Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2015 (III.27.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről

2_2015 (III.27.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről.pdf — PDF document, 324Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
2/2015 (III. 27.) országos szabályrendelet 
a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről 
 
A  szabályrendelet  célja  az  egyház  szervezeteinek  segítése  a  különböző  pályázati  források  megszerzésében,  a  pályázati 
folyamatok, a finanszírozási támogatások egyházon belüli szabályozása. 
 
I. fejezet 
Általános rendelkezések 
 
1. § 
(1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  az  egyházközségek,  az  egyházmegyék,  az  egyházkerületek  és  az  országos 
egyház, és továbbá az általuk fenntartott intézmények pályázataira. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  valamennyi  az  Európai  Unió,  illetve  a  Magyar  Állam  finanszírozásában  megvalósuló 
(így  különösen  a  Széchenyi  2020  Program,  valamint  az  Európai  Területi  Együttműködés  és  az  EGT  Finanszírozási 
Mechanizmus)  programokból,  pályázati  konstrukciókból  származó  támogatások  igénylésére.  Ugyancsak  e  szabályrendelet 
rendelkezéseit  kell  alkalmazni  a  pályázatokhoz  csatolandó  egyházi  jogi  személyiségi  igazolás  kiadására,  a  fenntartói 
nyilatkozat kiadására, valamint a pályázati előkészítés támogatását, önrész kiegészítést, illetve előfinanszírozást igénylő egyéb 
pályázatok, támogatások esetében is. 
(3)  E  szabályrendelet  hatálya  Magyarország  és/vagy  az  Európai  Unió  tagállamainak  és/vagy  az  Európai  Területi 
Együttműködés kedvezményezett országok területén megvalósuló pályázati projektekre terjed ki.  
(4)  E  szabályrendelet  szerinti  támogatás  iránti  kérelem  benyújtására  nem  jogosult,  akivel  szemben  az  egyház  törvényes 
rendjének  és  békéjének  megőrzéséről  szóló  2005.  évi  IX.  törvény  86.  §  (1)  bekezdés  a-c)  pontjában  meghatározott 
kényszerintézkedést  alkalmazzák,  valamint  e  szabályrendelet  14.  §  (3)-(4)  bekezdésében  foglalt  kizáró  határozat  esetén,  az 
erről szóló jogerős döntés meghozatalától számított 2 éven belül.  
(5)  Ugyancsak  nem  igényelhet  támogatást  az  az  egyházközség,  amely  a  központi  ingatlanfelmérésben  vagy  az  évenkénti 
népmozgalmi  adatszolgáltatás  során  nem  szolgáltatott  határidőre  adatot,  továbbá  az  az  egyházközség,  amelynek  lejárt 
határidejű  tartozása  van  az  országos  egyházzal,  egyházmegyével,  egyházkerülettel  vagy  bármely  egyházi  intézménnyel 
szemben.  
 
II. fejezet 
Értelmező rendelkezések 
 
2. § 
E szabályrendelet alkalmazásában: 
1. Pályázat: Egy adott fejlesztési cél érdekében, az Európai Unió, illetve a Magyar Állam finanszírozásában megvalósuló (így 
különösen a Széchenyi 2020 Program, valamint az Európai Területi Együttműködés és az EGT Finanszírozási Mechanizmus) 
programok keretében meghirdetett felhívásra készített fejlesztési terv és a támogatott fejlesztési folyamat. 
2. Egyházi szervezet: egyházi önkormányzati testület és az általuk fenntartott egyházi intézmény 
3. Országos iroda illetékes osztálya: Valamennyi pályázat tekintetében hivatalból illetékes a pályázati és fejlesztési osztály és a 
gazdasági  osztály.  Az  építési  és  beruházási  tevékenységet  magában  foglaló  pályázatok  tekintetében  az  építési  és 
ingatlanrendezési osztály, szociális fejlesztési pályázatok tekintetében a  diakóniai osztály, köznevelési, pedagógiai pályázatok 
esetében a nevelési és oktatási osztály az illetékes a szakmai javaslatok megfogalmazására, kiadására. 
4.  Projektstratégiai  Munkacsoport:  A  69/1/2014.  (III.  26.)  országos  presbitériumi  határozat  szerint,  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház „Láthatóan Evangélikus” stratégiájához illeszkedő projektfejlesztési stratégia (2014-2020) kialakítása, és 
konkrét akcióterv kidolgozására létrehozott munkacsoport. 
5.  On-line  pályázati  felület:  A  bejelentési  kötelezettségek,  illetve  a  támogatási  kérelmek  ügyintézését,  bírálatát  az  egyházi 
szervezet és az országos iroda közötti gyors kommunikációt lehetővé tevő, kötelezően alkalmazandó internetes portál, ahol a 
bejelentő/kérelmező jelszóval védett felületen kitölti a pályázati alapadatokat, illetve feltölti a szükséges nyomtatványokat. Az 
így létrejött felülethez a pályázónak, valamint az e szabályrendelet szerinti adott eljárás elbírálásában résztvevőknek van hoz-
záférésük. 
6.  Kiemelten  együttműködő  projekt: Azon  egyházi  szempontból  kiemelt  fontosságúnak  ítélt  egyházi  szervezeti  fejlesztések, 
amelyek  az  egyes  finanszírozási  támogatásokhoz  (elegendő  saját  forrás  hiányában)  a  maximális  50%-os  támogatási 
intenzitásnál  nagyobb  támogatást  igényelnek.  A  kiemelten  együttműködő  projektnek  minősített  fejlesztések  megvalósítói 
vállalják  a  kiemelt  együttműködést  az  országos  irodával  a  tervezés,  megvalósítás  során.  A  kiemelt  projektek  tervezése 
megvalósítása  során  az  országos  iroda  osztályai,  a  pályázat  tevékenységeibe,  költségvetésébe  tervezetten,  szupervízori 
jogosultsággal részt vesznek a munkafolyamatokban, a döntések meghozatalában. 
7.  Gyülekezet/  intézményfejlesztési  stratégiai  dokumentum:  a  „Láthatóan  Evangélikus”  stratégiai  anyagban  szereplő 
prioritásokat  figyelembe  vevő,  azokhoz  illeszkedő  a  szabályrendelet  mellékeltét  képező  dokumentum  szerinti  tartalommal 
készült dokumentáció 
 
