Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2008. (VII.3.) országos szabályrendelet az országos egyház bizottságainak működéséről.pdf

orbiz szabályrendelet 20131114.pdf — PDF document, 231Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
3/2008. (VII. 3.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ BIZOTTSÁGAINAK 
MŰKÖDÉSÉRŐL
1
 
 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.§  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: törvény) 138. § (2) bekez-
désére - az országos egyház (a továbbiakban: egyház) mun-
kaági bizottságainak  működéséről a  következő  szabályren-
deletet alkotja: 
 
 
1. § 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos 
munkaági  bizottságairól  (a  továbbiakban:  bizottság)  az 
egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV. 
törvény 136-139. §-a rendelkezik. 
 
2. § 
A zsinat, az országos elnökség és presbitérium mun-
káját  segítő,  döntés-előkészítő  bizottságok  feladat-  és  ha-
táskörébe  tartozó  érintő  döntést  –  utalva  a  törvény  125.  § 
(1) bekezdésére és a 130.§ (6) bekezdésére - csak az illeté-
kes  bizottság(ok)  a  testületi  döntést  megelőző  határozata 
alapján hozhat. 
I. fejezet 
A bizottságok feladat- és hatásköre 
 
3. § 
Az országos egyház (a továbbiakban: egyház) mun-
kaágaiban  az  alábbi  bizottságok  -–  a  munkaágakban  folyó 
tevékenység  figyelemmel  kísérése  mellett  -  az  egyház  tör-
vényeiben  meghatározottakon  túl,  a  következő  szakmai 
feladatokat látják el: 
(1) A diakóniai bizottság: 
a) kezdeményezi a diakóniai szolgálat megalapozását je-
lentő  elméleti  teológia  munkát,  ajánlásokat  fogalmaz 
meg,  és  segíti  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
keretében  folyó  diakóniát  és  felnőttképzést  érintő  kép-
zések  és  gyakorlatok  szervezését  és  szakmai  ellenőrzé-
sét, szakmai felügyelet gyakorol és az egyház szerveze-
tén belül végzett diakóniai szolgálat felett; 
b) figyelemmel  kíséri a  szociális-politikai tendenciákat, 
jogszabályi  változásokat,  értékeli  azokat,  majd  javasla-
tokat fogalmaz meg a fenntartók és intézmények felé; 
c)  véleményezi  és  javaslatot  tesz  diakóniai  intézmény 
alapítására, új szolgáltatások indítására és meglévők át-
szervezésére, szükség esetén intézmények megszünteté-
sére,  valamint  –  utalva  az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagy-
ja  diakóniai  intézmény  alapítását  és  az  alapító  okiratok 
módosítását; 
d)  a  diakóniai  osztály  előzetes  kontrollja  alapján  véle-
ményezi  az  egyház  diakóniai  intézményeinek  éves 
szakmai beszámolóját; 
e)  ellátja  a  törvényben  meghatározott  feladatát  az  in-
tézményvezetők és intézményi lelkészek megválasztása 
során,  illetve  közreműködik  a  teljesítményértékelés  fo-
lyamatában; 
f) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyhá-
zi  kiegészítő  normatíva,  a  felújítási-,  és  beruházási  tá-
mogatás elosztására, költségvetések kiegészítésére, a di-
                                                 
