Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2008. (VII.3.) országos szabályrendelet az országos egyház bizottságainak működéséről.pdf

orbiz szabályrendelet_20200323.pdf — PDF document, 364Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2008. (VII. 3.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ BIZOTTSÁGAINAK MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jog-
szabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján  – utalva az egyház szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény (a továbbiakban: törvény) 138. § (2) bekezdésére - az országos 
egyház  (a  továbbiakban:  egyház)  munkaági  bizottságainak  működéséről  a  következő  szabályrendeletet 
alkotja: 
 
 
1. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  munkaági  bizottságairól  (a  továbbiakban:  bizott-
ság) az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 136-139. §-a rendelkezik. 
 
2. §  A zsinat, az országos  elnökség és presbitérium  munkáját segítő, döntés-előkészítő bizottságok fel-
adat- és hatáskörébe tartozó érintő döntést – utalva a törvény 125. § (1) bekezdésére és a 130.§ (6) bekez-
désére - csak az illetékes bizottság(ok) a testületi döntést megelőző határozata alapján hozhat. 
 

I. fejezet 

A bizottságok feladat- és hatásköre 

 
3. §  Az  országos  egyház  (a  továbbiakban:  egyház)  munkaágaiban  az  alábbi  bizottságok  -–  a  munka-
ágakban folyó tevékenység figyelemmel kísérése mellett - az egyház törvényeiben meghatározottakon túl, 
a következő szakmai feladatokat látják el: 
(1) A diakóniai bizottság: 

a) kezdeményezi a diakóniai szolgálat megalapozását jelentő elméleti teológia munkát, ajánlásokat fo-
galmaz meg, és segíti az Evangélikus Hittudományi Egyetem keretében folyó diakóniát és felnőttkép-
zést érintő képzések és gyakorlatok szervezését és szakmai ellenőrzését, szakmai felügyelet gyakorol 
és az egyház szervezetén belül végzett diakóniai szolgálat felett; 
b) figyelemmel kíséri a szociális-politikai tendenciákat, jogszabályi változásokat, értékeli azokat, majd 
javaslatokat fogalmaz meg a fenntartók és intézmények felé; 
c) véleményezi és javaslatot tesz diakóniai intézmény alapítására, új szolgáltatások indítására és meg-
lévők  átszervezésére,  szükség  esetén  intézmények  megszüntetésére,  valamint  –  utalva  az  egyház  in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja diakóniai intézmény ala-
pítását és az alapító okiratok módosítását; 
d)  a  diakóniai  osztály  előzetes  kontrollja  alapján  véleményezi  az  egyház  diakóniai  intézményeinek 
éves szakmai beszámolóját; 
e)  ellátja  a  törvényben  meghatározott  feladatát  az  intézményvezetők  és  intézményi  lelkészek  megvá-
lasztása során, illetve közreműködik a teljesítményértékelés folyamatában; 
f) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyházi kiegészítő normatíva, a felújítási-, és beruhá-
zási támogatás elosztására, költségvetések kiegészítésére, a diakóniai tartalékalap képzésének mértéké-
re és felhasználására, továbbá közreműködik az intézményeket érintő fenntartói pályázatok kiírásában, 
elbírálásában; 
g) javaslatot tesz díjak alapítására és dönt azok odaítéléséről; 
h) diakóniai tárgyú képzéseket kezdeményez, és ösztöndíjakról dönt; 
i) részt vesz az egyház diakóniai stratégiájának a kidolgozásában; 
j) javaslatot tesz a diakóniai szolgálatot érintő törvények és szabályrendeletek meghozatalára, szükség 
esetén módosítására; 
k) kapcsolatot tart más egyházak és egyéb szervezetek diakóniai szolgálataival; 
l) együttműködik az országos irodában működő diakóniai osztállyal; 
m) az evangélikus diakóniai intézmények működésében szerzett tapasztalatokra alapozva, javaslatokat 
fogalmaz meg a szociálpolitika terén illetékes állami szervek felé. 