III. fejezet 
Bejelentési kötelezettség 
 
Előzetes projektötlet bejelentés 
 
3. § 
(1)  Az  egyház  stabilitásának,  a  finanszírozási  források  tervezhetőségének  érdekében  fontos,  hogy  előzetesen  fel 
lehessen  mérni  az  egyházi  szervezetek  pályázati  fejlesztési  céljait.  Ezért,  az  előkészítési-,  önrész-  és  előfinanszírozási 
background image
támogatás megítélését előzetes projektötlet bejelentési folyamat előzi meg.  
(2)  Az  egyházi  szervezetek,  minden  év  január  31-ig  kötelesek  bejelenteni  az  adott  naptári  évben  pályázati  forrásból 
finanszírozandó, tervezett projektötleteiket, függetlenül attól, hogy ahhoz igényelnek-e a jelen szabályrendeletben szabályozott 
támogatásokat.  
(3) Amennyiben egy projektötlet a január 31-i előzetes bejelentési határidő után kerül azonosításra, lehetőség van a határidőn 
túli, de az azonosítás utáni haladéktalan bejelentésre. 
(4) A bejelentett projektötletek tekintetében az országos iroda illetékes osztályai, és az illetékes szakmai bizottságok az on-line 
felületen teszik meg szakmai javaslatukat, amelyre meghozható döntés lehet támogató, feltétellel támogató és nem támogató. 
Nem  részesülhet  a  későbbiekben  pályázati  támogatásban  az  a  pályázati  cél,  amely  nem  rendelkezik  e  szakmai  támogató 
javaslatokkal. 
(5)  A  bejelentés  tudomásul  vételéhez  szükséges  az  egyházi  szervezet  területileg  illetékes  valamennyi  felettes  egyházi 
önkormányzata  (egyházmegye  és  egyházkerület  is)  elnökségének  támogató  nyilatkozata,  amelyet  azok  az  on-line  pályázati 
felületen tesznek meg. Nem részesülhet a későbbiekben pályázati támogatásban az a pályázati cél, amely nem rendelkezik ezen 
egyházi önkormányzati támogató javaslatokkal. 
(6) Amennyiben, az országos iroda illetékes osztálya a pályázatot nem tartja megvalósíthatónak, fenntarthatónak, köteles ezzel 
kapcsolatos  észrevételeit  és  a  módosításra  vonatkozó  javaslatait  a  bejelentő,  a  projektötlet  megvalósításáról  támogató 
határozatot  hozók,  valamint  a  területileg  illetékes  egyházmegyei  és  egyházkerületi  elnökségek  tudomására  hozni  az  on-line 
pályázati felületen. 
(7) A pályázati folyamatokhoz szükséges egyházi jogi személyiségi igazolás kiadásának feltétele: 
a) az egyházi szervezet e szabályrendelet szerint bejelentette pályázatát, az a beadáshoz szükséges támogatást megkapta, és 
b) az egyházi szervezet a mindenkori jogszabályok betartásával, együttműködik a pályázat tervezése, megvalósítása során a 
Magyarországi Evangélikus Egyház szakmai szolgáltatást nyújtó szervezeteivel, így különösen: 
ba) a pályázatok kötelező és szakmai kommunikációs, tájékoztatási tevékenységeiben az EISZ-el, 
bb) pedagógiai, oktatási tevékenységek fejlesztésére vonatkozó tevékenységeiben az EPSZTI-vel, 
bc) felnőttképzési tevékenységek megvalósítása során az országos iroda felnőttképzési munkaágával. 
bd) rendezvényszervezés, szállásfoglalás tevékenységekben az egyház szállást biztosító intézményeivel. 
 
