Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2018 (VI. 28.) országos szabályrendelet az egyházi kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról

B4_diaktart_szabrend_20210325.pdf — PDF document, 507Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2/2018 (VI. 28.) országos szabályrendelet 

az egyházi kiegészítő támogatás, valamint az egyházi ki-

egészítő támogatás korrekciós összegének, és tartalék-

alapba helyezett részének felhasználásáról 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: OP), a MEE 
2005.  évi  VI.  törvényében  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
MEE diakóniai intézményei után az egyházi fenntartóknak 
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi fel-
tételeiről szóló 1997. évi CXXIV. állami törvény (a továb-
biakban: Ehtv.) 6. § (1) és (5) bekezdései alapján járó egy-
házi  kiegészítő  támogatás,  valamint  az  egyházi  diakóniai 
intézmények után a fenntartóknak járó korrekciós összegé-
nek felhasználásáról a következő szabályrendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. §  (1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  MEE,  mint 
fenntartó  részére  folyósított  egyházi  kiegészítő  támogatás 
és az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
valamint  a  gyülekezeti  fenntartású  intézmények  fenntartói 
részére  folyósított  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  és  az 
egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összege  meghatá-
rozott részének összegyűjtésére és felhasználására. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget a MEE – az 
e szabályrendeletben meghatározottak szerint – a MEE or-
szágos  és  gyülekezeti  fenntartású  diakóniai  intézményei, 
valamint  az  általuk  nyújtott  szolgáltatások  támogatására 
fordítja. 

 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1.  egyházi  kiegészítő  támogatás:  a  diakóniai  intézményt 
fenntartó egyházi szervezet, az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének  anyagi  feltételeiről  szóló  1997.  évi 
CXXIV. állami törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 6. § (1) be-
kezdésében meghatározottak szerint az egyháznak járó  – a 
mindenkori  állami  költségvetési  törvényben  számszerűen 
meghatározott – támogatás. 
2.  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összege:  a 
diakóniai  intézményt  működtető  fenntartó  egyházi  szerve-
zetnek,  az  Ehtv.  6.  §  (5)  bekezdésében  meghatározottak 
szerint  járó  –  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény 
végrehajtásáról  szóló  törvényben  számszerűen  meghatáro-
zott – támogatás. 
3. MEE diakóniai intézménye: az MEE az egyház intézmé-
nyeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvénye  alapján  alapított  és 
fenntartott  diakóniai  intézmény,  (a  továbbiakban:  intéz-
mény)  

4.  országos  fenntartású  intézmény:  a  Magyarországi  Evan-
gélikus Egyház mindenkor erre jogosult testületei által ala-
pított  diakóniai  intézmény,  illetve  a  MEE  által  állami,  ön-
kormányzati vagy nem állami fenntartásból, átvett diakóniai 
intézmény.  
5.  gyülekezeti  fenntartású  intézmény:  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház az egyház szervezetéről és igazgatásá-
ról  szóló  2005.  évi  IV.  törvényében  meghatározott  jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége által alapított 
diakóniai  intézmény,  illetve  az  egyházi  jogi  személy  által 
állami, önkormányzati vagy nem állami fenntartásból átvett 
diakóniai intézmény.  

6. forráshiányos intézmény: az  az intézmény, amely a  cél-
szerű  és  szakszerű  gazdálkodás  mellett  nem  képes  az  in-
tézmény alapfeladatának ellátását a részére folyósított álla-
mi  támogatásból,  kiegészítő  támogatásokból,  saját  bevéte-
lekből, illetve az intézménynek juttatott adományokból biz-
tosítani. 
7.  pályázati  referensek:  a  tervezett  projekt  megvalósításá-
nak  helye  szerint  illetékes  egyházkerületi  pályázati  és  or-
szágos pályázati referens. 
8. vis maior: olyan esemény, amelynek bekövetkezése egy-
részt nem előre kiszámítható, másrészt az ember kevés ah-
hoz,  hogy  elhárítsa  akár  magát  az  eseményt,  akár  követ-
kezményeit, így például a természeti csapások és egyéb ka-
tasztrófák  –  árvíz,  tornádó,  földrengés,  tűzvész  –  valamint 
olyan  emberi  megmozdulások,  amelyek  ellenállhatatlan, 
elemi  erővel  hatnak  –  háború,  forradalom,  rablótámadás 
stb. 