1
Módosította a 464/1/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat. Az 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg hatályos: 2013. november 14-től. 
akóniai tartalékalap képzésének mértékére és felhaszná-
lására,  továbbá  közreműködik  az  intézményeket  érintő 
fenntartói pályázatok kiírásában, elbírálásában; 
g) javaslatot tesz díjak alapítására és dönt azok odaítélé-
séről; 
h) diakóniai tárgyú képzéseket kezdeményez, és ösztön-
díjakról dönt; 
i) részt vesz az egyház diakóniai stratégiájának a kidol-
gozásában; 
j) javaslatot tesz a diakóniai szolgálatot érintő törvények 
és  szabályrendeletek  meghozatalára,  szükség  esetén 
módosítására; 
k)  kapcsolatot  tart  más  egyházak  és  egyéb  szervezetek 
diakóniai szolgálataival; 
l)  együttműködik  az  országos  irodában  működő  diakó-
niai osztállyal; 
m) az evangélikus diakóniai intézmények  működésében 
szerzett tapasztalatokra alapozva, javaslatokat fogalmaz 
meg a szociálpolitika terén illetékes állami szervek felé. 
(2) Az egyházzenei bizottság: 
a) szervezi az egyház zenei életét; 
b)  zenei-szakmai  felügyeletet  gyakorol  a  kántorképzés, 
lelkészképzés és egyházközségi kórusok felett; 
c) tervezi és előkészíti a jelentősebb egyházi események 
zenei programját; 
d) figyelemmel kíséri – az egyházmegyei előadók segít-
ségével – az orgonák állapotát és kezdeményezi a szük-
séges intézkedések megtételét; 
e) megválasztja a kántorképesítő bizottság tagjait; 
f)  előkészíti  és  felügyeli  a  rádió  -  és  televízió  egyházi 
műsorainak zenei anyagát a sajtóbizottsággal együttmű-
ködve; 
g)  javaslatot  tesz  a  kiemelkedő  zenei  rendezvények 
költségvetési  támogatására,  állami-  és  magántámogatá-
sok  szétosztására,  valamint  ösztöndíj  lehetőségek  meg-
hirdetését kezdeményezi; 
h) javaslatot tesz új egyházzenei kiadványok megjelen-
tetésére és szakmailag előkészíti azt; 
i) a költségvetésben biztosított kereteken belül pályáza-
tot  ír  ki  az  egyházzenei  élet  segítésére  és  az  orgonák 
szükségszerű karbantartási és javítási költségek támoga-
tására  és  a  beérkezett  pályázatokat  elbírálja  és  nyilvá-
nosságra hozza; 
j) pályázatot ír ki új egyházi zeneművek írására, az elbí-
rálásáról gondoskodik; 
k)  javaslatot  tesz  az  egyházzenei  szolgálatot  érintő  tör-
vények  és  szabályrendeletek  meghozatalára,  szükség 
esetén módosítására; 
l)  kapcsolatot  tart  más  egyházak  zenei  bizottságával 
(közös rendezvények, kiadások); 
m) szakmailag illetékes bizottságként véleményezi és – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban 
létrehozandó  egyházzenei  intézmény  alapítását,  az  ala-
pító  okiratok  módosítását,  továbbá  ellátja  a  törvényben 
meghatározott  feladatát  az  intézményvezetők  megvá-
lasztása során. 
(3) Az evangélizációs és missziói bizottság: 
a)  javaslatot  tesz  az  egyház  evangélizációs  és  missziói 
munkája súlypontjainak meghatározására; 
b)  javaslatot  tesz  missziói  munkaágak  indítására,  mun-
katársak alkalmazására; 
c) előkészíti, koordinálja és értékeli az egyházkerületi és 
országos evangélizációs és missziói alkalmakat; 
background image
d) 
konzultációkat 
szervez 
az 
egyházmegyei 
evangélizációs és missziói felelősök, valamint a misszi-
ói munkaágak és szervezetek vezetői részére; 
e) a költségvetésben biztosított kereteken belül évenként 
kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályázatokat; 
f) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgála-
tot  érintő  törvények  és  szabályrendeletek  meghozatal-
ára, módosítására; 
g)  szakmai  felügyeletet  gyakorol  -  együttműködve  az 
országos  iroda  illetékes  misszió  munkaágával  -  a  női-, 
bel- és  külmissziói, valamint  cigány- és egyéb  missziói 
munka felett, felügyeli munkatervüket; 
h)  segíti  a  missziói  munkaágakat  a  különböző  egyházi 
alkalmakon és rendezvényeken; 
i)  szakmailag  illetékes  bizottságként  véleményezi  és  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban 
létrehozandó  missziói  intézmény  alapítását,  az  alapító 
okiratok módosítását, továbbá ellátja a törvényben meg-
határozott feladatát az intézményvezetők megválasztása 
során. 
(4) Az építési- és ingatlanügyi bizottság: 