Pályázati bejelentés 
 
4. § 
(1) Az  előzetes  projektötlet  bejelentésen  túl  szükséges,  hogy  az  országos  egyház  döntéshozó  és  szakmai  testületei 
ismerjék az egyházi szervezetek, pályázati szerep és kockázatvállalását.  
(2)  A  projektötlet  kidolgozásának  megkezdésekor,  a  projektötlet  megvalósításáról  szóló  -  egyházközségek,  egyházmegyék 
presbitériuma, az intézmények esetén igazgatótanácsa - határozat meghozatalát követően, a pályázók kötelesek bejelenteni, az 
on-line  pályázati  felületre  feltölteni  valamennyi  1.000.000  forintnál  nagyobb  projekt-költségvetésű  pályázati  projektjüket, 
függetlenül attól, hogy ahhoz igényelnek-e a jelen szabályrendeletben szabályozott támogatásokat. 
(3) A bejelentés tudomásul vételéhez szükséges valamennyi felettes egyházi önkormányzat (egyházmegye és egyházkerület is) 
elnökségének támogató nyilatkozata melyet azok az on-line pályázati felületen tesznek meg. 
(4) Építési beruházásra, illetve felújításra vonatkozó pályázat beadását megelőzően az országos iroda építési osztálya, illetve az 
építési bizottság az írásos véleményét a beruházásról az on-line pályázati felületen teszi meg. 
(5) Szociális fejlesztésre vonatkozó pályázat beadását megelőzően az országos iroda diakóniai osztálya és a diakóniai bizottság 
az írásos véleményét a fejlesztésről az on-line pályázati felületen teszi meg. 
(6) Oktatási fejlesztésre vonatkozó pályázat beadását megelőzően az országos iroda nevelési és oktatási osztálya és az oktatási 
bizottság az írásos véleményét a fejlesztésről az on-line pályázati felületen teszi meg. 
(7) A  bejelentett  pályázatok  tekintetében  az  országos  iroda  illetékes  osztályai,  az  illetékes  szakmai  bizottságok,  és  a  felettes 
egyházi  önkormányzatok  javaslata  lehet  támogató,  feltétellel  támogató  és  nem  támogató.  Amennyiben  az  országos  iroda 
illetékes  osztálya,  illetve  a  szakmai  bizottság  a  pályázatot  nem  tartja  megvalósíthatónak,  fenntarthatónak,  köteles  ezzel 
kapcsolatos  észrevételeit  és  a  módosításra  vonatkozó  javaslatait  a  bejelentő,  a  projektötlet  megvalósításáról  támogató 
határozatot  hozók,  valamint  a  területileg  illetékes  egyházmegyei  és  egyházkerületi  elnökségek  tudomására  hozni  az  on-line 
pályázati felületen. Nem kaphat jogi személyiségi igazolást, illetve nem részesülhet a későbbiekben pályázati támogatásban az 
a pályázati cél, amely nem rendelkezik e támogató javaslatokkal. 
(8)  A  konzorciumban  megvalósítandó  projekteket  a  konzorciumi  megállapodás  megkötését  megelőzően  kell  bejelenteni. 
Amennyiben egyházi szervezet, nem egyházi szervezettel konzorciumban pályázik, csak olyan együttműködésben vehet részt, 
amelynek során a döntési folyamatban egyetértési joga van, illetve ahol a konzorciumban résztvevőjeként jogi garanciát kap 
arra, hogy nyertes pályázat estén az őt illető támogatáshoz maradéktalanul hozzájut.  
(9)  Pályázati  bejelentés  a  pályázati  dokumentáció  támogatóhoz  történő  benyújtását  követően  nem  nyújtható  be,  a  bejelentés 
elmulasztása a pályázati szabályrendelet megsértését jelenti. 
(10) A pályázati bejelentéshez mellékelni kell: 
a) a projekt szakmai-pénzügyi megvalósulását, fenntarthatóságát bemutató adatlapot, 
b)  a  pályázat  beadásáról,  az  önrész  rendelkezésre  állásáról  szóló  presbitériumi/igazgatótanácsi  határozat  és  a  fenntartó 
írásbeli jóváhagyása. 
c) az önrész meglétét igazoló dokumentumot, 
d) amennyiben más egyházi jogszabály úgy rendeli, a pályázat szempontjából illetékes egyházi szervezet véleményét vagy 
állásfoglalását, 
e) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai dokumentumot 
f) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a tárgyév költségvetési terve, 
background image
g) konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi megállapodást. 
(11)  A  pályázatot  benyújtó  egyházi  szervezet  sikeres  pályázat  esetén,  a  pályázati  támogatás  tényéről,  még  a  támogatási 
szerződés aláírása előtt köteles az országos irodát az on-line pályázati felületen keresztül tájékoztatni. 
(12)  A  pályázatot  megvalósító  egyházi  szervezet  a  projekt  megvalósításról  köteles  az  országos  irodát  az  on-line  pályázati 
felületen keresztül havi rendszerességű, szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentésben tájékoztatni. 
 
IV. fejezet 
Finanszírozási támogatások 
 
5. § 
A  MEE  lehetőségeihez  mérten  támogatja  a  pályázati  célok  pénzügyi  megvalósítást  az  e  szabályrendeletben 
meghatározott módon és keretek között pályázati előkészítés, önrész támogatás nyújtásával, valamint részt vesz a pályázatok 
előfinanszírozási folyamatában. 
 
6. § 
A  MEE  zsinata  az  egyház  éves  költségvetésében  elkülönített  keretet  hoz  létre,  amelyből  egyházi  szervezetek, 
pályázataikhoz előkészítési, önrész és előfinanszírozási támogatást igényelhetnek.  
 
7. § 
Jelen  szabályrendeletben  meghatározott  finanszírozási  támogatás  csak  olyan  egyházi  szervezet  javára  ítélhető  meg, 
amelyik az előzetes projektötlet, illetve pályázati bejelentési kötelezettségének eleget tett, a jelen pályázati szabályrendelet 3. § 
és  4.  §-ban  szabályozott  eljárás  szerint,  továbbá  rendelkezik  a  „Láthatóan  Evangélikus”  stratégiai  anyagban  szereplő 
prioritásokat figyelembe vevő, azokhoz illeszkedő gyülekezet / intézményfejlesztési stratégiai dokumentummal. 
 