(2) Az egyházzenei bizottság: 

a) szervezi az egyház zenei életét; 

background image

b) zenei-szakmai felügyeletet gyakorol a kántorképzés, lelkészképzés és egyházközségi kórusok felett; 
c) tervezi és előkészíti a jelentősebb egyházi események zenei programját; 
d) figyelemmel kíséri – az egyházmegyei előadók segítségével – az orgonák állapotát és kezdeményezi 
a szükséges intézkedések megtételét; 
e) megválasztja a kántorképesítő bizottság tagjait; 
f)  előkészíti  és  felügyeli  a  rádió  -  és  televízió  egyházi  műsorainak  zenei  anyagát  a  sajtóbizottsággal 
együttműködve; 
g) javaslatot tesz a kiemelkedő zenei rendezvények költségvetési támogatására, állami- és magántámo-
gatások szétosztására, valamint ösztöndíj lehetőségek meghirdetését kezdeményezi; 
h) javaslatot tesz új egyházzenei kiadványok megjelentetésére és szakmailag előkészíti azt; 
i) a költségvetésben biztosított kereteken belül pályázatot ír ki az egyházzenei élet segítésére és az or-
gonák szükségszerű karbantartási és javítási költségek támogatására és a beérkezett pályázatokat elbí-
rálja és nyilvánosságra hozza; 
j) pályázatot ír ki új egyházi zeneművek írására, az elbírálásáról gondoskodik; 
k)  javaslatot  tesz  az  egyházzenei  szolgálatot  érintő  törvények  és  szabályrendeletek  meghozatalára, 
szükség esetén módosítására; 
l) kapcsolatot tart más egyházak zenei bizottságával (közös rendezvények, kiadások); 
m) szakmailag illetékes bizottságként  véleményezi és – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban létrehozandó egyházzenei intézmény 
alapítását, az alapító okiratok módosítását, továbbá ellátja a törvényben meghatározott feladatát az in-
tézményvezetők megválasztása során. 

(3) Az evangélizációs és missziói bizottság: 

a) javaslatot tesz az egyház evangélizációs és missziói munkája súlypontjainak meghatározására; 
b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munkatársak alkalmazására; 
c) előkészíti, koordinálja és értékeli az egyházkerületi és országos evangélizációs és missziói alkalma-
kat; 
d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangélizációs és missziói felelősök, valamint a missziói 
munkaágak és szervezetek vezetői részére; 
e) a költségvetésben biztosított kereteken belül évenként kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályáza-
tokat; 
f) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgálatot érintő törvények és szabályrendeletek meg-
hozatalára, módosítására; 
g) szakmai felügyeletet gyakorol - együttműködve az országos iroda illetékes misszió munkaágával - a 
női-, bel- és külmissziói, valamint cigány- és egyéb missziói munka felett, felügyeli munkatervüket; 
h) segíti a missziói munkaágakat a különböző egyházi alkalmakon és rendezvényeken; 
i) szakmailag illetékes bizottságként véleményezi és – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban létrehozandó missziói intézmény alapítá-
sát,  az  alapító  okiratok  módosítását,  továbbá  ellátja  a  törvényben  meghatározott  feladatát  az  intéz-
ményvezetők megválasztása során. 
(4) Az építési- és ingatlanügyi bizottság: 
a) szakmai felügyeletet gyakorol és javaslataival segíti az egyház építési, épület fenntartási munkáját; 
b) az egyház és az egyház fenntartásában működő intézmények építési, ingatlanfejlesztési terveit vé-
leményezi; 
c) felkérés esetén elnöke vagy az általa felkért bizottsági tag részt vesz az országos egyház nagyobb 
építési-felújítási munkáinak döntés előkészítésében, ezen ügyekben érdekeltnek kell tekinteni, és az in-
tézkedésekről tájékoztatni kell; 
d) közreműködik az építési beruházások rendjéről szóló 1/2007.(VII. 17.) országos szabályrendeletben 
meghatározott támogatások megítélése előkészítésében, így különösen is ellenőrzi a beküldött anyago-
kat,  tervbírálatot  végez,  az  országos  iroda  építési  osztálya  közreműködésével  szakmai  előterjesztést 
készít; 
e) a bizottság egyházkerületi küldött tagjai segítik egyházkerületük elnökségét a feladatok rangsorolá-
sában, és a helyszín-bejárásokban. 

