Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 2/2022. (VI.23.) országos szabályrendelet a belső egyházi jogi személyekről, azok nyilvántartásáról, és az abból történő igazolás kiadásának rendjéről
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2022. (VI.23.) országos szabályrendelet a belső egyházi jogi személyekről, azok nyilvántartásáról, és az abból történő igazolás kiadásának rendjéről

nyilvántartási szabrend_20220623.pdf — PDF document, 174Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2022. (VI. 23.) ORSZÁGOS SZABÁLYREN-

DELET 

A BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK-

RŐL, AZOK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL, ÉS 

AZ ABBÓL TÖRTÉNŐ IGAZOLÁS KIADÁ-

SÁNAK RENDJÉRŐL 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

(a 

továbbiakban:  MEE)  országos  presbitériuma  – 
utalva  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról, 
valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási 
közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI. 
törvény  11.  §  (1)  bekezdésében  és  18.  §  (3) 
bekezdésében  meghatározott  belső  jogi  személyek 
nyilvántartása  és  igazolása  kötelezettségére  –  a 
MEE  belső  egyházi  jogi  személyei  egyházi 
nyilvántartásba  vételéről,  az  ott  meghatározott 
adatok módosításáról, a nyilvántartásból való törlés 
szabályairól,  valamint  a  belső  egyházi  jogi 
személyiség  igazolására  vonatkozóan  a  következő 
szabályrendeletet alkotja. 
 
 

I. fejezet 

A belső egyházi jogi személyek nyilvántartásba 

vételének szabályai 

 

1. §  (1)  Az  egyházközség,  társult  egyházközség, 
egyházmegye,  valamint  egyházi  intézmény  belső 
egyházi jogi személyek a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény 10. § (1) 
bekezdésére, az egyház szervezetéről és igazgatásá-
ról szóló 2005. évi IV. 2. § (1) bekezdésére, 11. § 
(1) bekezdésére és 12. §-ra és 42. §-ra (a további-
akban:  Ig.tv.),  valamint  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §-ra  utalással  az 
országos  irodának  megküldött  bejelentésükben 
kérheti a belső egyházi jogi személyek nyilvántar-
tásába  (a  továbbiakban:  nyilvántartás)  való  vételü-
ket. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza 
a belső egyházi jogi személy: 

a) nevét, 
b) székhelyét,  
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képvise-
let gyakorlásának módját. 

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentéshez  a  belső 
egyházi jogi személy mellékeli: 

a)  a  szervezeti  és  működési  szabályzatát  vagy 
azoknak megfelelő más szabályozást,  

b) a székhely használatának jogcímét igazoló, az 
ingatlan  helyrajzi  számát  is  tartalmazó  okirat 
(tulajdon lap, szerződés) egyszerű másolatát, 
c) a képviselője képviseleti jogosultságának iga-
zolására alkalmas, a megválasztásról szóló köz-
gyűlési  okirat,  jegyzőkönyv  eredeti  példányát 
vagy hiteles másolatát. 
 

2. §  (1)  A  társegyház,  leányegyház  az  Ig.tv.  5.  § 
(4) bekezdése alapján kérheti az országos presbité-
riumtól  belső  egyházi  jogi  személynek  nyilvánítá-
sát.  
(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az 1. § (2)-(3) bekezdésében írtakat, 
b)  az  1.  §  (1)  bekezdésében  írt  egyházközség, 
jogi  személyiséggel  rendelkező  társult  egyház-
község  presbitériumának  felelősségvállaló  nyi-
latkozatát,  mely  szerint  a  társegyház,  leányegy-
ház  elkülönített  vagyonából  ki  nem  elégíthető 
hitelezői  igényekért  az  egyházközség,  társult 
egyházközség a társegyház, leányegyház fennál-
lása alatt és ezt követően is köteles helytállni, 
c)  az  illetékes  egyházmegyei  és  egyházkerületi 
közgyűlés támogató döntését. 