 

III. fejezet 

A diakóniai tartalékalap képzése 

 
3. §  (1)  A  diakóniai  alaphoz  országos  és  gyülekezeti 
fenntartású intézmények csatlakoznak. 
(2)  Az  országos  fenntartású  intézmények  automatikusan 
részesei  a  tartalékalapnak,  a  gyülekezeti  fenntartású  intéz-
mények  fenntartóik  által  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyházzal kötött, 1. számú melléklet szerinti megállapodás 
alapján csatlakoznak a tartalékalaphoz. 
(3) A megállapodás alapján a gyülekezeti fenntartók a tarta-
lékalapba  helyezik  a  kiegészítő  támogatás,  illetve  a  kiegé-
szítő támogatás korrekciós összegének zsinat által meghatá-
rozott hányadát az alábbi eljárási szabályok betartásával: 

a) a gyülekezeti fenntartók a mindenkor hatályos állami 
jogszabályok alapján igényelt és elszámolt állami támo-
gatás,  valamint  korrekció  dokumentumaival  (határoza-
tával) alátámasztva jelzik a tartalékalappal szembeni kö-
telezettségük  alapját.  A  dokumentumok  másolatát  a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül kell az eljuttatni 
az országos irodába; 
b) az országos iroda az a) pontban meghatározott doku-
mentum alapján, annak kézhezvételétől számított 15 na-
pon belül számviteli bizonylatot állít ki. A megállapított 
fizetési kötelezettséget a bizonylat kiállításától a bizony-
laton feltüntetett fizetési határidőig (legkésőbb a tárgyév 
végéig)  havi  egyenlő  részletekben  kell  teljesítenie  a 
fenntartónak.  a  megállapodás  alapján  a  tartalékalapba 
helyezést; 

(4) A követelés behajtása az országos egyház általános sza-
bályai alapján történik; 
(5) 6 hónapot meghaladó késedelem esetén az OP a Diakó-
niai Bizottság (továbbiakban: DB) és a Gazdasági Bizottság 
(továbbiakban: GB) javaslatának figyelembevételével, hatá-
rozatban dönt a tartalékalap tagság felfüggesztéséről,  mely 
időszakban a gyülekezeti fenntartó tartalékalapi támogatás-
ban nem részesülhet. 
(6) A tartalékalap tagság felfüggesztésének megszüntetésé-
ről – az elmaradt, valamint a kérelem benyújtásáig a tagság 
alapján  az  alapot  megillető  tartalékalapi  befizetési  kötele-
zettségnek  a  Ptk.  szerinti  késedelemi  kamattal  növelt  ösz-
szegének teljesítése után  - az érintett kérelmére a DB és a 
GB javaslatának figyelembevételével az OP dönt. 
4. § (1) Az OP a mindenkori állami költségvetési törvény, 
valamint  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény  végre-
hajtásáról szóló törvény kihirdetését követően, a Diakóniai 
Bizottság  (továbbiakban:  DB)  és  a  Gazdasági  Bizottság 

background image

(továbbiakban:  GB)  javaslatának  figyelembevételével,  ja-
vaslatot tesz a zsinatnak arról, hogy a kiegészítő támogatás, 
illetve  a  kiegészítő támogatás korrekciós összegének  mek-
kora hányadát helyezi a tartalékalapba az országos fenntar-
tású diakóniai intézmények esetében, illetve a tartalékalap-
hoz  csatlakozott  gyülekezeti  fenntartású  intézmények  ese-
tében milyen mértékű tartalékalapi hozzájárulási kötelezett-
séget ír elő.  
(2) A tartalékalap támogatásokat  fogadhat jogi személyek-
től, magánszemélyektől.  
(3) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségvetési évre a 
tartalékból kiadásként előirányzott, de fel nem használt ösz-
szeg, az intézmények által tartalékba visszafizetett összeg, a 
(2) bekezdés szerinti támogatások, valamint a tartalék lekö-
tött részének hozama. 

 

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása 

5. §  (1)  A  zsinat  az  OP  javaslatának  ismeretében  költ-
ségvetési törvényben dönt a tartalék terhére  felhasználható 
összeg  mértékéről,  valamint arról,  hogy az összeget  e  sza-
bályrendelet  7.  §-ban  meghatározott  célok  közül  az  adott 
költségvetési évben mely célokra lehet fordítani. 
(2)  A  diakóniai  tartalékból  csak  országos  fenntartású  in-
tézmény külön megállapodás nélkül, illetve olyan gyüleke-
zeti fenntartású diakóniai intézmény részesülhet támogatás-
ban, melynek fenntartója  megállapodást kötött az országos 
egyházzal a tartalékképzéshez történő csatlakozásról. 
(3) A zsinat meghatározza az egyes célokra fordítható ösz-
szeg mértékét is. A támogatási célok kiválasztásánál figye-
lembe  veszi  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvénynek 
az egyházi kiegészítő támogatás felhasználására vonatkozó 
előírásait, valamint a MEE stratégiájában kiemelt célokat. 
(4) A zsinat a DB, és a GB javaslatának figyelembevételé-
vel minden évben a tartalékalap terhére finanszírozza a 7. § 
a), g) és h) pontokban támogatható célokat. 
 