(5) A gazdasági bizottság: 

background image

a)  szakmai  felügyeletet  gyakorol  az  egyház  gazdálkodása  felett,  közreműködik  gazdasági  döntések 
előkészítésében; 
b)  javaslatot  tesz  országos  egyházi  szervezet  kezelésében  lévő  pénzeszközök  elosztásának  elveire  és 
módjára; 
c) véleményezi és állást  foglal az egyház és az egyházmegyék, illetve  az egyház által fenntartott  in-
tézmények költségvetéséről, zárszámadásáról és zárómérlegéről, valamint – utalva az egyház intézmé-
nyeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – jóváhagyja az alapító okiratok módosítá-
sát; 
d) gazdasági szempontból véleményezi a központi támogatással megvalósuló beruházások és nagyobb 
értékű felújítási munkák megvalósítását; 
e) javaslatot tesz az országos tisztségviselők díjazásának, valamint az egyház alkalmazásában állók bé-
rezésének elveire, módjára és kereteire; 
f) tájékoztatást és iránymutatást ad bármely munkaágat érintő országos szintű gazdasági, gazdálkodási 
kérdésben. 

(6) A gyűjteményi tanács: 

a) szakmailag felügyeli az evangélikus egyházi gyűjtemények hálózatát és az országos gyűjtemények 
munkaági szakmai felügyeleti munkáját; 
b) jóváhagyja valamennyi egyházi szakgyűjtemény(ek) éves beszámolóját(it), és az(ok) alapján az or-
szágos gyűjteményi munkáról a zsinatnak beszámol; 
c) javaslatot tesz az országos gyűjtemények (könyvtár, levéltár és múzeum) intézményi igazgatói vá-
lasztásakor; 
d) az egyházi költségvetés keretei között megtárgyalja és jóváhagyja az országos egyházi gyűjteményi 
beszámolóját és költségvetést; 
e)  az  egyházi  költségvetés  keretei  között  megtárgyalja  és  felügyeli  a  kiemelt,  nem  országos  egyházi 
szakgyűjtemények országos gyűjteményi keretből adott támogatását; 
f) pályázatot ír ki az egyház költségvetési keretei között a vidéki szakgyűjtemények és az egyházköz-
ségi gyűjtemények működési és állagmegóvási munkájának a támogatására; elbírálja a beérkezett pá-
lyázatokat; 
g) felügyeli az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak munkáját és az általuk vezetett nyilvántartást a 
könyvtári, levéltári és múzeumi anyagról; 
h) támogatja az országos gyűjteményi ágazatok által végzett felmérő munkát; 
i) őrzi egy példányban, fokozott biztonsági előírásokat betartva, az egyházközségi gyűjtemények fel-
mérésének iratanyagát; 
j) vita esetén jóváhagyja egyes gyűjteményi anyagok besorolását, kölcsönzési kérelmeket, kutatói en-
gedélyek megadását és megvonását; 
k)  kezdeményezi  különleges  értéket  képviselő  gyűjteményi  tárgyak  (könyvtári  vagy  levéltári  anyag, 
kegytárgyak)  védetté  nyilvánítását,  támogatja  a  védett  gyűjteményi  anyag  érdekében  folytatott  állo-
mányvédelmi  intézkedéseket  (pl.  restaurálás),  valamint  jóváhagyja  a  biztonságos  és  szakszerű  őrzés 
érdekében  – az egyházi  szervezet  tulajdonjogának tiszteletben tartása mellett  – a gyűjteményi  anyag 
biztos helyre való elszállítását és őrzését; 
l) javaslatot tesz különösen jelentős egyházi gyűjtemények kiemelt egyházi gyűjteménnyé (könyvtár, 
levéltár, múzeum) minősítésének kezdeményezésére; 
m) kezdeményezi – a fenntartó egyházi szervezettel egyetértésben – a kiemelt egyházi gyűjtemény ál-
lamilag nyilvántartott szakgyűjteménnyé nyilvánítását; 
n) a Gyűjteményi Tanács elnöke vezeti és őrzi a Gyűjteményi Tanács iratanyagát. 

