Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 8/2018. (XI. 8) országos szabályrendelet az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezése során előállt korrek-ciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba helyezett részének felhasználásáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

8/2018. (XI. 8) országos szabályrendelet az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezése során előállt korrek-ciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba helyezett részének felhasználásáról

oktatasi szabalyrendelet 20181108.pdf — PDF document, 512Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

8/2018. (XI. 8) országos szabályrendelet 

az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás 

összesített egyenlegének rendezése során előállt korrek-

ciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba 

helyezett részének felhasználásáról 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
MEE)  országos  presbitériuma  (a  továbbiakban:  OP)  2008. 
évi  I.  törvényében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  MEE 
köznevelési intézményei után a MEE-nek az egyházak hit-
életi  és  közcélú  tevékenységének  anyagi  feltételeiről  szóló 
1997.  évi  CXXIV.  állami  törvény  (a  továbbiakban:  Ehtv.) 
6. § (1) és (5) bekezdései alapján járó átlagbéralapú támo-
gatás  és  a  működési  támogatás  összesített  egyenlegének 
rendezése  során előállt  korrekciós összeg  (a  továbbiakban: 
korrekciós  összeg)  valamint  a  MEE  köznevelési  intézmé-
nyei  után  a  MEE-nek  járó  működési  támogatás  tartalékba 
helyezett  részének  felhasználásáról  a  következő  szabály-
rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. § 

(1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  működési 

támogatás és a korrekciós összeg tartalékba helyezett részé-
nek felhasználásra. 
(2) Az  (1) bekezdésben  meghatározott összeget  az MEE  – 
az  e  szabályrendeletben  meghatározottak  szerint  –  a  MEE 
köznevelési intézményei, valamint az általuk nyújtott szol-
gáltatások támogatására fordítja. 
 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1. működési támogatás: a köznevelési intézményt működte-
tő egyházaknak, az egyházak hitéleti és közcélú tevékeny-
ségének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. állami 
törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 6.§ (1) bekezdésében meg-
határozottak  szerint  az  egyháznak  járó  –  a  mindenkori  ál-
lami költségvetési törvényben számszerűen meghatározott – 
támogatás. 
2. korrekciós összege: a közoktatási intézményt működtető 
egyházaknak, az Ehtv. 6.§ (5) bekezdésében meghatározot-
tak szerint járó – a mindenkori állami költségvetési törvény 
végrehajtásáról  szóló  törvényben  számszerűen  meghatáro-
zott – támogatás. 
3.  MEE  köznevelési  intézménye:  a  MEE  2005.  évi  VIII. 
törvénye  alapján  alapított  és  fenntartott  olyan  közoktatási 
intézmény, amelynek működése alapján az MEE  működési 
támogatás igénylésére jogosult, és amely intézmény után a 
MEE  ténylegesen  támogatásban  részesül  (a  továbbiakban: 
intézmény). 
4.  forráshiányos  intézmény:  az  az  intézmény,  amely  a  cél-
szerű  és  szakszerű  gazdálkodás  mellett  nem  képes  az  in-
tézmény alapfeladatának ellátását a részére folyósított álla-
mi  támogatásból,  saját  bevételekből,  illetve  az  intézmény-
nek juttatott adományokból biztosítani. 
5.  oktatási  stratégia:  A  nevelési  és  oktatási  bizottság  (to-
vábbiakban: NOB) és az OP javaslatára a  zsinat által elfo-
gadott, feladattervet is magába foglaló dokumentum. 
6. egyházi díj: Péterfy Sándor díj 

7. működési előleg: az oktatási intézmények részére a likvi-
ditási  nehézségek  áthidalására  folyósítható  visszafizetendő 
támogatás. 
 