(3) A (2) bekezdésben írt feltételek teljesítése ese-
tén  az  országos  presbitérium  soron  következő  ülé-
sén  dönt  a  belső  egyházi  jogi  személlyé  nyilvání-
tásról.  
(4) Az országos presbitérium döntését követően az 
országos iroda haladéktalanul nyilvántartásba veszi 
a kérelmezőt és a nyilvántartásba vétel tényéről tá-
jékoztatja az illetékes püspöki hivatalt és az orszá-
gos presbitériumot. 
 
3. §  (1)  Az  országos  iroda  az  1.  §  (1)  bekezdése 
szerinti  bejelentés  beérkezéstől  számított  8  napon 
belül  ellenőrzi,  hogy  a  bejelentés  tartalmazza-e  az 
1. § (2) bekezdés a-c) pontjaiban, valamint az 1. § 
(3)  bekezdés  a-c)  pontjában  meghatározott  doku-
mentumok  meglétét,  azok  tartalmi  és  formai  meg-
felelését.  
(2) Az országos iroda az 1. § (1) bekezdésében írt 
esetekben, a nyilvántartásba vételhez megfelelő be-
jelentés alapján, az ellenőrzés befejezését követően 
azonnal  kiadja  a  nyilvántartási  számot,  és  a  nyil-
vántartásba  vétel  tényéről  tájékoztatja  az  illetékes 
püspöki hivatalt és az országos presbitériumot. 
(3) Amennyiben az országos iroda a benyújtott do-
kumentumokban  hiányosságot,  tartalmi  vagy  for-
mai hibát észlel, 30  napos határidővel felszólítja a 
bejelentőt  a  hibák,  hiányosságok  javítására,  pótlá-

background image

sára. A javítást, illetve pótlást követően az országos 
irodának a (2) bekezdés szerint kell eljárnia. 
(4) Amennyiben az országos iroda a (3) bekezdés-
ben írtak szerint lefolytatott eljárást követően is tar-
talmi  vagy  formai  kifogást  tart  fenn,  a  kérelmező 
kérelmére  köteles  a  kérelmet,  annak  minden  mel-
lékletével  együtt  az  országos  presbitérium  elé  ter-
jeszteni, mely testület soron következő ülésén dönt 
a nyilvántartásba vételről, illetve annak elutasításá-
ról. Az elutasítás esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
 
4. §  A nyilvántartásba vétel során a belső egyházi 
jogi személy nyilvántartási számot kap, amelyben a 
MEE  betűjeléhez  kötőjellel  kapcsolt  első  helyen 
betű jelöli a belső egyházi jogi személy egyházköz-
ségi, egyházközségi részi, egyházmegyei és egyhá-
zi intézményi minőségét, melyhez perjellel kapcso-
lódó  négy  jegy  a  nyilvántartásba  vétel  sorszámát 
jelenti,  amelyhez  perjellel  a  nyilvántartásba  vétel 
éve kapcsolódik. 
 
5. §  A nyilvántartásba vett egyházi belső személy 
köteles az állami hatóságok és egyéb szervek előtt a 
működés  megkezdéséhez  szükséges  eljárásokat  le-
folytatni  azzal,  hogy  az  erre  vonatkozóan  kiadott 
alábbi igazolások másolati példányát köteles annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül megküldeni az 
országos irodának: 

a) adószám, 
b) bankszámlaszám, 
c) NAV törzsadatok, 
d)  biztosító  és  biztosítási  kötvény  száma,  vala-
mint 
e) az 50 millió forint bevételt elérő belső egyhá-
zi  jogi személy esetén a könyvviteli nyilvántar-
tást  vezető,  beszámolót  készítő  regisztrált  mér-
legképes könyvelő nevét, regisztrációs számát.  

 

II. fejezet 

A nyilvántartásba bejegyzett adatok változása 

bejelentésének szabályai 

 

6. §  (1) A belső egyházi jogi személy nyilvántar-
tásba  vett  adatainak  módosítása,  a  benyújtott  írás-
beli kérelem alapján történik. 
(2) A változás bejelentési kérelem tartalmazza 

a) a nyilvántartási számot, 
b) a módosítás időpontját és az arról szóló hatá-
rozatot, jegyzőkönyvet, illetve amennyiben az a 
szervezeti és működési szabályzat vagy azoknak 

megfelelő más szabályzat módosítását is jelenti, 
azt is meg kell küldeni, 
c) a belső egyházi jogi személy 1. § (2)-(3) be-
kezdésében  és  5.  §-ban  meghatározott  adatait, 
valamint  
d) ezen adatok módosítására történő utalást. 