(7) A nevelési-oktatási bizottság: 

a) a köznevelési intézmények felett szakmai felügyeletet gyakorol; 
b)  figyelemmel  kíséri  a  köznevelési-politikai  tendenciákat,  jogszabályi  változásokat,  értékeli  azokat, 
majd javaslatokat fogalmaz meg a fenntartók és az intézmények felé; 
c)  együttműködik  az  országos  irodában  működő  nevelési  és  oktatási  osztállyal,  továbbá  a  fenntartót 
érintő jogszabályi  változásokról döntés-előkészítő  javaslatot  készít az országos presbitériumnak, elő-
készíti és javasolja zsinati döntések meghozatalát, valamint figyelemmel kíséri az országos elnökség, 
az országos presbitérium és a zsinat oktatási intézményeket érintő határozatainak végrehajtását; 

background image

d) véleményezi és javaslatot tesz köznevelési intézmény alapítására, meglévők átszervezésére, szükség 
esetén megszüntetésére, valamint – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § 
(2) bekezdésére - jóváhagyja köznevelési intézmény alapítását és az alapító okiratok módosítását; 
e) a nevelési- és oktatási osztály előterjesztése alapján figyelemmel kíséri az oktatási intézmények tár-
gyi és személyi feltételeit; 
f)  ellátja  a  törvényben  meghatározott  feladatát  az  intézményvezetők  és  intézményi  lelkészek  megvá-
lasztása során, illetve közreműködik a teljesítményértékelés folyamatában; 
g) a nevelési- és oktatási osztály előterjesztése alapján figyelemmel kíséri az oktatási intézményekben 
folyó takarékos gazdálkodást, korrekció esetén javaslatot tesz az országos presbitériumnak, 
h) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyházi kiegészítő normatíva, a felújítási-, és beruhá-
zási támogatás elosztására, költségvetések kiegészítésére, az oktatási tartalékalap képzésének mértéké-
re és felhasználására; 
i) közreműködik az intézményeket érintő fenntartói pályázatok kiírásában, elbírálásában, 
j)  sajátos  eszközeivel  segíti  az  intézményekben  folyó  szakmai  munkát,  több  intézményt  érintő  tanul-
mányi-, kulturális-, hitéleti- és sportversenyeket, 
n) javaslatot tesz kiemelkedő közoktatási feladatellátásban megnyilvánuló teljesítmények elismerésére. 

(8) A sajtóbizottság: 

a) figyelemmel kíséri az egyház médiamunkáját; 
b) javaslatot tesz az egyházi nyomtatott és elektronikus sajtóval, valamint az internet munkával  kap-
csolatos intézkedések megtételére, illetve a költségvetésben biztosított kereteken belül döntéseket hoz; 
c) megtárgyalja a Luther Kiadó, az Evangélikus Rádiómisszió, a Zákeus Média Centrum éves beszá-
molóit. A bizottság más evangélikus szerkesztőségektől és médiaműhelyektől is kérhet beszámolót; 
d) megválasztja az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor és a Credo Evangélikus Műhely szerkesztőjét, il-
letve főszerkesztőjét valamint a szerkesztőbizottság tagjait, valamint megbízza az evangélikus rádió és 
televízió műsorok szerkesztőit; 
e) szakértői testület nyomán javaslatot tesz a Luther Kiadó igazgatójának személyére; 
f) előkészíti és felügyeli a rádió - és televízió egyházi műsorait az egyházzenei bizottsággal együttmű-
ködve; 
g) szükség szerint ad hoc bizottságot választhat az evangélikus rádió – és televízió műsorok értékelésé-
re; 
h)  szakmailag  illetékes  bizottságként  véleményezi  és  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005. 
évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban létrehozandó tömegkommunikációs 
intézmény alapítását, az alapító okiratok módosítását.. 

(9) A gyermek- és ifjúsági bizottság: 

a) részt vesz az egyház gyermek- és ifjúsági stratégiájának kidolgozásában; 
b) javaslatot tesz a gyermek és ifjúsági munka országos szintű súlypontjainak meghatározására; 
c) elősegíti a jelentősebb gyermek- és ifjúsági- programok megvalósulását, továbbá javaslatot tesz az 
ifjúsági vezetőképzésre, segíti az ifjúsági vezetők konferenciáinak megvalósulását; 
d)  javaslatot  tesz  új  gyermek-  és  ifjúsági  kiadványok  megjelentetésére,  illetve  szakmailag  előkészíti 
azokat;

