az országos irodában munkavégzésre irányuló jogviszony munkaszerződés, szolgálati szerződés, il-
letve megbízási szerződés, valamint egyéb jogviszony megkötésével hozható létre.  

(4) A bérezés összegét - a gazdasági osztályvezető előzetes egyetértésével - az országos irodaigazgató ál-
lapítja meg. A rendszeres havi juttatás mellett irodaigazgatói szabályzatban egyéb juttatás is megállapít-
ható. 
(5) Az országos iroda alkalmazottai az alapszabadságon túlmenően - utalva a Munka Törvénykönyve vo-
natkozó rendelkezéseire - az országos irodaigazgató által kijelölt egyházi ünnepek idejére pótszabadságra 
jogosultak. 
(6) A szabadság kiadásának rendjére az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

6. § 

(1) Az országos iroda igazgatóját távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést 

igénylő ügyben a gazdasági osztály vezetője helyettesíti az e szabályrendeletben meghatározott rend sze-
rint. Együttes akadályoztatásuk esetén az igazgató által kijelölt személy látja el a helyettesítői feladatokat. 
A helyettesítés szabályait e szabályrendelet 38. §-a rögzíti. 
(2) Egyházi jogszabályokban meghatározott rendben kell a kifizetéseket teljesíteni. 

background image

 
7. § 

(1) Az országos irodát az országos irodaigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, illet-

ve egyházi testületek és intézmények, valamint állami testületek, hatóságok és bíróságok előtt. 

(2) Az országos irodaigazgató önálló képviseleti joggal rendelkezik a püspökök és az országos felügyelő 
mellett az egyházi jogszabályok szerinti rendben.  
(3) Az országos egyház által fenntartott intézmények tekintetében erre irányuló határozattal átruházott ha-
táskörében eljár és képviseli a fenntartót, valamint munkáltatói jogkört gyakorol. Az intézményeket érintő 
fenntartói  hatáskörében  meghozott  döntésekről  –  legalább  az  adott  osztályvezető  útján  –  tájékoztatja  a 
fenntartói testületet. 
 
8. § 

(1) Az országos irodaigazgató felett a munkáltatói jogokat az országos presbitérium, illetve az or-

szágos presbitérium által meghatározott keretek között az országos elnökség gyakorolja. Az országos el-
nökség határozatában kijelölt tagjá(ai)t, e jogkör gyakorlására felhatalmazhatja. 
(2) Az országos irodaigazgató az országos iroda munkáját az állami és egyházi jogszabályokban foglaltak 
szerinti felelősséggel irányítja.   
(3)  Az  országos  irodaigazgató  a  jogviszonyát  meghatározó  törvény  szabályai  szerinti  felelősséggel 
tartozik kötelezettsége megszegéséért. 

 

II. fejezet 

Az országos iroda szervezeti felépítése 

 

9. § 

(1) Az országos irodaigazgató a munkáltatói joga gyakorlása során felügyeli és ellenőrzi, valamint 

irányítja  az  országos  iroda  valamennyi  osztályán,  munkacsoportjában  (a  továbbiakban:  osztály)  folyó 
munkát, az egyéb alkalmazottak tevékenységét. 
(2) Az osztályok, valamint valamennyi alkalmazott az országos iroda igazgatójának – e szabályrendelet-
ben meghatározott - beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
(3) Az országos iroda osztályai: 

a) gazdasági osztály, 
b) diakóniai osztály, 
c) építési, ingatlanügyi és műemléki osztály, 
d) gyülekezeti és missziói osztály, 
e) jogi és testületi osztály, 
f) ökumenikus és külügyi osztály 
g) nevelési és oktatási osztály, 
h) pályázati és fejlesztési osztály. 

(4) Az országos iroda egyéb, nem osztály és munkaági feladatait ellátók: 

a) titkárság, 
b) humán referens, 
c) gépjármű referens, 
d) informatikai munkacsoport, 
e) gondnokság, 
f) kommunikációs munkacsoport

 

(5) Az egyház önkormányzati és  egyéb testületeinek  -  a technikai  feltételek biztosításával

 

-  az

 

országos 

irodához rendelt egyéb szervezeti egység: belső ellenőr. 
 

III. fejezet 

Az országos iroda osztályai 

 

Gazdasági osztály 

10. §  (1) A gazdasági osztály feladata az egyház gazdálkodása eredményességének, likviditásának, gaz-
daságosságának és törvényességének biztosítása. E feladatkörén belül biztosítja az egyházi vagyon ren-
deltetésszerű felhasználását, a költségek és bevételek szabályozott és ellenőrzött alakítását, pénz és hitel-
gazdálkodással a pénzügyi egyensúly megteremtését, valamint az egységes ügyviteli rendszer működteté-
sét. Ennek biztosításához szükségesen közreműködik az országos szabályrendeletek megalkotásában, az 

background image

egyházi törvényekben rögzített szabályzatok kidolgozásában, a gazdasági  folyamatokat kiszolgáló rend-
szerek kialakításában, fejlesztésében. 
(2) E feladatkörén belül: 

a) ellátja az egységes ügyviteli rendszer és egyéb – a gazdasági folyamatokat kiszolgáló rendszerek - 
működtetését;  
b) közreműködik az egyház költségvetésének és beszámolójának előkészítésében; 
c)  kapcsolatot  tart  az  illetékes  pénzügyi-gazdasági  állami  szervekkel,  hatóságokkal,  valamint  adózási 
szakkérdésekben segítséget nyújt bármely szintű egyházi önkormányzati testületnek, intézménynek; 
d)  együttműködik  az  országos  gazdasági  bizottsággal,  valamint  részt  vesz  a  bizottsági  ülések 
előkészítésében a jogi és testületi osztály bevonásával; 
e) részt vesz a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bevételeinek nyilvántartásában, felosztásában, a kifize-
tések teljesítésében, nyilvántartásában, 
f) az egyházi személyek sajátos jogállásához kapcsolódóan ellátja a nyugdíjügyekkel kapcsolatos fela-
datokat;  
h)  kezeli  a  kistelepülési  illetménypótlék,  a  közgyűjteményi  támogatás,  valamint  az  állami  hit-  és  er-
kölcstan oktatáshoz, gyülekezeti hitoktatáshoz kapcsolódó állami forrásokat. 
 

11. §  (1) Az egységes ügyviteli rendszer működtetése keretében a gazdasági osztály: 

a) az állami és egyházi törvényekkel összhangban elkészíti az országos egyház beszámolójának sajátos 
rendszerét, 
b) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a számlatükröt, az egyház nyilvántartásában alkalmazott tevé-
kenység- és intézménykódokat, 
c) részt vesz az egységes ügyviteli rendszer fejlesztésében, oktatásának megszervezésében, 
d)  segíti  a  rendszert  felhasználók  tevékenységét  tájékoztatással,  eseti  segítségnyújtással  (helpdesk 
szolgálat fenntartása, működtetése) 

(2) A helpdesk szolgálat keretében a gazdasági osztály kijelölt munkavállalójának feladata különösen is 
az integrált ügyviteli rendszerben felmerülő felhasználói problémák elhárításának megszervezése,  a fel-
használói kérdések megválaszolása. 
(3) Az gazdasági osztály nyilvántartja és irattározza az egyház által megkötött szerződéseket. 
 