a)  szakmai  felügyeletet  gyakorol  és  javaslataival  segíti 
az egyház építési, épület fenntartási munkáját; 
b)  az  egyház  és  az  egyház  fenntartásában  működő  in-
tézmények  építési,  ingatlanfejlesztési  terveit  vélemé-
nyezi; 
c) felkérés esetén elnöke vagy az általa felkért bizottsági 
tag  részt  vesz  az  országos  egyház  nagyobb  építési-
felújítási  munkáinak  döntés  előkészítésében,  ezen 
ügyekben érdekeltnek kell tekinteni, és az intézkedések-
ről tájékoztatni kell; 
d) közreműködik az építési beruházások rendjéről szóló 
1/2007.(VII. 17.) országos szabályrendeletben meghatá-
rozott  támogatások  megítélése  előkészítésében,  így  kü-
lönösen is ellenőrzi a beküldött anyagokat, tervbírálatot 
végez, az országos iroda építési osztálya közreműködé-
sével szakmai előterjesztést készít; 
e) a bizottság egyházkerületi küldött tagjai segítik egy-
házkerületük elnökségét a feladatok rangsorolásában, és 
a helyszín-bejárásokban. 
(5) A gazdasági bizottság: 
a) szakmai felügyeletet gyakorol az egyház gazdálkodá-
sa  felett,  közreműködik  gazdasági  döntések  előkészíté-
sében; 
b)  javaslatot  tesz  országos  egyházi  szervezet  kezelésé-
ben lévő pénzeszközök elosztásának elveire és módjára; 
c) véleményezi és állást foglal az egyház és az egyház-
megyék, illetve az egyház által fenntartott intézmények 
költségvetéséről,  zárszámadásáról  és  zárómérlegéről, 
valamint – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  jóváhagyja  az 
alapító okiratok módosítását; 
d)  gazdasági  szempontból  véleményezi  a  központi  tá-
mogatással megvalósuló beruházások és nagyobb értékű 
felújítási munkák megvalósítását; 
e)  javaslatot  tesz  az  országos  tisztségviselők  díjazásá-
nak,  valamint  az  egyház  alkalmazásában  állók  bérezé-
sének elveire, módjára és kereteire; 
f)  tájékoztatást  és  iránymutatást  ad  bármely  munkaágat 
érintő  országos  szintű  gazdasági,  gazdálkodási  kérdés-
ben. 
(6) A gyűjteményi tanács: 
a)  szakmailag  felügyeli  az  evangélikus  egyházi  gyűjte-
mények hálózatát és az országos gyűjtemények munka-
ági szakmai felügyeleti munkáját; 
b)  jóváhagyja  valamennyi  egyházi  szakgyűjtemény(ek) 
éves  beszámolóját(it),  és  az(ok)  alapján  az  országos 
gyűjteményi munkáról a zsinatnak beszámol; 
c)  javaslatot  tesz  az  országos  gyűjtemények  (könyvtár, 
levéltár és múzeum) intézményi igazgatói választásakor; 
d)  az  egyházi  költségvetés  keretei  között  megtárgyalja 
és  jóváhagyja  az  országos  egyházi  gyűjteményi  beszá-
molóját és költségvetést; 
e)  az  egyházi  költségvetés  keretei  között  megtárgyalja 
és felügyeli a kiemelt, nem országos egyházi szakgyűj-
temények országos gyűjteményi keretből adott támoga-
tását; 
f) pályázatot ír ki az egyház költségvetési keretei között 
a  vidéki  szakgyűjtemények  és  az  egyházközségi  gyűj-
temények  működési  és  állagmegóvási  munkájának  a 
támogatására; elbírálja a beérkezett pályázatokat; 
g) felügyeli az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak 
munkáját és az általuk vezetett nyilvántartást a könyvtá-
ri, levéltári és múzeumi anyagról; 
h)  támogatja  az  országos  gyűjteményi  ágazatok  által 
végzett felmérő munkát; 
i)  őrzi  egy  példányban,  fokozott  biztonsági  előírásokat 
betartva, az egyházközségi  gyűjtemények  felmérésének 
iratanyagát; 
j)  vita  esetén  jóváhagyja  egyes  gyűjteményi  anyagok 
besorolását, kölcsönzési kérelmeket, kutatói engedélyek 
megadását és megvonását; 
k)  kezdeményezi  különleges  értéket  képviselő  gyűjte-
ményi tárgyak (könyvtári vagy levéltári anyag, kegytár-
gyak)  védetté  nyilvánítását,  támogatja  a  védett  gyűjte-
ményi  anyag  érdekében  folytatott  állományvédelmi  in-
tézkedéseket  (pl.  restaurálás),  valamint  jóváhagyja  a 
biztonságos  és  szakszerű  őrzés  érdekében  –  az  egyházi 
szervezet tulajdonjogának tiszteletben tartása mellett – a 
gyűjteményi anyag biztos helyre való elszállítását és őr-
zését; 
l)  javaslatot  tesz  különösen  jelentős  egyházi  gyűjtemé-
nyek kiemelt egyházi gyűjteménnyé (könyvtár, levéltár, 
múzeum) minősítésének kezdeményezésére; 
m)  kezdeményezi  –  a  fenntartó  egyházi  szervezettel 
egyetértésben – a kiemelt egyházi gyűjtemény államilag 
