Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2013. (III.13.) országos szabályrendelet az egyház által biztosított gépjármű igénylés rendjéről.pdf

4.2013_gépjármű igénylés rendjéről_20180920.pdf — PDF document, 225Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4/2013. (III. 13.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

AZ EGYHÁZ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GÉPJÁRMŰ 

IGÉNYLÉS RENDJÉRŐL 

 
A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egyház) 
mindenkori költségvetési törvényében biztosított gépjármű-
vek vásárlására, fenntartására és üzemeltetésére meghatáro-
zott  keretösszeg  felhasználásának,  az  abból  igényelhető  tá-
mogatás  pályázatának, elbírálásának és a  megítélt támoga-
tás felhasználásának elveit, módját és feltételeit. 
 
 

I. fejezet 

A támogatás célja és alapja 

 

1. § 

(1) A támogatás célja, hogy hozzájáruljon az egyhá-

zi önkormányzatok, az egyházi intézmények és az egyházi 
személyek szolgálat ellátásának hatékonyságához, valamint 
a gépkocsival való ellátásuk elősegítése, biztosítása.  
(2) A támogatással való rendelkezés, és annak felhasználása 
során  minden  résztvevőnek  a  tőle  elvárható  legnagyobb 
gondossággal és alapossággal kell eljárnia. 
(3) A  támogatással való rendelkezés során tartózkodni  kell 
bármilyen  alapon  való  hátrányos  megkülönböztetéstől,  és 
törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására. 

 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 

2. § 

(1)

1

Az egyház a támogatás éves összegét az egyház 

költségvetési  törvényében  (Gépkocsi  program)  állapítja 
meg.  
(2)  A  támogatás  összegét  növeli  az  odaítélt,  de  fel  nem 
használt, illetve visszavont és visszafizetett támogatás ösz-
szege  is, növeli továbbá  az értékesített gépjárművek vétel-
ára. 
(3) A támogatás e szabályrendeletben meghatározott célok-
tól eltérő egyéb célra nem használható fel. 
 
 

II. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A bizottságról 

 

3. § 

(1) A támogatás megítéléséről az egyház gépjármű-

bizottsága dönt. 
(2) A bizottság évenként legalább egy alkalommal pályáza-
tot ír ki, a benyújtott pályázatokat értékeli és elbírálja, kivá-
lasztja  a  támogatást  elnyerő  pályázókat,  valamint  dönt  –  a 
feltételek  fennállása  esetén  -  a  pályázatból való kizárásról, 
valamint az odaítélt támogatás visszavonásáról. 
 
4. § 

(1) A bizottság öt főből áll, melynek  szavazati jogú 

tagjai  az  országos  presbitérium  tagjai  közül,  a  három  egy-
házkerület elnöksége által kijelölt egy-egy fő, tanácskozási 
jogú tagja az országos iroda igazgatója és az országos iroda 
gazdasági osztályának vezetője. 
(2) A bizottság elnöke az országos iroda igazgatója. 
 
5. § 

A  bizottság  működésére, ülésezésének rendjére, ha-

tározatképességére  és  a  határozathozatala  rendjére  az  or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
                                                           

1

Módosította a 143/2018. (IX. 20.) országos presbitériumi határozat. Hatá-

lyos: 2018. szeptember 20-tól. 

(VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 

A pályázó 

 

6. § 

(1)

2

Pályázónak minősülnek az egyház belső egyházi 

jogi személyei:  

a) egyházközségek,  
b) egyházmegyék és az egyházi intézmények,  
c)  az  egyház  nyilvántartásában  szereplő  –  szolgálati 
jogviszonyban álló egyházi nyugdíjban nem részesülő  - 
egyházi személyek,  
d) az országos és egyházkerületi felügyelő, és zsinati el-
nökök,  mennyiben az  egyházi  szolgálatok  meghaladják 
az évi 10.000 km-t.  

(2) Állami normatív támogatásban részesülő, pályázatot be-
nyújtó egyházi intézmény az egyéb pályázati igények elbí-
rálását  követően  fennmaradó  keretösszegből  részesülhet 
támogatásban. 
(3) A püspökök legfeljebb 3 évente, az esperesek és az (1) 
bekezdés d) pontjában írt tisztségviselők legfeljebb 6 évente 
egy  alkalommal,  pályázati  eljárás  nélkül  részesülhetnek 
gépjármű támogatásban.  
 