6. §  (1) A támogatásról szóló előzetes döntés nélkül kö-
teles az OP a 7. § i) pontjára hivatkozással a teljes tartalék 
terhére  támogatás  megítélésére,  amennyiben  arra  állami 
jogszabály  kötelezi,  valamint  automatikusan  folyósítani 
szintén a tartalék terhére a 7. § g) és h) pontjaiban meghatá-
rozott célhoz tartozó évenkénti támogatást. 
(2)  A  zsinat  az  adott  költségvetési  évben  valamely  célhoz 
felhasználásra  előirányzott,  de  fel  nem  használt  összeget 
átcsoportosíthatja  az  adott  költségvetési  évben  az  (1)  be-
kezdés  szerint  támogatott  további  célokhoz  felhasználásra 
előirányzott összeghez. 

 

A tartalék terhére támogatható célok 

7. § 

A zsinat a tartalékból – a 4. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott, – az adott költségvetési évben felhasználha-
tó összegből az alábbi célokat támogathatja: 

a)  forráshiányos  intézmények  támogatása,  melyről  az 
DB és a GB, véleményének ismeretében az OP dönt; 
b)  az  intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből 
adódó, vagy az alaptevékenységek (működési feltételei-
nek  megteremtéséhez  szükséges)  bővítéséből  adódó 
költségek vissza nem térítendő támogatását, mely keret 
felhasználásáról a DB dönt; 
c)  pályázatírás  költségeinek  támogatása,  a  hatályos  pá-
lyázati szabályrendelet szerint 
d)  vis  maior  eseteket,  a  DB  és  GB  javaslatára  az  OP 
döntése alapján; 
e)  intézmények által igényelt  speciális egyházi  szakmai 
képzésre,  evangélikus  szakmai  konferenciákra  és  ren-

dezvényekre  megítélt  összeg  felhasználásáról  az  adott 
évre meghatározott kereten belül a DB dönt; 
f)  nemzetközi,  illetve  külföldi  diakóniai  szakmai  ren-
dezvényen való részvétel és támogatására  megítélt ösz-
szeg felhasználásáról az adott évre  meghatározott kere-
ten belül a DB dönt; 
g)

 

szakmai  felügyeletet  ellátó diakóniai osztály az egy-

ház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  XIV. 
fejezetében  részletezett  célok  elérése  érdekében  alkal-
mazottak/megbízottak  díjazását  az  országos  irodaigaz-
gató döntése alapján; 
h)  Evangélikus  módszertani  feladatokat  ellátó  intéz-
mény/személy éves munkatervében szereplő, a DB által 
kiemelt  feladatnak  minősített  program  költségeinek  tá-
mogatása; 
i)  egyéb  eseti  célok,  feladatok  támogatására  jogosult 
fordítani,  melyekről  az  DB,  majd  a  GB  véleményének 
ismeretében az OP dönt, illetve

 

a diakóniai osztályveze-

tő és a diakóniai bizottsági elnök együttes kérelmére – a 
diakóniáért felelős püspök jóváhagyásával – az országos 
elnökség dönt; 
j)  az  intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből 
adódó, vagy az alaptevékenységek (működési feltételei-
nek  megteremtéséhez  szükséges)  bővítéséből  adódó 
költségek visszatérítendő támogatását, a DB, majd a GB 
véleményének ismeretében az OP dönt.  
k) az intézményvezetői munka értékelése alapján, az év 
innovatív intézményvezetőjének és az év  intézményve-
zetőjének  jutalmazásáról  a  DB  értékelése  és  javaslata 
alapján az OP dönt. 

 

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás felhaszná-

lásáról 

8. §  Az  intézmények  –  amennyiben  e  szabályrendelet 
másképp  nem  rendelkezik  –  az  országos  irodához  benyúj-
tott kérelemmel (a továbbiakban: támogatási kérelem) igé-
nyelhetnek támogatást. 
 