12. §  (1)  A  gazdasági  osztály  közreműködik  az  egyház  költségvetésének  előkészítése  és  megvalósítása 
során az alábbiakban: 

a) javaslatot tesz a költségvetés szerkezeti felépítésére,  
b) javaslatot tesz a beszámoló elkészítésének rendjére, szerkezetére, 
c) a jóváhagyott költségvetési formának megfelelően begyűjti és a döntéshozatal számára előkészíti a 
költségvetés adatait, melyekről adatot szolgáltat az országos gazdasági bizottság és egyéb egyházi ön-
kormányzati testületek részére, 
d) ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatot (kötelezettségvállalást megelőzően a szerződések, számla-
kifizetések stb. esetében), 
e) folyamatos tájékoztatást ad a költségkeretek javára és/vagy terhére elszámolt összegekről a szakmai 
ellenjegyzők részére. 

(2) A gazdasági osztály közreműködik az egyház beszámolójának elkészítésében, melynek keretei között: 

a) folyamatosan vezeti az egyházi vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök) nyilvántartását, rögzíti 
a vagyonban bekövetkezett változásokat, 
b) előkészíti a vagyontárgyak leltározását, feldolgozza a leltárbizonylatokat, kimutatja és elszámolja a 
leltáreltéréseket, 
c) kezeli az egyház pénzkészletét, befektetéseit és hitelállományát (bankszámlák, forint és valutapénz-
tárak, befektetési számlák, hitelszámlák), folyamatosan vezeti ezek nyilvántartását, ellátja a pénzesz-
közökkel kapcsolatos leltározási kötelezettséget, 
d) gondoskodik a szerződéses követelések számlázásáról, behajtásáról, azok nyilvántartásának vezeté-
séről, leltározásáról, 
e) vezeti az egyéb követelések nyilvántartását, gondoskodik azok behajtásáról, leltározásáról, 
f)  gondoskodik  a  szerződéses  kötelezettségek  bizonylatainak  befogadásáról,  nyilvántartásáról,  határ-
időben történő kiegyenlítéséről, nyilvántartásainak vezetéséről, leltározásáról, 

background image

g) vezeti az egyéb kötelezettségek nyilvántartását, gondoskodik azok kiegyenlítéséről, leltározásáról, 
h) elkészíti az egyház adóbevallásait, gondoskodik az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, fizetési és leltá-
rozási kötelezettség teljesítéséről, 
i) vezeti az egyház előzőekben fel nem sorolt eszközállományának és forrásainak nyilvántartását, gon-
doskodik az abban bekövetkezett változások bizonylatainak kezeléséről,  feldolgozásáról, leltározásá-
ról. 

 

13. §  A kapcsolattartási feladatai keretében a gazdasági osztály: 

a) elkészíti az egyház adatszolgáltatásait az állami szervek felé, 
b)  gazdasági  körlevélben  általános  tájékoztatást  nyújt  a  gazdasági  törvények  változásáról,  az  ahhoz 
kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtásáról az egyházi testületek részére, 
c) az egyházközségek és egyházmegyék gazdasági referenseinek szakmai konzultációt szervez, 

 
14. §  A gazdasági osztály országos bizottsággal való együttműködése keretében:  

a)  előterjesztést  készít  a  gazdasági  bizottság  részére,  illetve  közreműködik  az  országos  bizottságok 
gazdasági kérdésekről szóló előterjesztései elkészítésében, 
b) nyilvántartja a gazdasági tárgyú határozatokat, nyomon követi azok teljesítését, ezekről tájékoztatást 
ad a gazdasági bizottság részére. 

 
15. §  A gazdasági osztály a nyugdíjügyekkel kapcsolatosan: 

a) előkészíti és felügyeli az egyházi személyek nyugdíjjárulék bevallási nyomtatványait, 
b) a bevallott járulékokról nyilvántartást vezet, behajtja az abból eredő követeléseket, 
c) határozathozatalra előkészíti, és határozat alapján folyósítja a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap ellátásait, 
d) gondoskodik a  Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap adminisztrációjának kezeléséről, annak 
alakulásáról adatot szolgáltat. 

 
16. §  A gazdasági osztály feladata továbbá: 

a) gondoskodik a kistelepülési támogatások, valamint a működési támogatások kifizetéséről, nyilván-
tartásáról, elszámolásáról, valamint kezeli a lejárt határidejű tartozásokat, azok behajtását. 
b) részt vesz a lelkészi és hitoktatási életpályamodell pénzügyi tervezésében és kezeli az életpályamo-
dellhez kapcsolódó bevallásokat, kifizetéseket és elszámolásokat; 
c) kezeli a gyülekezetplántálással kapcsolatos pénzügyi feladatokat; 
d) a pályázatok lezárulta, illetőleg az ezzel kapcsolatos szerződés visszafizetési határideje után a tarto-
zások rendezése. 

Diakóniai osztály 

17. §  (1) A diakóniai osztály koordinálja, szervezi az országos egyház és az egyház önkormányzati tes-
tületei által alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működését. Figyelemmel kíséri az egyház 
által folytatott evangélikus diakóniai szolgálatot az intézményekben, ajánlásokat ad ki, illetve támogatja, 
ellenőrzi az intézmények szakmai és törvényes működésének jogszerűségét. 
(2)  A  diakóniai  osztály  előkészíti  és  segíti  az  országos  diakóniai  bizottság  munkáját  a  jogi  és  testületi 
osztály bevonásával. 
(3) A diakóniai osztály feladatai különösen: 

a)  közreműködik  evangélikus  diakóniai  intézmény  létrehozásában,  fejlesztésében,  átszervezésében, 
megszüntetésében; 
b) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlását; 
c) felügyeli valamennyi intézmény és szervezet szakmai tevékenységének törvényes működését, illetve 
támogatást,  szolgáltatást  nyújt,  képzést  szervez  a  diakóniai  intézmények  részére  a  világi  és  egyházi 
jogszabályoknak való megfelelő működés elősegítése érdekében; 
d)  ellenőrzéseket  folytat  az  evangélikus  fenntartású  intézményekben,  valamint  szakmai  felügyeletet 
gyakorol valamennyi evangélikus diakóniai intézményben; 
e) elvégzi az országos fenntartású intézmények számára az állami támogatás igénylését, szükség esetén 
annak módosítását, az elszámolásban közreműködik, szorosan együttműködik a könyvvizsgálatot vég-