6/A. §

3

 Amennyiben  a  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  írt 

tisztségviselők  nem  jogosultak  gépjármű  támogatásra, 
igénybe vehetik  

a) az országos iroda kezelésében álló  un. kulcsos autót, 
esetenként, előre egyeztetett módon; vagy 
b) az a) pontban írt gépjárművet sofőrrel használhatják. 

 
7. § 

(1)  Az  adott  évi  pályázat  elbírálásából  kizárt  – 

amennyiben  a  pályázatot  ő  vagy  közeli  hozzátartozója 
nyújtja be - a bizottság tagja. 
(2)  A  pályázatból  a  bizottság  határozata  alapján  kizárható 
minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességte-
len,  erkölcstelen  vagy  jogszabálysértő  magatartást  tanúsít, 
vagy díjazása egyéb okból nem egyeztethető össze a támo-
gatás céljával. 
 

 

III. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat 

 

8. § 

(1)  A  támogatás  odaítélése  pályázat  útján  történik, 

mely  eljárásban  alábbi  támogatások  igényelhetők,  illetve 
kerülnek megítélésre: 

a) új és használt gépjármű vásárlása,  
b) a rendelkezésre álló használt gépjármű üzemeltetése,  
c) magántulajdonú gépjármű használatának támogatása 
d)

4

a  püspökök  és  a  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerinti 

pályázók számára országos egyházi tulajdonú gépjármű 
üzemeltetése, amelynél az egyházi szolgálathoz kapcso-
lódó  költségeket  az  egyház  viseli,  amennyiben  a  tiszt-
ségviselő  az  egyház  által  meghatározott  eljárásrendet 
betartja. 

(2)  A  pályázat  megindításához  a  bizottság  pályázati  felhí-
vást tesz közzé minden év március 1. napjáig, amely tartal-
                                                           

2

Módosította a 84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2014. május 8-tól. 

3

Beiktatta  a  84/2014.  (V.  8.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 

2014. május 8-tól. 

4

Beiktatta  a  84/2014.  (V.  8.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 

2014. május 8-tól. 

background image

mazza legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját, 
c)  a  pályázatok  elbírálásának  adott  évi  szempontrend-
szerét (egyházközség területe és szervezettségi szintje, a 
szolgálat  ellátásához  szükséges  éves  futásteljesítmény, 
igénylő önereje, egyéb egyházi támogatások stb), 
d)  a  pályázati  jelentkezési  lapot,  valamint  a  pályázati 
dokumentáció  részét  képező  benyújtandó  dokumentu-
mok listáját, 
e)  a  pályázat  benyújtási  helyét  és  határidejét  (9.  §  (1) 
bekezdés, 
f) az eredményhirdetés határidejét, 
g)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
h)  minden  olyan  egyéb  információt,  amely  az  érvényes 
pályázat benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  benyújtására  előírt  határidő  elmulasztása 
esetén igazolásnak helye nincs. 
 
9. §  (1)  A  pályázatot  legkésőbb  minden  év  március  31. 
napjáig – ezzel ellentétes pályázati felhívás hiányában – az 
egyházközségeknek  és  a  gyülekezeti  fenntartású  intézmé-
nyeknek  a  területileg  illetékes  esperesi  hivatalba,  az  egy-
házmegyéknek és az országos fenntartású oktatási és diakó-
niai intézményeknek a területileg illetékes püspöki hivatal-
ba,  míg  az  országos  fenntartású  egyéb  intézményeknek 
közvetlenül az országos irodába kell benyújtani. 
(2)  Az  egyházmegye  képviselői  a  beérkezett  pályázatokat 
„támogatom” vagy „nem támogatom” véleményükkel ellát-
va legkésőbb 30 napon belül megküldik az illetékes püspö-
ki hivatalokba, ahonnan a véleményezett ajánlást  az orszá-
gos iroda címére kell továbbítani legkésőbb május 1. napig. 
 