nyilvántartott szakgyűjteménnyé nyilvánítását; 
n) a Gyűjteményi Tanács elnöke vezeti és őrzi a Gyűj-
teményi Tanács iratanyagát. 
(7) A nevelési-oktatási bizottság: 
a) a köznevelési intézmények felett szakmai felügyeletet 
gyakorol; 
b) figyelemmel kíséri a köznevelési-politikai tendenciá-
kat,  jogszabályi  változásokat,  értékeli  azokat,  majd  ja-
vaslatokat fogalmaz meg a fenntartók és az intézmények 
felé; 
c) együttműködik az országos irodában működő nevelé-
si és oktatási osztállyal, továbbá a fenntartót érintő jog-
szabályi  változásokról  döntés-előkészítő  javaslatot  ké-
szít az országos presbitériumnak, előkészíti és javasolja 
zsinati  döntések  meghozatalát,  valamint  figyelemmel 
kíséri az országos elnökség, az országos presbitérium és 
a  zsinat  oktatási  intézményeket  érintő  határozatainak 
végrehajtását; 
d) véleményezi és javaslatot tesz köznevelési intézmény 
alapítására,  meglévők  átszervezésére,  szükség  esetén 
megszüntetésére,  valamint  –  utalva  az egyház  intézmé-
background image
nyeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésé-
re  -  jóváhagyja  köznevelési  intézmény  alapítását  és  az 
alapító okiratok módosítását; 
e)  a  nevelési-  és  oktatási  osztály  előterjesztése  alapján 
figyelemmel  kíséri  az  oktatási  intézmények  tárgyi  és 
személyi feltételeit; 
f) ellátja a törvényben meghatározott feladatát az intéz-
ményvezetők és intézményi lelkészek megválasztása so-
rán,  illetve  közreműködik  a  teljesítményértékelés  fo-
lyamatában; 
g)  a  nevelési-  és  oktatási  osztály  előterjesztése  alapján 
figyelemmel kíséri az oktatási intézményekben folyó ta-
karékos  gazdálkodást,  korrekció  esetén  javaslatot  tesz 
az országos presbitériumnak, 
h) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyhá-
zi  kiegészítő  normatíva,  a  felújítási-,  és  beruházási  tá-
mogatás  elosztására,  költségvetések  kiegészítésére,  az 
oktatási tartalékalap képzésének mértékére és felhaszná-
lására; 
i)  közreműködik  az  intézményeket  érintő  fenntartói  pá-
lyázatok kiírásában, elbírálásában, 
j)  sajátos  eszközeivel  segíti  az  intézményekben  folyó 
szakmai  munkát,  több  intézményt  érintő  tanulmányi-, 
kulturális-, hitéleti- és sportversenyeket, 
n) javaslatot tesz kiemelkedő közoktatási feladatellátás-
ban megnyilvánuló teljesítmények elismerésére. 
(8) A sajtóbizottság: 
a) figyelemmel kíséri az egyház médiamunkáját; 
b) javaslatot tesz az egyházi nyomtatott és elektronikus 
sajtóval, valamint az internet  munkával  kapcsolatos in-
tézkedések megtételére, illetve a költségvetésben bizto-
sított kereteken belül döntéseket hoz; 
c) megtárgyalja a Luther Kiadó, az Evangélikus Rádió-
misszió, a Zákeus Média Centrum éves beszámolóit.  A 
bizottság  más  evangélikus  szerkesztőségektől  és  mé-
diaműhelyektől is kérhet beszámolót; 
d) megválasztja az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor és a 
Credo Evangélikus Műhely szerkesztőjét, illetve főszer-
kesztőjét  valamint  a  szerkesztőbizottság  tagjait,  vala-
mint  megbízza az evangélikus rádió és televízió  műso-
rok szerkesztőit; 
e) szakértői testület nyomán javaslatot tesz a Luther Ki-
adó igazgatójának személyére; 
f)  előkészíti  és  felügyeli  a  rádió  -  és  televízió  egyházi 
műsorait az egyházzenei bizottsággal együttműködve; 
g)  szükség  szerint  ad  hoc  bizottságot  választhat  az 
evangélikus rádió – és televízió műsorok értékelésére; 
h)  szakmailag  illetékes  bizottságként  véleményezi  és  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdésére - jóváhagyja az egyházban 
létrehozandó  tömegkommunikációs  intézmény  alapítá-
sát, az alapító okiratok módosítását.. 
(9) A gyermek- és ifjúsági bizottság: 
a) részt vesz az egyház gyermek- és ifjúsági stratégiájá-
nak kidolgozásában; 
b) javaslatot tesz a gyermek és ifjúsági munka országos 
szintű súlypontjainak meghatározására; 
c)  elősegíti  a  jelentősebb  gyermek-  és  ifjúsági-  progra-
mok megvalósulását, továbbá javaslatot tesz az ifjúsági 
vezetőképzésre,  segíti az ifjúsági  vezetők konferenciái-
nak megvalósulását; 
d)  javaslatot  tesz  új  gyermek-  és  ifjúsági  kiadványok 
megjelentetésére, illetve szakmailag előkészíti azokat;
 
