Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2020. (III. 26.) országos szabályrendelet a Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális segélyről, valamint a Schedius Lajos tanulmányi segélyről

B6_Sztehlo és Schedius_szabrend_20200326(2).pdf — PDF document, 233Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2020. (III. 26.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

A SZTEHLO GÁBOR TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁ-

LIS SEGÉLYRŐL, VALAMINT A SCHEDIUS LA-

JOS TANULMÁNYI SEGÉLYRŐL  

 

A  szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  meghatározza  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egy-
ház) országos presbitériuma által megalapított Sztehlo Gá-
bor  tanulmányi  és  szociális  segély  (a  továbbiakban: 
Sztehlo támogatások), valamint Schedius Lajos tanulmányi 
segély (a továbbiakban Schedius támogatás) alapok pályá-
zati elbírálásának és a megítélt támogatások felhasználásá-
nak az elveit, módját és feltételeit. 
 
 

I. fejezet 

A támogatások célja és alapja 

 

1. § 

(1) A Sztehlo támogatás célja hozzájárulni azon te-

hetséges,  ám  nehézsorsú,  evangélikus  és  más  felekezetű 
középiskolás  tanulók  tanulmányaihoz,  akiknek  anyagi  le-
hetőségeik  szűkösek,  illetve  támogatás  nélkül  nem  vagy 
csak  nehezen  tudják  középiskolai  tanulmányaikat  befejez-
ni, felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni. 
(2) A Schedius támogatás célja a kiemelkedően tehetséges 
és közösségi szellemű, evangélikus középiskolában tanuló 
evangélikus felekezetű diákok támogatása. 
(3) A támogatások célja továbbá az evangélikus értelmiség 
kinevelésének elősegítése. 
(2)  A  támogatással  való  rendelkezés  során  minden  részt-
vevőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és ala-
possággal kell eljárnia oly módon, hogy a támogatás méltó 
legyen  az  egyházhoz,  annak  értékeihez,  Sztehlo  Gábor  és 
Schedius Lajos életművéhez és személyes példájához. 
(3) A támogatással való rendelkezés során tartózkodni kell 
bármilyen  alapon  való  hátrányos  megkülönböztetéstől,  és 
törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására. 

 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 

2. § 

(1)  Az  alapok  éves  támogatását  a  mindenkori  költ-

ségvetési törvény tartalmazza. 
(2) A Sztehlo alap összege belföldi és külföldi természetes 
vagy jogi  személy, továbbá  jogi személyiséggel  nem ren-
delkező társaság,  illetve  szervezet  pénzbeli támogatásával 
növelhető.  
(3) Az alapok összegét növeli az odaítélt, de fel nem hasz-
nált, illetve visszavont támogatás összege is. 
(4) Az alapok összegét növeli továbbá az abban lévő pénz-
eszköz kamatai is. 
(5) Az alapok e szabályrendeletben meghatározott céloktól 
eltérő egyéb célra nem használhatók fel. 
 
 

II. fejezet  

Értelmező rendelkezések  

 

3. § 

1. támogatás: az alapokból a külön-külön meghirde-

tett pályázat során odaítélt Sztehlo tanulmányi és szociális 
segély,  valamint  Schedius  tanulmányi  segély  (együttesen: 
szociális segély), mely az egyházi ösztöndíjnak minősül. 
2. közeli hozzátartozó: a jövedelemvizsgálat vonatkozásá-
ban  a  házastárs;  az  egyenes  ágbeli  rokon;  az  örökbefoga-
dott,  a  mostoha-  és  neveltgyermek;  az  örökbefogadó-,  a 
mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az élettárs. 

3.  tanulmányi  pályázati  cél:  a  pályázó  az  alábbi  célokra 
nyújthat be tanulmányi segély iránti pályázatot: 

a) könyvek és digitális eszközök beszerzése,   
b)  nyelvi  tábor,  nyelvtanfolyam,  nyelvi  képzés  és 
nyelvvizsgához  szükséges  tanulmányok  folytatása, 
nyelvvizsga díj, 
c) hangszervásárlás, 
d) tanulmányút, tanulmányi tábor, felsőoktatásra felké-
szítő kurzusok, 
e)  művészeti  és  sport  tevékenységekkel  összefüggő 
költségek, 
f)  kollégiumi  díj,  kizárólag  a  Sztehlo  tanulmányi  és 
szociális segély esetén, 
g) a Schedius tanulmányi pályázat kapcsán megvalósí-
tandó projektmunka tervezési, szervezési és megvalósí-
tási költségei, 
h) a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek. 

4. szociális segély: szociálisan rászoruló pályázónak pénz-
ben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. 
5.  szociálisan  rászoruló:  aki  családjának  háztartásában  az 
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a köte-
lező  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  összegét,  melynek 
dokumentált igazolása szükséges.  Egy  háztartásnak  minő-
sül  az  egy  lakásban  együttlakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel 
vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  személyek  közössé-
ge. 
 

