Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 3/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet Magyarországon egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet Magyarországon egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról

B1_Kistelepulesi illetmenypotlek_szabalyrendelet_20211216.pdf — PDF document, 206Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet 

Magyarországon egyházi szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótlékának elosztásáról 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogál-
lásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 
231/2019.  (X.  4.)  Korm.  rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  ca) 
pontjára a szolgálati helynek minősülő magyarországi tele-
pülésen  hitéleti  szolgálatot  teljesítő  egyházi  személyek  jö-
vedelempótlékával  kapcsolatosan  alapján  a  következő  sza-
bályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

A támogatás szabályai 

 

1. § 

(1) Jövedelempótlékra jogosultak az alábbi egyhá-

zi személyek, amennyiben a rájuk vonatkozó, különösen is 
a  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alap  (továbbiak-
ban:  Zelenka  Alap)  felé,  illetve  valamennyi  bevallási  és 
adminisztrációs  kötelezettségüket  a  megadott  határidőig  a 
szolgálatba állító egyházi jogi személy teljesítette: 

a) az ötezer lakosnál kisebb településen lakó és helyben 
szolgálatot végző egyházi személyek; 
b)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  lakó  és  másik 
ötezer  lakosnál  kisebb  településen  szolgálatot  végző 
egyházi személyek; 
c) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot vég-
ző, de nem ötezer lakosnál kisebb településen lakó egy-
házi személy, amennyiben ott havonta legalább két ige-
hirdetési szolgálatot végez, 
d)  egyházközségben,  egyházmegyében,  országos  egy-
házban  szolgálatot ellátó egyházi személy, amennyiben 
főállású jogviszonyban, szolgálati szerződéssel (kórház-
ban,  egyetemi  gyülekezetben,  egyházi  intézményben, 
országos irodán stb.) lát el szolgálatot, beleértve az a-c) 
pontokban  meghatározottakat  is,  valamint  kizárólag  e 
szabályrendet szerint jogosult, gyermekáldási ellátásban 
részesülő lelkészeket is. 

(2) 

Az 

(1) 

bekezdésben 

írtakon 

túlmenően 

jövedelmpótlékra jogosultak nem egyházi állományban, de 
egyházilag  elismert  szolgálatban  lévő  (börtön-,  tábori  lel-
kész stb.). 
(3)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  d)  pontjában  írt  egyházi 
személy szolgálatáért járó díjazás nem éri el a lelkészi élet-
pálya  modell  szerinti  besorolás  minimális  összegét,  akkor 
az  illetékes  egyházkerületi  elnökség  eseti  döntése  alapján 
legfeljebb 50 % mértékű jövedelempótlékra lehet jogosult. 
 
2. §. 

Nem  jogosult  jövedelempótló  támogatásra  az  az 

egyházi személy, aki 

a) egyházi nyugdíjban részesül, 
b) főállású hitoktató lelkész, 
c) nem rendelkezik magyarországi szolgálati hellyel, 
d) rendelkezési állományban van, 

 

3. § 

Az  egyházi  személy  legfeljebb  egy  település  után 

kaphat jövedelempótlékot. 
 
4. § 

A jövedelempótló támogatás mértéke  

a) az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontban meghatározottak 
esetén 50.000,- Ft/hó,  

b) az 1. § (1) bekezdés c) pontban meghatározottak ese-
tén  az  illetékes  egyházkerületi  elnökség  eseti  döntése 
alapján legfeljebb 33.000,- Ft/hó, 
c) az 1. § (1) bekezdés d) pontban meghatározottak ese-
tén 80.000,- Ft/hó, valamint gyermeke után 21 éves ko-
ráig, gyermekenként 10.000,- Ft/hó, amennyiben e sza-
bályrendelet  eltérően  nem  rendelkezik.  Amennyiben 
mindkét szülő lelkész, választásuk szerint egyik lelkész 
jogosult rá, 
d)  plántáló  egyházközségek  lelkészei  díjazásának  100 
%-a, 
e)  gyermekáldási  ellátásban  részesülő  lelkészek  eseté-
ben az a-d) pontban írt  összegek alapulvételével, annak 
75 70 %-a. 

 

II. fejezet 

A finanszírozási kérdései 

 

A jövedelempótlék finanszírozásának forrása 

 

5. § 

Az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyek 

jövedelempótló  támogatása  finanszírozásának  anyagi  fede-
zetét  a  Magyarország  mindenkori  éves  költségvetésében 
erre a célra biztosított, kizárólag annak erejéig rendelkezés-
re  álló  keretösszegből  a  Magyarországi  Evangélikus  Egy-
háznak átadott összeg biztosítja.  
 

A jövedelempótlék folyósítása, felhasználása és elszámolá-

sa 

 

6. § 

(1)  Az  egyház  a  jövedelempótlékot  havonta,  a 

tárgyhónap 20. napjáig, az egyházi személynek közvetlenül 
fizeti ki.  
 
7. § 

A 4. § c) pontjában írt 80.000,- Ft utolsó havi ösz-

szegének  kifizetése  előtt  meg  kell  határozni  az  éves  keret-
ből rendelkezésre álló maradványösszeget. Az esetleges hi-
ány, illetve többlet módosítja a 4. § c) pontjában írt 80.000,- 
Ft összeget. Ennek eredményeképpen az utolsó havi összeg 
eltérhet az e szabályrendeletben foglaltaktól azzal, hogy az 
egyházi személy visszafizetésre nem kötelezhető.  
 
7. § 

Az  egyházi  szolgálatot  ellátó  személy  a  jövede-

lempótló  támogatást  szabadon,  saját  céljaira  használhatja 
fel. A jövedelempótló támogatás felhasználásáról az egyhá-
zi személynek elszámolni nem kell. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

(1)  E  szabályrendelet  2022.  január  1.  napján  lép 

hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálybalépésével  az  egyházi  szolgá-
latot végző egyházi személyek jövedelempótlékának elosz-
tásáról szóló 1/2021. (III. 25.) országos szabályrendelet ha-
tályát veszti. 
 
 
Budapest, 2021. december 16. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. július »
július
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031