e)  figyelemmel  kíséri  az  egyház  ifjúsági  szinten  zajló 
médiamunkáját  –  szükség  esetén  -  a  sajtóbizottsággal 
együttműködve;  
f)  figyelemmel  kíséri  a  gyermek-  és  ifjúsági  osztály 
személyi és tárgyi feltételeit;  
g) a költségvetésben biztosított kereteken belül pályáza-
tot ír ki az egyházban folyó gyermek és ifjúsági élet se-
gítésére, támogatására, a beérkezett pályázatokat elbírál-
ja és nyilvánosságra hozza; 
h) javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági szolgálatot érin-
tő törvények és szabályrendeletek meghozatalára, szük-
ség esetén módosítására; 
i)  együttműködik  az  országos  irodában  működő  gyer-
mek- és ifjúsági osztállyal, valamint a gyermek- és ifjú-
sági munkát érintően kapcsolatot tart a többi munkaági 
bizottsággal; 
h)  kapcsolatot  tart  más  egyházak  és  egyéb  szervezetek 
gyermek- és ifjúsági szolgálataival. 
(10)  Az  (1)-(9)  bekezdésekben  írt  feladatok  ellátásához 
szükséges  részletes  szabályokat  a  bizottságok  által  feladat 
és hatáskörükben elfogadott, az országos presbitérium által 
jóváhagyott bizottsági ügyrend szabályozza. 
 