 

e) figyelemmel kíséri az egyház ifjúsági szinten zajló médiamunkáját – szükség esetén - a sajtóbizott-
sággal együttműködve;  
f) figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági osztály személyi és tárgyi feltételeit;  
g) a költségvetésben biztosított kereteken belül pályázatot ír ki az egyházban folyó gyermek és ifjúsági 
élet segítésére, támogatására, a beérkezett pályázatokat elbírálja és nyilvánosságra hozza; 
h) javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági szolgálatot érintő törvények és szabályrendeletek meghozata-
lára, szükség esetén módosítására; 
i) együttműködik az országos irodában működő  gyermek- és ifjúsági osztállyal, valamint a gyermek- 
és ifjúsági munkát érintően kapcsolatot tart a többi munkaági bizottsággal; 
h) kapcsolatot tart más egyházak és egyéb szervezetek gyermek- és ifjúsági szolgálataival. 

(10) Az (1)-(9) bekezdésekben írt feladatok ellátásához szükséges részletes szabályokat a bizottságok ál-
tal  feladat  és  hatáskörükben  elfogadott,  az  országos  presbitérium  által  jóváhagyott  bizottsági  ügyrend 
szabályozza. 
 

background image

II. fejezet 

A bizottságok tagjai 

 
4. §  (1)  A  bizottságok  tagjairól  a  törvény  139.  §  rendelkezik.  Amennyiben  a  bizottság  szavazati  jogú 
tagja  esetén,  a  megválasztását  követően  az  országos  munkaági  bizottságok  tagjainak  megválasztásáról 
szóló 2/2012. (VI. 28.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség 
áll fenn, akkor az országos presbitérium határozatában dönt az érintett bizottsági tagságáról.  
(2) A bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági elnökhelyettes jár el, akit a bizottság tagjai egy-
szerű szavazással választanak meg. 
(3) A bizottság jegyzőkönyvvezetőjét a bizottság tagjai egyszerű szavazással választják meg. 
 
5. §  (1) A bizottságok elnökeinek feladata: 

a) a bizottság munkájának irányítása, összehangolása, 
b) a bizottsági ülések összehívása, technikai előkészítése és lebonyolítása az országos iroda  illetékes 
osztálya, ennek hiányában a testületi iroda útján, 
c) a bizottsági ülések napirendjének meghatározása, a megtárgyalandó ügyek előkészítése, 
d) a bizottsági ülések levezetése, 
e) kapcsolattartás az országos egyház testületeivel és tisztségviselőivel, valamint az országos iroda ille-
tékes osztályaival. 

(2) A bizottságok jegyzőkönyvvezetőjének feladata: 

a) a bizottsági események dokumentálása, 
b) a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, illetve emlékeztetőinek elkészítése, 
c) bizottsági határozatok megszerkesztése. 

 

III. fejezet 

A bizottságok ülései 

 
6. §  (1) Az országos bizottság minden év elején, első ülésén éves munkatervet fogad el, és ezzel egyide-
jűleg meghatározza az évi legalább két rendes ülés időpontját.  
(2) Az országos bizottság szükséghez képest – a rendes ülésre vonatkozó szabályok megtartásával - bár-
mikor összehívható.(rendkívüli ülés) Rendkívüli ülést kell összehívni zsinat és országos presbitérium, il-
letve az országos elnökség összehívásakor - annak napirendje szerinti - érintett bizottság esetében. 
(3) A  bizottsági  tagok  legalább  felének  azonos  napirendi  téma  megjelölésével  kezdeményezett  írásbeli 
indítványára  legkésőbb  8  napon  belül  rendkívüli,  illetve  a  bizottság  elnökének  kezdeményezésre  jelen 
szabályrendelet 13. § szerinti távolléti ülést kell összehívni. 
(4) A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, melynek összehívására, határozatképességének megállapí-
tására, a tanácskozása és szavazása rendjére az e szabályrendeletben meghatározott általános szabályokat 
kell alkalmazni. 
(5) Az elnök elrendelheti a rendes és rendkívüli ülés megtartását személyes részvétel helyett elektronikus 
hírközlő eszközök igénybevételével (távolléti ülés). A (3) bekezdésben meghatározottak kezdeményezésére 
a rendes, illetve rendkívüli ülést távolléti ülésként kell elrendelni és megtartani. A távolléti ülés meghívó-
ját, napirendjét és az írásos előterjesztéseket az ülést megelőző legalább 24 órával korábban kell közzé-
tenni. A távolléti  ülés döntéshozatali rendje megegyezik a rendes  ülés határozathozatali rendjével.  A tá-
volléti ülés érdemi nyilatkozatait és a meghozott határozatokat dokumentálhatóan alkalmas módon rögzí-
teni kell azzal, hogy a távolléti ülésre a rendes ülés szabályait kell alkalmazni.  
 