background image

zőkkel. Az állami támogatás, pályázati támogatás igénylés, módosítás, elszámolás ügyekben szorosan 
együttműködik az országos iroda gazdasági osztályával; 
f) a pályázat alapján finanszírozott szolgáltatások esetében a pályázatok rögzítésében, szerződéskötés 
előkészítésében,  a  pályázatok  elszámolásában  közreműködik;  illetve  az  utalás,  számlázás  ügyekben 
szorosan együttműködik az országos iroda illetékes osztályaival; 
g) naprakész nyilvántartást vezet az országos egyház fenntartásában működő intézményekről, azok jo-
gi viszonyairól, az állami jogszabályokban meghatározott jelentéstételi kötelezettségnek eleget tesz; 
h) a diakóniai intézmények számára összeállítja és gondozza a szakmai anyagokat, információt bizto-
sít; 
i) közreműködik a diakóniai munkatársak képzésében, elősegíti a felekezetközi és - együttműködve az 
ökumenikus és külügyi osztállyal nemzetközi diakóniai munkát; 
j) kapcsolatot tart az evangélikus diakónia intézményeivel, közösségeivel, valamint az illetékes állami 
szervezetekkel, hatóságokkal; a történelmi egyházak területileg illetékes munkatársaival; 
k) megszervezi  a  Diakóniai Konferenciát,  valamint a tervezett éves  programban szereplő  képzéseket, 
továbbképzéseket;  
l) szervezi és előkészíti a diakóniai intézmények munkatársai, önkéntesei, a diakóniai lelkészi munka-
közösség, a szolgálat iránt érdeklődők részére a spirituális, és szakmai alkalmakat; 
m)  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének,  és  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló  1/2010.  (II.  4.)  országos 
szabályrendelet alapján a diakóniai tartalékalappal kapcsolatos ügyintézés szoros együttműködésben a 
gazdasági osztállyal. 

 
18. §  A diakóniai osztály irányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az Evangélikus Módszertan felett. 
A Módszertan mindenkori vezetője a diakóniai osztállyal közösen tervezi meg az éves programot, beszá-
mol az diakóniai osztály vezetőjének, az egyes tevékenységek megvalósítása során szorosan együttműkö-
dik, egyeztet a módszertani támogatás, ellenőrzés megvalósulásáról. 
 

Építési, ingatlanügyi és műemléki osztály 

19. §  (1) Az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály:  

a) közreműködik az országos  egyház építkezéspolitikai  koncepciójának kidolgozásában, figyelemmel 
kíséri  az  egyház  tulajdonában  álló  épületek  műszaki  állapotát,  és  kezdeményezi,  megteszi  az  állag-
megóváshoz  és  szinten  tartáshoz  szükséges  intézkedéseket,  valamint  ellátja  a  műemlékvédelemmel 
összefüggő feladatokat.  
b) felméri az országos egyház tulajdonában lévő ingatlanokat, ehhez a megfelelő dokumentációkat be-
szerzi, archiválásra előkészíti, valamint követi az egyházi tulajdonú ingatlanok közműszerződéseinek 
megkötését, ellenőrzi a díjak és egyéb terhek kiegyenlítését. 
c) közreműködik az országos egyház ingatlanvagyonának megállapításában, az ingatlanleltár elkészíté-
sében. 
d) feladatkörébe tartozik az egyházi kárpótlási ügyek intézése, az ingatlan-kártalanítások felügyelete. 
e)  az  intézmények  alapításakor  és  működése  során  segítséget  nyújt  az  ingatlanok  ingatlan-
nyilvántartási  ügyeinek  intézésében.  Az  intézményi  ingatlanok  tulajdonjogi  állapotáról  és  adatairól 
nyilvántartást vezet. Elősegíti az intézmények felújítási és korszerűsítési programjának tervezését, ese-
tenként együttműködve az Evangélikus Fejlesztési Irodával. 
f) az  egyházkormányzati szintek illetékes testületeivel, munkaági bizottságaival  együttműködve  részt 
vesz  az  építésügyi  célra  felhasználható  állami  támogatások  pályázati  elosztásában,  valamint 
szakvéleményével  segíti  az  egyház,  és  egyházközségei  által  alapított  és  fenntartott  intézmények 
alapításával,  fenntartásával  és  működtetésével  kapcsolatos  építési  jellegű  feladatok  szakszerű 
megvalósítását. 
g) az építési osztály az építési beruházások rendjéről szóló 2/2007. (VII. 17.) országos szabályrendelet 
(a  továbbiakban:  beruházási  szabályrendelet)  szerint,  az  országos  irodába  érkező  támogatási 
kérelmeket előkészíti a tervbírálathoz, majd a bírálatot követően a kérelmeket továbbítja a gazdasági 
osztály felé a bizottság véleményével együtt. 
h) előkészíti és segíti az országos építési- és ingatlanügyi bizottság munkáját a jogi és testületi osztály 
bevonásával. 

background image

 
20. §  (1) Az osztályvezető kiemelt feladatai közé tartozik az országos egyház tulajdonában, kezelésében 
lévő  ingatlanok  felmérése,  az  országos  egyház  által  végzett  építkezések  szakmai  felügyelete,  valamint 
személyes és tevékeny részvétel az egyházközségek részéről írásban bejelentett helyszíni szemle, tanács-
adás és konzultáció során. 
(2) Az osztályvezető az országos iroda képviselőjeként eljár az országos egyház által megrendelt tervezé-
si, építési és műszaki ellenőrzési munkálatok során, közreműködik a szakirányú szerződések megkötésé-
ben. 
(3) Az osztályvezető - az országos iroda igazgatójának erre irányuló feladatkijelölése és utasítása alapján 
- egyéb egyházi építési-szakértői feladatot is ellát. 
 

Gyülekezeti és missziói osztály 

21. §  (1) A gyülekezeti és missziói osztály egyházközségekkel kapcsolatos feladatkörében: 

a) kapcsolatot tart lelkészekkel, gyülekezetekkel, tanácsadással segíti a gyülekezetszervezési, jogi, ad-
minisztrációs, stb feladataik ellátását, 
b) segíti és támogatja a gyülekezeti élet, a gyülekezetekben folyó lelkészi, illetve munkatársi szolgála-
tot kiadványokkal, módszertannal, segítségnyújtással, pályázatokkal, meghívható projektekkel, 
c) összegyűjti,  rendszerezi,  és megoldási javaslatokat  dolgoz ki  az egyházközségek  felől érkező igé-
nyekre vonatkozóan, 
d) támogatja a lelkészi szolgálat hátterét, 
e) képzések, tanfolyamokat szervez, 
f)  közreműködik  a  Hittan  Stratégiai  Munkacsoport  tevékenységében,  koordinálja  a  hitoktatói  életpá-
lyamodell működését, részt vesz az evangélikus hitoktatási rendszer adminisztrációjában és továbbfej-
lesztésében, 
g) koordinálja az országos iroda hangosítási és könnyűzenei szolgáltatását, 
h) koordinálja a lelkészi életpályamodell működését, gyűjti és nyilvántartja az ehhez szükséges adato-
kat, részt vesz az életpályamodell továbbfejlesztésében. 