II. fejezet 
A bizottságok tagjai 
 
4. § 
(1) A bizottságok tagjairól a törvény 139.  §  rendel-
kezik.  Amennyiben a bizottság szavazati jogú tagja esetén, 
a  megválasztását  követően az országos  munkaági bizottsá-
gok tagjainak  megválasztásáról  szóló  2/2012. (VI. 28.) or-
szágos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
összeférhetetlenség áll fenn, akkor az országos presbitérium 
határozatában dönt az érintett bizottsági tagságáról.  
(2)  A  bizottsági  elnök  akadályoztatása  esetén  a  bizottsági 
elnökhelyettes jár el, akit a bizottság tagjai egyszerű szava-
zással választanak meg. 
(3)  A  bizottság  jegyzőkönyvvezetőjét  a  bizottság  tagjai 
egyszerű szavazással választják meg. 
 
5. § 
(1) A bizottságok elnökeinek feladata: 
a) a bizottság munkájának irányítása, összehangolása, 
b) a bizottsági ülések összehívása, technikai előkészíté-
se és lebonyolítása az országos iroda illetékes osztálya, 
ennek hiányában a testületi iroda útján, 
c)  a  bizottsági  ülések  napirendjének  meghatározása,  a 
megtárgyalandó ügyek előkészítése, 
d) a bizottsági ülések levezetése, 
e)  kapcsolattartás  az  országos  egyház  testületeivel  és 
tisztségviselőivel,  valamint  az  országos  iroda  illetékes 
osztályaival. 
(2) A bizottságok jegyzőkönyvvezetőjének feladata: 
a) a bizottsági események dokumentálása, 
b)  a  bizottsági  ülések  jegyzőkönyveinek,  illetve  emlé-
keztetőinek elkészítése, 
c) bizottsági határozatok megszerkesztése. 
 
III. fejezet 
A bizottságok ülései 
 
6. § 
(1)  Az  országos  bizottság  minden  év  elején,  első 
ülésén  éves  munkatervet  fogad  el,  és  ezzel  egyidejűleg 
meghatározza az évi legalább két rendes ülés időpontját.  
(2)  Az  országos  bizottság  szükséghez  képest  –  a  rendes 
ülésre  vonatkozó  szabályok  megtartásával  -  bármikor  ösz-
szehívható.(rendkívüli ülés) Rendkívüli ülést kell összehív-
background image
ni  zsinat  és  országos  presbitérium,  illetve  az  országos  el-
nökség összehívásakor - annak napirendje szerinti - érintett 
bizottság esetében. 
(3)  A  bizottsági  tagok  legalább  felének  azonos  napirendi 
téma  megjelölésével  kezdeményezett  írásbeli  indítványára 
legkésőbb  8  napon  belül  rendkívüli,  illetve  a  bizottság  el-
nökének  kezdeményezésre  jelen szabályrendelet  13. § sze-
rinti távolléti ülést kell összehívni. 
(4) A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, melynek ösz-
szehívására,  határozatképességének  megállapítására,  a  ta-
nácskozása  és  szavazása  rendjére  az  e  szabályrendeletben 
meghatározott általános szabályokat kell alkalmazni. 
 
7. § 
A bizottsági ülések nem nyilvánosak, azon kizárólag 
a bizottság tagjai, a 2005. évi IV. törvény 139. § (1) bekez-
désében megjelölt tanácskozási jogú személyek, illetőleg az 
elnök által meghívottak lehetnek jelen. 
 
8.§ 
(1) Az országos bizottságot az elnök – jelen szabály-
zat 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rend sze-
rinti, az ülést megelőző legalább 5 nappal - meghívóban, az 
időpont és napirend közlésével, valamint az előterjesztések 
megküldésével hívja össze.  
(2) A  bizottsági  tag  legkésőbb  az  ülést  megelőző  2  nappal 
köteles kimentését igazolható módon és formában bejelen-
teni,  e  határidő  elmulasztása  kimentés  nélküli  távolmara-
dásnak minősül. 
(3) Azt az országos bizottsági tagot, aki a bizottság 3 ülésé-
ről  kimentés  nélkül  távol  marad,  tagságáról  lemondottnak 
kell tekinteni, erről őt és a küldő testületet írásban értesíte-
ni kell. 
 