9. §  (1) A támogatást kizárólag arra a célra lehet felhasz-
nálni, amely célra azt a 7. §-ban meghatározott döntéshozó 
megítélte.  Kedvezményezet  részéről  rendkívüli  esetben 
kezdeményezhető  a  megítélt  támogatás,  vagy  annak  egy 
részének  átcsoportosítása  az  eredeti  támogatás  céljaival 
összhangban.  A  kérvény  elbírálását  a  7.  §  szerinti  döntés-
hozó végzi.  A  módosított  kérelmekre  is a  szabályrendelet-
ben meghatározott eljárási szabályok érvényesek. 
(2)

 

Valamennyi  támogatásban  részesülő  intézmény  elszá-

molási  kötelezettséggel  tartozik az országos iroda  felé. Az 
intézmények  elszámolást  küldenek  a  támogatás  felhaszná-
lásáról tárgyév április 30-i beadású kérelmek esetén tárgyév 
december  31.  napjáig,  szeptember  30-i  beadású  kérelmek 
esetén  tárgyévet  követő  év  május  31.  napjáig  az  országos 
irodának.  A  beszámoló  tartalmazza  a  felhasználás  tételes 
kimutatását az 6. számú melléklet szerint (a hatályos szám-
viteli  törvényben  meghatározott  bizonylatok  hiteles  máso-
latát  csatolva),  valamint  a  felhasználás  rövid  szöveges  be-
mutatását. 
(3)  Az  intézmények  a  fel  nem  használt  összeg  vonatkozá-
sában visszafizetési kötelezettséggel tartoznak a MEE felé. 
A visszafizetést az elszámolással egyidejűleg kell teljesíte-
ni. 
(4)  Az  országos  iroda  a  tárgyévet  követően  a  tartalékalap 
tárgyévi felhasználásáról és az intézmények elszámolásáról 
tájékoztatást készít a DB, a GB és az OP, valamint a tarta-

background image

lékalaphoz csatlakozott fenntartók felé a  külön megállapo-
dás szerint. 
(5)  A  visszatérítendő  támogatást  a  szerződésben  rögzített 
ütemben határidőig vissza kell fizetni. 
 
10. §  (1) Az elszámolási kötelezettség határidejétől számí-
tott három évig nem nyújthat be támogatási kérelmet az az 
intézmény,  amely  a  támogatást  nem  arra  a  célra  használta 
föl, amelyre kapta, továbbá, ha az elszámolási kötelezettsé-
gének nem, vagy nem megfelelően tett eleget. 
(2)  Amennyiben  az  intézmény  nem  a  megítélt  célra  hasz-
nálja  fel  a  támogatást,  a  támogatás  visszafizetése  mellett 
köteles  a  kiutalás  és  visszautalás  közötti  időszakra  felszá-
mított kamatot is megfizetni. A kamat mértéke megegyezik 
a támogatás igénybevétele idejére meghatározott jegybanki 
alapkamat mértékével. 

(3)  Az  visszafizetési  kötelezettség  határidejétől  számított 
három évig nem nyújthat be támogatási kérelmet az az in-
tézmény, amely a támogatást nem arra a célra használta föl, 
amelyre az kapta, továbbá, ha az visszafizetési kötelezettsé-
gének nem, vagy nem megfelelően tett eleget 

 

IV. fejezet 

A tartalék terhére támogatható célok részletes szabályai 

 

Forráshiányos intézmények támogatása 

11. §  (1) Az intézmények e § alapján támogatási kérelem 
benyújtására  jogosultak  költségvetési  év  közben  akkor,  ha 
valamely előre  nem tervezhető esemény, vagy a  működést 
jelentősen befolyásoló körülmény változása  miatt az intéz-
mény forráshiányossá válik. A támogatási kérelmet minden 
esetben a forráshiány okának és a hiány összegének pontos 
meghatározásával lehet benyújtani. 
(2)  Az  országos  iroda  által  felkért  szakértő  vagy  kiküldött 
belső ellenőr – az intézmény előző évi zárszámadásának és 
tárgyévi  részletes  költségvetésének  megküldését  és  az  in-
tézményben  lefolytatott  helyszíni  pénzügyi  vizsgálatot  kö-
vetően – szakvéleményt készít az intézmények gazdálkodá-
sáról. 
(3)  A  forráshiány  vizsgálatakor,  a  célszerűség  és  szükség-
szerűség megállapításánál vizsgálni kell különösen a kiadá-
sok  szükségszerűségét,  azt,  hogy  az  intézmény  minden  el-
várhatót  megtett-e  kiadásai  csökkentésére,  valamint,  hogy 
bevételét valamennyi lehetséges bevételi forrás feltárásával 
határozta-e meg. A forráshiány megállapításakor az azonos 
feladatot ellátó intézmények költségvetésének és gazdálko-
dásának összehasonlító értékelését el kell végezni az azonos 
feladatot ellátó intézmények paraméterei alapján. A szakér-
tői vizsgálat indokolt esetben kitérhet az intézményt körül-
vevő szervezeti háttérre. 
(4)  Az előre nem tervezhető esemény  miatt év közben for-
ráshiányossá vált intézmény vizsgálatakor a szakértő a for-
ráshiány  okát,  valamint  azt  vizsgálja,  hogy  az  intézmény 
költségvetésében  van-e  a  támogatáson  kívül  más  forrás  a 
hiány fedezésére. 
(5)  A  szakértői  jelentés  alapján  a  gazdasági  osztály,  vala-
mint a diakóniai osztály az 7. § a) pontjában meghatározott 
döntéshozók  felé  a  javaslattétel  megfogalmazása  során  fi-
gyelembe veszi, hogy az intézmények az előző években le-
folytatott  szakértői  vizsgálatok,  továbbá  az  intézményben 
az MEE Számvevőszéke  által, vagy valamely  állami  ható-
ság,  így  különösen  a  Magyar  Államkincstár,  az  Állami 
Számvevőszék  által  lefolytatott  vizsgálatok,  vagy  egyéb 
szakmai ellenőrzések megállapításait működésük kialakítá-
sánál tekintetbe vették-e. 