III. fejezet 

Az oktatási tartalék képzése 

 

3. § 

(1)  A  zsinat  a  mindenkori  állami  költségvetési  tör-

vény,  valamint  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény 
végrehajtásáról  szóló  törvény  kihirdetését  követően  -  a 
NOB  és  az  országos  gazdasági  bizottság  (a  továbbiakban: 
GB)  javaslatának  figyelembevételével  és  az  OP  javaslata 
alapján - törvényben dönt arról, hogy a korrekciós összeg-
alapját  képező,  valós  ellátott  gyermek-  és  tanulói  létszám 
alapján  mekkora  összeget  nyújt  az  intézményeknek.  A 
fennmaradó összeget a  zsinat az oktatási tartalékba (továb-
biakban:  tartalék)  helyezi.  A  tartalékba  helyezett  összeg 
mértékéről a tárgyévi egyházi költségvetési törvény is ren-
delkezik.  
(2) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségvetési évre a 
tartalékból kiadásként előirányzott, de fel nem használt ösz-
szeg,  az  intézmények  által  tartalékba  visszafizetett  összeg, 
valamint a tartalék lekötött részének hozama. 
 

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása 

 

4. § 

(1) A zsinat legkésőbb a márciusi ülésén – a NOB, a 

GB és az OP javaslatának ismeretében - törvényben dönt a 
tartalék terhére  felhasználható összeg  mértékéről,  valamint 
arról, hogy az összeget e szabályrendelet 5. §-ában megha-
tározott  célok  közül  az  adott költségvetési  évben  mely  cé-
lokra lehet fordítani. A zsinat meghatározza az egyes célok-
ra fordítható összeg mértékét is. A zsinat a támogatási célok 
kiválasztásánál figyelembe veszi a mindenkori állami költ-
ségvetési törvénynek a működési támogatás felhasználására 
vonatkozó  előírásait,  valamint  a  MEE  oktatási  stratégiájá-
ban kiemelt célokat. A zsinat erre vonatkozó külön döntése 
nélkül minden évben támogatásban részesülnek az 5. § c-e), 
és j) pontjaiban meghatározott célok. A támogatásról szóló 
előzetes döntés nélkül köteles az OP az 5. § i) pontjára hi-
vatkozással a teljes tartalék terhére támogatás megítélésére, 
amennyiben arra állami vagy egyházi jogszabály kötelezi. 
(2) A tartalékból az adott költségvetési évre – az (1) bekez-
dés szerint – felhasználásra előirányzott összeg mértékét az 
OP akkor lépheti túl, ha a támogatási körbe bevont célhoz 
felhasználásra előirányzott összegből, a körülmények előre 
nem tervezhető változása miatt az intézmények támogatása 
nem lehetséges. 
(3)  Az  OP  az  adott  költségvetési  évben  valamely  célhoz 
felhasználásra  előirányzott,  de  fel  nem  használt  összeget 
átcsoportosíthatja  az  adott  költségvetési  évben  az  (1)  be-
kezdés  szerint  támogatott  további  célokhoz  felhasználásra 
előirányzott összeghez.  
 

A tartalék terhére támogatható célok 

 

5. § 

Az OP javaslatára a zsinat a tartalékból – a 4. § (1) 

bekezdése  szerint  meghatározott  –  az  adott  költségvetési 
évben felhasználható összegből biztosíthatja  

a) az 1. számú mellékletben felsorolt országos tanulmá-
nyi  versenyen    helyezést  elért  diákjainak  jutalmazását 
biztosítja a NOB döntése alapján; 

background image

 

 

