Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 1/2021. (III. 25.) országos szabályrendelet egyházközségi szolgálatot végző egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2021. (III. 25.) országos szabályrendelet egyházközségi szolgálatot végző egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról

B3_Kistelepulesi illetmenypotlek_szabalyrendelet_20210325(2).pdf — PDF document, 278Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2021. (III. 25.) országos szabályrendelet 

Egyházközségi szolgálatot végző egyházi sze-

mélyek jövedelempótlékának elosztásáról 

 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továb-
biakban:  egyház) országos presbitériuma az egy-
házi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján – utalva a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásá-
ról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdés c) pontjára – az egyházi szolgálatot tel-
jesítő  egyházi  személyek  jövedelempótlékának 
egységes  elosztásáról  (a  továbbiakban  jövede-
lempótlék) a következő szabályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

A támogatás szabályai 

 

1. § 

Jövedelempótlékra  jogosultak  az  elsősor-

ban  egyházközségi  szolgálatot  végző  alábbiak 
szerinti  egyházi  személyek,  amennyiben  a  rájuk 
vonatkozó, Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap  (továbbiakban:  Zelenka  Alap)  felé  e  sza-
bályrendeletben  is  írt  bevallási  kötelezettségüket 
a  szolgálatba  állító  egyházi  jogi  személy  teljesí-
tette: 

a) az ötezer lakosnál kisebb településen lakó és 
helyben szolgálatot végző egyházi személyek; 
b)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  lakó 
és  másik  ötezer  lakosnál  kisebb  településen 
szolgálatot végző egyházi személyek; 
c)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  szol-
gálatot  végző,  de  nem  ötezer  lakosnál  kisebb 
településen lakó egyházi személy, amennyiben 
ott havonta legalább két  igehirdetési  szolgála-
tot végez, 
d) gyülekezeti munkát ellátó egyházi személy, 
beleérte az a-c) pontban meghatározottakat is. 

 
2. § 

Egy  egyházi  személy  legfeljebb  egy  tele-

pülés után kaphat jövedelempótlékot. 
 
3. § 

A jövedelempótló támogatás mértéke  

a)  az  1.  §  a)  és  b)  pontban  meghatározottak 
esetén 50.000 Ft/hó,  
b)  az  1.  §  c)  pontban  meghatározottak  esetén 
az illetékes egyházkerületi elnökség eseti dön-
tése alapján legfeljebb 33.000 Ft/hó, 
c)  az  1.  §  d)  pontban  meghatározottak  esetén 
(az  a-c)  pontban  meghatározottak  esetén  to-
vábbi) 150.000 Ft/félév. 

 

II. fejezet 

A finanszírozási kérdései 

 

A jövedelempótlék finanszírozásának forrása 

 

4. § 

Az  egyházi  szolgálatot  teljesítő  egyházi 

személyek  jövedelempótló  támogatása  finanszí-
rozásának  anyagi  fedezetét  a  Magyarország  éves 
költségvetésében  erre  a  célra  biztosított,  annak 
erejéig  rendelkezésre  álló  keretösszegből  a  Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyháznak  átadott  ösz-
szeg biztosítja. 
 

A jövedelempótlék folyósítása, felhasználása és 

elszámolása 

 

5.§ 

(1) Az egyház a jövedelempótlékot, 

a)  1.  §  a-c)  pont  esetén  negyedévente,  a  ne-

gyedév középső hónapjának 15-éig, 

b) 1. § d) pont esetén évi két részletben, május 

31. és november 30-ig  
az egyházi személynek közvetlenül fizeti ki.  
(2) A kifizetés feltételei az alábbiak szerint: 

a)  1.  §  a-c)  pont  esetén,  amennyiben  az  egy-
házközségi szolgálatellátáshoz kapcsolódóan a 
szolgálatba  állító  egyházi  jogi  személy  a 
Zelenka  Alapnak  bevallást  teljesített  az  adott 
egyházi  személy  nevére,  legalább  egy  alka-
lommal  a  kifizetés  hónapját  megelőző  három 
hónapra vonatkozóan; 
b) 1. § d) pont esetén az első részletre, ameny-
nyiben  az  egyházközségi  szolgálatellátáshoz 
kapcsolódóan a szolgálatba állító egyházi jogi 
személy a Zelenka Alapnak bevallást teljesített 
az adott egyházi személy nevére, legalább egy 
alkalommal  adott  év  január  és  április  közötti 
hónapjaira vonatkozóan; 
c)  1.  §  d)  pont  esetén  a  második  részletre, 
amennyiben  az  egyházközségi  szolgálatellá-
táshoz  kapcsolódóan  a  szolgálatba  állító  egy-
házi jogi személy a Zelenka Alapnak bevallást 
teljesített az adott egyházi személy nevére, le-
galább  egy  alkalommal  adott  év  május  és  ok-
tóber közötti hónapjaira vonatkozóan. 

 
6. § 

A  3.  §  c)  pontjában  írt  második  féléves 

összeg kifizetése előtt meg kell határozni az éves 
keretből  rendelkezésre  álló  maradványösszeget. 
Az esetleges hiány, illetve többlet módosítja a 3. 
§  c)  pontjában  írt  összeget.  Ennek  eredménye-
képpen  a  második  részlet  kifizetés  összege  pozi-
tív és negatív értelemben is eltérhet az e szabály-

background image

rendeletben  foglaltaktól  azzal,  hogy  az  egyházi 
személy visszafizetésre nem kötelezhető. 
 
7. § 

Az  egyházi  szolgálatot  ellátó  személy  a 

jövedelempótló támogatást szabadon, saját céljai-
ra  használhatja  fel.  A  jövedelempótló  támogatás 
felhasználásáról  az  egyházi  személynek  elszá-
molni nem kell. 

 

III. fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

8. § 

(1)  E  szabályrendelet  2021.  március  25. 

napján  lép  hatályba  azzal,  hogy  2021.  január  1. 
napjától  a  kifizetéseket,  illetve  a  kifizetések  ki-
egészítését  e  szabályrendelet  szabályainak  figye-
lembevételével kell teljesíteni. 
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével az ötezer 
lakosnál  kisebb  településen  szolgálatot  teljesítő 
egyházi  személyek jövedelempótlékának  elosztá-
sáról szóló 1/2016. (V. 12.) országos szabályren-
delet hatályát veszti. 
(3) E szabályrendelet 2021. december 31-el hatá-
lyát veszti. 
 
Budapest, 2021. március 25. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930