(6)  Az  gazdasági  osztály,  valamint  a  diakóniai  osztály  a 
szakvélemény  alapján, a  szakvélemény beérkezését  követő 
30  munkanapon  belül  tesz  együttes  javaslatot  az  intézmé-
nyek  támogatására  és  a  támogatás  összegére,  amelyet  az 
DB, valamint a GB – indokolással ellátott – ajánlásának be-
szerzését követően az OP elé terjesztenek. 
(7) Az MEE a támogatást elnyert intézmények gazdálkodá-
sát  a  támogatás átutalását  követő egy éven belül független 
könyvvizsgáló vagy belső ellenőr kirendelésével ellenőrzi. 
 

 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, 

vagy az alaptevékenységek (működési feltételeinek megte-

remtéséhez szükséges) bővítéséből adódó költségek támoga-

tása 

12. §  (1)  Az  intézmények  az  alaptevékenységi  körükbe 
tartozó  konkrét  diakóniai  szolgáltatási  feladatok  ellátását 
biztosító feltételek fejlesztésének a hosszú távú fenntartha-
tóság,  szakmai,  gazdaságossági  és  környezeti  szempontok 
figyelembevételével, vagy az alaptevékenységi kör, a fenn-
tartó és a szakmai felügyeletet ellátó egyházi szervezet által 
jóváhagyott bővítésből adódó, az új diakóniai feladat ellátá-
sának feltételeit megteremtő költségek támogatására bruttó 
15 millió forint értékhatárig vissza nem térítendő támogatá-
si kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben az intézmény ma-
ximum  bruttó  5.000.000,-  Ft  támogatást  igényel,  abban  az 
esetben a kérelemben szereplő igényelt összeg 10% erejéig 
önrészt szükséges vállalni.  Amennyiben az intézmény  ma-
ximum bruttó 5.000.000 Ft feletti támogatást igényel, abban 
az esetben a kérelemben szereplő igényelt összeg 33% ere-
jéig  önrészt  szükséges  vállalni.  Az  intézményvezető  a  tá-
mogatási  kérelemben  nyilatkozik  büntetőjogi  felelőssége 
tudatában az önrész rendelkezésre állásáról. 
(2)

 

A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és szeptember 

30-ig a 2 és 3. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyúj-
tani, melyhez szükséges mellékelni a kérelemhez kapcsoló-
dó költségvetést a 4. számú melléklet szerinti űrlapon. 
(3)

 

Az e §-ban meghatározott vissza nem térítendő támoga-

tást igényelni a konkrét feladat, a diakóniai szolgáltatás jel-
lege,  a  célcsoport  összetétele  és  nagysága,  az  alkalmazott 
módszer,  illetve  eszköztár  fejlesztésének  leírása  mellett,  a 
tervezett  fejlesztés  indokának  és  költségigényének  megha-
tározásával lehet. 
(4) A diakóniai osztály a támogatás megítéléséről és annak 
összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet az DB elé ter-
jeszt döntésre.  
 

Pályázatírás költségeinek fedezése 

13. §  (1)  Intézményi  pályázatok  megírása  költségeinek, 
valamint az ehhez kapcsolódó szakértői, tervezési és egyéb 
költségek  fedezésére,  a  pályázat  benyújtására  jogosult  in-
tézmény a  szakmai  felügyeletet  ellátó püspök és a  területi-
leg illetékes püspök jóváhagyásával igényelhet támogatást. 