b) az 1. számú mellékletben felsorolt országos tanulmá-
nyi  versenyen  helyezést  elért  diákok  felkészítő  tanárai-
nak, továbbá a „tanév tanítója”, a „tanév óvodapedagó-
gusa” és a  „tanév tanára” jutalmazását, a NOB döntése 
alapján; 
c)  a  forráshiányos  intézmények  támogatása,  melyről  az 
NOB és a GB véleményének ismeretében az OP dönt; 
d)  az  Evangélikus  Pedagógiai  Szakmai-szolgáltató  és 
Továbbképző  Intézet  (a  továbbiakban:  EPSZTI)  műkö-
désének támogatására; 
e)  az  intézményvezetők  teljesítményértékelésén  alapuló 
kétévenként  megállapításra  kerülő  minőségirányítási  il-
letményét a NOB javaslatára az OP dönt; 
f)  közművelődési  programok  pályázati  úton  történő  tá-
mogatását, mely keret felhasználásáról az NOB dönt; 
g)  az  intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből 
adódó,  vagy  a  működése  feltételeinek,  eszközeinek 
megteremtéséhez  szükséges  költségek  támogatását, 
mely  keret  felhasználásáról  a  NOB  és  GB  javaslata 
alapján az OP dönt; 
h)  pályázatírás  költségeinek  támogatását,  melyről  az 
éves keret erejéig az országos irodaigazgató dönt; 
i) stratégiaicélok, feladatok támogatására jogosult fordí-
tani, melyekről a NOB, majd a GB véleményének isme-
retében az OP dönt; 
j) szakmai felügyeletet ellátó oktatási osztály által mun-
kajogi  jogviszony  vagy  egyéb  munkavégzésre  irányuló 
jogviszony  keretében  foglalkoztatottak  díjazását,  vala-
mint a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási fel-
adatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásait; 
k)  az  oktató-nevelő  munkával  összefüggő  módszertani 
feladatok  és  szakértői  tevékenység  finanszírozására, 
amelyekről a NOB dönt; 
l) oktatási tartalékalap működéséhez szükséges kiadások 
támogatása (tranzakciós díjak); 
m) oktatási osztály működési költsége; 
n) Péterfy díj; 
o)  Libra  ügyviteli  rendszer  működtetésével  kapcsolatos 
díjak; valamint 
p) beruházási támogatások 
q) kulturális programok támogatása 
r) intézményi innováció és szakmai támogatások 
s) ösztöndíj támogatás 
sz) a 6. §-ban írt működési előleg. 

 
6. § 

(1) Működési előleget az oktatási intézmény vezető-

je  igényelheti.  A  kérelemben  részletesen  indokolni  kell  az 
igénylés okát.  
(2) A támogatás odaítéléséről a nevelési és oktatási osztály 
és a  gazdasági osztály vezetőjének javaslata alapján az or-
szágos iroda igazgatója dönt. 
(3)  A  támogatást  a  folyósítás  évében  vissza  kell  fizetni.  A 
visszafizetés ütemezésére a kérelemben ki kell térni. 
 
7. §  Az  országos  iroda  az  OP  4.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  döntéseiről  haladéktalanul  tájékoztatja  az 
intézményeket és megjelenteti az egyház hivatalos lapjában. 
 

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás felhaszná-

lásáról 

 
8. § 

Az  intézmények  –  amennyiben  e  szabályrendelet 

másképp  nem  rendelkezik  –  az  országos  irodához  benyúj-

tott kérelemmel  (a  továbbiakban: támogatási  kérelem) igé-
nyelhetnek támogatást az 5. § szerint meghatározott célok-
ra.  
 
9. § 

(1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet felhasz-

nálni, amely célra azt az OP megítélte. 
(2)  Valamennyi  támogatásban  részesülő  intézmény  elszá-
molási  kötelezettséggel  tartozik  az  OP  felé.  Az  intézmé-
nyek  beszámolót  küldenek  a  támogatás  felhasználásáról 
tárgyév december 31. napjáig az országos irodának.  A be-
számoló tartalmazza a  felhasználás tételes kimutatását,  va-
lamint  annak  rövid  szöveges  bemutatását.  Jutalmak  eseté-
ben  a  jutalom  a  jutalmazott  részére  történő  kifizetését  kell 
igazolni. 
(3) Az intézmények a fel nem használt összeg vonatkozásá-
ban  visszafizetési  kötelezettséggel  tartoznak  az  MEE  felé. 
A visszafizetést az elszámolással egyidejűleg kell teljesíte-
ni. 
(4)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  tárgyévet  követően  a 
tartalékalap  tárgyévi  felhasználásáról  és  az  intézmények 
elszámolásáról tájékoztatást készít az NOB, a GB és az OP 
felé. 
 
