Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2014. (XI. 13.) országos szabályrendelet a levéltári anyagokról készült digitális felvételek kezelésének és kutatásának rendjéről

4.2014_levéltári kutatási_szabályzat_20180920.pdf — PDF document, 389Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4/2014. (XI. 13) országos szabályrendelet 

a levéltári anyagokról készült digitális felvételek kezelé-

sének és kutatásának rendjéről 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva  az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005. 
évi V. törvény (a továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdé-
sére – az egyház levéltári anyagairól készült digitális felvé-
telek  kezelésének  és  kutatásának  kereteiről  a  következő 
szabályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A  szabályzat  célja:  az  egyház  levéltári  anyagairól 

készült digitális felvételek őrzésének, kezelésének, kutatha-
tóságának szabályozása 
 
2. § 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan digi-

talizált dokumentumra, amely az egyház - akár intézménye-
iben  és  szervezeti  egységeiben  (a  továbbiakban:  intéz-
mény), akár egyházközségeiben őrzött - levéltári anyagáról 
készült,  függetlenül  attól,  hogy  az  egyház  digitalizáló  mű-
helyében jön-e létre vagy más erőforrásból finanszírozzák a 
létrejöttét.  
(2)  Nem  terjed  ki  a  könyvtári  anyagok  kutatásának  szabá-
lyozására,  ám  a  nyomdailag  sokszorosított,  de  levéltári 
anyagnak  minősülő  iratokéra  (pl.  különböző  jegyzőköny-
vek) igen. 
(3)  Helyszíni  kutatás  esetén  a  kutatás  szempontjából  az 
iratanyagok őrzőhelytől függetlenül ezen szabályzat szerint 
kezelendők.  
 
3. § 

Értelmező rendelkezések 

1. Levéltári iratok digitalizálása: A maradandó értékű levél-
tári iratok információs tartalmának hosszú távú megőrzése, 
használhatóságának,  és  gépi  úton  biztosított  hozzáférhető-
ségének biztosítása elektronikus  másolatok készítésével.  A 
szakmai követelmény a digitalizált iratok megőrzése terén - 
az olvashatóság, hitelesség, integritás. 
2.  Helyszíni  kutatás:  nem  a  világhálón,  hanem  az  egyház 
gyűjteményeiben, intézményeiben, illetve lelkészi hivatala-
iban történő kutatás. 
3. Érintett: bármely  meghatározott,  személyes adat  alapján 
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 
természetes személy. 
4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat  – 
különösen  az  érintett  neve,  azonosító  jele,  valamint  egy 
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális 
vagy  szociális  azonosságra  jellemző  ismeret,  valamint  az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
5. Különleges adat:  

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti tagságra, a szexuá-
lis életre vonatkozó személyes adat 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatko-
zó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
részére történő hozzáférhetővé tétele. 
7. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, 
illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  aki 

vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 
az adatfeldolgozóval. 
8. Adatkezelő: olyan természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  aki  vagy 
amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésé-
nek  célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  fel-
használt  eszközt)  vonatkozó  döntéseket  meghozza  és  vég-
rehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
9.  Nyilvános  magánlevéltár:  az  egyház  levéltárai  a  közira-
tokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védel-
méről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) alapján nyilvá-
nos  magánlevéltárak,  irataik  azonban  magániratnak  minő-
sülnek. 
10.  Magánirat:  az  egyház  levéltáraiban,  intézményeiben  és 
lelkészi hivatalaiban egyházi hatáskörben keletkező iratok. 
 
4. §  A szabályozás során az egyház az e tárgyközben ho-
zott  állami  törvények  közül  a  következőket  tekinti  irány-
adónak: 

a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Ltv.) 
b)  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továb-
biakban: Infotv.) 
c)  az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény 
(Atv.)  