(2) Támogatásra a MEE pályázati szabályrendelete hatálya 
alá  tartozó pályázatok esetében az a  pályázó jogosult,  aki-
nek pályázati szándékát az országos iroda pályázati és fej-
lesztési  osztálya  megvalósíthatóság  és  fenntarthatóság 
szempontjából támogathatónak ítéli. Egyéb pályázatok ese-
tében a szabályrendelet nem határoz meg előminősítési kö-
telezettséget, a támogatás megítélhetőségéről a döntésre ki-
jelölt dönt. Támogatást mindkét esetben csak a pályázatírás 
költségeinek  legfeljebb  80  %-ának  fedezésére  lehet  igé-
nyelni. 
(3) A támogatási kérelmet 5. számú melléklet szerinti űrla-
pon lehet benyújtani a pályázati kiírás megjelenését követő-

background image

en. Az  űrlapot a pályázati és fejlesztési osztálynak kell el-
juttatni, amely javaslatát öt munkanapon belül juttatja el az 
országos iroda illetékes osztályának. 
(4)  Az  országos  iroda  a  támogatás  megítéléséről  és  annak 
összegéről javaslatot fogalmaz meg, a javaslat alapján a ke-
retgazda dönt a támogatás odaítéléséről. 
(3)  Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázó  a  támogatást,  a  pá-
lyázatkészítés  –  a  pályázati  kiírás  szerinti  –  elszámolható 
mértékéig visszafizetni köteles. 
(5) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a pályáza-
tot önhibájából nem nyújtja be, a támogatásra kifizetett ösz-
szeget  köteles a  mindenkori jegybanki alapkamattal  növel-
ve  visszafizetni.  Annak  bizonyítására,  hogy  a  pályázat  be-
adása  nem  a  támogatást  elnyert  hibájából  maradt  el,  a  pá-
lyázati határidő lezárultát követő nyolc napon belül a keret-
gazdához  címzett,  de  az  országos  irodának  benyújtott  iga-
zolási  kérelmet  terjeszthet  elő.  A  kérelem  elfogadásáról  az 
országos iroda javaslatára a keretgazda dönt. Döntése alap-
ján  a  támogatás  összegének  visszafizetésétől  részben  vagy 
egészben eltekinthet. 
(6)  A  támogatás  összegével  az  azt  elnyert  pályázó  köteles 
elszámolni. Az elszámolást 

a) a pályázati szabályrendelet hatálya alá tartozó pályá-
zatok  esetében  a  garanciavállalás  iránti  kérelemmel 
egyidejűleg, 
b) egyéb pályázatok esetében a pályázati határidő lejár-
tát követő 5 munkanapon belül 

a  felmerült  költségekről  szóló  számlák  bemutatásával  kell 
elvégezni. 
 

Vis maior esetek 

14. §  (1)

 

Vis maior támogatás jogcímén az intézmény ak-

kor igényelhet visszatérítendő támogatást a tartalékból, ha a 
vis maior káresemény bekövetkezése és a kártérítés kifize-
tése közötti időszakban a  károsult intézmény előre kényte-
len  finanszírozni  a  keletkezett  kár  kijavítását.  Ebben  az 
esetben  az  országos  egyház  szerződéssel,  kamatmentes 
visszatérítendő támogatást biztosít, amit a kár biztosító álta-
li megtérítését  követően a  kedvezményezett haladéktalanul 
visszafizet az alapba. 
(2) A támogatási kérelmet minden esetben a kár és keletke-
zési  körülményeinek  pontos  meghatározásával,  a  biztosító 
felé tett kárbejelentéssel együtt dokumentáltan kell benyúj-
tani, amelyhez az országos iroda építési osztályának 
szakmai véleményét is csatolni kell. 

 

A diakóniai intézmények által igényelt speciális szakmai 

képzések, szolgáltatások, szakmai konferenciák, támo-

gatása 

15. §  (1) Minden évben a DB által meghatározott kiemelt 
diakóniai  célok  és  feladatok  végrehajtásához  kapcsolódó, 
előzetesen  az  intézmények  által  jelzett  igények  figyelem-
bevételével  az  országos  iroda  diakóniai  osztálya  vagy  an-
nak szakmai jóváhagyásával bármely diakóniai intézmény, 
illetve  egyéb  szervezetek  által  szervezett  szakmai  képzé-
sekhez,  szolgáltatásokhoz  vagy  szakmai  konferenciákhoz 
támogatást igényelhetnek. 
(2)  Az  evangélikus  egyház  intézményei  által  szervezett 
rendezvény esetében a szakmai képzésen, illetve konferen-
cián  való  részvétel  részvételi  díjához  nyújt  támogatást, 
mely támogatás nem az azon részt vevő intézmények részé-
re kerül kiutalásra, hanem a szervezést végző intézménynek 
kerül  átutalásra.  Az  intézményeknek  nyújtott  szolgáltatás 
költségeinek fedezéséhez a tartalékalap támogatást nyújt. A 