(3) A változás bejelentési kérelemhez a módosítás-
sal  összefüggő,  a  nyilvántartásba  vétel  iránti  kére-
lemhez  megjelölt,  benyújtandó  dokumentumokat 
kell csatolni. 
(4) A változás bejegyzésére során az országos iroda 
a 3. §-ban írtak betartásával jár el. 
 

III. fejezet 

A belső egyházi jogi személy nyilvántartásból 

való törlésének szabályai 

 

7. §  (1)  Ha  a  nyilvántartásba  vett  belső  egyházi 
jogi  személy  közgyűlése  annak  megszűnéséről  ha-
tároz,  illetve  az  egyházi  törvényekben  meghatáro-
zott megszüntetésre kerül sor, akkor az erről szóló 
döntés  meghozatalát  követő  8  napon  belül  a  belső 
egyházi jogi személy, illetve a megszüntetésről ha-
tározó  testület  a  nyilvántartásból  való  törlés  iránti 
kérelmet nyújt be írásban az országos irodának. 
(2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez 
csatolni kell: 

a) megszűnését elhatározó, illetve a megszünte-
tést  kimondó  ülésről  készített  jegyzőkönyvet  és 
határozatot, 
b) az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés 
támogató döntését, 
c)  jogutódlással  történő  megszűnés  esetén  meg 
kell  jelölni  a  jogutód  egyházi  belső  jogi  sze-
mélyt. 

(3) A belső egyházi jogi személy köteles a vagyoni 
ügyeinek  lezárását  bizonyító,  a  számvitelről  szóló 
törvénynek megfelelően elkészített záró beszámolót 
és végleges vagyonmérleget, az adószám törléséről 
szóló határozatot, jogutódlással történő megszűnte-
tés  esetén  az  erről  szóló  megállapodást,  valamint 
mindazon  okiratokat,  nyilatkozatokat  megküldeni, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a nyilvántar-
tásból való törlés feltételei bekövetkeztek. 
(4) Az országos iroda tájékoztatja az illetékes püs-
pöki hivatalt és az országos presbitériumot a belső 
egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésé-
ről. 
 
8. §  belső  egyházi  jogi  személy  adatainak  nyil-
vántartásból való törlését oly módon kell végrehaj-

background image

tani,  hogy  a  megszűnt  egyházi  belső  jogi  személy 
adatai  a  nyilvántartásból  továbbra  is  megállapítha-
tóak legyenek. 
 

IV. fejezet 

A nyilvántartás és az abból történő adatszolgál-

tatás 

 

9. §  A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba 
bejegyzett 1. § (2) bekezdésben meghatározott ada-
tai a MEE hivatalos honlapján bárki számára korlá-
tozásmentesen hozzáférhetőek.  
 
10. § (1)  A  belső  egyházi  jogi  személy  a  nyilván-
tartásban szereplő 1. § (2) bekezdésben meghatáro-
zott  adatairól  írásban  kérhet  igazolást  az  országos 
irodán,  megjelölve  az  igény  indokát,  és  amennyi-
ben az 1. § (3) bekezdésben írtak meglétét már iga-
zolta, és legkésőbb ezzel egyidejűleg bejelenti a 5. 
§-ban meghatározott adatokat.  
(2) Az igazolást az országos iroda a nyilvántartásá-
ban  szereplő  adatok  alapján,  a  kiállítás  napján 
fennálló  állapotnak  megfelelő  adattartalommal, 
legkésőbb 2 munkanapon belül állítja ki  a bélyeg-
zővel is ellátott hiteles igazolást. 
(3) A kiadott igazolást be kell vezetni a nyilvántar-
tásba  azzal,  hogy  annak  a  belső  egyházi  jogi  sze-
mély nyilvántartásba vételre utaló évszámát követő 
perjellel és  alszámként  feltüntetett sorszáma utal a 
kiadott igazolás megtörténtére.  
(4)  A  kiadott  igazolás  45  napig  érvényes.  Nem 
szükséges  időbeli  hatály  feltüntetése  a  következő 
felhasználási igények esetében: 

a) banki ügyintézés, 
b) NAV ügyintézés, 
c) postai ügyintézés, 
d) közmű ügyintézés. 