(2) A gyülekezeti és missziói osztály missziói szolgálatokkal kapcsolatos feladatkörében: 

a) koordinálja és szupervízióval, esetmegbeszéléssel, valamint az adminisztrációs háttér biztosításával 
segíti az egyetemi és a kórházlelkészek szolgálatát, 
b) az adminisztrációs háttér biztosításával segíti a női-, reptéri-, cigány- és börtönmissziói szolgálatot, 
c)  közreműködik  az  egyházi  jelenlét  megvalósításában  az  egyház  által  stratégiailag  fontosan  jelölt, 
egyházon kívüli programokon, fesztiválokon.  

(3) A gyülekezeti és missziói osztály feladata és célja a gyermek- és ifjúsági munka területén, hogy egy-
házunkat megismertesse a jövő nemzedékkel, bővítse számukra a közösségi élmény átélésének lehetősé-
geit. Ennek érdekében:  

a) országos és regionális gyermek- és ifjúsági rendezvényeket, és táborokat szervez, gyermek- és ifjú-
sági  programokat  indít  és felügyel.  Kapcsolatot tart, és szervező  munkáját  összehangolja  az egyház-
kormányzati  szintekkel,  testületekkel,  valamint  az  egyház  és  az  egyházközségek  által  fenntartott  in-
tézményekkel. 
b) javaslatot tesz gyermek és ifjúsági kiadványok létrehozására, közreműködik azok létrehozásában,  
c) aktívan részt vesz az egyház gyermek- és ifjúság-politikájának, irányelveinek kidolgozásában, 
d) évente meghatározza a gyermek és ifjúsági pályázat alapelveit és előkészíti a pályázatot elbíráló bi-
zottság munkáját.  

(3a) A  gyülekezeti és  missziói  osztály feladata  és célja, hogy egyházunkban a teremtett világ  értékeivel 
felelősséggel  bánó  magatartást  képviselje,  a  teremtésvédelem  terén  végzett  egyházi  munkát  összefogja, 
támogassa, elismertté tegye és terjessze. Ennek érdekében: 
a) biztosítja a teremtésvédelmi munkaág működését és adminisztrációs hátterét, 
b) működési és adminisztratív keretet biztosít az egyház különböző szervezeti egységeit összefogó Mű-
veld és őrizd Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) programnak.  
(4)  A  gyülekezeti  és  missziói  osztály  együttműködik  a  gyermek-  és  ifjúsági  bizottsággal,  a  missziói  és 
evangélizációs bizottsággal, valamint az egyházzenei bizottsággal. Az együttműködés jellegét az osztály 
vezetője  és  az  egyes  bizottságok  elnökei  egymással  egyeztetve  alakítják  ki  a  jogi  és  testületi  osztály 
bevonásával. 

background image

 

Jogi és testületi osztály 

22. §  (1) A jogi és testületi osztályon jogtanácsos feladata az országos egyház által megkötendő – az or-
szágos irodaigazgató által meghatározott – szerződések véleményezése, szükség szerint megszerkesztése 
és ellenjegyzése, tanácsadás, valamint az egyházi testületek határozatainak előkészítésében és végrehajtá-
sában való közreműködés, jogi véleményezés és okiratszerkesztés. 
(2)  A  jogtanácsos  feladata  országos  egyház  jogi  képviseletének  ellátása  harmadik  személlyel  szemben, 
peres és nem peres eljárásban azzal, hogy az egyházi jogi személyiséggel rendelkező egyházközségek és 
egyházmegyék, valamint intézmények esetében külön megbízás alapján végezhető jogi tevékenység. 
(3)  A  jogtanácsos  erre  vonatkozó  írásbeli  megállapodás  alapján  az  egyházi  törvények  és  jogszabályok 
jogszabályalkotó munkájában való részvétel, és ezzel egyidejűleg az országos iroda álláspontjának érvé-
nyesítése. 
(4) A jogtanácsos feladata országos irodaigazgató által igényelt jogi iránymutatások megadása, valamint 
segítséget nyújt az országos iroda szakmailag illetékes osztályainak testületi döntéshozást igénylő ügyei-
ben, és jogszabály-alkalmazási, -értelmezési kérdéseiben. 

 

23. §  (1) A jogi és testületi osztály feladata a zsinat, az országos presbitérium, az országos elnökség, va-
lamint  az  országos  munkaági  és  zsinati  bizottságok  döntés-előkészítési,  döntéshozatali,  döntés-
végrehajtási tevékenységével összefüggő szervező és ügyviteli feladatok ellátása, támogatása.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint információs és adatszolgáltatási segítséget nyújt az or-
szágos testületek ülései, ülésszakai előkészítéséhez és megtartásához, ügyintézéséhez, munkájához. 
(3) A jogi és testületi osztály gondoskodik az országos testületek jegyzőkönyveinek elkészítéséről és azok 
mellékleteinek megőrzéséről és irattározásáról. 
 
24. §  (1) A jogi és testületi osztály közreműködik az egyház hivatalos lapjában megjelentetendő anya-
gok összegyűjtésében és a kiadóhoz való továbbításában. 
(2) A  jogi  és  testületi osztály  segíti  a meghozott törvények, határozatok  és  valamennyi  egyházi  testületi 
döntés nyilvánosságra kerülését és annak indokolását az azt meghozóval való egyeztetést követően. 
(3) A jogi és testületi osztály  ellátja az egyházi bíróság és az országos számvevőszék, valamint a jogér-
telmező testület és az országos ügyész adminisztrációs feladatait. 
 
25. §  (1) A jogi  és testületi osztály nyilvántartást vezet a belső  egyházi  jogi  személyekről. Kiállítja  és 
nyilvántartja a jogi személyiségi igazolásokat. 
(2) A jogi és testületi osztály ellátja az egyházi támogatásból működő – állami normatívában nem része-
sülő - egyházi intézmények fenntartói adminisztrációs feladatait, segíti a fenntartói információs- és kom-
munikációs feladatokat. 
 
26. §  A  jogi  és  testületi  osztály  munkáját  az  országos  irodaigazgató  felügyeli  azzal,  hogy  a  zsinati  el-
nökség, valamint az elnök-püspök és az országos felügyelő, a zsinat, az országos presbitérium hatásköré-
be tartozó feladatok vonatkozásában feladat-meghatározási és beszámoltatási jogot gyakorol. 
 