tartalékalap nem részes intézmények a szolgáltatási önkölt-
séget kötelesek megtéríteni az alapnak. 
(3) Egyéb szervezet által szervezett konferenciákon, illetve 
képzéseken való részvételhez a támogatás a pályázó intéz-
mény részére kerül átutalásra szintén támogatásként, a ren-
dezvényről szóló rövid szakmai beszámoló benyújtását kö-
vetően. 
(4) A támogatási kérelem az 2., 3. és 4. számú űrlapok sze-
rint nyújtandó be, tárgyév április 30-ig és szeptember 30-ig. 
(5) Jelen célra nyújtott támogatásról történő elszámoláshoz 
a 9. és 10. §-okban meghatározottak érvényesek, a képzés-
ről,  konferenciáról  rövid  szakmai  beszámolót,  illetve  a 
részvétel  tényét,  vagy  a  képzés  elvégzését  tanúsító  doku-
mentum másolatát is be kell nyújtani az országos iroda dia-
kóniai osztályára. 

 

Nemzetközi, illetve külföldi diakóniai szakmai konfe-

renciákon, evangélikus rendezvényeken diakóniai cél-

lal való részvétel támogatása 

16. §  (1)  A  tartalékképzéshez  csatlakozott  intézmények 
vezetői  minden évben  maximum egy alkalommal  támoga-
tást  igényelhetnek  nemzetközi,  illetve  külföldi  diakóniai 
szakmai  konferenciákon  való részvétel  költségeinek támo-
gatására  az 2., 3. és 4. számú  mellékletben  található adat-
lappal tárgyév április 30-ig és szeptember 30-ig. 
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a konferencia 
részvételi díjának és az útiköltségnek a 70%-át. 
(3) Jelen célra nyújtott támogatásról történő elszámoláshoz 
a  9.  és 10.  §-okban  meghatározottak  érvényesek,  a  konfe-
renciáról  rövid  szakmai  beszámolót,  illetve  a  részvétel  té-
nyét tanúsító dokumentum másolatát is be kell nyújtani az 
országos iroda diakóniai osztályára, melyet az osztály köte-
les a honlapján közzé tenni.  

 

Szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály munkatársai-

nak illetménye 

17. §  A  diakóniai  intézmények  kezdeményezésére  a  DB, 
GB  és  OP  támogató  javaslatát  követően  a  zsinat  döntése 
alapján a szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály által 
munkavégzésre  irányuló  jogviszony  keretében,  valamint  a 
tartalékalap terhére  támogatható célok, feladatok  megvaló-
sításának előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése során léte-
sített  munkajogi  jogviszonyok  és  egyéb  munkavégzésre 
irányuló jogviszonyok alapján megvalósuló kiadások telje-
sítése a tartalékalap terhére történik.  
 

Evangélikus Módszertan támogatása, fejlesztése 

18. §  (1)  A  tárgyévben  a  diakóniai  osztály  javaslatára  az 
Evangélikus 

módszertani  feladatokat  ellátó  intéz-

mény/személy DB által  jóváhagyott éves  költségtervet  tar-
talmazó  munkatervében  szereplő,  a  DB  által  kiemelt  fela-
datnak minősített program költségeinek támogatása a tarta-
lékalap  terhére  történik.  A  tárgyévet  megelőző  év  végi  in-
tézményvezetői konferencián az intézmények által kitöltött 
visszajelző íveken szereplő szakmai véleményeket is figye-
lembe veszi a DB a kiemelt feladatok meghatározásánál. 
(2) A támogatás elszámolását a  jelen szabályrendelet  9. és 
10. §-aiban meghatározottak szerint kell teljesíteni. 
 

Egyéb eseti célok, feladatok támogatása 

19. §  (1) Az e §-ban meghatározott kifizetés csak az evan-
gélikus  fenntartású  diakóniai  intézmények  munkájának  tá-
mogatásával összefüggő egyéb feladatokra nyújtható. 

