Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendelet az Andorka Eszter Programról

Andorka EP szabrend_20170921.pdf — PDF document, 248Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendelet 

az Andorka Eszter Programról  

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház)  országos  presbitériuma  emléket  kíván  állítani 
Andorka  Eszter  evangélikus  lelkésznőnek,  aki  életét, 
Krisztus  követőjeként,  az  elesettek  megsegítésének 
szolgálatába állította. Ennek érdekében az 56/2016. (V. 12.) 
országos  presbitériumi  határozatában  megalapította  az 
Andorka  Eszter  Programot  (a  továbbiakban:  program).  A 
szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  meghatározza  a 
program pályázati és ajánlási rendszerének, elbírálásának, a 
megítélt  támogatás  felhasználásának  és  elszámolásának 
elveit, módját és feltételeit. 
 

I. fejezet 

A program célja és alapja 

 

1. § 

1. §  (1)  A  támogatás  célja  olyan  kezdeményezések 
támogatása,  amelyek  az  Andorka  Eszter  által  mutatott 
példát 

folytatva 

tevékenykednek 

az 

elesettek 

megsegítéséért, 

az 

előítéletek 

leküzdéséért 

és 

tevékenységükkel  elősegítik  az  egyház  aktív  társadalmi 
jelenlétét.  A  támogatandó  célcsoportok  és  témák  sorában 
kiemelten szerepelnek: 

a) állami gondozottak (utógondozás is), 
b) fogyatékos emberek, 
c) romák, 
d) hajléktalanok, 
e) beteg emberek, 
f) menekültek, 
g) a környezetvédelmi, illetve ökotémák. 

(2)  A  támogatással  való  rendelkezés  során  minden 
résztvevőnek  a  tőle  elvárható  legnagyobb  gondossággal  és 
alapossággal  kell  eljárnia  oly  módon,  hogy  a  támogatás 
méltó  legyen  az  egyházhoz,  annak  értékeihez,  Andorka 
Eszter életművéhez és személyes példájához. 
 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 
2. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által 
biztosított  és  a  III.  fejezetben  részletezett  két  támogatási 
forma  keretében  évente  kiosztható  összeg  3.000.000,-  Ft 
(hárommillió forint). 
(2)  A  program  támogatási  összegét  növeli  a  fel  nem 
használt, illetve visszavont támogatás összege is. 
(3)  A  támogatás  e  szabályrendeletben  meghatározott 
céloktól eltérő egyéb célra nem használható fel. 
 

II. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A kuratórium 

 
3. §  A  kuratórium  jogosult  évenként  legalább  egy 
alkalommal  a  pályázat  és  ajánlás  kiírására,  a  benyújtott 
pályázatok,  illetve  beérkezett  ajánlások  értékelésére  és 
elbírálására, 

támogatandó 

kezdeményezések 

kiválasztására, 

valamint 

az 

odaítélt 

támogatás 

visszavonására. 
 
4. §  (1) A kuratórium hét főből áll, tagjai: 

a) a MEVISZ által delegált négy fő,  

b) 

az 

ARARÁT 

(vagy 

az 

Ökumenikus) 

Teremtésvédelmi Munkacsoport által delegált egy fő, 
c)  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  által  delegált 
egy fő, 
d) az országos presbitérium által delegált egy fő. 

(2) A kuratórium saját tagjai közül elnököt választ. 
(3) A kuratórium feladatai: 

a) a program felhívásának előkészítése és kihirdetése, 
b) kapcsolattartás a pályázókkal, ajánlattevőkkel, 
c)  a  pályázatok  és  ajánlások  elbírálása,  a  támogatásban 
részesülők kiértesítése, a beszámolók elfogadása, 
d) a programmal kapcsolatos kommunikáció, 
e) 

programhoz 

kapcsolódó 

rendezvények 

megszervezése, 

(4) A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik. 
(5)  A  kuratórium  abban  az  esetben  határozatképes,  ha  az 
ülésen a tagok közül legalább öt fő részt vesz. 
(6)  A  kuratórium  döntéseit  egyszerű  szavazattöbbséggel 
hozza meg. 
 

