Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2019. (VI. 27) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészakadémiájának szervezeti és működési szabályzatáról

B3_Lelkeszakademia_2019_06_27.pdf — PDF document, 217Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2019. (VI. 27) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészakadémiá-

jának szervezeti és működési szabályzatáról 

 
 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (továb-

biakban:  MEE)  az  egyházban  szolgáló  lelkészek  szakmai 
továbbképzése céljából továbbképzési intézetet (továbbiak-
ban:  Lelkészakadémia)  hoz  létre,  melynek  működési rend-
jét, célját, feladatait e szabályzatban határozza meg. 
(2) A Lelkészakadémiát az MEE az egyházi szolgálat külön 
területeiről szóló 2005. évi V. törvény 32/A. §-ában megha-
tározottak alapján alapította meg. 
(3)  A  továbbképző  intézet  neve:  Evangélikus  Lelkészaka-
démia, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24. 
(4) A Lelkészakadémia  jogi státusza: nem önálló jogi sze-
mélyiségű, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelke-
ző szervezeti egység 
(5)  A  Lelkészakadémia  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  tanszékeivel  és  azok  oktatóival,  valamint  a  Lel-
készakadémia  által  felkért  oktatókkal  szorosan  együttmű-
ködve végzi munkáját. 
(6) A Lelkészakadémia működésének anyagi fedezete: 

a) az MEE fenntartói hozzájárulása, 
b) részvételi díjak. 

 

A Lelkészakadémia célja 

 

2. § 

(1) A Lelkészakadémia elsődleges célja a Magyar-

országi Evangélikus Egyházban szolgáló lelkészek szakmai 
továbbképzésének  biztosítása,  szolgálatukhoz  szükséges  új 
ismeretek  továbbadása,  a  lelkészi  kompetenciák  elmélyíté-
se, a legújabb teológiai tudományos eredmények közvetíté-
se,  s  e  célból  kurzusok,  szakmai  napok,  szemináriumok 
szervezése. 
(2)  A  Lelkészakadémia  nyitott  a  határon  túlról  érkező 
evangélikus lelkészek továbbképzésére. 
(3)  A  Lelkészakadémia  együttműködhet  testvéregyházak 
továbbképzési szervezeteivel, illetve intézményeivel. 
 

A Lelkészakadémia feladata 

 

3. § 

(1) A Lelkészakadémia elsődleges feladata a lelké-

szek továbbképzése és szakmai munkájuk segítése. A 2. §-
ban megfogalmazott célok megvalósítására ennek jegyében 
kell törekedni. 
(2) A Lelkészakadémia felméri − mind a lelkészek, mind az 
egyházvezetés  részéről  −  a  továbbképzések  tartalmára  és 
formájára  vonatkozó  igényeket,  esetleges  elvárásokat,  to-
vábbá  feltérképezi,  hogy  a  gyakorlati  lelkészi  szolgálat 
mely  területén  adódnak  problémák,  hol  mutatkoznak  hiá-
nyosságok,  mely területen  van a  legnagyobb szükség a  to-
vábbképzésre, szakmai  segítségre, új ismeretek továbbadá-
sára, illetve bővítésére. 
(3)  A  Lelkészakadémia  a  felmerülő  igények  alapján  állítja 
össze a továbbképző kurzusokat, úgy, hogy azok lehetőleg 
a lelkészi szolgálat, illetve munka valamennyi rész- és szak-
területét lefedjék. 
(4)  A  Lelkészakadémia  megszervezi,  lebonyolítja,  koordi-
nálja és dokumentálja a lelkésztovábbképző szemináriumo-
kat,  kurzusokat,  illetve  nyilvántartásra  megküldi  az  MEE 
számára  a  lelkészek  továbbképzésben  való  részvételének 
igazolását. 