Pályázati előkészítés támogatása 
 
8. § 
(1)  E  szabályrendelet  rendelkezései  alapján  az  egyházi  szervezetek  jogosultak  az  erre  a  célra  létrehozott  pénzügyi 
alapból pályázati előkészítésre előkészítési támogatást kérni, a pályázat benyújtását megelőzően. 
(2) Előkészítési támogatásra az az egyházi szervezet jogosult, aki eleget tett előzetes projektötlet bejelentési kötelezettségének, 
pályázati bejelentési kötelezettségének teljesítése folyamatban  van, és akinek pályázati szándékát az országos iroda illetékes 
osztálya  és  a  szakmai  bizottság,  a  területileg  illetékes  valamennyi  felettes  egyházi  önkormányzat  a  megvalósíthatóság  és 
fenntarthatóság szempontjából támogatandónak ítéli.  
(3)  Előkészítési  támogatást  a  pályázati  előkészítés  költségeinek  –  e  szabályrendelet  eltérő  rendelkezése  esetét  kivéve  - 
legfeljebb 50 %-ának fedezésére lehet igényelni. 
(4) Támogatható valamennyi, a pályázati dokumentáció előkészítésével kapcsolatos költség, így a szakmai, műszaki felmérés, 
tervezés,  a  pályázatírás,  a  szükségletfelmérések,  megvalósíthatósági  tanulmányok,  fenntarthatósági-,  megtérülési  mutatók 
összeállítása is. 
(5) Az  előkészítési  támogatási  kérelmet  az  on-line  pályázati  felületen  lehet  benyújtani  e  szabályrendelet  1.  §  (2)  bekezdése 
szerinti  támogatási  tervek  dokumentációjában  nevesítetten  megjelenő  pályázati  kiírásokhoz.  A  kérelem  mellékleteként  az 
alábbi dokumentáció benyújtása kötelező: 
a)  a  pályázat  előkészítésére  vonatkozó  ajánlatkérési  dokumentáció,  (ajánlatkérő,  adott  árajánlatok  /feladatonként  3 
különböző vállalkozótól származó hivatalos, cégszerűen aláírt árajánlat/, döntési jegyzőkönyv)  
b) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a tárgyév költségvetési terve, 
c) a legalább 50 % saját erő meglétéről szóló banki igazolás, és kötelezettségvállaló testületi határozat, 
d)  építési,  felújítási,  és  energetikai  fejlesztéseknél  a  jogszabályi  megfelelőséget  igazoló  dokumentáció,  és  a  megtérülést 
megalapozó mérések, számítások, 
e) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai dokumentum. 
(7)  Az  országos  iroda  az  előkészítési  támogatás  megítéléséről  és  annak  összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  a 
keretgazda  elé  terjeszt.  A  javaslat  alapján  a  keretgazda  eseti  döntést  hoz  a  támogatás  odaítéléséről  az  alábbiak  szerint 
differenciálva.  
Legfeljebb 50 % támogatás itélhető 
meg: 
50% -nál kevesebb támogatás ítélhető 
meg: 
Kivételes eljárásban 50%-nál 
több támogatás ítélhető meg 
Egyházi szervezetnek nincs elegendő ter-
vezhető szabad forrása. 
A rendelkezésre álló saját forrás arányában 
kevesebb támogatás adható. 
Egyházi szervezetnek nincs 50%-
nyi elegendő forrása. 
Egyházpolitikailag kiemelt célt valósít 
meg a pályázatban. (egyházi önkormány-
zati testület igazolja) 
Nem ellentétes az egyházpolitikai célok-
kal. (egyházi önkormányzati testület iga-
zolja) 
Egyházpolitikailag kiemelt célt 
valósít meg a pályázatban. (egy-
házi önkormányzati testület iga-
zolja) 
Szakmailag kiemelt célt valósít meg a pá-
lyázatban (illetékes szakmai osztály iga-
zolja) 
Nem ellentétes a szakmai célokkal (illeté-
kes szakmai osztály igazolja). 
Szakmailag kiemelt célt valósít 
meg a pályázatban (illetékes 
szakmai osztály igazolja) 
Egyházkerület (szakmai bizottság) szerint 
hátrányos helyzetű egyházi szervezet 
Nem hátrányos helyzetű 
Egyházkerület (szakmai bizott-
ság) szerint hátrányos helyzetű 
egyházi szervezet 
Vállalja az együttműködést az országos 
irodával, egyházi szolgáltató szervezetek-
kel. 
Vállalja az együttműködést az országos 
irodával, egyházi szolgáltató szervezetek-
kel. 
Vállalja a kiemelt együttműködő 
projekt státuszt a tervezés, megva-
lósítás során. 
A  döntés  ellen  jogorvoslattal  élni  az  országos  presbitériumhoz  benyújtott,  a  kifogást  részletesen  megindokoló  kérelemmel 
background image
lehet. 
(8)  A  keretgazda  döntése  alapján  előkészítési  támogatási  keretösszeg  kerül  meghatározásra,  melyet  a  kérelmező  a  pályázati 
előkészítés finanszírozására használhat fel. A keretösszeg lehívására az országos iroda közreműködésével megkötött támogatá-
si szerződés aláírása, és az előkészítési tevékenységek megvalósítása után, a kérelmező képviselője által teljesítés igazolt szám-
lamásolatokkal és szerződésekkel kerülhet sor. A támogatás lehívásának feltétele továbbá a kérelmező által vállalt – e szabály-
rendelet eltérő rendelkezését kivéve - 50 % saját erő felhasználásának számlamásolattal, szerződéssel, és a kifizetést igazoló 
bizonylattal való igazolása,  valamint a  támogatásból finanszírozott, elkészült pályázati dokumentáció benyújtása, és annak a 
MEE országos iroda illetékes osztálya általi elfogadása. 
(9) Az előkészítési támogatással finanszírozott költségeket kérelmező köteles a pályázati kiírás szerinti megengedett maximális 
mértékig  a  pályázati  költségvetésbe  betervezni.  Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázó  az  előkészítési  támogatást  köteles 
visszafizetni, a vele kötött támogatási szerződés alapján. 
(10) Amennyiben az előkészítési támogatást elnyert egyházi szervezet a pályázatot önhibájából nem nyújtja be, az előkészítési 
támogatásra kifizetett összeget köteles a mindenkori jegybanki alapkamattal növelve visszafizetni. Annak bizonyítására, hogy a 
pályázat beadása nem az előkészítési támogatást elnyert hibájából maradt el, a pályázati határidő lezárultát követő nyolc napon 
belül a keretgazdához címzett, az országos irodának benyújtott igazolási kérelmet terjeszthet elő. A kérelem elfogadásáról az 
országos iroda javaslatára a keretgazda dönt. Döntése alapján az előkészítési támogatás összegének visszafizetésétől részben 
vagy egészben eltekinthet. 
 