 

III. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A bizottságról 

 

4. § 

A bizottság jogosult tanévenként legalább egy alka-

lommal (szeptemberben), a  három pályázat kiírására, a tá-
mogatás  elérésére  benyújtott  pályázatok  értékelésére  és 
elbírálására, a támogatást elnyerő pályázó kiválasztására és 
pályázatból való kizárására, valamint az odaítélt támogatás 
visszavonására. 
 
5. § 

(1) A bizottság hét főből áll, melynek tagjai: 

a) az országos presbitérium által delegált két fő,  
b) a három egyházkerület által delegált egy-egy fő, 
c)  az  országos  nevelési  és  oktatási  bizottság  által  fel-
kért egy fő, 
d) az országos diakóniai bizottság által felkért egy fő. 

(2) A bizottság tagjai közül az elnököt az országos presbi-
térium jelöli ki. 
 
6. § 

Nem lehet a bizottság tagja bármely oktatási intéz-

mény alkalmazásban álló személy. 
 
7. § 

A bizottság működésére, ülésezésének rendjére, ha-

tározatképességére  és  a  határozathozatala  rendjére  az  or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó rendelkezése-
it kell alkalmazni. 

 

A pályázó 

 

8. § 

(1) Pályázónak minősül minden olyan személy, aki 

pályázatot nyújt be a támogatás elnyerésére. 
(2)  Sztehlo  tanulmányi  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az 
evangélikus  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban: 
intézmény) tanuló bármely felekezetű diák, aki  

background image

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport)  kiváló  vagy  folyamatosan  nagymértékben  fejlő-
dő teljesítményt nyújt. 

(3)  Schedius  tanulmányi  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az 
evangélikus  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban: 
intézmény)  tanuló  evangélikus  felekezetű  diák,  aki  bár-
mely  területen  (tudományok,  művészet,  sport)  kiemelke-
dően  tehetséges,  azon  a  részterületen  kiváló  teljesítményt 
nyújt,  valamint  az  evangélikus  közösségben  betöltött  sze-
repe és az itt végzett közösségi tevékenysége is elismerést 
érdemlő.  
(4)  Sztehlo  szociális  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az  egy-
házi és állami, egyéb fenntartású középiskolában (további-
akban: intézmény) tanuló evangélikus felekezetű diák, aki  

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport)  kiváló  vagy  folyamatosan  fejlődő  teljesítményt 
nyújt. 

(5)  A  pályázó  köteles  a  támogatás  felhasználásának  célját 
megjelölni,  valamint  egyházközsége  lelkészének  lelkészi 
ajánlását  beszerezni.  Schedius  tanulmányi  segélyre  való 
pályázat esetén a pályázónak az iskolalelkésze részletes, a 
pályázó  közösségi  tevékenységét  is  kifejő  ajánlását  is  be 
kell szereznie. 
 
9. § 

(1) Nem lehet pályázó a bizottság tagja, illetve an-

nak közeli hozzátartozója. 
(2) A pályázatból a bizottság határozata alapján kizárható 
minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességte-
len,  erkölcstelen  vagy  jogszabálysértő  magatartást  tanúsít 
vagy díjazása egyéb okból nem egyeztethető össze a támo-
gatás céljával. 
 

A mentor 

 

10. §  (1) Tanulmányi segélyre pályázó esetén a mentor a 
pályázó  intézményének  tanára  vagy  iskolalelkésze,  aki  a 
pályázóval személyes kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart az érintett szaktanárral, 
c) figyelemmel kíséri az elnyert támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

(2)  Szociális  segély  iránt  pályázó  esetén  egyházközség-
ének lelkésze, aki a pályázóval személyes kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart a pályázó közeli hozzátartozóival,  
c) figyelemmel kíséri az elnyert támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

 
 

IV. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat 

 

11. §  (1)  A  támogatás  odaítélése  külön-külön  pályázatok 
útján történik.  
(2) A pályázat  megindításához a bizottság pályázati felhí-
vást tesz közzé, amely tartalmazza legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját és módját, 
c)  a  pályázaton  kiosztásra  kerülő  teljes  pénzösszeget, 

illetve az egyes pályázó által elérhető támogatás maxi-
mális összegét, 
d) a pályázati jelentkezési lapot és mentori adatlapot, 
e) a pályázati dokumentáció részét képező benyújtandó 
dokumentumok listáját, 

 

f) a pályázat módját, benyújtási helyét és határidejét, 
g) az eredményhirdetés határidejét, 
h)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
j) minden olyan egyéb információt, amely az érvényes 
pályázat benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  benyújtására  előírt  határidő  elmulasztása 
esetén igazolásnak helye nincs. 
 