(5) A Lelkészakadémia választmánya  – az igazgató előter-
jesztésére – minden év november 30-ig elkészíti a követke-
ző  év  részletes  lelkésztovábbképzési  programját,  annak 
költségvetését. 
(6) A továbbképzési programnak tartalmaznia kell: 

a) a kurzusok címét, 
b)  előadóját/előadóit,  azok  tudományos  fokozatait,  titu-
lusait, 
c) tematikáját, 
d) leírását, 
e) helyszínét, 
f) időpontját, 
g) a minimális és maximális létszámot, 
h) a részvételi díjat, 
i) az óraszámot és/vagy a megszerezhető kreditpontokat. 

(7) A Lelkészakadémia éves programját, illetve képzési ter-
vét  elektronikus  formában  megküldi  az  MEE  valamennyi 
lelkésze számára, illetve az erre rendszeresített online felü-
leten is közzé teszi. 
(8) Az Lelkészakadémia igazgatója felkéri a kurzusok okta-
tóit, illetve előadóit. 
(9) A szemináriumok előadói lehetnek: 

a)  (tudományos  fokozattal  rendelkező)  teológiai  okta-
tók/tanárok, 
b)  hittudományi  egyetemek  doktori  képzésében  részt 
vevő doktoranduszhallgatók, 
c) olyan lelkészek, akik a  gyülekezeti, illetve a lelkészi 
munka  egy-egy  szakterületén  jelentős  és  elismert  ered-
ményeket értek el, 
d)  nem  lelkészi  végzettségű  (tudományos  fokozattal 
és/vagy  elismert  szakmai  tapasztalattal  rendelkező) 
szakemberek, akiknek tudományterülete segíti a lelkészi 
szolgálatot. 

(10) A  Lelkészakadémia igazgatója biztosítja a továbbkép-
zés külső feltételeit  (helyszín, szállás, ellátás stb.),  koordi-
nálja a kurzusok zavartalan működését, illetve lefolyását. 
(11)  A  Lelkészakadémia  figyelemmel  kíséri  az  egyházban 
és a társadalomban történő változásokat, kurrens témákat, s 
az  azokra  való  reflexiók  megfogalmazását  és  lelkészeknek 
való továbbadását figyelembe veszi a kurzusok megszerve-
zésénél. 
 

A Lelkészakadémia igazgatója 

 

4. § 

(1) A Lelkészakadémia munkáját az igazgató veze-

ti,  aki  legalább  öt  éves  lelkészi  gyakorlattal  –  ebből  leg-
alább két év egyházközségi szolgálattal – rendelkezik. 
(2)  A  Lelkészakadémia  igazgatóját  a  püspöki  tanács,  a  lel-
készi  munkaközösségek  országos  szövetsége,  valamint  az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  rektora  által  jelöltek 
közül az országos presbitérium választja meg öt évre. 
(3) A Lelkészakadémia igazgatója minden év november 30-
ig elkészíti és a választmány elé terjeszti jóváhagyás végett 
a következő év továbbképzési programját és annak költség-
vetését.  
(4) A Lelkészakadémia igazgatója minden év március 31-ig 
elkészíti és a választmány elé terjeszti jóváhagyás végett az 
előző év munkájáról, eredményeiről szóló beszámolóját. 
(5) A Lelkészakadémia igazgatója minden lelkészakadémiai 
kurzus, szakmai nap, szeminárium után – az erre rendszere-
sített  online  felületen  –  igazolja  a  résztvevők  lehallgatott 
óraszámait/megszerzett kreditpontjait.  
 

A Lelkészakadémia választmánya 

 

background image

5. § 

(1)  A  Lelkészakadémia  munkáját  a  választmány 

irányítja  és  felügyeli.  A  választmány  évente  legalább  két-
szer ülésezik. A választmány tagjai:  

a) hivatalból: az egyházkerületek püspökei, az országos 
lelkészi  munkaközösség  elnöke,  az  Evangélikus  Hittu-
dományi Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet 
vezetője,  illetve  az  Ordass  Lajos  Evangélikus  Oktatási 
Központ (Révfülöp) intézményvezetője; 
b)  választás  alapján:  egyházkerületenként  1-1  lelkész, 
valamint  
c) a Lelkészakadémia igazgatója. 

