Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet

1 sz melléklet megállapodás tartalékalaphoz csatlakozás.pdf — PDF document, 232Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1. számú melléklet  
2/2018 (VI. 28.) országos szabályrendelet 
az egyházi kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
és tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról 
 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

 

   

 

 

Megállapodás 

 
 
Köti egyfelől: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási  közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ehtv.) 
mellékletében  meghatározottak  alapján,  az  Országgyűlés  által  elismert  magyarországi  egyházként 
az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által  3/2012  sz.  alatt  nyilvántartásba  vett  -  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház
  (1085  Budapest,  Üllői  út  24.,  adószám:  19719483-2-42,  képviseli  Krámer 
György, országos irodaigazgató) megállapodó fél, a továbbiakban: egyház  
másfelől: ………………………… Egyházközség (……………… cím, képv.: ……………. lelkész 
és  …………………..  felügyelő)  megállapodó  fél,  a  továbbiakban:  fenntartó  az  alulírott  napon  és 
helyen a következők szerint: 
 
1) 

a)  Megállapodó  felek  rögzítik,  hogy  a  ………………………….  diakóniai  intézmény 
(……………………., cím, képv.: …………….. intézményvezető, adószám: …………….) a 
fenntartója e megállapodás aláíró …………………….egyházközség. 

 

b) Megállapodó felek ugyancsak rögzítik,  hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. 
évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  II.  törvény  11.  §-ban  foglalt  felhatalmazása  alapján  az 
országos presbitérium szabályrendeletet fogadott el az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és tartalékalapba helyezett 
részének felhasználásáról. 

 
2) 

Fenti előzmények és a országos szabályrendelet az egyházi szociális kiegészítő támogatás, 

valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének,  és  tartalékalapba  helyezett 
részének  felhasználásáról  szóló    1/2010.  (II.  4.)  sz.  országos  szabályrendelet  áttanulmányozását, 
rendelkezéseinek  értelmezését  követően,  e  megállapodás  aláírásával  a  fenntartó  kijelenti,  hogy  a 
szociális tartalékalaphoz csatlakozni kíván. Egyúttal kötelezettséget vállal, hogy a szabályrendelet 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezően elfogadja és betartja. 
 
3) 

Megállapodó felek rögzítik, hogy – az adott évi országos presbitériumi határozat alapján – az 
alábbi  célokra  igényelhet,  illetve  vehet  igénybe  támogatást  az  egyházi  központi 
költségvetésből a tartalékalap terhére: 
a) forráshiány támogatása,  
b)  az  intézmény  alaptevékenységének  fejlesztéséből  adódó,  vagy  az  alaptevékenységek 
(működési  feltételeinek  megteremtéséhez  szükséges)  bővítéséből  adódó  költségek 
támogatása,  
c) pályázatírás költségeinek támogatása,  
d) vis maior esetek támogatása, 
e) az intézmény által igényelt speciális egyházi szakmai képzés támogatása,  
f) nemzetközi, illetve külföldi diakóniai szakmai konferencián való részvétel támogatása, 
i) egyéb eseti célok támogatása. 
 
Megállapodó  felek  ugyancsak  rögzítik,  hogy  ezen  szabályrendelet  által  nyújtott 
szolgáltatásként  végzi  és  látja  el  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Iroda 

 

background image

1. számú melléklet  
2/2018 (VI. 28.) országos szabályrendelet 
az egyházi kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
és tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról 
 

 

Diakóniai Osztálya az intézmény szakmai felügyeletét és szervezi az Evangélikus Módszertan 
éves programját. 

 

4) 

Fenntartó  tudomásul  veszi,  hogy  a  3)  pontban  körülírt  támogatás  kizárólag  a 
szabályrendeletben írt eljárási rend betartásával meghozott határozat alapján kerül megítélésre 
és folyósításra. 

 

5) 

a)  Megállapodó  felek  e  megállapodás  aláírásával  a  3)  pontban  írt  támogatások  és 
szolgáltatások  ellenértékeként  az  országos  presbitérium  által  -  a  mindenkori  állami 
költségvetési  törvény,  valamint  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény  végrehajtásáról 
szóló  törvény  kihirdetését  követően  –  meghozott  határozatában  megjelölt,  és  a  zsinat  által 
tárgyévi  költségvetési  törvényben  elfogadott  kiegészítő  támogatás,  illetve  kiegészítő 
támogatás korrekciós összegének hányadát elfogadják. 

 

b)  Fenntartó  kötelezi  megát,  hogy  a  vonatkozó  országos  presbitérium  határozat  igazolt 
kézhezvételét, illetve bármely normatíva folyósítását követő 15 napon belül, az ott megjelölt 
összeg hányadot a tartalékalapba megfizeti. 

 
6) 

Megállapodó  felek  e  megállapodást  határozatlan  időre  kötik  azzal,  hogy  annak  felmondása 
kizárólag a következő gazdasági (költségvetési) évre szólhat. 

 
7) 

A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  MEE  törvényei  és 
szabályrendeletei  az  irányadóak  azzal,  hogy  a  megállapodó  felek  erre  irányuló  egységes 
akarattal úgy határoznak, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos bármilyen vitájukban – az 
egyházi törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 20.§ (1) 
bekezdés  a)  pontjára  is  utalva  –  alávetik  magukat  az  egyházi  bíróságok  kizárólagos 
illetékességének.  

 

A  megállapodást,  mint  ügyleti  akaratunkkal  mindenben  egyezőt  elolvasása  és  értelmezése  után 
helybenhagyólag írjuk alá. 
 
 
Budapest, 20 ………………… 
 
 
 
 
 
 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

………………. Evangélikus Egyházközség 

fenntartó 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. december »
december
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031