(5) Az országos iroda köteles bárki részére a nyil-
vántartásba  vett  egyházi  jogi  személy  1.  §  (2)  be-
kezdésben meghatározott adatairól tájékoztató nyi-
latkozat kiadására az (1)-(2) bekezdésben írtak be-
tartásával azzal, hogy azon fel kell tűntetni, hogy az 
a  belső  egyházi  jogi  személy  nyilvántartásba  való 
bejegyzését igazolja.  
 
11. § Amennyiben  az  országos  iroda  észleli,  hogy 
az igazolás kiadási kérelemben megjelölt indok el-
lentétes  az  állami,  illetve  egyházi  szabályozással, 
akkor  köteles  erre  a  belső  egyházi  jogi  személyt, 
valamint a feladat és hatáskörrel rendelkező testüle-
teket  erről  tájékoztatni.  Ebben  az  esetben  a  10.  § 

(2)  bekezdésben  írt  határidő  további  30  nappal 
meghosszabbodik. 
 

V. fejezet 

Átmeneti rendelkezések 

 

12. § (1)  A  korábban  hatályos  állami  törvény  sze-
rint már adószámmal rendelkező belső egyházi jogi 
személy nyilvántartásba vétele során az 1-5. § ren-
delkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni: 

a)  a  belső  egyházi  jogi  személy  a  10.  §  (1)  be-
kezdésében kért igazolás kiadása iránti eljárással 
egyidejűleg  megkezdődik  a  nyilvántartásba  vé-
teli eljárás, 
b) az igazolás kiadással egyidejűleg az országos 
iroda felhívja a belső egyházi jogi személyt az 1. 
§ (2)-(3) bekezdésében felsorolt mellékletek csa-
tolása, vagy az arra vonatkozó nyilatkozat meg-
tételére,  hogy  ezen  dokumentumok  az  országos 
irodának  igazoltan  megküldésre  kerültek,  és 
azok  az  igazolás  kiadási  kérelem  időpontjában 
változást nem tartalmaznak. 

(2)  2024.  december  31.  napjáig,  az  adószámmal 
rendelkező  egyházközségrész,  mint  egyházi  belső 
jogi személy (társegyház, leányegyház) pótolni kö-
teles  a  szabályrendelet  1.  §  (2)-(3)  bekezdésben, 
valamint a 2. § (2) bekezdésben előírt feltételek hi-
ányzó  részeit.  A  határidő  elmulasztása  esetén  az 
egyházközség  –  utalva  a  választásokról  és  szava-
zásról szóló 2005. évi VII. törvény 2. § (5) bekez-
désre - egyházmegyei és egyházkerületi elnökségre 
vonatkozó  szavazati  jogát  nem  gyakorolhatja,  va-
lamint pályázati részvételre nem jogosult. 
 
13. § (1)  2024.  december  31.  napjáig  az  adószám-
mal  nem  rendelkező  társult  egyházközségnek  ké-
relmeznie kell belső egyházi jogi személy nyilván-
tartásába való vételét. Ennek megtörténtéig a társult 
egyházközség  nem  szerepel  a  nyilvántartásában, 
így  felelősségvállalási  nyilatkozatot  sem  tehet  a 
társegyház  felé.  Amennyiben  határidőig  a  társult 
egyházközség  nem  rendelkezik  jogi  személyiség-
gel, a társegyház ebben az esetben – amennyiben az 
Ig.tv.  2.  §-ban  írt  feltételeknek  megfelel  -  egyház-
községként  működhet  tovább,  vagy  valamely  egy-
házközség részévé kell válnia. 
 
 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

background image

14. § E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  ha-
tályba azzal, hogy ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról, és 
az  abból  történő  igazolásról  szóló  1/2012.  (III.  7.) 
országos szabályrendelet. 
 
Budapest, 2022. június 23. 

 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930