A pályázó 

 
6. §  (1) Pályázónak minősül minden olyan személy vagy 
szervezet,  aki/amely  pályázatot  nyújt  be  a  program 
támogatásának elnyerésére, továbbá 

a) tevékenysége összhangban van a támogatás céljaival; 
b) a meghirdetett határidőn belül, írásban, a kuratórium 
által  közzétett  adatlap  hiánytalan  kitöltésével,  a 
támogatás  felhasználásának  pontos  megjelölésével, 
elektronikus vagy postai úton nyújtja be pályázatát. 

(2) Az evangélikus kötődés nem feltétel. 
 
7. § 

1

(1)  A  támogatásban  részesülő  fél  nem  lehet  a 

kuratórium  tagja,  közeli  hozzátartozója,  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  alkalmazottja,  vagy  olyan  szervezet, 
melynek dolgozói főállásban végzik a támogatásra érdemes 
tevékenységek valamelyikét. 
 (2) A pályázatból a kuratórium határozata alapján kizárható 
minden 

olyan  pályázó,  aki  a  pályázat  kapcsán 

tisztességtelen, 

erkölcstelen 

vagy 

jogszabálysértő 

magatartást  tanúsít,  vagy  díjazása  egyéb  okból  nem 
egyeztethető össze az Andorka Eszter Program céljaival. 
(3) Pályázatot benyújtani kizárólag a meghirdetett határidőn 
belül,  írásban,  a  kuratórium  által  közzétett  adatlap 
hiánytalan  kitöltésével  és  az  előírt  dokumentáció 
benyújtásával lehet. 
 

Az ajánló 

 
8. §  (1)  Ajánlók  lehetnek  –  figyelembe  véve  az 
összeférhetetlenségi  alapelveket  –  a  támogatás  alapítói, 
kuratóriumának tagjai, gyülekezetek, egyházi intézmények, 
települési  önkormányzatok,  nemzetiségi  önkormányzatok, 
emberi jogi és civil szervezetek, valamint magánszemélyek. 
Az evangélikus kötődés nem feltétel. 
(2) Ajánlást  benyújtani  kizárólag  a  meghirdetett  határidőn 
belül,  írásban,  a  kuratórium  által  közzétett  adatlap 
hiánytalan  kitöltésével,  az  ajánlott  személyre  vagy 
szervezetre 

vonatkozó 

ajánlás 

megfogalmazásával, 

tevékenységének  részletes  bemutatásával,  az  ajánlott 
személynek  vagy  szervezetnek  az  ajánlás  elfogadására 
vonatkozó  nyilatkozattételével,  elektronikus  vagy  postai 
úton lehet. 

                                                 

1

Módosított  a  133/2017.  (IX.  21.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2017. szeptember 21-től. 

background image

 

III. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat és nyílt ajánlás 

 
9. §  (1)

2

A  támogatandó  kezdeményezések  kiválasztása 

párhuzamosan kétféle úton történik: 
a)  egyszerű  pályázat  keretében  a  szemléletformálás 
jegyében  elsősorban  a  33  év  alatti  korosztály 
projektterveinek támogatásával; 
b)  nyílt  ajánlási  rendszer  útján  folyamatban  lévő 
tevékenységek támogatásával. 
(2)  A  pályázat  és  az  ajánlási  eljárás  megindításához  a 
kuratórium  felhívást  tesz  közzé,  amely  tartalmazza 
legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját, 
c)  a  kiosztásra  kerülő  teljes  pénzösszeget,  illetve  az 
egyes  támogatott  személyek  vagy  szervezetek  által 
elérhető támogatás maximális összegét, 
d) a pályázati és ajánlási adatlapot, 
e)  a  pályázati  és  ajánlási  dokumentáció  részét  képező 
benyújtandó dokumentumok listáját, 
f) a pályázat és ajánlás benyújtási helyét és határidejét, 
g) az eredményhirdetés határidejét, 
h)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
i)  minden  olyan  egyéb  információt,  amely  az  érvényes 
pályázat és ajánlás benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  és  ajánlás  benyújtására  előírt  határidő 
elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. 