Ökumenikus és külügyi osztály 

27. §  (1) Az ökumenikus és külügyi osztály fő célkitűzése az egyház bel- és külkapcsolatainak elősegí-
tése,  valamint  a  külföld  egyházakkal,  azok  szervezeteivel,  a  testvéregyházakkal,  nemzetközi  egyházi 
szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő folyamatos együttműködés. Ennek érdekében 

a)  teljeskörűen  szervezi  és  rendezi  az  egyházi  személyek  és  alkalmazottak  egyházi  érdekből  történő 
be- és kiutaztatását beleértve a külföldi konferenciák meghirdetését is; 
b) szervezi és elősegíti külföldi egyházi csoportok Magyarországra történő látogatását; 
c)  támogatja  az  egyházközségeket,  intézményeket  és  az  országos  iroda  osztályait  az  idegen  nyelvű 
kommunikáció során, beleértve a fordításokat is; 
d) elősegíti és koordinálja a testvérgyülekezeti hálózat működését; 
e)  figyeli  a  külföldi  partnerek  (pl.  Gustav-Adolf-Werk,  Martin-Luther-Bund,  LWB/DNK,  LVSZ, 
ELCA, Bajor Egyház stb.) által kiírt pályázatokat, segíti az egyházközségeket, intézményeket és az or-
szágos iroda osztályait az idegen nyelvű pályázatírásban, lebonyolításban és elszámolásban; 

background image

f) kiírja és pályáztatja az ösztöndíj-ügyeket, segíti az ösztöndíj bizottság munkáját, szervezi az ösztön-
díjasok felkészülését és utaztatását, kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, valamint bekéri és továbbítja 
a beszámolókat; 
g) konferenciákat és találkozókat szervez külföldi partnerek bevonásával;  
h)  szemlézi  a  partneregyházak  és  szervezetek  sajtóját  és  együttműködik  az  Evangélikus  Információs 
Szolgálattal az egyház honlapján található idegen nyelvű tartalmak létrehozásában; 
(i) képviseli az egyházat külföldi konferenciákon és rendezvényeken  
j) koordinálja a külhoni magyar evangélikus gyülekezetekkel  történő kapcsolattartást és segíti a Ma-
gyar Evangélikus Tanácskozó Testület munkáját; 
k) koordinálja az ökumenikus partnerekkel és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával va-
ló együttműködést. 

 

Nevelési és oktatási osztály 

28. §  (1) A nevelési és oktatási osztály közreműködik az egyház és az egyházközségek által fenntartott 
köznevelési és szakképző intézmények működtetésével és fenntartásával kapcsolatos az állami és egyházi 
jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásában. Ennek keretén belül felügyeli, koordinálja, el-
lenőrzi,  és  támogatja  az  országos  és  egyházközségi  fenntartású  köznevelési  és  szakképző  intézmények 
törvényes működését.  
(2)  Közreműködik  a  fenntartói  testület  és  a  szakbizottságok  fenntartói  munkájához  szükséges  döntések 
előkészítésében  és  végrehajtásában.  Ennek  érdekében  együttműködik  a  jogi  és  testületi  osztállyal; 
közreműködik az országos nevelési-oktatási, a gazdasági és az építési- és ingatlanügyi bizottság üléseinek 
előkészítésében, szükség szerint részt vesz azokon. Előkészítő munkája során folyamatosan tájékoztatja 
az országos iroda igazgatóját, szükség esetén szakértőket von be.  
(3) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, valamint a gazdál-
kodással kapcsolatos feladatok szakmai és törvényes végrehajtását.  
(4) A nevelési és oktatási osztály éves munkatervében a tanév rendjéhez igazodva, az országos irodaigaz-
gató jóváhagyása mellett határozza meg munkáját.  
(5) A nevelési és oktatási osztály az országos irodaigazgató által meghatározott keretek között részt vesz 
az állami és egyházi jogszabályalkotás folyamataiban, elősegíti az evangélikus oktatáspolitika létrehozá-
sát  és  érvényre  juttatását,  az  intézmények  nevelési  alapját  képző  evangélikus-keresztyén  szellemiség 
megvalósítását. 
(6) Kezdeményezi egyházi jogszabályok megalkotását és módosítását. 
 
29. §  (1) A nevelési és oktatási osztály a tájékoztatási kötelezettsége vonatkozásában: 

a) a törvényes működés biztosítása érdekében a jogszabályi hátteret, annak változásait figyelemmel kí-
séri,  és  ezekről  tájékoztatást  nyújt  a  fenntartói  testület,  a  nevelési-oktatási  bizottság,  valamint  az  in-
tézmények felé, 
b) a tanév rendjéhez igazodva intézményvezetői értekezletet szervez, 
c) közreműködik szakmai kiadványok létrehozásában, 
d) naprakész nyilvántartást vezet az egyház fenntartásában működő intézmények köznevelési informá-
ciós rendszerében szereplő adatokról, irattározza az intézmények alapdokumentumait, 
e) ellenőrzi és figyelemmel kíséri az intézmények közzétételi kötelezettségének megtörténtét. 

(2) A nevelési és oktatási osztály az intézményfenntartói jogok vonatkozásában: 

a) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlását, 
b) közreműködik köznevelési és szakképző intézmény létrehozásában, átszervezésében, megszünteté-
sében; intézmények feladatellátási körének módosításában, az intézmények nevének megállapításában, 
c) ellenőrzi, alátámasztja a fenntartói nyilatkozatok kiadásának okát, és dokumentálja azt, 
d) másodfokon elbírálja az országos fenntartású köznevelési és szakképző intézményekben hozott dön-
tésekkel  kapcsolatos  kérelmeket  és  fellebbezéseket;  szakmai  támogatást  nyújt  a  gyülekezeti  fenntar-
tóknak  a  köznevelési  és szakképző  intézményekben  hozott  döntésekkel  kapcsolatos  kérelmek  és  fel-
lebbezések elbírálásában, 
e) a fenntartói testület munkáltatói jogának gyakorlásához nyilvántartja az intézményvezetők személyi 
anyagait,  szerződéseit,  átsorolásait  és  a  szabadságolás  rendjét,  szükség  esetén  előkészíti  a  fenntartó 

background image

munkáltatói döntéseit, illetve ebben a tekintetben is szakmai támogatást nyújt az intézményt fenntartó 
egyházközségeknek. 

(3) A nevelési és oktatási osztály az intézmények beruházásaival és gazdálkodásával kapcsolatosan: 

a) szakértők bevonásával ellenőrzi az intézmények feladatellátásához szükséges szabályzatok meglétét, 
b) ellenőrzi és közreműködik az intézmények infrastruktúrájának, eszközállományának biztosításában, 
ellenőrzi  az  intézmények  feladatellátásához  szükséges  alkalmazotti  létszámnak  és  az  alkalmazottak 
foglalkoztatásának törvényességét, 
c) elősegíti az intézmények felújítási és korszerűsítési programjának tervezését, ebben együttműködik 
az építési, ingatlanügyi és műemléki osztállyal, 
d)  felügyeli  és  ellenőrzi  az  intézmények  működéséhez  szükséges  pénzeszközök,  mint  központi  költ-
ségvetési, pályázatok, támogatások, saját források rendelkezésre állását és azok törvényes felhasználá-
sát, ebben szorosan együttműködik a gazdasági osztállyal, 
e) előkészíti az éves költségvetésekkel és beszámolókkal kapcsolatos fenntartói döntést, 
f)  nyilvántartja,  dokumentálja  az  éves  intézményi  költségvetéseket  és  beszámolókat,  normatíva  fel-
használást, segíti a könyvvizsgáló munkáját, 
g) segíti az intézmények egységes számviteli és könyvelési tevékenységét, 
h) ellenőrzi a normatíva igénylések jogosságát, és azt dokumentálja, 
i)  a  normatíva-igénylések  és  -elszámolások  kiadmányozását  országos  iroda  igazgatójával  együttesen 
végzi az osztályvezető, 
j) adatot szolgáltat, és közreműködik az állami ellenőrzésekben, 
k) az intézmények pályázataihoz - a pályázati és fejlesztési osztállyal együttműködve - szakvéleményt 
készít, 
l) gondoskodik az oktatási tartalékalapról rendelkező országos szabályrendeletben foglaltak végrehaj-
tásáról. 