10. §  (1) Az elszámolási kötelezettség határidejétől számí-
tott egy évig nem nyújthat be támogatási kérelmet az az in-
tézmény, amely a támogatást nem arra a célra használta föl, 
amelyre az OP megítélte, továbbá, ha az elszámolási köte-
lezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik az 5. § 
a-b) pontjaiban meghatározott támogatási célokra. 
 

IV. fejezet 

Az egyes támogatási célok 

 

 

Országos versenyeken helyezést elért diákok jutalmazása 

 

11. §  (1) Az intézményvezetők az oktatási osztály felé be-
jelentési kötelezettséggel  tartoznak, ha  intézményük diákja 
az  1.  számú  mellékletben  felsorolt  versenyek  egyikén  he-
lyezést ért el.  
(2) A bejelentést a versenyeken helyezést elért diákok név-
sorának hivatalos közzétételét követő 20. nap, illetve a ne-
velési  és  oktatási  osztály  által  megadott  határidőig  kell 
megküldeni.  
(3) A diákok az OP döntése alapján pénz- és/vagy tárgyju-
talomban részesülnek. 
(4) A jutalmazás minden érintett diákra kiterjedően, az elért 
helyezéstől függően differenciáltan történik. 
(5) Az oktatási osztály a támogatás  megítéléséről és annak 
összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről a NOB javas-
lata alapján az OP dönt. 
 

Országos versenyeken helyezést elért diákokat felkészítő 

tanárok jutalmazása, továbbá a „tanév tanítója, a „tanév 

óvodapedagógusa” és a „tanév tanára” elismerések oda-

ítélése 

 

12. §  (1) Az intézményvezetők bejelentik az oktatási osz-
tálynak, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt versenyek 
egyikén helyezést elért diákjainak felkészítésében mely, az 
intézmény alkalmazásában álló pedagógus(ok) vettek részt. 

background image

 

 

A bejelentést a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határ-
időig kell megtenni. 
(2)  A  jutalmazás  valamennyi  pályázott  pedagógusra  kiter-
jedően, a felkészített diákok helyezésétől függően differen-
ciáltan történik. 
(3)  Az  oktatási  osztály  a  jutalom  megítéléséről  és  annak 
összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről a NOB dönt. 
(4)  Az  MEE  közoktatási  intézményvezetői  legkésőbb 
tárgyév  március  30-ig  egy,  az  intézmény  alkalmazásában 
álló óvodapedagógust, illetve tanítót, és egy felső tagozatos 
tanárt  a  „tanév  óvodapedagógusa”,  illetve  a  „tanév  tanító-
ja”,  a  „tanév  tanára”  jutalmazással  járó  címre  felterjeszte-
nek a NOB elé. Az intézményvezetők a felterjesztést indo-
kolni kötelesek a pedagógus munkájának, a tanév során el-
ért  szakmai  eredményeinek  bemutatásával.  A  többcélú  in-
tézmények  a  feladatellátás  szerint  egy  óvodapedagógus  és 
egy tanító felterjesztésére jogosultak. 
(5) A NOB határozatban dönt arról, hogy kit javasol az (4) 
bekezdésben meghatározott cím elnyerésére.  A NOB a ha-
tározatban foglalt döntését indokolja. 
(6)  Az  oktatási  osztály  a  jutalom  megítéléséről  és  annak 
összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről a NOB javas-
lata alapján az OP dönt. 
(7)  Az  e  §  vonatkozásában  támogatási  kérelemnek  kell  te-
kinteni az intézményvezetők írásban megküldött indokolás-
sal ellátott „tanév óvodapedagógusa”, a „tanév tanítója” és 
a „tanév tanára” címre történő felterjesztő levelét. 
 