 

A pályázatok és ajánlások értékelése és elbírálása 

 
10. §  (1)  A  kuratórium  ülésén  értékeli  a  benyújtott 
pályázatokat  és  ajánlásokat,  illetve  dönt  a  támogatás 
odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázatok és ajánlások 
képezik. 
(3)  A  pályázatok  és  ajánlások  értékelésének  legfőbb 
szempontjai: 

a) megvalósítja-e a program céljait; 
b)  egyéb,  a  kuratórium  által  a  pályázati  és  ajánlási 
kiírásban meghatározott szempont; 
c) a pályázat során előnyt élveznek a fiatal (18 év alatti) 
korcsoportok. 

 
11. §  A  támogatás  elnyeréséről  az  érintetteket  a 
kuratórium  legkésőbb  a  határozathozatalt  követő  8  napon 
belül értesíti. 
 

Az támogatás felhasználása 

 

12. §  (1) Az  egyház a  támogatás összegének  kifizetését a 
támogatásban  részesülő  személy  vagy  szervezet  javára 
támogatás formájában teljesíti. 
(2)  A  támogatásban  részesülő  az  elnyert  összeget  a 
pályázati  és  ajánlási  kiírásban  meghatározott  határidőn 
belül használhatja fel. 

                                                 

2

Módosított  a  133/2017.  (IX.  21.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2017. szeptember 21-től.

 

(3)  A  támogatásban  részesülő  köteles  a  fel  nem  használt 
összeget  a  rendelkezésre  álló  határidő  után  az  egyháznak 
haladéktalanul visszautalni. 
 
13. §  A 

támogatásban 

részesülő 

támogatás 

felhasználásáról 

és 

támogatással 

támogatott 

tevékenységről  a  felhasználási  határidőt  követő  30  napon 
belül  köteles  a  kuratórium  részére  írásban  tartalmi  és 
pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról 
szóló  bizonylatokat  és  egyéb,  a  megvalósulást  igazoló 
dokumentumokat,  fotódokumentációt.  A  támogatásban 
részesülő  vállalja,  hogy  az  Andorka  Eszter  Program 
részeként megszervezésre kerülő rendezvényen beszámol a 
támogatás felhasználásáról. 
 

Az odaítélt támogatás visszavonása 

 

14. §  (1) 

Az 

odaítélt 

támogatás 

visszavonható, 

amennyiben  a  kuratórium  olyan  tényről  szerez  tudomást, 
amelynek  ismerete  esetén  a  támogatást  nem  ítélte  volna 
meg. 
(2)  A  kuratórium  visszavonó  határozatát  köteles  írásban 
indokolni,  melyre  vonatkozóan  a  támogatásban  részesült 
személy  vagy  szervezet  a  döntés  megváltoztatását  kérheti 
az országos presbitérium soron következő ülésén. 
(3)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  jogerős  döntést  a 
kuratórium megküldi a támogatásban részesült személynek 
vagy szervezetnek. 
(4) A támogatás visszavonásáról szóló jogerős döntés esetén 
a támogatásban részesült személy vagy szervezet köteles a 
támogatás teljes összegét visszatéríteni az egyháznak. 
 

IV. fejezet. 

Értelmező rendelkezések  

 

15. §  Közeli 

hozzátartozó: 

jövedelemvizsgálat 

vonatkozásában  a  házastárs;  az  egyenes  ágbeli  rokon;  az 
örökbefogadott,  a  mostoha-  és  nevelt  gyermek;  az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az 
élettárs. 
 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
16. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. november »
november
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930