Önrésztámogatás 
 
9. § 
(1) E szabályrendelet rendelkezései alapján az egyházi szervezetek jogosultak az erre a célra létrehozott költségvetési 
keret terhére önrész támogatást kérni, a pályázat benyújtását megelőzően. 
(2)  Önrésztámogatásra  az  az  egyházi  szervezet  jogosult,  aki  eleget  tett  előzetes  projektötlet,  illetve  pályázati  bejelentési 
kötelezettségének, akinek pályázati szándékát az országos iroda illetékes osztálya és szakmai bizottság, a területileg illetékes 
valamennyi felettes egyházi önkormányzat, megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjából támogatandónak ítéli.  
(3) Önrésztámogatást a pályázati kiírás szerint elvárt önerő – e szabályrendelet eltérő rendelkezése esetét kivéve - legfeljebb 50 
%-ának fedezésére lehet igényelni. 
(4) Az önrésztámogatás iránti igény nem lehet több, mint a projekt összköltségvetésének 25 %-a, de legalább 250.000.- forint. 
(5) Az önrésztámogatás iránti támogatási kérelmet az on-line pályázati felületen lehet benyújtani. 
(6) Az  önrésztámogatás iránti igényt legalább 29  nappal  a  pályázat beadásának  határidejét  megelőző országos presbitériumi 
ülés  előtt  be  kell  nyújtani.  Amennyiben  az  országos  presbitérium  ülésrendje  miatt  indokolatlan  késedelmet  szenvedne  a 
pályázat benyújtása, lehetőség van sürgősségi eljárást kérni, ebben az esetben legalább 29 nappal a pályázat beadási határideje 
előtt be kell nyújtani a kérelmet. 
(7) A kérelem mellékleteként, az alábbi dokumentáció benyújtása kötelező: 
a)  a  pályázati  útmutató  szerint  benyújtani  rendelt  valamennyi,  a  projekt  szakmai-pénzügyi  megvalósulását  bemutató 
dokumentum, 
b) építés, felújítás, műszaki fejlesztés esetén a pályázati kiírás, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti tervdokumentáció 
és költségvetés, 
c) a minimum 50 % saját erő meglétéről szóló banki igazolás, és kötelezettségvállaló testületi határozat 
d) a kérelmet megelőző gazdasági év beszámolója és a tárgyév költségvetése, 
e) amennyiben más egyházi jogszabály úgy rendeli, a pályázat szempontjából illetékes egyházi szervezet véleménye vagy 
állásfoglalása, 
f) nyilatkozatot arról, hogy az országos iroda illetékes osztályai, vagy az általuk kirendelt szakértők a pályázati cél megva-
lósítása során előre egyeztetetten megjelenhetnek a pályázat megvalósításának helyszínén, az iratokba betekinthetnek, a pá-
lyázó munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek, a projekt megvalósítását leellenőrizhetik, 
g) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai dokumentum. 
(8) A kérelem támogatásáról az országos presbitérium eseti jelleggel dönt az alábbi táblázat szerint differenciálva.  
Legfeljebb 50 % támogatás itélhető 
meg: 
50% -nál kevesebb támogatás ítélhető 
meg: 
Kivételes eljárásban 50%-nál 
több támogatás ítélhető meg 
Egyházi szervezetnek nincs elegendő ter-
vezhető szabad forrása. 
A rendelkezésre álló saját forrás arányában 
kevesebb támogatás adható. 
Egyházi szervezetnek nincs 50%-
nyi elegendő forrása. 
Egyházpolitikailag kiemelt célt valósít 
meg a pályázatban. (egyházi önkormány-
zati testület igazolja) 
Nem ellentétes az egyházpolitikai célok-
kal. (egyházi önkormányzati testület iga-
zolja) 
Egyházpolitikailag kiemelt célt 
valósít meg a pályázatban. (egy-
házi önkormányzati testület iga-
zolja) 
Szakmailag kiemelt célt valósít meg a pá-
lyázatban (illetékes szakmai osztály iga-
zolja) 
Nem ellentétes a szakmai célokkal (illeté-
kes szakmai osztály igazolja). 
Szakmailag kiemelt célt valósít 
meg a pályázatban (illetékes 
szakmai osztály igazolja) 
Egyházkerület (szakmai bizottság) szerint 
hátrányos helyzetű egyházi szervezet 
Nem hátrányos helyzetű 
Egyházkerület (szakmai bizott-
ság) szerint hátrányos helyzetű 
egyházi szervezet 
Vállalja az együttműködést az országos 
irodával, egyházi szolgáltató szervezetek-
kel. 
Vállalja az együttműködést az országos 
irodával, egyházi szolgáltató szervezetek-
kel. 
Vállalja a kiemelt együttműködő 
projekt státuszt a tervezés, megva-
lósítás során. 
Döntése során figyelembe veszi: 
background image
a) a felhasználható keretösszeg nagyságát, 
b) az országos iroda szakmai osztályainak, szakmai bizottságoknak a javaslatait, 
c) az önrésztámogatást igénylő egyházi szervezet általános anyagi helyzetét, 
d) a pályázati projekt jelentőségét az evangélikus egyház szempontjából. 
(10)  Az  országos  presbitérium  az  önrésztámogatásról  a  pályázat  benyújtását  megelőzően  az  országos  gazdasági  bizottság 
véleményének  ismeretében  azzal  a  feltétellel  dönt,  hogy  az  önrésztámogatásról  szóló  döntés  akkor  válik  véglegessé,  ha  a 
támogatott  pályázó  nyer  a  pályázatával  és  az  éves  költségvetési  keretből  a  támogatás  kifizetésére  még  van  lehetőség.  Az 
önrésztámogatás odaítéléséről szóló okmány az országos presbitérium határozatának kivonata. A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs. 
(11)  Az  országos  presbitérium  eseti  döntésével,  az  egyház  stratégiájával  megegyező  pályázati  célokra  automatikusan 
rendelkezésre  álló  önrésztámogatást  is  megállapíthat.  Ilyen  esetekben  a  meghatározott  céllal  pályázatot  benyújtó  egyházi 
szervezet az önrésztámogatásra kérelem alapján, de külön döntés nélkül jogosult.  
(12)  Amennyiben  a  pályázónak  az  országos  presbitérium  önrésztámogatást  szavazott  meg,  az  országos  iroda 
közreműködésével  egyedi  támogatási  szerződést  köt  a  pályázóval.  Az  országos  presbitérium  döntése  alapján  a  támogatási 
szerződésben  az  adott  fejlesztésre  jellemző  speciális  feltételek  is  szerepelhetnek,  valamint  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettség is kiköthető a visszafizetés biztosítására.  
(13) Az önrésztámogatás keretösszeg. Annak lehívására, az elnyert pályázathoz kapcsolódó szerződések aláírását követően, az 
adott pályázati tevékenységek megvalósulása után kerülhet sor a pályázó képviselője által (műszaki tevékenységeknél műszaki 
ellenőr)  teljesítés  igazolt  számlamásolatok  benyújtásával.  Amennyiben  a  támogatási  szerződés  előírja,  az  önrésztámogatás 
összege a projekt megkezdése előtt is átutalható. 
(14)  Az  önrésztámogatást  kapott  pályázó  az  önrész  támogatás  és  a  saját  erő  felhasználásával  köteles  a  pályázat  lezárását 
követően elszámolni. 
(15)  A  pályázat  beadását  követően  önrésztámogatás  igénylésére  nincs  lehetőség,  kivéve  azokat  az  eseteket,  amelyekben  a 
(szabályrendelet szerint előzetesen bejelentett és az országos egyház által tudomásul vett és támogatott) pályázatra a megítélt 
pályázati  támogatás  kevesebb,  mint  a  pályázatban  igényelt  összeg.  Ezekben  az  esetekben  is  a  jelen  szabályrendelet 
önrésztámogatásra  vonatkozó  rendelkezései  alapján  kell  igényelni  a  támogatást.  Ilyen  esetben  önrésztámogatás  csak  a 
projektdokumentációba  betervezett,  de  nem  támogatott,  a  projekt  végrehajtásához  elengedhetetlenül  szükséges  költségekre 
igényelhető. 
(16) Az önrésztámogatás (jellemzően a megtakarítást eredményező fejlesztéseknél pl. energetikai fejlesztések) visszatérítendő 
önrész  előfinanszírozásként  is  megítélésre  kerülhet.  Az  önrész  előfinanszírozás  mértékéről,  összegéről,  a  visszatérítés 
ütemezéséről az országos presbitérium az önrész előfinanszírozás megítélésével egyidejűleg dönt. 
 