Forráshiányos intézmények támogatása 

 
13. §  (1) Az intézmények a költségvetésük országos irodá-
ra  történő  benyújtásával  egyidejűleg  támogatási  kérelmet 
nyújthatnak  be  az  országos  irodához.  A  költségvetés  be-
nyújtásának  határideje  tárgyév  február  28-a.  Az  intézmé-
nyek e § alapján támogatási kérelem benyújtására jogosul-
tak költségvetési év közben akkor is, ha valamely előre nem 
tervezhető esemény, vagy a működést jelentősen befolyáso-
ló körülmény változása miatt az intézmény forráshiányossá 
válik. A támogatási kérelmet minden esetben a forráshiány 
okának és a hiány összegének pontos meghatározásával le-
het  benyújtani.  A  forráshiány  vizsgálatakor,  a  célszerűség 
és szükségszerűség megállapításánál vizsgálni kell különö-
sen  a  kiadások  szükségszerűségét,  azt,  hogy  az  intézmény 
minden  elvárhatót  megtett-e  kiadásai  csökkentésére,  vala-
mint,  hogy  bevételét  valamennyi  lehetséges  bevételi  forrás 
feltárásával  határozta-e  meg.  A  forráshiány  megállapítása-
kor  az  azonos  feladatot  ellátó  intézmények  költségvetésé-
nek  és  gazdálkodásának  összehasonlító  értékelését  el  kell 
végezni. Az összehasonlítás során az azonos feladatot ellátó 
intézmények létszámát arányosan kell tekintetbe venni. 
(2)  Az  országos  iroda  által  felkért  szakértő  –  az  intézmé-
nyek éves részletes költségvetésének megküldését és az in-
tézményben  lefolytatott  helyszíni  pénzügyi  vizsgálatot  kö-
vetően – szakvéleményt készít az intézmény gazdálkodásá-
ról.  
(3) Az előre nem tervezhető  esemény  miatt év közben  for-
ráshiányossá vált intézmény vizsgálatakor a szakértő a for-
ráshiány  okát,  valamint  azt  vizsgálja,  hogy  az  intézmény 
költségvetésében  van-e  a  támogatáson  kívül  más  forrás  a 
hiány fedezésére. 
(4)  Az  oktatási  osztály  a  javaslattétel  megfogalmazása  so-
rán figyelembe veszi, hogy az intézmények az előző évek-
ben  lefolytatott  szakértői  vizsgálatok,  továbbá  az  intéz-

ményben  az  MEE  számvevőszéke  által,  vagy  valamely  ál-
lami  hatóság,  így  különösen  a  Magyar  Államkincstár,  az 
Állami  Számvevőszék  által  lefolytatott  vizsgálatok,  vagy 
egyéb szakmai ellenőrzések megállapításait működésük ki-
alakításánál tekintetbe vették-e. 
(5)  Az  oktatási  osztály  a  szakvélemény  alapján,  a  szakvé-
lemény  beérkezését  követően  a  tárgyévi  költségvetés  elfo-
gadásakor tesz javaslatot az intézmények támogatására és a 
támogatás összegére, amelyet a NOB, valamint a GB – in-
dokolással  ellátott  –  ajánlásának  beszerzését  követően  az 
OP elé terjesztenek.  
(6) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gazdálkodá-
sát  a  támogatás  átutalását  követő  egy  éven  belül  belső  el-
lenőr vagy független szakértő kirendelésével ellenőrzi. 

 

Az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és Tovább-

képző Intézet működésének támogatása 

 

14. §  Az  EPSZTI  pedagógiai  szakmai  szolgáltató  intézet, 
melynek  vezetését  intézményvezető  látja  el  a  nevelési  és 
oktatási osztály  mindenkori vezetőjének  szakmai  iránymu-
tatásával. 