A pályázatok értékelése és elbírálása 

 

12. §  (1) A bizottság ülésén értékeli a benyújtott pályáza-
tokat és dönt a támogatás odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázat képzi. 
(3)  A  tanulmányi  segély  iránti  pályázatok  értékelésének 
legfőbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok  (ki-
zárólag a Sztehlo tanulmányi segély esetében), 
b)  a  pályázó  tanulmányi  eredménye  (kizárólag  a 
Sztehlo tanulmányi segély esetében) és egyéb területen 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége, 
c) a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
d)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-
nyerése (a Schedius tanulmányi segély esetében), 
e) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban megha-
tározott szempont. 

(4) A szociális segély iránti pályázatok értékelésének leg-
főbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, 
b) a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
c)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-
nyerése, 
d) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban megha-
tározott szempont. 

 
13. §  A  támogatás  elnyeréséről  a  pályázót  és  tanulmányi 
segély megítélése esetén annak intézményét, illetve szociá-
lis  segély  esetén  az  egyházközségi  lelkészét  a  bizottság  a 
határozathozatalt  követően,  de  legkésőbb  8  napon  belül 
értesíti. 
 

A tanulmányi segély támogatás felhasználása 

 

14. §  (1)  Az  egyház  a  tanulmányi  segély  támogatás  ösz-
szegének  kifizetését  a  nyertes  pályázó  intézménye  javára 
támogatás formájában teljesíti. Az tanulmányi segélyre pá-
lyázó javára közvetlen kifizetést teljesíteni nem lehet. 
(2) Az intézmény köteles a támogatás összegét elkülönítet-
ten kezelni.  
(3)  Kifizetést  az  intézmény  a  pályázó,  valamint  mentora 
közös, írásbeli kérelmére teljesíthet. 
(4)  A  pályázó  köteles  a  tanulmányi  segély  támogatás  fel-
használását igazoló számlát beszerezni. 
(5) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
utolsó tanítási napjáig lehet felhasználnia.  
(6) Az intézmény köteles a fel nem használt összeget leg-
később július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. Kivé-
tel  ez  alól  az  a  Schedius  tanulmányi  pályázatot  nyert  pá-

background image

lyázó, akinek a projektje a fent leírtak szerint eleve később 
zárul.  Rá,  a  vele  kötött  szerződésben  leírt  elszámolási  és 
beszámolási dátum vonatkozik. 
 
15. §  A pályázó a  támogatás  felhasználásáról és a  tanul-
mányi segéllyel támogatott tanulmányairól a tanév befeje-
zését  követően,  legkésőbb  július  15.  napjáig  köteles  a  bi-
zottságnak írásban beszámolni, a számlákat csatolni. Kivé-
tel ez alól az a Schedius tanulmányi támogatásra pályázó, 
aki minimum fél éven, maximum egy éven át megvalósuló 
projekttel  pályázik,  így  annak  a  pénzügyi  és  írásbeli  be-
számolási  határideje  a  vele  kötött  szerződésben  foglaltak 
szerint módosul. 
 

A szociális segély támogatás felhasználása 

 

16. §  (1) Az egyház – az országos iroda gazdasági osztá-
lya útján - a szociális segély támogatás összegének kifize-
tését a nyertes pályázó javára támogatás formájában telje-
síti az általa megjelölt saját, illetve eltartója bankszámlára 
utalással. 
(2)  Kifizetést  az  egyház  a  pályázó,  valamint  mentora  kö-
zös, írásbeli kérelmére teljesíthet. 
(3) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
utolsó tanítási  napjáig  lehet  felhasználnia, ezzel egyidejű-
leg a bizottság számára beszámolót kell küldenie.  
(4)  A  pályázó  köteles  a  fel  nem  használt  összeget  legké-
sőbb július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. 

 

 

Az odaítélt támogatás visszavonása 

 

17. §  (1)  Az  odaítélt  támogatás  visszavonható,  amennyi-
ben  a  bizottság  olyan  tényről  szerez  tudomást,  amelynek 
ismerete esetén a támogatást nem ítélte volna meg. 
(2)  A  bizottság  visszavonó  határozatát  köteles  írásban  in-
dokolni,  melyre  vonatkozóan  a  pályázó  a  döntés  megvál-
toztatását kérheti az országos presbitérium soron követke-
ző ülésén. 
(3)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  jogerős  döntést  a 
bizottság  megküldi  a  pályázónak  és  az  intézménynek,  il-
letve az egyházközség lelkészének. 
(4) A támogatás visszavonásáról szóló jogerős döntés ese-
tén a pályázó köteles a támogatás teljes összegét visszatérí-
teni az egyháznak. 
 
 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
18. §  E  szabályrendelet  az  elfogadása  napján  lép  hatály-
ba, és ezzel egyidejűleg az 6/2018. (IX. 20.) országos sza-
bályrendelet hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2020. március 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930