(4) A nevelési és oktatási osztály az intézmények szakmai tevékenysége és az azokra vonatkozó ellenőr-

zési feladatkörében:  
a) felügyeli valamennyi intézmény szakmai tevékenységének törvényes működését, 
b) szakértők bevonásával ellenőrzi az intézmények alapdokumentumait, azokról nyilvántartást vezet, 
c) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a KIR,  KIFIR és SZIR  rendszer használatát, elősegíti  az egységes 
tanügyi dokumentáció meglétét, 
d) előkészíti az engedélyezett csoportok, osztályok számának meghatározásához szükséges fenntartói 
döntést,  
e) felügyeli az intézmények felvételi és érettségi rendjét, 
f) intézményi értékelő rendszert működtet, melynek keretein belül 5 évente értékeli az intézmény pe-
dagógiai és szakmai programjában, foglalkoztatási programjában meghatározott feladatok végrehajtá-
sát;  az  intézmény  működésének  a  törvényi  előírások  és  az  szmsz  szerinti  megfelelőségét,  valamint 
gazdálkodása, pénzügyi és számvitelei rendjének helyességét, 
g)  meghatározza  az  intézményvezetők  teljesítményértékelésének  rendjét,  és  szakértők  bevonásával  2 
évente elvégzi az intézményvezetők teljesítményértékelését. 

(5) A nevelési és oktatási osztály a kapcsolattartási kötelezettsége vonatkozásában: 

a) a fenntartó tájékoztatása mellett kapcsolatot tart és együttműködik a megyei, fővárosi és egyéb ható-
ságokkal, kormányhivatalokkal, és az Oktatási Hivatallal, valamint a MÁK illetékes szerveivel, 
b) kapcsolatot tart, együttműködik és nyilvántartást vezet az igazgatótanácsokról és iskolalelkészekről, 
valamint az intézményrendszerben dolgozó hitoktatókról. 
c) figyelemmel kíséri a hittanoktatást, melynek keretében együttműködik az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemmel és a társegyházakkal, 
d)  a  külföldi  partnerkapcsolatok  létrehozásában,  működtetésében  tevékeny  szerepet  vállal  együttmű-
ködve az ökumenikus és külügyi osztállyal, figyelmet fordít a partnerkapcsolatok ápolására – ezen be-
lül elősegíti és támogatja az azonos feladatot ellátó intézmények szakmai kommunikációját,  
e) figyelemmel kíséri a felsőoktatást, köznevelést és szakképzést érintő változásokat, 
f) támogatja az egyházközségek, intézmények, lelkészek közötti kommunikációt,  
g) figyeli a médiának az oktatással és az egyházi, illetve evangélikus intézményekkel kapcsolatos hír-
adásait, azokhoz felkérésre és az országos iroda igazgatójának tudomása és jóváhagyása mellett adatot 
és információt szolgáltat. 

background image

 

Pályázati és fejlesztési osztály 

30. §  (1)  A  pályázati  és  fejlesztési  osztály  feladata  az  egyház  külső  pályázati  és  egyéb  fejlesztésekkel 
kapcsolatos feladatainak ellátása, koordinálása. 
(2) A pályázati és fejlesztési osztály feladata ellátása során az egyház pályázati rendszeréről szóló 2/2015. 
(III. 27.) országos szabályrendelet (a továbbiakban: pályázati szabályrendelet) szerinti, az országos iroda 
hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel, a garanciavállalás, az ön-
rész, az előkészítési és az előfinanszírozási támogatások igénylésével kapcsolatban közreműködik: 

a)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  elektronikus  igénylési  és  ellenőrzési  rendszer 
(palyazat.lutheran.hu) kereteinek kidolgozásában, 
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgozásában, 

c)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  támogatásban  részesülő  pályázatok  megvalósításával  kapcsolatos 
ellenőrzési  feladatok  bonyolításában,  valamint  az  elszámolásokban  a  támogatott  pályázat  lezárultáig, 
vagy a támogatási szerződés szerinti visszafizetési határidőig az gazdasági osztállyal együttműködve. 

 

d) a pályázati munkacsoport munkájának koordinálásában. 

(3) Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályázati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszü-
letésének és kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segítése tanácsadással, melynek kere-
tében közreműködik: 

a)  a  kiírt  és  tervezett  pályázatokkal  kapcsolatban  naprakész  információk  nyújtásában  a 
palyazat.lutheran.hu honlapon keresztül, 
b) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, képzések szervezésében, 
c) az egyházvezetés és az országos iroda tájékoztatásában az aktuális pályázati történésekről, a benyúj-
tott és nyertes pályázatokról, az elkövetkező pályázati, forrásteremtési lehetőségekről, folyamatokról. 

(4) A pályázati és fejlesztési osztály ellátja az egyház által (önállóan vagy fenntartóként) bonyolított pro-
jektekkel  kapcsolatos  feladatokat.  Az  építési  beruházások  esetében  együttműködik  az  építési,  ingatlan-
ügyi és műemléki osztállyal, figyelembe véve az országos építési és ingatlanügyi bizottság véleményét, 
ajánlásait. 
(5) Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek azonosításában, feladata a projekttervek elké-
szítésének és a megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás. 
(6) Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakításában. 
(7) Együttműködik az Evangélikus Fejlesztési Irodával. 
 

IV. fejezet 

Az országos iroda egyéb, nem osztály- és munkaági feladatait ellátók 

 

Titkárság 

31. §  (1) A titkárság az országos iroda igazgatóját az országos irodát érintő feladatkörének ellátásában 
segíti, közreműködik az országos iroda ügyviteli, adminisztratív kötelezettségeinek ellátásában az orszá-
gos irodaigazgató utasításainak megfelelően, így különösen is: 

a) előkészíti, közreműködik az igazgatói kapcsolattartás, levelezés bonyolításában,  
b) elősegíti az országos irodai információs anyagok, különös tekintettel a körlevelek, utasítások és tá-
jékoztatók irodán belüli rendelkezésre állását, 
b) segítséget nyújt az országos irodaigazgatónak a munkatársi, valamint az osztályvezetői értekezletek 
előkészítésében, koordinálásában. 
c)  az  egyház  országos  szintű,  egyházi  adminisztratív  nyilvántartásainak  naprakész  állapotú  vezetését 
elősegíti. 