 

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői minőség-

irányítási illetmény 

 

15. §  (1)  Az  5.  §  e)  pontjában  meghatározott  támogatási 
célhoz rendelt összeget a zsinat köteles- az OP által elfoga-
dott  vezetői  teljesítményértékelés  folyamatának  és  eljárás-
rendjének alapján - ciklikus rendben az értékelt intézmény-
vezetők illetményére fordítani. 
(2)  Az  intézményvezetők  teljesítményét  ötéves  ciklusuk 
alatt  kétszer  (a  második  évben,  illetve  a  negyedikévben)  a 
NOB  javaslatára  az  OP  által  meghatározott  eljárás  szerint 
történik. 
(3)  A  minősítést  a  meghatározott  eljárás  alapján  az  OP  fo-
gadja el. 
(4)  A  vezetői  teljesítményértékelés  alapján  meghatározott 
illetmények az adott év december 31-ig kell átutalni az ér-
tékelt vezetők részére. 
 

Közművelődési programok támogatása 

 

16. §  Közművelődési  programok  keretében  támogatható 
feladatok: 
(1) egy évben egyszer az oktatási osztály felmérése alapján, 
az  OP  döntése  értelmében  kizárólag  a  Luther  Kiadó  által 
forgalmazott termékekből a ballagó gyerekek/diákok és bal-
lagtató pedagógusok számára jutalom adható. 
(2)  az  OP  által  meghatározott  művelődést  elősegítő  prog-
ramok támogatása.

  

 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, 

vagy a működésük feltételeinek, eszközeinek megteremtésé-

hez szükséges költségek támogatása 

 
17. §  (1)

 

Az  intézmények  az  alaptevékenységi  körükbe 

tartozó konkrét közoktatási feladatok ellátását biztosító fel-
tételek  fejlesztésének,  vagy  a  működés  feltételei,  eszközei 
megteremtéséhez  szükséges  költségeknek  támogatására  tá-
mogatási  kérelmet  nyújthatnak  be.  A  támogatási  kérelmet 
tárgyév február 28-ig kell benyújtani. 

background image

 

 

(2) Az e §-ban meghatározott támogatást igényelni a konk-
rét feladat, a pedagógiai módszer, illetve eszköztár fejlesz-
tésének  leírása  mellett,  a  tervezett  fejlesztés  indokának  és 
költségigényének meghatározásával lehet. 
(3) Az  oktatási osztály a támogatás  megítéléséről és annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  a  NOB  és  a 
GB ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjeszt.. 
 

Pályázatírás költségeinek fedezése 

 

18. §  (1)  Intézményi  pályázatok  megírása  költségeinek, 
valamint az ehhez kapcsolódó szakértői költségek fedezésé-
re,  a  pályázat  benyújtására  jogosult  intézmény  támogatást 
igényelhet. 
(2) Támogatásra a pályázati szabályrendelet hatálya alá tar-
tozó pályázatok esetében az a pályázó jogosult, akinek pá-
lyázati  szándékát  az  illetékes  pályázati  felelős  megvalósít-
hatóság  és  fenntarthatóság  szempontjából  támogathatónak 
ítéli. Egyéb pályázatok esetében e szabályrendelet nem ha-
tároz  meg  előminősítési  kötelezettséget,  a  támogatás  meg-
ítélhetőségéről a döntésre kijelölt dönt. Támogatást mindkét 
esetben  csak  a  pályázatírás  költségeinek  legfeljebb  80  %-
ának fedezésére lehet igényelni.  
(3) A támogatási kérelmet 2. számú melléklet szerinti űrla-
pon lehet benyújtani a pályázati kiírás megjelenését követő-
en. Az űrlapot a pályázati szabályrendelet hatálya alá tarto-
zó pályázatok esetében a területileg illetékes pályázati fele-
lősnek, egyéb pályázatok esetében közvetlenül az országos 
irodának  kell  eljuttatni.  A  pályázati  felelős  javaslatát  öt 
munkanapon belül juttatja el az országos irodának. 
(4)  Az  országos  iroda  a  támogatás  megítéléséről  és  annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  az  OP  által 
kijelölt  keretgazda  elé  terjeszt.  A  javaslat  alapján  a  keret-
gazda dönt a támogatás odaítéléséről. 
(5) Az OP a „Pályázatírás költségeinek fedezése” cél eseté-
ben keretgazdának az országos irodaigazgatót jelöli ki. 
(6) Nyertes pályázat esetén a pályázó a támogatást, a pályá-
zatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszámolható mér-
tékéig visszafizetni köteles. 
(7) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a pályáza-
tot önhibájából nem nyújtja be, a támogatásra kifizetett ösz-
szeget  köteles a  mindenkori jegybanki alapkamattal növel-
ve  visszafizetni.  Annak  bizonyítására,  hogy  a  pályázat  be-
adása  nem  a  támogatást  elnyert  hibájából  maradt  el,  a  pá-
lyázati határidő lezárultát követő nyolc napon belül a keret-
gazdához  címzett,  de  az  országos  irodának  benyújtott  iga-
zolási kérelmet terjeszthet elő. A kérelem elfogadásáról az 
országos iroda javaslatára a keretgazda dönt. Döntése alap-
ján  a  támogatás  összegének  visszafizetésétől  részben  vagy 
egészben eltekinthet. 
(8) A támogatás összegével az azt elnyert pályázó köteles 
elszámolni. Az elszámolást 