Előfinanszírozás 
 
10. § 
Tekintettel  arra,  hogy  a  pályázati  rendszerek  jellemzően  utófinanszírozásra  épülnek,  a  zsinat  rendelkezik  az  e  célra 
felhasználható éves költségvetési keret meghatározásáról. Ennek célja, hogy az ütemezett feladatok elvégzéséhez szükséges, az 
önrészt meghaladó anyagi erőforrások a pályázó egyházi szervezetek rendelkezésére álljanak. 
 
11. § 
(1)  E  szabályrendelet  rendelkezései  alapján  az  egyházi  szervezetek  jogosultak  az  erre  a  célra  létrehozott  éves 
költségvetési keretből előfinanszírozást kérni, nyertes pályázataik likviditásának biztosítására. 
(2)  Előfinanszírozásra  az  a  szervezet  jogosult,  aki  eleget  tett  előzetes  projektötlet,  illetve  pályázati  bejelentési 
kötelezettségének, akinek pályázati szándékát az országos iroda illetékes osztálya és a szakmai bizottság, a területileg illetékes 
valamennyi felettes egyházi önkormányzat, megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjából támogatandónak ítélte.  
(3)  Előfinanszírozási  támogatást  csak  az  elnyert  támogatás  mértékéig  lehet  megítélni.  Nem  ítélhető  meg  előfinanszírozás  a 
támogatótól  lehívható  előleg,  illetve  a  pályázati  útmutatóban  nevesített,  szállítói  finanszírozás  keretében  finanszírozható 
támogatásra.  Amennyiben  a  pályázati  útmutató  lehetőséget  ad  szállítói  finanszírozásra,  az  egyházi  szervezetnek  ezzel  kell 
terveznie a projekt finanszírozását. 
(4) Az előfinanszírozás iránti kérelmet az on-line pályázati felületen lehet benyújtani.  
(5) Az előfinanszírozás iránti igényt legalább 29 nappal az aktuális országos presbitériumi ülés előtt be kell nyújtani. 
(6) A kérelemhez mellékelni kell  
a) a 9. § (7) bekezdésében felsorolt dokumentumokat, amelyek az e szabályrendelet hatálya alá tartozó eljárásban korábban 
nem lettek benyújtva,  
b)  amennyiben  a  pályázat  utófinanszírozású,  de  ütemezett  kifizetések  kezdeményezhetőek,  a  pályázati  megvalósítás 
ütemezésébe illeszkedő, a pályázati költségvetésen alapuló előfinanszírozási ütemezési tervet, 
c) szükség esetén a pályázatról szóló döntésben meghatározott projektmódosításról készült dokumentációt, 
d) az illetékes támogató szervezet eljárási rendje szerinti jogerős határozatot, ígérvényt, szerződést a támogatásról. 
e) nyilatkozatot arról, hogy a projekt lebonyolításához, ellenőrzéséhez szükséges szakszerű apparátus (műszaki, pénzügyi, 
közbeszerzési) közreműködése biztosított, a kiválasztott szakértők bemutatásával, 
f) nyilatkozatot arról, hogy az országos iroda illetékes osztályai, a pályázati cél megvalósítása során a kiválasztott szakértők 
tekintetében  vétójoggal élhetnek,  előre egyeztetetten  megjelenhetnek a pályázat  megvalósításának  helyszínén, az iratokba 
betekinthetnek, a pályázó munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek és kapnak, a projekt megvalósítását ellenőrizhetik. 
(7)  Az  országos  iroda  a  kérelemben  foglaltakat  pénzügyi  ütemezési  szempontból,  valamint  a  pályázati  szabályrendelet 
rendelkezéseinek megtartása szempontjából véleményezi és beterjeszti a gazdasági bizottsághoz előzetes véleményezésre.  
(8) A gazdasági bizottság véleményének ismeretében az országos presbitérium dönt az egyedi kérelmekről. 
(9)  Az  előfinanszírozás  odaítéléséről  szóló  okmány  az  országos  presbitérium  határozatának  kivonata.  A  döntés  ellen 
background image
jogorvoslatnak helye nincs. 
(10)  Az  előfinanszírozásra  megítélt  összeg  keretösszeg.  Annak  lehívására,  az  elnyert  pályázathoz  kapcsolódó  szerződések 
(országos iroda és illetékes irányító hatóság) aláírását követően, az adott pályázati tevékenységek megvalósulása után kerülhet 
sor a pályázó képviselője által (műszaki tevékenységeknél műszaki ellenőr) teljesítés igazolt számlamásolatok benyújtásával. 
(11) Az előfinanszírozás történhet kamatmentesen vagy az előfinanszírozás futamideje alatt a mindenkori jegybanki alapkamat 
felszámítása  mellett.  Amennyiben  a  pályázónak  az  országos  presbitérium  előfinanszírozást  biztosít,  az  országos  iroda 