(2)  A  választmány  elnökét  maga  választja  tagjai  közül,  az 
igazgató nem választható meg elnöknek. 
(3) A választmány ülését az elnök meghívóban, az időpont 
és napirend közlésével, valamint az előterjesztések megkül-
désével hívja össze. 
(4) A választmányi tag legkésőbb az ülést megelőző 2 nap-
pal köteles kimentését igazolható módon és formában beje-
lenteni,  e  határidő  elmulasztása  kimentés  nélküli  távolma-
radásnak minősül. 
(5) Azt a választmányi tagot, aki a választmány három ülé-
séről kimentés nélkül távol marad, tagságáról lemondottnak 
kell tekinteni, erről őt és a küldő testületet írásban értesíteni 
kell. 
(6) A választmány akkor határozatképes, ha szabályszerűen 
hívták össze és a bizottsági tagok több mint a fele jelen van. 
A jelenlétet jelenléti ívvel kell dokumentálni. 
(7)  A  választmány  ülésein  az  egyházkerületek  püspökeit  a 
püspökhelyettesek,  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
rektorát a rektorhelyettes helyettesítheti. 
(8)  A  választmány  határozatait  szavazás  útján  hozza.  A 
szavazás  érvényes,  ha  a  határozatképes  ülésen  jelenlévők-
nek több mint a fele érvényes szavazatot adott le. A javaslat 
akkor  tekinthető  elfogadottnak,  ha  az  érvényes  szavazatok 
több mint fele egyetértő. 
(9) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
(10) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kez-
dődően  folyamatos  sorszámmal  és  évszámmal  kell  ellátni. 
Jelölése  a  következőképpen  történik:  „A  Lelkészakadémia 
választmánya .../(év), (hó, nap) határozata”. 
(11)  A  választmány  határozataira  vonatkozóan  –  az  orszá-
gos iroda kijelölt munkatársa közreműködésével – emlékez-
tető  készül.  Az  emlékeztetőnek  a  meghozott  határozatok 
pontos szövegezését kell tartalmaznia. 
(12)  Az  emlékeztető  eredeti  példányát  az  országos  iroda 
irattárában  kell  elhelyezni,  ahol  az  elnök  írásbeli  engedé-
lyével  tekintheti  meg  bármely  érdeklődő.  Az  engedélyt  és 
ennek alapján a megtekintés tényét dokumentálni kell. 
(13)  A  választmány  tagjainak,  valamint  az  ülésre  meghí-
vottnak  a  választmányi  ülésekkel  kapcsolatos  utazási  költ-
ségeit az egyház megtéríti. 
 

A Lelkészakadémia kapcsolatai 

 

6. § 

(1) A Lelkészakadémia kapcsolatban áll  

a) az Evangélikus Hittudományi Egyetem valamennyi szer-
vezeti egységével, 

b)  a  lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetségével 
és annak elnökével, 
c)  az  Ordass  Lajos  Evangélikus  Oktatási  Központtal 
(Révfülöp), 
d) 

testvéregyházak 

továbbképző 

szervezetei-

vel/intézményeivel, 

e)  a  kurzusokon  megszerzett  kreditpontok  adminisztrá-
ciójában  az  Országos  Iroda  lelkésziéletpályamodell-
koordinátorával, 
f)  a  Lelkészakadémia  költségvetési  keretét  terhelő  kifi-
zetések  utalványozása  ügyében  a  Gyülekezeti  és  Misz-
sziói Osztály vezetőjével, 
g) külföldi testvéregyházak továbbképzési intézeteivel. 

(2)  A  Lelkészakadémia  igazgatója  alkalmanként  részt  vesz 
hazai és külföldi tudományos, lelkész-továbbképzési, illetve 
oktatásszervezési,  felnőttképzési  konferenciákon,  szeminá-
riumokon tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés céljából. 
 
Budapest, 2019. június 27. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930