background image

(2)  A  tárgyévi  költségvetésben  tervezett  keretösszeg  csak 
előre  nem  látható  és  nem  tervezett  költségek  fedezésére 
használható fel. 
(3) Az e §-ban meghatározott célokkal összefüggésben tör-
ténő felhasználásra a MEE jogosult. A MEE indokolt eset-
ben egyéb eseti célokra  támogatást  nyújthat  bármely  tarta-
lékalap-részes diakóniai intézmény számára. 
(4)  Az  eseti  célok  és  feladatok  támogatására  a  diakóniai 
osztály  vezetője  és  a  diakóniai  bizottság  elnöke  fogalmaz 
meg javaslatot, amelyről a diakóniáért felelős püspök aján-
lásának beszerzését követően az országos elnökség dönt 10 
mFt összegig. A támogatás felhasználásáról a DB soron kö-
vetkező ülésén a  testületet  tájékoztatni  kell. 10 mFt össze-
get meghaladó igény esetén a felhasználásról a DB és a GB 
ajánlásának beszerzését követően az OP dönt. 
 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből 

adódó, vagy az alaptevékenységek (működési feltétele-

inek megteremtéséhez szükséges) bővítéséből adódó 

költségek visszatérítendő támogatása 

 

20. §  (1)  Az  intézmények  az  alaptevékenységi  körükbe 
tartozó  konkrét  diakóniai  szolgáltatási  feladatok  ellátását 
biztosító feltételek fejlesztésének a hosszú távú fenntartha-
tóság,  szakmai,  gazdaságossági  és  környezeti  szempontok 
figyelembevételével, vagy az alaptevékenységi kör, a fenn-
tartó és a szakmai felügyeletet ellátó egyházi szervezet által 
jóváhagyott bővítésből adódó, az új diakóniai feladat ellátá-
sának  feltételeit  megteremtő  költségek  visszatérítendő  tá-
mogatására  kérelmet  nyújthatnak  be  legfeljebb  24  havi 
visszafizetési határidővel. A támogatást kérő intézmények a 
kérelemben szereplő összeg 10% erejéig önrészt szükséges 
vállalni. 
(2) A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és szeptember 
30-ig az 2., 3. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyúj-
tani, melyhez szükséges mellékelni a kérelemhez kapcsoló-
dó költségvetést a 4. számú melléklet szerinti űrlapon. 
(3)  Az  e  §-ban  meghatározott  visszatérítendő  támogatást 
igényelni a konkrét feladat, a diakóniai szolgáltatás jellege, 
a  célcsoport  összetétele  és  nagysága,  az  alkalmazott  mód-
szer, illetve eszköztár fejlesztésének leírása mellett, a terve-
zett fejlesztés indokának és költségigényének meghatározá-
sával lehet. 
(4) A diakóniai osztály a szabad keret nagyságáról, a támo-
gatás  megítéléséről,  és  annak összegéről és a  visszafizetés 
feltételeiről javaslatot  fogalmaz  meg, amelyet  az DB, és a 
GB ajánlásának beszerzését követően az OP dönt. 

 

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői illetmény

 

21. §  (1)  Az  intézményvezetői  munka  értékelése  alapján, 
az év innovatív intézményvezetőjének és az év intézmény-
vezetőjének  jutalmazásáról  a  DB  értékelése  és  javaslata 
alapján, az OP dönt. A diakóniai osztály javaslatot tesz az 
alábbiakban meghatározott szempontok alapján az év inno-
vatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének 
jutalmazásáról. 
(2) Év innovatív intézményvezetője díjat kaphat kimagasló 
pályázati tevékenységéért,  intézményfejlesztéséért,  tőkebe-
vonásért, a negatív eredménye jelentős mértékű csökkenté-
séért,  gazdaságos  működtetésért,  intézményi  vagyongyara-
pításért, szakmaiság növeléséért, a helyi  közösségért törté-
nő  kiemelkedő  munkáért,  az  intézmény  gyülekezetbe  való 
beágyazottságáért, objektíven mérhető közösségépítésért az 
intézményvezető.  A  díjat  ünnepélyes  átadása  a  diakóniai 
konferencián történik, jutalom összege a havi bér kétszere-
se. 

(3) Az év intézményvezetője, aki a (2) bekezdésben megha-
tározott feltételek közül több kategóriában is kimagasló tel-
jesítményt  nyújt.  A  díjat  ünnepélyes  átadása  a  diakóniai 
konferencián történik, jutalom összege a havi bér ötszöröse. 
(4) Az az intézményvezető nem díjazható, akinek az intéz-
ménye intézkedést maga után vonó végzést kap hatóságtól, 
az  intézmény  kihasználatlan  kapacitásai  miatt  jelentős  ál-
lami  visszafizetésre  kötelezett,  valamint  bármilyen,  a  sze-
mélyét érintő elmarasztaló ítélet birtokosa állami vagy egy-
házi bíróságon. 

 

22. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba, 
és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyházi szociális ki-
egészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támoga-
tás  korrekciós  összegének,  és  tartalékalapba  helyezett  ré-
szének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 4.) országos sza-
bályrendelet. 

 
 
Budapest, 2021. március 25. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. december »
december
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031