közreműködésével szerződést köt a pályázóval, mely szerződésben ki kell kötni, hogy az előfinanszírozás összege, a pályázati 
támogatási  összegnek  az  előfinanszírozást  kérő  számlájára  történő  jóváírását  követően  haladéktalanul  átutalásra  kerül  az 
országos  egyház  számlájára.  A  szerződésben  a  szerződést  biztosító  mellékkötelezettség  is  kiköthető  a  visszafizetés 
biztosítására.  Az  országos  presbitérium  döntése  alapján  az  előfinanszírozási  szerződésben  az  adott  fejlesztésre  jellemző 
speciális feltételek is szerepelhetnek, az előfinanszírozás kifizetésének ütemezése mellett.  
(12)  A  szerződésnek  ki  kell  térnie  arra,  hogy  amennyiben  a  pályázati  utófinanszírozás  részben  vagy  egészben  a  pályázó 
hibájából  hiúsul  meg,  az  előfinanszírozási  szerződést  kötő  pályázó  a  nem  finanszírozott  összeget  köteles  annak  kamatával 
együtt megfizetni az országos egyháznak. 
(13)  A  rendelkezésre  álló  keretösszeget  meghaladó,  nagyszámú  előfinanszírozási  kérelem  benyújtása  esetén  az  illetékes 
egyházkerületi elnökség a benyújtott kérelmek között rangsort állapít meg, a kérelmek elbírálása e sorrend alapján történik. 
 
V. fejezet 
Országos fenntartású intézmények pályázataira vonatkozó szabályok 
 
12. § 
(1) A pályázatok beadásában és a sikeres pályázatok végrehajtásában külön esetet képviselnek a MEE által fenntartott 
intézmények fenntartó által benyújtott pályázatai. Ilyen intézmények lehetnek: 
a) oktatási intézmények, 
b) diakóniai intézmények, 
c) egyéb intézmények, melyek fenntartója az országos egyház. 
(2) Az országos fenntartású intézmények fenntartói pályázatainak esetében a 3-11. § szabályai a következőkkel egészülnek ki: 
a) a projektötlet azonosításától kezdve az intézmény köteles együttműködni az országos iroda illetékes szakmai osztályaival 
a pályázat megtervezésében, a pályázati dokumentáció összeállításában.  
b) A pályázati anyag összeállításával kapcsolatos megállapodás, szerződés csak az országos irodaigazgató jóváhagyásával 
köthető.  
c) A pályázatra benyújtandó teljes anyag - annak beadását megelőzően 21 nappal - benyújtása kötelező az országos iroda 
szakmailag illetékes (a fenntartó szakmai képviseletét ellátó) osztálya számára. Az adott osztály a pályázati anyagot írásban 
véleményezi. 
d) Az országos iroda szakmailag illetékes osztályának írásos véleménye alapján az országos irodaigazgató, mint a fenntartó 
képviselője dönt a pályázat beadásáról, és előre egyeztetett időpontban cégszerű aláírásával látja el az anyagot.  
e) A  fenntartói  pályázatok  országos  irodai  ügyintézésének  biztosítására,  a  projektmenedzsment  és  a  pénzügyi  feladatok 
biztosítására, az országos iroda által meghatározott 1-1 fő megvalósítót kötelező betervezni a pályázati projekt megvalósítói 
közé. 
f) A  pályázat  beadásával  egy  időben  az  országos  egyház  az  adott  fejlesztési  projektre  vonatkozó  alszámlát  hoz  létre. A 
fejlesztési  projekttel  kapcsolatos  költségek  csak  erről  az  alszámláról  teljesíthetők. Az  intézmény  saját  kezelésében  lévő 
önrész összege és az esetleges (e szabályrendelet szabályai szerint igényelt) finanszírozási támogatás is ezen az alszámlán 
kerül elhelyezésre.  
g) Sikeres pályázat esetén az országos presbitérium erre irányuló határozatában rendelkezhet arról, hogy a projektvezető a 
pályázati  program  végrehajtásában  (csak  erre  a  programra  vonatkozóan)  az  országos  egyház  meghatalmazott 
képviselőjeként  járjon  el,  az  országos  egyház  nevében  a  pályázati  program  végrehajtására  vonatkozóan  szerződéseket 
kössön és megbízásokat adjon, melyeket köteles benyújtani az országos egyház szakmailag illetékes osztályának. 
(3) Az országos fenntartású intézmények, által benyújtott pályázathoz fenntartói nyilatkozatot csak az országos irodaigazgató 
állíthat ki. 
(4) Fenntartói nyilatkozat csak az előzetes projektötlet bejelentést, illetve pályázati bejelentést teljesített pályázatok esetében 
állítható ki. A fenntartói nyilatkozat kiadásának feltétele jelen szabályrendelet 12. § (2) bekezdés a-b) pontjainak betartása. 
 