a) a pályázati szabályrendelet hatálya alá tartozó pályáza-
tok esetében a garanciavállalás iránti kérelemmel egyide-
jűleg,  
b) egyéb pályázatok esetében a pályázati határidő lejártát 
követő 5 munkanapon belül 

a  felmerült  költségekről  szóló  számlák  bemutatásával  kell 
elvégezni. 

 

Szakmai felügyeletet ellátó oktatási osztály munkatársainak 

illetménye és egyéb juttatásai, valamint az Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási feladatok ellátásával kapcso-

latban felmerült kiadásai 

 

19. §  (1)  Az  oktatási  intézmények  szakmai  felügyeletét 
ellátó  nevelési  és  oktatási  osztály  munkavégzésre  irányuló 
jogviszony keretében, valamint a tartalékalap terhére támo-
gatható  célok,  feladatok  megvalósításának  előkészítése, 
végrehajtása,  ellenőrzése  során  létesített  munkajogi  jogvi-
szonyok  és  egyéb  munkavégzésére  irányuló  jogviszonyok 
alapján megvalósuló kiadások teljesítése a tartalékalap ter-
hére történik. 
(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  annak  jogi 
személye oktatási feladatok ellátásával kapcsolatban felme-
rült  kiadásainak  finanszírozása  a  tartalékalap  terhére  törté-
nik. 

 

Módszertani feladatok, szakértői tevékenység 

 

20. §  A  NOB  és  a  GB  javaslatának  figyelembe  vételével 
az OP a tartalék terhére az alábbi célokra nyújt támogatást: 

a) külügyi kapcsolatok, 
b) hittan szakmai programok, 
c) rendezvények, vezetői konferenciák, 
d) törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja, 
e) EHE továbbképzés, 
f) katechetika munkacsoport, 
g) intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szál-
lásköltségek. 

 

Stratégiai célok, feladatok támogatása 

 
21. §  (1) Az 5. § i) pontjára hivatkozással az OP támoga-
tás  kifizetésére  jogosult,  amennyiben  állami  vagy  egyházi 
jogszabály  a  közoktatási  szférában  nyújtandó  támogatás 
vagy juttatás kifizetésére kötelezi és az állam arra fedezetet 
vagy a MEE arra más forrást nem biztosít. A kifizetés mód-
ja  és  mértéke  vonatkozásában  a  fizetési  kötelezettséget 
meghatározó jogszabály az irányadó.  
(2)  A  támogatás  vagy  juttatás  megítéléséhez  szükséges 
adatszolgáltatásról,  valamint  annak  határidejéről  az  orszá-
gos iroda értesíti az intézményeket. 
(3) Az 5. § i) pontjára hivatkozással jogosult a NOB és GB 
támogatásával  az  OP  támogatást  megítélni  stratégiai  célok 
és feladatok ellátásához. 
 