(2) Érkezteti és az országos iroda igazgatójának szignálásra átadja az erre kijelölt munkavállaló (központi 
iktató) közreműködésével az iratokat, valamint nyomon követi és nyilvántartja az ügyeket, ezekről infor-
mációt kér és ad, figyelemmel kíséri a határidők betartását. Az adott ügyek lezárását követően ugyancsak 
a titkárság feladatkörébe tartozik az irattározás. 
(3)  Feladatkörében  eljárva  biztosítja  az  iroda  működési  feltételeit,  a  készletgazdálkodással  összefüggő 
nyilvántartásokat vezeti, illetve gondoskodik a telefonhálózat, másológépek és egyéb irodai berendezések 
javíttatásáról. 

background image

(4) Figyelemmel kíséri az országos rendezvények, az országos egyház által meghirdetett pályázatok, ösz-
töndíjak nyilvántartását. 
(5) Feladatkörébe tartozik a lelkészigazolványok kérelemre történő kiadása és nyilvántartása, az erre vo-
natkozó szabályrendelet rendelkezései szerint. 
(6) Megszervezi az országos iroda alkalmazottainak üzemorvosi vizsgálatát. 
(7)  Gondoskodik  a  tűz-  és  balesetvédelmi  oktatás  megszervezéséről,  és  nyilvántartja  az  alkalmazottak 
részvételét az oktatáson. 
(8) Az országos  irodaigazgató által  meghatározott munkacsoportok és  kiemelt  jelentőségű ügyek  admi-
nisztrációját segít. 
 

Humánreferens 

32. §  (1) A humán referens feladata az országos irodán nyilvántartottakkal kapcsolatos humánpolitikai, 
munkaügyi, bérelszámolási és társadalombiztosítási ügyintézési feladatok végzése. Az egyházzal munka-
viszonyban,  szolgálati  jogviszonyban  állókról  egységes  munkaügyi  nyilvántartást  vezet,  kezeli  a  sze-
mélyzeti anyagokat különösen is képzettségről és korábbi jogviszonyokról szóló, a tanulmányi szerződé-
sekről és továbbképzésekről szóló nyilvántartásokat. 
(2) Feladata a munka-, szolgálati-, megbízási szerződések, és egyéb munkaügyi jogviszonyra irányuló és 
azok megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, szükség esetén jogtanácsossal való együtt-
működés, foglalkoztatási jogviszonyok tisztázása.  
(3) A keletkező és megszűnő biztosítási jogviszonyok tényét, alanyait az illetékes állami hatóság felé je-
lenti. Szerződésekkel kapcsolatos bérszámfejtési, bevallási és adatszolgáltatási feladatait a törvényekben 
előírt határidőre teljesíti. Kapcsolatot tart a társadalombiztosítási feladatok elvégzésére szerződött céggel, 
a társadalombiztosítási ellátások megállapítása és folyósítása érdekében. 
(4)  A  nyilvántartások  -  így  különösen  is  a  táppénzes  állományra,  rendes  és  rendkívüli  szabadságokra,  a 
szülési szabadságra stb. vonatkozó - naprakész vezetése és az azokhoz kapcsolódó feladatok végzése, ha-
táridők lejártának figyelemmel kísérése is a humán referens feladatkörébe tartozik, valamint munkavég-
zés zavartalan körülményeink megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, így a munkahelyi jelenlét 
dokumentálása. 
 

Gépjármű referens 

33. §  (1) A gépjármű referens vezeti az országos egyház tulajdonában lévő gépjárművek és az azokhoz 
kapcsolódó üzembentartói jogra és használati jogosultságra vonatkozó nyilvántartást, különösen is az or-
szágos irodai költséghellyel rendelkező gépjárművekre vonatkozót az irodai szabályzatnak megfelelően. 
(2)  Feladatkörében  eljárva  közreműködik  és  felügyeli  a  gépjármű  üzemanyag  és  egyéb  nyilvántartások, 
különösen is az országos irodai az országos irodai költséghellyel rendelkező gépjárművekre vonatkozóak 
megfelelő vezetését, illetve szervizelések megfelelő elvégzését. 
(3) Gondoskodik a gépjárművek biztosításának megkötéséről és fennállásáról. 

 

Informatikai munkacsoport 

34. §  (1) Az informatikai munkacsoport feladata az országos iroda hatáskörébe tartozó feladatok ellátá-
sához szükséges informatikai és számítógépes munkák elvégzése, a számítógépes hálózat működőképes-
ségének biztosítása. 
(2) Az informatikai munkacsoport ellátja az országos irodában a rendszergazda feladatait. 
(3)  Nyilvántartást  vezet  az  országos  iroda  informatikai  eszközeiről,  mely  nyilvántartásban  bekövetkező 
változásról haladéktalanul értesíti a gazdasági osztály leltárért felelős munkatársát. 
 

Gondnokság 

35. §  (1)  A  gondnokság  megszervezi,  illetve  ellátja  az  egyház  országos  irodaépületével  kapcsolatos 
gondnoki és takarítói feladatokat. 
(2) A gondnokság végzi az iroda működésével kapcsolatos eljárói teendőket (bank, posta stb.). valamint a 
karbantartásokat, illetve jelzi a karbantartó foglalkoztatásának szükségességét. 
(3) Az iroda épületének kulcsait és pótkulcsait nyilvántartja, gondozza. 
(4) A gondnokság felügyeli a portaszolgálat feladatellátását, az épületfelügyeleti rendszer (beléptető, tűz-
jelző és biztonsági rendszerek) működtetését.  

background image

(5) A gondnokság biztosítja a szükséges karbantartási és javítási feladatok elvégzését, felügyeli a karban-
tartási szerződéseket, igazolja a teljesített munkákat. 
 

Kommunikációs referens 

35/A. § 

A kommunikációs referens összehangolja, koordinálja az egyház médiakommunikációs te-

vékenységeit, amelyek magukban foglalják a belső, külső médiakommunikációt és a médiakommunikáci-
ós tevékenységet is végző egységek közötti koordinációt 
 
 

HARMADIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA ADMINISZTRÁCIÓJA, ÜGYKEZELÉSI- ÉS HELYETTESÍTÉSI 

RENDJE 

 
37. §  (1)  Az  országos  iroda  adminisztrációjának  intézése,  az  adott  ügyek  érintettek  általi  figyelemmel 
kísérése számítógépes iktatási programmal történik. 
(2) Az országos iroda minden munkatársa felelős a kiszignált ügyek nyilvántartásáért, az ügyek határidő-
ben történő elintézéséért.  
(3) Az országos iroda köteles a beérkezett iratokat,  megkereséseket 30 napon belül érdemben megvála-
szolni, illetve az illetékes testülethez, tisztségviselőkhöz, valamint intézményekhez 8 napon belül áttenni.  
 
38. §  (1) Az országos iroda és minden munkatársa feladata és kötelessége az országos egyház adatkeze-
lési szabályzatában írtak betartása.

 

(2) Minden egyházkormányzati testület, tisztségviselő és intézmény köteles az országos iroda adat- és in-
formációkérésének a megadott határidőig, ennek hiányában 30 napon belül eleget tenni. 
(3) Az országos iroda osztályai és munkaágai a nem a munkáltatói jog gyakorlójától érkezett megkeresé-
seket, munkavégzéseket az országos iroda igazgatójának tájékoztatását és jóváhagyását követően végez-
hetik el. 
 