VI. fejezet 
A támogatások felhasználásának ellenőrzése 
 
13. § 
(1)  A  támogatások,  előfinanszírozás  pályázati  szabályrendelet  szerinti  felhasználást  az  országos  iroda  köteles 
ellenőrizni.  
(2)  Az  ellenőrzés  egyrészt  az  on-line  pályázati  felületen  benyújtott  előrehaladási  jelentések,  számlák,  teljesítésigazolások, 
szerződések és nyilatkozatok ellenőrzéséből, másrészt a pályázati célt megvalósító szervezetnél végzett helyszíni ellenőrzésből 
áll.  
(3)  Az  országos  iroda  illetékes  osztályai  vagy  az  általuk  kirendelt  szakértők  a  pályázati  cél  megvalósítása  során  előre 
egyeztetetten  megjelenhetnek  a  pályázat  megvalósításának  helyszínén,  az  iratokba  betekinthetnek,  a  pályázó  munkatársaitól 
felvilágosítást kérhetnek, a projekt megvalósítását leellenőrizhetik. 
(4)  Az  ellenőrzések  kiterjednek  a  pályázati  projekt  szakmai  és  pénzügyi  megvalósulására,  az  előkészítési  és/vagy  az 
önrésztámogatás  és  előfinanszírozás  felhasználására.  A  vizsgálatról  és  annak  eredményéről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni, 
amelyet a pályázó helyszínen tartózkodó képviselőjével alá kell íratni. 
background image
(5) Az ellenőrzést végzőknek a pályázati projekttől, illetve a támogatási, előfinanszírozási szerződésekben rögzítettektől való 
szakmai,  és  pénzügyi  eltérés  észlelése  esetén  fel  kell  hívniuk  a  pályázó  figyelmét  az  eltérésre,  és  javaslatot  kell 
megfogalmazniuk  a  kiigazításra.  Amennyiben  a  felhívás  ellenére  a  pályázó  nem  végzi  el  a  szükséges  kiigazításokat,  az  a 
pályázati szabályrendelet megsértésének minősül. 
 
VII. fejezet 
Jogkövetkezmények 
 
14. § 
(1) Amennyiben az egyházi szervezet nem alkalmazza a jelen szabályrendeletben foglalt rendelkezéseket, az országos 
iroda az előkészítési és/vagy önrésztámogatás, illetve előfinanszírozás iránti kérelmet hivatalból, mérlegelés nélkül elutasítja. 
(2) Amennyiben az egyházi szervezet a pályázati szabályrendelet által előírt előzetes projektötlet bejelentési, illetve pályázati 
bejelentési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  vagy  a  szabályrendelet  egyéb  rendelkezéseit  megsérti,  az  országos  iroda 
előterjesztésére az országos presbitérium által meghozott döntés alapján két évig nem részesülhet a jelen szabályrendelet által 
szabályozott előkészítési és/vagy önrésztámogatásban és előfinanszírozásban. 
(3) Amennyiben a pályázó a megítélt pályázati forrást nem, vagy nem úgy használja fel, ahogyan az a támogató szervezettel 
kötött szerződésben szerepel  és emiatt a  támogató elmarasztalja, az országos iroda  előterjesztésére  az országos presbitérium 
által  meghozott  döntés  alapján  az  egyházi  szervezet  3  évig  nem  részesülhet  a  jelen  szabályrendelet  által  szabályozott 
előkészítési, önrésztámogatásban és előfinanszírozásban.  
(4)  Különlegesen  indokolt  az  (1)-(3)  bekezdésben  írt  jogkövetkezmények  alól  az  országos  presbitérium  egyedi  döntésével 
felmentést adhat a pályázati és fejlesztési osztály előterjesztése alapján. 
 
VIII. fejezet 
A pályázati rendszer felügyelete 
 
15. § 
(1) A pályázati rendszert az országos presbitérium az országos gazdasági bizottság (a továbbiakban: gazdasági bizott-
ság) útján felügyeli. Ennek keretében félévente átnézi a szabályrendelet végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat, vizsgálja 
annak eredményességét. 
(2) A gazdasági bizottság vizsgálata során 
a) bekérheti az aktuális időszak pályázati dokumentációit, 
b) meghallgathatja pályázati és fejlesztési osztály vezetőjét, 
c) felkérheti a pályázati és fejlesztési osztály vezetőjét kimutatások elkészítésére, 
d) megvizsgálja az előkészítési támogatások, az önrésztámogatások odaítélésének gyakorlatát, valamint az előfinanszírozás 
rendszerét, 
e) megállapításai alapján - szükség esetén - javasolja a szabályrendelet módosítását. 
 
VII. fejezet 
Záró rendelkezések 
 
16. § 
(1) E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba. 
(2) E szabályrendeletet – a (4) bekezdésben írtak kivételével - a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.  
(3) E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről szóló 1/2011 
(V. 26.) országos szabályrendelet hatályát veszti.  
(4)  E  szabályrendelet  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  ügyekben  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  pályázati 
rendszeréről szóló 1/2011 (V. 26.) országos szabályrendeletnek az e szabályrendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Budapest, 2015. március 27. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031