 
9. § 
(1) Az országos bizottság ülésének napirendjét első-
sorban az előző ülés végén meghozott napirendre vonatko-
zó  határozat,  valamint  a  benyújtott  írásos  előterjesztések, 
valamint  az  országos  egyház  testületei  megkeresés  alapján 
állítja  össze  az  elnök.  A  napirend  összeállítása  során  meg 
kell  jelölni  azokat  az  előterjesztéseket  is,  amelyeket  az  el-
nök nem javasolt tárgyalandó napirendi pontként. 
(2)  Napirendi  pontra  vonatkozó  előterjesztés  benyújtására 
bármely bizottsági tag jogosult. Az előterjesztéseket legké-
sőbb az ülést megelőző 8. napig, rendkívüli ülés esetén leg-
később az ülést megelőző 3. napig kell az elnökhöz eljuttat-
ni,  aki  szükség  esetén  az  illetékes  országos  irodai  osztály 
közreműködését,  tájékoztatását  és  előterjesztés  kiegészíté-
sét is kérheti.  
(3) Amennyiben  bármely  bizottsági  tag  legkésőbb  az  ülés 
napirendjének megszavazásáig - a meghívóban szereplőkön 
túlmenően  -  szóban  indítványozza  valamely  kérdés  napi-
rendre  tűzését,  annak  napirendre  vételéhez  a  jelenlévő  ta-
gok kétharmadának egyetértése szükséges. 
 
10. §  (1)  Az  országos  bizottság  akkor  határozatképes,  ha 
szabályszerűen hívták össze és a bizottsági tagok több mint 
a  fele  jelen  van.  A  jelenlétet  jelenléti  ívvel  kell  dokumen-
tálni. 
(2) A határozatképtelen ülés tárgyalhat, de döntéseit az or-
szágos egyház testületei nem kötelesek figyelembe venni. 
 
11. §  (1) Az országos bizottság üléseit elnök vezeti.  
(2)  A  bizottsági  ülés  egyes  napirendi  pontjainak  vitája  az 
adott napirendi pontra vonatkozó előterjesztés, valamint az 
ahhoz kapcsolódó hozzászólások alapján folyik. 
 
12. §  (1) A vita lezárását követően a bizottság határozatot 
hoz.  A  határozatok  meghozatalára  szavazás  útján  kerülhet 
sor. 
(2)  Szavazáskor  a  kérdést  az  elnök  úgy  teszi  fel,  hogy  arra 
egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal 
lehessen válaszolni.  
(3) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, amennyi-
ben legalább 2 tag javasolja. 
(4) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelen-
lévőknek  több  mint  a  fele  érvényes  szavazatot  adott  le.  A 
javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes sza-
vazatok több mint fele egyetértő. 
(5) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
(6) A  határozatokat  külön-külön,  a  naptári  év  elejétől  kez-
dődően  folyamatos  sorszámmal  és  évszámmal  kell  ellátni. 
Jelölése  a  következőképpen  történik:  „Az  ………..  orszá-
gos bizottság .../(év), (hó, nap) határozata”.  
(7)  Az  országos  bizottság  megszövegezett  határozatát,  ki-
küldését  megelőzően  –  annak  tartalmi  megegyezőségére 
vonatkozatóan - az elnök hagyja jóvá. Amennyiben a hatá-
rozat kézhezvételét  követő 3 napon  belül  nem nyilatkozik, 
akkor  jóváhagyását  megadottnak  kell  tekintetni,  és  intéz-
kedni kell a határozatok 5 munkanapon belüli kiküldéséről.  
(8) Az országos bizottság határozatát – az elnök jóváhagyá-
sát  követően  –  az  országos  iroda  illetékes  osztálya  küldi 
meg az érintetteknek. 
 