7. §  A bizottsági ülések nem nyilvánosak, azon kizárólag a bizottság tagjai, a 2005. évi IV. törvény 139. 
§ (1) bekezdésében megjelölt tanácskozási jogú személyek, illetőleg az elnök által meghívottak lehetnek 
jelen. 
 
8.§  (1) Az országos bizottságot az elnök – jelen szabályzat 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott rend szerinti, az ülést megelőző legalább 5 nappal - meghívóban, az időpont és napirend közlésével, 
valamint az előterjesztések megküldésével hívja össze.  

background image

(2) A bizottsági tag legkésőbb az ülést megelőző 2 nappal köteles kimentését igazolható módon és formá-
ban bejelenteni, e határidő elmulasztása kimentés nélküli távolmaradásnak minősül. 
(3)  Azt  az  országos  bizottsági  tagot,  aki  a  bizottság  3  üléséről  kimentés  nélkül  távol  marad,  tagságáról 
lemondottnak kell tekinteni, erről őt és a küldő testületet írásban értesíteni kell. 
 
 
9. §  (1) Az országos bizottság ülésének napirendjét elsősorban az előző ülés végén meghozott napirend-
re vonatkozó határozat, valamint a benyújtott írásos előterjesztések, valamint az országos egyház testüle-
tei megkeresés alapján állítja össze az elnök. A napirend összeállítása során meg kell jelölni azokat az elő-
terjesztéseket is, amelyeket az elnök nem javasolt tárgyalandó napirendi pontként. 
(2) Napirendi pontra vonatkozó előterjesztés benyújtására bármely bizottsági tag jogosult. Az előterjesz-
téseket legkésőbb az ülést megelőző 8. napig, rendkívüli ülés esetén legkésőbb az ülést megelőző 3. napig 
kell az elnökhöz eljuttatni, aki szükség esetén az illetékes országos irodai osztály közreműködését, tájé-
koztatását és előterjesztés kiegészítését is kérheti.  
(3) Amennyiben bármely bizottsági tag legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig - a meghívóban 
szereplőkön túlmenően - szóban indítványozza valamely kérdés napirendre tűzését, annak napirendre vé-
teléhez a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges. 
 
10. §  (1) Az országos bizottság akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze és a bizottsági ta-
gok több mint a fele jelen van. A jelenlétet jelenléti ívvel kell dokumentálni. 
(2) A határozatképtelen ülés tárgyalhat, de döntéseit az országos egyház testületei nem kötelesek figye-
lembe venni. 
 
11. §  (1) Az országos bizottság üléseit elnök vezeti.  
(2) A bizottsági ülés egyes napirendi pontjainak vitája az adott napirendi pontra vonatkozó előterjesztés, 
valamint az ahhoz kapcsolódó hozzászólások alapján folyik. 
 

12. §  (1) A vita lezárását követően a bizottság határozatot hoz. A határozatok meghozatalára szavazás út-

ján kerülhet sor. 

(2) Szavazáskor a kérdést az elnök úgy teszi fel, hogy arra egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tar-

tózkodom”-mal lehessen válaszolni.  
(3) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, amennyiben legalább 2 tag javasolja. 
(4) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelenlévőknek több mint a fele érvényes szavazatot 
adott le. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes szavazatok több mint fele egyetértő. 
(5) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
(6) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal 
kell ellátni. Jelölése a következőképpen történik: „Az ……….. országos bizottság .../(év), (hó, nap) hatá-
rozata”.  
(7) Az országos bizottság megszövegezett határozatát, kiküldését megelőzően – annak tartalmi megegye-
zőségére  vonatkozatóan  -  az  elnök  hagyja  jóvá. Amennyiben  a  határozat  kézhezvételét  követő  3 napon 
belül nem nyilatkozik, akkor jóváhagyását megadottnak kell tekintetni, és intézkedni kell a határozatok 5 
munkanapon belüli kiküldéséről.  
(8) Az országos bizottság határozatát – az elnök jóváhagyását követően – az országos iroda illetékes osz-
tálya küldi meg az érintetteknek. 