A pályázatok értékelése és elbírálása 

 

10. §  (1) A bizottság ülésén  – az országos iroda előkészí-
tése  és  a  rendelkezésre  álló  keret  figyelembevételével  – 
egyenként  értékeli a  benyújtott pályázatokat  és dönt az  tá-
mogatás odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázat és az adott évi 
elbírálási szempontrendszer képezi. 
(3) A támogatás elnyeréséről a pályázót és a területileg ille-
tékes egyházmegyei és püspöki hivatalt a bizottság a hatá-
rozathozatalt követően, de legkésőbb 8 napon belül értesíti. 
 
 

IV. fejezet 

A támogatás felhasználása 

 

11. §  (1)  Az  egyház  a  támogatás  összegének  kifizetését  a 
nyertes  pályázó  javára  –  gépjármű  beszerzés,  gépjármű 
rendelkezésre  bocsátása  vagy  pénzbeli  támogatás  formájá-
ban teljesíti.  
(2) A pénzbeli kifizetés esetén a pályázó köteles az támoga-
tás  felhasználását  igazoló  számlát  beszerezni  és  másolatát 
az országos irodának megküldeni legkésőbb a tárgyév dec-
ember 31. napjáig. 
 
12. §  A pályázó köteles a fel nem használt összeget legké-
sőbb  a  tárgyévet  követő  január  15.  napjáig  az  egyháznak 
visszautalni. 
 
13. §  A  pályázó  a  támogatás  felhasználásáról  (felhaszná-
lást követően 30 napon belül), de legkésőbb a tárgyévet kö-

vető február 15. napjáig köteles a bizottságnak írásban be-
számolni. 
 
14. §  A  gépjárművek  beszerzése  során  figyelemmel  kell 
lenni  az  érvényesíteni  kívánt  tipizálás  és  flottalehetőség, 
valamint a gazdaságos fenntartás alapelvére. 

 
 

V. fejezet 

Az odaítélt támogatás visszavonása és a visszafizetési 

kötelezettség 

 

15. §  (1)  Az  odaítélt  támogatás  visszavonható,  amennyi-
ben  a  bizottság  olyan  tényről  szerez  tudomást,  amelynek 
ismerete esetén a támogatást nem ítélte volna meg. 
(2) A bizottság visszavonó határozatát köteles írásban indo-
kolni, melyre vonatkozóan a pályázó a döntés megváltozta-
tását kérheti az országos presbitérium soron következő ülé-
sén. 
(3)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  országos  presbitéri-
umi határozatot a bizottság megküldi a pályázónak. 
(4)  Az  támogatás  visszavonásáról  szóló  országos  presbité-
riumi határozat esetén a pályázó köteles a  támogatás teljes 
összegét 30 napon belül visszatéríteni az egyháznak. 
 
16. §

5

  Amennyiben  a  magántulajdonú  gépjármű  használa-

tának  támogatásában  részesült  egyházi  személy  az  adott 
szolgálati helyen ellátott szolgálati jogviszonya a támogatás 
odaítéléséről szóló döntést követő 6

 

éven belül megszűnik, 

akkor köteles annak  megszűnését követő 30 napon belül  e 
tényt- a szolgálati út betartásával – a gépjárműbizottság el-
nökének  bejelenteni.  Az  egyházi  személynek  a  bejelentést 
követően  legkésőbb  60  napon  belül  a  kapott  támogatást, 
illetve annak arányos részét köteles visszafizetni, kivéve ha 
a gépjárműbizottság indokolt határozatában ez alól felmen-
tést adott.  
 
17. §  A 13. § és 15. §-ban írtak alkalmazása esetén a pá-
lyázó a tárgyévet követő három évben gépjármű támogatás-
ban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat be. 

 
 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
18. §  (1) E szabályrendelet – a (2) bekezdésben megjelölt 
kivétellel - az elfogadása napján lép hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  elfogadása  évében  a  pályázati  felhí-
vást legkésőbb 2013. április 1. napjáig kell közzétenni. A 9. 
§  (1)  bekezdésben  írt  pályázat  benyújtási  határideje  2013. 
április  30,  illetve  a  9.  §  (2)  bekezdés  szerinti,  az  országos 
irodára történő továbbítás határideje 2013. május 31. 

 

 
Budapest, 2018. szeptember 20. 
 
 
 
 
 

                                                           

5

Módosította  a  143/2018.  (IX.  20.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2018. szeptember 20-tól. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930