 

II. fejezet 

A digitalizálás során létrejövő dokumentum állományok 

 

5. §  (1)  A  digitalizálás  során  kutatható  és  ideiglenesen 
nem kutatható (zárolt) állományok jönnek létre. 
(2)  Kutatás  alá  nem  bocsáthatók  a  személyes  adatokat  tar-
talmazó  dokumentumok  közül  azok,  amelyek  esetében  az 
előírt védelmi idő még nem járt le, a nem személyes adatot 
tartalmazó  dokumentumok  közül  azok,  amelyek  még  nem 
haladták meg az általános kutatási korlátozási időt. A nem 
kutatható  állományok  másolatait  két  példányban  központi-
lag kell megőrizni.  
(3) A védelmi idő megszűnte után az ideiglenesen nem ku-
tatható állományok is kutathatók lesznek, amelyek feltölté-
séről, hozzáférhetőségének biztosításáról rendszeresen gon-
doskodni kell. 

 

III. fejezet 

A digitalizált állományok közzétételének módja 

 

6. §  (1) Anyakönyvek közzététele 

a)  az  egyház  levéltárainak  kutatótermeiben  (EOL,  Bé-
késcsaba,  Győr,  Nyíregyháza,  Orosháza,  Sopron,  Szar-
vas) ingyenesen  
b) interneten: fizetős rendszerben történik azzal, hogy a 
digitalizált állományokról, különösen is a fizetéshez kö-
tött szolgáltatás keretében közzé tett anyakönyvi anyag-
ról  további  másolatok  nem  készíthetők,  és  nem  továb-
bíthatók. 

(2)  Az  anyakönyveken  kívül  minden  egyéb,  az  egyház  le-
véltárainak és egyházközségeinek anyagáról készült iratfel-
vétel,  egyházmegyei,  egyházkerületi  anyagok  közzététele 
(közgyűlési  és  presbitériumi,  elnökség  jegyzőkönyvek), 
egyházközségi  anyagok  (közgyűlési  és  presbitériumi,  el-
nökségi  jegyzőkönyvek,  protocollumok,  iskolai  jegyző-
könyvek,  egyesületi  jegyzőkönyvek,  gazdasági  iratok,  lel-
készi szolgálati naplók, prédikációk kéziratai stb.) 

background image

a)  az  egyház  levéltárainak  kutatótermeiben  (EOL,  Bé-
késcsaba,  Győr,  Nyíregyháza,  Orosháza,  Sopron,  Szar-
vas) ingyenesen 
b) interneten ingyenesen történik. 

(3) A lelkészi hivatalok - amennyiben iratanyagaik a digita-
lizálást követően a  világhálón, valamint az egyház levéltá-
raiban  hozzáférhetőek  -,  nem  kötelesek  kutatókat  fogadni. 
Szükség esetén e szabályozás betartásával azonban kizáró-
lag saját iratanyagaik digitális felvételeiből  - az anyaköny-
veket is beleértve - kiszolgálhatnak kutatókat.  
(4)  Az  egyház  digitalizált  levéltári  anyagának  teljeskörű 
kutatótermi közzétételére az egyház levéltárai jogosultak.  
 
7. §  Külföldi  magyar  evangélikus  vonatkozású  digitali-
zált  iratanyagért  csereegyezmény  keretében  az  egyház  bo-
csáthat rendelkezésre felvételeket. 
 

IV. fejezet 

Állományvédelem 

 

8. §  A digitalizált anyagok eredetijét kímélni kell a kuta-
tásban.  Az  egyház  valamennyi  levéltárában  és  egyházköz-
ségében  szem  előtt  kell  tartani,  hogy  ha  egy  iratanyagról 
már készült digitális felvétel és az már hozzáférhető, akkor 
azt kell felhasználni a kutatók kiszolgálása során az eredeti 
irat fizikai állapotának megóvása érdekében. 
 