39. §  (1)  A  helyettesítés  rendjének  megfelelően  a  helyettesítést  írásba  kell  foglalni.  A  helyettesítés  el-
rendeléséről értesíteni kell valamennyi osztályvezetőt.  
(2) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy felelős mindazoknak a kötelezettségeknek és 
jogoknak a gyakorlásáért, amelyekre a helyettesítendő személy kötelezett vagy jogosult, illetve az írásban 
megjelölt hatáskör terjedelméig. 
(3) A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést ellátó személy felelős az általa megtett intézkedésekért, 
valamint a szükséges intézkedés elmulasztásából eredő károkért. 
(4) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés időtartama alatt végzett tevékenységéről a helyettesítés 
befejezését  követő  munkanapon  a  helyettesített  személyt  érdemben  (írásban,  vagy  szóban)  tájékoztatni 
köteles. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

AZ ORSZÁGOS IRODA KAPCSOLATA EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI TESTÜLETEKKEL, TISZT-

SÉGVISELŐKKEL ÉS INTÉZMÉNYEKKEL 

 

VI. fejezet 

Az országos iroda egyházon belüli kapcsolatai  

 

Az országos iroda és a zsinat kapcsolata 

40. §  (1) A jogi és testületi osztályon történik a zsinat adminisztrációjának vezetése.  
(2) A jogi és testületi osztály technikai, valamint információs- és adatszolgáltatási segítséget nyújt a zsinat 
ülésszakainak,  bizottsági  üléseinek  megszervezéséhez,  ügyintézéséhez,  valamint  a  zsinat  és  bizottságai 
tartalmi munkájához a zsinat elnöksége erre irányuló írásbeli megkeresése esetén. 
(3) A zsinat költségeit a zsinat egyik elnöke utalványozza. 
 

background image

Az országos iroda, valamint az országos testületek és tisztségviselők kapcsolata 

41. §  (1) Az országos iroda előkészítő, véleményező közreműködésével, valamint technikai, informáci-
ós- és adatszolgáltatási segítséggel közreműködik az országos presbitérium, az országos munkaági bizott-
ságok, illetve tisztségviselők hatékony és érdemi munkavégzésében. 
(2) Az országos iroda osztályainak és munkaágainak működését, az általuk végzett tevékenységet és az 
intézkedések  megtételéhez  szükséges  tennivalókat  az  országos  presbitérium  határozza  meg  az  országos 
irodaigazgató által összeállított éves feladatterv és jelentés alapján. 

 

Az országos iroda és az országos munkaági bizottságok kapcsolata 

42. §  (1) Az országos bizottságok elnökei kötelesek a bizottság összehívását annak koordinálása céljá-
ból bejelenteni, a szakmailag illetékes, valamint a jogi és testületi osztállyal együttműködve eljárni.  
(2)  A  bizottsági  ülés  hitelesített  jegyzőkönyvének  eredeti  példányát  az  országos  iroda  irattárában  kell 
megőrizni az országos egyház bizottságainak működéséről szóló országos szabályrendelet rendelkezései-
nek megfelelően. 
 

Az országos iroda és az egyházi önkormányzatok kapcsolata 

43. §  Az országos iroda osztályvezetői és munkatársai kötelesek technikai, információs- és adatszolgál-
tatási, valamint – az országos irodaigazgató által meghatározott - szakmai segítséget nyújtani az egyház-
községek, egyházmegyék és egyházkerületek önkormányzati testületeinek és tisztségviselőinek.  
 

Az országos iroda és az egyéb országos egyházi testületek kapcsolata 

44. §  Az országos iroda – a jogi és testületi osztály útján - technikai, valamint információs- és adatszol-
gáltatási segítséget nyújt az egyházi bíróságnak és az országos számvevőszéknek, és a jogértelmező testü-
let, az országos ügyésznek.  
 

VII. Fejezet 

Az országos iroda kapcsolata az állami szervekkel, hatóságokkal 

 
45. §  (1) Az országos iroda alkalmazottai az országos iroda igazgatójának írásbeli felhatalmazása alap-
ján járhatnak el az állami szervek, hatóságok előtt. 
(2) Az országos iroda alkalmazottai - az országos irodában betöltött tisztséggel egyező, annak megfelelő 
állami  szinttel  –  az  egyháznak  és  testületeinek,  tisztségviselőinek  és  intézményeinek  ügyeiben,  írásbeli 
felkérés  esetén  az  egyházközségek,  egyházmegyék  és  egyházkerületek  ügyeinek  érdekében  eljárnak  az 
állami és társadalmi szervezetek és hatóságok előtt. Az ezen eljárásokra felhatalmazott alkalmazottak az 
eljárásuk befejezését követő legrövidebb határidőn belül kötelesek az országos iroda igazgatóját írásban 
tájékoztatni az eljáráson elhangzottakról, a szükséges teendőkről. 
 
46. §  Az egyház képviselői – az egyházi törvényekben írt feladat és hatásköri jogosultságok és kötele-
zettségek  teljesítése  során  -  az  alábbi  egyházi  rendben  jogosultak  okiratok,  szerződések,  nyilatkozatok 
aláírására, eltérő testületi döntés hiányában: 

a) egyházkerület illetékességi területén található egyházközségek, egyházmegyék ügyében az illetékes 
egyházkerületi püspök és szükség esetén az országos irodaigazgató; 
b) ingatlan tulajdonjogi változását, megterhelését érintő szerződések esetén az elnök-püspök és az or-
szágos felügyelő; illetve az általuk adott felhatalmazás alapján az országos irodaigazgató; 
c) állami szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal kötött megállapodások esetén az elnök-püspök 
és az országos felügyelő, illetve az általuk adott felhatalmazás alapján az országos irodaigazgató; 
d) a Magyarországi Evangélikus Egyház által alapított alapítványok, egyesületek és egyéb jogi szemé-
lyek alapítói jogainak gyakorlójaként az országos irodaigazgató; 
e)  az  országos  irodai  munkaszerződések  és  egyéb  jogviszonyra  vonatkozó  szerződés  ügyében  az  or-
szágos irodaigazgató; 
f)  az  országos  irodai  szolgálati  szerződések  és  egyéb,  az  egyházi  személyek  által  létesített  és  érintő 
jogviszonyra vonatkozó szerződések esetén a lelkész szolgálati helye szerint illetékes püspök és szük-
ség esetén az országos irodaigazgató; 

background image

g)  egyházi  jogszabályokban  meghatározott  nyilvántartásokhoz  kapcsolódó  igazolások,  nyilatkozatok 
kiadása ügyében az országos irodaigazgató, 
h) erre irányuló egyedi, fenntartói döntés alapján átruházott hatáskörben az országos irodaigazgató. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

47. §  (1) E szabályrendelet 2021. június 24. lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országos 
egyházi irodáról szóló 5/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet.  
(2) E szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Magyarországi Evangélikus Egyház számviteli politiká-
ja, értékelési szabályzata, bizonylati rendje, leltározási szabályzata, selejtezési szabályzata és számlarend-
je. 
 
Budapest, 2021. június 24. 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. január »
január
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31