Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2017. (XII. 18.) országos szabályrendelet a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testületről

B7_METT szabályrendelet_20171214.pdf — PDF document, 214Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4/2017. (XII. 18.) országos szabályrendelet 

a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testületről

1

 

 
A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház szervezetén belül működő 
–  a  Magyar  Evangélikus  Konferencia  egyesület  feladatait 
továbbfolyató, a Magyarországon, a Kárpát-medencében és 
a  világon  bárhol  élő  magyar  nyelvű  evangélikus  (protes-
táns) egyházak, gyülekezetek, illetve a nem magyar nyelvű 
egyházak  közösségében  élő  magyar  nyelvű  evangélikusok 
testvéri és  szolgálati  közösségének, a  Magyar Evangélikus 
Konferencia utódjának, a Magyar Evangélikus Tanácskozó 
Testületnek (a továbbiakban:  a Tanács) célját és tevékeny-
ségét, szervezeti felépítését, valamint a tagjait megillető jo-
gosultságokat és terhelő kötelezettségeket. 
 
 
1. §  (1) A Tanács célja, hogy erősítse és elmélyítse a kö-
zösséget alkotó tagok identitását, és segítséget nyújtson ah-
hoz, hogy a magyar nyelvű evangélikus (protestáns) közös-
ségek  és  személyek  egymást  és  intézményeiket  megismer-
hessék, és kölcsönösen támogathassák.  
(2) A Tanács célja továbbá:  

a) az evangélizáció előmozdítása, az egyházért és a ma-
gyarságért  érzett  felelősségtudat  erősítése,  az  elesettek 
iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság 
Jézus Krisztus tanítása szerint való hirdetése; 
b)  az  egyházi  élet  elősegítése,  a  gyülekezetek  egymás 
közötti  kapcsolatainak  erősítése,  a  testvérgyülekezeti 
kapcsolatok  támogatása,  a  külföldi  lelkészi  szolgálat, 
lelkésztovábbképzés segítése. 

 

2. §  A  Tanács  céljai  elérése  érdekében  a  következő  fel-
adatokat végzi: 

a)  tanácskozás  a  gyülekezeteket  érintő  kérdésekről,  a 
tagegyházak  és  taggyülekezetek  érdekeinek  képviselete 
a magyar és külföldi egyházak és világi szervezetek irá-
nyában; 
b) kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés, kö-
zös munkaágak támogatása;  
c)  a  keresztyén  evangélizációs  küldetés  tudatos  elköte-
lezettségű végzése, a keresztyénség társadalmi és kultu-
rális  szerepének  és  feladatainak  vállalása,  állásfoglalá-
sok kialakítása, mindezek megismertetése;  
d) lehetőség szerint ösztöndíjak alapítása, elbírálása. 

 
3. § 

(1)  A  Tanács  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyhá-

zon belül működő, feladatkörében eljáró önálló döntéshozó 
testület. 
(2) A Tanácsnak hivatalból tagja  

a) A Magyarországi Evangélikus Egyház országos pres-
bitériuma által delegált két küldött,  
b) a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház két kül-

dötte.   
 
(3)  A  Tanácsba  az  alábbi,  bármely  szervezeti  formában 
működő  egyházak,  gyülekezetek  küldhetnek  1-1  tagot. 
Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. 
A Tanács további tagjai: 

a)  b)  a  Szerbiában-Vajdaságban  élő  Ágostai  Hitvallású 
Evangélikus Keresztyén Egyház,   
c) a Szlovákiai Evangélikus Egyház magyar nyelvű tag-
jai,  

                                                 

1

Elfogadta a  189/2017.  (XII.  18.)  országos  presbitériumi határozat.  Hatá-

lyos: 2017. december 18-tól.

 

d) a Szlovéniai Evangélikus Egyház magyar nyelvű tag-
jai, 
e)  az  Ausztriában  élő  két  magyar  nyelvű  evangélikus 
gyülekezet, 
f)  a  Nyugat-Európai  Magyar  Protestáns  Gyülekezetek 

Szövetsége,  

g)  a  nem  európai  (Észak-  és  Dél-Amerika,  Ausztrália) 
diaszpórában  élő  magyar  nyelvű  evangélikus  közössé-
gek. 

(4) A Tanács a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tagokon 
kívül további tagokat meghívhat. 
 
4. §  (1) A Tanács üléseire tagjai közül  minden alkalom-
mal a következő ülésre vonatkozóan levezető elnököt (a to-
vábbiakban: elnök) választ. 
(2) A Tanács ügyvitelének folyamos ellátására és biztosítá-
sára  a  Tanács  ügyvezetőt  választ,  a  választást  az  országos 
presbitériuma hagyja jóvá. 
 
5.§ 

(1) Az elnök feladata: 

a)  a  Tanács  munkájának  irányítása,  összehangolása  az 
ügyvezető támogatásával, 
b) az ülések összehívása az ügyvezető közreműködésé-
vel, 
c) A Tanács ülésének levezetése. 

(2) Az ügyvezető feladata: 

a) az ülések napirendjének meghatározása, a megtárgya-
landó ügyek előkészítése,  
b)  kapcsolattartás  a  tagok  küldőivel,  a  tagok  küldőinek 
egymással való kapcsolattartásának elősegítése, 
c)  a  Tanács  eseményeinek  és  a  tanácsi  üléseknek 
dokumentálása,  az  ehhez  kapcsolódó  jegyzőkönyvek 
kiküldése, 
d) az ülések technikai lebonyolításának biztosítása, 
e)  a  Tanács  kiadásainak  keretgazdai  feladatainak 
ellátása. 

(3)  Az  ügyvezető  a  tanács  ülésén  tanácskozási  joggal  vesz 
részt.  
 
6.§ 

(1)  A  Tanács  legalább  évente  egyszer  rendes  ülést 

tart,  amelyre  az  ügyvezető  és  a  soron  lévő  elnök  legalább 
két hónappal a kitűzött ülés ideje előtt meghívót küld. 
(2) A  soron  lévő  elnök  rendkívüli  és  sürgős  esetben  elren-
delhet távolléti ülést, amennyiben a következő ülésig beálló 
késedelem a Tanács tagjai  számára  hátrányos következmé-
nyekkel járna. A távolléti ülés e-mail kapcsolaton keresztül 
tartható  meg.  Távolléti  ülés  keretében  az  éves  rendes  ülés 
nem tartható meg. 
(3)  A  Tanács  ülésének  összehívására,  határozatképességé-
nek megállapítására, a tanácskozása és szavazása rendjére a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényeinek,  annak 
hiányában az országos egyházi bizottságok tagjairól és mű-
ködéséről  szóló  szabályrendeletében  meghatározott  általá-
nos szabályokat kell alkalmazni. 

 

 
7. §  (1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  hatály-
ba.  
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg 2/2014. 
(V.8.) országos szabályrendelet  hatályát veszti azzal, hogy 
a korábban egyesületi formában működő Magyar Evangéli-
kus Konferencia - e szabályrendelettel nem ellentétes hatá-
rozatait is figyelembe kell venni, alkalmazni kell.  
 
Budapest, 2017. december 18. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031