LIBRA ügyviteli rendszer támogatása 

 

22.§  (1)  LIBRA  ügyviteli  rendszer  a  nevelési  és  oktatási 
intézmények által kötelezően használatos könyvviteli rend-
szer. 
(2)  A  könyvviteli  rendszer  fenntartásával,  jogosultságok 
beszerzésével  kapcsolatos  költségek  a  NOB  tájékoztatása 
mellett az oktatási tartalékalapból kerülnek rendezésre. 
 

Péterfy Sándor díj 

 

23. §  A  nevelési  és  oktatási  intézmények  vezetői  részére 
az OP által létrehozott elismerés. Évente egy intézményve-
zető részére  adható. A díj odaítélése  a  nevelési és oktatási 
osztály javaslata alapján a NOB támogatásával az OP dön-
tése alapján történik. 
 

Beruházási támogatás 

background image

 

 

 

24. § 1) Az intézmények építmény, építményrész megépíté-
sére, felújítására, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, 
helyreállítására,  lebontására,  elmozdítására,  vagy  rendelte-
tésének megváltoztatására támogatási kérelmet nyújthatnak 
be. A támogatási kérelmet tárgyév augusztus 31-ig kell be-
nyújtani. 
(2) Az e §-ban meghatározott támogatást igényelni a konk-
rét beruházás részletes leírása, mellett, a tervezett fejlesztés 
indokának és költségigényének meghatározásával lehet. 
(3)  A  pályázat  benyújtását  követően  a  nevelési  és  oktatási 
osztály  beszerzi  az  építési  és  műemléki  osztály  javaslatát, 
melyet a bizottságok elé terjeszt. 
(4) Az oktatási osztály a támogatás  megítéléséről és annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  a  NOB  és  a 
GB ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjeszt.  
(5)  amennyiben  a  nettó  érték  eléri  az  5  millió  Ft-ot  -  a  ki-
emelt  beruházásokra  vonatkozó  2/2007. (VII.17.) országos 
szabályrendelet az építési beruházások rendjéről érvényes. 
 
 

Kulturális programok támogatása 

 

25. § 1) Az intézmények az evangélikus nevelést elősegítő 
versenyek,  konferenciák,  valamint  találkozók  (pedagógus, 
diák)  költségeinek  ellentételezésére  támogatási  kérelmet 
nyújthatnak be.  
(2)  A  támogatási  kérelmet  tárgyév  március  31-ig  kell  be-
nyújtani az oktatási osztály részére. 
(3)  Az oktatási osztály a támogatás  megítéléséről és annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  a  NOB  és  a 
GB ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjeszt. 
 
 

Intézményi innováció és szakmai támogatások 

 
26. § (1) Rendszerszintű és intézményi szintű minőségi fej-
lesztések,  amelyek  a  MEE  és/vagy  az  országos  szakpoliti-
kai célkitűzéseit valósítják meg. 
Az innovációs támogatás odaítéléséről és annak mértékéről 
a nevelési és oktatási osztály javaslatára a NOB dönt 
 
(2)  A  feladatellátás  sajátosságaiból  adódó  többletköltség, 
ami  az  intézmények  normatív  alapon  történő  támogatása 
során nem érvényesíthető. A szakmai támogatás odaítélésé-
ről és annak mértékéről a nevelési és oktatási osztály javas-
latára a NOB dönt. 
 
 

Ösztöndíj támogatás 

 
27.§  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által  alapított 
Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíj, valamint a 
Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíj elbírálásának menetét 
a 6/2018 (IX. 20.) országos szabályrendelet tartalmazza. 
(2) A támogatás odaítéléséről a Sztehlo Bizottság dönt. 
 
 
28. §  E szabályrendelet 2019. január 1-én lép hatályba, és 
ezzel egyidejűleg az átlagbéralapú támogatás és a működési 
támogatás összesített egyenlegének rendezése  során előállt 
korrekciós összeg, valamint a működési támogatás tartalék-

ba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló  3/2017.  (V. 
11.) országos szabályrendelet hatályát veszti. 
  
Budapest, 2018. november 8. 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. január »
január
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31