Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet Magyarországon egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról

Kistelepulesi illetmenypotlek_szabalyrendelet_20220623.pdf — PDF document, 129Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet 

Magyarországon egyházi szolgálatot teljesítő 

egyházi személyek jövedelempótlékának elosz-

tásáról

1

 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továb-
biakban:  egyház) országos presbitériuma az egy-
házi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján – utalva a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásá-
ról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdés ca) pontjára a szolgálati helynek minő-
sülő  magyarországi  településen  hitéleti  szolgála-
tot  teljesítő  egyházi  személyek  jövedelempótlé-
kával kapcsolatosan alapján a következő szabály-
rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

A támogatás szabályai 

 

1. § 

(1) Jövedelempótlékra jogosultak az aláb-

bi egyházi személyek, amennyiben a rájuk vonat-
kozó,  különösen  is  a  Zelenka  Pál  Evangélikus 
Szolidaritási  Alap  (továbbiakban:  Zelenka  Alap) 
felé, illetve valamennyi  bevallási  és adminisztrá-
ciós  kötelezettségüket  a  megadott  határidőig  a 
szolgálatba  állító  egyházi  jogi  személy  teljesítet-
te: 

a) az ötezer lakosnál kisebb településen lakó és 
helyben szolgálatot végző egyházi személyek; 
b)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  lakó 
és  másik  ötezer  lakosnál  kisebb  településen 
szolgálatot végző egyházi személyek; 
c)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  szol-
gálatot  végző,  de  nem  ötezer  lakosnál  kisebb 
településen lakó egyházi személy, amennyiben 
ott havonta legalább két  igehirdetési szolgála-
tot végez, 
d)  egyházközségben,  egyházmegyében,  orszá-
gos  egyházban  szolgálatot  ellátó  egyházi  sze-
mély,  amennyiben  főállású  jogviszonyban, 
szolgálati  szerződéssel  (kórházban,  egyetemi 
gyülekezetben,  egyházi  intézményben,  orszá-
gos irodán stb.) lát el szolgálatot, beleértve az 
a-c) pontokban meghatározottakat is, valamint 
kizárólag  e  szabályrendet  szerint  jogosult, 
gyermekáldási ellátásban részesülő lelkészeket 
is. 

(2)  Az  (1)  bekezdésben  írtakon  túlmenően  jöve-
delmpótlékra  jogosultak  nem  egyházi  állomány-

 

1

Módosította  103/2022.  (VI.  23.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-

lyos: 2022. június 23-tól 

ban,  de  egyházilag  elismert  szolgálatban  lévő 
(börtön-, tábori lelkész stb.).  
(3) Amennyiben az (1) bekezdés d) pontjában írt 
egyházi személy szolgálatáért járó díjazás nem éri 
el  a  lelkészi  életpálya  modell  szerinti  besorolás 
minimális  összegét,  akkor  az  illetékes  egyházke-
rületi elnökség eseti, írásbeli döntése alapján leg-
feljebb  100  %  mértékű  jövedelempótlékra  lehet 
jogosult.  
(4) Amennyiben a lelkész az 1. § (1) bekezdésben 
írt bevallási és adminisztrációs kötelezettségét 30 
napon  belül  teljeskörűen  pótolja  –  indokolt  ké-
relmére,  a  területileg  illetékes  egyházkerületi  el-
nökség  írásbeli  döntése  alapján  –  a  támogatás 
visszamenőleges kifizetésére jogosult. 
 
2. §.  (1) Nem jogosult jövedelempótló támoga-
tásra az az egyházi személy, aki 

a)  egyházi  nyugdíjban  –  a  területileg  illeték 
püspök  által  helyettes  lelkészként  kiküldöttek 
kivétel - részesül,  
b) főállású hitoktató lelkész, amennyiben nem 
lát  el  egyházközségi,  intézményi  lelkész  szol-
gálatot is, 
c)  nem  rendelkezik  magyarországi  szolgálati 
hellyel, 
d) rendelkezési állományban van, 

(2) A területileg illetékes egyházkerületi elnökség 
írásbeli  határozata  alapján  az  (1)  bekezdés  a-b) 
pontja  esetén  a  valamennyi  díjazása  összegének 
figyelembevétele nélkül, utalva 1. § (3) bekezdés-
re, állapítja meg a jövedelempótlék mértékét. 
 
3. § 

Az egyházi személy legfeljebb egy telepü-

lés után kaphat jövedelempótlékot. 
 
4. § 

A jövedelempótló támogatás mértéke  

a) az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontban meg-
határozottak esetén 50.000,- Ft/hó,  
b) az 1. § (1) bekezdés c) pontban meghatáro-
zottak  esetén  az  illetékes  egyházkerületi  el-
nökség  eseti  döntése  alapján  legfeljebb 
33.000,- Ft/hó, 
c) az 1. § (1) bekezdés d) pontban meghatáro-
zottak esetén 80.000,- Ft/hó, valamint gyerme-
ke  után  21  éves  koráig,  gyermekenként 
10.000,-  Ft/hó,  amennyiben  e  szabályrendelet 
eltérően  nem  rendelkezik.  Amennyiben  mind-
két szülő lelkész, választásuk szerint egyik lel-
kész  jogosult  rá,  vagy  megosztható  a  két  fél 
között.  
d) plántáló egyházközségek lelkészei díjazásá-
nak 100 %-a, 

background image

e)  a  Zelenka  Pál  Szolidaritási  Alapból  gyer-
mekáldási  ellátásban  részesülő  lelkészek  ese-
tében az a-d) pontban írt összegek alapulvéte-
lével, annak 70 %-a 

 

II. fejezet 

A finanszírozási kérdései 

 

A jövedelempótlék finanszírozásának forrása 

 

5. § 

Az  egyházi  szolgálatot  teljesítő  egyházi 

személyek  jövedelempótló  támogatása  finanszí-
rozásának anyagi fedezetét a Magyarország  min-
denkori  éves költségvetésében erre a célra bizto-
sított,  kizárólag  annak  erejéig  rendelkezésre  álló 
keretösszegből  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyháznak átadott összeg biztosítja.  
 

A jövedelempótlék folyósítása, felhasználása és 

elszámolása 

 

6. § 

(1) Az egyház a jövedelempótlékot havon-

ta, a tárgyhónap 20. napjáig, az egyházi személy-
nek közvetlenül fizeti ki.  
 
7. § 

A  4.  §  c)  pontjában  írt 80.000,-  Ft  utolsó 

havi összegének kifizetése előtt meg kell határoz-
ni  az  éves  keretből  rendelkezésre  álló  marad-
ványösszeget.  Az  esetleges  hiány,  illetve  többlet 
módosítja a 4. § c) pontjában írt 80.000,- Ft ösz-
szeget.  Ennek  eredményeképpen  az  utolsó  havi 
összeg eltérhet az e szabályrendeletben foglaltak-
tól azzal, hogy az egyházi személy visszafizetésre 
nem kötelezhető.  
 
7. § 

Az  egyházi  szolgálatot  ellátó  személy  a 

jövedelempótló támogatást szabadon, saját céljai-
ra  használhatja  fel.  A  jövedelempótló  támogatás 
felhasználásáról  az  egyházi  személynek  elszá-
molni nem kell. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

(1) E szabályrendelet 2022. január 1. nap-

ján lép hatályba. 
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével az egyhá-
zi  szolgálatot  végző  egyházi  személyek  jövede-
lempótlékának  elosztásáról  szóló  1/2021.  (III. 
25.) országos szabályrendelet hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2022. június 23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930