V. fejezet 

A digitalizált állományokban történő kutatás 

 

9. § 

(1)  Az  1990.  május  1-je  után  keletkezett,  a  keltezés 

naptári  évétől  számított  30  éven  túli,  az  1990.  május  2-a 
előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított tizen-
öt éven túli levéltári anyagban  – a személyes adatot tartal-
mazó  dokumentumok,  valamint  a  minősített  adatot  vagy 
törvényben  meghatározott  egyéb  más  titkot  tartalmazó  le-
véltári  anyag  kivételével  –  a  kutatás  korlátozás  nélkül  en-
gedélyezett. 
(2)  Ugyancsak  időbeli  korlátozás  nélkül  engedélyezett  a 
kutatás abban a levéltári anyagban, amelyet már nyilvános-
ságra  hoztak,  vagy  amelynek  tartalmát  az  információs  ön-
rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tör-
vény szerint mindenki megismerheti. 
(3)  A  1990.  május  1-je  után  keletkezett,  a  keltezés  naptári 
évétől  számított  30  év  korlátozási  idő  lejárta  előtt  a  belső 
használtra készült anyagokban, valamint a döntés előkészí-
tést  tartalmazó  levéltári  anyagban  a  létrehozó  testület  és 
tisztségviselő hozzájárulásával folytatható kutatás, ám ilyen 
iratok digitális képét az egyház gyűjteményei sem kutatóte-
remben,  sem  interneten  nem  teszi  hozzáférhetővé.  Ezen 
esetekben  mind  a  levéltárak,  mind  az  egyházközségek  a 
törvény  betartásával  hagyományos  módon  papír  alapú  do-
kumentumból szolgálják ki a kutatót. 
 
10. §  (1) Személyes adatokat tartalmazó iratok esetében a 
dokumentumok  kutathatóságát  az  Atv.  93/A.  §-a  alapján 
kell meghatározni. Ennek alapján bármely személyes adatot 
tartalmazó irat az illető halálától számított 30 év után kutat-
ható. Amennyiben nem állapítható meg a halálozás éve, ak-
kor a születéstől számított 100 év után kutatható, s ameny-
nyiben sem a halálozási sem a születési év nem határozható 
meg,  akkor  a  dokumentum  keletkezésétől  számított  75  év 
után válik kutathatóvá az irat.  
(2)  A  korlátozási  idő  letelte  az  alábbi  feltételek  esetén  is-
merhető  meg  a  személyes  adatot  tartalmazó  dokumentum 

tartalma, amennyiben az Ltv. 22. § (1) bekezdésében előírt 
harminc, illetve tizenöt év már letelt: 

a)  A  kutatás  anonimizált  módon  végezhető,  a  kutató 
költségére.  
b) A kutatáshoz az érintett személy maga, vagy elhuny-
tát követően bármely leszármazottja, írásos hozzájárulá-
sát adta. 
c)

1

A kutatásra tudományos célból van szükség, s a kuta-

tó  rendelkezik  az  MTA  vagy  az  Evangélikus  Hittudo-
mányi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének támogató 
állásfoglalásával  azzal,  hogy  az  egyház  saját  érdekeit 
szem előtt tartva adja meg beleegyező nyilatkozatát. 

 

VI. fejezet 

Adattovábbítás személyes adatot tartalmazó dokumen-

tumokból 

 

11. §  A  történeti  kutatás  körébe  még  nem  tartozó  (nem 
kutatható), közzé nem tett személyes adatot tartalmazó do-
kumentumok,  elsősorban  anyakönyvek  adataiba  nem  kuta-
tási céllal történő betekintés biztosítása, vagy arról kivona-
tos  másolat  készítése  során  a  lelkészi  hivatalok  az  egyház 
erre vonatkozó külön szabályozása szerint járnak el és állí-
tanak ki igazolást. Ez alól az az eset képez kivételt, ha egy 
egyházközség  valamennyi  lezárt  anyakönyvét  levéltárba 
adja, mely esetében az azokat őrző intézmény jár el ugyan-
ezen szabály szerint.  
 
 

VI/A. fejezet

2

 

11/A. § 

Amennyiben  a  kutatás  –  valamely  okból 

mégis  –  eredeti  iratból  történik,  akkor  a  kutatás  során 
ugyanezen szabályzat értelmében kell eljárni a védelmi idő 
és az adattovábbítás tekintetében.  
 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
12. §  E szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2018. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1

Módosította a 142/2018. (IX. 20) országos presbitériumi határozat. Hatá-

lyos: 2018. szeptember 20-tól. 

2

A  fejezetet  beiktatta  a  142/2018.  (IX.  20)  országos  presbitériumi  határo-

zat. Hatályos: 2018. szeptember 20-tól. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930