13. §  (1) Az elnök rendkívüli és sürgős esetben elrendelhet 
távolléti ülést, amennyiben a következő ülésig beálló kése-
delem  az  egyház  számára  hátrányos  következményekkel 
járna. A távolléti ülés e-mail kapcsolaton keresztül tartható 
meg  amennyiben  a  tagok  személyazonossága  az  igénybe 
vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentál-
ható. Távolléti ülés keretében az éves rendes ülés nem tart-
ható meg. 
(2) Távolléti  ülés  esetén  az  azt  elrendelő  határozatnak  tar-
talmaznia  kell az összehívás indokát  és a  hátrányos követ-
kezmény  megjelölését.  Az  ülés  elrendelésével  egyidejűleg 
az  írásos  előterjesztést  és  a  megszövegezett  határozati  ja-
vaslatot is közölni kell. 
(3) Távolléti ülés esetén az elnök – az írásba foglalt határo-
zati  javaslat,  annak  indokolása  megküldésével  egyidejűleg 
– legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével írásban felhívja a 
bizottság tagjait, hogy szavazataikat e-mailben adják meg.  
(4) Távolléti ülés esetén a bizottság tagjainak a határozatról 
a javaslat eredeti tartalma szerint kell dönteniük, vita lefoly-
tatásának,  a  határozat  kiegészítésének  vagy  módosításának 
nincs helye.  
(5) Távolléti ülés esetén az utolsó szavazat beérkezésével a 
határozatot  meghozottnak  kell  tekinteni.  A  szavazás  ered-
ményéről az elnök legkésőbb 3 napon belül értesíti a bizott-
ság tagjait. 
 
14. §  (1)  A  bizottság  üléséről  hangfelvétel  útján  jegyző-
könyv,  illetve  –  a  választásokról  és  a  szavazásról  szóló 
2005. évi VII. törvény 50. §-nak megfelelő tartalmú, külö-
nösen is az előterjesztett határozatokra vonatkozó, a testüle-
ti iroda kijelölt munkatársa közreműködésével  emlékeztető 
készül. 
(2) Az  emlékeztetőnek  tartalmaznia  kell  a  meghozott  hatá-
rozatok fontosabb információit,  érdemi  hozzászólások sze-
mélyét és hozzászólásuk tartalmát, a  szavazás eredményét, 
valamint a meghozott határozatokat.  
(3) A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi: 
background image
a)  az  ülés  meghívója,  annak  valamennyi  mellékletével 
együtt, 
b) a jelenléti ív, 
c) a távolmaradásukat előzetesen írásban kimentő pres-
biterek ilyen tartalmú írásbeli bejelentése, 
d) határozatok kivonatát, és 
e) szavazólapok eredeti példánya. 
(4)  Amennyiben  bármely  bizottsági  tag  a  jegyzőkönyv 
meghatározott  napirendhez  kapcsolódó  részének  indokolt 
leírását  kéri,  az  elnök  jóváhagyását  követően,  3  munkana-
pon belül kell elkészítenie a testületi iroda kijelölt referen-
sének. A kérelmet és a leírt tárgyalási anyagot el kell juttat-
ni  a  bizottság  tagjaihoz,  akik  a  soron  következő  bizottsági 
ülésig elektronikusan, illetve – a tag előterjesztése alapján - 
a soron következő ülésen közölhetik a meghozott határoza-
tot  illető  kifogásaikat,  melyről  a  bizottsági  ülés  határoz  a 
határozat módosításával egyidejűleg.  
(5)  Az  emlékeztető  és  a  jegyzőkönyv  eredeti  példányát  az 
országos  iroda  irattárában  kell  elhelyezni,  ahol  az  elnök 
írásbeli engedélyével tekintheti meg bármely érdeklődő. Az 
engedélyt és ennek alapján a megtekintés tényét dokumen-
tálni kell. 
 
IV. fejezet 
Egyéb rendelkezések 
 
15. §  (1) A bizottságok működésének az egyház törvénye-
iben  és  e  szabályrendeletben  nem  szabályozott  kérdéseit  a 
bizottságok ügyrendjükben szabályozzák. 
(2)  Amennyiben  a  bizottság  ügyrendje  sem  tartalmaz  ren-
delkezéseket,  az  adott  ügy  tárgyalása  során  meghozott  bi-
zottsági  határozat  rendelkezései  szerint  kell  eljárni  azzal, 
hogy  e  rendelkezések  a  további  határozatok  meghozatala 
során nem irányadóak. 
 
16. §  A bizottság tagjainak, valamint a 7. §-ban írt meghí-
vottnak a bizottsági ülésekkel kapcsolatos utazási költségeit 
az egyház megtéríti. 
 
V. fejezet 
Záró rendelkezések 
 
17. §  (1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  hatály-
ba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatá-
lyát  veszti az országos egyház bizottságainak működéséről 
szóló 5/2001. (XI. 24.) országos szabályrendelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829