 

13. §  (1)  Rendkívüli  és  sürgős  esetben,  amennyiben  a  következő  ülésig  beálló késedelem  az  egyház  szá-
mára  hátrányos  következményekkel  járna  az  elnök  ülés  tartása  nélkül,  e-mail  igénybevételével  távolléti 
szavazást rendelhet el.  
(2) A távolléti szavazás során írásos előterjesztés kiküldésére sincs szükség, amennyiben egy már megtár-
gyalt napirend ügyében kér utólagos döntést az elnök, vagy különösebb megfontolást és előkészítést, illet-
ve tárgyalást nem igénylő aktuális határozat meghozatalára van szükség.  
(3)  Az e-mailes szavazatok leadására  legalább  2 munkanapot  kell biztosítani. A szavazatot le nem adók 
úgy minősülnek, mint akik tartózkodnak.  

background image

(4)  Távolléti  szavazás  esetén  a  bizottság  tagjainak  a  határozatról  a  javaslat  eredeti  tartalma  szerint  kell 
dönteniük, vita lefolytatásának, a határozat kiegészítésének vagy módosításának nincs helye.  
(5) Távolléti szavazás esetén az utolsó szavazat beérkezésével a határozatot meghozottnak kell tekinteni. 
A szavazás eredményéről az elnök legkésőbb 3 napon belül értesíti a bizottság tagjait. 

 
14. §  (1) A bizottság üléséről hangfelvétel útján jegyzőkönyv, illetve – a választásokról és a szavazásról 

szóló  2005.  évi  VII.  törvény  50.  §-nak  megfelelő  tartalmú,  különösen  is  az  előterjesztett  határozatokra 
vonatkozó, a testületi iroda kijelölt munkatársa közreműködésével emlékeztető készül. 

(2) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a meghozott határozatok fontosabb információit, érdemi hozzá-

szólások személyét és hozzászólásuk tartalmát, a szavazás eredményét, valamint a meghozott határozato-
kat.  

(3) A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

a) az ülés meghívója, annak valamennyi mellékletével együtt, 
b) a jelenléti ív, 
c) a távolmaradásukat előzetesen írásban kimentő presbiterek ilyen tartalmú írásbeli bejelentése, 
d) határozatok kivonatát, és 
e) szavazólapok eredeti példánya. 

(4) Amennyiben  bármely  bizottsági  tag  a  jegyzőkönyv  meghatározott  napirendhez  kapcsolódó  részének 
indokolt  leírását  kéri,  az  elnök  jóváhagyását  követően,  3  munkanapon  belül  kell  elkészítenie  a  testületi 
iroda kijelölt referensének. A kérelmet és a leírt tárgyalási anyagot el kell juttatni a bizottság tagjaihoz, 
akik a soron következő bizottsági ülésig elektronikusan, illetve – a tag előterjesztése alapján - a soron kö-
vetkező ülésen közölhetik a meghozott határozatot illető kifogásaikat, melyről a bizottsági ülés határoz a 
határozat módosításával egyidejűleg.  

(5) Az emlékeztető és a jegyzőkönyv eredeti példányát az országos iroda irattárában kell elhelyezni, ahol 

az elnök írásbeli engedélyével tekintheti meg bármely érdeklődő. Az engedélyt és ennek alapján a megte-
kintés tényét dokumentálni kell. 

 

IV. fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 

15. §  (1) A bizottságok működésének az egyház törvényeiben és e szabályrendeletben nem szabályozott 

kérdéseit a bizottságok ügyrendjükben szabályozzák. 

(2) Amennyiben a bizottság ügyrendje sem tartalmaz rendelkezéseket, az adott ügy tárgyalása során meg-

hozott bizottsági határozat rendelkezései szerint kell eljárni azzal, hogy e rendelkezések a további határo-
zatok meghozatala során nem irányadóak. 
 
16. §  A bizottság tagjainak, valamint a 7. §-ban írt meghívottnak a bizottsági ülésekkel kapcsolatos utazá-
si költségeit az egyház megtéríti. 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17. §  (1) E szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  az  országos  egyház  bizottságainak 
működéséről szóló 5/2001. (XI. 24.) országos szabályrendelet. 
 
Budapest, 2020. 03. 26. 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031